SISÄLLYS. N:o 951. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 951. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1999 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 951 Laki rikoslain muuttamisesta Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuun ottamatta sekä asetuksen (EY) N:o 1064/1999 kumoamisesta N:o 951 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 46 luvun 6, 7 :n 2 ja 3 momentti, 8 :n 3 momentti ja 12, sellaisina kuin ne ovat laissa 769/1990, sekä lisätään 34 lukuun uusi 9 a sekä 46 lukuun uusi 6 a seuraavasti: 34 luku Yleisvaarallisista rikoksista 9a Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle Joka, aiheuttaakseen haittaa tietojenkäsittelylle tai tieto- tai telejärjestelmän toiminnalle, 1) valmistaa tai asettaa saataville sellaisen tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan, joka on suunniteltu vaarantamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai telejärjestelmän toimintaa taikka vahingoittamaan sellaisen järjestelmän sisältämiä tietoja tai ohjelmistoja, tai levittää sellaista tietokoneohjelmaa tai ohjelmakäskyjen sarjaa taikka 2) asettaa saataville ohjeen 1 kohdassa tarkoitetun tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan valmistamiseen tai levittää sellaista ohjetta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 46 luku Säännöstelyrikoksista ja salakuljetuksesta 6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen Joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai HE 4/1999 LaVM 2/1999 EV 21/

2 2418 N:o 951 välittää sellaista omaisuutta, johon nähden sitä maahan tuotaessa on tehty 1 5 :ssä tai 29 luvun 1 3 :ssä tarkoitettu rikos, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hän tietää, että omaisuus on tällä tavalla maahan tuotu, on tuomittava laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. 6a Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen Jos laiton tuontitavaraan ryhtyminen, huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon. 7 Rajoitussäännös Tämän luvun 6 ja 6 a :ssä tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen tavaraa maahan tuotaessa tehtyyn rikokseen. Tämän luvun 6 ja 6 a :ää ei sovelleta rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaan henkilöön, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta. 8 Omaisuuden menettäminen Kuljetusväline, jota on käytetty 1 6 a :ssä tarkoitetun rikoksen tai 6 ja 6 a :ssä tarkoitetun veropetoksen tekemiseen ja johon on tehty rikosesineen kätkemistä helpottavia tai muulla tavoin rikoksen tekemistä edistäviä rakennemuutoksia, voidaan tuomita valtiolle menetetyksi. Muukin kuljetusväline voidaan tuomita menetetyksi, jos sitä on pääasiallisesti käytetty sellaisen rikoksen tekemiseen. 12 Menettelysäännös Se, jonka puolesta tai suostumuksin 1 6 a :ssä tarkoitettu rikos on tehty, samoin kuin se, joka on tiennyt sellaisesta rikoksesta ja jolle omaisuus on rikoksen tekemisen jälkeen siirretty, voidaan tuomita tässä luvussa tarkoitettuun menettämisseuraamukseen, vaikka syytettä ei ole häntä tai rikoksentekijää vastaan nostettu tai rikoksentekijää tuomittu rangaistukseen. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Johannes Koskinen

3 2419 N:o 952 Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999 Oikeusministerin esittelystä muutetaan yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (359/1998) 11 :n 3 momentti, 14 ja 15 :n ruotsinkielinen sanamuoto sekä 16 :n 1 momentti sekä lisätään 2 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 4 :ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 2 Palkkio on 1 momentista poiketen 6 :n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää 1 momentissa mainittua enimmäistuntimäärää lyhyemmän ajan. 4 Palkkio on 1 momentista poiketen 6 :n mukainen, jos pääkäsittelyä aloitettaessa todetaan, että pääkäsittely on peruutettava. 11 Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 8 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kuitenkin asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla. 16 Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset tuomioistuimen määräämälle avustajalle. Jos avustajaksi on määrätty yksityinen avustaja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 10 :n nojalla eikä asiaa käsitellä tuomioistuimessa, korvauksen suorittaa se oikeusaputoimisto, joka on tehnyt päätöksen yleisestä oikeusavusta. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen. Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Johannes Koskinen

4 2420 N:o 953 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1999 Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) ja 10 päivänä syyskuuta 1999 painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen (890/1999) 3 :n nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä päätöstä sovelletaan seuraavien painelaitteiden rekisteröintiin, sijoitukseen, käyttöön ja niihin liittyvään tarkastukseen: 1) painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joihin sovelletaan painelaitteista annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (938/1999), lukuun ottamatta mainitun päätöksen: a) 6 :ssä tarkoitettuja muita hyvän konepajakäytännön mukaisesti suunniteltavia ja valmistettavia painelaitteita ja laitekokonaisuuksia kuin höyry- ja kuumavesikattiloita; b) 2 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja maakaasuasetuksen (1058/1993) soveltamisalaan kuuluvia standardipainelaitteita; 2) painelaitteet, joihin sovelletaan yksinkertaisista painesäiliöistä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (917/1999); 3) höyryn ja veden siirtoputkistot, joiden suurin sallittu käyttölämpötila on yli 120 C. Lisäksi tätä päätöstä sovelletaan: 1) painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ja yksinkertaisista painesäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen soveltamisalan mukaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien sellaiseen asennus-, korjaus- ja muutostyöhön, johon ei sovelleta mainittuja päätöksiä; 2) kuljetettavien painelaitteiden sijoitukseen, käyttöön ja niihin liittyvään tarkastukseen. 2 Määritelmät Tässä päätöksessä tarkoitetaan: 1) kuljetettavalla painelaitteella vaarallis- Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti

5 N:o ten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja astioita ja säiliöitä; 2) höyrykattilalla vesihöyryn tuotantoon tai lämpötilaltaan yli 100 C olevan muun nesteen kuin veden kuumentamiseen tarkoitettua laitekokonaisuutta, johon kuuluu vähintään yksi lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara; höyrykattilaan kuuluvaksi luetaan: a) syöttöveden sisääntulossa olevan venttiilin ja höyryn ulostulon jälkeisen venttiilin, tai näiden puuttuessa ensimmäisen poikittaisen hitsausliitoksen tai laipan otsapinnan, väliset paineenalaiset osat, mukaan lukien mainitut venttiilit, hitsausliitokset ja laipat; näitä osia ovat syöttöveden esilämmittimet sekä höyrystimet ja tulistimet yhdysputkineen; b) muut käytössä tarpeelliset osat kuten tyhjennykseen, ulospuhallukseen ja ilmanpoistoon käytettävät osat ensimmäiseen sulkuventtiiliin asti; c) erilliset savukaasuilla lämmitetyt syöttöveden esilämmittimet, tulistimet ja välitulistimet; sekä d) käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät; 3) kuumavesikattilalla veden kuumentamiseen tarkoitettua laitekokonaisuutta, johon kuuluu vähintään yksi lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara ja jossa vettä kuumennetaan yli 100 C lämpötilaan; kuumavesikattilaan kuuluvaksi luetaan myös 2 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettua vastaavat osat, laitteet ja laitejärjestelmät mukaan lukien paisuntasäiliöt; 4) autoklaavilla painelaitetta, jonka sisältöä kuumennetaan ja jossa on pikalukittava pääty, seinä tai kansi toistuvaa täyttöä ja tyhjennystä varten; 5) kattilalaitoksella yhden tai useamman höyry- tai kuumavesikattilan ja niihin liittyvien putkistojen, painesäiliöiden, tukirakenteiden, polttoaineen ja syöttöveden syöttöjärjestelmien sekä rakennusten muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta; 6) teholla suurimmalla jatkuvalla kuormituksella höyry- tai kuumavesikattilassa nesteeseen ja höyryyn aikayksikössä siirtyvää lämpöenergiaa; 7) teholuvulla lukua, joka saadaan yhteenlaskemalla kattilalaitoksessa käytössä olevien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuarvojen tulot; 8) käyttöturvallisuuteen vaikuttavilla laitteilla ja laitejärjestelmillä turvallisen käytön kannalta tarpeellisia teknisiä kokonaisuuksia, jotka suorittavat valvonta-, säätö-, ohjaus-, suojaus- tai lukitustoimintoja; 9) hyväksytyllä laitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen (890/1999) mukaista hyväksyttyä laitosta, joka on hyväksytty suorittamaan tämän päätöksen mukaisia tehtäviä; 10) omatarkastuslaitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen mukaista omatarkastuslaitosta, joka on hyväksytty suorittamaan tämän päätöksen mukaisia tehtäviä; 11) tarkastuslaitoksella hyväksyttyä laitosta ja omatarkastuslaitosta. Käsitteitä laitekokonaisuus, painesäiliö (säiliö), putkisto, siirtoputkisto, varolaite, ryhmään 1 tai 2 kuuluva sisältö, suurin sallittu käyttöpaine, tilavuus, nimellissuuruus ja käyttäjien tarkastuslaitos käytetään tässä päätöksessä siinä merkityksessä, mitä niistä säädetään painelaitteista annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä. 2 luku Painelaitteen rekisteröinti 3 Rekisteröintivelvollisuus Painelaitteet on rekisteröitävä lukuun ottamatta seuraavia painelaitteita: 1) painelaite, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 1 bar; 2) höyrykattila, jonka pienin sallittu nestetilavuus on enintään 100 L, kun kysymyksessä on: a) vesiputkirakenteinen höyrykattila, jonka putkien ulkohalkaisija on enintään 38 mm ja suurin sallittu käyttöpaine enintään 16 bar sekä suurimman sallitun käyttöpaineen ja pienimmän sallitun nestetilavuuden tulo enintään 750 bar L; paineen ja tilavuuden tulorajaa ei sovelleta, jos veden läpivirtaus kattilassa aikaansaadaan syöttölaitteiden avulla ja vesi suurimmalla jatkuvalla kuormituksella toimittaessa kattilan höyrystämisputkiston läpi virratessaan höyrystyy kokonaan tai suurimmaksi osaksi; b) muu höyrykattila, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 10 bar ja suurimman sallitun käyttöpaineen ja pienimmän sallitun nestetilavuuden tulo on enintään 500 bar L;

6 2422 N:o 953 3) kuumavesikattila, jonka polttoaineena ei käytetä kiinteitä polttoaineita ja jonka teho on enintään 10 MW ja veden lämpötila enintään 120 C tai teho enintään 1 MW ja veden lämpötila yli 120 C; 4) kuumavesikattila, jonka teho on enintään 1 MW ja jossa polttoaineena käytetään kiinteitä polttoaineita; 5) vedenpuhdistukseen käytettävän otsonilaitteiston painesäiliö, jos kaikissa käyttötilanteissa painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja kaasutilavuuden tulo on enintään bar L; 6) autoklaavi, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 200 bar L; 7) muu kuin 6 kohdassa tarkoitettu painesäiliö, jonka sisällön lämpötila on korkeampi kuin 120 C tai joka sisältää ryhmään 1 kuuluvaa nestettä tai kaasua, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on enintään bar L; 8) muu kuin 6 kohdassa tarkoitettu painesäiliö, jonka sisällön lämpötila on enintään 120 C ja: a) joka sisältää yksinomaan ryhmään 2 kuuluvaa nestettä; b) joka sisältää ryhmään 2 kuuluvaa kaasua tai ryhmään 2 kuuluvaa kaasua ja lisäksi ryhmään 2 kuuluvaa nestettä, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on enintään bar L; tai c) jota käytetään painevesilaitoksen vettä ja ryhmään 2 kuuluvaa kaasua sisältävänä paineentasoitussäiliönä tai hydraulisen järjestelmän ryhmään 2 kuuluvaa kaasua ja hydraulinestettä sisältävänä painevaraajana, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on enintään bar L sekä kaikissa käyttötilanteissa käyttöpaineen ja sitä vastaavan kaasutilavuuden tulo on enintään bar L; 9) yksinkertainen painesäiliö, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on enintään bar L; 10) pääasiassa vesihöyryä sisältävä painesäiliö, jota käytetään kuivaussylinterinä, -pöytänä tai -laattana, kiillotusvalssina taikka lämmitys- tai jäähdytyskennostona, edellyttäen, että siinä tai siihen liitetyssä putkistossa on varolaitteet suurimman sallitun käyttöpaineen ja rajoitinlaitteet lämpötilan rajoittamista varten sekä riittävän tehokas lauhteen poisto; 11) hengityslaitteen pullo; 12) jako- ja kokoojakammio, joka täyttää 7 tai 8 kohdassa säädetyt edellytykset taikka jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja ulkohalkaisijan neliön, tai jos kysymyksessä on putkesta valmistettu jako- tai kokoojakammio, nimellissuuruuden neliön tulo on enintään: a) 10 6 bar mm 2, jos sisällön lämpötila on korkeampi kuin 120 C tai jos sisältönä on ryhmään 1 kuuluvaa nestettä tai kaasua; b) 2, bar mm 2, jos sisällön lämpötila on enintään 120 C ja sisältönä on ryhmään 2 kuuluvaa kaasua tai ryhmään 2 kuuluvaa kaasua ja lisäksi ryhmään 2 kuuluvaa nestettä; 13) putkisto. Useasta kammiosta koostuva painelaite on rekisteröitävä, jos jokin sen yksittäinen kammio on 1 momentin mukaan rekisteröitävä. Jos kammiossa on useita sisältöjä, rekisteröintivelvollisuus määräytyy sen sisällön mukaan, josta seuraa rekisteröinti. 4 Rekisteröinti Painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava 3 :n mukaan rekisteröitävä painelaite rekisteröitäväksi ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Ilmoituksessa on esitettävä valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa, haltijaa ja käytön valvojaa koskevat tiedot, valvontaviranomaiselta pyydetty rekisterinumero, painelaitetta koskevat tekniset tiedot sekä painelaitteen sijainti. Tarkastuslaitoksen on tarkastettava ilmoitus ja täydennettävä se kyseistä ja seuraavaa tarkastusta koskevilla tiedoilla sekä toimitettava nämä tiedot valvontaviranomaiselle. Tarkastuslaitoksen on toimitettava valvontaviranomaiselle myös vastaavat tiedot määräaikaistarkastuksista, tarkastusten siirroista ja muutostarkastuksista. Jos määräaikaistarkastus on korvattu 18 tai 19 :ssä säädetyillä toimenpiteillä, edellä tarkoitetut tiedot toimittaa rekisteröitävän painelaitteen omistaja tai haltija. Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutokset. 5 Painelaitekirja Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on koottava painelaitteen hyväksymi-

7 N:o seen ja tarkastukseen liittyvät keskeiset asiakirjat yhtenäiseen muotoon painelaitekirjaksi. 3 luku Painelaitteen sijoitus 6 Sijoituksen turvallisuus Painelaite on sijoitettava sekä sitä ympäröivät tilat ja rakenteet suunniteltava ja toteutettava niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa. Sijoituksen tulee lisäksi olla sellaisen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. 7 Sijoitussuunnitelman tarkastus Painelaitteen omistajan tai haltijan on laadittava sijoitussuunnitelma seuraaville painelaitteille: 1) rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila; 2) autoklaavi, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on yli bar L; 3) höyryn tai veden siirtoputkisto, jonka suurin sallittu käyttölämpötila on yli 120 C ja jonka nimellissuuruus on yli DN 100 sekä suurimman sallitun käyttöpaineen ja nimellissuuruuden neliön tulo on yli 10 5 bar mm 2 ; 4) muu painelaite, joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, yleisötiloihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen, lukuun ottamatta: a) painesäiliötä, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään bar L; b) painelaitetta, jonka sijoituksen painelaitelain (869/1999) mukaisuuden turvatekniikan keskus on suunnitelman perusteella tarkastanut kemikaalilain (744/1989) tai räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/1953) nojalla annettavan luvan käsittelyn yhteydessä; c) kuljetettavaa painelaitetta, jonka tai joiden yhteenkytketyn yhdistelmän tilavuus on enintään 450 L; d) putkistoa, jonka sisältö kuuluu ryhmään 2 tai jonka nimellissuuruus on enintään DN 50 Ṗainelaitetta ei saa asentaa paikalleen ennen kuin tarkastuslaitos on tarkastanut sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelman tarkastuksessa on todettava, onko sijoitus tehty 6 :ssä säädetyllä tavalla. Siirrettävän painelaitteen sijoitussuunnitelmassa tulee olla yleiset periaatteet, joita noudatetaan painelaitetta eri kohteisiin sijoitettaessa. 8 Upotustarkastus Maalla osittain tai kokonaan peitettävää rekisteröitävää painesäiliötä ei saa peittää ennen kuin tarkastuslaitos on tehnyt painesäiliölle ja siihen liitetylle putkistolle upotustarkastuksen. Tämän päätöksen mukaista upotustarkastusta ei tarvitse tehdä, jos painesäiliöön sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön nestekaasuasetuksen soveltamisesta antamaa päätöstä (344/1997). Upotustarkastuksessa on todettava, onko painesäiliö ja siihen liitetty putkisto riittävästi suojattu, vaarantaako maaperän epätasaisuus tai liikkeet painelaitteen turvallisuutta ja onko käytettävä maa-aines peittämiseen sopivaa. 4 luku Painelaitteen tarkastukset 9 Tarkastusvelvollisuudet Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle tehdään käyttöönoton yhteydessä 11 :ssä säädetty ensimmäinen määräaikaistarkastus sekä :ssä säädetyt määräaikaistarkastukset tai että määräaikaistarkastukset korvataan 18 tai 19 :ssä säädetyn mukaisesti. Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta käytöstä poistettuun painelaitteeseen, jonka käytöstä poistamisesta on ilmoitettu valvontaviranomaiselle. Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee painelaitteelle tarvittaessa 16 tai 17 :ssä säädetyn muutostarkastuksen.

8 2424 N:o Putkiston määräaikaistarkastus Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto on tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos putkisto on suunniteltu materiaalin virumis- tai väsymislujuuden perusteella tai putkiston sisältö kuuluu ryhmään 1. Rakenneaineen virumislujuuden perusteella mitoitetusta putkistosta on tarkastettava erityisesti käyttötuntimäärät, paine- ja lämpötilatiedot sekä tarvittaessa virumisaste. 11 Ensimmäinen määräaikaistarkastus Painelaitteen ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa on: 1) noudatettava soveltuvin osin, mitä rekisteröinnistä 4 :ssä säädetään; 2) vahvistettava painelaitteen käyttöarvot; 3) määrättävä seuraavan määräaikaistarkastuksen laji ja ajankohta; 4) merkittävä painelaitteeseen tai sen kilpeen painelaitteen rekisterinumero sekä seuraavan määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi; 5) tarkastettava, että a) painelaitteen merkinnät sekä käyttöohjeet ja muut asiakirjat ovat asianmukaiset; b) painelaitteen sijoitus on 6 :ssä säädetyn mukainen; c) painelaitetta voidaan turvallisesti käyttää ja se voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; d) käytön valvojalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus; e) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja että ne toimivat asianmukaisesti; samalla on arvioitava mahdollisen elektronisen tai ohjelmoitavan, suojaus- ja lukitustoiminnot sisältävän automaatiojärjestelmän ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asianmukaisuus ellei arviointi ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Ulkoilman lämpötilassa käytettävästä painelaitteesta on tarkastettava 1 momentissa säädetyn lisäksi, kuinka huolehditaan painelaitteen käyttölämpötilan pysymisestä käytön aikana painelaitteelle sallituissa lämpötilarajoissa. Kattilalaitoksen osalta on 1 momentissa säädetyn lisäksi tarkastettava, että 1) kattilalaitoksen yleiset järjestelyt ovat sellaiset, että kattilan turvalliseen käyttöön on asianmukaiset edellytykset; 2) 20 :ssä säädetty vaaran arviointi on tehty asianmukaisesti; 3) höyry- ja kuumavesikattilan varustelu ja käytön valvonta täyttävät :ssä säädetyt vaatimukset; 4) käyttöhäiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan; 5) käyttöhäiriötilanteissa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa. 12 Seuraavat määräaikaistarkastukset Määräaikaistarkastuksessa on määrättävä seuraavan määräaikaistarkastuksen laji ja ajankohta. Painelaitteeseen on merkittävä seuraavan määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi. Tarkastuslaitos voi omistajan tai haltijan pyynnöstä siirtää tarkastuksen ajankohtaa. Ajankohtaa voidaan siirtää enintään 13 kuukaudella. Siirto ei vaikuta seuraavien tarkastusajankohtien määräytymiseen. Tarkastuslaitoksen on lyhennettävä määräaikaistarkastusten aikaväliä tai se voi painelaitteen omistajan tai haltijan pyynnöstä pidentää sitä, jos painelaitteen kunto sekä käyttöolosuhteet, hoito, valmistajan ohjeet tai tarkastustulokset sitä edellyttävät tai sen sallivat. Sisäpuolisten tarkastusten ja painekokeiden aikaväliä saa pidentää enintään kaksinkertaiseksi. Käyttötarkastusten aikaväliä saa pidentää enintään yhdellä vuodella. 13 Käyttötarkastus Painelaitteen käyttötarkastuksessa on tarkastettava, että 1) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät ja että ne toimivat asianmukaisesti; 2) käytön valvojalla on riittävä pätevyys; 3) painelaitteen, sen varusteiden, eristeiden, sääsuojien ja muiden ulkoisten rakenteiden kunto on asianmukainen;

9 N:o ) painelaite voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; 5) kattilalaitoksen osalta 20 :ssä säädetyn mukaisesti tehtävä vaaran arviointi on ajan tasalla ja jaksottaiselle käytön valvonnalle 28 :ssä säädetyt vaatimukset täyttyvät. Tarkastuslaitokselle on käyttötarkastuksen yhteydessä esitettävä selvitys edellisen käyttötarkastuksen jälkeen tehdyistä korjaustöistä. Käyttötarkastusten aikavälit saavat olla enintään: 1) kaksi vuotta: a) höyry- ja kuumavesikattilalle; b) autoklaaville; c) paineella tyhjennettävälle kuljetussäiliölle, joka on paineellinen vain tyhjennettäessä; d) lujitemuoviselle säiliölle; e) kalkki- ja sementtituotteiden karkaisuun käytetylle painesäiliölle; 2) neljä vuotta muulle painelaitteelle. 14 Sisäpuolinen tarkastus Painelaitteen sisäpuolisessa tarkastuksessa on tarkastettava, että painelaitteessa ja sen varusteissa ei ole vikoja tai ominaisuuksia, jotka vaarantavat painelaitteen turvallisen käytön. Painelaitteeseen liittyvän putkiston tarkastukset voidaan korvata 18 :n mukaisesti seurannalla, josta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Sisäpuolisten tarkastusten aikavälit saavat olla enintään: 1) kaksi vuotta: a) lujitemuoviselle säiliölle; b) kalkki- ja sementtituotteiden karkaisuun käytetylle painesäiliölle; 2) kahdeksan vuotta painesäiliölle, jonka sisältö ei syövytä eikä muutenkaan vaikuta haitallisesti painelaitteen seinämään, edellyttäen että painelaitteen omistaja tai haltija ja tarvittaessa valmistaja vakuuttavat mainitun haitattomuuden; 3) neljä vuotta muulle painelaitteelle. 15 Määräaikainen painekoe Painelaitteen painekokeessa on todettava, ovatko painelaitteen paineenalaiset seinämät koepaineessa tiiviit ja esiintyykö rakenteessa turvallisuutta vaarantavia muodonmuutoksia /112 Kokeen tekemisessä on otettava huomioon painelaitteen valmistajan mahdollinen ohje. Painekoe on tehtävä nesteellä. Koe voidaan kuitenkin tehdä kaasulla, jos nesteellä tehty painekoe ei rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollinen tai painelaitteessa ei voida sallia pieniäkään nestemääriä. Koe on tehtävä noudattaen tarpeellista varovaisuutta. Nestepainekoe on tehtävä vähintään paineella, joka on 1,3 kertaa suurin sallittu käyttöpaine ja kaasupainekoe paineella, joka on 1,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Jos erityiset syyt vaativat, tarkastuslaitos voi hyväksyä käytettäväksi muun koepaineen. Painekoe on tehtävä joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä. Koetta ei tarvitse kuitenkaan tehdä painesäiliölle ja putkistolle, joiden sisäpuolisessa tarkastuksessa on voitu riittävästi varmistua rakenteen eheydestä ja lujuudesta. Kokeen poisjättämisen perustelut on esitettävä tarkastuspöytäkirjassa ja kokeen poisjättäminen on arvioitava uudestaan jokaisessa seuraavassa sisäpuolisessa tarkastuksessa. 16 Muutostarkastus Muutostarkastus tehdään tarkastuslaitoksen arvioiman tarpeen mukaan ennen uutta käyttöönottoa: 1) painelaitteelle, a) joka on saattanut vahingoittua; b) jonka käyttöturvallisuuteen vaikuttavia laitteita tai laitejärjestelmiä on merkittävästi muutettu; tai c) jonka käyttötarkoitusta tai sallittuja käyttöarvoja on tarkoitus muuttaa; 2) rekisteröitävälle painelaitteelle, a) joka on asennettu uuteen paikkaan; b) joka on siirretty tai jota on muutettu siten, että hyväksyttyä sijoitussuunnitelmaa ei voida noudattaa; tai c) joka on ollut valvontaviranomaiselle ilmoitettuna poissa käytöstä yli vuoden ja otetaan uudelleen käyttöön. Muutostarkastus on tehtävä 1 momentissa säädetyn lisäksi myös rekisteröitävälle höyryja kuumavesikattilalle, joka on tarkoitus siirtää 28 :ssä säädettyyn jaksottaiseen käytön valvontaan. Painelaitteen muutostarkastuksessa on tarkastettava, että muutos on tehty asianmukaisesti. Lisäksi muutostarkastukseen noudatetaan soveltuvin osin 11 :ssä säädettyä.

10 2426 N:o Muut muutostarkastukset Edellä 16 :ssä säädetyn lisäksi muutostarkastus on tehtävä ennen käyttöönottoa: 1) painelaitteelle, joka on tuotu maahan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta ja valmistettu ennen vaatimusta painelaitteen CE-merkinnästä; 2) painelaitteelle, joka on käyttäjien tarkastuslaitoksen tai omatarkastuslaitoksen varmentama säännösten mukaiseksi ja jota aiotaan käyttää muualla kuin laitoksessa, jonka toimintaa harjoittavaan ryhmään käyttäjien tarkastuslaitos tai omatarkastuslaitos kuuluu. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa muutostarkastuksessa on arvioitava painelaitetta koskevien asiakirjojen avulla ja painelaitetta tutkimalla, että painelaite vastaa kunnoltaan ja muulta turvallisuustasoltaan painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteessä I säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi muutostarkastukseen noudatetaan soveltuvin osin 11 :ssä säädettyä. 18 Tarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteiden turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. Seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle sovitusta seurannasta sekä seurantaan kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot. Määräaikaistarkastuksiin on palattava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta painelaitteen seurannalla. Edellä 1 momentissa tarkoitetulla seurannalla voidaan korvata seuraavia tarkastuksia: 1) muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatun painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet; 2) kylmälaitoksen painelaitteen sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet; 3) muut 10, 14 ja 15 :ssä säädetyt tarkastukset, jotka eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia. 19 Tarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä Edellä 10 ja :ssä säädetyt tarkastukset voidaan korvata hyväksytyn laitoksen tarkastuskohdetta varten vahvistamalla kunnonvalvontajärjestelmällä, jos se vaikutukseltaan vastaa määräaikaistarkastusta. Kunnonvalvontajärjestelmä on laadittava kirjallisesti. Määräaikaistarkastukset korvaavien toimenpiteiden määrissä, sisällössä ja ajankohdissa on otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot. Toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset sekä toiminnan edellyttämien mittalaitteiden kunnossapito on määriteltävä. Painelaitteen omistajan tai haltijan on jatkuvasti kehitettävä kunnonvalvontajärjestelmää painelaitteen käytöstä ja tarkastuksesta saatujen tietojen avulla. Painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnonvalvontajärjestelmään kuuluvat rekisteröitävät painelaitteet ja niitä koskeva tarkastus- ja seurantaohjelma valvontaviranomaiselle, joka voi asettaa ehtoja järjestelmän tai ohjelman toteutukselle. Edellä 10 ja :ssä säädettyihin tarkastuksiin on palattava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta vahvistetulla kunnonvalvontajärjestelmällä. 20 Vaaran arviointi ja hallinta Painelaitelain 10 :ssä tarkoitettu vaaran arviointi on tehtävä kattilalaitoksessa: 1) jossa on rekisteröitävä höyrykattila, jonka teho on yli 6 MW, tai rekisteröitävä kuumavesikattila, jonka teho on yli 15 MW; tai 2) joka sijoitetaan maan alle. Vaaran arvioinnista on käytävä ilmi: 1) kattilalaitoksen käyttöön liittyvät vaaratilanteet ja olosuhteet, joissa onnettomuus on mahdollinen; 2) kattilalaitoksen käyttötekniikasta, esimerkiksi erilaisista käyttötavoista, aiheutuvat vaaratilanteet; 3) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista sekä niihin johtavista

11 N:o käyttövirheistä, virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisista ja vaurioista ja muista syistä. Vaaran arvioinnissa tunnistettuihin vaaratilanteisiin on varauduttava ja selvitettävä niistä vaaran arvioinnissa 1 momentissa säädetyn lisäksi vähintään: 1) miten vaaratilanteiden ehkäisemiseen on varauduttu kattilalaitoksen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä; 2) millaisiin toimenpiteisiin tehtyjen selvitysten johdosta on ryhdytty; 3) millaisia suojausjärjestelmiä tunnistettujen vaarojen estämiseksi tai niiden seuraamusten pienentämiseksi on tarkoitus käyttää, mitä järjestelmien toiminnoilta ja luotettavuudelta vaaditaan ja miten näiden vaatimusten täyttyminen on varmistettu. 21 Välitön vaara sekä viat ja puutteet Jos tarkastuslaitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että painelaitteen käyttö aiheuttaa välittömän vaaran, tarkastuslaitoksen on kehotettava käytön valvojaa tai omistajan tai haltijan edustajaa ryhtymään heti toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja ilmoitettava asiasta kirjallisesti painelaitteen omistajalle tai haltijalle. Tarkastuslaitoksen on lähetettävä ilmoituksesta jäljennös valvontaviranomaiselle ja käytön valvojalle. Jos tarkastuksessa todetaan painelaitteessa vikoja tai puutteita, jotka vähentävät painelaitteen käytön turvallisuutta, tarkastuslaitoksen on ilmoitettava käytön valvojalle tai omistajan tai haltijan edustajalle, ettei painelaitteen käyttö ole turvallista. Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä korjaavien toimenpiteiden jälkeen tarkastuslaitokselta muutostarkastus 16 :n mukaisesti. Jos tarkastuslaitos pitää painelaitteen puutteita vakavina, mutta ei katso tarpeelliseksi ryhtyä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, on pöytäkirjaan kirjattava puutteet ja sovittava puutteiden poistamisen tai käytön lopettamisen määräajasta. Tarkastuslaitoksen on valvottava, että sovitut toimet toteutetaan. Valvontaviranomainen voi määrätä ylimääräisiä tarkastuksia painelaitteille, joiden turvallisuuden varmistamiseen on erityistä syytä. 5 luku Painelaitteen käyttö 22 Omistajan ja haltijan tehtävät Painelaitteen omistajan tai haltijan on painelaitelain 10 :ssä säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi huolehdittava erityisesti, että rekisteröitävän painelaitteen osalta: 1) käytön valvoja saa tietoonsa kaikki painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvät seikat; 2) tarvittaessa nimetään yksi tai useampi käytön varavalvoja, joka toimii käytön valvojana, kun varsinainen käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäviään; 3) painelaitetta käyttää ammattitaitoinen, tehtäviinsä perehdytetty henkilökunta; 4) määräaikaistarkastukset voidaan tehdä säädettyinä ajankohtina tai että 18 ja 19 :ssä säädetyt menettelyt toimivat tarkoitetulla tavalla; 5) painelaitteen omistajan tai haltijan vaihdoksen yhteydessä valvontaviranomaiselle ilmoitetaan uuden omistajan tai haltijan yhteystiedot; 6) kattilalaitokselle tehdään vaaran arviointi ja varaudutaan vaaratilanteisiin 20 :ssä säädetyn mukaisesti. Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on säilytettävä painelaitetta koskevat tarkastus- ja muut asiakirjat kunnes painelaite ilmoitetaan valvontaviranomaiselle rekisteristä poistetuksi. Painelaitteen luovutuksen yhteydessä asiakirjat on luovutettava uudelle omistajalle tai haltijalle. 23 Käytön valvojan tehtävät Käytön valvojan tehtävänä on: 1) henkilökohtaisesti valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä huolehtia tarpeellisesta käyttökirjanpidosta; 2) pitää painelaitteen omistaja tai haltija tietoisena olennaisista painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista; 3) varmistua siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä

12 2428 N:o 953 varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja kokeilut. 24 Pätevyyskirjat Sellaisessa kattilalaitoksessa, jossa on yksi tai useampi rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila ja niiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai niistä yhdenkin suurin sallittu käyttöpaine yli 10 bar, käytön valvojalla tulee olla painelaitelain 10 :ssä säädetyn asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukainen pätevyys seuraavasti: 1) ylikonemestarinkirja, jos teholuku on yli bar MW; 2) konemestarinkirja, jos teholuku on enintään bar MW; 3) alikonemestarinkirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 40 bar ja teholuku on enintään 500 bar MW; 4) A-koneenhoitajankirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 25 bar ja teholuku on enintään 100 bar MW; 5) B-koneenhoitajankirja, jos suurin sallittu käyttöpaine on enintään 16 bar ja teholuku on enintään 40 bar MW. Jos kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, voidaan käytön valvojaksi nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys kuin 1 momentissa säädetään. Jos kattilalaitoksessa on sekä höyry- että kuumavesikattiloita, määräytyvät pätevyysvaatimukset 1 ja 2 momentin perusteella korkeampaa pätevyyttä edellyttävän vaihtoehdon mukaan laskemalla teholuvut ja suurimmat sallitut käyttöpaineet erikseen höyrykattiloiden ja kuumavesikattiloiden ryhmille. Käytön varavalvojaksi kattilalaitokseen voidaan myös nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys kuin 1 3 momentissa säädetään. 1) tutkinto teknillisessä korkeakoulussa, teknillisen alan ammattikorkeakoulussa tai insinööritutkinto teknillisessä oppilaitoksessa; 2) arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa; 3) vähintään kahden vuoden kokemus vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksen käyttöja kunnossapitotehtävissä. Jos 1 momentissa tarkoitetut pätevyysvaatimukset muuten täyttävä henkilö on toiminut vähintään vuoden ajan höyry- tai kuumavesikattiloiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä tai tarkastustehtävissä, riittää kuitenkin vuoden kokemus 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä. 26 Kattilalaitoksen käytön valvonta Kattilalaitoksen rekisteröitäviä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti 27 :ssä tai jaksottaisesti 28 :ssä tarkoitetulla tavalla. 27 Jatkuva käytön valvonta Jatkuvassa käytön valvonnassa: 1) käyttäjän on seurattava jatkuvasti kattilalaitoksen turvallisuuden kannalta olennaisia käyttötietoja laitoksessa tai laitoksen ulkopuolella sijaitsevalla ohjauspaikalla; jos ohjauspaikka sijaitsee kattilalaitoksen ulkopuolella, käyttäjällä tulee olla sieltä esteetön pääsy kattilalaitokseen välittömästi tai kaikissa olosuhteissa enintään viidessä minuutissa; 2) ohjauspaikan laitteistolla on voitava valvoa ja ohjata turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttösuureita; 3) ohjauspaikan laitteistolla on voitava ohjata kattila turvalliseen tilaan. 25 Muut pätevyysvaihtoehdot Käytön valvojaksi voidaan 24 :ssä säädetystä poiketen nimetä myös henkilö, jolla on seuraava koulutus ja kokemus: 28 Jaksottainen käytön valvonta Jaksottaisesti voidaan valvoa: 1) höyrykattilaa, jonka teho on enintään 20 MW ja jossa käytetään kiinteää polttoainetta

13 N:o tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana; 2) muuta höyrykattilaa, jonka teho on enintään 40 MW; 3) 3 momentissa tarkoitettua höyrykattilaa; 4) kuumavesikattilaa, jonka teho on enintään 120 MW. Jaksottaisessa käytön valvonnassa: 1) käyttäjän ei tarvitse olla jatkuvasti kattilalaitoksessa tai ohjauspaikalla, mutta käyttäjän on saatava viivytyksettä tieto hälytyksestä ryhtyäkseen tarvittaviin toimenpiteisiin; 2) käyttäjän tulee olla kattilalaitoksessa kattilan kylmäkäynnistyksessä; 3) kattilassa tulee olla jaksottaiseen valvontaan tarvittavat varmistetut varojärjestelmät, jotka luotettavasti, itsetoimisesti ja turvallisesti estävät sallittujen käyttö- tai rajaarvojen ylittymisen tai alittumisen ja tarvittaessa itsetoimisesti ohjaavat kattilan turvalliseen tilaan; 4) kattilalaitokseen on tehtävä säännöllisesti valvontakäyntejä; valvontakäyntien aikaväli on määriteltävä ottaen huomioon laitoksen käyttö- ja valvontajärjestelyt ja vaaran arviointi eikä aikaväli saa ylittää 84 tuntia. Edellä 2 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen käyttäjän tulee olla jatkuvasti ohjauspaikalla ja valvontakäyntien aikaväli saa olla enintään 24 tuntia, jos kysymyksessä on: 1) höyrykattila, jonka teho on yli 20 MW mutta enintään 40 MW ja jossa käytetään kiinteää polttoainetta tai jossa tulipesään varautunut energiamäärä voi vahingoittaa kattilaa toimintahäiriön aikana; 2) muu höyrykattila, jonka teho on yli 40 MW mutta enintään 60 MW. Edellä 3 momentissa tarkoitetun ohjauspaikan laitteistolla on voitava valvoa ja ohjata turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttöarvoja sekä ohjata kattila turvalliseen tilaan. 6 luku Kuljetettavia painelaitteita ja niiden kaltaisia painelaitteita koskevat erityissäännökset 29 Kuljetettavien painelaitteiden kaltaiset painelaitteet Rakenteeltaan ja käytöltään kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden, kuten käsisammuttimien sekä hengityslaitteiden pullojen täyttöön, tyhjennykseen ja muuhun käyttöön sovelletaan tässä luvussa kuljetettavista painelaitteista säädettyä. Kyseisten painelaitteiden määräaikaisiin tarkastuksiin ja niiden aikaväleihin sekä merkintöihin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja säännöksiä. 30 Täyttö Kuljetettava painelaite on täytettävä 31 :ssä tarkoitetussa täyttölaitoksessa lukuun ottamatta tilavuudeltaan enintään 450 L olevan kuljetettavan painelaitteen täyttöä toisesta tilavuudeltaan enintään 450 L olevasta kuljetettavasta painelaitteesta. Edellä 1 momentista poiketen tilavuudeltaan enintään 15 L olevan kuljetettavan painelaitteen saa täyttää 32 :ssä tarkoitetussa täyttöpaikassa. Ennen täyttöä on varmistettava, että kuljetettava painelaite varusteineen on käyttökunnossa ja tarkastettu siten kuin siitä erikseen säädetään. Kuljetettavan painelaitteen saa täyttää ainoastaan aineella, jota varten se on hyväksytty ja merkitty. Mahdollisuus painelaitteen ylitäyttöön tulee olla luotettavasti estetty. 31 Täyttölaitos Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että laitos sijoitetaan ja rakennetaan ja työskentely siellä järjestetään niin, ettei täyttö vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Täyttölaitoksen palveluksessa tulee olla pätevää henkilöstöä, jolla on riittävä asiantuntemus kuljetettavien painelaitteiden täytöstä ja rakenteesta Lisäksi täyttölaitoksen rakenteiden ja varustelun tulee olla sellainen, että täyttö ja siihen liittyvät toiminnot voivat tapahtua asianmukaisella tarkkuudella. Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on laadittava täyttölaitoksen perustamissuunnitelma ja pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan ennen rakennustöiden aloittamista, että 1 momentissa säädetty on asianmukaisesti otettu huomioon suunnitelmassa. Perustamissuunnitelmaa ja sen tarkastusta ei kuitenkaan

14 2430 N:o 953 tarvita, jos täyttölaitoksella on kyseisen aineen täyttöä koskeva turvatekniikan keskuksen kemikaalilain tai räjähdysvaarallisista aineista annetun lain nojalla antama lupa tai täyttölaitoksesta on tehty mainittujen lakien mukainen ilmoitus. Perustamissuunnitelmaa ei myöskään tarvita juomien täyttölaitokselle. Täyttölaitoksen saa ottaa käyttöön, kun tarkastuslaitos on käyttöönottotarkastuksessa todennut, että täyttölaitos on teknisesti käyttövalmis ja täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset. Täyttölaitoksen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan vähintään kolmen vuoden välein, että täyttölaitos täyttää 1 momentissa ja 33 :ssä säädetyt edellytykset. Lisäksi tarkastusta on pyydettävä, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat. Käyttöönottotarkastuksen jälkeistä tarkastusta ei tarvita, jos turvatekniikan keskus tekee täyttölaitoksella kyseisen aineen täyttöön liittyen kemikaalilain tai räjähdysvaarallisista aineista annetun lain nojalla määräaikaisia tarkastuksia. 32 Täyttöpaikka Edellä 30 :n 2 momentissa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden täyttämiseen käytettävän laitteiston omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta arvioimaan täyttöpaikka ennen laitteiston käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään kuuden vuoden välein. Tarkastuslaitoksen on arvioitava, voidaanko täyttöpaikan laitteistolla täyttää painelaitteet oikein ja turvallisesti ja onko täyttäjä pätevä. 33 Täyttöluettelo Täyttölaitoksessa on pidettävä täytetyistä kuljetettavista painelaitteista luetteloa, johon merkitään täyttöaine, täyttöpäiväys ja täyttäjän tunnus sekä valmistusnumero tai omistajan tai haltijan käyttämä numero. Tilavuudeltaan yli 450 L olevista kuljetettavista painelaitteista merkitään lisäksi painelaitteen omistajan tai haltijan nimi sekä painelaitteen täyttöarvot ja punnitustulokset. Luettelo on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa ei tarvitse pitää täytetyistä: 1 tilavuudeltaan enintään 150 L olevista kuljetettavista painelaitteista, jos täytösaineena on propaani, propeeni, butaani, buteeni tai näiden seos (nestekaasu); 2) tilavuudeltaan enintään 450 L olevista, muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista kuljetettavista painelaitteista, jos painelaitteet varustetaan viimeisen täytön suorittaneen täyttölaitoksen osoittavalla kestävällä merkinnällä; 3) ajoneuvon polttoainesäiliönä käytettävistä kuljetettavista painelaitteista. 34 Tyhjennys Palavaa, myrkyllistä tai syövyttävää kaasua sisältävän, tilavuudeltaan yli 450 L olevan kuljetettavan painelaitteen tyhjennyspaikan omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjennyspaikka sijoitetaan ja rakennetaan ja työskentely siellä järjestetään niin, ettei tyhjennys vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Kuljetusvälineessä olevan kuljetettavan painelaitteen tyhjennyksessä varastosäiliöön on: 1) varmistettava, että tyhjennys tapahtuu valvotusti; 2) varmistettava ennen tyhjennyksen aloittamista, että kuljetusväline pysyy paikallaan; 3) toteutettava asianmukainen maadoitus, jos tyhjennetään palavaa kaasua; 4) eristettävä asianmukaisesti tyhjennyspaikka, jos tyhjennetään palavaa tai myrkyllistä kaasua. Kuljetussäiliön saa tyhjentää paineella vain, jos säiliö tai tyhjennyslaitteisto on varustettu estämään säiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ylittyminen. 35 Tarkastuslaitos Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta annetun asetuksen (1208/1995) mukaisesti kuljetettavien painelaitteiden tarkastukseen hyväksytty tarkastuslaitos saa tehdä tässä luvussa tarkoitettuja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä ilman painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetussa asetuksessa säädettyä hyväksymistä.

15 N:o Jos tarkastuslaitos havaitsee täyttölaitoksen tai täyttö- tai tyhjennyspaikan toiminnassa vaaroja, vikoja tai puutteita, tarkastuslaitoksen on meneteltävä 21 :ssä säädettyä vastaavalla tavalla. Tarkastuslaitoksen on pidettävä luetteloa 31 ja 32 :ssä säädetyistä tarkastuksistaan ja arvioinneistaan ja annettava niistä luettelo valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä. 36 Käyttöön liittyviä erityissäännöksiä Kuljetettavaa painelaitetta ei saa pitää paineellisena, jos painelaitteelle viimeksi suoritetusta tarkastuksesta on kulunut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla säädetty tarkastusten välinen aika lisättynä yhdellä vuodella. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa pidentää edellä tarkoitettua käyttöaikaa. Sammuttimena tai sen osana käytettävälle tilavuudeltaan enintään 150 L olevalle kuljetettavalle painelaitteelle viimeksi suoritetusta tarkastuksesta aikaa saa kulua 1 momentissa säädetystä poiketen yksitoista vuotta. Tilavuudeltaan enintään 450 L olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmaistava tunnusvärillä. Painelaitteen ja siihen liitettävän laitteen välisen liitoksen tulee olla sellainen, että vaarallista liitäntää ei voida tehdä. 7 luku Erinäiset säännökset 37 Painelaitteen asennus-, korjausja muutostyöt Edellä 1 :n 2 momentissa tarkoitetun asennus-, korjaus- ja muutostyön saa tehdä siten kuin painelaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tai yksinkertaisista painesäiliöistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä säädetään kyseisten päätösten soveltamisalaan kuuluvasta samankaltaisesta työstä. Tällöin ei sovelleta CE-merkintävaatimuksia. Jos 1 momentissa säädettyä ei sovelleta, asennus-, korjaus- ja muutostyössä on soveltuvin osin noudatettava painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteen I mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia, sekä toiminnanharjoittajan on annettava painelaitteen omistajalle tai haltijalle vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos paineenkestoon vaikuttavaa rakennetta hitsataan, lämpökäsitellään tai muutoin muutetaan sen ominaisuuksia, on lisäksi sovellettava mainitun päätöksen liitettä III seuraavasti: 1) toiminnanharjoittajan on noudatettava jotain seuraavista vaihtoehdoista: a) B1 + F, G tai H1 moduuli; b) A1 tai E1 moduuli, jos painelaite ei ole rekisteröitävä; c) muu tarkastuslaitoksen tapauskohtaisesti hyväksymä moduuli, jos se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kyseessä oleva työ ja sen kohde; 2) omatarkastuslaitos saa soveltaa vain A1, F ja G moduuleja; 3) CE-merkintävaatimuksia ei sovelleta. Asennus-, korjaus ja muutostyön saa tehdä suunnitelmasta ja hitsausmenetelmästä 2 momentissa säädetystä poiketen noudattaen kyseisen painelaitteen valmistuksessa käytettyä hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta, jos toiminnanharjoittaja ja tarkastuslaitos pitävät niitä turvallisina ja ne kattavat kyseisen työn. Tarkastuslaitos voi yksittäistapauksessa hyväksyä hitsausohjeen myös muun riittäväksi katsomansa menettelyn mukaisesti. 38 Tarkastuslaitoksen toimenpiteet Tarkastuslaitoksen on annettava pöytäkirja tai muu asianmukainen todistus tässä päätöksessä säädetyn toimenpiteensä suorittamisesta toimenpidettä pyytäneelle. Tarkastuslaitoksen on hyväksyttävä tässä päätöksessä säädettyjen tarkastusten osaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa asianmukaisesti suoritetut toimenpiteet, jos niistä esitetään hyväksyttävä selvitys. Selvitys on liitettävä 1 momentissa tarkoitettuun pöytäkirjaan tai todistukseen. 39 Poikkeukset Valvontaviranomaisella on oikeus yksittäis-

16 2432 N:o 953 tapauksissa erityisten syiden perusteella myöntää poikkeuksia tämän päätöksen 2 7 luvun säännöksistä. 40 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta Yleiset siirtymäsäännökset Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä säädetään, painelaitteen, joka on painelaitelain 27 :n nojalla kumottujen säännösten mukaisesti käyttöönotettavissa, saa ottaa käyttöön myös tämän päätöksen voimaantulon jälkeen ilman 17 :ssä säädettyä muutostarkastusta. Rekisteröinnissä on kuitenkin noudatettava tätä päätöstä. Jos ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöönotettu rekisteröimätön painelaite tulee tämän päätöksen mukaan rekisteröitäväksi, painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta vuoden 2002 loppuun mennessä muutostarkastus, jonka yhteydessä painelaite rekisteröidään. Rekisteröinnissä noudatetaan soveltuvin osin 4 :ssä säädettyä. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset tarkastuskirjat vastaavat tämän päätöksen 5 :ssä tarkoitettua painelaitekirjaa. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöönotetun painelaitteen määräaikaistarkastus on tehtävä tämän päätöksen mukaisesti ottaen huomioon viimeksi määräytyneen tarkastuksen ajankohta. Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyöhön voidaan soveltaa 37 :ssä säädetyn estämättä painelaitelain 27 :n 3 momentissa mainittuja säännöksiä momentissa säädettyyn ajankohtaan. 42 Käytön valvonnan siirtymäsäännökset Sen estämättä mitä 24 :ssä säädetään, kelpaavat kattilalaitoksessa käytön valvojan pätevyyden osoitukseksi myös kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut vastaavat pätevyyskirjat. Jos ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua rekisteröitävää höyry- tai kuumavesikattilaa ei ole hyväksytty jaksottaiseen käytön valvontaan (miehittämättömään käyttöön), ja se voi tämän päätöksen mukaan olla jaksottaisessa käytön valvonnassa, se saadaan ottaa jaksottaiseen käytön valvontaan vasta tarkastuslaitoksen tekemän käyttö- tai muutostarkastuksen perusteella. Jos kattilalaitos on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla hyväksytty kaukokäyttöön, saa sitä 26 :ssä säädetyn estämättä edelleen käyttää kaukokäytössä vuoden 2001 loppuun, ellei valvontaviranomainen katso perustelluksi tätä aikaisempaa luopumista kaukokäytöstä. Kyseisen laitoksen kattilan saa ottaa jaksottaiseen käytön valvontaan vasta tarkastuslaitoksen tekemän käyttö- tai muutostarkastuksen perusteella. 43 Vaaran arvioinnin siirtymäsäännös Tämän päätöksen 20 :ssä tarkoitettu vaaran arviointi on esitettävä tarkastuslaitoksen tarkastettavaksi 11 ja 13 :ssä säädetyllä tavalla viimeistään ensimmäisessä vuoden 2001 jälkeen tehtävässä määräaikaistarkastuksessa. 44 Kuljetettavien painelaitteiden siirtymäsäännökset Kuljetettavien painelaitteiden ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöönotetun täyttölaitoksen 31 :ssä säädetty määräaikainen tarkastus ja täyttöpaikan 32 :ssä säädetty määräaikainen arviointi on tehtävä tämän päätöksen mukaisesti ottaen huomioon täyttölaitokselle ja täyttöpaikalle viimeksi määräytyneen tarkastuksen tai arvioinnin ajankohta. Kiinteään sammutuslaitteistoon kuuluvan, tilavuudeltaan enintään 450 L olevan, kuljetettavan painelaitteen, joka on täytetty otsonikerrosta heikentävistä aineista annetussa

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus. painelaiteturvallisuudesta Luonnos 7.10.2016 Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain ( /2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.9.2016, jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla?

Miten säästän aikaa ja rahaa suunnitelluilla tarkastuksilla? Puoliksi tehty? Miten säästän aikaa ja rahaa Inspecta Tarkastus Oy, Jyri Lavikka, 14.2.2017 jyri.lavikka@inspecta.com, +358 500 411136 Tarkastukseen tulee varautua ja suunnitella se ennakkoon, oli kyseessä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä

Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 Sammutuslaitteisto-työryhmä Finanssialan Keskusliitto 15.6.2012 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa käsitellään automaattisen sammutuslaitteiston (jatkossa sammutuslaitteisto) painelaitteita

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Painelaitelaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Painelaitelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin ja alusten painelaitteisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2 N:o 938/999 KTM:n päätös painelaitteista () VAATMUSTENMUKASUUDEN ARVONTKUVAT. Luokkien viitenumerot kuvissa ovat seuraavat: = A moduuli = A, D, E moduulit = B + D, B + F, B + E, B + C, H moduulit V = B

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Kuljetussäiliön räjähdys

Kuljetussäiliön räjähdys Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Mika Kaijanen Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki 13.9.2016 00102 EDUSKUNTA Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti 8.9.2016, Merja Puska Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Mika Kaijanen Special dviser /utomation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Electrowatt-Ekono Oy P.O. Box 93 (Tekniikantie 4 ) IN-02151 Espoo inland Tel. +358 9 469

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI LAUSUNTO 1(2) Heidi Lettojärvi 13.9.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite: HE 117/2016 vp, kuuleminen 15.9.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PAINELAITELAIKSI Painelainsäädäntö on nykyaikaistettava

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 392. Valtioneuvoston asetus. erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001 N:o 392 393 SISÄLLYS N:o Sivu 392 Valtioneuvoston asetus erityisvalmisteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta... 1109 393

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto. Muistio Viite HE 88/2017 vp TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Pauliina Kanerva vanhempi hallitussihteeri työelämä- ja markkinaosasto Muistio 25.9.2017 Viite HE 88/2017 vp Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietoon on saatettu hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista 1(10) Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2016 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot