TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet"

Transkriptio

1 TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1

2 2 Painelaitteet

3 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos 2.5 Hyväksytty laitos 2.6 Omatarkastuslaitos 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä 3.2 Painelaitteiden luokittelu 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 3.6 Käyttöohjeet 3.7 Laitekokonaisuus 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat 3.9 Markkinavalvonta 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus 4.3 Rekisteröinti 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 4.5 Määräaikaistarkastukset 4.6 Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi 6.2 Pätevyyskirjat 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja myös kotitalouksissa. Painelaitteita ovat esimerkiksi painesäiliöt, höyry- ja kuumavesikattilat sekä putkistot. Painelaiteonnettomuudesta saattaa seurata vakavia henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja. Tämän vuoksi yhteiskunta on lainsäädännössä asettanut vaatimuksia painelaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja käytölle. Lainsäädännössä korostetaan painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Tässä oppaassa kuvataan painelaitesäädösten vaatimuksia, jotka koskevat: tarkastuslaitoksia painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia asennus-, korjaus- ja muutostöitä kattilalaitoksia. Turvatekniikan keskus (TUKES) vastaa painelaitteiden markkinavalvonnasta Suomessa ja valvoo niiden käytön turvallisuutta. TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jossa on tiedot n :sta käytössä olevasta painelaitteesta. Painelaitteet 3

4 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä Vaativimmat painelaitteet ja laitekokonaisuudet on tarkastettava ennen markkinoille saattamista ja niille on tehtävä käytönaikaisia tarkastuksia. Painelaitteiden tarkastuksia voivat tehdä seuraavanlaiset tarkastuslaitokset: ilmoitettu laitos pätevöintilaitos käyttäjien tarkastuslaitos hyväksytty laitos omatarkastuslaitos. Ilmoitetun laitoksen, pätevöintilaitoksen ja käyttäjien tarkastuslaitoksen tehtävät liittyvät painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymisiin. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät painelaitteiden käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät käytön aloittamiseen ja käyttöön. 2.2 Ilmoitettu laitos Ilmoitettu laitos arvioi markkinoille saatettavien painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuutta, antaa materiaalien eurooppalaiset hyväksynnät ja tekee mahdollisia erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyy painelaitetyyppien, suunnitelmien, valmistettujen painelaitteiden ja laatujärjestelmien hyväksymisiä sekä laatujärjestelmien ja valmistajan tekemien loppuarviointien valvontaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää ilmoitetut laitokset. 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnassa oleva tarkastusyksikkö. Tällainen laitos voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta se voi tehdä arviointeja vain omistajan käyttöön tuleville painelaitteille. Käyttäjien tarkastuslaitos ei voi antaa tyyppihyväksymistä eikä hyväksyä laatujärjestelmää. Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää käyttäjien tarkastuslaitokset. 2.5 Hyväksytty laitos Hyväksytty laitos tekee painelaitteiden käyttöön liittyviä tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä, joita ovat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteiden määräaikaistarkastukset painelaitteen seurannasta sopiminen tai kunnonvalvontajärjestelmän vahvistaminen kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastukset kattilalaitoksen vaaran arvioinnin asianmukaisuuden tarkastus kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjan antaminen käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöiden tarkastukset. TUKES hyväksyy nämä laitokset. 2.6 Omatarkastuslaitos Omatarkastuslaitos voi tehdä käytönaikaisia tarkastuksia ja muita säädettyjä toimenpiteitä tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle. Esimerkiksi useiden painelaitteiden omistajan tarkastusosasto voi tarvittaessa organisoitua omatarkastuslaitokseksi. TUKES hyväksyy omatarkastuslaitokset. Pätevöintilaitos on tarkastuslaitos, joka voi pätevöidä tai hyväksyä pysyviä liitoksia ja niiden rikkomatonta aineenkoetusta tekeviä henkilöitä sekä pysyvien liitosten menetelmiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö tunnustaa pätevöintilaitokset. 4 Painelaitteet

5 3. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 3.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) sisältää painelaitedirektiivin (97/23/EY) menettelyt painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelulle, valmistukselle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille. Painelaitteita ovat säiliöt, putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet. Painelaitteista kootaan laitekokonaisuuksia. Päätöstä (938/1999) sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. Päätöksen soveltamisalaan eivät kuulu mm. yksinkertaiset painesäiliöt, aerosolipakkaukset, vaarallisten aineiden kuljetussäädösten soveltamisalaan kuuluvat astiat ja säiliöt sekä laitteet, joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä. Säiliöille, putkistoille ja höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteille hyvän konepajakäytännön ja luokkien I IV rajat on esitetty päätöksen (938/1999) liitteen II kuvissa 1 9. LUOKITUSTA VARTEN ON TIEDETTÄVÄ 1. Painelaitteen tyyppi: säiliö, putkisto, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, varolaite tai paineenalainen lisälaite. 2. Suurin sallittu käyttöpaine (PS) ja tilavuus (V) tai nimellissuuruus (DN) tapauksesta riippuen. 3. Luokitellaanko sisältö kaasuksi vai nesteeksi. 4. Sisällön vaarallisuus: ryhmän 1 vai ryhmän 2 sisältö. Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava CE-merkintä, niiden mukana on toimitettava käyttöohjeet ja niistä on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Hyvän konepajakäytännön painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin ei tule CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. 3.2 Painelaitteiden luokittelu Painelaitteet ja laitekokonaisuudet jaetaan suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia. suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä. Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joissa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan kasvavan riskin mukaan neljään luokkaan I IV. Painelaitteet 5

6 PAINELAITTEIDEN LUOKITTELU KTMp 938/1999, liitteen II kuvat Painelaitteen tyyppi 2. Luokitusperuste 3. Sisältö 4. Sisällön ryhmä 5. Kuva Säiliöt PS, V Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet PS, V Kaasu Neste - Kaasu Neste Putkistot PS, DN Säiliö tarkoittaa paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin. Säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita. Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite tarkoittaa liekillä tai muutoin lämmitettävää painelaitetta, jossa on ylikuumenemisen vaara ja joka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 C lämpötilassa. Putkistoilla tarkoitetaan putkiston osia, jotka on tarkoitettu sisällön siirtämiseen niiden ollessa liitettynä toisiinsa painejärjestelmään yhdistämistä varten. Putkistoon kuuluu erityisesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaankuuluvat paineenalaiset osat. Varolaite tarkoittaa painelaitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Varolaitteet luokitellaan luokkaan IV. Tästä poiketen voidaan sellaiset varolaitteet, jotka on valmistettu tiettyyn laitteeseen, luokitella samaan luokkaan kuin suojattava laite. Paineenalainen lisälaite tarkoittaa toiminnallista painelaitetta, jolla on paineenalainen päällys. Paineenalaiset lisälaitteet luokitellaan lisälaitteen tilavuuden (V) tai nimellissuuruuden (DN) perusteella säiliöiden tai putkistojen kuvien mukaan. PS V DN suurin sallittu käyttöpaine, yksikkö bar tilavuus, yksikkö L nimellissuuruus, pyöristetty viitearvo Kaasu tarkoittaa kaasuja, nesteytettyjä kaasuja, paineenalaisina liuotettuja kaasuja, höyryjä sekä tässä myös nesteitä, jos nesteen höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar ylipainetta. Sisällön ryhmä 1 käsittää vaaralliset sisällöt, jotka määritellään kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 :ssä räjähtäviksi, erittäin helposti syttyviksi, helposti syttyviksi, syttyviksi (jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste), erittäin myrkyllisiksi, myrkyllisiksi tai hapettaviksi. Sisällön ryhmä 2 käsittää kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1. Kuvien rajaviivat osoittavat jokaisen luokan ylärajan. Hyvän konepajakäytännön painelaitteet sijaitsevat kuvissa alueella 6. Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa. Liitteen II kuvissa on lisäksi täydennyksiä erityistapauksista. 6 Painelaitteet

7 3.3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt Jos painelaite luokitellaan luokkiin I IV, olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on arvioitava ennen markkinoille saattamista. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on esitetty päätöksen (938/1999) liitteessä III. Arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä) valitaan painelaitteen luokan mukaan. Valmistaja voi käyttää myös vaativamman luokan arviointimenettelyä. Luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä on mukana ilmoitettu laitos tai käyttäjien tarkastuslaitos. Käyttäjien tarkastuslaitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtävät moduuleissa A1, C1, F ja G. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT MODUULI TAI MODUULIYHDISTELMÄ A A1 B B1 LUOKKA I A LUOKKA II A1 D1 E1 Arviointimenettely (moduuli) Valmistuksen sisäinen tarkastus Valmistuksen sisäinen tarkastus ja loppuarvioinnin valvonta EY-tyyppitarkastus EY-suunnitelmatarkastus LUOKKA III B1 + D B1 + F B + E B + C1 H Kuvaus LUOKKA IV B + D B + F G H1 Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimustenmukaisuuden. Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden. C1 D D1 Tyypinmukaisuus Tuotannon laadunvarmistus Tuotannon laadunvarmistus Valmistaja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo. Valmistaja soveltaa valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa valmistuksessa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. E E1 Tuotteiden laadunvarmistus Tuotteiden laadunvarmistus Valmistaja soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. F G H Tuotekohtainen todennus Yksikkökohtainen EY-todennus Täydellinen laadunvarmistus Ilmoitettu laitos tekee tuotekohtaisen loppuarvioinnin. Ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin. Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. H1 Täydellinen laadunvarmistus ja suunnitelmatarkastus sekä loppuarvioinnin erityisvalvonta Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Lisäksi ilmoitettu laitos tekee suunnitelmatarkastuksen ja valvoo loppuarviointia. Painelaitteet 7

8 3.4 Olennaiset turvallisuusvaatimukset Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat painelaitteen suunnittelua, valmistusta, materiaaleja sekä tiettyjä erityisvaatimuksia putkistoille ja kattiloille. Ne ovat velvoittavia painelaitteille ja laitekokonaisuuksille, jotka kuuluvat luokkaan I IV, ks. päätöksen (938/1999) liite I. Valmistajan on selvitettävä vaarat, jotka koskevat painelaitetta. Tämän jälkeen valmistaja voi niiden perusteella määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset, joita on sovellettava painelaitteeseen. Painelaitteiden SFS-EN-standardit määrittelevät yksityiskohtaiset ohjeet suunnittelulle ja valmistukselle. Yhdenmukaistettujen standardien mukaan valmistetun painelaitteen oletetaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. 3.5 CE-merkintä, muut merkinnät ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnällä, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty. Valmistaja tai valmistajan edustaja Euroopan talousalueella kiinnittää CE-merkinnän. CE-merkintä ja muut merkinnät kiinnitetään näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi painelaitteeseen tai siihen tukevasti kiinnitettyyn kilpeen. Merkintöjä ovat: ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos ilmoitettu laitos on ollut mukana valmistuksen tarkastusvaiheessa eli luokkien II, III ja IV arviointimenettelyissä valmistajan nimi ja osoite tai muu yksilöivä tunnus valmistusvuosi painelaitteen tunnus, esimerkiksi tyyppi, sarja- tai eränumero ja valmistusnumero olennaiset korkeimmat/alimmat sallitut raja-arvot. Lisäksi painelaitetyypin mukaan esimerkiksi tilavuus (L), nimellissuuruus DN, teho (kw), käytetty koepaine (bar), varolaitteen asetuspaine (bar) ja varoitus kokemusperäisistä käyttövirheistä. CE-merkintä muodostuu kirjaimista CE oheisen kuvan mukaisesti: CE-merkinnän eri osien pystymittojen on oltava suunnilleen samat, vähintään 5 mm. Valmistaja tai valmistajan edustaja laatii painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen: EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueella olevan edustajan nimi ja osoite kuvaus painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jota on sovellettu laitekokonaisuuksien osalta esitys niistä painelaitteista, joista ne koostuvat sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on sovellettu tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EYsuunnitelmatarkastustodistukseen tai EYvaatimustenmukaisuustodistukseen tarvittaessa valmistajan laatujärjestelmää valvovan ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tarvittaessa muut käytetyt tekniset eritelmät tarvittaessa viittaukset muihin sovellettuihin säännöksiin (direktiiveihin) tarvittaessa sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan edustajan allekirjoitusvaltuutus Huom! Kohdista 5-10 annetaan selvitys EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, jos niissä tarkoitettuja menettelyjä on sovellettu. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa tai laitekokonaisuuksissa ei saa olla CE-merkintää eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa on oltava merkinnät, joista voi tunnistaa valmistajan tai valmistajan edustajan. Lisäksi niiden mukana on oltava riittävät käyttöohjeet. Käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimissa painelaitteissa ei saa olla CE-merkintää, mutta niistä laaditaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 8 Painelaitteet

9 3.6 Käyttöohjeet Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien mukana on toimitettava käyttäjälle valmistajan laatimat käyttöohjeet. Käyttöohjeissa on oltava seuraavia tietoja: valmistajan ennakoimat käyttöolosuhteet ja käytön turvalliset raja-arvot sekä suunnittelun perusteet asennus, mukaan lukien painelaitteiden yhdistäminen käyttöönotto käyttö huolto, mukaan lukien käyttäjän tekemät tarkastukset vaihdettavat osat (tarvittaessa) painelaitteen merkinnät, lukuun ottamatta sarja-, erä- tai valmistusnumeroa varoitukset ennakoitavissa olevasta virheellisestä käytöstä aiheutuvista vaaroista (tarvittaessa). Käyttöohjeiden liitteenä on oltava tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeiden ymmärtämiseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot. 3.7 Laitekokonaisuus Laitekokonaisuus tarkoittaa valmistajan yhtenäiseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi kokoamia useita painelaitteita. Laitekokonaisuus on paineellinen järjestelmä, joka muodostuu säiliöistä, putkistoista, paineenalaisista lisälaitteista ja varolaitteista. Laitekokonaisuuksia ovat esimerkiksi käsisammuttimet, autoklaavit, tehtaan paineilman syöttöjärjestelmät, kylmälaitosten jäähdytysjärjestelmät, tulitorvi-, vesiputki- ja kuumaöljykattilat. Laitekokonaisuuden arviointiin sisältyy painelaitteiden yhdistäminen, käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa, loppuarviointi ja varolaitteiden tarkastus. Valmistajan on kiinnitettävä laitekokonaisuutta tarkoittava CE-merkintä. Sen yhteyteen tulee laitekokonaisuuden arviointimenettelyssä mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CEmerkintä säilytetään niissä painelaitteissa, joissa on jo tämä merkintä silloin, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen. Valmistajan on laadittava laitekokonaisuudesta käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Painelaitteet 9

10 3.8 Rekisteröitävän painelaitteen asiakirjat Käyttöönotettavan rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija tarvitsee painelaitteesta esimerkiksi seuraavia asiakirjoja: käyttöohjeet EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suunnittelu- ja valmistuspiirustukset suunnittelun perusteet (ennakoidut käyttöolosuhteet, suunniteltu sisältö, suunnittelunormi, lujuuskertoimet, ohenemisvarat jne.) materiaalitodistukset hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat mahdollinen EY-tyyppitarkastustodistus, EY-suunnitelmatarkastustodistus tai EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Asiakirjat liitetään painelaitekirjaan, joka tarvitaan määräaikaistarkastuksissa. 3.9 Markkinavalvonta TUKES tekee painelaitteille ja laitekokonaisuuksille markkinavalvontaa. Markkinavalvonnalla suojellaan tuotteita käyttäviä kuluttajia, työntekijöitä ja yrityksiä vaatimustenvastaisten tuotteiden aiheuttamilta vaaroilta sekä estetään epärehellistä kilpailua. Toimintatapoja ovat tiedotus, valvontakäynnit, valvontaan liittyvät tarkastukset, tutkimukset ja testaukset sekä EU-yhteistyö. Valvontakäynneillä selvitetään, täyttävätkö painelaitteet merkintöjen, asiakirjojen, suunnittelun ja valmistuksen osalta säädösten vaatimukset. Mikäli painelaite tai laitekokonaisuus ei ole vaatimusten mukainen tai se saattaa olla vaarallinen aiotussa käyttötarkoituksessa, TUKES voi rajoittaa sen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. CE-merkittyjen painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien markkinoille saattajan on tarvittaessa saatava valmistajalta tai valmistajan Euroopan talousalueella toimivalta edustajalta painelaitteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat sekä mahdolliset ilmoitetun laitoksen antamat todistukset ja selostukset. 10 Painelaitteet

11 4. Painelaitteiden käytönaikaiset tarkastukset 4.1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) sisältää painelaitteiden käyttöä koskevat säädökset. Painelaitteiden käytönaikaisiin tarkastuksiin kuuluvat muun muassa: sijoitussuunnitelman tarkastus upotustarkastus ensimmäinen määräaikaistarkastus sekä määräajoin tehtävät tarkastukset käyttötarkastus sisäpuolinen tarkastus määräaikainen painekoe muutostarkastukset (tarvittaessa). 4.2 Sijoitus ja sijoitussuunnitelman tarkastus painelaitteen omistajan ja haltijan on ilmoitettava TUKESille painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta. Omistajan tai haltijan on koottava rekisteröitävästä painelaitteesta painelaitekirja, joka sisältää painelaitteen hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät keskeiset asiakirjat. 4.4 Ensimmäinen määräaikaistarkastus Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan muun muassa painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuus, vahvistetaan käyttöarvot ja ilmoitetaan painelaite TUKESin rekisteriin. Painelaitteen sijoitus ja sitä ympäröivät tilat ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen on oltava sellainen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999) määritellään painelaitteet, joiden sijoitussuunnitelman tarkastusta omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen ennen sijoitussuunnitelman tarkastusta. 4.3 Rekisteröinti Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määrätyin aikavälein määräaikaistarkastuksia. Rekisteröintirajat on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). TUKES ylläpitää painelaiterekisteriä, jota käytetään painelaitemääräysten noudattamisen valvonnassa. Tarkastuslaitoksen on toimitettava TUKESille tiedot ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista. Rekisteröidyn Painelaitteet 11

12 4.5 Määräaikaistarkastukset Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus. Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto tarkastetaan kyseisen painelaitteen määräaikaistarkastuksessa, jos putkisto on suunniteltu virumis- tai väsymislujuuden mukaan, tai jos putkiston sisältö kuuluu ryhmään Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla Määräaikaistarkastusten sisäpuoliset tarkastukset ja määräaikaiset painekokeet voidaan osittain tai kokonaan korvata omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos tarkastukset eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia ja jos painelaitteiden turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. Omistajan tai haltijan on tehtävä seurannasta kirjallinen suunnitelma. 4.7 Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä Määräaikaistarkastukset voidaan korvata yhtä vaikuttavaksi arvioidulla kunnonvalvontajärjestelmällä. Kunnonvalvontajärjestelmää laadittaessa otetaan huomioon painelaitteen ja siihen liittyvien laitteiden riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot. Painelaitteen omistajan tai haltijan tulee jatkuvasti kehittää kunnonvalvontajärjestelmää käytöstä ja tarkastuksesta saatujen tietojen avulla. Omistajan tai haltijan on laadittava kunnonvalvontajärjestelmä kirjallisesti. Toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä toiminnan edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito on oltava määriteltynä. Hyväksytty laitos vahvistaa kunnonvalvontajärjestelmän. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnonvalvontajärjestelmästä ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille, joka voi asettaa ehtoja järjestelmän toteutukselle. Esimerkiksi seuraavat tarkastukset voivat soveltua seurannalla korvattavaksi: muurauksella tai massauksella suojatun painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet kylmälaitoksen painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava sovitusta seurannasta ja siihen kuuluvista painelaitteista TUKESille. 12 Painelaitteet

13 5. Asennus-, korjaus- ja muutostyöt Käytössä olevien painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöissä sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). Asennus-, korjaus- ja muutostyön tekevä toiminnanharjoittaja voi käyttää: painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta, jos tarkastuslaitos pitää niitä turvallisina ja ne kattavat työn tarkastuslaitoksen riittäväksi katsomallaan menettelyllä hyväksymää hitsausohjetta, jos kyse on yksittäistapauksesta uusien painelaitteiden valmistuksessa soveltamaansa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä päätöksessä (953/1999) annettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos tekevät asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastustehtävät. Pysyvien liitosten menetelmien, niitä tekevien henkilöiden ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden vaatimukset ovat samat kuin uusien painelaitteiden valmistuksessa. Toiminnanharjoittaja antaa tilaajalle asennus-, korjaus- ja muutostyön vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. CE-merkinnän vaatimusta ei sovelleta. Painelaitteen vaihtamiseen kokonaisuudessaan, sen erityisen merkittävään muutostyöhön ja kokonaan uuden putkiston asennukseen sovelletaan yleensä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999). Tällöin painelaitteeseen tulee yleensä myös CE-merkintä. ASENNUS-, KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ARVIOINTIMENETTELYT Moduuli tai moduuliyhdistelmä KTMp 953/1999 Rekisteröitävä painelaite Ei rekisteröitävä painelaite Tarkastuslaitoksen tapauskohtaisesti hyväksyessä B1 + F G H1 A1 E1 Muu tarkoituksenmukainen moduuli Omatarkastuslaitos saa soveltaa vain moduuleja A1, F ja G Painelaitteet 13

14 6. Kattilalaitoksen vaaran arviointi ja käytön valvonta 6.1 Vaaran arviointi Kattilalaitoksessa on tehtävä vaaran arviointi, jos siellä on rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 MW tai rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15 MW. Vaaran arviointi on tehtävä maan alle sijoitetulle kattilalaitokselle, jossa on rekisteröitävä kattila. Vaaran arvioinnista on käytävä ilmi käyttöön ja tekniikkaan liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen. Vaaratilanteisiin on myös varauduttava. 6.2 Pätevyyskirjat Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine yli 10 bar, on käytön valvojalla oltava painelaitelaissa (869/1999) säädetyn asiantuntemuksen lisäksi asetuksen (891/ 1999) mukainen pätevyyskirja. 6.3 Jatkuva ja jaksottainen käytön valvonta Kattilalaitoksen rekisteröitäviä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksottaisesti. Kattilaa on yleensä valvottava jatkuvasti. Jaksottaisesti voidaan valvoa: enintään 20 MW höyrykattilaa, jossa polttoaineena käytetään kiinteää polttoainetta tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana muuta enintään 40 MW höyrykattilaa enintään 120 MW kuumavesikattilaa. Jaksottaiseen valvontaan siirtyminen edellyttää kattilan erityisvarustelua säädöksen mukaisesti. Lisäksi laitokseen on tehtävä säännöllisesti valvontakäyntejä, joiden aikaväli on paikallisten olosuhteiden mukainen, mutta enintään 84 tuntia. Jos jaksottainen valvonta on säädöksen määrittelemällä tavalla taajempaa, voidaan jaksottaisesti valvoa myös jonkin verran edellä esitettyä suurempia höyrykattiloita. Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Hyväksytty laitos antaa pätevyyskirjat. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana päätöksen (953/1999) paine- ja teholukurajojen mukaisesti. Aiemmin annetuilla pätevyyskirjoilla voidaan edelleen toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Paine- ja teholukurajat ovat nykyisten säädösten mukaiset. Vanhoilla koulutusvaatimuksilla voidaan hakea pätevyyskirjaa vuoden 2004 loppuun mennessä. Pätevyyskirjaa ei tarvitse päätöksen (953/1999) mukaan diplomi-insinööri tai insinööri, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus. 14 Painelaitteet

15 7. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu Painelaitesäädöksissä korostetaan valmistajan, omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen turvallisuudesta. Valmistajalla on vastuu siitä, että markkinoille saatettava painelaite täyttää vaatimukset. Valmistajan omaksumat toimintatavat ja asenteet ovat erityisen tärkeitä laatujärjestelmään perustuvissa menettelyissä. Vastuu painelaitteen vaatimustenmukaisuudesta on myös silloin valmistajalla, kun tarkastuslaitos on mukana vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta. Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset on tehtävä ajallaan. Siirtyminen omistajan tai haltijan suorittamaan seurantaan vaikeasti tarkastettavissa painelaitteissa, tai siirtyminen kunnonvalvontajärjestelmään, lisää omistajan ja haltijan vastuuta painelaitteen käytön turvallisuudesta. PAINELAITESÄÄDÖKSET Painelaitelaki (869/1999) Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999) Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) PAINELAITTEEN OMISTAJAN / HALTIJAN VASTUITA JA VELVOTTEITA Rekisteröitävästä painelaitteesta on riittävät asiakirjat määräaikaistarkastuksia ja painelaitekirjaa varten (ks. kohta 3.8). Painelaitteen sijoitus on turvallinen ja säädösten edellyttäessä tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman. Rekisteröitävälle painelaitteelle nimetään pätevä ja asiantunteva käytön valvoja. Tarkastuslaitos tekee rekisteröitävälle painelaitteelle käyttöönoton yhteydessä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen, jossa painelaite rekisteröidään ja sen tiedot ilmoitetaan TUKESin ylläpitämään painelaiterekisteriin. Tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. 6. Rekisteröidyn painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutoksista sekä painelaitteen käytöstä poistamisesta ilmoitetaan TUKESin painelaiterekisteriin. Painelaitteet 15

16 PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) , faksi (09) Painelaitteet

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 1 2 Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallista

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan

Opetushallituksen asetti 18.1.2011 voimalaitoksen ammattitutkinnon perusteita uudistamaan seuraavan TAUSTAMUISTIO 17.2.2012 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2001. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot