Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta. Valtioneuvoston asetus annettaisiin painelaitelain ( /2016) nojalla. Painelaitelaissa säädetään painelaitteiden ja yksinkertaisten painesäiliöiden turvallisuudesta. Painelaitelain 9 luku sisältää painelaitteiden tarkastamista koskevat kansalliset säännökset ja 10 luvussa säädetään painelaitteiden käytöstä ja käytön valvonnasta. Lisäksi painelaitelain 2 luku sisältää yleiset painelaiteturvallisuutta koskevat säännökset. Mainitut painelaitelain luvut perustuvat kokonaan vanhaan painelaiteturvallisuudesta annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (953/1999), eikä ehdotetulla sääntelyllä ole tarkoitus tehdä muutoksia nykytilaan. Ehdotettavalla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus antaa painelaitelain valtuussäännöksien nojalla tarkempia säännöksiä painelaitelain 7 :ssä säädetyn sijoitussuunnitelman laatimista edellyttävien painelaitteiden teknisistä ominaisuuksista, 9 luvussa säädetyistä painelaitteen rekisteröintivelvollisuuden aiheuttavista painelaitteen teknisistä ominaisuuksista, eräiden painelaitteiden ja niiden osien määräaikaistarkastuksista sekä tarkastuksiin kuuluvasta määräaikaisesta painekokeesta ja tarkastusten korvaamisesta painelaitteen seurannalla. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan annettavan painelaitelain 75 :ssä säädettyä kattilalaitosten käytön valvontaa koskevia tarkempia säännöksiä. Ehdotettu valtioneuvoston asetus perustuisi vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen säännöksiin. Painelaitelainsäädännön uudistaminen on pitkälti lainsäädäntötekninen uudistus. Merkittävä osa painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen säännöksistä on perustuslain 80 :n 1 momentti huomioiden siirretty lain alaan kuuluvina painelaitelakiin ja ehdotettu valtioneuvoston asetus sisältäisi vain ne tekniset ja yksityiskohtaiset säännökset, joista on tarkoituksenmukaisinta säätää asetuksen tasolla. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1 luku Yleiset säännökset Ehdotetun asetuksen 1 luku sisältäisi säännökset asetuksen soveltamisalasta sekä määritelmistä.

2 1. Soveltamisala. Pykälä ilmaisisi asetuksen soveltamisalan. Asetuksessa säädettäisiin painelaitteiden tarkastuksista ja käytönvalvonnasta sekä merkittävää vaaraa aiheuttavien painelaitteiden rekisteröinnistä ja sijoitussuunnitelmasta. 2. Määritelmät. Pykälässä annettaisiin ehdotetun asetuksen kannalta keskeiset määritelmät painelaitteiden putkistosta, varolaitteista, sisällöistä sekä painelaitteen suurimmasta sallitusta käyttöpaineesta ja nimellissuuruudesta. Painelaitteiden varolaitteet ja sisältö on pykälässä määritelty kahteen alakohtaan. Määritelmät vastaavat vanhan painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (938/1999) määritelmiä, joihin painelaiteturvallisuudesta annetussa kauppaja teollisuusminiteriön päätöksessä oli viitattu. 3. Varolaitteet. Pykälässä säädettäisiin, mitä varolaitteet ovat. Pykälä vastaisi painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (869/2016) 3 :n 4 kohtaa. 4. Sisältö. Pykälässä viitattaisiin sisältöä koskevan säännöksen osalta painelaitteita annettavaan valtioneuvoston asetukseen. 2 luku Rekisteröintivelvollisuus ja sijoitussuunnitelma Ehdotetussa 2 luvussa säädettäisiin painelaitelain 51 :n rekisteröintivelvollisuutta koskevasta merkittävästä vaarasta sekä painelaitelain 7 :n sijoitussuunnitelmaa koskevasta merkittävästä vaarasta. Luvussa säädettäisiin, mitkä ovat ne painelaitteen tekniset ominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa mainituissa painelaitelain pykälissä tarkoitettua merkittävää vaaraa. 5. Rekisteröintivelvollisuutta koskeva merkittävä vaara. Painelaitteen aiheuttamaa merkittävää vaaraa voidaan arvioida lähinnä sen teknisten ominaisuuksien perusteella. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 51 :n 4 momentin valtuutuksen nojalla, että painelaite jolla on pykälässä säädetyt tekniset ominaisuudet, ei aiheuttaisi 51 :n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää vaaraa. Näitä painelaitteita ei olisi tarpeen rekisteröidä eikä painelaitelain 51 :ssä säädetty rekisteröintivelvollisuus koskisi näiden painelaitteiden omistajaa tai haltijaa. Muut painelaitteet kuin painelaitteet, joilla olisi pykälässä ehdotetut tekniset ominaisuudet, voisivat aiheuttaa merkittävää vaaraa ja ne olisi painelaitelain mukaan rekisteröitävä. Pykälässä olisi 14 kohtaa, joissa erikseen määriteltäisiin ominaisuudet, jotka kussakin kohdassa tarkoitetun laitteen tai sen osan tulee täyttää, jotta sen ei katsottaisi aiheuttavan merkittävää vaaraa. Pykälässä luetellut ominaisuudet vastaisivat painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 :ä. Lisäksi ehdotetussa pykälässä olisi 14 kohta, jonka mukaan pykälän 1 kohdasta poiketen merkittävää vaaraa ei aiheuttaisi myöskään paineella tyhjennettävä kuljetussäiliö, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 baaria.

3 Pykälän 2 momentin mukaan useasta kammiosta koostuva painelaite aiheuttaisi painelaitelain 51 :n 1 momentissa tarkoitettua rekisteröintivelvollisuuden tulisi 1 momentin mukaan rekisteröidä. Jos kammiossa on useita sisältöjä, rekisteröintivelvollisuus määräytyisi sen sisällön mukaan, josta seuraa rekisteröinti. 6. Sijoitussuunnitelmaa koskeva merkittävä vaara. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 7 :n valtuutuksen nojalla sellaisista ominaisuuksista, jotka omaava painelaite voisi aiheuttaa painelaitelain 7 :n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää vaaraa. Tällaisen painelaitteen omistaja tai haltija olisi painelaitelain 7 :n mukaisesti velvollinen laatimaan painelaitteelle sijoitussuunnitelman. Pykälässä luetellut painelaitteen tekniset ominaisuudet vastaisivat vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 7 :ä. Mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 7 sisälsi myös sijoitussuunnitelman laadintaa koskevan päävelvoitteen, joka lain alaan kuuluvana on uudistetussa lainsäädännössä sijoitettu lain tasolle painelaitelain 7 :än. 3 luku Painelaitteen tarkastukset Ehdotetuissa 3 luvun säännöksissä säädettäisiin painelaitelain 55, 56, 59 ja 63 :n valtuutussäännöksien nojalla ulos sijoitettavalle painelaitteelle ja kattilalaitokselle suoritettavista ensimmäisistä määräaikaistarkastuksista, putkiston määräaikaistarkastuksesta, määräaikaisesta painekokeesta ja painelaitteen seurannasta sekä näihin menettelyihin sovellettavista vaatimuksista. 7. Ulos sijoitettavan painelaitteen ensimmäinen määräaikaistarkastus. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin painelaitelain 55 :n valtuutuksen nojalla ulos sijoitettavalle painelaitteelle tehtävästä ensimmäisen määräaikaistarkastuksen sisällöstä. Ehdotetun pykälän mukaan ulkoilman lämpötilassa käytettävästä painelaitteesta on tarkastettava millä tavalla on varmistettu, että painelaitteen käyttölämpötila pysyy käytön aikana painelaitteelle sallituissa lämpötilarajoissa. Ulos sijoitettavan painelaitteen määräaikaistarkastusta koskisivat ehdotetun pykälän vaatimuksen lisäksi myös muut painelaitelain 55 :n ensimmäistä määräaikaistarkastusta koskevat yleiset vaatimukset. Ehdotettua pykälää vastaava säännös on ollut sijoitettuna vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 :än. 8. Kattilalaitoksen ensimmäinen määräaikaistarkastus. Painelaitelain 55 :n valtuutuksen nojalla pykälässä säädettäisiin kattilalaitoksen ensimmäisen määräaikaistarkastuksen sisällöstä ja siihen kuuluvista tarkastuksista. Tarkemmat säännökset koskisivat kattilalaitoksen yleisiä järjestelyjä, vaaran arviointia, höyry- ja kuumavesikattilan varustelua ja käytön valvontaa sekä laitteen toimintaa käyttöhäiriötilanteissa. Ehdotetun pykälän lisäksi kattilaitoksen ensimmäiseen määräaikatarkastukseen sovellettaisiin, mitä painelaitelain 55 :n ensimmäistä määräaikaistarkastusta koskevissa yleisissä vaatimuksissa säädetään. Asiallisesti ehdotettua pykälää vastaava

4 säännös on ollut sijoitettuna vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 :än. 9. Putkiston määräaikaistarkastus. Painelaitelain 56 :n 6 momentin valtuutussäännöksen nojalla ehdotetussa pykälässä säädettäisiin painelaitteen putkiston määräaikaistarkastuksesta. Pykälän mukaan rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto olisi tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos putkisto on suunniteltu materiaalin virumistai väsymislujuuden perusteella tai putkiston sisältö kuuluu asetusehdotuksen 4 :n nojalla ryhmään 1. Tähän ryhmään kuuluisivat vaaralliset sisällöt, jotka on määritelty kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 :ssä räjähtäviksi, erittäin helposti syttyviksi, helposti syttyviksi, syttyviksi (jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste), erittäin myrkyllisiksi, myrkyllisiksi tai hapettaviksi. Lisäksi pykälässä säädettäisiin, että rakenneaineen virumislujuuden perusteella mitoitetusta putkistosta olisi tarkastettava erityisesti käyttötuntimäärät, paine- ja lämpötilatiedot sekä tarvittaessa virumisaste. Pykälä vastaa vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 10 :ää. 10. Määräaikainen painekoe. Painelaitelain 59 sisältää yleiset säännökset painelaitteelle suoritettavasta määräaikaisesta painekokeesta. Painelaitelain 59 :n 5 momentin nojalla ehdotetussa pykälässä säädettäisiin tarkemmin määräaikaisessa painekokeessa noudatettavasta menettelystä. Pykälän 1 momentin mukaan painekoe on ensisijaisesti tehtävä nesteellä, mutta koe voitaisiin tehdä kuitenkin kaasulla, jos nesteellä tehty painekoe ei rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollinen tai painelaitteessa ei voida sallia pieniäkään nestemääriä. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkemmin painekokeessa käyttävistä paineista, joilla painelaitteen paineenkestävyys tulee varmistettua. Nesteellä tehtävässä painekokeessa paineen tulisi olla vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja kaasulla tehtävässä painekokeessa 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Lisäksi säädettäisiin, että tarkastuslaitos voisi hyväksyä käytettäväksi muunkin koepaineen, jos erityiset syyt sitä vaatisivat. Pykälän 3 momentti ilmaisisi turvallisuusperiaatteen, jonka mukaan painekoe olisi tehtävä noudattaen tarpeellista varovaisuutta. Pykälä vastaa sisällöltään vanhan painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 15 :n 2 ja 3 momenttia. Mainitun pykälän muut säännökset kuuluvat lain alaan ja ne on lainsäädännön uudistamisen yhteydessä sijoitettu painelaitelakiin. 11. Painelaitteen seuranta. Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaamisesta seurannalla säädetään painelaitelain 63 :ssä. Mainitun pykälän 5 momentin valtuutuksen nojalla ehdotetussa pykälässä annettaisiin tarkemmat säännökset siitä,

5 mitkä määräaikaistarkastukset tai niiden osat voitaisiin korvata painelaitteen seurannalla. Pykälän 1 kohdan mukaan painelaitteen seurannalla voitaisiin korvata muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatun painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet ja 2 kohdan mukaan kylmälaitoksen painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Lisäksi pykälän 3 kohdassa säädettäisiin, että ehdotetun asetuksen 9 :ssä säädettävän kattilalaitoksen ensimmäisen määräaikaistarkastuksen, painelaitelain 58 :n mukaisen sisäpuolisen tarkastuksen sekä painelaitelain 59 :n mukaisen määräaikaisen painekokeen voisi korvata painelaitteen seurannalla, jos mainitut tarkastukset eivät olisi rakenteellisista syistä mahdollisia. Tarkastuksen korvaamisesta seurannalla on aiemmin säädetty painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 18 :ssä. Mainitun säännöksen ensimmäinen momentti on nostettu uudistetun painelaitelain 63 :än asiaa koskevaksi yleissäännöksi ja toinen yleissäännöstä tarkentava momentti sijoitettaisiin asetusehdotuksen 11 :ksi. 4 luku Kattilalaitoksen käytön valvonta Ehdotetussa 4 luvussa säädettäisiin tarkemmin painelaitteen käytön valvonnan vaatimuksista. Luku sisältäisi painelaitelain 75 :n 5 momentin nojalla annettavat kattilalaitoksen ohjauspaikan vaatimuksia, kattilan vaatimuksia, laitosten miehitys- ja läsnäolovaatimuksia sekä valvontakäyntien aikavälejä koskevat säännökset. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin painelaitelain 61 :n 4 momentin nojalla tarkastuksen sisällöstä siirryttäessä jatkuvasta käytön valvonnasta jaksottaiseen käytön valvontaa. Luvussa säädettäisiin painelaitelain 76 :n valtuutussäännöksen nojalla tarkemmin myös paineenkestoon vaikuttavassa asennus-, korjaus- ja muutostyössä sovellettavasta menettelystä. 12. Jatkuva käytön valvonta. Painelaitelain 75 :n 2 momentin mukaan jatkuvassa käytön valvonnassa kattilaa tulee valvoa jatkuvasti laitoksessa tai sen ohjauspaikalla. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin ohjauspaikan vaatimuksista ja laitoksen miehitysvaatimuksista. Pykälän 1 ja 2 kohdan ohjauspaikan vaatimukset vastaisivat painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 27 :n 2 ja 3 kohtaa. Pykälän 3 kohdassa ehdotettuja kattilalaitoksen miehitysvaatimuksia täsmennettäisiin nykytilaan verrattuna. Säännöksen mukaan kattilalaitos olisi miehitettävä sellaisella tavalla, että painelaitteen käyttäjä pääsee laitokselle tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden suorittamiseksi viiden minuutin kuluessa siitä kun häiriötilanne on havaittu. Samalla säännöksestä poistettaisiin velvollisuus päästä viidessä minuutissa ohjauspaikalta laitokselle. Tämä korostaisi mahdollisuutta aloittaa korjaavat toimet ajoissa, jos häiriötilanne edellyttää painelaitteen käyttäjän pääsyä laitokseen. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että painelaitteen käyttäjillä kattilalaitokselle on välitön pääsy enintään viiden minuutin kuluessa siitä, kun ohjauspaikalla todetaan, että laitoksella on käytävä. Säännöksen noudattaminen edellyttää, että ohjauspaikalla on jatkuvasti käytettävissään ajantasainen tieto

6 kattilalaitoksen tilanteesta. Ohjauspaikka saattaa edellyttää kattilalaitoksella käyntiä muunkin kuin häiriötilanteen takia Jaksottainen käytön valvonta. Painelaitelain 75 :n 3 momentin mukaan jaksottaisessa käytön valvonnassa painelaitteen käyttäjän ei tarvitse olla jatkuvasti kattilalaitoksessa tai ohjauspaikalla, mutta käyttäjän on tehtävä laitokseen säännöllisesti valvontakäyntejä. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin tarkemmin kattilan vaatimuksista, valvontakäyntien aikaväleistä ja henkilöstön läsnäolovaatimuksista Säännösten sisältö vastaisi painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 28 :n 2 ja 3 momenttia. Ehdotettava asetus ei sisällä painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 28 :n 1 momentin mukaisia jaksottaisen käytön valvonnan tehorajoja. Jaksottaisen käytön valvonnan turvallisuudesta kuitenkin huolehdittaisiin siten, että mainitun ministeriön päätöksen 3 momenttia vastaavalla tavalla suurimpien kattiloiden osalta kattilalaitokselle tehtävien valvontakäyntien aikaväli olisi enintään 24 tuntia ja käyttäjän tulisi olla jatkuvasti ohjauspaikalla. Tällaisia laitteita olisivat höyrykattila, jonka teho on yli 20 megawattia, mutta enintään 40 megawattia ja jossa käytetään kiinteää polttoainetta tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana sekä höyrykattila, jonka teho on yli 40 megawattia mutta enintään 60 megawattia. 14. Ohjauspaikan vaatimukset jaksottaisessa käytön valvonnassa. Pykälässä säädettäisiin ohjauspaikan vaatimuksista jaksottaisessa käytön valvonnassa. Ohjauspaikan vaatimuksia on eräiltä osin täsmennetty painelaiteturvallisuudesta annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen verrattuna. Pykälän 1 momentin mukaan ohjauspaikalta olisi oltava varmennettu yhteys kattilalaitokselle. Yhteyden katkeamisen vaikutukset olisi otettava huomioon käyttöturvallisuuteen vaikuttavissa laitteissa ja laitejärjestelmissä. Pykälän 2 momentin mukaan käyttöturvallisuuteen vaikuttavien laitteiden ja laitejärjestelmien on tarvittaessa pysäytettävä kattilalaitoksen kattilat. Pykälän 3 momentin mukaan ohjauspaikalla saisi toimia vain ammattitaitoinen ja tehtäviinsä perehdytty kattilalaitoksen henkilökunta. Pykälän 4 momentin mukaan ehdotuksen 13 :n 3 momentissa tarkoitetun kattilalaitoksen ohjauspaikan laitteistolla on voitava valvoa ja ohjata turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttöarvoja sekä ohjata kattila turvalliseen tilaan. 15. Muutostarkastus jatkuvasta käytön valvonnasta jaksottaiseen käytön valvontaan siirryttäessä. Painelaitelain 61 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan painelaitteelle olisi tehtävä muutostarkastus siirryttäessä jatkuvasta käytön valvonnasta jaksottaiseen käytön valvontaa. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin mainitun lain pykälän ohella muutostarkastuksen sisällöstä jaksottaiseen käytön valvontaan siirryttäessä. Muutostarkastuksen sisältöä esitetään täsmennettäväksi, jotta jaksottaiseen käytön valvontaan siirtyminen tapahtuisi turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen. Tarkoitus on korostaa jaksottaista käytön valvontaa koskevien vaatimusten noudattamista ja vaarojen arvioinnin merkitystä arvioitaessa jaksottaiseen käytön valvontaan

7 siirtymisen edellytyksiä sekä varmistaa, että jaksottaiseen käytön valvontaan siirtyminen tapahtuisi turvallisuusvaatimukset huomioiden. Pykälän 1 kohdan mukaan tarkastuksessa tulisi varmistaa, että kattilalaitoksessa on valmius noudattaa painelaitelain 75 :n 3 momentissa ja edellä 13 :ssä ehdotettuja jaksottaisen käytön valvonnan vaatimuksia. Pykälän 2 kohdan mukaan tulisi tarkastaa, että kattilalaitoksen vaaran arvioinnissa on huomioitu jaksottaisen käytön valvonnan vaatimukset. Lisäksi 3 kohdan mukaan tulisi tarkastaa, että kattilalaitoksen ohjauspaikka täyttää 14 :ssä ehdotetut vaatimukset. 16. Menettely paineenkestoon vaikuttavassa asennus-, korjaus- ja muutostyössä. Pykälässä annettaisiin yksityiskohtaiset säännökset paineenkestoon vaikuttavassa asennus-, korjaus- ja muutostyössä sovellettavasta menettelystä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että paineenkestoon vaikuttavan rakenteen hitsaukseen, lämpökäsittelyyn tai muulla tavoin tapahtuvaan ominaisuuksien muuttamiseen sovellettaisiin painelaitteista annettavan valtioneuvoston asetuksen 8 :ää siten, että toiminnanharjoittajan olisi noudatettava jotain mainitun asetusehdotuksen 13 :n 1 momentin 1 kohdassa annetuista vaihtoehtoisista moduuleista. Moduulin valinta määräytyisi painelaitteen ominaisuuksien perusteella. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin, että omatarkastuslaitos saisi soveltaa vain A2, F ja G moduuleja ja 3 kohdassa, että CE-merkintävaatimuksia ei sovellettaisi paineenkestoon vaikuttavan rakenteen hitsaukseen, lämpökäsittelyyn tai muulla tavoin tapahtuvaan ominaisuuksien muuttamiseen. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joilla asennus-, korjaus- ja muutostyön saisi tehdä suunnitelmasta ja hitsausmenetelmästä 1 momentissa säädetystä poiketen. Lisäksi 2 momentissa säädettäisiin, että tarkastuslaitos voisi yksittäistapauksessa hyväksyä momentissa tarkoitetun hitsausohjeen myös muun riittäväksi katsomansa menettelyn mukaisesti. 3 Asetusehdotuksen vaikutukset Asetusehdotuksessa ehdotetaan uudistettavan kattilaitosten käytönvalvontaa koskevat säännökset. Muilta osin ehdotus vastaa sisällöltään aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä eikä sillä muuteta säädettyjen tarkastusten, teknisten vaatimusten tai ominaisuuksien sisältöä. Asetuksella tarkennetaan painelaitelain 7 :n ja 9 ja 10 luvun säännöksiä. Painelaitelain vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä eduskunnalle painelaitelaiksi (HE 117/2016 vp). Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa asetusluonnoksessa kattilaitosten käytön valvontaa koskevien kansallisten säännösten muuttamista nykytilaan verrattuna ja asetuksen keskeiset vaikutukset liittyvät näiden säännösten uudistamiseen. Muutoksilla pyritään purkamaan eräitä laitosten tuottavuuden esteinä olevia säännöksiä, joiden purkamisella ei olisi kielteistä vaikutusta painelaiteturvallisuuteen. Ehdotuksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia alan toiminnan harjoittajille, sillä se mahdollistaa laitosten tuottavuuden parantamisen ja keventää eräin osin hallinnollisia laitoksen miehityksen sijaintiin liittyviä vaatimuksia. Ehdotuksella voi olla vaikutusta myös kattilaitosten henkilöstöön kohdistuvia henkilöstövaikutuksia.

8 Ehdotuksen merkittävimmät vaikutukset liittyisivät jaksottaisessa käytön valvonnan tehorajojen poistoon. Jaksottaista käytön valvonnan tehorajoja koskevaa pykälää ei olisi enää asetuksessa. Tehorajojen poisto mahdollistaisi kattilalaitosten siirtämisen miehitystä edellyttävästä jatkuvasta käytön valvonnasta kattiloiden etävalvonnan mahdollistavaan jaksottaiseen käytönvalvontaa myös suuremmissa laitoksissa. Jaksottaiseen käytön valvontaan siirtyminen olisi mahdollista useille yli 40 megawatin kiinteän polttoaineiden höyrykattiloille sekä yli 60 megawatin muille höyrykattiloille. Jaksottainen käytön valvonta mahdollistaa kattilan etäkäytön ja -valvonnan. Tyypillisesti tämä tarkoittaa useiden kattilaitosten yhteistä valvomoa ja joissain tapauksissa kattilalaitoksen etäkäyttöä ja -valvontaa esim. toisen kattilalaitoksen valvomosta käsin. Jaksottaisessa käytön valvonnassa voidaan hyödyntää jatkuvaa käytön valvontaa laajemmin digitalisaatioon perustuvia valvontaratkaisuja. Keskitetty valvomo mahdollistaa nykyaikaisten käyttö- ja valvontatyökalujen käyttöönoton kustannustehokkaasti. Laitosten ennakoivalla ja optimoidulla käytöllä voidaan suoraan vähentää tuotantokustannuksia. Tuottavuuden parantumisen potentiaali riippuu laitoksen lähtötilanteesta ja koosta. Teollisuuden arvion mukaan tuottavuus voisi parhaimmillaan parantua kymmenellä prosentilla. Keskitetyn valvomon myötä laitoksilla työskentelevän käyttöhenkilökunnan määrää voidaan arvioiden mukaan vähentää ja samalla vähenevät myös kustannuksiltaan korkeammat ilta-, yö- ja viikonlopputyötunnit. Teollisuuden arvion mukaan henkilökustannuksista olisi mahdollista säästää vuosittain noin euroa laitosta kohden. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääntyminen parantaisi energiantuottajien toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta, mikä taas mahdollistaisi edullisempien energiahuollon palveluiden tarjoamisen yhdyskunnille ja teollisuudelle. Käyttöhenkilökunnan tarpeen vähentyminen laitoksissa mahdollistaa työvoiman joustavamman käytön monipuolisiin tehtäviin. Henkilöstöresursseja voitaisiin siirtää käyttö- ja valvontatehtävistä esimerkiksi huoltotehtäviin. Samalla kolmivuorotyötä voitaisiin vähentää. Työtehtävien monipuolistuminen sekä vuorotyön välttäminen voivat olla myönteisiksi koettuja muutoksia siitä huolimatta, että vuorotyölisien poistuminen pienentää ansioita. Jaksottaista käytönvalvontaa koskevat vaatimukset ja muutostarkastusvelvollisuus takaisivat turvallisuuden etäkäytössä ja -valvonnassa olevilla laitoksilla. Vaaran arvioinnin merkitys korostuisi, jolloin kattilakohtaiset vaatimukset voidaan asettaa entistä tarkemmin riskiperusteisesti. Asetuksen säännöksiin ehdotetuissa muutoksissa huomioitaisiin aiempaa paremmin, että nykyaikaisessa suurien laitosten miehityskäytännössä on erikseen valvomohenkilökunta, joka työskentelee valvomosta käsin ja kenttähenkilökunta, joka suorittaa valvomosta annetut tehtävät laitosalueella. Keskitetty valvonta parantaa laitosten käyttöä ja valvontaa hoitavan henkilökunnan ammattitaitoa, mikä parantaa suoraan myös painelaiteturvallisuutta. Keskitetyllä valvomolla voidaan lisätä asiantuntemusta laitosten käyttöön ja valvontaan, koska

9 mahdollisuudet keskitetyn henkilöstön ammattitaidon kartuttamiseen ja ylläpitoon ovat hyvät. Etävalvomosta käsin on mahdollista tukea ja turvata reaaliaikaisesti laitoksella tapahtuvaa yksintyöskentelyä, joka voi liittyä säännöllisiin valvontakäynteihin, huolto- ja kunnossapitotehtäviin tai häiriötilanteisiin. Ehdotus ei heikennä painelaiteturvallisuutta eikä siinä tehdä muutoksia viranomaisten tai alalla toimivien tarkastuslaitosten velvollisuuksiin vaikka tarkastusvelvollisuuksia koskevia säännöksiä eräiltä osin täsmennetäänkin. Ehdotuksella ei ole merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia viranomaistoiminnalle. 4 Asian valmistelu 5 Voimaantulo Asetusehdotus on valmisteltu samassa yhteydessä painelaitelain valmistelun kanssa. Valmistelu liittyi osaltaan EU:n direktiivipaketin täytäntöönpanoon. Kansalliseen painelaitelainsäädäntöön sisällytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (2014/68/EU, painelaitedirektiivi)) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (2014/29/EU, yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi). Samalla lainsäädäntö tarkistettiin nykyistä perustuslakia vastaavaksi mm. nostamalla aiemmin päätöstasolla säädettyjä asioita lain tasolle. Ehdotettu asetus sisältäisi puhtaasti kansallista sääntelyä ja siinä on merkittävästi hyödynnetty aiemmin voimassa olleita vanhaa painelaitelakia (869/1999) ja sen nojalla annettuja miniteriön päätöksiä, erityisesti kauppa ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta. Direktiivipaketin kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on työ- ja elinkeinoministeriössä organisoitu johtoryhmän ja kahden virallisen työryhmän avulla. Painelaitelainsäädännön uudistaminen on tehty yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Uudistuksia on käsitelty turvallisuustekniikan neuvottelukunnan painelaitejaostossa. Lisäksi kattilalaitosten käytön valvontaa koskevat säännöksiä on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n kesken. Keskeisille sidosryhmille ja viranomaisille on annettu mahdollisuus antaa lausuntonsa asetusehdotuksen johdosta. Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan päivänä kuuta 2016.

10

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta Luonnos 7.10.2016 Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain ( /2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI LAUSUNTO 1(2) Heidi Lettojärvi 13.9.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite: HE 117/2016 vp, kuuleminen 15.9.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI Painelainsäädäntö on nykyaikaistettava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS 20.12.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAASULAITTEISTA SEKÄ ERÄI- DEN NESTEKAASUN JA MAAKAASUN KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA AN- NETTUJEN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin TAMK/388/03.00.00/2016 1 (3) 6.5.2016 Työ ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viitteet: s posti 29.4.2016 TEM/1808/03.01.01/2015 Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin Kiitämme

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 951. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 951. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1999 N:o 951 955 SISÄLLYS N:o Sivu 951 Laki rikoslain muuttamisesta... 2417 952 Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta Luonnos 15.6.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinsuojeluaineista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten,

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.2.2017 jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki 13.9.2016 00102 EDUSKUNTA Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti 8.9.2016, Merja Puska Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 16.11.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE liittyy niin sanotun MCP-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon MCP - direktiivi koskee keskisuurista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESTA 1 Asian tausta ja asetusehdotuksen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp Talousvaliokunta 22.9.2016 Mistä kyse? 1/2 - Uusi sääntelymalli - Uudistetaan tuotesääntelyn rakennetta (työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1991 vp - HE 75 Hallituksen esitys Eduskunnalle paineastialain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtionhallinnon norminannon uudistamiseen liittyen ehdotetaan, että ministeriön ja valvontaviranomaisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto Muistio 25.9.2017 Viite HE 88/2017 vp Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietoon on saatettu hallituksen

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan.

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan. EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 8.5.2012 Dnro 1529/5/12 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 30.3.2012 (VM037:00/2012) LAUSUNTO AUKIOLOSASETUKSEN

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot