../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%"

Transkriptio

1 ../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%!""##$%&$'()*)+%,- % % %%!""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$% %,-).*/"0.$%12 :15-82<171228%<32332% C""##$2D$'()*)E2$>()2&*!")2#$0/$.(0F*.**)2,$"0.*!"2'$2>(-#$)-&*G$'$E20"G*,,")2,BH02 C$.#$"0(#*0#*")*)2/$>,*).$'$2 I(-J*0.$273372!*#!B.-"))")E2 M(!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(E2 #*K".B0#*0#(0.*>(.E2#""!**)K$>>").$E2.BH00L2 '$#0$,")*)E2#-(>(G$'$#-(>(.(0T2 72

2 <1:60<<88<% N).$$2#-)#!**W0"$2.BH#$>('$2$>$)/$"KJ-)2.-.*(G$,"0**)2 XBH#$>('$2-,$)2-0$$,"0*)2.())"0.$,"0**)2 O*")-'$2>HB.LL2&"">-.BH&$"##-'$2 N).$$2!*#!B.-"'"*)2#LB.L))H)2/")##*'L2 $>$)/$"K.$'$)$2*!-G(,"0**)2 N).$$2>"0LL2*)*!Y"$$2'$2".0*>(-G$,(0.$Z2 62 IH$)?**A**)A$+%"?A**)AF+%?BCJ$"##$$)K=2 42

3 0</82/3%:60<<1-0/82%1/8228% I-"G$'$.2*"/L.2-J-.$2,("J*)2.-","/$)E2/$$)2.-","/$.2".0*%2 I-"G$'$.2*"/L.20*>"G*>*E2/$$)2-G$/$.2$0"-"0.$2-&"#0**)2]2,BH02/$0.-")#LB,"0"0.L%2 I-"G$'$.2*"/L.2'L,LKJL2-)Y*>,"")E2/$$)2>(-/$.2.$/-"G*".$2'$2*KJ-.(#0"$2 I-"G$'$.2K(-,$$/$.2-,$.2-))"0.(,"0*)0$E2-0$$/$.2'$2(0#$>.$/$.2)$(W$2)""0.L2 I-"G$'$.2.())"0.$/$.2-,$.2/$K/((.*)0$2 I-"G$'$.2-/$.2.*!/**>>L2.$/$>>$2B>&*".L2'$20$,$>>$2)HB!"L2 ^2./,6-.,/8/0%6;711:1<%/02.1% [S$)##",$)"2#-(>(.(02,*)**2 K(##$$)Z[2 [O(#$$)2*"2K$>($2*)LL2B>"2^3] #B,&&"0.LZ[2 [X-.*(.$)2()*>,$)"2A"L*)%#() [2 [A>*)2>""$)2/$)K$2$>$)/$"K.--)[2 [D$>##$)"2>$0#**2#(".*)#")2>""#$$E2'-02 /$"KJ$)2$>$$[2 [`"2,")(>>$2->*2-0$$,"0.$2((J*>>*2 $>$>>*[2 [a-(j()2$>-"g$,$$)2)->>$0.$2 ((J*>>$2$>$>>$[2 [A>*)2/$0.$2/""0#B,&&")*)2'$2.LB))L2 /"!.$$Z[2 &".#L)2&$&&"](!$)2'L>#**)[2 [X**)2#$"##*)"2()*>,$)"2*.**)[2 [bb.2-)2&$!$02$"#$2.*kjl2,((.-0[2 [I-")2-&&"$2&$>'-)2((G$2)-&*$0F[2 [blb.l)2/"*>l2#b).*)"z[2 [DB0.B)2KBHJB).L,LL)2$"*,&$$2 #-#*,(0.$)"[2 c2

4 %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%% d-".$.#-2#""))-0.$/$0.$2$/-",*0.$2.bh&$"#$0.$2$")$2 >"0LF*.-'$\2d-".$.#-E2'-02B!".B#0*0.L2*"2$>$2#((>($2,".LL)\2 d-".$.#-2#())*020$$.2!*#!b.-"'$)2#""))"2/$"2'l.l.#h2 /$0.$$'$$)20-"G-&BB))H)\2.A#>)$%"?A**A"%V2->*.#-2/$#((G()(.2-,"0.$2/$K/((#0"0.$0"2 0))>A?()*"A((?*)$2V2->*.#-2$"J-0F2,-F/-".()(.2'((!"2 )L"0.L2.*K.L/"0.L\2R0#$>>$.#-20$)-$2'$2)LBGLL20*)\2 ;$#(J$J*O*"A?$2V2-)#-2QIU00L2/$K/((.*0"=,BB)F/$>W0"2 '((!"2#B0*"0**)2.*K.L/LL)2K*F2$>(00$\2d*>#*LE2BF,*#L0E2 /$")2!*>*/$)W$2#-#*,(0.$2#-!-0.$/$% %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%%,FB?F))C)%*A"E*O#"?%'$%?$O")$?%V2#*!!-.#-2 *0",*!##"*)2$/(>>$2/$K/((#0"0.$0"\2A>*.#-2,"*W)B.2 '-#$"0**)2/L"GL,LL0"2/$K/((.**)2#LB.L))H)2.$!")$)E2,".*)2#B0*")*)2/$K/((02)L#BB2.BH00L\2 0-&""#-2*KJ-.*.(.2K$$0.$G*>($'$.\2 ;$$A?$L*H("AA$2V2-)#-2/$>,"0.$(J(G(2KB/")E2-)#-2 &*!*KJBGB2B!".B#0**)2'$2.*K.L/L)#(/$$)\2OB0B.#H2 DBBJL.#H2&$>$(.*G$E2*>>*.2.(>*2/$>".(#0"E2->*.#-2 B0.L/L>>")*)2>-&&(()20$$##$\2 e2

5 23,4,.5-01%1512:10;<662% j2..p %.!1,8;0<n/% I$>"))$)/$&$(02'$2!$'$G-,$.2,$KJ->>"0((J*.2 C-K#*(G$2'$2(0#-$2".0**)0L2.$!/".$$)Z22 a$.#(/$2-&&",")*)2'$2#*k"gb,")*)2 A,$)2.BH,$!##")$]$!/-)2#$0/$G$,")*)2 `!">$"0"$2.BH(!"$2*>L,L)2$"#$)$E2 (!$)/$"KJ-.2'$2!$J"#$$>".2(!$&LL.H#0*.2 B>*"0"L2 R!$#*K".B02>$$'*,,")U2-))*>>"0((0E2 K$!,-)"$E2.$0$&$")-E2*>L,L2 #-#-)$"0((.*)$2 832

6 -..<6/%G71%,!00/0K%62%-1;P6550/../% f!f0$)-,"0] F>$))*2 R(0"2()*>,$2#"*K.--2 XBB.B,LGH,BB0= ((&(,(02 )B#B"0**)2.BHKH)2 D$!*,,$.2.BH>>"0.B,"0],$KJ->>"0((J*.2 `"2->*2.BH.L2.L>>L2 K*.#*>>L2 X*!/*BJ*)F>$2/$$F"2,((.-#0*)2 `>L,L)F>$).**)2,(( <82%../002%<8;<3:002=% R(J*>>**)] #-(>(G$(.(,")*)2 XBH)$).$'$)2,$KJ->>"0.$,$2.LBJ*))B0#-(>(.(02 XBH)#"*!.-2"0-)2 -!Y$)"0$$F-)2 0"0L>>L2 A,$2B!".B0=.-",")","2!>D#*$AI%?BC)D$()%#$(L$% :*O#>A?>"?(E$HH$% XBH/-",$.-","0.-)2 K$!'-"G*>('*)2 #$(G$2 &""H>?BCJ$"##>'*)% *?A"))FHHF% S$!!$0.(#0*)2 #$(G$2 872

7 -02./<1,6%1512:10;<171=% K$>($)\2 A>*)#-2>$$'$0F2 /*!#-0.-".()(.(\2 '$2*>L,LL)\2 >HB.BB\ ,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% 842

8 8^2 0,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% XBH)K$#"'$.2(0#-/$.2"L)2K$"G$$/$)2&$>'-)2*)*,,L)2#(")2.BH)$).$'$.2 g>l2#*!!-2"#ll0"2.$"2>$".$2&$&*!*"k")2#(/$$0"e2'-02(0#-.2.(>*/$0"2 0B!'".B#0"2 2(>O*EE"HH$%?BC)?*#"'C"HHF%>)%*)*EEF)%J>"AA$>H>'$%#(")2 /$)K*,,">>$%2MhLK.**),L#"2d27336T2.A*"EJ"*)%?BC)?*#"'C"Q*)%?BC#B#B%JBABB%*))$HH$$)%?$"%J$O$)**% 2MX(-,"2*.2$>%28jj^T2 8c2

9 YRX%,N-&&0/<82%,1221<<11Z% SBHJB).LL2>LK*02&*>#L0.LL)2&"">-.BH,$!##")-".$2 I*!#-0.-".($2$#F"/"0*0F2 DL"/"GLL2-0$$,"0.$$)2 `.0"L2!-K#*$0F2.H".LE2'-"K")20(K.$(.((2").-K",-"0*0F2 X(-J$2*0"")2/$K/((#0"$$)E2'-".$2*"2)(-!">.$2>HBJB22 O(,-.$2K*F2#LG*>B00L2.BH)$).$'$)2,$KJ->>"0*.2 *))$##->((>-.%2bL".L2/-"2->>$2*0",*!#"#0"2'$#0$,"0**)2 '$2.*!/*B.**)2>""GB/L.2 XBH>>"0.LL2".0*2".0*)0LE2&*!(0.$$2!-K#*$0F2*0",%2.-",")"," %-N4<3%:1;:0/<.:1<% N!/"-")F#B#B2 I(-!-/$"#(.(0.$"J-.2 XL0,L>>"0BB02 C""&&(,$G-,((02 OB#B2#!""W0**)2$'$G*>(()2 I$0.(().().-E20".-(.(,")*)2 S*)#"0*.2'$2:BB0"0*.2.$"J-.2 OB#B2&-KJ"0#*>>$22 X$0$&$")-"0((02'$2/$#$(02 OB&0B)*"0BB0E2*>L,L)K$>>").$2 O-#*,(0E2/*!# I""0$(0E2K$!#".0*/((02 h(-/((02 OB#B2K$K,-G$$2#-#-)$"0((#0"$2 Lähde: Ruoppila 1996, Vaahtio e2

10 2.6!<82%71%/8206!80P82%:1;:..P8<%71%;80,,6.P8<% Eri-ikäisistä työntekijäryhmistä seniorit ovat eniten syrjitty ja nuoret toiseksi eniten syrjitty ikäryhmä. Lähde: Eeva-Leena Vaahtio222 8j2 R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1%%.!12%71%1512:10;P62% /..220<<85..2% aaoa2ah`x2sklikbxgbkx2bgfxg2xklonhran\2 732

11 .!1/..220<<85.2%71%<N42;1.2%% R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1% %SV%0</8<.2<8-./U22 X"*J-0.$2,-F/$$F-0"E2$!/-0"E2/$K/((.*0"2 WV%:10;<68;P6<U22 h"0.$$2.*k.l/l.2'$2-!y$)"0$$f-.2'$2#*!ll2f*.-$2 [V%\6,./U2 I$>".0*2&$!K$$.2/$"K.-*KJ-.2,">>L2$>-"G$$2 ]V%:15-0/<85.<U2 h$".$2qi2'$2k$#*,(0e2/*!#-0.-.2'$2k"00"&(k*2#().--)2 O""))-0.(#0*)"]>"0.$(02 I$K/((0]2'$2-0$$,"0#$!G$2 XBH,-F/$$F-.*#"'L)"2 R)*>,"*)"2.BH2]#!".**!".2 X"*J-)#*!((K$$0.$G*>(.2 XAD832(!$/$"K.-*KJ-.2 D!"-!"0-")F.$(>(##-2 S"00"&(K*2 I*!#-0.-#$!G$2 RV%<N42;1,.,1-&1271E2$;F-)Z2 `m;*>]0*(!$).$2 782 SV%-0<3%-023%;15.12=% 772

12 10<6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$% <6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$%2 hlkj*u2d#bk--j%;-,27386e28452b!".b0.l2 742

13 op")j2-(.29k$.2b-(2>"#*2j-")y2<*0.2$)j2y*.2 @".L2-0$$,"0.$0"2'$2F*.-'$0"2K$>($"0" @".L2*.2.(>*2#$"&$$,$$)2)B#B"0*0.L2.BH0.L0"\2 7c2

14 d"'$")f2'$2&$"##$#().$2 XBH)20"0L>.H2 XBH$'$.2 XBH#$/*!".2 6-1%.285-1<N420% `0","*02 D$>##$2 N!/-,$$">,$2 752 <N4,15.M% <N4-6<0:11<06<8,0740P82%<.220/<1-0282% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 7e2

15 -05510/821%/02.<%<.228<112=%,-&!.&//#!+)!0&11#()&)23,! )L#B/"00L\2`0",%2[S("&&(,BB'L2*.0""2((0"$2 @".L2Y--Y>$$,$>>$2>HB.BB\2d-0"$$>"0*)2,*J"$)2)L#B/BB02'$2$#F"/"0((0\2 7j2 6-12%6/11-0/82%71% :1;:..,/082%<.220/<1-0282% 682

16 -0,/0%:1;:..,/082%<.220/<1-0282%62%<3!,833=% O()2F*.LL2/$K/((.*)0$_2 2A0$$2,BH02KBHJB).LL2)"".L22 2I"!.$$2!""GLLE2*"2/L0B2K*>&-0F2 2X"*.LLE2,"K")2#*0#"GBL2 2R!$0(())"G*>(2-)2K*>&-,&$$22 2A))"0.((2(0*$,,")2 D("JJ(A(>O"?(#A"")2 682 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 672

17 @"0.L2#$"#*0.$20$$.2B>**)0L2#"".-0.$2'$2#*K('$\2 662,6<0<8;<3:3M%% N-&N!40%/02.1%&1!;10<82%,.:11:1<%6-0210/..P8<% NK#*!((02 N#F"/"0((02 N>-".*#B#B2 N)$>B0-")F#B#B2 N!/"-")F#B#B2 N(G$,"0K$>(2 N/-",((02 h""#*.-","))$)2.$'(2 `>L,L)">-2 `,&$F$2 `))$##->((>-G-,((02 `0"").B,"0#B#B2 pbb0")*)2#().-2 S$!#").$#B#B2 S$/$"))-")F#B#B2 S(->*>>"0((02 S((,-!").$'(2 fj*-")f#b#b2 fk,"0>lk*"0bb02 fk,"0.*)2$!/"-")f#b#b2 f.0*k">>").l2 f.0*>(-g$,(02 Itseohjautuvuus Johdonmukaisuus Johtamistaito Joustavuus Järjestelmällisyys Kirjallinen esitystaito Kokonaisuuden hahmotus Kontaktin luominen Koordinointikyky Kustannustietoisuus Kuuntelutaito Kyky luoda järjestelmiä Kärsivällisyys Käytännöllisyys Lojaalisuus Looginen ajattelu Luotettavuus Luottamusta herättävä Luovuus Matkustushalu Mielikuvituksekkuus Hyvämuistisuus Mukautumiskyky Myyntihenkisyys Myönteisyys Neuvokkuus Neuvottelutaito Numerotaju Omaksumiskyky Ongelmanratkaisukyky Opetustaito Oppimiskyky Organisointikyky Paineensietokyky Palveluhalukkuus Positiivinen asenne Päättäväisyys Rohkeus Ryhmätyöskentely Seurallisuus Siisteys Sisukkuus Sinnikkyys Sopeutumiskyky Sosiaalisuus Soveltamiskyky Suullinen ilmaisutaito Suunnittelukyky Taiteellisuus Taito viedä asioita eteenpäin Taloudellisuus Tarkkuus Tehokkuus Tekniikan taju Terveys Tiedonhaluisuus Tilannetaju Tuloshakuisuus Tunneäly Tunnollisuus Ulospäinsuuntautuneisuus Uskottavuus Uteliaisuus uusia asioita kohtaan Vakuuttavuus Valppaus Yhteistyökyky 642

18 8/0-8!,,0M% -0<3%-NN2202%71%&15:85.2%6/1171%6/11=% -BB))")?*#"'F%! `.0""2$#F"/"0*0F2((0"$2$0"$##$".$2! X$/-"G**>>")*)E2e2.$&$$,"0.$2'-#$2/""##-2! X*#**2$#F"/"0.$2>"0L,BB)FL2->*,$00$2 ->*/">>*2$0"$##$">>**)2! A0$$2;>-(0$.$2#$(&$)2! A0$$20-&*(G$$2.-",").$.BB>"LL)2$0"$##$$)2,(#$$)2 -$O##")$*))$#>"'$%! X())"0.$$2,$!##")$,$KJ->>"0((#0"$2! A0$$2.())"0.$$2.(-G**)2#">&$">(#B/B)2! A0$$2&!-1>-"J$2$0"$#$0#().$$2 hlkj*u2d"!'-2d".#l&$$0"e2s$$y$]s*>"$2$,,$w#-!#*$#-(>(2 A0$$2KBHJB).LL2*!"2,*)*.*>,"L2 $0"$#$0B,,L!!B#0*)2>"0LL,"0*#0"2! I$>".0**2"J*$.2#$))$G$/((J*)2'$2.-.*(.*G$/((J*)2#$))$>.$2! A0$$2#*K"GLL2"J*$)2&$>/*>(#-)0*&F#0"2$0F2! A0$$2/"0($>"0-"J$2'$2#-)#!*F0-"J$2KBHJB.2 $0"$##$$>>*2 1A"$##$$)%#(EJJ$)"%! A0$$2*))$#-"J$2$0"$##$$)2.$!&*".$2! h(-2>(-g$,(0.$2! k>"gll2$0"$##$$)2-j-.(#0*.2 A0$$2,BBJL2'$2&$>/*>>$2/"!.($$>"0*0F2! bl&&l!l2#lbgl,ll)2f*.-'l!'*0.*>,"l2'$2 KBHJB).L,LL)2/"!.($$>"0.$2$0"$#$0F*.-$2 6^2,6<0<8;<3:3M%:1571/<1%<.<<./0%;6--002^% OB0B2/""J*>.L20")(.2KB/")2.().*/$>.$2 >LK"&""!"0"2K*)#">H>.LU22 E"*H*A?FA"%>)=`% O*!LL2/$0.$(#0*.2BK.**)2'$2#$.0-E2->*.#-2 0$,$$2,"*>.LZ2 6c2

19 <N4,15.M%:1;:../U%71%6/11-0/,1!<<1%a% 6/11-0/&6!<\6506% a$-g*>*2/$k/((#0"$0"2*0",u22! N,,$F>>")*)2BJ")-0$$,")*)E22! N,,$F>>")*)2*!"#-"0-0$$,")*)2! XBH)LB.H.2'$2$"#$$)0$$))-#0*.2! D*!0--)$)2-,")$"0((J*.E2! X*#)"0*.2.$"J-.E22! I"*0F).L]2'$2/(-!-/$"#(.(0.$"J-.E2! d-0"$$>"0*)2,*j"$)2.$"j-.e22! OLJ*).$"J-.E22! O$)0$")/L>")*)2-0$$,")*)2'$2#"*>".$".-2! `>L,L)F>$))*E2.*!/*BJ*)F>$ ,10/8--1<%6220/<.-0/8<% 71%`23N<4<`% 682

20 <1! %71%,3N<32242%8/0-8!,80553%8!6<.<^% XBH)$).$'$.2K$>($/$.2#((>>$2*0",*!##*'L2-))"0.(,"0"0.$0"2'$2 $"#$$)0$$))-#0"0.$0"2!2*!-.(.2,("0.$2K$#"'-"0.$Z2 @".L2!$K$>>"0.$2.$"2$'$>>"0.$20LL0.HL2->*.20$$)(.2$"#$$)\22! A>*.#-20$$/(G$)(.2,BB)F.$/-"G**0"\2! d$".#-2&$>#").-'$2.,0\22 6j2 50/<11%6-01%6220/<.-0/01/0%a%10,112/11226,/01/0% Saavutukseni nimi Kuvaus (lähtötilanne, mitä teit, lopputulos) 432

21 WV%50/<11%71%<.<,0%:10;<68;<6/0% /<11%6-1<%.!1:10;<68;<6/0%N54/M% ;12,0%50/33%<08<61%<08P62,8!..;11/<1<< ^% 472

22 <N4,15.M%<08P62,8!..;11/<1<<85.% S$)#"2F*.-$2((J*>.$2$>$>.$2"K,"0">.LE2'-.#$2-/$.2'-20"*>>LZ2 X(-2-,$00$2.BH)K$(00$0"2*0"")E2*GL2->*.2.-J*>>$2&*!*K.B)B.2 @".L2,")()2#$))$G$"0"2K(-,"-"J$E2'-02K$>($)2)L"K")2.*K.L/"")\2! I-"0".#-2$).$$2,")(>>*272.$"262"K,"0*)2)",*.E2'-.#$2,BH02.*#*/L._%22)"")2#(")20")L\2I-")#-2,*))L2K*".L2.$&$$,$$)\2 I-")#-2#*!.-$E2*GL2->*,,*2&(K()**.\ [V%&!06!0/60^% paordaf2an2inhfxd`27]62xgco`fbxg2an2onfoo`fb2offbbadxnifbxn2 442

23 -0,/0%;18<%<N4<3+%76<1%;18<=% Osaatko perustella sen itsellesi, ja rekrytoijalle? Miten haettava työ vastaa arvojasi ja on sinulle merkityksellinen?! Listaa uravaihtoehtosi ja kirjoita jokaisen perään perustelut miksi! 4^2 ]V%:15-0/<1.P.%<N42;1,..2% 4c2

24 -0<82%;N4PN223<%/6/01150/<1%-8P011=% Vuonna % rekrytoijista käytti somea hakukanavana Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee Pinterest-CV Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: :02,,873%:8!,6/<60<.-0/882%% O*!LL2/*!#-0.-0"2BK.**)2&$"##$$)2M*0",%2h")#*J2f)E2*m;*>E2 #LB)F#-!W#$)0"-T2 S(->*KJ"E2*GL2h")#*Jf)U00L2-)2#$"##"2.().*,$0"2"K,"0*.2! k0.l/l.e20(#(>$"0*.e2*m]#->>*y$.e2*0","*k*.e2$0"$##$$.e2!*#!b.-"'$.e2#-(>(g$'$.22 O()2.$&$$.2"K,"0"L2#-(>(.(#0"00$E2,*00(">>$2')*E2#(.0(2$")$2K*"JL.2K*F2 h")#*j2f)]/*!#-0.--0"2'$2/$"kj$2#lb)f#-!f.e2#"".l2'l>#**)&l")2 N(.$2'$2$))$2*)0")2V20")($#")2$(.*.$$)20"G*)Z2 h(-2#-).$#.*'$2k$$0.$g*>*,$>>$2#""))-0.$/"$2"k,"0"lz2 D"JL2$")$2#LB)F#-!W0"2,(#$)$0"E2,BH02.BH)K$#"'$)$%2 O*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00LZ2OB0B2/"K'*".LE2L>L2.BH&$"##-'$%2 4e2

25 <N4,15.M%6-1%:8!,6/<6,1!<<120% 4j2 ;0//0&.;88/0%73<<33%/02./<1%-0850,.:12% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) ^32

26 %62%;N:3%bX%/8,.2202%;0//0&.;8=% 1! Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2! Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3! Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4! Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5! Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? ^82 6-1%1,<00:0/../%Y%;N:3%c:%62%1:10-8/0% ;11/<1<<85..2^% c:% S$#*,(02 ;$$A?$L*H(()^% ^72

27 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% /"AFH?C%O$?#$"A**%2D".((02,$m2720"/($%2d*>#*B02$(G$$2>(#"'$$%22 C*>*/$)F)2-0$$,"0*0"2:$#.-")$E2)(,*!-")$E2#".*B.*GB)L2 `0","*0#-#*,(#0*0"E2F","*)2#--.2 t(j'*w*)2#--.e2,"0.l2/$0.$0".2 B!".B#0*)2>""#*/$"KJ-0.$2! `!"#-"0((.*0"2,("K")2/*!!$G()$2! D*!0--)$0"2&$!K$$.2&(->*.2 ^62 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% D"*)"L2'$2"0-'$2-))"0.(,"0"$0"2 a-.$")e2,".l2.*".e20ll0f2b!".b#0*>>*2`rc=/(-0"2 d$$/(f.2.$"2b>"f.2.$/-"g**0"2 ^42

28 `-0,/0%7..!0%/02.<%<.50/0%:150<1=`% 0/,8:3%;1,8-./%d%[U]%5N;N<<3%,1&&158<<1% SV! WV!,""))>A?(A% 0$$/$.2)L#BLZ22 6A$$E")*)%'$%)FB?C?% 2O*!!-2/$K/((.*0"2.*K.L/LL)E2L>L2#*!!-2,((.$Z2 ^^2 RV%<N42;1,.%9%1c<062^%% ^c2

29 &0P3%<08P6<%73!78/<N,/8//3^%< %,10,,0V% <N4,15.M%<N42;1.2%/8.!12<156-1,8% Tiedonkeruu Puhelinsoitto Hakemus lähetetty Haastattelu / tapaaminen Seuranta Työpaikka OMA YRITYS Työpaikka FAZER Työpaikka SPR Työpaikka GOOGLE - Kysy muilta yrittäjiltä Tehty 3 tiedonkeruuhaastattelua KYLLÄ 2 haastattelua tehty käynnissä tulossa EI Maija Ahola Hakemus starttirahaan OK buukattu Työpaikka HOTELLI KÄMP KYLLÄ hotellinjohtajalle OK ^52-0<82%&0056<N4&10,,671%54N<NN=% %`-0<3% %10,11%,3N<3<%&0056<N4&10,,6782% -8</3/<N,/882+%/0<3%26&81--02%<N4550/<N<`% ^e2

30 -0,3%62%&0056<N4&10,,1=% XBH)$).$'$2*"2".0*#LL)2/"*>L2F*J-0.$2.$!/".0*/$)0$20")()2-0$$,"0.$%2M`0",%2 #$0/$/$2B!".B02-,$2SC]"K,")*)E2.LB0"&L"/L")*)2,BB'L%%T2 X$!/*2-)E2,(G*"2/"*>L2'(>#"0.*G(2Md#BK--J")2.(.#",(027386E20"0L")*)2K$#(2.L!#*")2!*#!B.-")F#$)$/$T2 X$!/*G$2*"2K$>(.$2*J*02'(>#"0.$$2M*0",%2KBY"*)"$0B"0.LE2'-#(2*"2F*JL2.(>*/$)0$2 &"$)2"!F0$)-.(#0"_T2 ^j2-0<82%54np3<%&0056<n4&10,,671=% Parhaat keinot: 8! I*!#-0.-"J(2'$2#*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2O-).$#.-"2 '$2/L!/LL20(-0"G*>"'$0"%2OB0B2/"K'*".L2.BH)$).$'"*)2.$!&*"0.$%2 7! OLB2&$>'-)2,*00(">>$E2!*#!B.-")F.$&$K.(,"00$E2 #-(>(.(#0"00$E2->*2[0">,L.2'$2#-!/$.2$(#"[E2QI2$")$2,(#$)$%2 6! X**2>"0.$20")($2#""))-0.$/"0.$2.BH)$).$'"0.$2'$20-".$20(-!$$)2 *0","*K">>*E2!*#!B.-"'">>*E2.-",".(0'-K.$'">>*2M!""&&(*)2 B!".B#0*)2#--0.$E2/-".20-"G$$27]62K*)#">H>>*20$,$00$2 B!".B#0*00LT2 4! O$0/$/$.2$>$.%2d-".$2*0","*K">>*2#$0/$/"*)2$>-'*)2B!".B#0"00L%2 d*(!$$2,*j"$$2'$2'(.(.$2"k,"0"le2'-.#$2f*.l/l.2,".#l2$>$.2 -/$.2#$0/$/"$%2 ^! ILKL)2.())*.(.2'$2/LKL)2$!/-0.*.(.2B!".B#0*.E2'-"00$2#*)F*02 0((!"2/$"K.(/((0%2 c32

31 -0<82%54NP3<%&0056<N4&10,,671=% Lehdet, tv, radio O$0/(B!".B0.*)2,*)*0.B0.$!")$.%2X$!/*G$2-)E2,(G*"2!$K$$2*"#L2$"#$$2!*#!B.-")F")%2O$.0-2,,%2X$>-(0*>L,L] >*KJ*00L2Mu^320(-,$>$"0.$2#$0/(B!".B0.LuT%22 R(0"*)2B!".B0.*)E2'(>#"0.*)2>$".-0.*)2'$2&!-'*#F*)2 &*!(0.$,")*)%2 S*)#">HK$$0.$G*>(.2 b",".b0&$>0.$.%2d$"##-'$2$/$(.((2$>*,,">.$2.$0-">.$%2 a-&$2b!".b0.*)2b.]f>$).**.%2fk,"0"le2'-"j*)2*"2k$>(.$2 >LK.*/L)E2>LK.**2&-"0%2R(0"$2*"2/-"J$2K$#*$2>*KF] ">,-".(#0">>$E2,(G$2.$!/*2F*.B">>*2-0$$'">>*2-)%2 c82 -.0<1%,802671%54N<33%<N4&10,,1% d-0"$$>")*)2,*j"$e20"*>>l2*0",%2 h")#*jf)2]!bk,l.2 k!".b0.*)2-,$.2)*w0"/(.%2d$"##$2-)2 /$")20"*>>LE2*"2,"00LL)2,(($>>$2$(#"%22 A,$)2>""G-0"2.BH)/L>".B0&$>/*>(2 S*$JK().*!".%2d-".$2'$2*KJ-.$2.$&$$,"0.$%2O$.0-U2 999%0(-!$K$#(B!".B#0*.%12 I(-#!$.BH1!,$.E2,((.2!*#!B.-")FB!".B#0*.2 c72

32 <N4,15.M%6-1%<6&SX%-085.0/0--1<%<N4212<171<% 8%2 7%2 6%2 4%2 ^%2 c%2 5%2 e%2 j%2 83%2 c62 /.6!1<%&.;8502,62<1,<0<%<N4212<170558% 8! X**2*)0")2-,$2XAD83]0")()2 #""))-0.$/",,$.2.BH)$).$'$.2 7! I$>,"0.$(J(2KB/")2 SB/L21">"02'$2KB,B2 A,$2K"00"&(K**0"2 OB0B,B#0*0"2!*#!B.-"'$>>*2 *.**)&L")E2QIU)2>LK*GL,")*)2 #(".*)#")%%2 6! d-".$2!-k#*$0f2 4! X**2,("0F")&$)-'$2 ^! N!/"-"2>-&(#0"E2,"#L2,*)"2KB/")E2,".L2 -&".\2 c42

33 50/33%,3N<32242%:02,,873% C`OCkXAfaf`b2aN2S`NiSRbX`C`fi`b2b`RIAaN2NhNbINfSXNaNhh`2 c^2 :35<3%1512:10;<1712%/..!0--1<%:0!;88<^% 8%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2.*#*,LGL2&*!(0.**>>"0.$2 ".0*.(.#"0#*>($%2 7%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2F*.L,LGL2,">>$"0.$20*2-"#*$0F2-)%2 6%! `.2#*!!-2,-)">>*20(())".*>,"0.$0"%2 4%! N>-".$.2.LBJ*))B0#-(>(.(#0*)2#-#*">*,$G$20-&""#-2((0"2.BH2 0")(>>*2#LB.L))H00L%22 ^%! N))$.2!$K$)2-K'$">>$2>""#$$2&LL.H#0"L0"%2`.2->*2/$>,"02$>*).$,$$)2 &$>##$$0"%2 c%! k!".l.2'->>*#")2$>$>>*20"#0"e2*gl2b0.l/l0"2,*)*0.bb20"*>>l%2 5%! `.2(0#$>>$2$'$.*>>$2.$!&**#0"2["0-0F[E2.BBJB.2.$/$)-,$"0**)%2 e%! AJ-.$.2'-)#()2,(()2M(!$/$>,*).$'$)\T2#*!.-/$)20")(>>*E2,"K")2 0")()2#$))$G$"0"2K$#*$%2 j%! AJ-.$.2)-&*".$2,((.-#0"$2'$2&"#$/-"G-'$%2 cc2

34 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% S! :*O#>A?>"Q(Z2C$#*))$2/*!#-0.-'$2'-2.BH00L2->>*00$0"%2O*!!-2 #$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2g>L2KL&*">*2.BHGH,BBGL0"Z2 '-.*)#")2>""GB/L.2$"*,&$$)2#-#*,(#0**0"2.$"2-0$$,"0**0"%2 O".*B.L2/$K/((.*0"%2 [! ;$*%J"*)*EJ"")#")%'$%*"U?())*L("D")%BO"?B#A"")E20"))*2 K*>&-,&"2&LL0.LE2&$>##$2&$!*,&"2'$2/$0.((.2(0*")2 >$$'*,&"$%2 ]! ((J*>>$2$>$>>$2((J*00$2.BH00L2M'-02-0$$,"0.$2*"2->*T%2bLB.L2 *)0")2#B).*0"E20"G*)2)*(/-G*>*2*J(.%2 c52 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% RV! 0(-!$K$#(#-)0(>.*">>*E2*KJ-.$20(-!$$)2.$&$$,"0"$%2 I$>,"0.$(J(2$")$2KB/")%2 ev! &"QF%5")#*Q%0)UJO>f"H"A"%#())>AA$%'$2,BB/L)L%2 gv! TV!.A#>%"?A**A"%2D".#L2.BHGH,BB0'$#0-2*"2K$"G$$E2,(G$2 )*Y$F"/")*)2$0*))*2K$"G$$Z2 ce2

35 50/3-1<8!01150<% cj2 &0P3%0</8/0%;N:3//3%:0!88//3^%8<%658%N,/02V% DBBJL2.(#*$E2$&($E20&$!!$(0.$Z2X$&$$2 &$>'-)2"K,"0"LE2,BH02/*!.$"0"$%2 A>*2:BB0"0*0F2$#F"/")*)E2>""#(E2K$)#"2 KB/L)->-)2K-!,-)*'$2#*K--)Z2 CB.,".L2.BH)K$#(2'$2/$&$$]$"#$E2)$(F2 B0.L/"0.L2'$2K$!!$0.(#0"0.$0"Z2 D"JL2,"*>"2#-!#*$>>$2'$2(0#-2$")$2KB/LL2.$&$K.(/$#0"2&"$)Z2 532

36 -0,3%:10,.<<11+%,.02,1%26&81/<0%<N4550/<N<=% N0*))*2'$2,-F/$$F-2 A0$$,")*)2'$2)LB.H.2 XBH)K$#(,*)*.*>,"*)2.().*,(02'$2#LBGHH)-G-2 N'-".(0E2/(-J*)$"#$2 A>*,(02'$2*)0"/$"#(.*>,$2 S").$2r2&$>##$.-"/* >A%(A#>%E*")$$%H>JJ($%'$%J*AA"E"AE"% G[VW[%E")KM% 572

37 -0553% %a%-0//3%<8;<3:0//3%<40<3%62% <3553%;8<,8553=%G;81P;.2<8!80P82%-0858/<3K% 8! [ILKL)2#$"##"$>>$[2 7! SB/"L2,BB'"L2.$!/".$$)2$")$%2 O$)0$")/L>")*)2#$(&&$2-)2 #-/$20$)$%2X*#)"0*)2'$2 #$(&$>>"0*)2#-(>(.(#0*)= #-#*,(#0*)2BKJ"0.*>,L2-)2 #-/$%22 6! d-0"$$>"]2'$2.*!/*b0$>$%22 4! fx]-0$$,"0.$e2'-.$2-)2/$")2 K$!/-">>$2d(-,*00$% <N4:60-1&.511%7..!0%2N<%..P M% XBH&$"##-'$2-)2)B.2cw2*)*,,L)2R(J*>>$,$$>>$2#(")2.$0$)2/(-0"2 0"G*)%2 O$.0-2,BH02,".#L2$,,$F.2-/$.2.$0$&$")-00$2'$2,"0.L2-)2B>".$!'-).$$U2 hlkj*u2kg&0u==999%*>b]#*0#(0%1=j-;(,*).0=838j8=63c38ej= R(0",$$=ec4^384;]j*$3]466;]$e*$]7e6<x4<:8^72 542

38 <.58:10/..P82%151<%71%1--1<0<%G53;P8M%6&8<./;1550<./K% 5^2 1512:10;<61/0%<.,8:11%,0!71550/..<<1% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, ilmestyy 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen c2

39 1512:10;<6/0%<.8,/0% Uusi ura keski-iässä? 74 tarinaa ja ajatusta ELY-keskuksen työllisyyskatsaus: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58415/ty%c3%b6llisyyskatsaus+helmikuu+2014/99f85c43-0a63-4bf1-aeb3- dff9cb Tulevaisuuden ammatit - artikkeli: 50 ammattia: täältä ei työt lopu -artikkeli Aikuiskoulutustuki Alanvaihto mielessä näin se käy! artikkeli: 552,3N%<N,,33-3//3%-62<8:0/<1/<1%\1c8j66,0//1^% /11<%:02,,873%<N42;1,..2%71%6-112%,8;0<<N-0/882^% 5e2

40 : ,/01%8!0510/002%<1!&80/002%9:02,,11+%76/%<08P3<% 762,.2%<1;62%<1!:0</8:12%: /<1M% R!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(2'$2((J*>>**)0"'-"G(,")*)2 I$K/((#0"*)2.())"0.$,")*)2'$2-0$$,"0*)2.())"0.$,")*)2 O*K".B0#*0#(0.*>(/$>,*))(#0*.2 XBHBK.*"0H.$"J-.2'$2.BH00L2'$#0$,")*)2 XBH&$"#$)2,((.-0F>$).**00$2'$#0$,")*)2 S$$0.$/"00$2)*(/-G*>(]2'$2/(-!-/$"#(.(0F>$).*"00$2 -))"0.(,")*)E2&$>$(G**)$).-.$"J-.2 O""!**)2.$>.(G$,")*)2'$2.*K-##$$.2#-#-(#0*.2 X**2KB/L2#-(>(.(0Z2]#-(>(G$'$#-(>(.(#0*.2 5j %,00<6/^% 343] !""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$%12 999%,-).*/"0.$%12 e32

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 17.3.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Aamupäivän agenda Miten eteenpäin omassa työnhaussa?

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 15.12.2015 Nina Juhava ja Taija Keskinen TYÖNHAKUVETURI 18 asiantuntijaluentoa vuosittain N. 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Minulle paras työelämä

Minulle paras työelämä Minulle paras työelämä Taija.Keskinen@ekonomit.fi Pyydä kontaktiksi LinkedInissä Twitter: @TaijaKn Liity Suomen Ekonomit Facebook ja LinkedIn -ryhmään Itsellesi mielekäs työura? Omat ja muiden kokemukset

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Osaamisen viestintä työnhaussa

Osaamisen viestintä työnhaussa Osaamisen viestintä työnhaussa - kun harjoittelu, osa-aikatyön haku tai valmistuminen häämöttää 26.11.2013 klo 16.15-18 Pinni B1100 Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Reeta

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Miten saitte harjoittelijan?

Miten saitte harjoittelijan? Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta vuonna 1 Urapalvelut / Mari Rantamäki Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN EN MINÄ OSAA KERTOA MITÄ MINÄ OSAAN OSAAMINEN ANALYSOIDAAN HENKILÖKOHTAISESTI HAASTATTELEMALLA JA DOKUMENTTIEN AVULLA KOULUTUSTAUSTA TYÖKOKEMUS JA TAIDOT PERSOONAALLISET OMINAISUUDET

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari

Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Työhaastattelu - näin onnistut haastattelussa Webinaari Nina Juhava ja Satu Myller Uravalmentajanne Nina Juhava Suomen Ekonomit Satu Myller Tekniikan akateemiset TEK 1 Webinaarin teemat Miten pääsen työhaastatteluun?

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

FORD RANGER _Ranger_2015.5_COVER_V2.indd /08/ :39:54

FORD RANGER _Ranger_2015.5_COVER_V2.indd /08/ :39:54 FORD RANGER 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135 184 31 350

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö:

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö: ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: Opiskelija tunnistaa aikaisemmin hankkimaansa osaamistaan opintojensa lähtökohtana, tekee kokoaman siitä

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015

Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta. Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Tulevaisuuden työelämä opiskelijan näkökulmasta Lauri Lehtoruusu 8.5.2015 Mitä vastavalmistuneiden palaute kertoo tekniikan yliopisto-opetuksen laadusta? Vastaako tutkinto valmistuneiden odotuksia ja työelämän

Lisätiedot

Sisällys. Liikkeelle... Perinteinen ja positiivinen psykologia... Hyvän mielen taidot... Hyvä mieli jokamiestaidoksi...

Sisällys. Liikkeelle... Perinteinen ja positiivinen psykologia... Hyvän mielen taidot... Hyvä mieli jokamiestaidoksi... Sisällys Johdanto................................................... 12 Liikkeelle................................................ Perinteinen ja positiivinen psykologia....................... Hyvän mielen

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Esityksen sisältö 1. Työkykytalo työkaaren perustana 2. Hyvä työ Pidempi

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Osaamisesi esille portfolion kautta

Osaamisesi esille portfolion kautta Kuvio. Portfoliotyöskentely osana tutkintoa Osaamisesi esille portfolion kautta Portfoliotyöskentelyn kokonaistavoitteena on kuvata kerryttämääsi osaamista amkopintojen aikana. Portfoliolla voit osoittaa

Lisätiedot

World-Wide Work Stress

World-Wide Work Stress Sanomatalo, Helsinki Hajautetun työn seminaari 7.9.2010 World-Wide Work Stress Hyvinvoinnin johtaminen hajautetussa työssä Niina Nurmi Aalto Yliopisto, TKK Projektipäällikkö, vmstan VÄITÖSKIRJATUTKIMUS

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA 24.- 25.4.2014 Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat 8-88 -vuotiaat pohjoiskarjalaiset Tulevaisuuden työelämätaidot Tulevaisuuden työelämän avaintaitoihin liittyvä kysely

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa

Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa Työnhakuvalmennus Löydä paikkasi auringossa CV = ansioluettelo = resume Millainen on hyvä CV? 1. Mene heti asiaan - Panosta helppolukuisuuteen - Lukijan on löydettävä CV:stasi kymmenessä sekunnissa oleellisimmat

Lisätiedot

1 2 3 4 5 7 9 A B 10 11 12 13 14 15 16 17 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 3 2. Tavoitteeni... 4 3. Tunne itsesi... 6 3.1 Taitosi... 6 3.2 Arvosi... 7 3.3 Persoonallisuutesi...

Lisätiedot

VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola

VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola VALTTIURA TUNNISTA MAHDOLLISUUTESI TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Tavoitteeni... 3 3. Tunne itsesi... 4 3.1 Taitosi... 4 3.2 Arvosi... 5 3.3 Persoonallisuutesi...

Lisätiedot

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 Urasuunnittelu Lähtötilanne Perhe, ihmissuhteet, opiskelu, työkokemukset, tavoitteet, elämänhistoria Itsetuntemus Työelämätietous

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median työelämäpäivä 24.4.2012 Terhi Erkkilä Työelämäasiantuntija Ura- ja rekrytointipalvelut / Opintopalvelut

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen

Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mitä lukion jälkeen? Sujuva-hankkeen ryhmänohjaustoiminta lukioissa 1. tapaaminen Mirja Väänänen, Teija Mikkilä & Leena Viitanen, Oulun yliopisto, 2016 Esittelyt SUJUVA-hanke Tavoitteena sujuvoittaa siirtymisiä

Lisätiedot

Kiinnostava ja avoin naapuri!

Kiinnostava ja avoin naapuri! Venäjä on - Kiinnostava ja avoin naapuri! Me emme ole vihollisia! Me olemme venäläisiä Venäjällä on - Joukkueen henki! Venäjällä ei ole esteitä Tavallisille kansalaisille Venäjällä on tapana Tehdä työt

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor

8.3.2011. Hannu Tonteri Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi. jalava & tonteri. Pro Labor 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on

Lisätiedot

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne.

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne. YTT Eeva-Leena Vaahtio elvaahtio@elisanet.fi gsm 050-407 5730 www.eevaleenavaahtio.fi Otty ry. 17.5.2011 Akava-talo Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015

Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015 Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015 SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 - TAITOTASOLTA A 1.1 TAITOTASOLLE B 1.2. s2v1 s2v2 s2v3 Tutustuminen ja esittäytyminen Kotimaani Minä ja lähiympäristöni

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot