Sosionomikoulutus. Hämeen Ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosionomikoulutus. Hämeen Ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, palveluohjaaja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja sekä palvelukoordinaattori. Sosionomi tukee työssään ihmisen hyvää elämää, ja keskeisiä arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN Sosionomi (AMK) -opinnoissa perustana on sosiaalipedagoginen orientaatio. Työssä keskeisiä osaamisalueita ovat vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen, yhteisötyö, sosiaaliohjaus, kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta ja osallisuuden edistäminen sekä sosiaalipalveluiden ja lainsäädännön tuntemus.vahvuutena koulutuksessa ovat luovat ja toiminnalliset asiakastyön menetelmät. OPPIMISPOLUT Opinnot koostuvat sosiaalialan ydinosaamisesta ja profiloivasta osaamisesta. Opiskelija rakentaa itselleen oman oppimisppolun vastaamaan tavoittelemaansa työelämän osaamista. Opiskelu tapahtuu työelämäläheisesti ja erilaisissa toimintaympäristöissä opiskelijan HOPsin mukaisesti. code name sum SOSO16A-1000 Ydinosaaminen 135 SO00BC79 Sosiaalialan työn lähtökohdat SO00BC88 Asiakastyön käytännöt ja harjoittelu SO00BC89 Kansalaisyhteiskunta ja palveluohjaus SO00BC91 Monikulttuurinen työ SO00BC92 Tutkiva kehittäminen SO00BC93 Johtaminen ja hallinto SO00BC94 Tulevaisuuden osaaja ja johtamisen harjoittelu SO00BC95 Erikoistava harjoittelu SO00BC96 Syventävä harjoittelu SOSO16A-1001 Profiloiva osaaminen 0 SO00BC80 Varhaispedagoginen osaaminen SO00BC81 Varhaispedagoginen osaaminen SO00BC82 Aikuissosiaalityö SO00BC83 Yhteisöllinen sosiaalityö SO00BC84 Lastensuojelu SO00BC85 Nuori kansalaisena SO00BC86 Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta SO00BC87 Projekti Sivu 1 / 18

2 Kehittyvä osaaja 0 SOSO16A-1002 Opinnäytetyö Opinnäytetyö SOSO16A-1000 Ydinosaaminen: 135 op SO00BC79 Sosiaalialan työn lähtökohdat: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee ammattialansa ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja pystyy toimimaan monipuolisesti opiskelu- ja työympäristöissä. Opiskelija on luonut kuvaa alan eettisestä perustasta, lainsäädännöstä, palvelujärjestelmästä ja sosiaalipedagogisesta orientaatiosta ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä. - kehittää oppimisvalmiuksiaan ja opiskelumenetelmiään - hahmottaa ammattialansa ja sen tarjoamat työmahdollisuudet - viestiä vastuullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti eri vuorovaikutustilanteissa ja - ympäristöissä, myös englannin kielellä - hyödyntää tvt-taitoja monipuolisesti - tunnistaa ja määritellä hyvinvointipolitiikan keskeisiä käsitteitä ja merkityksiä sosiaalialan työssä - tunnistaa sosiaalialan eettisiä haasteita - hyödyntää eettisiä ohjeita ja periaatteita sekä kuvata omaa suhdetta niihin - hahmottaa ja hyödyntää sosiaalilainsäädäntöä ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmää - tunnistaa sosiaalipedagogisen orientaation sosiaalialan työssä - edistää kansalaisten hyvinvointia Englannin tavoitetaso B2.1 - kuvata ammattialansa ja sen tarjoamat mahdollisuudet - toimia opiskelu- ja työympäristöissä. - toiminnassaan huomioida eettisyyden, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän - kuvata eri näkökulmista ammattialansa ja sen tarjoamat mahdollisuudet - toimia monipuolisesti opiskelu- ja työympäristöissä. - toiminnassaan huomioida perustellusti eettisyyden, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän - Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti sosiaalipedagogisesti ihmisen hyvinvointia edistäen - kuvata laaja-alaisesti ammattialansa ja sen tarjoamat mahdollisuudet - toimia asiantuntevasti ja monipuolisesti opiskelu- ja työympäristöissä. - toiminnassaan huomioida analyyttisesti eettisyyden, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän - Osaa toimia innostavasti sosiaalipedagogisesti ihmisen hyvinvointia edistäen Sivu 2 / 18

3 SO00BC88 Asiakastyön käytännöt ja harjoittelu: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä asiakaslähtöisesti. Opiskelija on luonut käsitystä asiakastyöstä ammatillisena ja asiakasta osallistavana vuorovaikutussuhteena. Opiskelija tuntee asiakastyön menetelmiä ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä yksilö- ja ryhmäohjaustilanteita. - määritellä asiakkaiden arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta - tunnistaa elämänkaaren eri vaiheita ja niihin liittyviä palvelutarpeita - tunnistaa asiakkaan osallisuutta edistäviä ja voimaannuttavia tekijöitä asiakastyössä - muodostaa sosiaalialan asiakastyössä ammatillisen, asiakkaan osallisuutta toteuttavan dialogisen vuorovaikutussuhteen - suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä yksilö- ja ryhmänohjausta - käyttää asiakastyössä keskeisiä taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä - viestiä vastuullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti eri vuorovaikutustilanteissa ja - ympäristöissä, myös englannin kielellä Sisältö Harjoittelu 5 op Englannin tavoitetaso B2.1 - toimia asiakaslähtöisyyden huomioiden - luoda käsityksen asiakastyöstä ammatillisena ja asiakasta osallistavana vuorovaikutussuhteena. - käyttää asiakastyön menetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri lähtökohdat huomioivia asiakaslähtöisiä yksilö- ja ryhmäohjaustilanteita. - toimia tavoitteellisesti asiakaslähtöisyyden huomioiden - luoda monipuolisen kuvan asiakastyöstä ammatillisena ja asiakasta osallistavana vuorovaikutussuhteena. - käyttää asiakastyön menetelmiä tarkoituksenmukaisesti - tavoitteellisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri lähtökohdat huomioivia asiakaslähtöisiä yksilöja ryhmäohjaustilanteita. - toimia asiantuntevasti asiakaslähtöisyyden huomioiden - luoda perustellun ja monipuolisen kuvan asiakastyöstä ammatillisena ja asiakasta osallistavana vuorovaikutussuhteena. - käyttää asiakastyön menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti - asiantuntevasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri lähtökohdat huomioivia asiakaslähtöisiä yksilöja ryhmäohjaustilanteita. Sivu 3 / 18

4 SO00BC89 Kansalaisyhteiskunta ja palveluohjaus: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija on syventänyt sosiaalipedagogista ajattelua sosiaalialan työn orientaationa ja osaa arvioida asiakkaan arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan merkityksen arjen toimintakulttuuria luovana ja osallisuuteen vaikuttavana tekijänä. suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia edistävää toimintaa kestävällä pohjalla. - hyödyntää sosiaalipedagogista orientaatiota sosiaalialan työssä - tunnistaa ja analysoida hyvinvointia edistäviä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia tekijöitä - hahmottaa hyvinvoinnin palvelujärjestelmää ja sosiaalilainsäädäntöä - hyödyntää palvelumuotoilun ja -ohjauksen menetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa ja palveluja - arvioida ja edistää kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia palveluja ja niiden verkottumista kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistyöhön - hyödyntää englanninkielistä lähdemateriaalia Englannin tavoitetaso B2.1 - käyttää sosiaalipedagogista ajattelua sosiaalialan työn orientaationa - arvioida asiakkaan arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta - ymmärtää yhteiskunnan merkityksen arjen toimintakulttuuria luovana ja osallisuuteen vaikuttavana tekijänä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia edistävää toimintaa kestävällä pohjalla - käyttää monipuolisesti sosiaalipedagogista ajattelua sosiaalialan työn orientaationa - arvioida perustellusti asiakkaan arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta - ymmärtää laaja-alaisesti yhteiskunnan merkityksen arjen toimintakulttuuria luovana ja osallisuuteen vaikuttavana tekijänä. - perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia edistävää toimintaa kestävällä pohjalla - käyttää asiantuntevasti sosiaalipedagogista ajattelua sosiaalialan työn orientaationa - arvioida monipuolisesti ja perustellusti asiakkaan arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta - ymmärtää laaja-alaisesti ja uutta luoden yhteiskunnan merkityksen arjen toimintakulttuuria luovana ja osallisuuteen vaikuttavana tekijänä - asiantuntevasti ja perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia edistävää toimintaa kestävällä pohjalla SO00BC91 Monikulttuurinen työ: 15 op Tämän moduulin suoritettaan opiskelija ymmärtää monikulttuurisuustyön moninaisuuden. Opiskelija Sivu 4 / 18

5 osaa toimia lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää hyödyntäen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukena. soveltaa luovuutta ja osallisuutta tukevia menetelmiä toimiessaan asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi monikulttuurisissa yhteisöissä. - toimia eettisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa - tunnistaa monikulttuurisen työn teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita eri sosiaalialan konteksteissa - soveltaa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja käyttää kotoutumista tukevia palveluita - kuvata maahanmuuttajien integraatioprosessin eri elämäntilanteissa - toimia maahanmuuttajien palveluohjauksen tehtävissä - soveltaa sosiokulttuurista innostamista monikulttuurisessa yhteisötyössä - käyttää luovia menetelmiä toimijuuden tukemisessa, itseilmaisun vahvistamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa - käyttää sosiokulttuurista multisensorista työtä - toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa - hyödyntää hyvinvointialan kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia opinnoissaan - toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa - käyttää monikulttuurisen työn teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita eri sosiaalialan konteksteissa - käyttää maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja kotoutumista tukevia palveluita - tiedostaa maahanmuuttajien integraatioprosessin eri elämäntilanteissa - toimia maahanmuuttajien palveluohjauksen tehtävissä - käyttää sosiokulttuurista innostamista monikulttuurisessa yhteisötyössä - käyttää luovia menetelmiä toimijuuden tukemisessa, itseilmaisun vahvistamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa - käyttää sosiokulttuurista multisensorista työtä asiakastyössä - osallistua kansainvälisiin vuorovaikutustilanteisiin - käyttää hyvinvointialan kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia opinnoissaan * toimia asiantuntevasti monikulttuurisessa yhteiskunnassa - soveltaa monikulttuurisen työn teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita eri sosiaalialan konteksteissa - soveltaa asiantuntevasti maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja kotoutumista tukevia palveluita - ymmärtää maahanmuuttajien integraatioprosessin eri elämäntilanteissa - toimia ammatillisesti maahanmuuttajien palveluohjauksen tehtävissä - soveltaa sosiokulttuurista innostamista monikulttuurisessa yhteisötyössä - käyttää monipuolisesti luovia menetelmiä toimijuuden tukemisessa, itseilmaisun vahvistamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa - soveltaa sosiokulttuurista multisensorista työtä asiakastyössä - toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa - hyödyntää hyvinvointialan kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia opinnoissaan - toimia asiantuntevasti ja laaja-alaisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa - soveltaa laajasti monikulttuurisen työn teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita eri sosiaalialan konteksteissa Opetussuunnitelma Sivu 5 / 18

6 - soveltaa asiantuntevasti ja perustellusti maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja kotoutumista tukevia palveluita - ymmärtää laaja-alaisesti maahanmuuttajien integraatioprosessin eri elämäntilanteissa - toimia ammatillisesti ja perustellusti maahanmuuttajien palveluohjauksen tehtävissä - soveltaa monipuolisesti sosiokulttuurista innostamista monikulttuurisessa yhteisötyössä - käyttää monipuolisesti ja perustellusti luovia menetelmiä toimijuuden tukemisessa, itseilmaisun vahvistamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa - soveltaa perustellusti sosiokulttuurista multisensorista työtä asiakastyössä - toimia asiantuntevasti kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa - hyödyntää laaja-alaisesti hyvinvointialan kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia opinnoissaan SO00BC92 Tutkiva kehittäminen: 15 op Tämän moduulin aikana opiskelija perehtyy tutkivaan ja kehittävään työotteeseen osana ammatillista osaamistaan. soveltaa analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta tutkimus- ja kehittämistyössä. - käyttää ja soveltaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntaan ja palveluihin liittyvää tietoa - soveltaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämistyötä ja niihin liittyviä menetelmiä - löytää tutkimus- ja kehittämiskohteita sekä laatia toimivan tutkimus- tai kehittämissuunnitelman - hankkia suunnitelman mukaisesti tutkimus- tai kehittämisaineistoa - analysoida ja raportoida tutkivan kehittämisen prosessissa hankittua tietoa kirjallisesti ja suullisesti - soveltaa analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta - tunnistaa ja nimetä uusia kehittämiskohteita perustellusti sekä kehittää palveluita asiakaslähtöisesti -viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa Ruotsin tavoitetaso B1.2 - käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta osana ammatillista osaamistaan - käyttää analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta tutkimus- ja kehittämistyössä - tarkoituksenmukaisesti käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta osana ammatillista osaamistaan - suunnitelmallisesti käyttää analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta tutkimus- ja kehittämistyössä - asiantuntevasti käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta osana ammatillista osaamistaan - monipuolisesti soveltaa analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta tutkimus- ja kehittämistyössä SO00BC93 Johtaminen ja hallinto: 15 op Sivu 6 / 18

7 Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia toimia johtamisen ja hallinnon tehtävissä erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija on perehtynyt esimiestyöhön sekä siihen liittyviin tavoitteellisiin työtapoihin ja menetelmiin. Opiskelija saa valmiuksia toimia yrittäjänä ja soveltaa siinä johtamisen ja hallinnon osaamistaan. - toimia johtamisen ja hallintotyön tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla - kuvata päätöksentekoprosessia ja vaikuttamismahdollisuuksia - tunnistaa johtamiseen liittyviä talous- ja henkilöstöhallinnon periaatteita ja käytäntöjä - toimia tavoitteellisesti johtamisen osaamista vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa - laatia liiketoimintasuunnitelman - käyttää työnohjausta työyhteisötaitoja ja työnyhteisön kehittämistä edistäen - toimia johtamisen ja hallintotyön tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla - toimia päätöksentekoprosessissa ohjeiden mukaisesti ja vaikutusmahdollisuuksia tunnistaen - nimetä johtamiseen liittyviä talous- ja henkilöstöhallinnon periaatteita ja käytäntöjä - toimia johtamisen osaamista vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa - laatia liiketoimintasuunnitelman - käyttää työnohjausta - toimia suunnitelmallisesti johtamisen ja hallintotyön tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla - toimia päätöksentekoprosessissa ohjeiden mukaisesti ja vaikuttamismahdollisuudet huomioiden - tunnistaa johtamiseen liittyviä talous- ja henkilöstöhallinnon periaatteita ja käytäntöjä - toimia tavoitteellisesti johtamisen osaamista vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa - laatia käytäntöön soveltuvan liiketoimintasuunnitelman -käyttää työnohjausta tavoitteellisesti Opetussuunnitelma - toimia asiantuntevasti johtamisen ja hallintotyön tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla - soveltaa päätöksentekoprosessia laaja-alaisesti ja vaikuttamismahdollisuuksia hyödyntäen - perehtyä yksiköittäin johtamiseen liittyviin talous- ja henkilöstöhallinnon periaatteisiin ja käytäntöihin - toimia asiantuntevasti ja tavoitteellisesti johtamisen osaamista vaativissa viestintä-, vuorovaikutusja päätöksentekotilanteissa - laatia innovatiivisen liiketoimintasuunnitelman - käyttää työnohjausta tavoitteellisesti ja prosessinomaisesti SO00BC94 Tulevaisuuden osaaja ja johtamisen harjoittelu: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija saa valmiuksia esimies- ja hallintotyöhön. Sivu 7 / 18

8 - kuvata sosiaalialan työssä edellytettävää osaamista ja työelämävalmiutta eri toimintaympäristöissä - osoittaa valmiuksia toimia monialaisen työyhteisön jäsenenä ja kehittymiskykyä lähiesimiestehtäviin - soveltaa tutkivaa työotetta oman työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisessä - talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ja toimintatapojen käytännöt - kuvata työyhteisön kehittämis- ja laatutyötä - suunnitella työyhteisön työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja - reflektoida ja analysoida omaa ammatillista kasvuaan suhteessa esimiestyöhön ja johtamiseen Sisältö Johtamisen harjoittelu 10 op Esitietovaatimukset Moduuli edellyttää Johtaminen ja hallinto -moduulin hyväksyttyä suoritusta - kuvata sosiaalialan työssä edellytettävää osaamista ja työelämävalmiutta eri toimintaympäristöissä - osoittaa halua kehittyä työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiestehtävissä - käyttää tutkivaa työotetta oman työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisessä - toimia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä - tunnistaa työyhteisön kehittämis- ja laatutyötä - suunnitella työyhteisön työhyvinvointiin liittyviä toimintatapoja - reflektoida ja analysoida omaa ammatillista kasvuaan suhteessa esimiestyöhön - perustellusti kuvata sosiaalialan työssä edellytettävää osaamista ja työelämävalmiutta eri toimintaympäristöissä - osoittaa kykyä kehittyä työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiestehtävissä - soveltaa tutkivaa työotetta oman työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisessä - toimia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja toimintatavat tunnistaen - kuvata työyhteisön kehittämis- ja laatutyötä - suunnitella työyhteisön työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja - reflektoida ja analysoida omaa ammatillista kasvuaan suhteessa esimiestyöhön ja johtamiseen Opetussuunnitelma - perustellusti ja asiantuntevasti kuvata sosiaalialan työssä edellytettävää osaamista ja työelämävalmiutta eri toimintaympäristöissä - osoittaa kykyä ja innostusta kehittyä työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiestehtävissä - soveltaa tavoitteellisesti tutkivaa työotetta oman työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisessä - toimia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja toimintatavat huomioiden - kuvata asiantuntevasti työyhteisön kehittämis- ja laatutyötä - suunnitella moninäkökulmaisesti työyhteisön työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja - reflektoida ja analysoida ammatillista kasvua oman ja yhteisön kehittymisen näkökulmasta suhteessa esimiestyöhön ja johtamiseen SO00BC95 Erikoistava harjoittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee asiakasryhmän sosiokulttuurista todellisuutta sekä Sivu 8 / 18

9 asiakastyön työprosesseja ja -menetelmiä. Osaa vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja osallisuutta lähiyhteisöissä ja palvelujärjestelmässä. Osaa arvioida ja reflektoida omaa toimintaansa asiakastyössä ja työyhteisön jäsenenä. - tukea ja ohjata tavoitteellisesti asiakkaita ja asiakasryhmiä yhteisöjen arjessa, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa - analysoida sosiaalialan asiakastyötä kokonaisvaltaisena kasvatuksellisena tai kuntouttavana prosessina - soveltaa lainsäädäntöä ja erilaisia asiakastyön teoreettisia lähestymistapoja tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä - käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakaslähtöisesti sekä tarkastella ja arvioida niitä teorian pohjalta - kertoa harjoittelustaan, toimintaympäristöstään ja työtehtävistään englanniksi Esitietovaatimukset Edellinen harjoittelu tulee olla suoritettu hyväksytysti Opetussuunnitelma SO00BC96 Syventävä harjoittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija syventää asiakastyötaitojaan sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotettaan asiakastyössä, työyhteisössä ja palvelujärjestelmässä. Osaa arvioida ja reflektoida omia valmiuksiaan yhteistoiminnalliseen tutkivaan ja kehittävään työhön. - suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakastyötä yhteisöissä ja palvelujärjestelmässä - arvioida ja analysoida sosiaalialan asiakastyötä kokonaisvaltaisena kasvattavana ja kuntouttavana prosessina - tutkia, kehittää ja arvioida työtä yhdessä asiakkaan, työyhteisön ja verkoston kanssa - analysoida asiakkaan hyvinvointia yhteiskunnallisesta näkökulmasta Esitietovaatimukset Edellinen harjoittelu tulee olla suoritettu hyväksytysti SOSO16A-1001 Profiloiva osaaminen: 0 op SO00BC80 Varhaispedagoginen osaaminen 1: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää varhaispedagogiikan teoreettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. tukea lapsia ja perheitä muuttuvassa yhteiskunnassa sosiaalipedagogista ajattelua hyödyntäen. - varhaispedagogiikan teoreettiset lähtökohdat, varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja lainsäädännön, sekä osaa soveltaa niitä työssään - edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista käyttäen ja soveltaen monialaista tietoa ja osaamista - toimia kasvuyhteisössä osallisuutta tukien ja pedagogiset tavoitteet huomioiden - suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida varhaispedagogista toimintaa - toimia yhteistyössä perheiden kanssa Sivu 9 / 18

10 - soveltaa monialaista osaamista lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Tämä moduuli tulee suorittaa, mikäli haluaa LTO-kelpoisuuden - käyttää varhaispedagogiikan teorioita ja käsitteitä - huomioida sosiaalipedagogiikan varhaiskasvatuksessa - luoda vuorovaikutussuhteen asiakkaan kanssa - käyttää kehityspsykologista tietoa toimiessaan lapsen kanssa - käyttää taito- ja taidekasvatusta lapsen kanssa toimiessaan - huomioida toiminnassaan lapsuuden ja lapsiryhmien moninaisuuden - toimia kasvuyhteisössä tavoitteita noudattaen - suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja ryhmänohjausta erilaisia menetelmiä käyttäen - soveltaa varhaispedagogiikan teorioita ja käsitteitä - käyttää asiantuntevasti sosiaalipedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa - luoda asiakkaan osallisuutta toteuttavan vuorovaikutussuhteen - käyttää kehityspsykologista tietoa lapsen kasvun ja kehityksen edistämisessä - käyttää taito- ja taidekasvatusta lapsen toimijuuden ja identiteetin vahvistamisessa - toimia vastuullisesti huomioiden lapsuuden ja lapsiryhmien moninaisuuden - toimia kasvuyhteisössä sen pedagogiset tavoitteet huomioiden - suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä yksilö- ja ryhmänohjausta erilaisia menetelmiä soveltaen - toimia kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa Opetussuunnitelma - soveltaa asiantuntevasti ja laaja-alaisesti varhaispedagogiikan teorioita ja käsitteitä - käyttää ja soveltaa asiantuntevasti sosiaalipedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa - käyttää varhaiskasvatustyössään dialogista työtapaa sekä luoda asiakkaan osallisuutta toteuttavan vuorovaikutussuhteen - käyttää ja soveltaa kehityspsykologista tietoa ja osaamista edistäen lapsen kasvua ja kehitystä - käyttää asiantuntevasti taito- ja taidekasvatusta lapsen toimijuuden ja identiteetin vahvistamisessa - toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioiden lapsuuden ja lapsiryhmien moninaisuuden - toimia joustavasti kasvuyhteisössä sen pedagogiset tavoitteet huomioiden - toimia yhteistyössä perheiden kanssa kasvatuskumppanuutta edistäen - perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä yksilö- ja ryhmänohjausta erilaisia menetelmiä kehittäen ja soveltaen - toimia yhteistyössä perheiden kanssa SO00BC81 Varhaispedagoginen osaaminen 2: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa lapsuuden, lapsiryhmien ja perheiden moninaisuuden ja erityisyyden muuttuvassa yhteiskunnassa, sekä osaa tukea lapsen persoonaa ja toimijuutta yhteisöissä. Sivu 10 / 18

11 - syventää varhaiskasvatuksen teoreettista osaamista - tunnistaa kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden - tunnistaa lapsen erityisen tuen tarpeet ja toimia lapsen kasvua ja kehitystä tukien yhteistyössä perheen ja moniammatillisten verkostojen kanssa - kohdata monikulttuurisia lapsia ja perheitä - vahvistaa lapsen kulttuuri- ja taidelähtöistä toimijuutta - vahvistaa lapsen toimijuutta monimediaisissa ympäristöissä - ohjata lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan myös englanniksi - soveltaa erilaisia pedagogisia suuntauksia - toimia vastuullisena tiimin jäsenenä kasvuyhteisössä Tämä moduuli tulee suorittaa, mikäli haluaa LTO-kelpoisuuden Englannin tavoitetaso B2.1 - käyttää varhaiskasvatuksen teorioita ja käsitteitä - huomioida kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden - toimia perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa huomioiden lapsen kasvun ja kehityksen sekä erityisen tuen tarpeet - kohdata monikulttuurisia lapsia ja perheitä - toimia kulttuuri- ja taidelähtöisesti - ottaa huomioon lapsen toimijuuden monimediaisissa ympäristöissä - ohjata lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan - tunnistaa erilaisia pedagogisia suuntauksia - käyttää laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen teorioita ja käsitteitä - toimia kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden huomioiden - toimia perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa lapsen kasvua ja kehitystä tukien sekä lapsen erityisen tuen tarpeisiin vastaten - toimia yhteistyössä monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa - ylläpitää lapsen kulttuuri- ja taidelähtöistä toimijuutta - ylläpitää lapsen toimijuutta monimediaisissa ympäristöissä - toimia vastuullisesti ohjaten lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan - käyttää erilaisia pedagogisia suuntauksia Opetussuunnitelma - soveltaa asiantuntevasti ja laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen teorioita ja käsitteitä - toimia asiantuntevasti kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden huomioiden - toimia asiantuntevasti perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa lapsen kasvua ja kehitystä tukien sekä lapsen erityisen tuen tarpeisiin vastaten - toimia ammatillisesti yhteistyössä monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa - vahvistaa lapsen kulttuuri- ja taidelähtöistä toimijuutta - vahvistaa lapsen toimijuutta monimediaisissa ympäristöissä - toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti ohjaten lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan - käyttää ja soveltaa erilaisia pedagogisia suuntauksia SO00BC82 Aikuissosiaalityö: 15 op Sivu 11 / 18

12 Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa aikuissosiaalityön asiakkuuden ja toimia aikuissosiaalityötä koskevien lakien, palvelujärjestelmän ja työorientaatioiden mukaisesti. - analysoida kriittisesti aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta - toimia sosiaalityötä ohjaavien lakien, asetusten ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisen merkityksen - käyttää aikuissosiaalityön orientaatioita ja työmenetelmiä asiakastyön käytännöissä - soveltaa aikuissosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - analysoida aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta ja käsittelee niihin liittyviä asioita vain yhden tai harvojen seikkojen näkökulmasta. - toimia sosiaalityötä ohjaavien lakien, asetusten ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti - käyttää aikuissosiaalityön orientaatioita ja työmenetelmiä asiakastyön käytännöissä - tuntee aikuissosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - osaaminen on työelämässä edellytettävää tasoa - analysoida monipuolisesti aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta ja ymmärtää asioiden väliset suhteet. - toimia sosiaalityötä ohjaavien lakien, asetusten ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisen merkityksen - soveltaa suunnitelmallisesti aikuissosiaalityön orientaatioita ja työmenetelmiä asiakastyön käytännöissä - soveltaa aikuissosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - osaaminen on työelämässä edellytettävää hyvää tasoa - analysoida monipuolisesti ja kriittisesti aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta ja ymmärtää niiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija on kehittänyt osaamistaan ja sitä koskevaa toimintaa luovasti. - toimia asiantuntevasti ja perustellusti sosiaalityötä ohjaavien lakien, asetusten ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisen merkityksen - soveltaa perustellusti ja suunnitelmallisesti aikuissosiaalityön orientaatioita ja työmenetelmiä asiakastyön käytännöissä - soveltaa asiantuntevasti aikuissosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - osaaminen on ammatillisesti kypsää SO00BC83 Yhteisöllinen sosiaalityö: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalityön kokonaisuuden ja palveluohjauksen mahdollisuudet kansalaisten hyvinvoinnin tukemisessa - analysoida kriittisesti asiakkaan osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista Sivu 12 / 18

13 - tunnistaa ennakoivan ja osallistavan työotteen mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseksi - suunnitella ja toteuttaa ennakoivaa, osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkoston kanssa, myös englannin kielellä - arvioida asiakkaan palvelutarpeita, suunnitella palvelukokonaisuuksia ja seurata niiden toteutumista - tunnistaa mahdollisuutensa toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa - soveltaa ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä Englannin tavoitetaso B2.1 - analysoida asiakkaan osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija käsittelee asioita vain yhden tai harvojen seikkojen näkökulmasta. - ymmärtää ennakoivan, osallistavan ja yhteisöllisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkoston kanssa - arvioida asiakkaan palvelutarpeita, suunnitella palvelukokonaisuuksia ja seurata niiden toteutumista - ymmärtää mahdollisuutensa toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa - ymmärtää ajankohtaisen tutkimuksen ja kehittämistyön merkityksen - osaaminen on työelämässä edellytettävää tasoa - analysoida monipuolisesti asiakkaan osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet. - suunnitella ja toteuttaa asiantuntevasti ennakoivaa, osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkoston kanssa - arvioida asiakkaan ammatillisesti palvelutarpeita, suunnitella palvelukokonaisuuksia ja seurata niiden toteutumista - tunnistaa mahdollisuutensa toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa - soveltaa ammatillisesti ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - osaaminen on työelämässä edellytettävää hyvää tasoa Opetussuunnitelma - analysoida kriittisesti, monipuolisesti ja perustellusti asiakkaan osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija on kehittänyt omaa osaamistaan luovasti. - suunnitella ja toteuttaa asiantuntevasti ja luovasti ennakoivaa, osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkoston kanssa. - arvioida asiakkaan ammatillisesti ja perustellusti palvelutarpeita, suunnitella palvelukokonaisuuksia ja seurata niiden toteutumista - tunnistaa monipuolisesti mahdollisuutensa toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa - soveltaa kriittisesti ja luovasti ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - osaaminen on ammatillisesti kypsää SO00BC84 Lastensuojelu: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun Sivu 13 / 18

14 yhteiskunnallista tehtävää ja arvioida sen toteutumista prosessin eri vaiheissa. käyttää lastensuojeluun liittyvä lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia lapsi- ja perhekohtaisessa työssä. käyttää eri toimintatapoja ja työmenetelmiä avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä sosiaalipedagogista orientaatiota soveltaen. - kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän - käyttää lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia työn velvoitteina ja reunaehtoina - toimia lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä lasta/nuorta sekä perhettä ja lähiyhteisöä tukien - toimia asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen ja perheen etu huomioiden - toimia erilaisissa kasvatusyhteisöissä sekä kehittää niitä asiakkaan osallisuutta vahvistaviksi - hyödyntää monialaisia verkostoja ja toimia niissä - soveltaa lastensuojelutyön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa Ruotsin tavoitetaso B1.2 - tiedostaa lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän - soveltaa lastensuojelun lainsäädäntöä, teorioita ja käsitteitä - käyttää sosiaalipedagogista osaamista lastensuojelutyössä - toimia lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä lasta/nuorta sekä perhettä ja lähiyhteisöä tukien - toimia asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen ja perheen etu huomioiden - toimia erilaisissa kasvatusyhteisöissä sekä kehittää niitä asiakkaan osallisuutta vahvistaviksi - Osallistua monialaiseen verkostotyöskentelyyn - käyttää lastensuojelutyön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - ymmärtää lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän - soveltaa asiantuntevasti lastensuojelun lainsäädäntöä, teorioita ja käsitteitä - käyttää ja soveltaa sosiaalipedagogista osaamista lastensuojelutyössä - toimia ammatillisesti lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä lasta/nuorta sekä perhettä ja lähiyhteisöä tukien - toimia asiakasta osallistaen asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen ja perheen etu huomioiden - toimia yhteisöllisesti erilaisissa kasvatusyhteisöissä sekä kehittää niitä asiakkaan osallisuutta vahvistaviksi - toimia monialaisissa verkostoissa - soveltaa lastensuojelutyön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä Opetussuunnitelma - ymmärtää laaja-alaisesti lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän - soveltaa asiantuntevasti ja laaja-alaisesti lastensuojelun lainsäädäntöä, teorioita ja käsitteitä - käyttää ja soveltaa asiantuntevasti sosiaalipedagogista osaamista lastensuojelutyössä - toimia perustellusti ja ammatillisesti lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja Sivu 14 / 18

15 jälkihuollon tehtävissä lasta/nuorta sekä perhettä ja lähiyhteisöä tukien - toimia perustellusti ja asiakasta osallistaen asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen ja perheen etu huomioiden - toimia ammatillisesti ja yhteisöllisesti erilaisissa kasvatusyhteisöissä sekä kehittää niitä asiakkaan osallisuutta vahvistaviksi - toimia dialogisesti monialaisissa verkostoissa - soveltaa monipuolisesti lastensuojelutyön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä SO00BC85 Nuori kansalaisena: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuoruuden elämänvaiheena, jossa tapahtuu voimakkaita muutoksia niin psyykkisellä, fyysisellä kuin sosiaalisella alueella. Opiskelija ymmärtää nuoruuden sidonnaisuuden vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilaan ja kulttuurisiin merkityksiin. tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua hyvinvoivaksi kansalaiseksi. toimia monialaisessa verkostossa sosiaalipedagogisen orientaation mukaisesti. - hyödyntää monitieteisiä teoreettisia lähtökohtia nuorten kanssa toimiessa - hyödyntää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää edistääkseen nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta - tukea nuoren kasvua ja kehitystä tiedostaen nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä - tukea nuorten kasvuyhteisöjen kehittymistä ja vahvistaa nuorten toimijuutta - soveltaa erilaisia menetelmiä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä - viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa Ruotsin tavoitetaso B1.2 - käyttää teoreettisia lähtökohtia nuorten kanssa toimiessa - käyttää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää edistääkseen nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta - tukea nuoren kasvua ja kehitystä tiedostaen nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä - tukea nuorten kasvuyhteisöjen kehittymistä ja vahvistaa nuorten toimijuutta - käyttää joitakin menetelmiä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä - toimia moniammatillisissa verkostoissa - käyttää sosiaalipedagogista työotetta - soveltaa laaja-alaisesti monitieteisiä teoreettisia lähtökohtia nuorten kanssa toimiessa - soveltaa monipuolisesti lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää edistääkseen nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta - tukea ammatillisesti nuoren kasvua ja kehitystä tiedostaen nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä - tukea ammatillisesti nuorten kasvuyhteisöjen kehittymistä ja vahvistaa nuorten toimijuutta - soveltaa laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa Sivu 15 / 18

16 sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä - toimia ammatillisesti moniammatillisissa verkostoissa - soveltaa sosiaalipedagogista työotetta - soveltaa laaja-alaisesti ja perustellusti monitieteisiä teoreettisia lähtökohtia nuorten kanssa toimiessa - soveltaa ja perustella monipuolisesti lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää edistääkseen nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta - tukea ammatillisesti ja perustellusti nuoren kasvua ja kehitystä tiedostaen nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä - tukea ammatillisesti nuorten kasvuyhteisöjen kehittymistä ja vahvistaa monipuolisesti nuorten toimijuutta - soveltaa laaja-alaisesti ja perustellusti erilaisia menetelmiä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä - toimia asiantuntevasti moniammatillisissa verkostoissa - soveltaa perustellusti sosiaalipedagogista työotetta SO00BC86 Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja kehittää kulttuuri- ja taidelähtöistä toimintaa ja menetelmiä yksilön ja yhteisön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Opiskelija osaa toimia luovuutta edistävästi. - kuvata kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan teoreettisia lähtökohtia - tunnistaa asiakasryhmän ja toimintaympäristön tavoitteet ja tuen tarpeet - toimia sosiokulttuurisena innostajana erilaisissa yhteisöissä - ohjata luovan ilmaisun prosessia ja vahvistaa yksilöiden toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa - soveltaa moniaistisuutta asiakastyössä - toimia monialaisessa yhteistyössä ja toimintaympäristöissä - soveltaa ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - hankkia tietoa kansainvälisistä lähteistä sekä kuvailla ja esitellä kulttuuri- ja taidelähtöistä toimintaa englanniksi Englannin tavoitetaso B2.1 - soveltaa laaja-alaisesti kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan teoreettisia lähtökohtia asiakastyössä - tukea ammatillisesti asiakasryhmiä toimintaympäristön tavoitteet huomioiden - toimia sosiokulttuurisena innostajana erilaisissa yhteisöissä - ohjata eri menetelmiä soveltaen luovan ilmaisun prosessia yksilöiden toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa vahvistaen - soveltaa moniaistisuutta asiakastyössä - toimia monialaisessa yhteistyössä ja toimintaympäristöissä - käyttää ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - hankkia tietoa kansainvälisistä lähteistä Sivu 16 / 18

17 - soveltaa laaja-alaisesti kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan teoreettisia lähtökohtia asiakastyössä - tukea ammatillisesti asiakasryhmiä toimintaympäristön tavoitteet huomioiden - toimia asiantuntevasti sosiokulttuurisena innostajana erilaisissa yhteisöissä - ohjata ammatillisesti eri menetelmiä soveltaen luovan ilmaisun prosessia yksilöiden toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa vahvistaen - soveltaa laaja-alaisesti moniaistisuutta asiakastyössä - toimia ammatillisesti monialaisessa yhteistyössä ja toimintaympäristöissä - soveltaa ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - hankkia laaja-alaisesti tietoa kansainvälisistä lähteistä - soveltaa laaja-alaisesti ja perustellusti kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan teoreettisia lähtökohtia asiakastyössä - tukea ammatillisesti ja perustellusti asiakasryhmiä toimintaympäristön tavoitteet huomioiden - toimia asiantuntevasti ja monipuolisesti sosiokulttuurisena innostajana erilaisissa yhteisöissä - ohjata ammatillisesti ja monipuolisesti eri menetelmiä soveltaen luovan ilmaisun prosessia yksilöiden toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa vahvistaen - soveltaa laaja-alaisesti ja perustellusti moniaistisuutta asiakastyössä - toimia asiantuntevasti monialaisessa yhteistyössä ja toimintaympäristöissä - soveltaa laaja-alaisesti ja perustellusti ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - hankkia laaja-alaisesti tietoa kansainvälisistä lähteistä SO00BC87 Projekti: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja omaa erityisosaamistaan. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa tutkivalla ja kehittävällä työotteella työelämälähtöisen kehittämisprojektin ja raportoida tuloksista. - tunnistaa työelämän kehittämistarpeita - suunnitella, käynnistää ja koordinoida kehittämisprojektin ja osaa toimia osana projektiryhmää työelämässä - käyttää kehittämistyöhön sopivia aineistonhankinta- ja analysointimenetelmiä - hankkia ja hyödyntää tietoa myös englanninkielisistä lähteistä - ennakoida projektiin liittyvät riskit ja toimia muuttuvissa tilanteissa - reflektoida ja arvioida projektin tavoitteiden toteutumista ja tehdä mahdollisen jatkosuunnitelman - raportoida ja esitellä projektin tuloksia, myös englanniksi - arvioida kykyään toimia tavoitteellisesti projektityössä Englannin tavoitetaso B2.1 - osaa löytää työelämän tarpeisiin kytkeytyvän kehittämisprojektin - osaa sopien suunnitella ja toteuttaa projektin - osaa arvioida projektin tuloksia Sivu 17 / 18

18 - osaa löytää vuorovaikutuksessa työelämän tarpeisiin kytkeytyvän kehittämisprojektin - osaa yhteisesti sopien suunnitella ja toteuttaa projektin työelämä- ja asiakaslähtöisesti - osaa arvioida projektin tuloksia käytännön näkökulmasta - osaa löytää dialogissa työelämän tarpeisiin kytkeytyvän kehittämisprojektin - osaa innovatiivisessa kumppanuudessa suunnitella ja toteuttaa projektin työelämä- ja asiakaslähtöisesti - osaa monipuolisesti arvioida projektin tuloksia, sen vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä Kehittyvä osaaja: 15 op Moduuli sisältää opintoja, jotka eivät sisälly koulutuksen OSKUun. Sisältö SOSO16A-1002 Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op Sivu 18 / 18

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8)

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) code name 1 2 3 4 sum SOSON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 90 SOSON15ASO01-1000 Sosiaalialan työn lähtökohdat 15 SO0101 Kehittyvä osaaja 5 5 SO0102 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Sosiaalipedagoginen varhais-ja nuorisokasvatus 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15M-1000 YDINOSAAMINEN 180

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Sosiaalipedagoginen aikuistyö 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15M-1000 YDINOSAAMINEN 180 STSOS15M-1001 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 16S

Sosionomikoulutus 16S Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 31.08.2016 Sosionomikoulutus 16S Syksyllä 2016 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 05.09.2016 Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus Syksyllä 2016 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Osana opintoja sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 tuntia lähiopetusta, oppimistehtävä, laajuus 94 tuntia Yhteensä 108 tuntia (4 op) tuntee sosiaalipedagogisen teorian perusteet löytää sosiaalipedagogisia elementtejä

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kysely ammattikorkeakouluille/20.1.2015/jm Yhteenveto Ammattikorkeakouluilta (yht. 21) tiedusteltiin e-lomakekyselyllä (vastausaika 12. - 19.1.2015)

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op)

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) 1 KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) - osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa - ymmärtää kotikuntoutusta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Osana opintoja sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot