Sisällys 1 OMAISHOITO Omaishoidon tuki Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset Hoitoisuuden arvioiminen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5"

Transkriptio

1 1

2 2 Sisällys 1 OMAISHOITO Omaishoidon tuki Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset Hoitoisuuden arvioiminen Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoitosopimus Hoidon keskeytys ja sopimuksen irtisanominen Hoito- ja palvelusuunnitelma 8 2. Hoitopalkkio Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio 9 3 OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄT Omaishoitajan lakisääteinen vapaa Vapaasta perittävä asiakasmaksu Omaishoitajan vapaapäivien järjestäminen Terveyskeskuksen osasto Kunnallinen sijaishoitaja kotiin Yksityinen henkilö sijaishoitajana (toimeksiantosopimuksella) Yrittäjä (palveluseteli) Toukolantien päivätoiminnat ja asumispalvelut Omaishoidontuen käsittelyprosessi 16 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Omaishoidontuen hakemuslomake Sopimus omaishoidon tuesta Hoito- ja palvelusuunnitelma Palveluseteli

3 3 Liite 5 Liite 6 Sijaishoitajan toimeksiantosopimus Sijaishoitajan laskutuslomake 1 OMAISHOITO 1.1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin (950/2006,318/2011) Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnilla. Palveluiden taso ja euromäärä ovat kunnan päätettävissä. Laissa omaishoidon tuesta omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan tai saattohoitoa tarvitsevan henkilön vaativan hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Erityisestä syystä hoito voi tapahtua myös hoitajan kotona. Omaishoidontukea ei voida myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Palveluina voidaan järjestää mm. päiväkeskustoimintaa, vuorohoitoa tai myöntää palveluseteleitä. Nämä palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu ja siihen ei ole subjektiivista oikeutta. Määräraha kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuen maksaminen alkaa aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Tukea ei makseta, jos hoidettava on sairaalassa potilaana tai käy kokeilulomilla kotona sairaalasta. Omaishoidon tuen myöntämisestä ikäihmisten kohdalla (yli 65-vuotiaat) päättää kotihoidon vastaava hoitaja. Tarvittaessa asia käsitellään kaupungin SAS-ryhmässä. Vammaisten omaishoidon tuesta päätöksen tekee vammaispalvelujen johtava ohjaaja.

4 Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan on kyettävä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta sekä takaamaan hänelle turvallinen ja asianmukainen hoito. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Arvioitaessa hoitajan soveltuvuutta hoitotehtävään huomioon otetaan hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja niiden vaatima hoito, hoitajan toimintakyky ja voimavarat, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Hoitajan soveltuvuuteen vaikuttaa myös hoitajan liiallinen päihteiden käyttö. Tarvittaessa hoitajan on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti, kun tuen tarpeen arvioidaan olevan pysyvä tai pitkäaikainen. Omaishoidon tuesta päätettäessä selvitetään täyttääkö hakija (hoidettava) laissa säädetyt edellytykset ja Lieksan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet tuen saamiselle ja onko hänen hoidon ja hoivan tarpeensa kokonaisuutena arvioiden muihin hakijoihin verrattuna sellainen, että hänelle määrärahojen puitteissa voidaan omaishoidon tukea myöntää. Omaishoidon tuen palkkio on korvaus tehdystä hoitotyöstä. Mikäli hoidettavalla on esimerkiksi runsaasti kaupungin kotihoidon käyntejä (yli 30 tuntia kuukaudessa), omaishoidon tuen palkkio maksetaan alemman tukiluokan mukaan vaikka hoitoisuuden ja sitovuuden mukaan arvioituna tukiluokka olisi ylempi. Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli

5 5 omaishoidettavan avun tarve on vain kodinhoidossa, ruuanlaitossa, siivouksessa tai asioinnissa kodin ulkopuolella. Mikäli omaishoidon tuen myöntämiselle asetetut kriteerit täyttyvät, omaishoitajan tehtäviin katsotaan kuuluvan myös hoidettavan tarvitsema kodin ulkopuolinen avustaminen. Omaishoidon tukea ei ole tarkoitettu korvaamaan vammasta tai sairaudesta aiheutuvia kustannuksia, kuten Kelan maksamat hoitotuet ja vammaistuki. Omaishoidon tukeen ei ole oikeutta, jos hoidettava asuu laitoksessa, tehostetussa palveluasumisessa tai pääsääntöisesti opiskelee muualla paikkakunnalla ja asuu viikot pois kotoa tai on kokeilulomalla kotona Hoitoisuuden arvioiminen Arvioitaessa oikeutta omaishoidon tukeen pyritään huomioimaan kokonaistilanne omaishoidettavan ja hoitajan kannalta. Yli 65-vuotiaiden hoidettavan toimintakyvyn arvioinnissa käytetään suuntaa antavina mittareina ikäihmisten toimintakykyä ja avuntarvetta mittaavaa RAVA toimintakykymittaria ja/tai MMSE muistitestiä, ADCS-ADL, sekä tarpeen mukaan muita toimintakykyä arvioivia mittareita. Lasten ja nuorten tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen/nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Lapsen hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Päätöksenteon tukena käytetään lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja. Omaishoidontuki myönnetään lasten kohdalla pääsääntöisesti alimman maksuluokan mukaan, koska lapsi on yleensä suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisen palvelun piirissä kuten päivähoidossa tai koulussa. Päätökset tehdään 16 ikävuoteen saakka, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen.

6 6 Vammaisen aikuisen ja mielenterveyskuntoutujien kohdalla sovelletaan kokonaisarviota heidän päivittäisen hoivan ja huolenpidon sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeesta ja sitovuudesta. 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella (LIITE 1). Hakemuslomake toimitetaan Vanhus- ja vammaispalveluihin osoitteeseen Jokikatu 2, Lieksa. Kuoreen merkintä omaishoito. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tiedot hakijan terveydentilasta voidaan tarkistaa suoraan Mediatrista asiakkaan suostumukselle. Tarvittaessa pyydetään toimittamaan lisäselvityksiä. Ennen päätöksen tekoa asiakkaan luokse tehdään kotikäynti tavallisesti kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Kotikäynnin aikana selvitetään kokonaisvaltaisesti mm. hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarvetta, omaishoitoperheen tilannetta, omaishoitajan tuen tarvetta ja käydään läpi omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset. Asiakas saa omaishoidontuen myöntämisestä kirjallisen päätöksen. Kielteisestä päätöksestä asianosaiselle on oikeus esittää oikaisuvaatimus kirjallisena Lieksan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaaliasiain jaostolle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen saamisesta Omaishoitosopimus Kun päätös omaishoidon tuesta on myönteinen, tehdään omaishoitajan kanssa kirjallinen omaishoitosopimus (LIITE 2) johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma (LIITE 3). Sopimus tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevaksi. Sopimusta tarkistetaan kulloinkin voimassa olevien omaishoidon tuen

7 7 myöntämisperusteita noudattaen. Määräajaksi tehty sopimus lakkaa ilman irtisanomista määräajan päätyttyä. Omaishoitosopimus on luonteeltaan toimeksiantosopimus eikä omaishoitaja ole siis työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitosopimuksen mukaan maksettavassa tuessa ei ole kysymys palkasta vaan palkkiosta. Hoitajalla ei siten ole työsuhteeseen kuuluvia loma-, päiväraha-, työaika eikä muita vastaavia etuuksia. Kaupungin puolelta sopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi tai jos siihen on muutoin aihetta Hoidon keskeytys ja sopimuksen irtisanominen Omaishoidon tukea hoidon tilapäisen keskeytyksen ajalta, mikäli keskeytys johtuu muusta kuin hoitajan tai hoidettavan terveydellisestä syystä, maksetaan enintään viideltä keskeytyspäivältä kuukaudessa ja enintään viideltä ensimmäiseltä keskeytyspäivältä yhtäjaksoisen kuukausien vaihteen yli menevän hoidon keskeytymisen osalta (esimerkiksi kuntoutusjakso, jolla hoitaja ei ole mukana). Hoidettavan lähtiessä hoitopaikkaan lähtö- ja paluupäivä ovat hoitajan työpäiviä. Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Jos hoidettava siirtyy pitkäaikaishoitoon, päättyy omaishoidontuen maksaminen heti. Omaishoidettavan kuollessa maksetaan omaishoidon tukea kyseisen kuukauden loppuun saakka. Hoitajan sairauden aiheuttaman hoidon keskeytyksen ajalta hoitajalla on oikeus hoitopalkkioon sairastumispäivältä. Tämän jälkeen sairauden jatkuessa hoitopalkkioon tulee keskeytys siihen saakka, kunnes hoidettava on taas omaishoitajan hoidettavana.

8 8 Hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa hoidon keskeytyksistä heti omaishoidosta päätöksen tehneelle henkilölle. Myös olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, esimerkiksi omaishoitajan terveydentilan heikentymisestä. Omaishoitosopimuksen irtisanomisessa noudatetaan omaishoidon tuesta annetun lain 9 :n säännöksiä. Kaupunki voi irtisanoma omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden ja omaishoitaja yhden kuukauden kuluttua. Omaishoitosopimus voidaan purkaa välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan turvallisuuden esim. päihteiden väärinkäytön, mielenterveysongelmien tai muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Omaishoidontuki päättyy ilman erillistä irtisanomista hoidettavan saadessa pitkäaikaislaitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen paikan. Omaishoitajat kuuluvat kunnallisen eläketurvan piiriin. Omaishoitaja on vakuutettu omaishoitotyössä tapahtuvan tapaturman varalta tapaturmavakuutuslain (608/1948)57 1 mom. perusteella. Tapaturman sattuessa on mentävä lääkäriin ja otettava sen jälkeen yhteys omaishoidon tuesta päätöksen tehneeseen viranhaltijaan. 1.7 Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoitoperheen kanssa laaditaan yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 :n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään: 1. Omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö 2. Muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö 3. Omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö 4. Miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Jos omaishoitoperheen tilanne, esimerkiksi hoidon tai palveluntarve muuttuu tai hoitajan terveys muuttuu, omaishoitajan tulee ottaa yhteyttä vastaavaan viranhaltijaan. Tilanne arvioidaan uudelleen ja hoito- ja palvelusuunnitelma

9 päivitetään olemassa olevan tilanteen mukaiseksi, voimassa olevia kriteereitä noudattaen Hoitopalkkio Omaishoidon tuki myönnetään hoitopalkkiona ja omaishoitoa tukevina palveluina. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkiota tarkastetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain työntekijäin eläkeläin (395/1961) 7 b :n soveltamista varten. Hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta riippumatta hoitopalkkio voidaan hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmäksi. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi hoitopalkkion vaikutus johonkin sosiaalietuuteen. 2.1 Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio Maksuluokka I Jatkuvaa tukea tarvitsevat: hoitopalkkio 384,70 /kk Omaishoitona toteutettava hoitotyö on sitovaa. Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti lähes jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa ja/tai valvontaa wc-toiminnoissa ja hygienianhoidossa peseytymisessä pukeutumisessa ruokailun järjestämisessä ja /tai syömisessä lääkehoidossa toteutuksessa liikkumisessa/siirtymisessä,

10 10 Hoidettavan voi jättää yksin korkeintaan 1-2 tunniksi. Hoidettavalla ei voi olla käytössä runsaasti muita palveluja. Vaihtoehtoinen hoitopaikka on lähinnä ympärivuorokautista hoitoa antava asumispalveluyksikkö tai vastaava. Yli 65-vuotiaille tehtävä RaVa on tasolla 2,5-3,49 ja/tai MMSE -testi (keskivaikea dementia). Muistisairautta arvioitaessa merkittävin tekijä on muistisairauden taso. Mieliala ja mielenvireyttä mitattaessa geriatrisella depressioasteikolla mitattuna hoidettava potee keskivaikeaa masennusta. Ryhmään kuuluvat alle 18-vuotiaat vaikeavammaiset tai sairaat lapset. Lisäksi tähän kuuluvat ne vaikeavammaiset aikuiset, jotka kuuluisivat hoitoisuutensa vuoksi ylempään luokkaa, mutta käyttävät suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisia palveluja. Alle 18-vuotiaiden hoidettavien kohdalla arvioinnissa kiinnitetään huomioita päivittäisten toimintojen lisäksi liikuntakyvyn, kommunikaation sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen. Hoidon sitovuutta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Tuki kohdennetaan vaikeavammaisen ja/tai pitkäaikaissairaan lapsen hoitoon. Maksuluokka II Erityistukea tarvitsevat: hoitopalkkio 769,35 /kk Hoidettava on vuodepotilas, vaikea-asteisesti muistamaton tai hänellä on muu vaikea-asteinen toimintakyvyn alentuma. Hän tarvitsee jatkuvasti ja runsaasti henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoitona toteutettava hoitotyö on erittäin sitovaa ja vaativaa ympärivuorokauden. Hoidettava on täysin autettava ja tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa: WC-toiminnoissa ja hygienianhoidossa (kasteleva, ei kykene huolehtimaan vaipan vaihdosta/ wc-toiminnoista peseytymisessä pukeutumisessa ruokailun järjestämisessä ja syömisessä (syötettävä/letkuruokinta) lääkehoidon toteutuksessa liikkumisessa (ei liiku omatoimisesti)

11 11 Yli 65-vuotiaille tehtävä RaVa on tasoa 3,50 tai yli ja/tai MMSE testi 0-11 (vaikea dementia). Muistisairautta arvioitaessa ikä ei ole rajoittava tekijä. Geriatrisella depressioasteikolla mitattuna hoidettava potee vaikeaa masennusta. Ryhmään kuuluvat myös vaikeasti vammaiset. Hoito vaatii jatkuvia ja erityisiä hoitotoimenpiteitä. Maksuluokka III Omaishoidontuen korottaminen erityistapauksissa: hoitopalkkio 1305,25 /kk Tämän maksuluokan tukea voidaan maksaa erityistapauksissa, kun omais- ja kotihoitojärjestelyillä vapautuu ympärivuorokautinen hoitopaikka ja hoitopalkkio on hoitajan pääasiallinen tulo. Hoitajan tulee olla alle 65-vuotias ja hoidettavan avuntarve kuuluu maksuluokkaan II. Tämän maksuluokan hoitopalkkio voidaan myöntää myös, kun hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana esimerkiksi saattohoitotilanteissa ja/tai dialyysihoitoa toteutettaessa. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta. Kyseessä on lyhytaikainen hoito, jossa hoitoaika on pääsääntöisesti puoli vuotta. Mikäli hoidon tarve jatkuu raskaan siirtymävaiheen jälkeen, tehdään omaishoidon tuesta uusi päätös ja omaishoitosopimus. 3 OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄT 3.1 Omaishoitajan lakisääteinen vapaa Omaishoidontuesta annetun lain 4 :n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus hoitotyöhön on ratkaiseva tekijä arvioitaessa omaishoitajan oikeutta vapaaseen. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää

12 12 säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Oikeutta vapaaseen ei ole silloin, kun omaishoito keskeytyy yli viideksi vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteisen vapaan aikaista hoitoa). Tilapäiseen hoitoon lähtöpäiviä ja hoidosta tulopäiviä ei lasketa keskeytykseen mukaan. Vapaaoikeus toteutetaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan määritellyllä tavalla ja vapaan järjestämistavasta on aina sovittava vastuutyöntekijän kanssa. Omaishoitajan vapaan aikainen hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään hoidettavan ja hoitajan toivomalla tavalla, mutta kunnalla ei ole ehdotonta velvollisuutta järjestää omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa hoidettavan tai hoitajan haluamalla tavalla. Vain yksi vapaapäivien järjestämistapa voi olla käytössä kerrallaan. Suositeltavaa on, että omaishoitaja omaa jaksamistaan ajatellen käyttää vapaapäiväoikeuden kuukausittain. Vapaita voidaan kuitenkin kerryttää enintään 6 kuukaudelta. Kuluvan vuoden ansaitut lakisääteiset vapaapäivät on käytettävä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Vapaasta perittävä asiakasmaksu Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 :n 1 momentissa tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään hoidettavalta tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu. Vuonna 2015 maksu on enintään voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,30 e/vuorokaudelta. Omavastuuosuus palvelusetelillä tuotetusta vapaapäivästä on 11,30 e/palveluseteli. Omavastuuosuus peritään jokaisesta myönnetystä palvelusetelistä. Mikäli omaishoidon vapaan järjestäminen tapahtuu kaupungin hoitajan kotiin tekemällä käynnillä, tästä käynnistä peritään 11,30 euroa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun maksun euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :ssä tarkoitetun kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti

13 Omaishoitajan vapaapäivien järjestäminen Terveyskeskuksen osasto 2 Lieksan terveyskeskuksen osasto 2 järjestää omaishoitajien vapaapäivien ajaksi lyhytaikaishoitoa joko osa- tai kokovuorokausihoitona. Mikäli lyhytaikaishoito ylittää lakisääteiset 3 vuorokautta, lisäpäivien osalta veloitetaan lyhytaikaishoitomaksu 38,10 e/hoitopäivä, mutta maksukaton täyttyessä (679,00 /vuosi) maksu on 17,60 e / hoitopäivä Kunnallinen sijaishoitaja kotiin Omaishoidon vapaa voidaan järjestää siten, että kaupungin oma hoitaja (kotihoidosta) tulee kotiin hoitamaan hoitajan vapaan ajaksi hoitajan lähtiessä kotoa käymään muualla. Hoitajan käyntiaika enintään 8 h/kerta. Yksi hoitajan käyntikerta korvaa yhden vapaapäivän. Hoitaja on hoiva- ja hoitotyötä varten Yksityinen henkilö sijaishoitajana (toimeksiantosopimuksella) Omaishoitaja voi järjestää sijaishoitajan kotiinsa. Sijaishoitajana voi toimia omaishoidossa olevan henkilön hyväksymä lähisukulainen, ystävä tai naapuri. Sijaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus (LIITE 5). Sijaishoitaja veloittaa kuntaa antamastaan palvelusta laskutuslomakkeella (LIITE 6), joka palautetaan kotihoitotoimistoon. Toimeksiantosopimuksen tehneelle hoitajalle maksetaan hoitopalkkio sen mukaan, minkä hoitopalkkioluokan mukaan varsinaiselle omaishoitajalle maksetaan palkkio. Käytössä on kolme maksuluokkaa: 1. hoitopalkkioluokka: palkkio 46,95 e/vrk 2. hoitopalkkioluokka: palkkio 60,17 e/vrk 3. hoitopalkkioluokka: palkkio 136,04 e/vrk osavuorokausihoidossa hoitopalkkio on 23 e/vrk.

14 14 Mikäli hoidettava asuukin tilapäishoitajan luona vapaanaikana, hoitajalle maksetaan kulukorvausta hoitopalkkion lisäksi 21 e/vrk. Kulukorvaus on korvaus ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, kuten ravinto, asumiskulut, tavanomaiset terveydenhuollon kulut sekä muut jatkuvat tavanomaiset menot Yrittäjä (palveluseteli) Palveluseteli (LIITE 4) on yksi tapa järjestää omaishoitajan vapaapäivät. Palveluseteleitä voidaan myöntää kolme (3) kpl kuukaudessa jokaista kalenterikuukautta kohti jona aikana vapaapäiväoikeus täyttyy. Yksi palveluseteli vastaa yhtä lakisääteistä vapapäivää. Myöntämällä palvelusetelin kunta sitoutuu maksamaan osan palvelusta setelin arvoon saakka. Palveluseteliä voi käyttää vain palveluntarpeen arvioinnissa todettuun hoidon ja hoivan maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita vain yksityisiltä kunnan hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Lieksan kaupunki korvaa palvelusetelillä yksityiselle yrittäjälle seuraavasti: osavuorokausihoidosta 85 /päivä tai yö kokovuorokausihoidosta 120 /vuorokausi Mikäli yrittäjän perimä palvelun hinta on halvempi kuin palvelusetelin arvo, kaupunki maksaa palvelun todellisen hinnan vähennettynä omavastuu osuudella 11,30 e /vrk. Omaishoitaja voi halutessaan kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunta ohjaa kunnallisten palveluiden piiriin. Lieksan kaupungin hyväksymät palveluseteliyrittäjät, jotka tarjoavat omaishoidon vapaan järjestämiseksi osa- tai kokovuorokausihoitoa löytyy osoitteesta:

15 Toukolantien päivätoiminnat ja asumispalvelut Kehitysvammaisten kohdalla omaishoidon tuen ympärivuorokautinen lomitus järjestetään pääsääntöisesti erityishuollon palvelujen avulla tilapäishoitona ja/tai perhehoitona. Tilapäishoitoa omaishoidon vapaan järjestämiseksi kehitysvammaisille aikuisille järjestetään myös Lieksan kaupungin omassa asumispalveluyksikössä, osoite Toukolantie 27, Lieksa. 4. Omaishoidontuen käsittelyprosessi Hoidettava hakee omaishoidon tukea kotikunnalta Vastaava hoitaja/ohjaaja sopii kotikäynnin

16 16 Kotikäynnillä tehtävä yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma ja arviointi hoidettavan palveluntarve hoidettavan ja hoitajan terveydentila MMSE/ADCS-ADL, RAVA, KELAn tuet Viedään hakemus tarvittaessa SAS -ryhmän käsiteltäväksi Päätöksenteko Myönteinen päätös omaishoidon tuesta Myönteinen määrärahoja Kielteinen päätös Sopimus hoito- ja palvelusuunnitelma hoitopalkkion maksatus Neuvonta ja ohjaus muutoksenhaku tarvittaessa ohjaus ja neuvonta Hoidon seuranta ja arviointi

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot