Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 30.3.2015 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p."

Transkriptio

1 Suomen luonnonsuojeluliiton VALITUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere p Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. PL Tampere p Luonto-Liiton Hämeen piiri ry. Kuninkaankatu Tampere p VAASAN HALLINTO-OIKEUS Asia: Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (Dnro ESAVI/119/04.08/2014), joka koskee Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa Humppilan Kaitasuon turpeenottoon 1. Aluksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt (Dnro ESAVI/119/04.08/2014) Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle ympäristöluvan turpeenottoon Humppilan kunnassa sijaitsevalle Kaitasuolle. Lupa myönnettiin 85 hehtaarin alueelle, josta 41 ha on tuotanto- ja auma-aluetta. Pyydämme Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan aluehallintoviraston päätöksen, sillä katsomme, että ympäristöluvan edellytykset eivät täyty. Päätöksessä on myös selvä virhe liittyen soidensuojelun täydennysohjelmaan (ks. kohta 2). Keskeisin syy muutoksenhaullemme on, että Kaitasuo on suurelta osin ojittamaton ja luonnontilaisen kaltainen. Se on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun yhteydessä. Suo on tärkeä sekä luonto- ja virkistysarvojen että vesiensuojelun kannalta. 2. Soidensuojelun täydennysohjelma ja kaavoitustilanteen epäselvyydet ESAVI:n päätöksessä (s. 2) mainitaan, että Hämeen liitolta saadun tiedon mukaan Kaitasuo olisi jäämässä soidensuojelun täydennysohjelman ulkopuolelle, minkä vuoksi siltä poistetaan Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavaan suunniteltu suojeluvaraus (SL). Ihmettelemme, mistä maakuntaliitto on saanut tällaisen virheellisen käsityksen. Tosiasiassa Kaitasuo (eteläosa 1/10

2 Tuomarinsaaren ja Kaitasaaren eteläpuolella) on mukana soidensuojelun täydennysohjelmaan valituissa kohteissa. Suojeluohjelman valmisteluun on sittemmin otettu lisäaikaa syksyyn 2015 asti, mutta joka tapauksessa Kaitasuo on täyttänyt ohjelmassa vaaditut kriteerit, eli se on luonnoltaan valtakunnallisesti arvokas kohde. Hämeen liiton ja sitä kautta myös ESAVI:n väärän tiedon taustalla lienee ollut Hämeen ELY-keskus, joka on lausunnossaan Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hankkeesta todennut (ESAVI:n päätös, s. 12) seuraavasti: Kaitasuo oli ehdolla myös soidensuojelun täydennysohjelmaan. Ohjelmaa laativa ympäristöministeriön työryhmä on kuitenkin katsonut, että suon luonnonarvot eivät ole sellaiset, että suota voitaisiin pitää valtakunnallisesti arvokkaana. Tämän vuoksi ELY-keskus ei aio ryhtyä toimenpiteisiin suon suojelemiseksi. Suon luontoarvot eivät siis ole turvetuotantohankkeen esteenä. Kuten Hämeen liiton esittämät tiedot, myös tämä on virheellistä tietoa. On nähdäksemme kohtuutonta, jos näin väärät tiedot ovat vaikuttaneet ESAVI:n lupaharkintaan. Maakuntien rajalla sijaitsevana kohteena Kaitasuo päätyi soidensuojelun täydennysohjelmassa Pirkanmaan ELY-keskuksen valmisteltavaksi. Kuten ESAVI:n päätöksestä (s. 15) käy ilmi, ELYkeskus teki ohjelmaan liittyvän maastokartoituksen Kaitasuolla ja tulosten perusteella asetti Kaitasuon Pirkanmaalla inventoitujen kohteiden parhaaseen luokkaan. Lopulta syksyllä 2014 ympäristöministeriön soidensuojelutyöryhmä päätyi pitämään Kaitasuota valtakunnallisesti arvokkaana eli suojeluohjelmaan kuuluvana kohteena. Allekirjoittaneilla yhdistyksillä Kaitasuon mukanaolo soidensuojelun täydennysohjelman kohteissa on varmuudella tiedossa, sillä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n sihteeri Juho Kytömäki on ympäristöministeriön soidensuojelutyöryhmän varajäsen. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Kaitasuo kuuluu suoluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen vyöhykkeeseen, jota ei tosin ole merkitty kaavakarttaan, vaan vyöhykkeet on jätetty kaavan taustamateriaaliksi. Kaavaselostuksen liitteessä 4a (Tarkastelu ekologisten yhteyksien säilymisestä, Pirkanmaan liitto 2013, s ) kyseistä vyöhykettä kuvataan näin: Isosuon- Telkunsuon-Kaakkosuon suoluonnon monimuotoisuusvyöhykkeellä olevat nykyiset tuotantoalueet peltojen lisäksi erottavat vyöhykkeellä olevien suojelusoiden kytkeytymistä toisiinsa. Kaitasuon kaivaminen heikentäisi monimuotoisuusvyöhykettä ja sen sisällä kulkevia ekologisia yhteyksiä. Vaikka Kaitasuota ei ole suojeltu, sen säästyminen turpeenotolta on tärkeää läheisen laajan suojelualueen, Kaakkosuon-Kivijärven Natura alueen, kannalta. Kaitasuo ja suojeltu Kaakkosuo muodostavat suoluonnon monimuotoisuuden näkökulmasta toimivan kokonaisuuden. Jos Kaitasuolta alettaisiin nostaa turvetta, saattaisivat myös Kaakkosuon luonnonarvot vähentyä. Monet eliölajit, kuten Kaitasuolla elävät harvinaistuneet suoperhoset, tarvitsevat elinympäristöjen verkoston, jossa sopivaa elinympäristöä on tarjolla laikuittain siellä täällä (ks. esim. Pöyry 2001, s ). Tämän toteaa omassa Kaitasuo-lausunnossaan myös Pirkanmaan ELY-keskus (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, s. 12): Kaitasuo kuuluu Isosuon-Telkunsuon-Kaakkosuon vyöhykkeeseen, jossa on suuria kilpi- ja viettokeitaita, jotka ovat peltomaiseman toisistaan eristämiä. Varsinkin tällä vyöhykkeellä soiden kytkeytyneisyyden turvaaminen on tärkeää. Kytkeytyneisyys on erityisen tärkeää luontodirektiivin arvokkaimpien suoluontotyyppien ja lajien säilymisen kannalta. 3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä valtioneuvoston periaatepäätös suo- ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Valtioneuvosto 2008, s. 13) ohjeistetaan turpeenoton

3 sijoittamista näin: Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen, sillä Kaitasuo ei kokonaisuutena ole merkittävästi muuttunut. Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (s. 1) kehottaa säästämään ojittamattomat suot. Strategiassa todetaan seuraavasti: Soiden kestävää ja vastuullista käyttöä sovitetaan yhteen kohdentamalla soita merkittävästi muuttava toiminta jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille ja turv le. Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n turpeenottohanke ja ympäristölupa on vastoin tätä kirjausta. Periaatepäätöksen (s. 2 ja 18 19) luonnontilaisuusasteikossa, joka on sittemmin viety myös uudistettuun ympäristönsuojelulakiin (527/2014), suot jaotellaan arvoluokkiin 0 5. Pirkanmaan ELY-keskuksen (KHO 2014) mukaan Kaitasuo kuuluu arvoluokkaan 3, josta periaatepäätöksessä (s. 19) todetaan seuraavaa: Luonnontilaa muuttava käyttö ei ole suositeltavaa luokan 3 soilla, mutta on poikkeustapauksissa (kuten alueellisesti merkittävissä hankkeissa) mahdollista, mikäli suon yleinen luonnonarvo on seutukunnan ojitusasteen perusteella alhainen, sen erityiset luonnonarvot eivät ole mainittavia ja seutukunnan suoluonto on määrällisesti runsas. Kaitasuon kohdalla yksikään poikkeustapauksen kriteereistä ei täyty: Vapon hanke ei ole alueellisesti merkittävä. Suomessa nostetaan soista turvetta vuosittain miljoonaa kuutiometriä. Kaitasuon keskimääräinen nostomäärä vuosittain olisi noin kuutiometriä, alle promille turveteollisuuden koko volyymista. Kaitasuo sijaitsee seudulla, jossa ojituksia on tehty runsaasti (75 85 prosenttia soista ojitettu). Kaitasuon erityiset luonnonarvot ovat mainittavia (todettu monissa selvityksissä ja mm. ELYkeskuksen lausunnoissa) Seutukunnan suoluonto on määrällisesti vähäinen ja pirstaleinen. 4. Kaitasuon luonnonarvot 4.1 Suotyypit Suot ovat hydrologisia kokonaisuuksia, joissa luonnonarvoja ja luontoa muuttavan toiminnan vaikutuksia tulisi tarkastella koko suomuodostuman ja sen valuma-alueen osalta. Selvä puute Viipurin Turve ja Multatehtaan hankkeen lupaharkinnassa on se, että alueen luonnonarvoja ei ole tarkasteltu kokonaisuutena, vaan on keskitytty vain lupahakemuksen kohteena olevaan Humppilan puoleiseen osa-alueeseen. Lähes puolet Kaitasuon suomuodostumasta sijaitsee Urjalan puolella, ja Urjalan puoleiseen osaan kohdistuvan Vapon turvehankkeen yhteydessä kerätty luontotieto olisi ehdottomasti pitänyt ottaa huomioon Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n lupaharkinnassa. Kaitasuolla esiintyy useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä suotyyppejä niin Viipurin Turve ja Multatehtaan hankealueella kuin sen ulkopuolella. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa (ESAVI:n päätös, s. 15) suotyyppejä on kuvattu kattavimmin. Kaitasuo on suoyhdistymänä [eteläinen] mätäsvälipintainen viettokeidas (vaarantunut, VU). Suotyypeistä Kaitasuolla tavataan muun muassa oligomesotrofista sarakorpea (VU), oligotrofista saranevaa (VU), oligotrofista sararämettä (VU), korpirämettä (VU), tupasvillarämettä (silmälläpidettävä, NT), isovarpurämettä (NT) ja ombrotrofista lyhytkorsinevaa (NT). Merkittävä lisä Kaitasuon luonnonarvoihin on se, että suolla on paljon ojittamatonta laidetta Tuomarinsaaren ja Kaitasaaren laidassa ja suon kaakkoisosassa. 3/10

4 Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n kaakkoispuolella, Urjalan puolella, Kaitasuon laidassa on luonnontilainen lähteikkö ja sen alapuolinen lähdevaikutteinen lehtokorpi, jotka luokitellaan erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi. Vaikka Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hanke ei välttämättä vaikuta lähteikköön ja lehtokorpeen heikentävästi, ovat ne osoitus Kaitasuon merkittävistä luonnonarvoista ja siitä, että suota olisi tarkasteltava kokonaisuutena. Kaitasuon kaakkoislaidan lähteikössä ja lehtokorvessa kasvaa myös harsosammalta, joka on valtakunnallisesti vaarantunut (VU) ja luonnonsuojelulain 47 :n mukainen erityisesti suojeltava laji. Lajin esiintyminen Kaitasuolla lisää osaltaan suon luonnonarvoja huomattavasti. Lähteiköstä, lehtokorvesta ja harsosammalesta ei ole ESAVI:n päätöksessä mitään mainintaa. KHO (3089/2014) siteeraa Vaasan hallinto-oikeutta päätöksessään Vapon ympäristöluvasta Kaitasuon Urjalan puoleisen osan turpeenottoon: Ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa noudatetaan ympäristönsuojelulain 41 :n 3 momentin nojalla, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Luonto ja sen moninaisuus voidaan ottaa ympäristölupa-asiassa huomioon vain, jos luontoarvot ovat kysymyksessä olevasta toiminnasta johtuvan pilaantumisen tai sen vaaran kohteena, jos ne on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 42 :n 2 momentin nojalla tai jos ympäristönsuojelulain 41 :n 1 momentissa tarkoitetut säädökset sitä edellyttävät. Kaitasuon alueella ei ole luonnonsuojelualueita, eikä asiassa saadun selvityksen mukaan luonnonsuojelusäännöksistä aiheudu muutakaan estettä tai rajoituksia haetulle ympäristöluvalle. Kaitasuon luonnonarvot pilaantuvat peruuttamattomasti paitsi varsinaisella ottoalueella, että sen ulkopuolisella vaikutusalueella, mikäli Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hakemuksen mukainen turpeenotto sallitaan. Hallinto-oikeuden päätöstä voi tulkita niin, että muilla alueilla kuin luonnonsuojelualueilla ei ole luonnonarvoja tai arvokasta luonnon monimuotoisuutta. Päätös on käsittämätön, kun otetaan huomioon kaikki tiedot, joita Kaitasuon luonnonarvoista on. Tämän lisäksi viittaamme siihen, että esimerkiksi suoperhoset, joita Kaitasuolla elää useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, tarvitsevat elääkseen lähekkäisistä soista muodostuvan elinympäristöjen verkoston (esim. Pöyry 2001: s ). Tästä syystä Kaitasuon turpeenotto vaarantaa myös läheisen Kaakkosuon-Kivijärven Natura alueen suojeluarvot (ks. edellä kohdat 4.2. ja 7.). 4.2 Suoperhoset ESAVI:n päätöksessä mainitaan (s. 8 9), että Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n turvehankkeeseen liittyen Kaitasuon hankealueelta etsittiin perhosia välisenä aikana. Käsityksemme mukaan tämä tarkoittaa vuotta Vuosi 2014 oli perhosten havainnointiin melko huono, sillä kesäkuussa, jolloin suoperhosia on lennossa eniten, sää oli keskimäärin viileä. Vielä suurempi puute on se, että Kaitasuon perhoshavainnointi on tapahtunut liian myöhään. Esimerkiksi Tammelan alueella vuonna 1998 tehdyssä Suomen ympäristökeskuksen Suoperhosten uhanalaisuus ja suojelutilanne Etelä-Suomessa -tutkimuksessa maastotyöt tehtiin välillä (Pöyry 2001, s. 236). Liian myöhään tehdyn perhosselvityksen takia Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n lupahakemusta arvioitaessa ESAVI:n olisi ehdottomasti pitänyt ottaa huomioon Kaitasuolla Vapon Urjalan puoleisen turvehankkeen liittyvä perhosselvitys (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, s. 18). Siinä Kaitasuon perhoslajisto todettiin edustavaksi. Selvityksen mukaan Kaitasuon avoimet osat kykenevät ylläpitämään rikasta suoperhoslajistoa paikallisesti ja osana suurempaa verkostoa

5 Kaitasuolla on merkitystä alueen suoperhoseliöstölle. Selvityksen aikana suolta löydettiin myös jopa tieteelle kuvaamaton pussikoilaji. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, s ) seuraavasti: Tehty perhosselvitys tukee ELY-keskuksen aiemmin esittämää näkemystä, jonka mukaan turvetuotannon aloittaminen Kaitasuolla aiheuttaa ympäristönsuojelulain tarkoittamaa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Hankealueen lisäksi näin tapahtuisi myös hankealueen ulkopuolisella alueella erityisesti lohkon 2 länsipuolella [eli alueella, johon Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hakemus kohdistuu]. Vapon teettämässä selvityksessä valtakunnallisesti uhanalaisista ja silmälläpidettävistä perhoslajeista Kaitasuolla todettiin elävän mukaan luumittari ja kihokkisulkanen, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi (VU), sekä muurainläiskäkoi ja rämevihersiipi, jotka on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT). Aikaisempien havaintojen perusteella Kaitasuolla elää myös esimerkiksi rämekylmänperhonen (NT), joka lentää vain parillisina vuosina, mutta lajia ei havaittu vuoden 2014 selvityksissä. Tämä johtuu ilmeisesti selvitysten väärästä ajankohdasta, sillä vertailukohtana kerrottakoon, että rämekylmänperhosia havaittiin selvästi pohjoisempana sijaitsevalla Virtain Isonevalla useita yksilöjä Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n hallituksen retkellä. 4.3 Linnusto ESAVI:n päätöksessä ei mainita, että Kaitasuolla elävä liro luokitellaan Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalaiseksi (RT). Muuta merkittävää linnustoa Kaitasuon alueella edustavat metso (NT, RT), pyy, niittykirvinen (NT) ja kurki. Liro, metso, pyy ja kurki ovat EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja, liro ja metso myös Suomen vastuulajeja. Linnuston osalta tarve lähekkäisten soiden muodostamalle elinympäristöjen verkostolle on samantyyppinen kuin edellä (ja jäljempänä kohdassa 7.) suoperhosten osalta toteamme. 5. Suotuisa suojelutaso Luonnonsuojelulain 5 :n nojalla luonnonsuojelussa on tähdättävä maamme luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä sekä luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutaso on suotuisa. Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöissään. Myös luontodirektiivin yleisenä tavoitteena on turvata luontotyyppien suojelun suotuisa taso. Suomi on jo joutunut toteamaan EU:n komissiolle, että tavoitteen täyttämisessä on onnistuttu heikosti. EU:n jäsenvaltioiden tulee raportoida EU:n komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin 17 artiklan määräämällä tavalla direktiivin säännösten soveltamisesta. Kaudelta laaditussa raportissa arvioitiin ensi kertaa kaikkien yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien (direktiivin I liite) suojelun taso koko Suomen alueella, ja tilanne päivitettiin kauden arvioinnissa. Ympäristöministeriö julkaisi raportit lokakuussa 2007 ja Komissiolle toimitetussa raportissa (2007) kerrotaan, että Suomessa boreaalisen vyöhykkeen luontotyypeistä vain 14 prosenttia voidaan luokitella suojelutasoltaan suotuisiksi, loput riittämättömästi tai huonosti suojelluiksi. Keidassoiden, kuten Kaitasuon, suojelun taso arvioitiin raportissa epäsuotuisaksi huonoksi. Puustoisten soiden (jollaisia esiintyy Kaitasuon reunaosissa) suojelutaso arvioitiin epäsuotuisaksi huonoksi. Vuoden 2013 raportissa molempin luontotyyppien tila oli arvioitu muuten samaksi, mutta lisämääreeksi oli vielä laitettu kehityssuunta heikkenevä. Katsomme, että uhanalaisia ja puutteellisesti suojeltuja luontotyyppejä sisältävän Kaitasuon 5/10

6 valjastaminen turpeenottoon olisi vastoin luonnonsuojelulain (ja luontodirektiivin) vaatimuksia, jotka ympäristönsuojelulain (YSL) 41 :n 3 momentin mukaan on lupaharkinnassa otettava huomioon. 6. Luonnonarvot ja erityisten luonnonolosuhteiden huonontuminen ESAVI kuittaa ratkaisunsa perusteluissa (s. 24) Kaitasuon luonnonarvot ylimalkaisella ja mielestämme virheellisellä toteamuksella: Tuotantoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. Viipurin Turve ja Multatehdas puolestaan toteaa (ESAVI:n päätös, s. 19) seuraavasti: Suo ei ole luonnonarvoiltaan erikoislaatuinen. Ojitusten johdosta suon luonnontila on laajasti muuttunut. Myös tämä näkemys on virheellinen. ESAVI:n ja luvan hakijan näkemyksen virheellisyyttä perustelemme erityisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnolla (ESAVI:n päätös, s ), Kaitasuon valtakunnallisesti merkittävillä luonnonarvoilla ja mukanaololla soidensuojelun täydennysohjelman kohteissa. Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hankkeeseen pätee myös Pirkanmaan ELY-keskuksen Vapon Urjalan puoleisen turvehankkeen yhteydessä tekemä toteamus: Kaitasuon ottaminen turvetuotantoon suunnitellun mukaisesti aiheuttaa ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin tarkoittamaa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Erityisesti huonontuminen koskee lohkon 2 länsipuolista luonnontilaista suoaluetta [jolle Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n lupahakemus juuri kohdistuu]. Esitetyn laajuisen turvetuotantoalueen perustamisen myötä hävitetään pysyvästi uhanalaisia luontotyyppejä sekä harvinaisten ja tyypillisten suolajien elinympäristöä. Tältä osin luvanmyöntämisen edellytykset eivät täyty. (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, s. 12.) Ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettujen erityisten luonnonolosuhteiden huonontumisen ja ympäristön pilaantumisen on vanhastaan tulkittu viittaavan lähinnä toiminnasta aiheutuviin päästöihin. KHO nosti kuitenkin (päätös , s. 29) esille toisenlaisen tulkinnan mahdollisuuden päätöksessään Parkanon Saukonsuon ympäristölupa-asiaa: Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi (HE 1/3 84/1999 vp) on todettu ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin osalta muun muassa, että pilaantumisen merkittävyys harkittaisiin tapauskohtaisesti. Pilaantumisen merkittävyys riippuisi muun ohella vaikutuksen voimakkuudesta, laajuudesta ja kohdealueen ominaisuudesta. Myös paikallisesti tärkeän ja uhanalaisen lajin tuhoutuminen voisi tarkoittaa merkittävää ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan toiminnasta ei saisi aiheutua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista. Merkittävää vähäisempikin pilaantumisen aiheuttaminen olisi tällöin kielletty. Hallituksen esityksessä on todettu, että erityisillä luonnonolosuhteella tarkoitettaisiin säännöksessä alueen poikkeuksellisten luonnonarvojen kokonaisuutta. Erityinen luonto-olosuhde voisi olla esimerkiksi vesialueella, joka on säilynyt luonnontilaisena ja poikkeuksellisen puhtaana. Alueen tutkimukselliset arvot voisivat kuvata myös sen erityisiä luonto-olosuhteita. Huomautamme myös, että luonnonsuojelulliset seikat turpeenoton ympäristöluvasta päätettäessä ovat jo osaltaan vaikuttaneet ratkaisuihin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä (ESAVI/627/04.08/2010) Hartolan Isosuon turpeenottoon ei myönnetty ympäristölupaa. Perusteina päätöksessä tuodaan muun ohella esille monipuolisesti suon luonnonarvoja, jotka toiminta vaarantaisi. Päätöksessä muun muassa todetaan, että hakemuksen mukainen turpeenoton laajentaminen Isosuolla heikentäisi viettokeitaat-suoyhdistymätyypin suotuisan suojelutason

7 säilymistä Suomessa. Kaitasuo-päätöksessään ESAVI ei ottanut luonnonarvoja huomioon käytännössä mitenkään, vaikka Kaitasuon tapauksessa ne ovat valtakunnallista luokkaa. Kaitasuo edustaa Hartolan Isosuon tavoin viettokeitaita (VU, vaarantunut, ks. ESAVI:n päätös Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hankkeesta, s. 15). 7. Toiminnan vaikutuksia luontoon ei ole arvioitu ESAVI:n lupapäätöksessä turpeenoton vaikutuksia Kaitasuon luonnonarvioihin tai läheisiin suojelualueisiin ei arvioida. Tämä on mielestämme selvä puute, sillä lähellä sijaitsee jopa Natura ohjelmaan lukeutuva alue (Kaakkosuo-Kivijärvi). Vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin ja luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin, suurempiin kokonaisuuksiin luvan hakija tai ESAVI eivät myöskään arvioi lainkaan, eivätkä myöskään kerro, miten turpeenotto vaikuttaisi Kaitasuon niihin luonnontilaisiin osiin, jotka sijaitsevat turpeenottorajauksen ulkopuolella. Lupaharkinnassa olisi tullut huomioida esimerkiksi se, että suojelualueiden tueksi tarvitaan usein muita samankaltaisia elinympäristöjä. Etelä-Suomessa mm. taantuneet ja uhanalaiset suoperhoset, joita Kaitasuollakin esiintyy, tarvitsevat yleensä lähekkäisten soiden verkoston säilyäkseen (esim. Pöyry 2001, s ). Esimerkiksi Torronsuon kansallispuistossa tilanne näyttää huonolta, kun likimain kaikki ympäristön satelliittisuot, kuten Koivansuo ja Vähäsuo, ovat nyt turpeenotossa. Tällä hetkellä Kaitasuo, suojellut Kaakkosuo-Kivijärvi ja Sammakkolammi sekä lähistön muutamat muut luonnontilaiset kaltaiset suot (Kanta-Hämeen Humppilan puoleiset Tottamussuo ja Kitusuo) muodostavat oletettavasti suoperhosten kannalta erittäin tärkeän lähekkäisten, toisiinsa kytkeytyneiden elinympäristöjen verkoston. Jos verkoston yksi osa (Kaitasuo) häviää, vaikuttaa se todennäköisesti heikentävästi koko kokonaisuuteen, mukaan lukien Natura alueeseen. 8. Vesistövaikutukset Katsomme, että turpeenoton aloittaminen osin luonnontilaisella suolla on vastoin lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Lain 1 :ssä todetaan vesienhoidon yleinen tavoite: Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. ESAVI:n päätöksen (s. 24) mukaan Viipurin Turve ja Multatehdas johtaisi Kaitasuon kuivatusvedet pintavalutuskentältä reittiä Kontionoja-Koijoki/Koenjoki-Kojonjoki-Loimijoki. Loimijoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. ESAVI perustelee, että Kaitasuon vaikutus joen tilaan on marginaalinen ja että turpeenotolla ei ole vaikutusta vesistön hyvän tilan saavuttamistavoitteeseen. Olemme tästä eri mieltä muun muassa siksi, että nykytiedon perusteella on selvää, että pintavalutuskentät (joita pidetään parhaana käyttökelpoisena tekniikkana, BAT, ja jollaisen Viipurin Turve ja Multatehdas kaitasuollekin perustaisi) eivät pysty pidättämään rankkasateiden ja kevättulvien aikaisia ravinne-, kiintoaine- ja humushuuhtoumia turpeenkaivualueilta. Jopa 90 prosenttia turpeenottoalueiden vesistökuormituksesta syntyy rankkasateiden ja kevättulvien aikana. Silti ESAVI:n lupapäätöksessä ei esitetä pintavalutuskenttiä parempia ratkaisuja. Viittaamme myös KHO:n päätökseen (dn:ro 804/1/09), jossa KHO hylkäsi Vapon ympäristöluvan Soinin Koirasuolla juuri vesiensuojelusyistä. KHO katsoi, että yhtiön turpeenotto Koirasuolta yhdessä muiden kuormittavien toimintojen kanssa aiheuttaisi alapuolisessa vesistössä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Jostakin syystä ESAVI ei ota päätöksessään lainkaan kantaa turpeenoton vaikutuksiin Loimijoen 7/10

8 yläpuoliseen Koenjokeen. Aiemmassa päätöksessään (2013) Lounais-Suomen Putki Oy:n ympäristöluvasta ESAVI toteaa (s. 15), että Koenjoen (Kojonjoen, yläjuoksulla nimi Maanmittauslaitoksen kartoissa Koijoki) ekologinen tila on vain välttävä. ESAVI:n päätös Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n ympäristöluvasta on vakavasti puutteellinen, koska vaikutuksia välttävässä tilassa olevaan Koenjokeen ja mahdollisuuksia saavuttaa vesienhoitolain tavoitteen mukainen hyvä tila ei arvioida lainkaan. Hakija mainitsee vastineessaan (ESAVI:n päätös, s. 18) Hämeen ELY-keskukselle mm. seuraavasti: Koijoen virtaamat vaihtelevat suuresti, kuivaan aikaan ei virtausta ole ja rankkasateet voivat nostaa vuorokauden aikana vedenpintaa 3 4 metriä. Vastineessa kerrotaan myös että joen vesitaloutta on pyritty parantamaan perkauksin ja pohjapadoin. Suon ojittaminen tulee huonontamaan joen tilannetta myös tältä osin, sillä suon sateita pidättävä vaikutus menetetään. Sadevedet virtaavat nopeasti ojia pitkin jokeen, pintavalutuskenttä ei merkittävästi pysäytä veden virtaamista voimakkaiden sadejaksojen aikaan. Kuivat kaudet tulevat todennäköisesti alkamaan aiemmin, johtuen vesien nopeammasta poistumasta. Tältä osin turpeenoton vaikutuksia alapuoliseen vesistöön ei hakemuksessa tai ESAVI:n päätöksessä ole selvitetty mitenkään. Painotamme myös, että vesistöpäästöjen teoreettisiin laskelmiin perustuvat arviot eivät mielestämme ole riittäviä varmistamaan sitä, ettei Kaitasuon turpeenotto aiheuttaisi alapuolisen vesistön veden laadun heikkenemistä entisestään vastoin lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, 1 ): Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. ESAVI:n päätöksessä (s. 9) mainitaan, että Kaitasuon länsipuolella noin 430 metrin päässä sijaitsee II luokan pohjavesialue, Kangasniemi ( ). Päätöksen alussa (s. 2) mainitaan virheellisesti, että pohjavesialue sijaitsee 1 2 kilometrin etäisyydellä Kaitasuosta. Hämeen ELY-keskus toteaa lausunnossaan (ESAVI:n päätös, s. 13): Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen pohjaveden laatuun tai määrään. Näkemykselle ei esitetä kuitenkaan mitään perusteluja. Mielestämme ESAVI:n päätös on puutteellinen, koska siinä ei oteta kantaa pohjavesiasiaan lainkaan. 9. Lopuksi Suurelta osin luonnontilaisen kaltaisena säilynyt Kaitasuo on tärkeä useille soiden uhanalaisille luontotyypeille, joiden suojelun taso on nykyään riittämätön. Lisäksi Kaitasuo tarjoaa elinympäristön lukuisille soiden alkuperäislajeille, joista osa on luokiteltu uhanalaisiksi ja joiden elinpiiri on käynyt Suomessa viime vuosikymmeninä hyvin pieneksi. Luonnonsuojelulaki ja luontodirektiivi velvoittavat Suomea turvaamaan luontotyyppien ja lajien säilymisen riittävällä suojelulla. Turpeenotto tuhoaisi Kaitasuon luonnonarvot ja saattaisi heikentää myös Kaakkosuon-Kivijärven Natura alueen suojelutasoa. Lisäksi hanke vaikeuttaisi alapuolisen vesistön hyvän tilan saavuttamista. Pyydämme, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen: Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:n hanke ja ESAVI:n tekemä lupapäätös eivät täytä ympäristönsuojelulain, luonnonsuojelulain sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämiseksi säädetyn lain vaatimuksia. Kaitasuo on edelleen laajalti luonnontilainen tai sen kaltainen, ja soidensuojelun täydennysohjelman selvityksissä se on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi ja ohjelmatasoiseksi kohteeksi.

9 Tampereella Larissa Heinämäki puheenjohtaja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Juho Kytömäki sihteeri Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Jukka T. Helin puheenjohtaja Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Laura Haikonen puheenjohtaja Luonto-Liiton Hämeen piiri ry. Milla Hämäläinen hallituksen jäsen Luonto-Liiton Hämeen piiri ry. Viitteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto (2011). Isosuon turvetuotannon ympäristölupa. Lupapäätös <http://www.avi.fi/documents/10191/56818/esavi_paatos_270_2011_ pdf> Viitattu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (2013). Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lounais-Suomen Putki Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Loimaa. Lupapäätös <http://www.avi.fi/documents/10191/56814/esavi_paatos_256_2013_ pdf/5168b898-47a9-44d0-a798-c3f17dd418ab> Viitattu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (2015). Kaitasuon turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätös <https://tietopalvelu.ahtp.fi/lupa/avaaliite.aspx?liite_id= > Viitattu KHO (2010). Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Soinin Koirasuon turpeenoton ympäristölupa. KHO (2011). Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus (Parkanon Saukonsuo). Viitattu KHO (2014). Muu päätös 3089/2014. Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitusasia (Urjalan Kaitasuo). <http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/ html> Viitattu Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/ > Viitattu Luonnonsuojelulaki (1096/1996). <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ > Viitattu /10

10 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (2011). Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätös <http://www.avi.fi/documents/10191/56868/lssavi_paatos_182_2010_1_2011_12_30.pdf> Viitattu Pirkanmaan liitto (2013). Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto. Kaavaselostus. <http://www.pirkanmaa.fi/files/files/maakuntakaavoitus/1vmk_turve/kaavamateriaali/pdf/pirkanma anliitto_turvetuotanto_kaavaselostus_verkkoon.pdf> Viitattu Pöyry, J. (2001). Suoperhosten uhanalaisuus ja suojelutilanne Etelä-Suomessa. Teoksessa Aapala, K. (toim.): Soidensuojelualueverkon arviointi, Suomen ympäristö 490, luonto ja luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40594/sy_490.pdf?sequence=1> Viitattu Valtioneuvosto (2008). Päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta <http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkaytto tavoitteet> Viitattu Valtioneuvosto (2012). Periaatepäätös soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta <http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/suojaturvemaat/6ak6or04e/mmm v5- suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4_2.pdf> Viitattu Ympäristöministeriö (2007). Luontodirektiivin luontotyypit. Tiedot, jotka Suomi raportoi Euroopan Unionin komissiolle kaudelta <http://www.ymparisto.fi/download/noname/ %7B2E6E909D-EDFE-4BAC-834E-B24BF %7D/35285> Viitattu Ympäristöministeriö (2013). Suomen raportit EU:n komissiolle luontodirektiivin toimeenpanosta kausilta ja ; luontotyypit. <http://www.ymparisto.fi/download/noname/ %7BB492F605-F09B-4133-B6CD-A0A23320B19C%7D/97129> Viitattu Ympäristönsuojelulaki (86/2000). <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/ > Viitattu Ympäristönsuojelulaki (527/2014). <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/ > Viitattu

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere p. Suomen luonnonsuojeluliiton VALITUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 20.6.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki ja bioenergia - turvetuotannon jännitteet Anne Kumpula ympäristöoikeuden professori

Uusi ympäristönsuojelulaki ja bioenergia - turvetuotannon jännitteet Anne Kumpula ympäristöoikeuden professori Uusi ympäristönsuojelulaki ja bioenergia - turvetuotannon jännitteet 11.4.2014 Anne Kumpula ympäristöoikeuden professori Teemat üsuopolitiikat üturvetuotannon jännitteet ühe uudeksi ympäristönsuojelulaiksi

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen. Eero Kaakinen

Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen. Eero Kaakinen Soiden luonnontilaisuusluokittelu ja sen soveltaminen Eero Kaakinen 23.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 23.3.2011 1 Soiden luonnontilaisuuden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Karjalan Pyhäjärvi ry LAUSUNTO Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Lausunto Vapo Oy:n Matolamminsuon turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Riittääkö soita? kommenttipuheenvuoro. Risto Sulkava, FT, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto

Riittääkö soita? kommenttipuheenvuoro. Risto Sulkava, FT, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto Riittääkö soita? kommenttipuheenvuoro Risto Sulkava, FT, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto Taustalla: Lempaatsuon lettorämettä (CR). Rajauksesta riippuen luonnontilaisuusluokan 2 tai 3 suo. Alueella

Lisätiedot

Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta. Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta. Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Soidensuojelun täydennysohjelma SSTO alun perin Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Turvehankkeisiin vaikuttaminen

Turvehankkeisiin vaikuttaminen Turvehankkeisiin vaikuttaminen Suokoulutuspäivä 28.5.2011 Seinäjoki, Veneskoski aluepäällikkö Merja Ylönen Turpeenotto on luvanvaraista - turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus vaativat ympäristöluvan

Lisätiedot

Suostrategian lähtökohdat, keskeiset tavoitteet ja merkitys soidenkäytössä (ympäristöhallinnon kannalta)

Suostrategian lähtökohdat, keskeiset tavoitteet ja merkitys soidenkäytössä (ympäristöhallinnon kannalta) Suostrategian lähtökohdat, keskeiset tavoitteet ja merkitys soidenkäytössä (ympäristöhallinnon kannalta) Suoseura 23.3.2011 Pekka Salminen Ympäristöministeriö 1 Suostrategian valmistelun lähtökohdat Soiden

Lisätiedot

TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI

TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI Antti Ylitalo Ympäristöneuvos Itä-Suomen aluehallintovirasto 8.4.2011 Seinäjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto 21.04.11 1 Turvetuotannon luvitushistoria

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 2.3.2011 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. (03) 213 1317

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 2.3.2011 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. (03) 213 1317 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. MUISTUTUS Varastokatu 3 A 2.3.2011 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. (03) 213 1317 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN

Lisätiedot

kokonaisuudistuksessa Turpeenoton vesistövaikutukset 17.3.2012 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen

kokonaisuudistuksessa Turpeenoton vesistövaikutukset 17.3.2012 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Turpeenoton luonto- ja vesistövaikutukset ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa Turpeenoton vesistövaikutukset 17.3.2012 Johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Ympäristönsuojelulain, -asetuksen ja eräiden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 4. krs 12.3.2009 33100 Tampere

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 4. krs 12.3.2009 33100 Tampere Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 4. krs 12.3.2009 33100 Tampere 1 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere Virtain luonnonsuojeluyhdistys

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Lausunto "Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa" oppaan luonnoksesta

Lausunto Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa oppaan luonnoksesta Ympäristöministeriölle Lausunto "Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa" oppaan luonnoksesta Pyydettynä lausuntonaan Pohjois-Savon maakuntahallitus toteaa opasluonnoksesta sen sisällön mukaisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry jättää Rimminnevan turpeenottohankkeesta seuraavanlaisen muistutuksen:

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry jättää Rimminnevan turpeenottohankkeesta seuraavanlaisen muistutuksen: Suomen luonnonsuojeluliiton 25.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/320/04.08/2010.

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA VAPO OY:N VIRTAIN PAHKANEVAN TURVETUOTANTOHANKKEESEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA VAPO OY:N VIRTAIN PAHKANEVAN TURVETUOTANTOHANKKEESEEN Päätös PIRELY/35/07.04/2010 Liitteet (4+1) 18.2.2011 Julkinen Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA VAPO OY:N VIRTAIN PAHKANEVAN TURVETUOTANTOHANKKEESEEN

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA

SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA Kommenttipuheenvuoro soidensuojelun täydennysohjelman aloitusseminaarissa 29.1. 2013 Projektipäällikkö Ismo Karhu Ismo Karhu 29.1.2013 Soiden käytön

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS c/o Larissa Heinämäki Rantatie Virrat p.

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS c/o Larissa Heinämäki Rantatie Virrat p. Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS 17.1.2011 c/o Larissa Heinämäki Rantatie 43 34800 Virrat larissa.heinamaki@iki.fi p. 040 776 2797 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry pirkanmaa@sll.fi p. (03) 213

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ylä-Satakunnan Ympäristöyhdistys ry. VASTASELITYS pj Markku Saarinen Vuorikuja Parkano p

Ylä-Satakunnan Ympäristöyhdistys ry. VASTASELITYS pj Markku Saarinen Vuorikuja Parkano p Ylä-Satakunnan Ympäristöyhdistys ry. VASTASELITYS 9.2.2010 pj Markku Saarinen Vuorikuja 13 39700 Parkano p. 050 391 4058 markku.saarinen@metla.fi Suomen luonnonsuojeluliiton Varastokatu 3 A (4. krs) 33100

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA. Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta Matti Osara, Ympäristöministeriö

ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA. Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta Matti Osara, Ympäristöministeriö ELÄMÄÄ SUURPETOJEN KANSSA Keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta 11.10.2012 Matti Osara, Ympäristöministeriö Ympäristöministeriön näkökulma suurpetoihin Suurpetoja koskevat eräät luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Soidensuojelutyöryhmän kokous 19.11.2013 Hannu Salo aluepäällikkö, MH Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun strategian sekä VnP:n

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016 Etelä-Pohjanmaan liitto 2016 1 Sisä llysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MENETELMÄT... 3 3. KOHDEKUVAUKSET... 4 KURIKKA... 4 SOINI... 5 LAPPAJÄRVI...

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton KOMMENTTEJA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan liitto Kommentteja POSKI-hankkeen alustavista

Lisätiedot

SUOSTRATEGIAN MERKITYS MAAKUNTAKAAVOITUKSELLE

SUOSTRATEGIAN MERKITYS MAAKUNTAKAAVOITUKSELLE Suoseuran seminaarissa 23.3.2011 Projektipäällikkö Ismo Karhu Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma hanke SOIDEN MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN KOHDISTUU MONENTASOISIA HAASTEITA MRL 1 edistetään ekologisesti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 Pohjavesiin liittyvät luonnonarvot Pohjavesistä suoraan riippuvaisia

Lisätiedot

SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ

SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ Jukka Laine Metla Strategian yleinen tavoite Soiden ja turvemaiden kansallisen strategian tavoitteena on luoda yhteinen, ajantasainen näkemys soiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös ( ) soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta

Valtioneuvoston periaatepäätös ( ) soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta Valtioneuvoston periaatepäätös (30.8.2012) soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta Jaana Kaipainen maa- ja metsätalousministeriö 28.11.2012 1 Soiden ja turvemaiden käyttö

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Suomen suot. Uhanalaisia hiilivarastoja. Tietopaketti soista. Suomen luonnonsuojeluliitto Koonnut Juho Kytömäki

Suomen suot. Uhanalaisia hiilivarastoja. Tietopaketti soista. Suomen luonnonsuojeluliitto Koonnut Juho Kytömäki Suomen suot Uhanalaisia hiilivarastoja Tietopaketti soista Koonnut Juho Kytömäki Suomen luonnonsuojeluliitto 2010 1. Mikä on suo? Suo on kosteikko. Suo on ekosysteemi, jonka toiminta synnyttää turvetta.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi Sijainti Orineva sijaitsee Viitasaaren kunnan pohjois-rajalla Kolkkujärven länsirannalla.

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2013 ASIA Jokineva-Kiikkurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Pyhäjärvi LUVAN HAKIJA Konepalvelu Honkala

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SUOT, TURVETUOTANTO JA SOIDENSUOJELU POHJANMAALLA 2011

SUOT, TURVETUOTANTO JA SOIDENSUOJELU POHJANMAALLA 2011 SUOT, TURVETUOTANTO JA SOIDENSUOJELU POHJANMAALLA 2011 Kaulalamminneva, Kuortane / Lapua Keski-Pohjanmaan suojelusoita Perhossa Kauhajoen Nummijärvi oli 1970 -luvulla Suupohjan helmi, kirkasvetinen ja

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Miehonsuo II -turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun suuntaviivoja tulevaisuuteen

Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun suuntaviivoja tulevaisuuteen Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun suuntaviivoja tulevaisuuteen TASO loppuseminaari 11.11.2013 Jyväskylä Maarit Loiskekoski Vesienhoidon suunnittelu Vesipuitedirektiivin mukaiset suunnitelmat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu 44 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä E-mail: holtta@sll.fi Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 Vaasa Asia: Valitus Itä-Suomen

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kuntapäivä 29.11.2016 Tiina Ahokas Tausta YSL:n muutoksen voimaantullessa (1.9.2014) toiminnassa olleiden enintään 10 ha turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1017 Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Sijainti Alkkianvuoren alue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Suoseuran esitelmätilaisuus

Suoseuran esitelmätilaisuus SUOT KAAVOITUKSESSA Suoseuran esitelmätilaisuus 7.4.2016 Erityisasiantuntija Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ismo Karhu 7.4.-16 Mitä kaavoitus on? Kunnallista suunnittelua, jolla järjestetään alueiden

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

SUOLUONNON SUOJELU. Valtion soiden suojelu täydennysehdotuksessa Satu Kalpio

SUOLUONNON SUOJELU. Valtion soiden suojelu täydennysehdotuksessa Satu Kalpio SUOLUONNON SUOJELU Valtion soiden suojelu täydennysehdotuksessa 17.12.2015 Satu Kalpio Soiden suojelua valtion mailla työryhmän ehdotuksen pohjalta Valtion soita on jo viety suojeluun Esittelen Työryhmän

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot