Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska"

Transkriptio

1 Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki EDUSKUNTA Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117 / 2016 vp. Inspecta Tarkastus Oy kiittää mahdollisuudesta saada antaa lausuntonsa lakiesityksestä. Inspecta Tarkastus Oy toteaa, että lakiesityksessä on yhdistetty nykyisen painelaitelain (869/1999) ja painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) sekä direktiivien 2014/68/EU ja 2014/29/EU vaatimuksia tavalla joka voi aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Tulkintavaikeuksia voi tulla silloin, jos uuden lain ja sitä täydentävien vielä valmisteltavana olevien valtioneuvoston asetusten sanamuoto ei olekaan samanlainen kuin direktiivien 2014/68/EU tai 2014/29/EU teksti. Ristiriitatilanteessa on kuitenkin direktiivin teksti määräävä, siksi suomalaisen säädöksen tulisi olla mahdollisimman tarkkaan samanlainen kuin direktiivin teksti. Tosin tässä yhteydessä voinee todeta, että Euroopan unionin vuoden 2014 virallisen lehden L189 direktiiviä 2014/68/EU koskevassa suomenkielisessä versiossa on muutamia käännösvirheitä. Inspecta Tarkastus Oy:n yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset esitetään seuraavassa. 2 Määritelmät Kohdassa 19) määritellään EU-tyyppitarkastus ja kohdassa 20) määritellään käsite sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja säiliöiden valvottu testaus. Valitut sanamuodot on kopioitu direktiivin 2014/29/EU määritelmistä mutta on unohdettu, että käsite EU-tyyppitarkastus on esitetty myös direktiivissä 2014/68/EU joka koskee muitakin painelaitteita ja laitekokonaisuuksia, ei pelkästään säiliöitä. Lisäksi toteamme, että nämä kaksi määritelmää ovat vain muutamia direktiivien 2014/29/EU ja 2014/68/EU lukuisista vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyistä eli moduuleista. Ehdotamme, kohdat 19) ja 20) poistetaan ja vastaavat määrittelyt esitetään valmisteilla olevissa säädöksissä valtioneuvoston asetus painelaitteista ja valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä. Inspecta Tarkastus Oy Käyntiosoite Y-tunnus: PL 1000 Sörnäistenkatu Helsinki Helsinki Puh Fax Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

2 Kohdassa 34) on määritelty höyrykattila. Lakiehdotuksen pykälässä 101 mainitaan höyrykattilan tapainen laite höyrynkehitin mutta mistään ei selviä mitkä ovat höyrykattilan ja höyrynkehittimen mahdolliset erot. Nykyisen lainsäädännön mukaan höyrynkehittiminä markkinoidut tuotteet ovat höyrykattiloita. Jos pykälässä 101 halutaan erikseen mainita höyrynkehitin sen määritelmä tulisi esittää pykälän 2 määritelmien luettelossa. 8 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valitun sanamuodon mukaan vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitosten ja tarkastuslaitosten tekemillä tarkastuksilla mutta vaatimustenmukaisuuden osoittamista tarkastuksilla ei edellytetä, jos paineeseen liittyvä vaara on vähäinen. Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaan valmistaja voi tietyissä tapauksissa osoittaa painelaitteen vaatimuksenmukaisuuden omalla tarkastuksella ja omalla vastuulla ilman ilmoitetun laitoksen mukanaoloa. Lainsäädännössä tulisi myös määrittää tarkemmin milloin paineeseen liittyvä vaara on niin vähäinen, että tarkastuslaitoksen tekemiä tarkastuksia ei edellytetä. Onnettomuustilastojen perusteella voi todeta, että eräät paineen alaiset laitteet ovat väärin käytettyinä hengenvaarallisia vaikka niihin ei tarvitsekaan soveltaa painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimuksia. Esimerkkinä todettakoon lämmityskattilat ja ajoneuvojen suuret renkaat. Nykyisissä säädöksissä on tiedostettu mm. lämmityskattiloiden vaarat ja painelaiteturvallisuudesta annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 953/1999 edellyttää, että tietyt höyry- ja kuumavesikattilat tulee rekisteröidä ja niille tulee tehdä määräaikaistarkastuksia vaikka painelaitedirektiivi 2014/68/EU ei edellytäkään tällaiselle tuotteelle vaatimuksenmukaisuuden arviointia. Ehdotamme, että 8 pykälä muotoillaan uudestaan nykyisen painelaitelain (869/1999) 4 tapaisesti esim. Painelaitteiden vaatimuksenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tai tarkastuslaitosten tekemillä tarkastuksilla taikka muilla menettelyillä siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää painelaitteista, joille ei edellytetä 1 momentissa säädettyä vaatimuksenmukaisuuden osoittamista paineeseen liittyvän vaaran vähäisyyden vuoksi. 12 Sovellettavat standardit Ensimmäisen momentin mukaan Valvontaviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen painelaitteen katsotaan täyttävän tämän lain vaatimuksen. Teksti on osin virheellinen siinä mielessä että painelaitteiden valmistusta koskevien direktiivien 2014/68/EU ja 2014/29/EU osalta soveltuvat yhdenmukaistetut standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tosin suomalainen valvontaviranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on toistaiseksi esittänyt kotisivuillaan kyseisen Euroopan unionin virallisen lehden sivut kiitettävän nopeasti lehden julkaisun jälkeen. Toisen momentin sanamuodoista saa käsityksen, että standardien noudattaminen olisi pakollista, erityisesti valmistuksessa. Tämä ei ole EU-säädösten mukaista.

3 Viranomaisten vahvistamien standardien noudattaminen on eräs ja jopa suositeltava tapa osoittaa valmistettavan painelaitteen olevan vaatimusten mukainen mutta standardien seuraaminen ei ole pakollista, siksi ei ole syytä mainita mitään määräaikoja. Lisäksi huomattakoon, että yhdenmukaistetut standardit kattavat vain tavallisimmat painelaitetyypit. Ehdotamme 12 toisen momentin poistamista. 14 Olennaiset turvallisuusvaatimukset Tämä pykälä on otsikoitu olennaiset turvallisuusvaatimukset ja tekstissä sanotaan Painelaitteen on täytettävä tässä laissa säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset, sekä Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä.olennaisista turvallisuusvaatimuksista, momentti ovat eräitä direktiivin 2014/68/EU olennaisia turvallisuusvaatimuksia mutta noin 13 sivua direktiivin 2014/68/EU muita olennaisia turvallisuusvaatimuksia on jätetty mainitsematta. Ilmeisesti on tarkoitettu, että ne esitetään uudessa valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston asetuksen sanamuodot eivät toistaiseksi ole tiedossa. Kun työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli uutta painelaitelakia ja lähetti lakiehdotuksen lausunnolle alan asiantuntijoille ja etujärjestöille lakiehdotuksen liitteenä oli luonnos painelaitteita koskevasta valtioneuvoston asetuksesta. Silloinen asetusluonnos oli sekin pahasti puutteellinen kun siinä esitettiin vain osa olennaisista turvallisuusvaatimuksista. Lisäksi toteamme, että yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivissä 2014/29/EU esitetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset ovat aivan muuta kuin lakiehdotuksen momentin tekstit. Ehdotamme 14 sanamuodoksi Painelaitteen tai yksinkertaisen painesäiliön on täytettävä valtioneuvoston asetuksella säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotta se voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön. 16 Valmistajan velvollisuus varmistaa painelaitteen vaatimustenmukaisuus Neljännessä momentissa määrätään, että Tekniset asiakirjat ja EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava suomen tai ruotsin kielellä tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Vaatimus suomen- tai ruotsinkielisistä tai valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä olevista asiakirjoista kielestä on vastoin direktiivin 2014/68/EU tekstiä. Direktiivin 2014/68/EU 14 artiklan kohta 8) sallii, että asiakirjat laaditaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn suorittavan laitoksen hyväksymällä kielellä ja 17 artiklan mukaan EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus tulee kääntää sen jäsenvaltion kielelle, jonka markkinoille painelaite tai painelaitekokonaisuus saatetaan. Huomattava osa Suomessa valmistettavista painelaitteista on tarkoitettu vientitoimitukseen ja siksi tekniset asiakirjat ovat usein vain englanniksi tai muulla asiakkaan edellyttämällä kielellä. Vaatimus muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten asiakirjojen hyväksyttämistä valvontaviranomaisella aiheuttaa tarpeetonta työtä eikä tuo mitään lisäarvoa. Ehdotamme momentin poistamista.

4 18 Ohjeet, turvallisuustiedot, merkinnät ja yhteystiedot 4 momentissa määrätään, että tuotteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä tuotteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä. Nykyinen lainsäädäntö (KTMp 938/ ) edellyttää, että ohjeet ovat suomen- tai suomen- ja ruotsin kielellä siinä määrin kuin painelaitteen oikea ja turvallinen käyttö sitä edellyttää. Vaatimus suomen tai ruotsinkielisistä merkinnöistä, ohjeista ja asiakirjoista on kohtuutonta jos painelaite on tarkoitettu EU:n markkinoille, sinne toimitettavien painelaitteiden asiakirjojen tulisi olla ostajan kielialueen kielellä tai kielillä mutta Suomen lainsäädännössä ei pitäisi määrätä millä kielillä Suomen ulkopuolelle toimitettavien tuotteiden asiakirjojen tulisi olla. Suomeen tuotavien painelaitteiden tekniset asiakirjat ovat käytännössä vain valmistajan valitsemalla tai tilaajan vaatimalla kielellä, tyypillisesti englanniksi. Vastaavasti käyttöohjeet voivat olla hyvinkin perusteellisia mutta tuskin suomenkielellä ja käyttäjät usein käytännössä ymmärtävät myös englanninkielisiä käyttöohjeita. Ehdotamme 4 momentin sanamuodoksi nykyisen lainsäädännön (KTMp 938/ ) ja direktiivin 2014/68/EU 5 artiklan perustella Suomessa käyttöön otettavan painelaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä painelaitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä siinä määrin kuin painelaitteen ja laitekokonaisuuden oikea ja turvallinen käyttö sitä edellyttää. 19 Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus Valmistajalla on aina velvollisuus varmistaa, että painelaite on vaatimusten mukainen, oli kyseessä sarjatuotanto tai yksittäisvalmistus. Pykälän perusteluissa mainitaan, että vaatimus perustuisi direktiivien 6 artiklaan. Näissä artikloissa edellytetään, että muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa otetaan asianmukaisesti huomioon mikä antaa valmistajalle mahdollisuuden päättää onko edelleen painelaite vaatimusten mukainen vaikka standardiin onkin tehty muutoksia. Yhdenmukaistetut standardit eivät kuitenkaan ole pakollisia ja sarjatuotannon perusteena usein käytetyt EY-tyyppitarkastustodistukset ovat pääsääntöisesti voimassa 10 vuotta. Kun tuotteelle on annettu EY-tyyppitarkastustodistus se vahvistaa, että tyyppi on direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen riippumatta siitä mitä standardia tai muuta normia oli käytetty tyyppihyväksynnän perusteena. Ehdotamme 19 poistamista. 4 luku Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi Tähän lukuun on liitetty muutamia kohtia painelaitedirektiivistä 2014/68/EU. Emme tiedä millä perustella on katsottu tarpeelliseksi ottaa lakiehdotukseen juuri nämä kohdat direktiivistä kun monet muut direktiivin kohdat tullaan esittämään valtioneuvoston asetuksessa. Ehdotamme luvun 4 poistamista ja vastaavien vaatimusten esittämistä uudessa valtioneuvoston asetuksessa. 5 luku Yksinkertaisten painesäiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointi Tähän lukuun on liitetty muutamia kohtia direktiivistä 2014/29/EU. Emme tiedä millä perustella on katsottu tarpeelliseksi ottaa lakiehdotukseen juuri nämä kohdat

5 direktiivistä kun monet muut direktiivin kohdat tullaan esittämään valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toteamme, että 28 sanamuodot eivät täysin vastaa direktiivin 2014/29/EU 13 artiklan tekstiä sillä 13 artikla antaa valmistajalle mahdollisuuden soveltaa myös muitakin menettelyitä kuin sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvalla tyypinmukaisuudella ja valvotulla säiliön testauksella. Ehdotamme luvun 5 poistamista ja vastaavien vaatimusten esittämistä uudessa valtioneuvoston asetuksessa. 30 Maahantuojien velvollisuudet Toisen momentin kohdassa 4) edellytetään, että painelaitteen mukana on EUvaatimuksenmukaisuusvakuutus. On suotavaa, että EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus toimitetaan painelaitteen mukana mutta toisin kuin eräät muut direktiivit, direktiivit 2014/29/EU ja 2014/68/EU eivät edellytä sen toimittamista painelaitteen mukana. Direktiivien 2014/29/EU ja 2014/68/EU 8 artiklan kohdan 8 mukaan maahantuojan on pidettävä EUvaatimuksenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisen saatavilla mutta valitettavasti direktiivi ei edellytä, että se tulisi toimittaa painelaitteen mukana. Ehdotamme 29 2 momentin kohdan 4) sanamuodoksi 4) Valmistaja on laatinut EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen Kohdassa 6) määrätään, että ohjeet ja turvallisuustiedot esitetään suomeksi ja ruotsiksi. Muistettakoon, että maahantuoja saattaa kolmannesta maasta, esim. Venäjältä, Kiinasta tai USA:sta tuodun painelaitteen Euroopan unionin markkinoille, ei pelkästään Suomen markkinoille. Ehdotamme 29 2 momentin kohdan 6) sanamuodoksi direktiivien 2014/68/EU ja 2014/29/EU 8 artiklan kohdan 4 perusteella 6) painelaitteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot sellaisella kielellä jota helposti ymmärretään siinä jäsenvaltiossa jonne painelaite toimitetaan. 31 Jakelijan velvollisuudet Kohdassa 1) edellytetään jakelijan tarkistavan, että painelaitteen mukana olisi EUvaatimuksenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat. Direktiivit 2014/68/EU ja 2014/29/EU eivät edellytä jakelijan tarkastavan EUvaatimuksenmukaisuusvakuutuksen olemassaoloa tai teknisiä asiakirjoja vaan direktiivien 2014/68/EU ja 2014/29/EU 9 artiklat edellyttävät jakelijan tarkastavan, että painelaitteessa on CE-merkintä ja riittävät käyttöohjeet. On suotavaa, että EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen kopio toimitetaan painelaitteen mukana mutta direktiivit 2014/68/EU ja 2014/29/EU eivät edellytä sitä jakelijalta, EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen kopion säilyttäminen kuuluu maahantuojan velvollisuuksiin. Ehdotamme 30 kohdan 1) sanamuodoksi 1) Painelaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä

6 40 Todistukset vaatimustenmukaisuudesta 2 momentin sanamuodon mukaan ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennökset antamistaan todistuksista ja niiden lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka. Teksti kylläkin vastaa sitä mitä direktiivi 2014/68/EU edellyttää EUtyyppitarkastustodistuksilta mutta valtaosa suomalaisten ilmoitettujen laitosten antamista todistuksista on direktiivin 2014/68/EU moduulien F tai G edellyttämiä vaatimuksenmukaisuustodistuksia mitkä koskevat yksittäistä tuotetta eikä todistuksella ole varsinaista voimassaoloaikaa. Vaikka direktiivi 2014/68/EU ei edellytäkään muissa moduuleissa mitään todistuksia niin ilmoitetut laitokset antavat valmistajien toivomuksesta myös todistuksen tai muun kirjallisen vahvistuksen valmistajan soveltaman moduulien vaatimusten täyttämisestä. Itse asiassa koko 2 momentti on tarpeeton jos uudessa valtioneuvoston asetuksessa säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden osoittavista todistuksista, todistusten antamisen edellytyksistä sekä niiden sisällöstä. Mutta jos 2 momentti halutaan säilyttää niin ehdotamme 2 momentin sanamuodoksi Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennökset antamistaan EU-tyyppitarkastustodistuksista ja niiden lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka. 41 Todistuksen antamatta jättäminen tai sen peruuttaminen Tästä pykälästä on unohtunut direktiivien 2014/68/EU ja 2014/29/EU vaatimus, että ilmoitetun laitoksen tulee ilmoittaa viranomaisille ja muille ilmoitetuille laitoksille epäämistään tai peruuttamistaan EU-tyyppitarkastustodistuksista. Toisaalta koko 41 on tarpeeton jos vastaavat vaatimukset on esitetty 40 tarkoittamassa valtioneuvoston asetuksessa. Ehdotamme 41 poistamista ja vastaavien vaatimusten esittämistä uudessa valtioneuvoston asetuksessa. 42 Pätevöintilaitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat rajoitukset Sanamuoto Pätevöintilaitos saa arvioida vain painelaitteen pysyviä liitoksia ja liitosmenetelmien pätevyyttä koskevan vaatimustenmukaisuuden on käsittämätön koska siitä on jäänyt syystä tai toisesta pois muutama olennainen sana. Ehdotamme 42 uudeksi sanamuodoksi 2 määritelmäkohdan 27) mukaisesti Pätevöintilaitos suorittaa vain painelaitteiden pysyviä liitoksia ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden sekä liitosmenetelmien pätevöintiä ja hyväksymistä. 51 Rekisteröintivelvollisuus Valittu sanamuoto edellyttää, että omistaja ja haltija huolehtivat rekisteröinnistä. Tämä voi olla vaikeasti noudatettava vaatimus sillä joskus painelaitteen omistaja on pelkkä omistaja, jopa ulkomailla, ilman mitään yhteyttä painelaitteen käyttöön ja todellisuudessa painelaitteen haltija huolehtii painelaitteen käytöstä. Lisäksi toteamme, että nykyisissä säädöksissä (KTMp 953/ ) on rekisteröinti-ilmoitus määrätty omistajan tai haltijan tehtäväksi ja 51 3 momentissa esitetään muutosilmoitusten teon olevan painelaitteen omistajan tai haltijan vastuulla.

7 Ehdotamme 51 1 ja 2 momentin alun sanamuodoksi Painelaitteen omistajan tai haltijan 55 Ensimmäinen määräaikaistarkastus 2 momentin kohdan 1) vaatimus EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus laadittu 16 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla on käsittämätön sillä tämä kohta edellyttää vain sitä, että EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on laadittu. Jos lainsäätäjän tarkoituksena on, että ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan myös EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen olemassaolo niin pykäläviittauksen asemasta on yksinkertaisempaa kertoa se selkokielellä. Ehdotamme 2 momentin kohdan 1) uudeksi sanamuodoksi 1) painelaitteen merkinnät sekä käyttöohjeet on laadittu 18 :ssä tarkoitetulla tavalla ja on laadittu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 86 Kuljetettavan painelaitteen kaltaisiin painelaitteisiin sovellettavat säännökset Tässä pykälässä tulisi täsmentää millaisia laitteita tarkoitetaan kuljetettavien painelaitteiden kaltaisilla painelaitteilla. Ehdotamme 1 momentin alun sanamuodoksi nykyisen painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 29 tapaisesti Kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden kuten käsisammuttimien ja hengityslaitteiden pullojen täyttöön, Tarkastuslaitoksen toimivalta Sanamuoto Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tarkoitettuihin tarkastuksiin mainitun lain nojalla hyväksytty tarkastuslaitos saa tehdä tässä luvussa tarkoitettuja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä ilman 44 :ssä tarkoitettua hyväksymistä on virheellinen kun käytetään termiä tarkastuslaitos. 2 määritelmien mukaan tarkastuslaitos on hyväksytty kansallisen lainsäädännön nojalla mutta kuljetettavien painelaitteiden tarkastuksia saavat tehdä vain kuljetettavien painelaitteiden tarkastuksiin hyväksytyt ilmoitetut laitokset. Ehdotamme pykälän sanamuodoksi Kuljetettavien painelaitteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointiin hyväksytty ilmoitettu laitos saa tehdä tässä luvussa tarkoitettuja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä ilman 44 :ssä tarkoitettua hyväksymistä. 101 ja 102 aluksen höyrykattiloista Pykälässä 101 mainitaan höyrynkehitin mutta mistään ei selviä mitkä ovat höyrykattilan ja höyrynkehittimen mahdolliset erot. Nykyisen lainsäädännön mukaan höyrynkehittiminä markkinoidut tuotteet ovat höyrykattiloita ja 2 pykälän kohdan 34) höyrykattilan määritelmä kattaa myös höyrynkehittimet. Ehdotamme sanan höyrynkehitin poistamista. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU ei koske painelaitteita, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu asennettavaksi laivoihin tai niiden käyttämiseksi. Jos höyrykattila on sarjavalmistettu painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukainen tuote ja valmistettu höyrykattiloita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaan sen varustelulle ei voi asettaa erityisvaatimuksia.

8 Lakiesityksen 101 mainitut eräät varusteluvaatimukset ylittävät höyrykattiloita koskevien yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset. Esimerkkeinä toteamme, että yhdenmukaistettujen standardien EN ja EN mukaan riittää yksi varoventtiili ja EN mukaan riittää yksi vedenpinnan korkeutta osoittava laite jonka tulee kuitenkin olla näkölasi. Myös lause Valvontaviranomainen voi kuitenkin sallia käytettäväksi vain yhtä varoventtiiliä pienitehoisissa kattiloissa ja höyrynkehittimissä, jos riittävä suojaus liiallista painetta vastaan voidaan varmistaa on ristiriidassa EU:n vapaan kaupan periaatteiden kanssa sillä jäsenvaltio ei voi kieltää painelaitedirektiivin mukaisten tuotteiden markkinointia ja käyttöönottoa. Lisäksi toteamme, että 101 varusteluvaatimukset, niin suotavia kuin ne ovatkin turvallisuuden kannalta, ovat ristiriidassa 15 kanssa sillä 15 mukaan yhdenmukaistetun standardin mukainen kattila vastaa vaatimuksia. Ehdotamme 101 otsikoksi Erityisesti alukseen asennettavaksi tarkoitetun painelaitteen turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset Ja tekstiin lisättävän uuden ensimmäisen momentin Seuraavat vaatimukset eivät koske direktiivin 2014/68/EU mukaisia höyrykattiloita. 102 on tarpeeton sillä sama asia on esitetty lain 15 pykälässä. 110 Voimaantulo Osa nykyisen painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) vaatimuksista kuten se, millaiset painelaitteet tulee rekisteröidä ja miten varmistetaan painelaitteiden vaatimuksenmukaisuus korjaustyön jälkeen on jätetty pois tästä laista. Ilmeisesti on tarkoitus, että nämä KTMp 953/1999:ssä esitetyt mutta tästä laista poisjätetyt määräykset esitetään myöhemmin säädettävässä valtioneuvoston asetuksessa. Myös painelaitteiden valmistusta koskevat määräykset mitkä nykyisin perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen painelaitteista (938/1999) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) jäävät osin avoimiksi kunnes direktiiveihin 2014/29/EU ja 2014/68/EU perustuvat säädökset on esitetty niitä koskevissa valtioneuvoston asetuksissa. Siksi on tärkeätä, että uudet valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan samaan aikaan kuin uusi painelaitelaki tulee voimaan. Kunnioittaen, Inspecta Tarkastus Oy Juha Purje Johtava asiantuntija, painelaitteet

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Laki. mittauslaitelain muuttamisesta

Laki. mittauslaitelain muuttamisesta Laki mittauslaitelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan mittauslaitelain (707/2011) 29, 34 :n 3 momentti ja 40 :n 2 momentti, muutetaan 2 :n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 3 momentti,

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001 N:o 392 393 SISÄLLYS N:o Sivu 392 Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta... 1109 393

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2 N:o 938/999 KTM:n päätös painelaitteista () VAATMUSTENMUKASUUDEN ARVONTKUVAT. Luokkien viitenumerot kuvissa ovat seuraavat: = A moduuli = A, D, E moduulit = B + D, B + F, B + E, B + C, H moduulit V = B

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/A06/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp Talousvaliokunta 22.9.2016 Mistä kyse? 1/2 - Uusi sääntelymalli - Uudistetaan tuotesääntelyn rakennetta (työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto Muistio 25.9.2017 Viite HE 88/2017 vp Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietoon on saatettu hallituksen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Keskeiset velvoitteet!! 5. Valmistajan velvollisuus laatia tekniset asiakirjat, osoittaa vaatimustenmukaisuus sekä säilyttää

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Laki. eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista. Soveltamisala

Laki. eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista. Soveltamisala Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään mittauslaitelain (707/2011), painelaitelain (869/1999), pyroteknisten

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE Ohje koskee radio- ja telepäätelaitteita, joissa käytetään kaupallisia radiomodeemeja ja osia rakennussarjasta koottavia radiolaitteita Lopputuotteet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 124/2015 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot