LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY"

Transkriptio

1 TYÖNUMERO: SOMERON KAUPUNKI RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY

2 Muutoslista Ari Kulmala Ari Kulmala Anna Jokiranta, Elisa Huotari Anna Jokiranta, Elisa Huotari Anna Jokiranta, Elisa Huotari Anna Jokiranta, Elisa Huotari VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

3 Sisältö 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT AIEMMAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Ajoneuvoliikenteen verkko Liikennemäärät Jalankulun ja pyöräilyn verkko Joukkoliikenne Liikenneturvallisuus MAANKÄYTÖN KEHITTYMINEN JA LIIKENNE-ENNUSTE Maankäytön kehittyminen Matkatuotokset Liikenne-ennuste TOIMIVUUSTARKASTELUT VE VE LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN Jokioistentien ja Tehdastien liittymä Jalankulku- ja pyöräilyverkko Joukkoliikenteen pysäkit YHTEENVETO JA SUOSITUKSET S w e co Y m p ä r is t ö O y PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere Uudenmaankatu 19 A, Turku w ww. s we c o. fi puh Y-tunnus

4

5 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Someron Ruunalan alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavaa, jonka tavoitteena on muun muassa tiivistää alueen maankäyttöä. Alustavasti alueelle on suunniteltu sijoittuvan teollisuus- ja varastorakennuksia sekä paljon tilaa vaativaa kauppaa. ELY-keskuksen mukaan Jokioistentieltä (kantatie 52) on mahdotonta järjestää suora maantieliittymä asemakaava-alueelle nykyisten tasoliittymien tiheyden takia. Lisäksi asemakaavassa pääkokoojakadun ja Tehdastien risteyksen liittymäväli Jokioistentielle on lyhyt. Liikenneselvityksessä arvioidaan asemakaava-alueen synnyttämiä liikennemääriä ja niiden vaikutusta liikenteen sujuvuuteen ja liikennejärjestelyihin Jokioistentien ja Tehdastien liittymässä. Selvityksessä tutkitaan liikenteen toimivuutta, liittymävälejä sekä mahdollisten lisäkaistojen tarvetta toimivuustarkastelujen avulla. Myös jalankulun ja pyöräilyn reittejä keskustasta asemakaava-alueelle sekä liittymistä kaava-alueen sisäiseen liikenneverkkoon ja viereisiin korttelialueisiin tarkastellaan karkealla tasolla. Lisäksi tarkastellaan karkeasti alueen saavutettavuutta joukkoliikennettä käyttäen. Työn tilaaja on Someron kaupunki. Selvityksen laatimisesta Sweco Ympäristö Oy:ssä ovat vastanneet Ins.AMK Elisa Huotari ja Ins.AMK Anna Jokiranta. 2 AIEMMAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT Alueeseen liittyen on laadittu aiemmin seuraavat selvitykset: Ruunalan yritysalueen asemakaavan luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, Lähtökohtaselvitys, Sweco Ympäristö Oy, Ruunalan asemakaava-alueen meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, Rakennettavuusselvitys, SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Ruunalan asemakaava-alue sijaitsee Someron kaupungissa, keskustasta noin kilometri pohjoiseen, nykyisellä peltoalueella. Aluetta rajaa lännessä Jokioistentie (Kantatie 52), idässä peltoalue, etelässä Tehdastie ja pohjoisessa Palman teollisuusalue. 1 (18)

6 Kuva 1. Asemakaava-alueen sijainti (taustakartta: Paikkatietoikkuna, MML 2016) Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueen pohjois- ja eteläpuoli sitä vastoin on kaavoitettua teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. 2 (18)

7 3.1 Ajoneuvoliikenteen verkko Asemakaava-alueen länsipuolitse kulkee vilkasliikenteinen Jokioistentie (kantatie 52), joka yhdistyy pohjoisessa Turuntiehen (Vt 10) ja etelässä Helsinki turku seututiehen (Vt 1). Muita alueeseen liittyviä ajoneuvoliikenteen väyliä ovat vähäliikenteiset Tehdastie ja Viljatie. Viljatie yhdistyy Jokioistentielle Palmantien kautta. Tehdastie Kuva 2. Suunnittelualueen ajoneuvoliikenteen verkko (taustakartta: Paikkatietoikkuna, MML 2016) Jokioistentie (kt 52) on suunnittelualueen kohdalla kaksikaistainen ja ajoradan leveys on 7 metriä. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus ja valaistus. 3 (18)

8 Tehdastien itäpuoli on jokseenkin jäsentelemätöntä katualuetta, josta puuttuu ajoratamaalaukset. Tehdastie palvelee pääasiassa kadun varren teollisuutta. Tiellä on 40 km/h aluenopeusrajoitus. Jokioistentien ja Tehdastien liittymä on avoin tasoliittymä, jossa sivusuunnat ovat väistämisvelvollisia. Liittymäalue on laaja, ja näkemät liittymässä ovat hyvät johtuen Jokioistentien suorasta geometriasta liittymäalueen kohdalla. Kuva 3. Jokioistentien ja Tehdastien liittymä lännen suunnasta kuvattuna. 3.2 Liikennemäärät Tierekisterin tiestötietojen mukaan Jokioistenteillä (Kt 52), suunnittelualueen kohdalla, kulki vuonna 2015 keskimääräisenä arkivuorokautena (KAVL) noin 3840 ajon./vrk. Tästä raskaiden ajoneuvojen osuus oli noin 8 %. Tieosuuden liikenteen huipputunti sijoittui heinäkuun lauantaipäivään, jolloin liikennemäärä oli noin 436 ajon./h (Tierekisteri 2016). Jokioistentien ja Tehdastien liittymässä suoritettiin lisäksi liikennelaskenta klo Liikennelaskennan avulla saatiin tietoon Tehdastielle ja Tehdastieltä kääntyvien ajoneuvojen osuudet liittymässä. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna liikennelaskennan tulokset aamun huipputuntina. 4 (18)

9 Kuva 4. Liikennelaskennan tulokset. Liikennelaskennan tulokset eroavat huomattavasti Tierekisterissä olevista tiedoista, mikä johtuu todennäköisesti hyvin erilaisista laskenta-ajankohdista. Liikennelaskennan perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Tehdastielle ja Tehdastieltä kääntyvien osuudet ovat hyvin vähäiset suoraan ajaviin verrattuna. 3.3 Jalankulun ja pyöräilyn verkko Nykytilanteessa alueelle ei ole jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Lähialueen jalankulun ja pyöräilyn verkosto on piirretty kuvaan 5. Tehdastiellä, Jokioistentien länsipuolella, kulkee yhdistetty jalankulku ja pyörätie (kuva 6). 5 (18)

10 Kuva 5. Olemassa oleva jalankulun ja pyöräilyn verkosto Ruunalan asemakaava-alueen lähistöllä. Kuva 6. Tehdastien yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Jokioistentien länsipuolella. 6 (18)

11 3.4 Joukkoliikenne Jokioistentiellä kulkee joukkoliikenteen vuoroja. Ruunalan asemakaava-aluetta lähimmät pysäkit sijaitsevat keskustassa Turuntien ja Jokioistentien liittymän läheisyydessä noin 600 metrin etäisyydellä kaava-alueelta. 3.5 Liikenneturvallisuus Jokioistentien ja Tehdastien liittymässä on tapahtunut kaksi liikenneonnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Molemmat onnettomuudet ovat olleet risteämisonnettomuuksia, joista toinen on johtanut loukkaantumiseen ja toinen omaisuusvahinkoon. Nelihaaraiset tasoliittymät ovat aina kolmihaaraisia tasoliittymiä huonompia turvallisuuden kannalta. Nelihaaraisia liittymiä voidaan pitää hyväksyttäviä, mikäli ainakin toinen liittyvistä haaroista on hyvin vähäliikenteinen. 4 MAANKÄYTÖN KEHITTYMINEN JA LIIKENNE-ENNUSTE 4.1 Maankäytön kehittyminen Maankäytön kehittymisestä on tässä selvityksessä huomioitu ainoastaan tiedossa olevat Ruunalan asemakaava-alueen tuomat muutokset maankäyttöön ja sen vaikutukset liikenneverkkoon. Asemakaavaluonnoksessa alueelle on kaavailtu sijoittuvan noin k-m 2 tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa, 3000 k-m 2 toimistoja/toimitilaa/tuotantotilaa/varastotilaa ja noin k-m 2 teollisuutta ja varastointia. 7 (18)

12 Kuva 7. Ruunalan asemakaavan luonnos 4.2 Matkatuotokset Asemakaava-alueen matkatuotokset määritettiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisun (Ympäristöministeriö 27/2008) mukaan. Matkatuotokset ovat suuntaa antavia arvioita ja ne perustuvat laskennassa käytettyihin oletusarvoihin. Oletusarvot on valittu Someron asukasmäärän ja asemakaavassa ehdotettujen toimintojen sekä niiden kerrosneliömäärien mukaisesti. 8 (18)

13 Matkatuotosten laskennassa käytettiin seuraavia oletusarvoja: alle asukkaan kaupunkiseutu KL-1, tiva-kauppa k-m 2 myyntialan osuus kerrosalasta 70 % = myynti-m 2 10 käyntiä/100 myynti-m 2 ja 0,2 kuorma-autokuljetusta/100 myynti-m 2 henkilöauton kuormitusaste 1,69 kulkutapajakauma jalan 5 % polkupyörällä 1 % henkilöautolla 93 % joukkoliikenteellä 1 % henk.ajon./vrk + 45 kuorma-autokuljetusta/vrk = 1278 ajon./vrk 112 jalankulkijaa/vrk 22 polkupyöräilijää/vrk KL-1, toimistot/toimitilat/tuotanto/varasto 3000 k-m 2 3 käyntiä/100 k-m 2 ja 0,3 tavaraliikenteen käyntiä/100 k-m 2 henkilöauton kuormitusaste 1,14 kulkutapajakauma jalan 10 % polkupyörällä 10 % henkilöautolla 80 % joukkoliikenteellä 0 % 130 henk.ajon./vrk tavaraliikenteen käyntiä/vrk = 148 ajon./vrk 18 jalankulkijaa/vrk 18 polkupyöräilijää/vrk T, teollisuus- ja varastointi k-m 2 1,5 käyntiä/100 k-m 2 ja 0,1 tavaraliikenteen käyntiä/100 k-m 2 henkilöauton kuormitusaste 1,14 kulkutapajakauma jalan 9 % polkupyörällä 13 % henkilöautolla 78 % joukkoliikenteellä 0 % 470 henk.ajon./vrk + 46 tavaraliikenteen käyntiä/vrk = 516 ajon./vrk 62 jalankulkijaa/vrk 90 polkupyöräilijää/vrk 9 (18)

14 Taulukko 1. Asemakaava-alueen eri toimintojen synnyttämät liikennemäärät Matkatuotokset ajoneuvoa/vrk jalankulkijaa/vrk pyöräilijää/vrk KL-1 (tiva) KL-1 (muu) T yhteensä Ruunalan asemakaava-alueen arvioidaan synnyttävän liikennemäärän, joka on yhteensä noin 1940 ajon./vrk, 190 jalankulkijaa/vrk ja 130 polkupyöräilijää/vrk. Ajoneuvoliikenteen kannalta Ruunalan asemakaava-alueen määrittävin toiminto on paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa. Erikoistavarakauppoihin suuntautuvien matkojen huipputunti sijoittuu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -oppaan mukaan lauantaille klo Tällöin erikoistavarakauppaan saapuu noin 21,5 % ja lähtee noin 12,8 % kaikista kaupan synnyttämistä matkoista. Samaan aikaan kaikista alueen synnyttämistä työmatkoista alueelle saapuu noin 3,5 % ja lähtee 4 %. Taulukko 2. Asemakaava-alueen synnyttämä huipputunnin liikennemäärä Toiminto saapuu ajon./h lähtee ajon./h KL-1 (tiva) KL-1 (muu) 5 6 T yhteensä Lauantaipäivän huipputuntina asemakaava-alueen arvioidaan synnyttävän Jokioistentien ja Tehdastien liittymään liikennemäärän joka on noin 490 ajon./h. 4.3 Liikenne-ennuste 2040 Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 julkaisun (Liikennevirasto 13/2014) mukaan Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitseville kantateille ennustetaan noin 34,5 % prosentin kasvua kevyiden ajoneuvojen osalta ja 11,8 prosentin kasvua raskaiden ajoneuvojen osalta vuoteen 2040 mennessä. Tämän kasvuennusteen mukaisesti Jokioistentien liikennemäärä vuonna 2040 on noin 4970 ajon./vrk, josta raskaita ajoneuvoja noin 7 %. Tästä liikennemäärästä huipputunnin osuuden arvioidaan olevan 11 % eli 550 ajon./h. Asemakaava-alueen matkatuotokset mukaan laskien Jokioistentien ja Tehdastien liittymästä arvioidaan kulkevan noin 6900 ajon/vrk ja 1000 ajon./h vuonna (18)

15 5 TOIMIVUUSTARKASTELUT Toimivuustarkastelut kuvaavat lauantaipäivän huipputuntia, jonka voidaan nähdä olevan liikenteen kannalta mitoittavin ajankohta, koska Tierekisterin tietojen mukaan Jokioistentien liikenteen huipputunti sijoittuu lauantaipäivälle kello liikenteen kannalta Ruunalan asemakaava-alueen määrittävin toiminto on paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa, jonne suuntautuu eniten liikennettä lauantaisin kello Koska Somero on paikalliskeskus, joka palvelee pääasiassa somerolaisia, arvioidaan uuden maankäytön liikenteen suuntautuvan 95 % etelään ja 5 % pohjoiseen. Etelään suuntautuvan liikenteen arvioidaan kulkevan 50 % Jokioistentietä ja 50 % Tehdastieltä Joensuuntielle. Toimivuustarkastelut tehtiin kahdesta vaihtoehtoisesta liittymäratkaisusta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) Jokioistentien ja Tehdastien liittymä on nykyisellään ja uutena on lisätty liittymä kaava-alueen kokoojakadulta Tehdastielle (kuvat 8-10). Tarkastelussa uusi liittymäväli on noin 90 metriä. Toisessa vaihtoehdossa (VE2) Jokioistentien ja Tehdastien liittymä on porrastettu kolmihaaraliittymä ja uutena on lisätty liittymä Tehdastieltä Ruunalan asemakaava-alueelle (kuvat 11-13) Tarkastelussa porrastusmatka on noin 75 metriä ja liittymäväli Jokioistentieltä kaava-alueen kokoojakadun liittymään on noin 90 metriä. Liittymän toimivuutta analysoitiin keskimääräisten viivytysten ja jonopituuksien perusteella. Liittymän palvelutason määrittely perustuu alla olevassa taulukossa oleviin keskimääräisiin viiveisiin. Palvelutasoluokitus perustuu Highway Capacity Manual (HCM) ohjeeseen). Taulukko 3. Liittymän palvelutasot viivytysten perusteella määritettynä (HCM-ohje) 11 (18)

16 5.1 VE1 Toimivuustarkastelussa osoittautui, että liittymät toimivat hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä. Liittymien eri suuntien viivytykset (kuva 9) ovat pääosin alle 10 sekuntia ja palvelutaso erinomainen. Tehdastien länsisuunnasta Jokioistentielle tullessa viivytys on sekuntia ja palvelutaso on hyvä. Jonopituudet on esitetty kuvassa 10. Pisin maksimijonopituus (59 m) on idästä Tehdastieltä Jokioistentielle käännyttäessä. Maksimijonopituuskaan ei kuitenkaan yllä kaava-alueen kokoojakadun liittymään asti. Tarkastelun perusteella voidaan katsoa, että liittymä toimii erittäin hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä. Kuva 8. VE1, liikennemäärät liittymässä (18)

17 Kuva 9. VE1, viivytykset 2040 Kuva 10. VE1, jonopituudet (18)

18 5.2 VE2 Toimivuustarkastelussa osoittautui, että liittymät toimivat hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä. Liittymien eri suuntien viivytykset (kuva 12) ovat pääosin alle 10 sekuntia ja palvelutaso erinomainen. Tehdastien länsisuunnasta Jokioistentielle tullessa viivytys on sekuntia ja palvelutaso hyvä. Jonopituudet ovat kuvassa 13. Pisin maksimijonopituus (52) m) on idästä Tehdastieltä Jokioistentielle käännyttäessä. Maksimijonopituuskaan ei kuitenkaan yllä kaava-alueen kokoojakadun liittymään asti. Tarkastelun perusteella voidaan katsoa, että liittymä toimii erittäin hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä. Kuva 11. VE2, liikennemäärät liittymässä (18)

19 Kuva 12. VE2, viivytykset 2040 Kuva 13. VE2, jonopituudet (18)

20 6 LIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN Tässä selvityksessä ei tarkasteltu asemakaava-alueen sisäisiä liikennejärjestelyitä, vaan kaava-alueen liittämistä jo olemassa olevaan katu- ja tieverkostoon. Liikenneverkon kehittämistarpeet liittyvät Jokioistentien ja Tehdastien liittymään, kevyen liikenteen verkostoon sekä joukkoliikenteen saavutettavuuteen. 6.1 Jokioistentien ja Tehdastien liittymä Suoraa liittymää kaava-alueelta Jokioistentielle ei ole mahdollista tehdä Jokioistentien tiheiden liittymävälien vuoksi. Tämän vuoksi asemakaava-alueelta tarkasteltiin liittymämahdollisuutta Tehdastielle. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) tarkasteltiin olemassa olevan nelihaaraliittymän toimivuutta ennustetulla maankäytöllä ja uudella liittymällä Tehdastieltä kaava-alueelle. Uusi liittymä kaava-alueelle sijoittuisi noin metrin etäisyydelle Jokioistentien liittymästä. Toimivuustarkastelussa osoittautui, että liittymä toimii hyvin myös lyhimmällä (90 m) liittymävälillä, eikä liittymäväli ruuhkaudu huipputunnin aikana. Nelihaaraiset liittymät ovat kuitenkin liikenneturvallisuuden kannalta huonoja ja ennustetilanteessa myös sivuhaarojen liikennemäärät kasvavat selvästi nykytilanteeseen nähden. Toisessa vaihtoehdossa (VE2) liittymä porrastettiin kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Liittymät toimivat vaihtoehdossa hyvin. Porrastettua liittymää voidaan pitää liikenneturvallisuuden kannalta parempana vaihtoehtona kuin nelihaaraliittymää. Edellä mainittujen tarkasteluiden perusteella Jokioistentien ja Tehdastien nelihaaraliittymä suositellaan porrastettavaksi kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Tällöin liittymän turvallisuutta saadaan parannettua. Toimivuustarkasteluiden perusteella voidaan katsoa, etteivät liittymät tarvitse kanavointeja, vaan ne toimivat hyvin myös ilman niitä. Liittymien sivusuunnille suositellaan tehtäväksi kuitenkin suojatiesaarekkeet. 6.2 Jalankulku- ja pyöräilyverkko Jokioistentien varrelle on suositeltavaa tehdä uusi kevyen liikenteen väylä keskustasta Tehdastien liittymään asti. Uusi asemakaava-alue tulee sijoittumaan kävely- ja pyöräilymatkan päähän Someron keskustasta. Uusi väylä tukisi mahdollisuutta tulla alueelle kävellen ja pyörällä ja vähentäisi autoilijoiden määrää alueella. Tehdastielle on suositeltavaa tehdä väylä Jokioistentien liittymästä uudelle asemakaava-alueelle asti. Jotta Jokioistentien ylitys kaava-alueelle olisi riittävän turvallinen, on suositeltavaa tehdä alikulku tai vaihtoehtoisesti saarekkeellinen suojatie ja laskea nopeusrajoitus alueella 50 km/h:ssa. Alikulku on liikenneturvallisuuden kannalta paras vaihtoehto, mutta sitä ei aina ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi tilan puutteen, maaston muotojen, pohjaveden tai korkeiden kustannusten vuoksi. Asemakaava-alueen sijaitessa keskustan läheisyydessä taajama-alueella, on alueella mahdollista laskea myös nopeusrajoitusta, jolloin myös saarekkeellinen suojatie on mahdollista toteuttaa. 16 (18)

21 Kuva 14. Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko. Uudet yhteystarpeet punaisella katkoviivalla 6.3 Joukkoliikenteen pysäkit Lähimmät linja-autopysäkit Jokioistentiellä sijaitsevat 600 metrin etäisyydellä kaava-alueelta. Tämän vuoksi Jokioistentielle Ruunalan asemakaava-alueen kohdalle on suositeltavaa sijoittaa uudet linja-autopysäkit. Näin varmistetaan alueen saavutettavuus joukkoliikennettä käyttäen. Pysäkeiltä tulee olla turvalliset kevyen liikenteen yhteydet kaava-alueelle. 17 (18)

22 7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Ruunalan asemakaava-alue sijaitsee Someron kaupungin keskustan pohjoispuolella aivan Jokioistentie (kantatie) vieressä. Tässä selvityksessä määritettiin alueen matkatuotokset, jotka lisättiin tieliikenteen yleisiin, vuoden 2040, ennusteliikennemääriin. Selvityksessä tutkittiin mahdollisuuksia kaava-alueen liittämiseksi olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kävely-, -pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiä alueelle. Jokioistentien tiheiden liittymävälien vuoksi suora liittyminen kaava-alueelta Jokioistentielle ei ole mahdollista. Tämän vuoksi kaava-alueen pääkokoojakatu on suunniteltu liitettäväksi kaava-alueen eteläosaa rajaavaan Tehdastiehen. Selvityksessä tarkasteltiin Jokioistentien ja Tehdastien sekä kaava-alueen kokoojakadun ja Tehdastien liittymien toimivuutta ja turvallisuutta kahdella eri vaihtoehdolla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) Jokioistentien ja Tehdastien nelihaaraliittymä on nykyisellä paikallaan ja kaava-alueen kokoojakatu on sijoitettu liitettäväksi Tehdastiehen noin 90 metrin etäisyydelle Jokioistentiestä. Vaihtoehdossa 2 (VE2) Jokioistentien ja Tehdastien nelihaaraliittymä on porrastettu kolmihaaraliittymiksi, Tehdastien linjausta on siirretty ja kaava-alueen kokoojakatu on sijoitettu liitettäväksi Tehdastiehen noin 90 metrin etäisyydelle Jokioistentiestä kuten vaihtoehdossa 1. Tarkasteluissa kävi ilmi, että liikenne toimii erittäin hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä molemmissa vaihtoehdoissa. Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole liikenteen toimivuuden perusteella tarvetta liittymän kanavoinnille. Nelihaaraliittymien henkilövahinko-onnettomuusaste kasvaa kolmihaara- ja porrastettuja liittymiä enemmän sivuteiden liikenteen osuuden kasvaessa. Tämän vuoksi porrastettua kolmihaaraliittymää voidaan pitää liikenneturvallisuuden kannalta nelihaaraista liittymää parempana. Tehdastien liikennemäärät lisääntyvät ennustetilanteessa selvästi. Edellä mainituista syistä johtuen Jokioistentien ja Tehdastien nelihaaraliittymä on suositeltavaa porrastaa kolmihaaraliittymiksi. Kaava-alueen pääkokoojakadun ja Tehdastien liittymä on suositeltavaa sijoittaa kaava-alueen itäreunalle, jolloin liittymäväli Jokioistentielle saadaan mahdollisimman suureksi. Toimivuustarkasteluiden perusteella liittymäväli ei ruuhkaudu vaan liikenne kaava-alueelle ja sieltä poispäin toimii hyvin myös huipputunnin aikana. Alueelle ei ole nykytilanteessa väyliä jalankululle tai pyöräilylle. Alue sijaitsee aivan keskustan tuntumassa ja on välimatkaltaan kävely ja pyöräilymatkan päässä. Hyvät kävely- ja pyöräilyverkostot tukevat näiden kulkumuotojen käyttämistä työmatka- ja asiointiliikenteessä ja vähentävät ajoneuvoliikennettä alueelle. Jokioistentien varrelle on suositeltavaa tehdä jalankulku- ja pyöräilyväylä keskustasta asemakaava-alueelle asti. Tehdastielle on suositeltavaa tehdä väylä Jokioistentien liittymästä kaava-alueelle asti. Tämän lisäksi Jokioistentien ylityksen kohdalle on suositeltavaa tehdä alikulku tai saarekkeellinen suojatie ja määrittää ajonopeus suojatien kohdalla 50 km/h:ssa. Joukkoliikenteen lähimmät pysäkit Jokioistentiellä sijaitsevat keskustassa. Kaava-alueen kohdalle on suositeltavaa sijoittaa pysäkkipari palvelemaan kaava-alueen käyttäjiä. Tällä tuetaan joukkoliikenteen käyttämistä ja vähennetään alueelle suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä. 18 (18)

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS E26192 UURAISTEN KUNTA LUONNOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari Luonnos MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE MUISTIO Projekti Asiakas Laatinut Tarkistannut Asikkalan Saitan asemakaavamuutos Asikkalan kunta Riku Jalkanen Riikka Salli 1. Johdanto Asikkalan Saitan alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Tesoman alueen koulujen saavutettavuustarkastelu

Tesoman alueen koulujen saavutettavuustarkastelu Tesoman alueen koulujen saavutettavuustarkastelu 1(5) TESOMAN ALUEEN KOULUJEN YHDISTÄMINEN 17.8.2011 /SUPA, KJo KOULUJEN SAAVUTETTAVUUS 1. Joukkoliikenteellä - Pysäkkien sijainti: Tesoman koulu: Tesoman

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot