Soidensuojelun täydennys- ohjelma. kestävää käy5öä. Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, YM Ympäristöakatemian seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soidensuojelun täydennys- ohjelma. kestävää käy5öä. Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, YM Ympäristöakatemian seminaari 21.1.2014"

Transkriptio

1 Soidensuojelun täydennys- ohjelma osana soiden kestävää käy5öä Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, YM Ympäristöakatemian seminaari

2 Valtakunnallisia arvioita suoluonnon /lasta Kaikkien luontodirekdivin suoluontotyyppien ja useimpien suolajien suojelutaso on arvioitu Suomen boreaalisella alueella epäsuotuisaksi 2013 ValtakunnallisesD yli puolet suoluontotyypeistä (suotyypit ja suoyhdistymätyypit) on arvioitu uhanalaisiksi 2008 Soiden lajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt Ø Soilla ensisijaisesd elävistä lajeista neljän Dla parantui, mu5a 30 lajin Dlanne heikentyi (Punainen kirja 2010) BiodiversiteeMsopimuksen kansallisen maarapordn mukaan suoluonnon Dlan kehitys, varsinkin maan eteläpuoliskossa, on edelleen epäsuotuisa ja monelta osin heikkenevä. (www.luonnondla.fi) 2

3 Soiden alueellinen ojitus/lanne ja suojelu/lanne 3

4 Puu7eita soidensuojeluverkon edustavuudessa Alueellinen ja luontotyypei5äinen edustavuus Ø Nykyisen suojeluverkon painopiste pohjoisessa; karuissa, puu5omissa tai vähäpuustoisissa soissa Ø Puu5eita maan eteläosissa; puustoisissa sekä rehevissä soissa Suojelualueverkon mahdollisuudet turvata suolajien elinvoimaisia populaadoita (kytkeytyneisyys) Suojelualueiden rajaukset puu5eellisia Etelä- Suomi Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Pohjanmaa- Kainuu Lappi Korvet Rämeet ja avosuot Kaikki suot Ojitus % Suojelu % Ojitus % Suojelu % Ojitus % Suojelu % Ojitus- ja suojeluprosentit Suostrategian osa-alueittain VMI10 mukaan 4

5 Soidensuojelutyöryhmän päätavoi7eet YM asei työryhmän valmistelemaan 2014 loppuun mennessä ehdotuksen luonnonsuojelulain 7-9 mukaiseksi suojeluohjelmaksi Työryhmässä 12 jäsentä: MMM, YM, SYKE, MH, GTK, Metla, TAPIO, MTK, SLL, Luonto- Lii7o, EPOELY ja POP Maakunnan lii7o Työryhmä valmistelee ehdotuksen, jossa yksilöidään ja rajataan ne suojeltavat suot, joiden luonnonarvot ovat valtakunnallises/ merki7äviä. Ehdotuksessa määritellään kohteiden suojelun tavoi7eet, suojelua vaarantavat toimet, suojelukeinot, toteutuksen aikataulu ja rahoitustarve YM valmistelee suojeluohjelman työryhmän ehdotuksen ja julkisen kuulemisen perusteella VN:lle hyväksy7äväksi alkuvuonna 2015 Ohjelmasta tehdään SOVA- lain mukainen ympäristöarvioin/ (SYKE) 5

6 Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu Ohjelma täydentää nykyisen suojelualueverkon alueellista ja ekologista edustavuu7a, parantaa soiden kytkeytyvyy7ä ja suoluonnon suojelutasoa Ohjelman kohteet ovat hydrologises/ säilyviä tai palaute7avissa olevia, uhanalaisten ja alueellises/ arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymiä Ohjelmakohteiden valinta perustuu laajoihin paikka/eto- ja selvitysaineistoihin (SYKE, Metla, GTK, MH, maakunnan liitot, ELYt, tutkijat, järjestöt ja harrastajat), joita kootaan uuteen /etokantaan Tietopohjan ka7avuu7a ja yhtenäisyy7ä parannetaan maastokartoituksin Aineistoa priorisoidaan ohjelmaratkaisua varten kasvillisuusvyöhykkei7äin Zona/on päätösanalyysin avulla. Valmisteluun osallistetaan suunnitelmallises/ ja siitä /edotetaan ak/ivises/ eri vaiheissa ja alueilla 6

7 Täydennysohjelman valmistelun nykyvaihe Työryhmä sopinut alustavat ohjelman kohteiden valintakriteerit ja rajausperiaa7eet, joita testataan 2013 kartoitusaineistolla Työryhmä kuulee laajas/ asiantun/joita ja toimijoita Maastokartoituksia 2013: 340 suota ( ha); kaikille maanomistajille /edote7u kohteista, yli kirje7ä. Maakun/en aiemmat selvitykset: noin 900 suota ( > ha) Metsähallituksen rajaus- ja kytkeytyvyysselvitys: yli 700 suota (rajaustarkistuksia n ha, kytkeytyvyyskohteita n ha) Vuoden 2014 maastokartoitusten kohteita seulotaan tausta- aineistojen päällekkäisanalyysien avulla (satoja kohteita / ELY- keskus) 7

8 Soidensuojelutyöryhmän muita tavoi7eita Suojeltujen soiden /lan parantaminen Ø Ennallistamalla ekologista toimivuu5a heikentävät ojitukset ( ha suojelusoista ojite5u, ha ennalliste5u) Ø Suojelualueiden rajaukset korjataan hydrologisesd ehyiksi kokonaisuuksiksi, turvaamaan vesitalouden säilyminen Toimintavaihtoehtoja suojelusoiden arvokkailla reuna- alueilla Ø Ohjelman kohteisiin rajoi5uvien metsien käytön ohjaaminen luontoarvoja säästävään suuntaan, maanomistajan niin halutessa Ø METSO toimintaohjelman toimenpiteet (suojelu, ennallistaminen) Ø Metsänhoidon suositukset; vesien ohjaaminen ojitusalueelta suolle Toimintamalleja muille talouskäytössä oleville kohteille Ø MetsätaloudellisesD kanna5ama5omat ojitetut alueet: ennallistuminen Ø RiistanhoidollisesD arvokkaat alueet Ø Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymät 8

9 Soidensuojelun hyödyt Soiden luontotyyppien ja lajien elinvoimaisuuden palautus Soiden suojelualueverkon alueellinen ka7avuus, kytkeytyvyys ja suojeltujen kohteiden säilyvyys Alueellises/ omaleimaisten ja tyypillisten suokohteiden suojelu Soiden virkistyskäy7ömahdollisuuksien turvaaminen Puhtaiden vesistöjen ja kalakantojen säilyminen Ilmastonmuutoksen hillintä: hiilinielut, metaani Tulvien tasaaminen Lisä/etoa: Kuva: Aarno Torvinen 9