TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet"

Transkriptio

1 TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1

2 2 Painelaitteet

3 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos 2.5 Hyväksytty laitos 2.6 Omatarkastuslaitos 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä 3.2 Painelaitteiden luokittelu 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 3.6 Käyttöohjeet 3.7 Laitekokonaisuus 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat 3.9 Markkinavalvonta 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus 4.3 Rekisteröinti 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 4.5 Määräaikaistarkastukset 4.6 Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi 6.2 Pätevyyskirjat 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja myös kotitalouksissa. Painelaitteita ovat esimerkiksi painesäiliöt, höyry- ja kuumavesikattilat sekä putkistot. Painelaiteonnettomuudesta saattaa seurata vakavia henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Tämän vuoksi yhteiskunta on lainsäädännössä asettanut vaatimuksia painelaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja käytölle. Lainsäädännössä korostetaan painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Tässä oppaassa kuvataan painelaitesäädösten vaatimuksia, jotka koskevat: tarkastuslaitoksia painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia asennus-, korjaus- ja muutostöitä kattilalaitoksia. Turvatekniikan keskus (TUKES) vastaa painelaitteiden markkinavalvonnasta Suomessa ja valvoo niiden käytön turvallisuutta. TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jossa on tiedot n :sta käytössä olevasta painelaitteesta. Painelaitteet 3

4 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä Vaativimmat painelaitteet ja laitekokonaisuudet on tarkastettava ennen markkinoille saattamista ja niille on tehtävä käytönaikaisia tarkastuksia. Painelaitteiden tarkastuksia voivat tehdä seuraavanlaiset tarkastuslaitokset: ilmoitettu laitos pätevöintilaitos käyttäjien tarkastuslaitos hyväksytty laitos omatarkastuslaitos. Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen tehtävät liittyvät painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymisiin. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät käytön aloittamiseen ja käyttöön. 2.2 Ilmoitettu laitos Ilmoitettu laitos arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, antaa materiaalien eurooppalaiset hyväksynnät ja tekee mahdollisia erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyy painelaitetyyppien, suunnitelmien, valmistettujen painelaitteiden ja laatujärjestelmien hyväksymisiä sekä laatujärjestelmien ja valmistajan tekemien loppuarviointien valvontaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää ilmoitetut laitokset. 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnassa oleva tarkastusyksikkö. Tällainen laitos voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta se voi tehdä arviointeja vain omistajan käyttöön tuleville painelaitteille. Käyttäjien tarkastuslaitos ei voi antaa tyyppihyväksymistä eikä hyväksyä laatujärjestelmää. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää käyttäjien tarkastuslaitokset. 2.5 Hyväksytty laitos Hyväksytty laitos tekee painelaitteiden käyttöön liittyviä tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, joita ovat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteiden määräaikaistarkastukset painelaitteen seurannasta sopiminen tai kunnonvalvontajärjestelmän vahvistaminen kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastukset kattilalaitoksen vaaran arvioinnin asianmukaisuuden tarkastus kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjan antaminen käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöiden tarkastukset. TUKES hyväksyy nämä laitokset. 2.6 Omatarkastuslaitos Omatarkastuslaitos voi tehdä käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle. Esimerkiksi useiden painelaitteiden omistajan tarkastusosasto voi tarvittaessa organisoitua omatarkastuslaitokseksi. TUKES hyväksyy omatarkastuslaitokset. Pätevöintilaitos on tarkastuslaitos, joka voi pätevöidä tai hyväksyä pysyviä liitoksia ja niiden rikkomatonta aineenkoetusta tekeviä henkilöitä sekä pysyvien liitosten menetelmiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö tunnustaa pätevöintilaitokset. 4 Painelaitteet

5 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin (97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelulle, valmistukselle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille. Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet. Painelaitteista kootaan laitekokonaisuuksia. Päätöstä (938/1999) sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. Päätöksen soveltamisalaan eivät kuulu mm. yksinkertaiset painesäiliöt, aerosolipakkaukset, vaarallisten aineiden kuljetussäädösten soveltamisalaan kuuluvat astiat ja säiliöt sekä laitteet, joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä. Säiliöille, putkistoille ja höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteille hyvän konepajakäytännön ja luokkien I IV rajat on esitetty päätöksen (938/1999) liitteen II kuvissa 1 9. LUOKITUSTA VARTEN ON TIEDETTÄVÄ 1. Painelaitteen tyyppi: säiliö, putkisto, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, varolaite tai paineenalainen lisälaite. 2. Suurin sallittu käyttöpaine (PS) ja tilavuus (V) tai nimellissuuruus (DN) tapauksesta riippuen. 3. Luokitellaanko sisältö kaasuksi vai nesteeksi. 4. Sisällön vaarallisuus: ryhmän 1 vai ryhmän 2 sisältö. Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava CE-merkintä, niiden mukana on toimitettava käyttöohjeet ja niistä on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Hyvän konepajakäytännön painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin ei tule CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. 3.2 Painelaitteiden luokittelu Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia. suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joissa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan kasvavan riskin mukaan neljään luokkaan I IV. Painelaitteet 5

6 PAINELAITTEIDEN LUOKITTELU KTMp 938/1999, liitteen II kuvat Painelaitteen tyyppi 2. Luokitusperuste 3. Sisältö 4. Sisällön ryhmä 5. Kuva Säiliöt PS, V Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet PS, V Kaasu Neste - Kaasu Neste Putkistot PS, DN Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita. Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite tarkoittaa liekillä tai muutoin lämmitettävää painelaitetta, jossa on ylikuumenemisen vaara ja joka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 C lämpötilassa. Putkistoilla tarkoitetaan putkiston osia, jotka on tarkoitettu sisällön siirtämiseen niiden ollessa liitettynä toisiinsa painejärjestelmään yhdistämistä varten. Putkistoon kuuluu erityisesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaankuuluvat paineenalaiset osat. Varolaite tarkoittaa painelaitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Tästä poiketen voidaan sellaiset varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, luokitella samaan luokkaan kuin suojattava laite. Paineenalainen lisälaite tarkoittaa toiminnallista painelaitetta, jolla on paineenalainen päällys. Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan lisälaitteen tilavuuden (V) tai nimellissuuruuden (DN) perusteella säiliöiden tai putkistojen kuvien mukaan. PS V DN suurin sallittu käyttöpaine, yksikkö bar tilavuus, yksikkö L nimellissuuruus, pyöristetty viitearvo Kaasu tarkoittaa kaasuja, nesteytettyjä kaasuja, paineenalaisina liuotettuja kaasuja, höyryjä sekä tässä myös nesteitä, jos nesteen höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar ylipainetta. Sisällön ryhmä 1 käsittää vaaralliset sisällöt, jotka määritellään kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 :ssä räjähtäviksi, erittäin helposti syttyviksi, helposti syttyviksi, syttyviksi (jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste), erittäin myrkyllisiksi, myrkyllisiksi tai hapettaviksi. Sisällön ryhmä 2 käsittää kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1. Kuvien rajaviivat osoittavat jokaisen luokan ylärajan. Hyvän konepajakäytännön painelaitteet sijaitsevat kuvissa alueella 6. Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa. Liitteen II kuvissa on lisäksi täydennyksiä erityistapauksista. 6 Painelaitteet

7 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt Jos painelaite luokitellaan luokkiin I IV, olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on arvioitava ennen markkinoille saattamista. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on esitetty päätöksen (938/1999) liitteessä III. Arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä) valitaan painelaitteen luokan mukaan. Valmistaja voi käyttää myös vaativamman luokan arviointimenettelyä. Luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä on mukana ilmoitettu laitos tai käyttäjien tarkastuslaitos. Käyttäjien tarkastuslaitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtävät moduuleissa A1, C1, F ja G. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT MODUULI TAI MODUULIYHDISTELMÄ A A1 B B1 LUOKKA I A LUOKKA II A1 D1 E1 Arviointimenettely (moduuli) Valmistuksen sisäinen tarkastus Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta EY-tyyppitarkastus EY-suunnitelmatarkastus LUOKKA III B1 + D B1 + F B + E B + C1 H Kuvaus LUOKKA IV B + D B + F G H1 Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimustenmukaisuuden. Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden. C1 D D1 Tyypinmukaisuus Tuotannon laadunvarmistus Tuotannon laadunvarmistus Valmistaja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Valmistaja soveltaa valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa valmistuksessa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. E E1 Tuotteiden laadunvarmistus Tuotteiden laadunvarmistus Valmistaja soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. F G H Tuotekohtainen todennus Yksikkökohtainen EY-todennus Täydellinen laadunvarmistus Ilmoitettu laitos tekee tuotekohtaisen loppuarvioinnin. Ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin. Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. H1 Täydellinen laadunvarmistus ja suunnitelmatarkastus sekä loppuarvioinnin erityisvalvonta Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Lisäksi ilmoitettu laitos tekee suunnitelmatarkastuksen ja valvoo loppuarviointia. Painelaitteet 7

8 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat painelaitteen suunnittelua, valmistusta, materiaaleja sekä tiettyjä erityisvaatimuksia putkistoille ja kattiloille. Ne ovat velvoittavia painelaitteille ja laitekokonaisuuksille, jotka kuuluvat luokkaan I IV, ks. päätöksen (938/1999) liite I. Valmistajan on selvitettävä vaarat, jotka koskevat painelaitetta. Tämän jälkeen valmistaja voi niiden perusteella määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset, joita on sovellettava painelaitteeseen. Painelaitteiden SFS-EN-standardit määrittelevät yksityiskohtaiset ohjeet suunnittelulle ja valmistukselle. Yhdenmukaistettujen standardien mukaan valmistetun painelaitteen oletetaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnällä, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty. Valmistaja tai valmistajan edustaja Euroopan talousalueella kiinnittää CE-merkinnän. CE-merkintä ja muut merkinnät kiinnitetään näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi painelaitteeseen tai siihen tukevasti kiinnitettyyn kilpeen. Merkintöjä ovat: ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos ilmoitettu laitos on ollut mukana valmistuksen tarkastusvaiheessa eli luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä valmistajan nimi ja osoite tai muu yksilöivä tunnus valmistusvuosi painelaitteen tunnus, esimerkiksi tyyppi, sarja- tai eränumero ja valmistusnumero olennaiset korkeimmat/alimmat sallitut raja-arvot. Lisäksi painelaitetyypin mukaan esimerkiksi tilavuus (L), nimellissuuruus DN, teho (kw), käytetty koepaine (bar), varolaitteen asetuspaine (bar) ja varoitus kokemusperäisistä käyttövirheistä. CE-merkintä muodostuu kirjaimista CE oheisen kuvan mukaisesti: CE-merkinnän eri osien pystymittojen on oltava suunnilleen samat, vähintään 5 mm. Valmistaja tai valmistajan edustaja laatii painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen: EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueella olevan edustajan nimi ja osoite kuvaus painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jota on sovellettu laitekokonaisuuksien osalta esitys niistä painelaitteista, joista ne koostuvat sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on sovellettu tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EYsuunnitelmatarkastustodistukseen tai EYvaatimustenmukaisuustodistukseen tarvittaessa valmistajan laatujärjestelmää valvovan ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tarvittaessa muut käytetyt tekniset eritelmät tarvittaessa viittaukset muihin sovellettuihin säännöksiin (direktiiveihin) tarvittaessa sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan edustajan allekirjoitusvaltuutus Huom! Kohdista 5-10 annetaan selvitys EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, jos niissä tarkoitettuja menettelyjä on sovellettu. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa tai laitekokonaisuuksissa ei saa olla CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa on oltava merkinnät, joista voi tunnistaa valmistajan tai valmistajan edustajan. Lisäksi niiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet. Käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimissa painelaitteissa ei saa olla CE-merkintää, mutta niistä laaditaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 8 Painelaitteet

9 3.6 Käyttöohjeet Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien mukana on toimitettava käyttäjälle valmistajan laatimat käyttöohjeet. Käyttöohjeissa on oltava seuraavia tietoja: valmistajan ennakoimat käyttöolosuhteet ja käytön turvalliset raja-arvot sekä suunnittelun perusteet asennus, mukaan lukien painelaitteiden yhdistäminen käyttöönotto käyttö huolto, mukaan lukien käyttäjän tekemät tarkastukset vaihdettavat osat (tarvittaessa) painelaitteen merkinnät, lukuun ottamatta sarja-, erä- tai valmistusnumeroa varoitukset ennakoitavissa olevasta virheellisestä käytöstä aiheutuvista vaaroista (tarvittaessa). Käyttöohjeiden liitteenä on oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot. 3.7 Laitekokonaisuus Laitekokonaisuus tarkoittaa valmistajan yhtenäiseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi kokoamia useita painelaitteita. Laitekokonaisuus on paineellinen järjestelmä, joka muodostuu säiliöistä, putkistoista, paineenalaisista lisälaitteista ja varolaitteista. Laitekokonaisuuksia ovat esimerkiksi käsisammuttimet, autoklaavit, tehtaan paineilman syöttöjärjestelmät, kylmälaitosten jäähdytysjärjestelmät, tulitorvi-, vesiputki- ja kuumaöljykattilat. Laitekokonaisuuden arviointiin sisältyy painelaitteiden yhdistäminen, käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa, loppuarviointi ja varolaitteiden tarkastus. Valmistajan on kiinnitettävä laitekokonaisuutta tarkoittava CE-merkintä. Sen yhteyteen tulee laitekokonaisuuden arviointimenettelyssä mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CEmerkintä säilytetään niissä painelaitteissa, joissa on jo tämä merkintä silloin, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen. Valmistajan on laadittava laitekokonaisuudesta käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Painelaitteet 9

10 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat Käyttöönotettavan rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija tarvitsee painelaitteesta esimerkiksi seuraavia asiakirjoja: käyttöohjeet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suunnittelu- ja valmistuspiirustukset suunnittelun perusteet (ennakoidut käyttöolosuhteet, suunniteltu sisältö, suunnittelunormi, lujuuskertoimet, ohenemisvarat jne.) materiaalitodistukset hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat mahdollinen EY-tyyppitarkastustodistus, EY-suunnitelmatarkastustodistus tai EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Asiakirjat liitetään painelaitekirjaan, joka tarvitaan määräaikaistarkastuksissa. 3.9 Markkinavalvonta TUKES tekee painelaitteille ja laitekokonaisuuksille markkinavalvontaa. Markkinavalvonnalla suojellaan tuotteita käyttäviä kuluttajia, työntekijöitä ja yrityksiä vaatimustenvastaisten tuotteiden aiheuttamilta vaaroilta sekä estetään epärehellistä kilpailua. Toimintatapoja ovat tiedotus, valvontakäynnit, valvontaan liittyvät tarkastukset, tutkimukset ja testaukset sekä EU-yhteistyö. Valvontakäynneillä selvitetään, täyttävätkö painelaitteet merkintöjen, asiakirjojen, suunnittelun ja valmistuksen osalta säädösten vaatimukset. Mikäli painelaite tai laitekokonaisuus ei ole vaatimusten mukainen tai se saattaa olla vaarallinen aiotussa käyttötarkoituksessa, TUKES voi rajoittaa sen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. CE-merkittyjen painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien markkinoille saattajan on tarvittaessa saatava valmistajalta tai valmistajan Euroopan talousalueella toimivalta edustajalta painelaitteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat sekä mahdolliset ilmoitetun laitoksen antamat todistukset ja selostukset. 10 Painelaitteet

11 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) sisältää painelaitteiden käyttöä koskevat säädökset. Painelaitteiden käytönaikaisiin tarkastuksiin kuuluvat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus upotustarkastus ensimmäinen määräaikaistarkastus sekä määräajoin tehtävät tarkastukset käyttötarkastus sisäpuolinen tarkastus määräaikainen painekoe muutostarkastukset (tarvittaessa). 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteen omistajan ja haltijan on ilmoitettava TUKESille painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta. Omistajan tai haltijan on koottava rekisteröitävästä painelaitteesta painelaitekirja, joka sisältää painelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät keskeiset asiakirjat. 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan muun muassa painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuus, vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan painelaite TUKESin rekisteriin. Painelaitteen sijoitus ja sitä ympäröivät tilat ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen on oltava sellainen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999) määritellään painelaitteet, joiden sijoitussuunnitelman tarkastusta omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen ennen sijoitussuunnitelman tarkastusta. 4.3 Rekisteröinti Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määrätyin aikavälein määräaikaistarkastuksia. Rekisteröintirajat on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jota käytetään painelaitemääräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastuslaitoksen on toimitettava TUKESille tiedot ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista. Rekisteröidyn Painelaitteet 11

12 4.5 Määräaikaistarkastukset Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus. Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto tarkastetaan kyseisen painelaitteen määräaikaistarkastuksessa, jos putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden mukaan, tai jos putkiston sisältö kuuluu ryhmään Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla Määräaikaistarkastusten sisäpuoliset tarkastukset ja määräaikaiset painekokeet voidaan osittain tai kokonaan korvata omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos tarkastukset eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia ja jos painelaitteiden turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. Omistajan tai haltijan on tehtävä seurannasta kirjallinen suunnitelma. 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä Määräaikaistarkastukset voidaan korvata yhtä vaikuttavaksi arvioidulla kunnonvalvontajärjestelmällä. Kunnonvalvontajärjestelmää laadittaessa otetaan huomioon painelaitteen ja siihen liittyvien laitteiden riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot. Painelaitteen omistajan tai haltijan tulee jatkuvasti kehittää kunnonvalvontajärjestelmää käytöstä ja tarkastuksesta saatujen tietojen avulla. Omistajan tai haltijan on laadittava kunnonvalvontajärjestelmä kirjallisesti. Toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä toiminnan edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito on oltava määriteltynä. Hyväksytty laitos vahvistaa kunnonvalvontajärjestelmän. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnonvalvontajärjestelmästä ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille, joka voi asettaa ehtoja järjestelmän toteutukselle. Esimerkiksi seuraavat tarkastukset voivat soveltua seurannalla korvattavaksi: muurauksella tai massauksella suojatun painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet kylmälaitoksen painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava sovitusta seurannasta ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille. 12 Painelaitteet

13 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt Käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöissä sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). Asennus-, korjaus- ja muutostyön tekevä toiminnanharjoittaja voi käyttää: painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta, jos tarkastuslaitos pitää niitä turvallisina ja ne kattavat työn tarkastuslaitoksen riittäväksi katsomallaan menettelyllä hyväksymää hitsausohjetta, jos kyse on yksittäistapauksesta uusien painelaitteiden valmistuksessa soveltamaansa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä päätöksessä (953/1999) annettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastustehtävät. Pysyvien liitosten menetelmien, niitä tekevien henkilöiden ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden vaatimukset ovat samat kuin uusien painelaitteiden valmistuksessa. Toiminnanharjoittaja antaa tilaajalle asennus-, korjaus- ja muutostyön vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. CE-merkinnän vaatimusta ei sovelleta. Painelaitteen vaihtamiseen kokonaisuudessaan, sen erityisen merkittävään muutostyöhön ja kokonaan uuden putkiston asennukseen sovelletaan yleensä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999). Tällöin painelaitteeseen tulee yleensä myös CE-merkintä. ASENNUS-, KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ARVIOINTIMENETTELYT Moduuli tai moduuliyhdistelmä KTMp 953/1999 Rekisteröitävä painelaite Ei rekisteröitävä painelaite Tarkastuslaitoksen tapauskohtaisesti hyväksyessä B1 + F G H1 A1 E1 Muu tarkoituksenmukainen moduuli Omatarkastuslaitos saa soveltaa vain moduuleja A1, F ja G Painelaitteet 13

14 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi Kattilalaitoksessa on tehtävä vaaran arviointi, jos siellä on rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 MW tai rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15 MW. Vaaran arviointi on tehtävä maan alle sijoitetulle kattilalaitokselle, jossa on rekisteröitävä kattila. Vaaran arvioinnista on käytävä ilmi käyttöön ja tekniikkaan liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen. Vaaratilanteisiin on myös varauduttava. 6.2 Pätevyyskirjat Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine yli 10 bar, on käytön valvojalla oltava painelaitelaissa (869/1999) säädetyn asiantuntemuksen lisäksi asetuksen (891/ 1999) mukainen pätevyyskirja. 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta Kattilalaitoksen rekisteröitäviä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksottaisesti. Kattilaa on yleensä valvottava jatkuvasti. Jaksottaisesti voidaan valvoa: enintään 20 MW höyrykattilaa, jossa polttoaineena käytetään kiinteää polttoainetta tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana muuta enintään 40 MW höyrykattilaa enintään 120 MW kuumavesikattilaa. Jaksottaiseen valvontaan siirtyminen edellyttää kattilan erityisvarustelua säädöksen mukaisesti. Lisäksi laitokseen on tehtävä säännöllisesti valvontakäyntejä, joiden aikaväli on paikallisten olosuhteiden mukainen, mutta enintään 84 tuntia. Jos jaksottainen valvonta on säädöksen määrittelemällä tavalla taajempaa, voidaan jaksottaisesti valvoa myös jonkin verran edellä esitettyä suurempia höyrykattiloita. Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Hyväksytty laitos antaa pätevyyskirjat. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana päätöksen (953/1999) paine- ja teholukurajojen mukaisesti. Aiemmin annetuilla pätevyyskirjoilla voidaan edelleen toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Paine- ja teholukurajat ovat nykyisten säädösten mukaiset. Vanhoilla koulutusvaatimuksilla voidaan hakea pätevyyskirjaa vuoden 2004 loppuun mennessä. Pätevyyskirjaa ei tarvitse päätöksen (953/1999) mukaan diplomi-insinööri tai insinööri, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus. 14 Painelaitteet

15 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitesäädöksissä korostetaan valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Valmistajalla on vastuu siitä, että markkinoille saatettava painelaite täyttää vaatimukset. Valmistajan omaksumat toimintatavat ja asenteet ovat erityisen tärkeitä laatujärjestelmään perustuvissa menettelyissä. Vastuu painelaitteen vaatimustenmukaisuudesta on myös silloin valmistajalla, kun tarkastuslaitos on mukana vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta. Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset on tehtävä ajallaan. Siirtyminen omistajan tai haltijan suorittamaan seurantaan vaikeasti tarkastettavissa painelaitteissa, tai siirtyminen kunnonvalvontajärjestelmään, lisää omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen käytön turvallisuudesta. PAINELAITESÄÄDÖKSET Painelaitelaki (869/1999) Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) PAINELAITTEEN OMISTAJAN / HALTIJAN VASTUITA JA VELVOTTEITA Rekisteröitävästä painelaitteesta on riittävät asiakirjat määräaikaistarkastuksia ja painelaitekirjaa varten (ks. kohta 3.8). Painelaitteen sijoitus on turvallinen ja säädösten edellyttäessä tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman. Rekisteröitävälle painelaitteelle nimetään pätevä ja asiantunteva käytön valvoja. Tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen, jossa painelaite rekisteröidään ja sen tiedot ilmoitetaan TUKESin ylläpitämään painelaiterekisteriin. Tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. 6. Rekisteröidyn painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta ilmoitetaan TUKESin painelaiterekisteriin. Painelaitteet 15

16 PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) , faksi (09) Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi

Lisätiedot

Professori TkT Jukka Martikainen

Professori TkT Jukka Martikainen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Vesa Hurskainen PAINELAITTEIDEN KUNNONVALVONTA JA KEMIKAALIPUTKISTOJEN RAKENNUTTAMINEN Työn tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

http://www.tukes.fi/painelaitteet/direktiivit/painelaitedirektiivi.html

http://www.tukes.fi/painelaitteet/direktiivit/painelaitedirektiivi.html Sivu 1/60 Etusivu > Toimialat > Painelaitteet > Painelaitedirektiivi [ Painelaitedirektiivin (97/23/EY) soveltamisohjeita täytäntöönpano uusissa säädöksissä ] Painelaitedirektiivi 97/23/EY [ Liite I Liite

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

TUKES OPAS KEMIKAALIPUTKISTOT TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS Kemikaaliputkistot

TUKES OPAS KEMIKAALIPUTKISTOT TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS Kemikaaliputkistot TUKES OPAS KEMIKAALIPUTKISTOT TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Kemikaaliputkistot Kemikaaliputkistot TURVATEKNIIKAN KESKUS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Sisällön vaikutus putkiston suunnitteluun

Lisätiedot

Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN

Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Mikko Tuomi METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2013 METSÄ FIBRE RAUMAN PAINELAITETARKASTUSTEN TOIMINTAMALLIN PARANTAMINEN Tuomi,

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista Määräys 1 (61) Antopäivä: 13.04.2011 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 15.04.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Uusi määräys Soveltamisala: Määräys vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 4/2006 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2006 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM

CE-MERKINTÄ. CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM CE-MERKINTÄ CE-merkintäkampanjan seminaari 11.5.2011 Sari Rapinoja TEM Mikä on CE-merkintä? Perustuu EU-lainsäädäntöön Merkintä osoittaa, että tuote on valmistajan mukaan EU:n lainsäädännön mukainen. Valmistaja

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN

HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN 1 Opinnäytetyö AMK Kone- ja tuotantotekniikka Energia- ja polttomoottoritekniikka 2013 Tuukka Kyynäräinen HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN PAINEASTIOIDEN TARKASTAMISEEN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 1 (10) Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta

TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoiminta Tarkastustoiminta 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina 3. Painelaitteiden

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Mika Kaijanen Special dviser /utomation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Electrowatt-Ekono Oy P.O. Box 93 (Tekniikantie 4 ) IN-02151 Espoo inland Tel. +358 9 469

Lisätiedot

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Mika Kaijanen Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Kuljetussäiliön räjähdys

Kuljetussäiliön räjähdys Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) UUSI KONEDIREKTIIVI Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) koneasetus Tuiri Kerttula neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valtioneuvoston asetus koneiden

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Painelaitesäädösuudistuksen voimaantulon seurantatutkimus

Painelaitesäädösuudistuksen voimaantulon seurantatutkimus TUKES-julkaisu 5/005 Painelaitesäädösuudistuksen voimaantulon seurantatutkimus Tarja Valvisto Lisensiaatintutkimus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot