Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010"

Transkriptio

1 Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010 Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskus

2 Uhanalaisuuden arviointi Arvioidaan lajien todennäköisyyttä hävitä tarkasteltavalta alueelta Uhanalaisuutta arvioidaan lajien luontaisilla levinneisyysalueilla Perustuu tietoihin ja asiantuntija-arvioihin lajien levinneisyydestä, yleisyydestä ja runsaudesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista Yksi lajiston monimuotoisuuden tilan mittari Toimii käytännön lajisuojelun perustana, ei kuitenkaan ole sellaisenaan arvio suojelutarpeesta

3 Suomen lajien uhanalaisuus 2010 Neljäs Suomen lajiston uhanalaisuuden arviointi Arviointi perustuu kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteereihin Arviointi tehtiin ammattilaisista ja harrastajista koostuvissa eliötyöryhmissä LAUHAn ohjauksessa Arviointiin osallistui lähes 200 asiantuntijaa Punainen kirja julkistettiin

4 Arvioinnin kattavuus Suomen lajimääräksi arvioidaan yli Arvioinnin yhteydessä luetteloitiin lajia tai lajitasoa alempaa taksonia Näistä :n uhanalaisuus arvioitiin Loput jätettiin arvioimatta joko liian vähäisen tiedon tai lajien vakiintumattomuuden vuoksi

5 IUCN -kriteerit lyhyesti A: populaation taantuminen lajikohtaisen tarkastelujakson (3 sukupolven pituutta) aikana voidaan katsoa myös tulevaisuutta B: suppea levinneisyys- tai esiintymisalue, pirstoutuneisuus, kannanvaihtelut, taantuminen C: pieni populaatiokoko, taantuminen D: pieni populaatiokoko E: kvantitatiivinen analyysi

6 Uhanalaisuusluokitus

7 Osuus arvioiduista lajeista Pohjoismaat Arvioituja lajeja: Suomi Ruotsi Norja ,0 % 20,0 % Suomi Ruotsi Norja 23,2 % 19,8 % 21,8 % 15,0 % 10,0 % 10,5 % 9,3 % 11,4 % 5,0 % 0,0 % Uhanalaiset lajit Punaisen listan lajit

8 Arvioitujen lajien (21 398) jakautuminen luokkiin Uhanalaisia lajeja ,5 % Punaisen listan lajeja ,2 % RE = Hävinneet CR = Äärimmäisen uhanalaiset EN = Erittäin uhanalaiset VU = Vaarantuneet NT = Silmälläpidettävät DD = Puutteellisesti tunnetut LC = Elinvoimaiset Vuoden 2000 arvioinnissa uhanalaisia lajeja oli 1 505, 10,0 % arvioiduista

9 Uhanalaiset lajit eri elinympäristöissä Uhanalaisten lajien jakautuminen ensisijaisen elinympäristön mukaisesti Rantojen, kallioiden ja tunturien osuudet ovat kasvaneet Hävinneitä lajeja on eniten perinneympäristöissä (36,7 %) ja metsissä (32,5 %)

10 Yleisimmät uhanalaisuuden syyt ja uhanalaisten lajien uhkatekijät Metsien käyttöön liittyvät tekijät ,8 % 882 Avoimien alueiden sulkeutuminen Satunnaistekijät ,7 % ,7 % % Rakentaminen + 17 muuta ensisijaista syytä Metsien käyttöön liittyvät tekijät 138 6,1 % Lajimäärä ,1 % Ensisijainen syy Yksi syistä 869 Avoimien alueiden sulkeutuminen Satunnaistekijät + 15 muuta ensisijaista uhkaa Rakentaminen ,1 % 8,6 % Lajimäärä ,6 % Ensisijainen uhka Yksi uhkista 76 %

11 Punaisen listan lajien esiintymisalueet 4d 4c 4b 4a Uhanalaiset (CR, EN VU) Silmälläpidettävät (NT) Puutteellisesti tunnetut (DD) Hävinneet (RE) 3c 3b 3a 2b 2a 1b 1a

12 Metsät Lehtometsät 47,1 % Vanhat metsät 35,0 % Harjumetsät 13,8 % Paloalueet 1,2 % Tunturikoivikot 0,2 % Sienet 182 Kovakuoriaiset 139 Perhoset 130 Jäkälät 92 Pistiäiset 88 Kaksisiipiset 59 Kuva Esko Hyvärinen

13 Metsät uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät Ml lahopuun väheneminen M metsien uudistamis- ja hoitotoimet Mp puulajisuhteiden muutokset Mv vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen Mk kuloalueiden väheneminen N avoimien alueiden sulkeutuminen

14 Metsät uhanalaisuuden muutokset Ensisijaisesti metsissä elävien lajien aidot muutokset 81 myönteistä 108 kielteistä

15 Metsissä myös myönteistä kehitystä Hakkuuaukkojen säästöpuut, lahopuun lisääminen, kulotus ja muut metsätalouden luonnonhoitotoimet auttavat osaa uhanalaisesta lajistosta. Haavanjalosoukko Kuvat Ilpo Mannerkoski

16 Perinneympäristöt Kuivat niityt ja kedot 54,4 % Puistot ym. 10,1 % Hakamaat ja lehdesniityt 8,8 % Perhoset 137 Kovakuoriaiset 101 Pistiäiset 74 Nivelkärsäiset 61 Putkilokasvit 56 Kuva Terhi Ryttäri

17 Perinneympäristöt uhkatekijät N avoimien alueiden sulkeutuminen R rakentaminen Pm peltomaiden muutokset Ml lahopuun väheneminen Kv suuret kannanvaihtelut

18 Perinneympäristöt muutokset Ensisijaisesti perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä elävien lajien aidot muutokset 70 myönteistä 83 kielteistä

19 Suot Letot 51,0 % Nevat 16,3 % Rämeet 14,4 % Korvet 10,6 % Perhoset 38 Putkilokasvit 21 Sammalet 18 Kuva Terhi Ryttäri

20 Suot - muutokset Ensisijaisesti soilla elävien lajien aidot muutokset 4 myönteistä 30 kielteistä

21 Vedet Lähteiköt 20,8 % Joet 20,1 % Rehevät järvet ja lammet 17,4 % Kaksisiipiset 28 Kovakuoriaiset 23 Sammalet 20 Kuva Terhi Ryttäri

22 Vedet muutokset Ensisijaisesti vesielinympäristöissä elävien lajien aidot muutokset 12 myönteistä 27 kielteistä

23 Rannat Itämeren hietikkorannat 35,5 % Itämeren niitty- ja luhtarannat 18,6 % Sisävesien niitty- ja luhtarannat 14,5 % Perhoset 67 Kovakuoriaiset 62 Putkilokasvit 39 Nivelkärsäiset 30 Kuva Esko Hyvärinen

24 Rannat muutokset Ensisijaisesti rannoilla elävien lajien aidot muutokset 14 myönteistä 60 kielteistä

25 Kalliot Kalkkikalliot ja louhokset 75,8 % Jäkälät 123 Sammalet 68 Putkilokasvit 14 Kuva Jukka Husa

26 Kalliot muutokset Ensisijaisesti kallioilla elävien lajien aidot muutokset 4 myönteistä 21 kielteistä

27 Tunturipaljakat Tunturikalliot, -louhikot ja - kivikot 40,9 % Tunturikankaat 26,0 % Tunturikosteikot 21,3 % Sammalet 43 Putkilokasvit 24 Jäkälät 21 Perhoset 18 Linnut 9 Kuva Esko Hyvärinen

28 Tunturit uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät Uhanalaisuuden syyt Uhkatekijät S I Ke keräily Ku kuluminen satunnaistekijät ilmastonmuutos Kv suuret kannanvaihtelut U muutokset Suomen ulkopuolella

29 Tunturit muutokset Ensisijaisesti tunturipaljakoilla elävien lajien aidot muutokset 1 myönteinen 28 kielteistä

30 Aidot muutokset/ genuine changes Aidot muutokset eliöryhmittäin

31 Uhanalaiset lajit eliöryhmittäin Putkilokasvit 197 Näkinpartaislevät 6 Sammalet 183 Sienet 251 Jäkälät 271 Selkärankaiset 84 Hyönteiset 1213 Muut selkärangattomat 42 Yhteensä 2247

32 Lajiston tila arvioinnin perusteella Joka kymmenes laji on uhanalainen Lähes joka neljäs on punaisella listalla Yli puolet uhanalaisista lajeista on hyönteisiä Uhanalaisuuden syinä ja uhkatekijöinä ovat useimmin metsäelinympäristöjen muutokset ja avoimien alueiden sulkeutuminen Metsissä ja perinneympäristöissä on eniten uhanalaisia Rantojen, kallioiden ja tunturien lajeja on noussut runsaasti lisää punaiselle listalle Myös vesien ja soiden lajeilla menee huonosti Suojelutoimilla on ollut myönteistä vaikutusta Uhanalaistuminen ei kuitenkaan ole hidastunut

33 Toimenpide-ehdotuksia 1/3 Eliölajien vaatimukset otetaan kattavasti huomioon maan, vesien ja luonnonvarojen käytössä ennallistaminen, lajistoselvitykset, kaavoitus Lajien suojelun priorisointi ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen lajisuojelun toimintaohjelma Eliötyöryhmille pysyvä ohjausryhmä Eliötyöryhmien toiminnan jatkaminen

34 Toimenpide-ehdotuksia 2/3 Luonnonsuojeluasetuksen liitteenä olevan uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelon päivittäminen MMM ryhtyy toimenpiteisiin metsästys- ja kalastuslain alaisten lajien kantojen hyödyntämisen saattamiseksi kestävälle tasolle Seuraava uhanalaisuusarviointi 2020 Lajihavaintotietokannat

35 Uhanalaisuusarviointi netissä: Netissä koko kirja pdftiedostona Keväällä nettiin koko aineisto tietokantana voi tehdä omia hakuja Alueellinen uhanalaisuusarviointi tuloksia verkkoon kevään aikana (Linnut, putkilokasvit, sammalet, sienet, kovakuoriaiset, vesihyönteiset)

36 Linnut: uhanalaistuneita Muutos LC VU mustakurkku-uikku jouhisorsa heinätavi punasotka tukkasotka hiirihaukka karikukko vesipääsky törmäpääsky lapinkirvinen kirjokerttu pohjansirkku VU EN lapasotka etelänkiisla mustatiira peltosirkku VU CR turturikyyhky

37 Linnut: tilanne parantunut RE kiljukotka CR heinäkurppa CR viiriäinen EN CR EN valkoselkätikka EN VU muuttohaukka VU NT naurulokki räyskä käenpiika VU LC ampuhaukka pikkutikka tiltaltti NT LC kaulushaikara ruskosuohaukka tuulihaukka ruisrääkkä käki kehrääjä harmaapäätikka pohjantikka pensastasku pikkusieppo pikkulepinkäinen isolepinkäinen kottarainen varpunen

38 Alueellisesti uhanalaisia lintuja, vyöhyke 2a ampuhaukka riekko metso kapustarinta jänkäkurppa pikkukuovi valkoviklo liro lapinpöllö koskikara kuukkeli järripeippo

39 Kiitos!

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 118 Metsähallitus 16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 16.1 Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuustekijät 16.1.1 Nykytilan kartoitukset Vaikutusarviointia varten selvitettiin hankealueen linnusto maastotöinä vuonna

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA

LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävä kehitys Ympäristösuunnittelu 2015 Juuli Vänni LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 11.9.2012 1 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma

Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 95 Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere 1 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito

Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito SUOMEN YMPÄRISTÖ 25 2009 Harjumetsien paahdeympäristöt nykytila ja hoito LUONTO Sanna Kittamaa, Terhi Ryttäri, Terhi Ajosenpää, Kaisu Aapala, Erkki Hallman, Timo Lehesvirta ja Harri Tukia (toim.) Suomen

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 Sisällys Esipuhe Johdanto Valtion maat tärkeitä luonnonsuojelulle Uhanalainen

Lisätiedot

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti

Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Turvetuotantoon varattujen soiden linnusto Päijät-Hämeessä MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 1.12.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe Natura-arvioinnin tarveharkinta Ehdotus 26.1.2015 2015 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Noljakanmäen alue, 50 ha, Joensuun

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

9M609212 12.1.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin 9M609212 12.1.2010 Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Varjakan osayleiskaava Tarkennuksia alueen luontoselvityksiin

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot