TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT

2 2

3 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus 1.4. Organisaatiokaavio ja johtokunta 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1. Vaikuttavuus Valvonta Tutkimus ja kehittämistoiminta Viestintä Säädöstön kehittäminen Asiakastarpeet ja palvelukyky Tietohallinto Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi Toiminnan kehittäminen 2.2. Valvontatoimenpiteiden lukumäärät 2.3. Voimavarat 2.4. Taloudellisuus ja tuottavuus 2.5. Kannattavuus 3. Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 3.1. Tilinpäätöslaskelmat 3.2. Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot 3.3. Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu Sisäinen valvonta Allekirjoitukset 64 3

4 Ylijohtajan katsaus 2004 Vuodelle 2004 oli edelleen tunnusomaista poliittinen epävarmuus, sotilaalliset jännitteet ja yhä koveneva taloudellinen kilpailu. Myös luonnon olosuhteet olivat monin paikoin poikkeuksellisia. Aasiassa tapahtuneen maanjäristyksen aiheuttama valtaisa hyökyaalto, tsunami, kosketti syvästi myös useiden teollisuusmaiden kansalaisia. Katastrofi oli taas esimerkki turvallisuuden haavoittuvuudesta. Katastrofi ei sellaisenaan koske TUKESin toimintaa, mutta se korostaa erilaisiin luonnon ja teknologioiden mukanaan tuomiin vaaroihin ja onnettomuuksiin varautumisen ja ennakoinnin tärkeyttä. TUKESissa vuosi sisälsi paljon työtä, ponnistuksia, onnistumisia ja yhteisiä saavutuksia. Kehitimme toimintaprosessejamme, osaamistamme ja johtamiskäytäntöjämme. Turvallisuus ja luotettavuustilanne pysyi hyvällä tasolla, vaikka vuoden aikana tapahtui onnettomuuksia. Niiden määrä ei kuitenkaan ollut edellisiä vuosia suurempi ja esim. vakavia prosessiteollisuuden onnettomuuksia ei tapahtunut. Sähkötapaturmien määrä kuitenkin kääntyi kasvuun ja myös sähköalan ammattilaisille tapahtui kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota mm. käyttäjien ja asentajien toimintaan, laitteiden kuntoon, turvalaitteisiin sekä sähköpalojen torjuntaan. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin sekä tuote että laitosvalvonnan osalta. Laitosvalvonnassa mm. Sevesovelvoitteiden hoidosta saatiin myönteinen EUpalaute, paikallisviranomaisia opastettiin mittavasti, uuden valvontamallin käyttö laajeni ja valvontakentän segmentointia eteni. Tuotevalvonnassa ovat tuotteet pääosin olleet vaatimuksenmukaisia. Vaatimusten vastaisista tuotteista aiheutuneita onnettomuuksia ei todettu tapahtuneen. Vaatimustason kehitys on kuitenkin eri tuoteryhmissä epäyhtenäistä. Sähkötuotteiden vaatimusten mukaisuuden suotuisa kehitys näyttää pysähtyneen ja osittain taantuneen. Kehitystä on jatkossa tarkoin seurattava. Kehittämiseen on kertomusvuoden aikana panostettu voimakkaasti. Meneillään oli useita pitkäaikaisia hankkeita. Ulkoisessa kehittämisessä merkittävimpiä hankkeita olivat mm. turvallisuusindikaattoreja, sähköpaloja ja sähköammattilaisten turvallisuutta, turvallisuutta verkottuneessa liiketoiminnassa, kuluttajien turvallisuusasenteita sekä jakeluasemien turvallisuutta koskevat hankkeet. Verkottuneen liiketoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi perustetulla kehitysympäristöllä tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. TUKES avusti myös kuluneena vuonna kauppa ja teollisuusministeriötä sekä sisäasianministeriötä useiden säädösten valmistelussa. Myös muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöelimissä TU KESin osallistuminen oli erittäin laajaa. Toiminnan sisäinen kehittäminen oli myös mittavaa. Tärkeimmät hankkeet olivat yhdessä koko henkilöstön kanssa toteutetut asiakaslähtöisten prosessien ja osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämishanke valmistui keväällä ja käynnisti loppuvuodesta koko henkilöstön henkilökohtaisten kehitysohjelmien laadinnan. Muita sisäisen kehittämisen hankkeita olivat mm. markkinavalvonnan strategian laatiminen, tasaarvosuunnitelman laatiminen, työturvallisuuden riskien kartoitus, tietohallintostrategian uudistaminen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen. Yhdessä johtokunnan ja ministeriön tulosohjaajien kanssa johtoryhmä perehtyi tulevaisuuden ennakointimenetel 4

5 miin ns. Futurehankkeessa. TUKESille laadittiin tulevaisuuden ennakointimalli toiminnan suunnittelun avuksi. Viestintää leimasi vahva osaaminen sekä toiminnan ja kysynnän voimakas kasvu. Viestintä tuotti suuren määrä kohdennettuja kampanjoita, julkaisuja, tiedotteita, sähköistä tietopalvelua, sisäistä viestintää. Hankkeista mainittakoon turvallisuuskasvatusaineiston levittäminen koulujen käyttöön. Vuosi oli tiukkenevan talouden vuosi ja merkitsi kuluneen vuoden aikana supistuksia toiminnassa. Tiukan talouden tilanteessa talouden seurannan reaaliaikaisuus onkin yhä tärkeämpää ja sitä on edelleen kehitettävä. Tämä vuosikatsaus on osaltani viimeinen TUKESin ylijohtajana. Kaikki yhdeksän vuotta, jotka tehtävässä olen toiminut, ovat olleet TUKESin ja sen toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Näin oli myös vuoden 2004 aikana. Olen ylpeä, että olen saanut työskennellä teidän, todellisten ammattilaisten kanssa TUKESissa. Jokainen tukeslainen voi olla ylpeä saavutuksistaan. Voimme olla iloisia myös siitä, että TU KESin toimintaalueella niin ministeriöissä kuin muissa virastoissa ja laitoksissa sekä yrityksissä on yhteistyöhaluisia ja turvallisuutta tärkeinä pitäviä ihmisiä. Vain heidän kanssaan yhdessä toimien visio turvallisesta yhteiskunnasta voi toteutua. Tulevaisuuden tavoitteena tulisi mielestäni edelleenkin olla toiminnan kriittinen kehittäminen, kokonaisuuksien hallinta, yhteistyö yli organisaatiorajojen ja erityisesti ministeriöiden kanssa, osaamiseen panostaminen, toiminnan kohdentaminen, vaikuttavuuden arviointi ja yhtenäisen valvontamallin käytön laajentaminen. Turvallisuuden myönteinen kehittyminen edellyttää halua hinkua mennä eteenpäin, kehittyä ja löytää uutta, luovuutta. Tiedän, että teissä on sitä käsittämättömän paljon. Luottamus itseemme ja toisiimme sekä toiminnan ja TUKESin jatkuva kehittäminen tuottaa asiakkaillemme korkeatasoista teknillisen turvallisuuden osaamista ja itsellemme iloa ja tyydytystä työssämme. Olette tehneet paljon ja myös saaneet paljon aikaan. Siitä suuri kiitos kaikille. On ollut ilo ja kunnia tehdä työtä kanssanne. Seppo Tuominen 5

6 1. Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus Turvatekniikan keskus (TUKES) edistää toimialansa turvallisuutta ja luotettavuutta ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi. TUKESin tehtävänä on valvoa ja edistää sähkölaitteisiin ja laitteistoihin, painelaitteisiin, terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, pelastustoimen laitteisiin, räjähteisiin, kaivoksiin, CEmerkittyihin rakennustuotteisiin, vaarallisten aineiden kuljettamiseen, kylmälaitteiden huoltoon ja mittaamisvälineisiin sekä jalometallituotteisiin liittyvää turvallisuutta ja luotettavuutta sekä laitteiden energiatehokkuutta Toimintaympäristön muutokset Vuonna 1999 voimaantullutta ns. SEVESO II direktiiviä (96/82/EY) muutettiin direktiivillä 2003/105/EY (Seveso II muutosdirektiivi). Direktiivin edellyttämät muutokset saatetaan voimaan kansallisella lainsäädännöllä mennessä, jonka jälkeen toiminnanharjoittajilla on uusien määräysten täyttämiseksi siirtymäaikaa kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Mittauslaitedirektiivi tuli voimaan Lainsäädäntöön tarvittavat muutokset on tehtävä mennessä ja direktiivin soveltaminen alkaa , jolloin kumoutuu useita vanhan menettelyn mukaisia direktiivejä. Ilotulitteiden vaarallisuusluokituksia muutettiin. Muutokset koskevat erityisesti kaupan yhteydessä tapahtuvaa varastointia. Sähköturvallisuuslakiin ja asetukseen sekä kauppa ja teollisuusministeriön päätökseen sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä tuli eräitä tarkennuksia. Sähkö ja hissitarkastajille (valtuutetuille laitoksille ja valtuutetuille tarkastajille) on asetettu samat ns. hyvän hallinnon vaatimukset kuin, mitkä koskevat virkamiehiä ja heidän päätöksentekoaan. Sähköurakoitsijoilta ja pätevyystodistuksen haltijoilta on poistettu oikeus tehdä määräaikaistarkastuksia sähkölaitteistoille. Ammattitaito, riippumattomuus, yms. vaatimukset täyttävillä henkilöillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus hakea itselleen valtuutetun tarkastajan oikeudet, vaikka he toimisivat sähköurakoitsijan palveluksessa. Valtuutettujen laitosten nimeäminen on siirretty ministeriöltä TUKESille. Eräitä vaatimuksia on nostettu lain tasolle alempiasteisista säädöksistä. Asiasisältöä ei siirroissa kuitenkaan ole muutettu. Sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä koskevan kauppa ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistoluokitusta on eräiltä osiltaan yksinkertaistettu ja sähkölaitteistojen kunnossapitoon liittyviä vaatimuksia on täsmennetty. Vakausasetuksen muutoksella, joka tuli voimaan , edellytetään sähkö ja kaasumittareilta tyyppihyväksyntä, mikäli mittaria käytetään hinnan määritykseen. 6

7 Tuoteseloste tuli pakolliseksi osalle jalometallituotteista jalometallituoteasetuksen muutoksen myötä. Samalla tuli voimaan muitakin muutoksia, jotka liittyvät tuotteiden leimaamiseen, leiman muotoon ja ulkomailla valmistettujen tuotteiden pitoisuuksien osoittamiseen. Vuoden alussa tuli voimaan uusi laki ja asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laissa säädetään rakennustuotteiden CEmerkintäjärjestelmän, tyyppihyväksynnän ja muiden tuotehyväksyntäjärjestelmien perusteista. Sisäasiainministeriö antoi asetuksen, jolla jatketaan määräyksen A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus voimassaoloa saakka Toiminnan rahoitus TUKES on osittain nettobudjetoitu virasto. Talousarvion ulkopuolinen rahoitus tutkimus ja kehittämistoiminnan luonteisiin hankkeisiin saadaan nettouttaa toimintamenoissa. Toiminnan kokonaismenot olivat 10,2 milj. euroa. Toimintamäärärahan (9,623 milj. euroa) lisäksi käytettävissä oli myös sisäasiainministeriön osoittama määräraha euroa pelastustoimen laitelaissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamiseen ja ympäristöministeriön osoittamaa määrärahaa euroa CEmerkittyjen rakennustuotteiden valvontaan. Edelliseltä varainhoitovuodelta siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 1,265 milj. euroa. Momentille Turvatekniikan keskuksen tulot kertyi maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muita tuloja 1,6 milj. euroa. 1.4 Organisaatiokaavio ja johtokunta Johtokunta Ylijohtaja Seppo Tuominen Laitosvalvonta Johtaja Timo Okkonen Tuotevalvonta Johtaja Reijo Mattinen Tuki ja kehityspalvelut Johtaja Juha Karjalainen 7

8 JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Johtokunnan sihteeri johtaja Aimo Kastinen, Kemianteollisuus ry johtaja Lauri Mäki, Teknisen Kaupan Liitto liiketoimintajohtaja Paula AlaNojonen, Graninge Kainuu Oy turvallisuusinsinööri Leila Öhman, turvatekniikan keskus vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, kauppa ja teollisuusministeriö lakimies Timo Koskinen, SAK ry ylijohtaja Seppo Tuominen, turvatekniikan keskus johtaja Juha Karjalainen, turvatekniikan keskus 8

9 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1. Vaikuttavuus Tulostavoitteilla toteutetaan seuraavia pidemmän aikavälin vaikuttavuustavoitteita: Kansalaisten ja organisaatioiden turvallisuustietämys kasvaa ja turvalliset toimintatavat toteutuvat. Toimialan säädösten velvoitteet on suhteutettu oikein riskien vaikutuksiin nähden ja säädösten soveltamiskäytännöt ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaiset. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Tulostavoite 1: Tuotteiden ja laitosten turvallisuus ja luotettavuustaso säilyy korkeana. Tavoitetilan saavuttamiseksi toteutetaan säädösten edellyttämä valvonta sekä kohdistetaan harkinnanvaraista valvontaa sellaisiin laitoksiin ja laitteistoihin, joista voi aiheutua vakavia tai suuria määriä onnettomuuksia, sekä toimijoihin joiden toiminnalla on vaikutusta suuren määrään laitteistoja. Tuotevalvonnassa toimitaan vaatimusten vastaisten tuotteiden markkinoille pääsyn estämiseksi ja jo markkinoille ja käyttöön päässeiden vaatimusten vastaisten tuotteiden poistamiseksi ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoja. Tuetaan elinkeinoelämän ja käyttäjien turvallisuustyötä sekä edistetään turvallisuutta parantavien menettelytapojen kehittymistä. Laitosten ja laitteistojen valvonnan tavoitteena vuonna 2004 on erityisesti: varmistaa, että laitoksien ja laitteistojen käytössä ja rakentamisessa noudatetaan säädösten turvallisuusvaatimuksia, niiden toimintaperiaatteissa otetaan huomioon turvallisuus ja niissä on käytössä toimintatavat, jotka tukevat turvallista toimintaa. varmistaa, että sähkölaitteistojen ja painelaitteiden määräaikaistarkastuksien laiminlyöntien määrä vähenee ehkäistä ja vähentää onnettomuuksia; erityiskohteina ovat prosessiteollisuus sekä sähköpalot ja iskut toteutetaan suunnitelman mukaiset valvontatoimenpiteet; määrälliset tavoitteet on esitetty taulukoissa. Tavoitetilan saavuttamiseksi on toteutettu säädösten edellyttämää valvontaa ja aloitettu hankkeita valvonnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisuutena voidaan todeta, että valvonnalle ja viestinnälle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Seuraavassa esitetään yhteenveto laitosvalvonnan toteutumisesta ja valvontahavainnoista vuonna Kemikaaliturvallisuus ja kaivostoiminta Kemikaali ja räjähdelaitosten ja kaivosten turvallisuustaso on pääsääntöisesti hyvä, mutta toiminnassa on vielä kehittämistarvetta. Erityistä huomiota kuluneena vuonna kiinnitettiin tuotantolaitosten sijoittumiseen suhteessa ympäristöön sekä prosesseihin, joilla oikea sijoittuminen varmistetaan. Maankäyttöä ohjaavien viranomaisten ja TUKESin yhteistyön tiivistyminen näkyy esimerkiksi kaavoitusta koskevien lausun 9

10 tojen määrän kasvuna, mikä osaltaan varmistaa sijoitusratkaisujen turvallisuutta. Pääosin tuotantolaitosten ja muun toiminnan sijoittuminen on ollut ongelmatonta. Vauriot ja onnettomuudet Alkuvuonna sattui kemiantehtaassa henkilön kuolemaan johtanut putoamisonnettomuus. Liimatehtaan kattilaräjähdyksessä loukkaantui kaksi työntekijää. Molemmat onnettomuudet sattuivat huolto ja korjaustöiden aikana. TUKES on tutkinut myös pintakäsittelylaitoksella sattuneen tulipalotapauksen. Syynä tulipaloon oli pintakäsittelyaltaan kuumentimen ylikuumeneminen. Vastaavia tapauksia on sattunut aikaisemminkin, minkä takia katsottiin tarpeelliseksi tehostaa tiedotusta asiasta. Jakeluasemalla sattui bensiinivuodon seurauksena räjähdys, josta ei kuitenkaan seurannut henkilövahinkoja. Jakeluasemien turvallisuuden parantamisesta julkaistiin tiedote sekä lehtiartikkeleita ammattilehdissä. Jakeluasemasäädösten toimeenpanoa selvitettiin erillishankkeella, joka osoitti uusien vaatimusten toteuttamisen onnistuneen varsin hyvin. Terästehtaan sulatolla vuonna 2003 sattuneen, kolmen henkilön kuolemaan johtaneen happilinjan tulipalon onnettomuustutkintaraportti valmistui. TUKESin edellyttämien selvitysten ja valvontahavaintojen perusteella voidaan todeta, että turvallisuuden kehittämiseen kyseisessä laitoksessa panostetaan nyt selvästi. Tutkittujen onnettomuustapausten lisäksi TUKES on valvonnan yhteydessä pyytänyt toiminnanharjoittajilta selvityksiä sattuneista vaaratilanteista. Vuonna 2004 ei sattunut kuolemaan johtaneita kemikaaleista tai muista prosessisyistä johtuvia onnettomuuksia. Sellutehtaan hajukaasulinjan räjähdystapauksessa TUKES aloitti tutkinnan, jossa tarkastellaan tapauksen merkitystä toimialalla yleisemminkin. Toiminnan arviointimalli Kemikaali ja räjähdetehtaiden tarkastusohje uusittiin alkuvuoden 2004 aikana TU KESin yhtenäisen valvontamallin (toiminnan arviointimallin) mukaiseksi. Valvontahavaintojen keräys tehtiin järjestelmällisemmäksi, minkä lisäksi johtamisjärjestelmän toimivuutta, menettelytapoja ja toteutusta ryhdyttiin arvioimaan numeerisesti. Arviointeja käytetään yhtenä kriteerinä tarkastusten taajuutta määritettäessä. Arvioitavat asiat, valvontamalli ja asteikko on esitetty seuraavassa: 1 Vaatimusten Johdon ja 7 tunnistaminen henkilöstön sitoutuminen 2 Päätösten teko Poikkeama ja vaaratilanteiden ja riskien arviointi hallinta 6 Toteutusvaatimusten määrittely Tietämys Toiminta Tekniikka Vaatimustenmukaisuuden seuranta Asteikko 5=Ennakoiva kehittäjä 4=Hyviä käytäntöjä 3=Ok 10

11 2=Merkittäviä kehittämisalueita 1=Selviä puutteita 0=Vakavia säädösten laiminlyöntejä Seuraavassa on esitetty tietoja arvioinneista toiminnan laajuuden mukaan jaoteltuna (TS= turvallisuusselvitystä edellyttävä tuotantolaitos; MAPP = toimintaperiaateasiakirjaa edellyttävä tuotantolaitos; LUPA = lupamenettelyn ja määräaikaistarkastusten alainen tuotantolaitos, jolta ei kuitenkaan vaadita turvallisuusselvitystä eikä toimintaperiaateasiakirjaa). Osaalueiden keskiarvot eri laajuisissa laitoksissa 3,5 3 2,5 2 1,5 LUPA MAPP TS 1 0,5 0 Säädösvaatimusten tunnistaminen Johdon ja henkilöstön sitoutuminen Päätöksen teko ja riskien arviointi Tekninen toteutus ja toimintakunto Toiminnan ohjeistus ja arviointi Osaaminen ja koulutus Poikkeamatilanteiden hallinta Keskiarvo Numeerinen arviointi otettiin käyttöön loppuvuonna. Yllä esitetyt tulokset perustuvat 84 tarkastukseen. Näistä TSlaitoksia oli 48, MAPPlaitoksia 6, ja lupalaitoksia 30. Sevesodirektiiviin pohjautuvat TS ja MAPPvelvoitteet koskevat suurimpia kemikaalilaitoksia. Arviointien yhteenvetoja tehdään myös toimialoittain. Näitä ovat energiatuotanto, kaasun valmistus ja varastointi, kemikaalilaitokset, nestekaasulaitokset, paperiteollisuus, pintakäsittely ja kyllästys, varasto, kemikaalien sekoitus, maalin ja pesukemikaalien valmistus, muut laitokset. Toimialakohtaisista tuloksista raportoidaan, kun havaintoja on tähän riittävä määrä. Vakavimpia puutteita havaittiin (arvioita numeroilla 0 ja 1) riskien arvioinnissa, sisäisen pelastussuunnitelman tekemisessä ja harjoittelemisessa sekä kunnossapitoohjelmien valmistelussa. Vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin liittyvien menettelyjen parantaminen on valittu valvonnan ja viestinnän painopistealueeksi. Hyvien arvioiden (arvio numerolla 4) saaneissa kohteissa toiminnalle ovat olleet ominaista koko konsernissa noudatettavat menettelyt ja sisäiset tarkastukset. Näillä yhtiöillä oli usein tuotantolaitoksia useassa maassa. 11

12 Muutamassa tapauksessa TUKES on tehnyt päätöksen määräaikaistarkastusten harventamisesta. Päätökset ovat perustuneet hyvien tulosten lisäksi toiminnan luonteeseen (yksi kemikaali, toiminnassa ei muutoksia). Nestekaasuvarastoihin painelaitevalvonnan yhteydessä tehdyillä käynneillä havaittiin, kuten aiemminkin puutteita nestekaasusäädösten noudattamisessa. Kohteina oli varsinkin pieniä nestekaasuvarastoja. TUKES on aloittanut nestekaasun tiedotushankkeen, jossa otetaan huomioon valvontakäynneillä havaitut puutteet. Öljynjalostamon uuden tuotantolinjan lupakäsittelyä varten perustettiin valvontahanke, jossa hyödynnetään eri alueiden osaamista ja kehitetään kokonaisuuden arviointia yli teknologia ja säädösrajojen. Lupakäsittelyyn valmistauduttiin perusteellisesti ja lupa on parhaillaan käsittelyssä. Ilotulitusnäytäntöjen valvontatarkastuksia koskeva raportti valmistui. Näytäntöjen järjestäjien oma ohjeistus on parantunut. Suurimmat kehittämistarpeet liittyivät toiminnanharjoittajien henkilöstön omaan turvallisuuteen varsinkin silloin, kun samalla näytösalueella toimii useampia yrityksiä. Maakaasun siirto, jakelu ja käyttö Maakaasun turvallisuustaso on pysynyt hyvänä eikä vakavia onnettomuuksia ole tapahtunut. TUKES on kerännyt tietoa Belgiassa kesällä 2004 tapahtuneesta maakaasun siirtoputken räjähdyksestä mm. maakaasusäädösmuutoksen taustaaineistoksi. Maakaasun valvontakäyntejä tehtiin jakelu ja käyttöputkistokohteisiin. Toiminnanharjoittajat ovat noudattaneet maakaasusäädösten velvoitteita hyvin. Muutamissa tapauksissa havaittiin puutteita esimerkiksi tarkastusten teettämisessä tai käytön valvojan nimeämisessä. Näihin tapauksiin ei liittynyt teknisiä turvallisuuspuutteita. Maakaasun siirtoputkistoon rakennetaan rinnakkaisputkiosuuksia. Painelaiteturvallisuus Vuonna 2004 kuoli yksi henkilö omakotitalon lämmityskattilan räjähdyksessä. TU KES tutki kertomus vuonna kolmea teollisuudessa tapahtunutta painelaiteonnettomuutta, joista seurasi työntekijöiden loukkaantumisia tai huomattavia omaisuusvahinkoja. Lisäksi TUKES selvitti vähäisempiä onnettomuuksia. Kokonaisuudessaan painelaitteiden turvallisuustaso on pysynyt hyvänä. Määräaikaistarkastusten tekemistä valvottiin painelaiterekisterin perusteella. Viivästyneiden määräaikaistarkastusten kyselyjen määrä väheni vuonna Tiedotus ja useiden vuosien ajan toteutetut määräaikaistarkastuskyselyt ovat lisänneet painelaitteiden omistajien ja haltijoiden omaaloitteisuutta huolehtia määräaikaistarkastusvelvoitteistaan. Painesäiliöihin liittyneillä valvontakäynneillä selvitettiin mm. omistajan, haltijan ja käytön valvojan toimintaa sekä määräaikaistarkastusvelvoitteesta huolehtimista. TUKES laati painesäiliöiden käytön turvallisuutta edistävän kunnossapitooppaan vuonna Oppaassa otettiin huomioon painesäiliöiden valvontakäynneillä havaitut tieto ja osaamistarpeet. 12

13 Kattilalaitosten vaaran arvioinnin velvoitteen noudattamista ja toteutusta selvitettiin valvontahankkeella. Hankkeessa toteutettiin painelaiterekisterin perusteella kysely vaaran arvioinnin velvoitteen noudattamisesta ja tehtiin valvontakäyntejä kattilalaitoksiin. Hankeraportti valmistuu alkuvuonna Alustavasti kyselyn ja valvonnasta saadun aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että vaaran arvioinnin velvoitetta on noudatettu asianmukaisesti ja vaaran arviointi on ollut asiakirjojen perusteella muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta riittävän kattava. Hengityslaitteiden paineilmapullojen täyttöpaikkojen valvontakäynneillä selvitettiin säädösvelvoitteiden noudattamista ja kerättiin taustaaineistoa viestintää varten. Vakavia turvallisuuspuutteita ei havaittu. Harrastelijasukeltajien käyttämien erikoiskaasuseosten täytössä pitäisi edistää turvallisia menettelyjä. Painelaitteiden käytön turvallisuuden valvonnassa kehitettiin hankkeena valvontakohteiden segmentointia ja valvontahavaintojen yhtenäistä ja järjestelmällistä keräämistä TUKESin yhteisen arviointimallin mukaisesti. Painelaitevalvonnan tavoitteena on segmentointiin pohjautuvien arvioiden tekeminen painelaitteiden käytön turvallisuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta. Segmentoinnin ja valvonnasta saatavien arvioiden perusteella voidaan viestintää kohdentaa paremmin ja harkita säädösten kehittämistarpeita. Sähkölaitteistot ja hissit Vuonna 2004 sattui kuusi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Määrä ylittää aiempien vuosien keskiarvon, joka on ollut kolmen ja neljän välillä. Poikkeavaa on erityisesti se, että sähköalan ammattilaisia kuoli kaksi. Aiempia ammattilaiskuolemia on viimeisen kymmenvuotisjakson aikana ollut yhteensä vain kaksi. (Onnettomuustapaukset, sähköiskut, sivu 20) Hisseissä ei tapahtunut kuolemaan johtaneita tapaturmia vuonna Sähkölaitteistojen valvonnan pääasiallisia keinoja ovat kenttävalvonta, rekisterien ja asiakirjojen avulla tapahtuva puuttuvien määräaikaistarkastusten hoitaminen kuntoon sekä turvallisuuspuutteisiin liittyvien ilmoitusten käsittely. Lisäksi käsitellään ilmoitukset käytön johtajista ja valvotaan asiakirjavalvontana, että poislähteneiden käytön johtajien tilalle nimetään uusi. Vuosittain myös tarkistetaan muutaman verkkoyhtiön alueelta liittymätietojen avulla, että kaikki käytön johtajaa edellyttävät kohteet ovat TUKESin tiedossa. Sähkölaitteistojen valvontaan liittyy läheisesti sähköurakointitoiminnan valvonta (ks. tekniset palvelut). Sähkölaitteistojen kenttävalvonta kohdistuu suurelta osin niihin kohteisiin, joissa on oltava nimettynä käytön johtaja. Valvonnan havaintojen perusteella sähkölaitteistoja, joiden huollossa ja kunnossapidossa ei havaittu puutteita, oli aiempaa enemmän. Tilanne on parantunut oleellisesti ja tasaisesti vuodesta 2001 lähtien. Lakisääteiset kunnossapitoohjelmat ovat yleistyneet ja parantuneet. Kenttävalvonnassa kerättiin ensimmäistä kertaa havaintoja laitteistoluokitukseen ja käytön johtajan palvelussuhteeseen perustuvan valvontakentän segmentoinnin mukaisesti. Ns. sivutoimisen käytön johtajan kohteissa oli enemmän puutteita kuin niissä kohteissa, joissa käytön johtaja on haltijan palveluksessa tai kunnossapitosopimusyrityksen palveluksessa. Parhain tilanne oli viimemainitussa ryhmässä. Kenttä 13

14 valvonnan teemakohteina olivat kohteet, joissa suurjännitelaitteistojen hallinta oli siirretty verkkoyhtiölle sopimuksella. Näissä kohteissa ei havaittu sen enempää puutteita kuin käytön johtajaa edellyttävissä kohteissakaan. TUKESin rekisterissä olevien kohteiden erääntyneet määräaikaistarkastukset hoidettiin kuntoon asiakirjavalvonnan keinoin. Lisäksi erillisissä hankkeissa täydennettiin TUKESin rekisteriä sähkölaitteistoluokkien 3a (kemikaalilupakohteet) ja 3b (leikkaussalisairaalat) osalta, sekä hankittiin puuttuvat määräaikaistarkastustiedot. Hankkeet osoittautuivat ennakoitua huomattavasti työläimmiksi käsiteltävien kohteiden suuren määrän ja vastaushaluttomuuden takia. Uusia 3a kohteita löytyi kemikaaliluparekisterin perusteella 425 ja uusia 3bkohteita STAKESin luettelojen avulla 46. Hankkeissa luotiin myös menettelyt uusien kohteiden saamiseksi jatkossakin sähkörekisteriin. Hissejä valvottiin pääosin hissien asennus ja huoltoliikkeiden valvonnan yhteydessä (ks. sähköurakointi). Sähköurakointi Sähköurakoitsijoiden valvonnan pääasiallisia keinoja ovat kenttävalvonta sekä turvallisuuspuuteilmoitusten perusteella aloitettavat selvitykset. Valvonnassa käsitellään sähköurakoitsijoiden toimintailmoitukset ja selvitetään asiakirjavalvontana se, että poislähteneiden töiden johtajien tilalle nimettään uusi. Merkittävä osa työpanoksesta käytetään lisäksi ns. oikeudettoman toiminnan ehkäisemiseen asiakirjavalvonnan ja viestinnän keinoin. Kenttävalvonnan havaintojen perusteella vaatimusten mukaisesti toimivien sähköurakoitsijoiden määrä oli aiempaa suurempi. Tilanne on muutenkin parantunut, koska puutteiden määrä ja vakavuusaste on vähentynyt. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen: asennuskohteista löytyi vaaraa aiheuttavia asennuksia kymmenessä käydyssä kohteessa (9 %). Käyttöönottotarkastusten puutteet ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 1996, jolloin vaatimus säädettiin, mutta parina viimeisenä vuonna vakavia puutteita on ollut suunnilleen yhtä paljon. Vuonna 2004 niitä oli noin 7 %:lla valvotuista urakoitsijoista. Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen uusinnassa havaittiin edelleen runsaasti puutteita. Havaintojen perusteella isommat urakoitsijat kouluttavat asentajiaan hyvin (puutteita noin 14 %:lla), mutta pienurakoitsijat selvästi huonommin (puutteita 43 %:lla). Tämä johtunee siitä, että työt pysähtyvät, jos yrityksen ainoa asentaja on kouluttautumassa. Sähkölaitteistojen tapaan myös sähköurakoinnin valvontahavaintoja kerättiin vuonna 2004 segmenttikohtaisesti. Eniten puutteita todettiin niillä yrityksillä, joiden sähkötöiden johtaja toimii usean yrityksen vastuuhenkilönä (vuoden 2004 teemakohde), sekä lisäksi sähkölaitekorjaajilla ja pienillä urakoitsijoilla. Talonrakennuksessa puutteita oli enemmän kuin teollisuudessa. Pienillä urakoitsijoilla (14 henkilöä) puutteita oli työturvallisuuskoulutuksen uusinnan ohella mm. tarpeellisten julkaisujen saatavilla olossa. Kuitenkin käyttöönotto ja varmennustarkastuksen osalta puutteita oli selvästi enemmän isommilla urakoitsijoilla kuin pienillä. 14

15 Ilmoituksia, jotka liittyvät turvallisuuspuutteisiin tai muihin vastaaviin puutteisiin, on ollut vuosi vuodelta hieman enemmän, 86 vuonna Kasvu saattaa johtua siitä, että TUKESiin osataan ottaa entistä helpommin yhteyttä. Ilmoituksista useat johtavat selvitysten jälkeen sähkötöiden johtajaan kohdistuviin toimenpiteisiin. Oikeudettoman sähköurakoinnin ehkäisemisen toimenpiteistä merkittävimmät ovat verkkoyhtiöiden liittymärekisterien läpikäynti (suuremmat asennustyöt), ns. keltaisten sivujen ja muiden palveluilmoitusten läpikäynti (etenkin laitekorjaus), viestintätoimenpiteet (mm. saneeraustyöt) sekä ilmiantojen käsittely. Verkkoyhtiöiden liittymätietoja tarkastettiin kuuden yhtiön alueelta. Oikeudettomia tapauksia löytyi vähemmän kuin aiempina vuosina, vain kaksi tapausta. Palveluilmoituksia käytiin läpi ennalta valitun maantieteellisen viidenneksen osalta Suomesta. Oikeudettomia tapauksia löytyi kymmenen, mikä vastaa aiempien vuosien valvontatuloksia. Valvonnan perusteella annettujen kehotusten, toimintakieltojen ja poliisitutkintapyyntöjen lukumäärät vastaavat edellisten vuosien tasoa. Hissiurakoitsijoiden toimintaedellytykset ovat kenttävalvontahavaintojen perusteella melko hyvin kunnossa. Sitä vastoin hissitöiden johtamiskäytännöissä on monilla tehostamisen tarvetta. Harva yritys esimerkiksi dokumentoi annetun opastuksen ja perehdyttävän koulutuksen siten, että se on jälkikäteen todettavissa. Myös hissitöiden valvonnassa on monella hissitöiden johtajalla parannettavaa. Valvontaa delegoidaan työnjohdolle ja työnjohdon toiminnan asianmukaisuus jää helposti toteamatta. Lähestulkoon kaikilla hissihuoltoliikkeillä on kehitettävää kosketussuojaamattomien ohjauskeskusten läheisyydessä työskentelemistä koskevissa ohjeissa. Uusien hissien markkinavalvonnassa aloitettiin tarkastustilaukseen perustuva toimintamalli. Valittu tapaus osoittautui ennakoituakin monimutkaisemmaksi ja työlääksi. Tapauksen käsittely on kesken senkin takia, että asia on tarkoitus ottaa esille EU:n valvontaviranomaisten keskinäisessä ADCOkokouksessa ennen lopullisen päätöksen tekoa. Paloilmoitin ja sammutuslaitteistoliikkeet Paloilmoitin ja sammutuslaitteistoliikkeiden toiminta on yleisesti ottaen asianmukaista. Monella liikkeellä on kuitenkin parannettavaa ja kehitettävää työhön osallistuvan henkilöstön osaamisessa, käytettävissä työmenetelmissä sekä suoritettavien käyttöönottotarkastusten sisällössä ja dokumentoinnissa. Uusien, alalle tulevien vastuuhenkilöiden osaamisessa ja tiedon tasossa on havaittu olevan puutteita, mikä osaltaan johtuu koulutustarjonnan vähyydestä ja kokemuksen puutteesta. Erheelliset paloilmoitukset muodostavat tärkeän painopisteen. Paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöt eivät ole aina voineet vaikuttaa riittävästi valittujen laitteistojen ominaisuuksiin erheellisten paloilmoitusten estämiseksi. Ei ole myöskään osattu valita kohteeseen ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuvaa laitteistoa. Lisäksi paloilmoittimien suunnittelussa on havaittu puutteita, esim. ei riittävästi huomioida kiinteistössä tapahtuvaa toimintaa. Paloilmoittimien valinnassa ei myöskään aseteta sellaisia vaatimuksia, joilla turvattaisiin paloilmoittimien luotettava ja häiriötön toiminta. 15

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2006

Toimialan onnettomuudet 2006 TUKES-julkaisu 3/2007 Toimialan onnettomuudet 2006 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2007 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2007 Tekijät

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 24.1.2010 Kai Valonen 2 Tiivistelmä Onnettomuustutkinnan laissa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu

Keskeiset valvontatehtävät saman katon alle Tuoteturvallisuuden valvonta tehostuu Sivu 10 Energiansäästölamppu ojasta allikkoon? Sivu 4 Vakavien kemikaalivuotojen määrä nousussa Sivu5 Hyvät kokemukset sosiaalisesta mediasta Tukeskatsaus Tu r vate k n i i ka n ke s ku ks e n a j a n

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013 Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.7.2013 Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Roger Kanerva, Timo Iholin, Markku Suvanto 101VA010 1 SÄHKÖASENNUSTÖIDEN TASO UUSISSA PIENRAKENNUKSISSA, PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot