Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITTEISTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään annettavaksi valtioneuvoston asetus painelaitteista. Valtioneuvoston asetus annettaisiin painelaitelain ( /2016) nojalla. Painelaitelailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) 2014/68/EU, jäljempänä painelaitedirektiivi, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) 2014/29/EU, jäljempänä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi. Lisäksi painelaitelailla on tarkoitus varmistaa painelaitteiden ja yksinkertaisten painesäiliöiden käytön aikainen turvallisuus eli turvallisuus markkinoille saattamisen jälkeen. Uudistetut painelaitteita koskevat direktiivit on mukautettu Euroopan unionin uuteen lainsäädäntökehykseen tekemättä muutoksia sektorikohtaisiin teknisiin säännöksiin. Painelaitelain valtuuksiin perustuen esitetyllä valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä eräistä painelaitedirektiivin toimeenpanoon kuuluvista asioista. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin painelaitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvien painelaitteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, teknisistä asiakirjoista, EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, CE-merkinnästä, materiaalien eurooppalaisesta hyväksynnästä, vaatimustenmukaisuuden osoittamista todistuksista. Asetuksessa annettaisiin painelaitelain 14, 16 18, 21, 24, 40, 43 :n valtuussäännöksien nojalla tarkempia säännöksiä yllä mainituista asioista. Ehdotetussa valtioneuvoston asetuksessa myös viitattaisiin staattista viittaustekniikkaa käyttäen painelaitedirektiivin liitteisiin I, II, III ja IV. Viittaustekniikan käytön voidaan katsoa olevan perusteltua, koska painelaitedirektiivin liitteissä säädetään teknisistä yksityiskohdista, joita soveltaa hyvin rajattu joukko talouden toimijoita. Lisäksi painelaitedirektiivin liitteissä ei ole säädetty jäsenvaltioille aineellisen sisällön osalta kansallista liikkumavaraa. Direktiivin liitteet vastaavat aiemman Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jäljempänä vanha painelaitedirektiivi, vastaavia liitteitä. Vanha painelaitedirektiivi oli täytäntöönpantu pääosin aiemmin voimassa olleen painelaitelain (869/1999) ja sen nojalla painelaitteista annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (938/1999). Painelaitelain ja sen perusteella annettaviksi ehdotettujen asetusten muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä. Koska painelaitedirektiivin täytäntöönpano ei edellytä muutoksia menettelyjä koskeviin teknisiin säännöksiin, vastaisi ehdotettu valtioneuvoston asetus sisällöltään

2 pääosin painelaitteista annettua kauppa- ja teollisuusminiteriön päätöstä. Lain alaan kuuluvat säännökset on uudistuksen yhteydessä kuitenkin nostettu painelaitelakiin. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1 luku Yleiset säännökset Ehdotetun asetuksen 1 luku sisältäisi säännökset asetuksen soveltamisalasta, soveltamisalan rajauksista sekä asetuksen sisällön kannalta keskeiset käsitteiden määritelmät. 1. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin asetuksen soveltamisalasta. Soveltamisala määräytyisi painelaitteen suurimman sallitun käyttöpaineen perusteella. Asetusta olisi sovellettava painelaitteisiin, joissa suurin sallittu käyttöpaine (PS) on yli 0,5 baaria. Painelaitedirektiivin johdannon kohdan 6 mukaan painelaitteista, joissa paine on korkeintaan 0,5 baaria, ei aiheudu merkittävää paineeseen liittyvää riskiä. Pykälä vastaisi sisällöltään painelaitedirektiivin 1 artiklan 1 kohtaa. 2. Soveltamisalan rajaukset. Pykälässä rajattaisiin ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle joukko erilaisia painelaitteita ja laitekokonaisuuksia. Soveltamisalaan eivät kuuluisi myöskään tietyt ylipainetta sisältävät kulutushyödykkeet, joiden ei katsota voivan aiheuttaa merkittävää paineeseen liittyvää riskiä. Soveltamisalan rajaukset vastaisivat sisällöltään painelaitedirektiivin 1 artiklan 2 kohtaa. 3. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin asetuksessa käytettävät keskeiset käsitteet. Määritelmät vastaisivat painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen määritelmiä ja osin myös painelaitedirektiivin 2 artiklan vastaavia määritelmiä. 4. Varolaitteet. Pykälässä säädettäisiin, mitä varolaitteet ovat. Pykälä vastaisi painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (869/2016) 3 :n 4 kohtaa. 2 luku Tekniset vaatimukset Ehdotetun asetuksen toisessa luvussa annettaisiin yksityiskohtaiset säännökset painelaitelain 14 :n valtuussäännöksen nojalla painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien olennaisista turvallisuusvaatimuksista ja 21 :n valtuutuksen nojalla hyvän konepajakäytännön mukaan valmistettavista painelaitteista. Luvulla pantaisiin täytäntöön kokonaisuudessaan painelaitedirektiivin 4 artikla. 5. Painelaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin niistä teknisistä ominaisuuksista, jotka omaavien painelaitteiden olisi täytettävä painelaitedirektiivin liitteessä I säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

3 Pykälässä tarkoitetut painelaitteet jaettaisiin kohdittain: 1) säiliöihin; 2) liekillä tai muutoin lämmitettäviin painelaitteisiin; 3) putkistoihin sekä; 4) varolaitteisiin ja paineenalaisiin lisälaitteisiin. Jokaisessa kohdassa olisi eriteltynä yksityiskohtaiset tekniset ominaisuudet, joiden perusteella olennaisten turvallisuusvaatimusten soveltuminen määräytyisi. Pykälällä pantaisiin täytäntöön painelaitedirektiivin 4 artiklan 1 kohta. Olennaisten turvallisuusvaatimusten sisällön osalta viitattaisiin suoraan painelaitedirektiivin liitteisiin. 6. Laitekokonaisuuksien olennaiset turvallisuusvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin painelaitedirektiivin liitteen I mukaisten olennaisten turvallisuusvaatimusten soveltumisen määräävistä teknisistä ominaisuuksista laitekokonaisuuksien osalta. Pykälässä olisi eriteltynä ne tekniset ominaisuudet, joiden perusteella olennaisten turvallisuusvaatimusten soveltuminen laitekokonaisuuksiin määräytyisi. Pykälä vastaisi painelaitedirektiivin 4 artiklan 2 kohtaa. 7. Hyvän konepajakäytännön mukaan valmistettavat painelaitteet. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joiden ominaisuudet ovat asetusehdotuksen 5 :n 1 3 kohdassa asetettujen rajojen alapuolella tai yhtä suuria niiden kanssa, on suunniteltava ja valmistettava jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti, jotta niiden turvallinen käyttö voidaan taata. 3 luku Vaatimustenmukaisuuden arviointi Ehdotetun asetuksen kolmanteen lukuun olisi koottuna painelaitteelle suoritettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointia sekä siihen liittyvää menettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. 8. Luokittelu. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 23 :n 3 momentin valtuussäännöksen nojalla painelaitteiden luokittelusta. Pykälä perustuisi painelaitedirektiivin 13 artiklaan ja se sisältäisi säännökset sovellettavasta arviointitaulukosta sekä niistä painelaitteen sisällöistä, joiden perusteella painelaite voidaan luokitella. Pykälän 1 momentin mukaan asetusehdotuksen 4 :ssä tarkoitettujen painelaitteiden luokittelussa noudatettaisiin painelaitedirektiivin liitteen II mukaisia vaatimuksenmukaisuuden arviointitaulukoita. Pykälän 2 momentin mukaan useasta kammiosta koostuva säiliö luokiteltaisiin korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin painelaitteen sisältöjen jaottelusta yksityiskohtaisesti ryhmiin painelaitteen luokittelua varten. 9. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Pykälässä annettaisiin painelaitelain 16 :n 5 momentin valtuutuksen nojalla yksityiskohtaiset säännökset

4 sovellettavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Pykälällä pantaisiin täytäntöön painelaitedirektiivin 14 artiklan 2 5 kohta. Pykälän 1 momentti sisältäisi taulukon eri luokkiin sovellettavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Luokkia olisivat luokat I, II, III ja IV. Pykälän 2 momentin mukaan valmistaja voisi halutessaan soveltaa korkeampaan painelaite-luokkaan tarkoitettua arviointimenettelyä. Lisäksi momentissa säädettäisiin siitä, mitä 1 momentin arviointimenettelyistä sovellettaisiin käyttäjien tarkastuslaitoksen tekemään vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Pykälän 3 5 momentissa säädettäisiin ilmoitetun laitoksen ja valmistajan erityisistä velvollisuuksista laadunvarmistusmenettelyihin ja tarkastuksiin liittyen. 10. Laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 16 :n 4 momentin valtuussäännöksen nojalla ja painelaitedirektiivin 14 artiklan 6 kohtaa vastaavasti yksityiskohtaisesti laitekokonaisuuksiin sovellettavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Pykälän 1 kohdassa säädettäisiin, että 6 :ssä tarkoitettujen laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn kuuluisi laitekokonaisuuden osana toimivien painelaitteiden arviointi, jos siihen ei ole aiemmin sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja kiinnitetty erillistä CE-merkintää. Pykälän 2 kohdan mukaan laitekokonaisuuden arviointimenettelyyn kuuluisi arviointi laitekokonaisuuden eri osien yhdistämisestä ja 3 kohdan mukaan vielä sen arviointi miten laitekokonaisuuden käyttöarvot tulevat pysymään sallittujen arvojen rajoissa. Pykälän 2 ja 3 kohdissa viitattaisiin painelaitedirektiivin liitteeseen I, joka sisältäisi tarkemmat säännökset kulloinkin edellytetystä menettelystä. 11. Käyttäjien tarkastuslaitosten suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 43 :n valtuussäännöksen nojalla vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joita sovelletaan käyttäjien tarkastuslaitosten tekemässä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Pykälällä pantaisiin täytäntöön painelaitedirektiivin 16 artiklan 5 kohta. 12. EU-tyyppitarkastustodistus tuotantotyyppi. Painelaitelain 40 :n 3 momentin valtuussäännöksen nojalla tarkempia säännöksiä vaatimustenmukaisuuden osoittavista todistuksista annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin EU-tyyppitarkastustodistuksesta. EU-tyyppitarkastustodistuksella vahvistettaisiin, että painelaitteen tekninen suunnittelu täyttää tekniset vaatimukset, joista säädetään ehdotetussa asetuksessa ja siinä viitattavissa direktiivien liitteissä. EU-tyyppitarkastustodistuksen myöntämisen edellytykset ja sen sisältämät tiedot perustuvat yksityiskohtaisiin ja teknisiin direktiivin määräyksiin, joiden osalta ei ole kansallista liikkumavaraa. Pykälän 2 momentissa viitattaisiin mainituilta osin painelaitedirektiivin liitteeseen III. 13. EU-suunnittelutodistus suunnittelutyyppi. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 40 :n 3 valtuussäännöksen nojalla EU-suunnittelutodistuksesta. EUsuunnittelutodistuksella vahvistettaisiin, että painelaitteen suunnittelu täyttää

5 ehdotetun asetuksen vaatimukset. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ehdotettua 11 :ää vastaavalla tavalla, että EU-suunnittelutodistuksen edellytyksistä ja sen sisältämistä tiedoista säädetään painelaitedirektiivin liitteessä III. 14. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät asiakirjat. Pykälä täsmentäisi painelaitteiden 9 11 :ssä säädettyyn vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn ja 12 ja 13 :ssä säädettyjen todistusten antamiseen kuuluvia velvoitteita vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävien kielivaatimusten osalta. Pykälällä pantaisiin täytäntöön yksinkertaiset painelaitedirektiivin 14 artiklan 8 kohta. Pykälän mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät pöytäkirjat ja kirjeenvaihto olisi laadittava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä. 15. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Pykälässä annettaisiin painelaitelain 16 :n 5 momentin valtuussäännöksen nojalla tarkemmat säännökset EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Pykälällä pantaisiin täytäntöön ja painelaitedirektiivin 17 artikla. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetaan siitä, että painelaitedirektiivin liitteen I olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu. Pykälän 2 momentin mukaan silloin, kun painelaitteeseen sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EUvaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta voidaan laatia yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tarkemmasta teknisistä sisällöistä säädetään painelaitedirektiivin liitteissä. Pykälän 3 momentissa viitattaisiin vaatimusten osalta suoraan direktiivin liitteisiin. Ehdotetun momentin mukaan EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen olisi oltava painelaitedirektiivin liitteen IV mukainen ja sen olisi sisällettävä saman direktiivin liitteessä III eritellyt tekijät ja vielä, että se olisi pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. 16. CE-merkinnän kiinnittäminen. Pykälässä annettaisiin painelaitelain 17 :n 4 momentin valtuussäännöksen nojalla tarkemmat säännökset CE-merkinnän kiinnittämisestä. Pykälällä pantaisiin osin täytäntöön painelaitedirektiivin 19 artikla. Pykälän 1 momentin mukaan CE-merkintä tulisi kiinnittää jokaiseen tämän asetusehdotuksen 4 5 :ssä tarkoitettuun painelaitteeseen ja laitekokonaisuuteen tai niiden arvokilpeen. Pykälän 2 momentin mukaan, jos CE-merkintää ei olisi mahdollista tai perusteltua kiinnittää painelaitteeseen, se olisi kiinnitettävä laitteen pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.

6 Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että CE-merkintä saadaan kiinnittää painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, jotka ovat täydellisiä tai sellaisessa kunnossa, että painelaitedirektiivin liitteen I 3.2 kohdassa tarkoitettu loppuarviointi on mahdollista tehdä. Ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan CE-merkintää ei olisi tarpeen kiinnittää jokaiseen yksittäiseen laitekokonaisuuden osana olevaan painelaitteeseen. Silloin kun yksittäisissä painelaitteissa olisi valmiiksi CE-merkintä, tämä merkintä säilytettäisiin, kun ne yhdistettäisiin laitekokonaisuuteen. 17. Ohjeet ja turvallisuustiedot. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 18 :n 5 momentin valtuussäännöksen nojalla tarkemmin painelaitteesta annettavista ohjeista ja turvallisuustiedoista. Painelaitedirektiivin liite I sisältää teknisiä säännöksiä ohjeen sisällöstä. Pykälän 1 momentin mukaan asetusehdotuksen 5 ja 6 :ssä tarkoitettuihin painelaitteisiin kiinnitettävien ohjeiden ja turvallisuustietojen osalta noudatettaisiin mitä painelaitedirektiivin liitteen I kohdissa 3.3 ja 3.4 määrätään. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että hyvän konepajakäytännön mukaan valmistetuissa painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa olisi oltava mukana riittävät käyttöohjeet. Pykälä vastaisi sisällöltään painelaitedirektiivin 1 luvun 4 artiklan 3 kohtaa. Valtuutus perustuisi painelaitelain 18 :n 5 momenttiin, jonka mukaan tarkempia säännöksiä painelaitteiden ohjeiden vaatimuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 18. Tekniset asiakirjat. Pykälässä säädettäisiin painelaitelain 16 :n 5 momentin valtuutuksen nojalla tarkemmin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisista teknisistä asiakirjoista. Yksityiskohtaiset säännökset painelaitteiden teknisistä asiakirjoista ovat painelaitedirektiivin liitteen III kohdassa 2. Ehdotetun 1 momentin mukaan painelaitteita koskevat tekniset asiakirjat olisi laadittava niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko painelaite sovellettavien vaatimusten mukainen. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että teknisiin asiakirjoihin olisi sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä. Pykälän 3 momentissa viitattaisiin teknisten asiakirjojen muun sisällön osalta painelaitedirektiivin liitteeseen III. Ehdotuksen 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen painelaitteiden tekniset asiakirjat olisi laadittava painelaitedirektiivin liitteessä III tarkoitetulla tavalla. 19. Yksittäisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattaminen ja käyttöönotto kokeilutarkoituksiin. Pykälässä säädettäisiin painelaitedirektiivin 14 artiklan 7 kohtaan perustuen, että valvontaviranomainen voisi perustelluista syistä sallia yksittäisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattamisen ja käyttöönoton kokeilutarkoituksiin siitä huolimatta että asetusehdotuksen 8 ja 9 :ssä säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä ei olisi sovellettu.

7 4 luku Materiaalien eurooppalainen hyväksyntä Asetusehdotuksen 4 lukuun olisi sijoitettuna painelaitelain 24 :n valtuutuksen nojalla annetut materiaalien eurooppalaista hyväksyntää koskevat tarkemmat säännökset. Luvun pannaan osin täytäntöön painelaitedirektiivin 15 artiklan säännöksiin. 20. Menettely. Pykälässä säädettäisiin menettelystä, jota ilmoitetun laitoksen olisi materiaalien eurooppalaista hyväksyntää myöntäessään noudatettava. Pykälän 1 momentin mukaan ilmoitetun laitoksen olisi tarvittaessa otettava huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY 5 artiklan nojalla perustetun pysyvän komitean lausunto ja asiasta esitetyt huomautukset. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilmoitetun laitoksen tulisi ennen hyväksynnän myöntämistä ilmoittaa siitä jäsenvaltioille sekä komissiolle toimittaen niille samalla olennaiset tiedot asiasta. Lisäksi momentin mukaan ilmoitettu laitos voisi myöntää hyväksynnän ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja komission esittämät huomautukset. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos materiaalien käyttö on tunnustettu turvalliseksi ennen , ilmoitetun laitoksen olisi otettava olemassa olevat tiedot huomioon materiaalien vaatimustenmukaisuuden todistamisessa. 21. Vaatimukset. Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän vaatimukset sisältävät teknisesti yksityiskohtaisia seikkoja, joiden osalta ehdotetussa asetuksessa viitattaisiin suoraan direktiivin liitteisiin. Pykälässä säädettäisiin, että materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän vaatimuksista säädetään tarkemmin painelaitedirektiivin liitteessä I. 3 Asetusehdotuksen vaikutukset Asetusehdotuksella täydennettäisiin painelaitedirektiivin täytäntöönpanoa tarkentamalla eräitä painelaitelain säännöksiä, jotka perustuvat painelaitedirektiiviin. Kyseisiin painelaitedirektiivin kohtiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia direktiivin uudistuksen yhteydessä. Asetusehdotuksessa esitetyt muutokset ovat suurelta osin lainsäädäntöteknisiä liittyen ensisijassa säädöstason valintaan. Säännösten sijoittaminen eri säädöstasoille on painelaitelain kokonaisuudistuksessa tehty uuden perustuslain edellyttämällä tavalla. Asetusehdotus ei sisällä merkittäviä muutoksia painelaitteiden teknisiin tai turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Muitakaan hallinnollisia tai taloudellisia vaikutuksia painelaitteita hyödyntäville toiminnanharjoittajille tai viranomaisille ei asetusehdotuksella ole nykylainsäädäntöön nähden. Painelaitelain uudistuksen vaikutuksia on arvioitu kokonaisvaltaisesti hallituksen esityksessä eduskunnalle painelaitelaiksi (HE 117/2016 vp).

8 4 Asian valmistelu Asetusehdotus on valmisteltu samassa yhteydessä painelaitelain valmistelun kanssa. Valmistelu liittyi osaltaan EU:n tuotedirektiivipakettiin. Kansalliseen painelaitelainsäädäntöön sisällytettiin painelaitedirektiivi ja yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi. Samalla lainsäädäntö tarkistettiin nykyistä perustuslakia vastaavaksi mm. nostamalla aiemmin päätöstasolla säädettyjä asioita lain tasolle. Esitetty asetus pohjautuu Euroopan unionin säännöksiin ja sen laadinnassa on hyödynnetty painelaitedirektiiviä ja vanhaa painelaitelakia sekä sen nojalla annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista. Direktiivipaketin kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on työ- ja elinkeinoministeriössä organisoitu johtoryhmän ja kahden virallisen työryhmän avulla. Painelaitelain kokonaisuudistus, jonka osa asetusehdotus on, on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Esitysluonnosta painelaitelaiksi ja asetusluonnoksia on myös käsitelty työ- ja elinkeinoministeriön alaisen turvallisuustekniikan neuvottelukunnan painelaitejaostossa. Keskeisille sidosryhmille ja viranomaisille on annettu mahdollisuus antaa lausuntonsa asetusehdotuksen johdosta. 5 Voimaantulo Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan päivänä kuuta 2016.

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Teollisuusneuvos 4.6.2015 Tapani Koivumäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Asetusehdotuksella

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin

Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin TAMK/388/03.00.00/2016 1 (3) 6.5.2016 Työ ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viitteet: s posti 29.4.2016 TEM/1808/03.01.01/2015 Lausunto sähköturvallisuuslain nojalla annettaviin asetuksiin Kiitämme

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2

PSK Standardisointi PSK 4911 MEN Liite 2 N:o 938/999 KTM:n päätös painelaitteista () VAATMUSTENMUKASUUDEN ARVONTKUVAT. Luokkien viitenumerot kuvissa ovat seuraavat: = A moduuli = A, D, E moduulit = B + D, B + F, B + E, B + C, H moduulit V = B

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska

Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti , Merja Puska Eduskunnan talousvaliokunta Helsinki 13.9.2016 00102 EDUSKUNTA Viite: Eduskunnan talousvaliokunnan sähköposti 8.9.2016, Merja Puska Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus painelaitteista. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Valtioneuvoston asetus painelaitteista. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala LUONNOS 7.10.2016 Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Työelämä- ja markkinaosasto Perustelumuistio 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp Talousvaliokunta 22.9.2016 Mistä kyse? 1/2 - Uusi sääntelymalli - Uudistetaan tuotesääntelyn rakennetta (työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 204/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio LUONNOS 20.12.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KAASULAITTEISTA SEKÄ ERÄI- DEN NESTEKAASUN JA MAAKAASUN KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA AN- NETTUJEN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PAINELAITETURVALLISUUDESTA 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0136(COD) 4.3.2015 TARKISTUKSET 202-229 Mietintöluonnos Catherine Stihler (PE544.262v01-00) kaasumaisia polttoaineita käyttävistä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot