TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet"

Transkriptio

1 TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1

2 2 Painelaitteet

3 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos 2.5 Hyväksytty laitos 2.6 Omatarkastuslaitos 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä 3.2 Painelaitteiden luokittelu 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 3.6 Käyttöohjeet 3.7 Laitekokonaisuus 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat 3.9 Markkinavalvonta 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus 4.3 Rekisteröinti 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 4.5 Määräaikaistarkastukset 4.6 Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi 6.2 Pätevyyskirjat 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja myös kotitalouksissa. Painelaitteita ovat esimerkiksi painesäiliöt, höyry- ja kuumavesikattilat sekä putkistot. Painelaiteonnettomuudesta saattaa seurata vakavia henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Tämän vuoksi yhteiskunta on lainsäädännössä asettanut vaatimuksia painelaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja käytölle. Lainsäädännössä korostetaan painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Tässä oppaassa kuvataan painelaitesäädösten vaatimuksia, jotka koskevat: tarkastuslaitoksia painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia asennus-, korjaus- ja muutostöitä kattilalaitoksia. Turvatekniikan keskus (TUKES) vastaa painelaitteiden markkinavalvonnasta Suomessa ja valvoo niiden käytön turvallisuutta. TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jossa on tiedot n :sta käytössä olevasta painelaitteesta. Painelaitteet 3

4 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä Vaativimmat painelaitteet ja laitekokonaisuudet on tarkastettava ennen markkinoille saattamista ja niille on tehtävä käytönaikaisia tarkastuksia. Painelaitteiden tarkastuksia voivat tehdä seuraavanlaiset tarkastuslaitokset: ilmoitettu laitos pätevöintilaitos käyttäjien tarkastuslaitos hyväksytty laitos omatarkastuslaitos. Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen tehtävät liittyvät painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymisiin. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät käytön aloittamiseen ja käyttöön. 2.2 Ilmoitettu laitos Ilmoitettu laitos arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, antaa materiaalien eurooppalaiset hyväksynnät ja tekee mahdollisia erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyy painelaitetyyppien, suunnitelmien, valmistettujen painelaitteiden ja laatujärjestelmien hyväksymisiä sekä laatujärjestelmien ja valmistajan tekemien loppuarviointien valvontaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää ilmoitetut laitokset. 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnassa oleva tarkastusyksikkö. Tällainen laitos voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta se voi tehdä arviointeja vain omistajan käyttöön tuleville painelaitteille. Käyttäjien tarkastuslaitos ei voi antaa tyyppihyväksymistä eikä hyväksyä laatujärjestelmää. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää käyttäjien tarkastuslaitokset. 2.5 Hyväksytty laitos Hyväksytty laitos tekee painelaitteiden käyttöön liittyviä tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, joita ovat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteiden määräaikaistarkastukset painelaitteen seurannasta sopiminen tai kunnonvalvontajärjestelmän vahvistaminen kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastukset kattilalaitoksen vaaran arvioinnin asianmukaisuuden tarkastus kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjan antaminen käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöiden tarkastukset. TUKES hyväksyy nämä laitokset. 2.6 Omatarkastuslaitos Omatarkastuslaitos voi tehdä käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle. Esimerkiksi useiden painelaitteiden omistajan tarkastusosasto voi tarvittaessa organisoitua omatarkastuslaitokseksi. TUKES hyväksyy omatarkastuslaitokset. Pätevöintilaitos on tarkastuslaitos, joka voi pätevöidä tai hyväksyä pysyviä liitoksia ja niiden rikkomatonta aineenkoetusta tekeviä henkilöitä sekä pysyvien liitosten menetelmiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö tunnustaa pätevöintilaitokset. 4 Painelaitteet

5 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin (97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelulle, valmistukselle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille. Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet. Painelaitteista kootaan laitekokonaisuuksia. Päätöstä (938/1999) sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. Päätöksen soveltamisalaan eivät kuulu mm. yksinkertaiset painesäiliöt, aerosolipakkaukset, vaarallisten aineiden kuljetussäädösten soveltamisalaan kuuluvat astiat ja säiliöt sekä laitteet, joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä. Säiliöille, putkistoille ja höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteille hyvän konepajakäytännön ja luokkien I IV rajat on esitetty päätöksen (938/1999) liitteen II kuvissa 1 9. LUOKITUSTA VARTEN ON TIEDETTÄVÄ 1. Painelaitteen tyyppi: säiliö, putkisto, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, varolaite tai paineenalainen lisälaite. 2. Suurin sallittu käyttöpaine (PS) ja tilavuus (V) tai nimellissuuruus (DN) tapauksesta riippuen. 3. Luokitellaanko sisältö kaasuksi vai nesteeksi. 4. Sisällön vaarallisuus: ryhmän 1 vai ryhmän 2 sisältö. Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava CE-merkintä, niiden mukana on toimitettava käyttöohjeet ja niistä on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Hyvän konepajakäytännön painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin ei tule CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. 3.2 Painelaitteiden luokittelu Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia. suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joissa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan kasvavan riskin mukaan neljään luokkaan I IV. Painelaitteet 5

6 PAINELAITTEIDEN LUOKITTELU KTMp 938/1999, liitteen II kuvat Painelaitteen tyyppi 2. Luokitusperuste 3. Sisältö 4. Sisällön ryhmä 5. Kuva Säiliöt PS, V Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet PS, V Kaasu Neste - Kaasu Neste Putkistot PS, DN Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita. Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite tarkoittaa liekillä tai muutoin lämmitettävää painelaitetta, jossa on ylikuumenemisen vaara ja joka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 C lämpötilassa. Putkistoilla tarkoitetaan putkiston osia, jotka on tarkoitettu sisällön siirtämiseen niiden ollessa liitettynä toisiinsa painejärjestelmään yhdistämistä varten. Putkistoon kuuluu erityisesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaankuuluvat paineenalaiset osat. Varolaite tarkoittaa painelaitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Tästä poiketen voidaan sellaiset varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, luokitella samaan luokkaan kuin suojattava laite. Paineenalainen lisälaite tarkoittaa toiminnallista painelaitetta, jolla on paineenalainen päällys. Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan lisälaitteen tilavuuden (V) tai nimellissuuruuden (DN) perusteella säiliöiden tai putkistojen kuvien mukaan. PS V DN suurin sallittu käyttöpaine, yksikkö bar tilavuus, yksikkö L nimellissuuruus, pyöristetty viitearvo Kaasu tarkoittaa kaasuja, nesteytettyjä kaasuja, paineenalaisina liuotettuja kaasuja, höyryjä sekä tässä myös nesteitä, jos nesteen höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar ylipainetta. Sisällön ryhmä 1 käsittää vaaralliset sisällöt, jotka määritellään kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 :ssä räjähtäviksi, erittäin helposti syttyviksi, helposti syttyviksi, syttyviksi (jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste), erittäin myrkyllisiksi, myrkyllisiksi tai hapettaviksi. Sisällön ryhmä 2 käsittää kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1. Kuvien rajaviivat osoittavat jokaisen luokan ylärajan. Hyvän konepajakäytännön painelaitteet sijaitsevat kuvissa alueella 6. Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa. Liitteen II kuvissa on lisäksi täydennyksiä erityistapauksista. 6 Painelaitteet

7 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt Jos painelaite luokitellaan luokkiin I IV, olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on arvioitava ennen markkinoille saattamista. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on esitetty päätöksen (938/1999) liitteessä III. Arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä) valitaan painelaitteen luokan mukaan. Valmistaja voi käyttää myös vaativamman luokan arviointimenettelyä. Luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä on mukana ilmoitettu laitos tai käyttäjien tarkastuslaitos. Käyttäjien tarkastuslaitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtävät moduuleissa A1, C1, F ja G. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT MODUULI TAI MODUULIYHDISTELMÄ A A1 B B1 LUOKKA I A LUOKKA II A1 D1 E1 Arviointimenettely (moduuli) Valmistuksen sisäinen tarkastus Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta EY-tyyppitarkastus EY-suunnitelmatarkastus LUOKKA III B1 + D B1 + F B + E B + C1 H Kuvaus LUOKKA IV B + D B + F G H1 Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimustenmukaisuuden. Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden. C1 D D1 Tyypinmukaisuus Tuotannon laadunvarmistus Tuotannon laadunvarmistus Valmistaja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Valmistaja soveltaa valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa valmistuksessa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. E E1 Tuotteiden laadunvarmistus Tuotteiden laadunvarmistus Valmistaja soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. F G H Tuotekohtainen todennus Yksikkökohtainen EY-todennus Täydellinen laadunvarmistus Ilmoitettu laitos tekee tuotekohtaisen loppuarvioinnin. Ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin. Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. H1 Täydellinen laadunvarmistus ja suunnitelmatarkastus sekä loppuarvioinnin erityisvalvonta Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Lisäksi ilmoitettu laitos tekee suunnitelmatarkastuksen ja valvoo loppuarviointia. Painelaitteet 7

8 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat painelaitteen suunnittelua, valmistusta, materiaaleja sekä tiettyjä erityisvaatimuksia putkistoille ja kattiloille. Ne ovat velvoittavia painelaitteille ja laitekokonaisuuksille, jotka kuuluvat luokkaan I IV, ks. päätöksen (938/1999) liite I. Valmistajan on selvitettävä vaarat, jotka koskevat painelaitetta. Tämän jälkeen valmistaja voi niiden perusteella määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset, joita on sovellettava painelaitteeseen. Painelaitteiden SFS-EN-standardit määrittelevät yksityiskohtaiset ohjeet suunnittelulle ja valmistukselle. Yhdenmukaistettujen standardien mukaan valmistetun painelaitteen oletetaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnällä, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty. Valmistaja tai valmistajan edustaja Euroopan talousalueella kiinnittää CE-merkinnän. CE-merkintä ja muut merkinnät kiinnitetään näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi painelaitteeseen tai siihen tukevasti kiinnitettyyn kilpeen. Merkintöjä ovat: ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos ilmoitettu laitos on ollut mukana valmistuksen tarkastusvaiheessa eli luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä valmistajan nimi ja osoite tai muu yksilöivä tunnus valmistusvuosi painelaitteen tunnus, esimerkiksi tyyppi, sarja- tai eränumero ja valmistusnumero olennaiset korkeimmat/alimmat sallitut raja-arvot. Lisäksi painelaitetyypin mukaan esimerkiksi tilavuus (L), nimellissuuruus DN, teho (kw), käytetty koepaine (bar), varolaitteen asetuspaine (bar) ja varoitus kokemusperäisistä käyttövirheistä. CE-merkintä muodostuu kirjaimista CE oheisen kuvan mukaisesti: CE-merkinnän eri osien pystymittojen on oltava suunnilleen samat, vähintään 5 mm. Valmistaja tai valmistajan edustaja laatii painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen: EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueella olevan edustajan nimi ja osoite kuvaus painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jota on sovellettu laitekokonaisuuksien osalta esitys niistä painelaitteista, joista ne koostuvat sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on sovellettu tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EYsuunnitelmatarkastustodistukseen tai EYvaatimustenmukaisuustodistukseen tarvittaessa valmistajan laatujärjestelmää valvovan ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tarvittaessa muut käytetyt tekniset eritelmät tarvittaessa viittaukset muihin sovellettuihin säännöksiin (direktiiveihin) tarvittaessa sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan edustajan allekirjoitusvaltuutus Huom! Kohdista 5-10 annetaan selvitys EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, jos niissä tarkoitettuja menettelyjä on sovellettu. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa tai laitekokonaisuuksissa ei saa olla CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa on oltava merkinnät, joista voi tunnistaa valmistajan tai valmistajan edustajan. Lisäksi niiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet. Käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimissa painelaitteissa ei saa olla CE-merkintää, mutta niistä laaditaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 8 Painelaitteet

9 3.6 Käyttöohjeet Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien mukana on toimitettava käyttäjälle valmistajan laatimat käyttöohjeet. Käyttöohjeissa on oltava seuraavia tietoja: valmistajan ennakoimat käyttöolosuhteet ja käytön turvalliset raja-arvot sekä suunnittelun perusteet asennus, mukaan lukien painelaitteiden yhdistäminen käyttöönotto käyttö huolto, mukaan lukien käyttäjän tekemät tarkastukset vaihdettavat osat (tarvittaessa) painelaitteen merkinnät, lukuun ottamatta sarja-, erä- tai valmistusnumeroa varoitukset ennakoitavissa olevasta virheellisestä käytöstä aiheutuvista vaaroista (tarvittaessa). Käyttöohjeiden liitteenä on oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot. 3.7 Laitekokonaisuus Laitekokonaisuus tarkoittaa valmistajan yhtenäiseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi kokoamia useita painelaitteita. Laitekokonaisuus on paineellinen järjestelmä, joka muodostuu säiliöistä, putkistoista, paineenalaisista lisälaitteista ja varolaitteista. Laitekokonaisuuksia ovat esimerkiksi käsisammuttimet, autoklaavit, tehtaan paineilman syöttöjärjestelmät, kylmälaitosten jäähdytysjärjestelmät, tulitorvi-, vesiputki- ja kuumaöljykattilat. Laitekokonaisuuden arviointiin sisältyy painelaitteiden yhdistäminen, käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa, loppuarviointi ja varolaitteiden tarkastus. Valmistajan on kiinnitettävä laitekokonaisuutta tarkoittava CE-merkintä. Sen yhteyteen tulee laitekokonaisuuden arviointimenettelyssä mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CEmerkintä säilytetään niissä painelaitteissa, joissa on jo tämä merkintä silloin, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen. Valmistajan on laadittava laitekokonaisuudesta käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Painelaitteet 9

10 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat Käyttöönotettavan rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija tarvitsee painelaitteesta esimerkiksi seuraavia asiakirjoja: käyttöohjeet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suunnittelu- ja valmistuspiirustukset suunnittelun perusteet (ennakoidut käyttöolosuhteet, suunniteltu sisältö, suunnittelunormi, lujuuskertoimet, ohenemisvarat jne.) materiaalitodistukset hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat mahdollinen EY-tyyppitarkastustodistus, EY-suunnitelmatarkastustodistus tai EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Asiakirjat liitetään painelaitekirjaan, joka tarvitaan määräaikaistarkastuksissa. 3.9 Markkinavalvonta TUKES tekee painelaitteille ja laitekokonaisuuksille markkinavalvontaa. Markkinavalvonnalla suojellaan tuotteita käyttäviä kuluttajia, työntekijöitä ja yrityksiä vaatimustenvastaisten tuotteiden aiheuttamilta vaaroilta sekä estetään epärehellistä kilpailua. Toimintatapoja ovat tiedotus, valvontakäynnit, valvontaan liittyvät tarkastukset, tutkimukset ja testaukset sekä EU-yhteistyö. Valvontakäynneillä selvitetään, täyttävätkö painelaitteet merkintöjen, asiakirjojen, suunnittelun ja valmistuksen osalta säädösten vaatimukset. Mikäli painelaite tai laitekokonaisuus ei ole vaatimusten mukainen tai se saattaa olla vaarallinen aiotussa käyttötarkoituksessa, TUKES voi rajoittaa sen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. CE-merkittyjen painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien markkinoille saattajan on tarvittaessa saatava valmistajalta tai valmistajan Euroopan talousalueella toimivalta edustajalta painelaitteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat sekä mahdolliset ilmoitetun laitoksen antamat todistukset ja selostukset. 10 Painelaitteet

11 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) sisältää painelaitteiden käyttöä koskevat säädökset. Painelaitteiden käytönaikaisiin tarkastuksiin kuuluvat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus upotustarkastus ensimmäinen määräaikaistarkastus sekä määräajoin tehtävät tarkastukset käyttötarkastus sisäpuolinen tarkastus määräaikainen painekoe muutostarkastukset (tarvittaessa). 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteen omistajan ja haltijan on ilmoitettava TUKESille painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta. Omistajan tai haltijan on koottava rekisteröitävästä painelaitteesta painelaitekirja, joka sisältää painelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät keskeiset asiakirjat. 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan muun muassa painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuus, vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan painelaite TUKESin rekisteriin. Painelaitteen sijoitus ja sitä ympäröivät tilat ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen on oltava sellainen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999) määritellään painelaitteet, joiden sijoitussuunnitelman tarkastusta omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen ennen sijoitussuunnitelman tarkastusta. 4.3 Rekisteröinti Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määrätyin aikavälein määräaikaistarkastuksia. Rekisteröintirajat on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jota käytetään painelaitemääräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastuslaitoksen on toimitettava TUKESille tiedot ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista. Rekisteröidyn Painelaitteet 11

12 4.5 Määräaikaistarkastukset Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus. Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto tarkastetaan kyseisen painelaitteen määräaikaistarkastuksessa, jos putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden mukaan, tai jos putkiston sisältö kuuluu ryhmään Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla Määräaikaistarkastusten sisäpuoliset tarkastukset ja määräaikaiset painekokeet voidaan osittain tai kokonaan korvata omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos tarkastukset eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia ja jos painelaitteiden turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. Omistajan tai haltijan on tehtävä seurannasta kirjallinen suunnitelma. 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä Määräaikaistarkastukset voidaan korvata yhtä vaikuttavaksi arvioidulla kunnonvalvontajärjestelmällä. Kunnonvalvontajärjestelmää laadittaessa otetaan huomioon painelaitteen ja siihen liittyvien laitteiden riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot. Painelaitteen omistajan tai haltijan tulee jatkuvasti kehittää kunnonvalvontajärjestelmää käytöstä ja tarkastuksesta saatujen tietojen avulla. Omistajan tai haltijan on laadittava kunnonvalvontajärjestelmä kirjallisesti. Toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä toiminnan edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito on oltava määriteltynä. Hyväksytty laitos vahvistaa kunnonvalvontajärjestelmän. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnonvalvontajärjestelmästä ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille, joka voi asettaa ehtoja järjestelmän toteutukselle. Esimerkiksi seuraavat tarkastukset voivat soveltua seurannalla korvattavaksi: muurauksella tai massauksella suojatun painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet kylmälaitoksen painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava sovitusta seurannasta ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille. 12 Painelaitteet

13 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt Käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöissä sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). Asennus-, korjaus- ja muutostyön tekevä toiminnanharjoittaja voi käyttää: painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta, jos tarkastuslaitos pitää niitä turvallisina ja ne kattavat työn tarkastuslaitoksen riittäväksi katsomallaan menettelyllä hyväksymää hitsausohjetta, jos kyse on yksittäistapauksesta uusien painelaitteiden valmistuksessa soveltamaansa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä päätöksessä (953/1999) annettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastustehtävät. Pysyvien liitosten menetelmien, niitä tekevien henkilöiden ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden vaatimukset ovat samat kuin uusien painelaitteiden valmistuksessa. Toiminnanharjoittaja antaa tilaajalle asennus-, korjaus- ja muutostyön vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. CE-merkinnän vaatimusta ei sovelleta. Painelaitteen vaihtamiseen kokonaisuudessaan, sen erityisen merkittävään muutostyöhön ja kokonaan uuden putkiston asennukseen sovelletaan yleensä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999). Tällöin painelaitteeseen tulee yleensä myös CE-merkintä. ASENNUS-, KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ARVIOINTIMENETTELYT Moduuli tai moduuliyhdistelmä KTMp 953/1999 Rekisteröitävä painelaite Ei rekisteröitävä painelaite Tarkastuslaitoksen tapauskohtaisesti hyväksyessä B1 + F G H1 A1 E1 Muu tarkoituksenmukainen moduuli Omatarkastuslaitos saa soveltaa vain moduuleja A1, F ja G Painelaitteet 13

14 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi Kattilalaitoksessa on tehtävä vaaran arviointi, jos siellä on rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 MW tai rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15 MW. Vaaran arviointi on tehtävä maan alle sijoitetulle kattilalaitokselle, jossa on rekisteröitävä kattila. Vaaran arvioinnista on käytävä ilmi käyttöön ja tekniikkaan liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen. Vaaratilanteisiin on myös varauduttava. 6.2 Pätevyyskirjat Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine yli 10 bar, on käytön valvojalla oltava painelaitelaissa (869/1999) säädetyn asiantuntemuksen lisäksi asetuksen (891/ 1999) mukainen pätevyyskirja. 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta Kattilalaitoksen rekisteröitäviä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksottaisesti. Kattilaa on yleensä valvottava jatkuvasti. Jaksottaisesti voidaan valvoa: enintään 20 MW höyrykattilaa, jossa polttoaineena käytetään kiinteää polttoainetta tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana muuta enintään 40 MW höyrykattilaa enintään 120 MW kuumavesikattilaa. Jaksottaiseen valvontaan siirtyminen edellyttää kattilan erityisvarustelua säädöksen mukaisesti. Lisäksi laitokseen on tehtävä säännöllisesti valvontakäyntejä, joiden aikaväli on paikallisten olosuhteiden mukainen, mutta enintään 84 tuntia. Jos jaksottainen valvonta on säädöksen määrittelemällä tavalla taajempaa, voidaan jaksottaisesti valvoa myös jonkin verran edellä esitettyä suurempia höyrykattiloita. Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Hyväksytty laitos antaa pätevyyskirjat. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana päätöksen (953/1999) paine- ja teholukurajojen mukaisesti. Aiemmin annetuilla pätevyyskirjoilla voidaan edelleen toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Paine- ja teholukurajat ovat nykyisten säädösten mukaiset. Vanhoilla koulutusvaatimuksilla voidaan hakea pätevyyskirjaa vuoden 2004 loppuun mennessä. Pätevyyskirjaa ei tarvitse päätöksen (953/1999) mukaan diplomi-insinööri tai insinööri, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus. 14 Painelaitteet

15 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitesäädöksissä korostetaan valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Valmistajalla on vastuu siitä, että markkinoille saatettava painelaite täyttää vaatimukset. Valmistajan omaksumat toimintatavat ja asenteet ovat erityisen tärkeitä laatujärjestelmään perustuvissa menettelyissä. Vastuu painelaitteen vaatimustenmukaisuudesta on myös silloin valmistajalla, kun tarkastuslaitos on mukana vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta. Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset on tehtävä ajallaan. Siirtyminen omistajan tai haltijan suorittamaan seurantaan vaikeasti tarkastettavissa painelaitteissa, tai siirtyminen kunnonvalvontajärjestelmään, lisää omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen käytön turvallisuudesta. PAINELAITESÄÄDÖKSET Painelaitelaki (869/1999) Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) PAINELAITTEEN OMISTAJAN / HALTIJAN VASTUITA JA VELVOTTEITA Rekisteröitävästä painelaitteesta on riittävät asiakirjat määräaikaistarkastuksia ja painelaitekirjaa varten (ks. kohta 3.8). Painelaitteen sijoitus on turvallinen ja säädösten edellyttäessä tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman. Rekisteröitävälle painelaitteelle nimetään pätevä ja asiantunteva käytön valvoja. Tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen, jossa painelaite rekisteröidään ja sen tiedot ilmoitetaan TUKESin ylläpitämään painelaiterekisteriin. Tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. 6. Rekisteröidyn painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta ilmoitetaan TUKESin painelaiterekisteriin. Painelaitteet 15

16 PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) , faksi (09) Painelaitteet

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta Luonnos 7.10.2016 Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain ( /2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

http://www.tukes.fi/painelaitteet/direktiivit/painelaitedirektiivi.html

http://www.tukes.fi/painelaitteet/direktiivit/painelaitedirektiivi.html Sivu 1/60 Etusivu > Toimialat > Painelaitteet > Painelaitedirektiivi [ Painelaitedirektiivin (97/23/EY) soveltamisohjeita täytäntöönpano uusissa säädöksissä ] Painelaitedirektiivi 97/23/EY [ Liite I Liite

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus painelaitteista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan painelaitteisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus painelaitteista. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Valtioneuvoston asetus painelaitteista. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala LUONNOS 7.10.2016 Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN

HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN 1 Opinnäytetyö AMK Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2013 Tuukka Kyynäräinen HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Kuljetussäiliön räjähdys

Kuljetussäiliön räjähdys Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET 4.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 319/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) PÄÄTÖKSET KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot