Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Hanna Ahola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 2013 2015 Hanna Ahola"

Transkriptio

1 Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Hanna Ahola

2 Moniammatillisilla toimintamalleilla kohti vaikuttavampaa perustason mielenterveys- ja päihdetyötä

3 Lähtökohta Kehittämistyön tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluntarpeeseen aikaisempaa paremmin. Lähtökohtana on, että asiakkaille pystytään tarjoamaan oikea-aikaisia, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluja, joustavasti eri organisaatioiden ja ammattiryhmien yhteistyönä.

4 Keskeiset kysymykset Paljon palveluita käyttävät riskiryhmät ja niiden tunnistaminen Mikä aiheuttaa palvelujen suurkäyttöä Toimintatavan muutos --- Rakenteiden ja järjestämistavan muutos Organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen Monialaisuus, moniammatillisuus, moniasiantuntijuus Mikä on vaikuttavaa palvelua ja miten sitä voidaan mitata/todentaa Polkujen suunnittelu on helppoa, prosessien muuttamien vaikeaa Mikä osa työstämme on vaikuttavaa, mistä voimme luopua? Mihin uuteen voisimme sitoutua?

5 Perustason mielenterveys- ja päihdetyö Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa asukkaidensa mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä päihdepalveluista Avopalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat hoidossa ensisijaisia. Mielenterveyspalvelut: ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus Kuntoutus Päihdepalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja neuvonta Päihteettömyyttä tukevat ja ongelmakäytön haittoja vähentävät sosiaalipalvelut Päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut Päihdehuollon erityispalvelut

6 Asiakaslähtöinen palvelu perustuu asiakasymmärrykseen on asiakkaan tarpeista lähtevää on asiakkaan näkökulmasta ymmärrettävää on asiakasta osallistavaa (päämäärä!) huomioi kohderyhmän erityispiirteet Arvioinnissa huomioidaan asiakkaalle koituneet tulokset ja hyödyt ja asiakaskokemus.

7 Turun kehittämisosion kohderyhmä Paljon palveluita käyttävät Paljon palvelukontakteja, joissa päällekkäisyyttä Epätarkoituksen mukainen käyttö, ns. pyöröoviasiakkaat Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaat Paljon tukea tarvitsevat riskiryhmät Palvelujen ulkopuolella olevat tai asiakkaat, joiden palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää oikean palvelukokonaisuuden rakentamista Nivelvaiheet päihdehuollon laitos- tai katkaisuhoidon jälkeen SHL 3 erityistä tukea tarvitsevat Asiakkaat, joilla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma Työikäiset yksinasuvat tai pariskunnat (ei alaikäisiä lapsia samassa kotitaloudessa)

8 Tiivistys asiakastiedonkeruun tuloksista Asiakkaan sulkeminen palvelujen ulkopuolelle: asiakas ei saa apua sieltä, mistä sitä lähtee hakemaan Perustasolla ei tehdä organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Hoito- ja palvelupolut suuntautuvat peruspalveluista erityispalveluihin. Asiakkaan oma elämismaailma jää huomioimatta, kun avun tarjonta on pirstaloitunutta ja organisaatiolähtöistä. Päihdeongelmaiset asiakkaat ovat leimautuneet ja heidän hoidostaan ja tuestaan ei haluta ottaa vastuuta Arkipärjäämisen ja elämänlaadun näkökulmaa ei riittävästi huomioida hoito- ja palveluprosesseissa. Luottamuksellisten, laadukkaiden ja riittävän pitkäkestoisten hoito- ja tukisuhteiden rakentamiseen ei ole riittävästi aikaa. Ammattilaiset tunnistavat tilanteet, joissa asiakkaalla on useita samanaikaisia palvelukontakteja ja asiakkaalla ei ole voimavaroja tai kyvykkyyttä hallita palvelukokonaisuuttaan. Samaan aikaan ammattilaiset kuitenkin kokevat, ettei heillä ole edellytyksiä tarttua havaittuun ongelmaan ja tarjota asiakkaalle tukea useiden palvelukontaktien hallinnointiin ja yhteensovittamiseen.

9 AJANVARAUS Sote-palveluprosessit ja monialainen yhteistyö Sosiaali huolto Kiireellinen palvelutarpe en arvio Palvelutarp een arvio Omatyöntekijän nimeäminen Asiakassuunnitel ma Päätös palveluista Palvelujen järjestäminen Ilmoitus terveydenhuoltoon / (shl 41, 40 ; terv.hl 32) Monimuotoiset yhteydenpitomuodot ja vastaanotot Palautekäytännöt Monia lainen yhteis työ Yhteyden otto Moniammatillinen palvelu- ja hoidontarpeen arvio Omatyöntekijän/ vastuutyöntekijä n nimeäminen MA Hoito- ja asiakassuunnitel ma Jatkotuki ja hoito Asiakas Omainen Viranom ainen Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (shl 35 ; terv.hl 32 ) Tiedonvaihto, viranomaisyhteistyö Terve ydenh uolto Hoidontarpeen arvio Omahoidon neuvonta, ohjaus VASTAANOTOT Lääkäri Hoitaja Muu ammattihlö Hoitosuunnitelma ESH Seuranta Yhteistyön solmukohdat; Yhteistyö toimintatapana; Oman perustehtävän toteuttaminen tiimeissä; Toteutus yksinkertaiseksi!

10 SoTe yhteistyö toimintakäytännöissä 1 Tunnistetaan keskeiset solmukohdat 1. Asiakkaan tarpeista käsin: Kun asiakas tulee palvelun piiriin ja täyttää erityistä tukea tarvitsevan tai riskiasiakkaan kriteerit. Ei korkeita kynnyksiä, asiakas palvelun piiriin ei väärää ovea periaatteella. 2. Organisaation näkökulmasta: Palveluprosessin vaiheet, joissa tehdään eniten päällekkäistä ja tehotonta työtä kohderyhmän asiakkaiden kanssa, esim. palvelu- ja hoidontarpeen arviointi tilanteissa, joissa asiakkaan tuen tarpeeseen ei voida vastata vain yhden toimialan/ammattiryhmän keinovalikolla. 3. Asiakasprofilointi ja palvelujen eriyttäminen asiakkaiden tarpeen mukaan

11 SoTe yhteistyö toimintakäytännöissä 2 Yhteistyön toteuttaminen toimintakäytäntöjen tasolla mahdollisimman yksinkertaista, mutta myös velvoittavaa 1. Mitä minulla on tarjottavana Mitä asiakas tarvitsee 2. Omaa perustehtävää toteutetaan osana verkostoja, asiakkaan tarpeen mukaan. Moniammatillinen yhteistyö ei ole pelkästään eriytetty toimintamalli tai tiettyjen yksiköiden tapa toimia. 3. Lähete-palaute käytännöt sujuviksi ja yhteydenpitokanavat toimiviksi: puhelinsarjat, keskitetyt ajanvaraukset ja puhelinajat näyttäytyvät sekä asiakkaille, että yhteistyökumppaneille sote-palveluiden pullonkauloina. 4. Lähiesimiestyön ja johdon tuki moniammatilliselle yhteistyölle.

12 Hankkeen tuotos: Moniammatillinen tiimimalli Malli perustuu asiakkailla havaittuihin palvelutarpeisiin ja tavoitteeseen lisätä organisaatioiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä perustason palveluissa sekä tavoitteeseen siirtää palvelujen painopistettä erityistason palveluista perustason palveluihin. Mallin perusta on sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteässä yhteistyössä ja verkostoituvassa työtavassa. Tiimin ydin on terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan muodostama työpari yhdessä terveyskeskuslääkärin kanssa. Tarvittavat tukipalvelut tuodaan osaksi verkostoa. Periaate on, että palvelut toimivat yhtenä kokonaisuutena, yhden asiakkuuden periaatteella, ei toisistaan erillisinä osina. Puretaan sellaiset lähete-palaute käytännöt, mitkä aiheuttavat tehottomuutta ja palvelupolkujen katkoja. Asiakkaan tarvitsema tuki- ja hoito perustuu asiakkaan todellisiin tuen tarpeisiin, ei organisaation tarjontaan. Mallin sisällöt: moniammatillinen hoito- ja palvelutarpeen kartoitus ja verkostotyö, hoito- ja asiakassuunnitelman laatiminen, yksilökohtainen palveluohjaus, jatkotuki ja neuvonta, ryhmätoiminta ja kokemusasiantuntijan tuki.

13 Moniammatillinen tiimimalli: Hoito- ja palveluprosessi Yhteyden otto Moniammatillinen palvelu- ja hoidontarpeen arvio 1 3 tapaamista Omatyöntekijän/ vastuutyöntekijän nimeäminen Hoito- ja asiakassuunnitelma Verkostotapaaminen Jatkotuki ja hoito Tarpeen mukaan ohjaus muun palvelun piiriin Asiakas, omainen, Viranomain en YDINTIIMI (TYÖPARI) Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja Lääkäri Muut ammattilaiset tuki- tai hoitokontaktit, kokemusasiantuntija Tunnistaminen Aktiivinen ohjaus palvelun piiriin Monimuotoiset yhteydenpitomuodot ja vastaanotot Motivointi, supportiivinen keskustelutuki Ohjaus järjestötoiminnan piiriin

14 Kokemusasiantuntija ammattilaisen työparina Kokemusasiantuntijan on mahdollista tarjota asiakkaalle kannattelevaa, saattavaa ja käytännönläheistä arjen tukea. Kokemusasiantuntija voi toimia rohkaisijana silloin, kun asiakasta ohjataan järjestö- tai ryhmätoiminnan piiriin. Samankaltaisen riippuvuuden kokenut ja siitä toipunut tuo työskentelyyn erilaisen näkökulman, antaa asiakkaalle toipumisuskoa ja pystyy peilaamaan asiakkaan elämäntilannetta omaan kokemukseensa siten, että pystyy realistisesti arvioimaan asiakkaan tilanteen kokonaisuutta ja tarvittavien palvelujen tarvetta. Kokemusasiantuntija voi toimia tulkkina ammattilaisen ja asiakkaan välillä Tuo lisäresurssia peruspalveluihin ja lisää palveluvalikon monipuolisuutta Vastaa asiakkaiden tarpeeseen saada lisää käytännönläheistä arjen tukea

15 Ryhmätoiminta Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnattua ryhmätoimintaa ohjaa terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan muodostama työpari. Ryhmät ovat sisällöltään tavoitteellisia, päihteettömyyden tukeen ja hyvinvointiin keskittyviä. Periaate on, että ryhmätoiminta ei ole vain oma erillinen palvelunsa vaan osa asiakkaan palveluprosessia. Ohjaus ryhmätoiminnan piiriin tapahtuu riittävällä tuella: tarpeen mukaan asiakas on ensin yksilökohtaisessa palveluohjauksessa, josta voi siirtyä kevennetymmän tuen piiriin ryhmätoimintaan. Ryhmätoiminnan edut: Lisää palveluvalikon kattavuutta perustason palveluissa, on vastaanottopalvelua kevennetympi malli Edesauttaa asiakasta tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan; lisää pystyvyyden kokemusta Vertaistuella ja toiminnallisia keinoja hyödyntäen autetaan asiakkaita rakentamaan terveempää identiteettiä, irtisanoutumaan sairauskeskeisyydestä ja negatiivisista leimoista sekä kannustetaan vastuuottoon omasta hyvinvoinnistaan. Madaltaa kynnystä siirtyä ei-ammatillisen tuen piiriin

16 Hankkeeseen ohjatut asiakkaat 150 asiakasta (toukokuu 2015 ) Työskentelyä ei ole voitu aloittaa tai työskentely on keskeytynyt ~40 Olemassa olevat palvelukontaktit riittävät Ei hankkeen kohderyhmää tai vaatii erityistason palveluita Asiakkaita ei tavoitettu, tai eivät ole olleet halukkaita toimintaan Päättyneitä prosesseja ~ 90 Valtaosalla asiakkaista: Sosiaalityön asiakkuus (shl: erityistä tukea tarvitseva) Diagnosoitu mielenterveyden häiriö Päihteiden suurkulutusta tai diagnosoitu päihderiippuvuus Heikko arkipärjääminen, toimintakyvyn lähtötaso huomattavan matala

17 Myönteisiä muutoksia: Kohentunut subjektiivinen elämänlaatu ja toimintakyky Työkyvyn selvitysten käynnistyminen Päihteettömyys Valtaosalla asiakkaista näkyvä muutos on siirtyminen harkintavaiheista toimintavaiheeseen: päihteettömiä jaksoja enemmistöllä, pitkiä päihteettömiä jaksoja ~20 asiakasta. Päihteettömyyttä tukevan toiminnan aloittaminen: mm. ryhmät; järjestöt; liikunta; kokemusasiantuntijan tuki. Lääkitysten tarkistaminen, vieroitukset Mielialan koheneminen sekä ahdistus ja masennusoireiden lievittyminen. Oikea-aikainen ohjaus psykiatrisen jatkotuen piiriin. Sosiaalisen toimintakyvyn koheneminen, ohjautuminen työllistämistä edistäviin palveluihin tai työllistyminen

18 Asiakaskokemus Asiakaspalautekyselyt : 24 vastaajaa, vastausprosentti 26% (07/2015 mennessä) 79 % (19) kokenut hyötyneensä annetusta palvelusta 79% (19) on kokenut voivansa osallistua omaa palveluaan ja hoitoaan koskevaan päätöksen tekoon 54 % (13) on kokenut terveydentilansa muuttuneen parempaan suuntaan työskentelyn seurauksena 79 % (19) on kokenut elämänlaatunsa muuttuneen parempaan suuntaan työskentelyn aikana vähintään jonkin verran. Kouluarvosana hankkeen toimintamallille: keskiarvo 8,8

19 Tavoitteiden toteutumisen arvio Tavoitteiden toteutuminen: Työntekijöiden arvio: 73 % asiakkaista tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin tai hyvin (N30) Asiakaspalautekyselyt: 71 % asiakkaista on kokenut asettamiensa tavoitteiden toteutuneet melko hyvin tai hyvin. (N24) Hoito- ja asiakassuunnitelmissa yleisimmin mainitut, työskentelylle asetetut tavoitteet: Lääkitysten tarkistaminen ja tasapaino; päihteiden käytön hallinta, päihteettömyys; univaikeuksien hoito; asumiseen liittyvät asiat; psyykkisen hyvinvoinnin koheneminen; mielekkään toiminnan aloittaminen; työllistyminen, koulutus; toimintakyvyn koheneminen; sosiaalisten kontaktien lisääminen; fyysisen kunnon paraneminen ja painonhallintaan ja liikuntaan liittyvät tavoitteet

20 Keskeiset erot aikaisempaan toimintaan 1 Muutetaan palvelujen tuottamisprosessia perustasolla siten, että ne rakennetaan asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ympärille. (koskien paljon sote -palveluita käyttäviä riskiryhmiä) Tiimien tarjoama hoito ja tuki on moniammatillista ja kattaa asiakkaan kaiken terveyden ja toimintakyvyn sekä arjessa pärjäämisen edellyttämän palvelun. Palveluketjut toimivat yhden asiakkuuden periaatteella, ei päällekkäisiä asiakkuuksia eri palveluissa. Hoitajajohtoinen toimintamalli: vähemmän lääkärikäyntejä, vähemmän erityistason palveluiden käyttöä. Erikoistuneista palveluista kohti kokonaisvaltaista työotetta Sosiaalityön- ja sosiaaliohjauksen asiantuntemuksen ja ammattiosaamisen käyttö ja kohdentaminen riskiryhmille. Sosiaalipalveluiden jalkautuminen asiakkaan tarpeen mukaan. Kohtaamisen, hoitosuhteen laadun ja palvelukokemuksen merkityksen esiin nostaminen (myös arvioinnin mittarina!)

21 Keskeiset erot aikaisempaan toimintaan 2 Yhdistetty palvelu- ja hoidontarpeen arvio Paljon palveluita tarvitsevien, riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden tunnistaminen ja yksilöllisen palvelukokonaisuuden rakentaminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta Asiakkaan lähiverkoston voimavarojen, vertaistuen, 3.sektorin palvelujen ja kokemusasiantuntijan palvelujen hyödyntäminen osana ammatillista tuki- ja hoitoprosessia Arjessa pärjääminen, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus entistä vahvempana näkökulmana palvelun järjestämisessä Toiminnan johtamisjärjestelmä suunnitellaan erikseen palvelemaan asiakaslähtöistä ja moniammatillista hoito- ja palveluprosessia.

22 Toimiva moniammatillinen yhteistyö Tarkoituksena saavuttaa jotakin, mihin yksi ihminen/ammattiryhmän edustaja ei pysty Yhteinen tavoite Sitoutuminen ja motivaatio Jaettu tieto, laaja asiantuntemus Asiakaslähtöisyys Dialogisuus Tasavertaisuus näkökulmien huomioimisessa Selkeä kommunikointi, vastuunjako Kokemukseen perustuvan asiantuntemuksen tunnustaminen ammatillisen tiedon rajallisuus

23 Kompastuskivet Toimiva moniammatillinen yhteistyö vaatii ammattilaisilta oppimista, suunnittelua ja uuden työtavan omaksumista Toimiva moniammatillisuus edellyttää erilaisten näkökulmien hyväksymistä ja joskus myös ristiriidassa olevien näkökulmien ja ajatusten hyväksymistä Verkostojen karikot - Juuttuminen menneisyyteen, ongelmiin - Ei dialogisuutta - Ammattilais- ja asiantuntijajohtoisuus, asiakas jää alakynteen - Asiakkaan arki jää huomioimatta - Avoimen keskustelun puute: ei päästä tosiasioiden äärelle - Valmistelun puute: ammattilaisilta puuttuu yhteinen ymmärrys työskentelyn tavoitteista tai ei ole riittävää käsitystä asiakkaan tilanteesta

24 Palvelulupaus Autamme sinua pärjäämään Olemme tukenasi nopeasti ja autamme sinua käytettävissämme olevilla pärjäämistäsi helpottavilla ja terveyttäsi kohdentavilla keinoilla silloin, kun tarvitset hoitoa, apua ja tukea. Odotamme sinulta vastavuoroisesti sitoutumista ja edellytystesi mukaista panosta oman pärjäämisesi parantamisessa. Uskomme ja tuemme omaan kykyysi auttaa itseäsi. Teemme työmme niin, että ymmärrät mihin pyrimme ja millä tavalla sinua autamme ja voit itse osallistua palveluasi koskeviin ratkaisuihin Kohtaamme sinut ihmisenä ja otamme asiasi omaksemme, ensimmäinen yhteydenottosi tapahtuu oikeaan osoitteeseen.

25 Tekijät / hanketiimi: Terveydenhoitaja Satu Mäkelä Sosiaalityöntekijä Jenni Tuominen Psykiatrinen sairaanhoitaja Eeva Roisko Lääkäri Markus Partanen Projektikoordinaattori Hanna Ahola Projektisuunnittelija Sirpa Vainio

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri

Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri Markus Partanen Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä PPPR-hankkeen lääkäri 1 Keskusteluun: Auttavan henkilökunnan ihmiskäsitys Miten/millaisena näen päihtyneen / psykoottisen / masentuneen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen työhön

Yhteistyöstä yhteiseen työhön S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 6 Sinikka Reito Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ikaalilainen palveluohjaus auttaa työikäistä palvelujärjestelmän labyrintissa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? 2 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö 3 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot