../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%"

Transkriptio

1 ../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%!""##$%&$'()*)+%,- % % %%!""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$% %,-).*/"0.$%12 :15-82<171228%<32332% C""##$2D$'()*)E2$>()2&*!")2#$0/$.(0F*.**)2,$"0.*!"2'$2>(-#$)-&*G$'$E20"G*,,")2,BH02 C$.#$"0(#*0#*")*)2/$>,*).$'$2 I(-J*0.$273372!*#!B.-"))")E2 M(!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(E2 #*K".B0#*0#(0.*>(.E2#""!**)K$>>").$E2.BH00L2 '$#0$,")*)E2#-(>(G$'$#-(>(.(0T2 72

2 <1:60<<88<% N).$$2#-)#!**W0"$2.BH#$>('$2$>$)/$"KJ-)2.-.*(G$,"0**)2 XBH#$>('$2-,$)2-0$$,"0*)2.())"0.$,"0**)2 O*")-'$2>HB.LL2&"">-.BH&$"##-'$2 N).$$2!*#!B.-"'"*)2#LB.L))H)2/")##*'L2 $>$)/$"K.$'$)$2*!-G(,"0**)2 N).$$2>"0LL2*)*!Y"$$2'$2".0*>(-G$,(0.$Z2 62 IH$)?**A**)A$+%"?A**)AF+%?BCJ$"##$$)K=2 42

3 0</82/3%:60<<1-0/82%1/8228% I-"G$'$.2*"/L.2-J-.$2,("J*)2.-","/$)E2/$$)2.-","/$.2".0*%2 I-"G$'$.2*"/L.20*>"G*>*E2/$$)2-G$/$.2$0"-"0.$2-&"#0**)2]2,BH02/$0.-")#LB,"0"0.L%2 I-"G$'$.2*"/L.2'L,LKJL2-)Y*>,"")E2/$$)2>(-/$.2.$/-"G*".$2'$2*KJ-.(#0"$2 I-"G$'$.2K(-,$$/$.2-,$.2-))"0.(,"0*)0$E2-0$$/$.2'$2(0#$>.$/$.2)$(W$2)""0.L2 I-"G$'$.2.())"0.$/$.2-,$.2/$K/((.*)0$2 I-"G$'$.2-/$.2.*!/**>>L2.$/$>>$2B>&*".L2'$20$,$>>$2)HB!"L2 ^2./,6-.,/8/0%6;711:1<%/02.1% [S$)##",$)"2#-(>(.(02,*)**2 K(##$$)Z[2 [O(#$$)2*"2K$>($2*)LL2B>"2^3] #B,&&"0.LZ[2 [X-.*(.$)2()*>,$)"2A"L*)%#() [2 [A>*)2>""$)2/$)K$2$>$)/$"K.--)[2 [D$>##$)"2>$0#**2#(".*)#")2>""#$$E2'-02 /$"KJ$)2$>$$[2 [`"2,")(>>$2->*2-0$$,"0.$2((J*>>*2 $>$>>*[2 [a-(j()2$>-"g$,$$)2)->>$0.$2 ((J*>>$2$>$>>$[2 [A>*)2/$0.$2/""0#B,&&")*)2'$2.LB))L2 /"!.$$Z[2 &".#L)2&$&&"](!$)2'L>#**)[2 [X**)2#$"##*)"2()*>,$)"2*.**)[2 [bb.2-)2&$!$02$"#$2.*kjl2,((.-0[2 [I-")2-&&"$2&$>'-)2((G$2)-&*$0F[2 [blb.l)2/"*>l2#b).*)"z[2 [DB0.B)2KBHJB).L,LL)2$"*,&$$2 #-#*,(0.$)"[2 c2

4 %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%% d-".$.#-2#""))-0.$/$0.$2$/-",*0.$2.bh&$"#$0.$2$")$2 >"0LF*.-'$\2d-".$.#-E2'-02B!".B#0*0.L2*"2$>$2#((>($2,".LL)\2 d-".$.#-2#())*020$$.2!*#!b.-"'$)2#""))"2/$"2'l.l.#h2 /$0.$$'$$)20-"G-&BB))H)\2.A#>)$%"?A**A"%V2->*.#-2/$#((G()(.2-,"0.$2/$K/((#0"0.$0"2 0))>A?()*"A((?*)$2V2->*.#-2$"J-0F2,-F/-".()(.2'((!"2 )L"0.L2.*K.L/"0.L\2R0#$>>$.#-20$)-$2'$2)LBGLL20*)\2 ;$#(J$J*O*"A?$2V2-)#-2QIU00L2/$K/((.*0"=,BB)F/$>W0"2 '((!"2#B0*"0**)2.*K.L/LL)2K*F2$>(00$\2d*>#*LE2BF,*#L0E2 /$")2!*>*/$)W$2#-#*,(0.$2#-!-0.$/$% %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%%,FB?F))C)%*A"E*O#"?%'$%?$O")$?%V2#*!!-.#-2 *0",*!##"*)2$/(>>$2/$K/((#0"0.$0"\2A>*.#-2,"*W)B.2 '-#$"0**)2/L"GL,LL0"2/$K/((.**)2#LB.L))H)2.$!")$)E2,".*)2#B0*")*)2/$K/((02)L#BB2.BH00L\2 0-&""#-2*KJ-.*.(.2K$$0.$G*>($'$.\2 ;$$A?$L*H("AA$2V2-)#-2/$>,"0.$(J(G(2KB/")E2-)#-2 &*!*KJBGB2B!".B#0**)2'$2.*K.L/L)#(/$$)\2OB0B.#H2 DBBJL.#H2&$>$(.*G$E2*>>*.2.(>*2/$>".(#0"E2->*.#-2 B0.L/L>>")*)2>-&&(()20$$##$\2 e2

5 23,4,.5-01%1512:10;<662% j2..p %.!1,8;0<n/% I$>"))$)/$&$(02'$2!$'$G-,$.2,$KJ->>"0((J*.2 C-K#*(G$2'$2(0#-$2".0**)0L2.$!/".$$)Z22 a$.#(/$2-&&",")*)2'$2#*k"gb,")*)2 A,$)2.BH,$!##")$]$!/-)2#$0/$G$,")*)2 `!">$"0"$2.BH(!"$2*>L,L)2$"#$)$E2 (!$)/$"KJ-.2'$2!$J"#$$>".2(!$&LL.H#0*.2 B>*"0"L2 R!$#*K".B02>$$'*,,")U2-))*>>"0((0E2 K$!,-)"$E2.$0$&$")-E2*>L,L2 #-#-)$"0((.*)$2 832

6 -..<6/%G71%,!00/0K%62%-1;P6550/../% f!f0$)-,"0] F>$))*2 R(0"2()*>,$2#"*K.--2 XBB.B,LGH,BB0= ((&(,(02 )B#B"0**)2.BHKH)2 D$!*,,$.2.BH>>"0.B,"0],$KJ->>"0((J*.2 `"2->*2.BH.L2.L>>L2 K*.#*>>L2 X*!/*BJ*)F>$2/$$F"2,((.-#0*)2 `>L,L)F>$).**)2,(( <82%../002%<8;<3:002=% R(J*>>**)] #-(>(G$(.(,")*)2 XBH)$).$'$)2,$KJ->>"0.$,$2.LBJ*))B0#-(>(.(02 XBH)#"*!.-2"0-)2 -!Y$)"0$$F-)2 0"0L>>L2 A,$2B!".B0=.-",")","2!>D#*$AI%?BC)D$()%#$(L$% :*O#>A?>"?(E$HH$% XBH/-",$.-","0.-)2 K$!'-"G*>('*)2 #$(G$2 &""H>?BCJ$"##>'*)% *?A"))FHHF% S$!!$0.(#0*)2 #$(G$2 872

7 -02./<1,6%1512:10;<171=% K$>($)\2 A>*)#-2>$$'$0F2 /*!#-0.-".()(.(\2 '$2*>L,LL)\2 >HB.BB\ ,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% 842

8 8^2 0,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% XBH)K$#"'$.2(0#-/$.2"L)2K$"G$$/$)2&$>'-)2*)*,,L)2#(")2.BH)$).$'$.2 g>l2#*!!-2"#ll0"2.$"2>$".$2&$&*!*"k")2#(/$$0"e2'-02(0#-.2.(>*/$0"2 0B!'".B#0"2 2(>O*EE"HH$%?BC)?*#"'C"HHF%>)%*)*EEF)%J>"AA$>H>'$%#(")2 /$)K*,,">>$%2MhLK.**),L#"2d27336T2.A*"EJ"*)%?BC)?*#"'C"Q*)%?BC#B#B%JBABB%*))$HH$$)%?$"%J$O$)**% 2MX(-,"2*.2$>%28jj^T2 8c2

9 YRX%,N-&&0/<82%,1221<<11Z% SBHJB).LL2>LK*02&*>#L0.LL)2&"">-.BH,$!##")-".$2 I*!#-0.-".($2$#F"/"0*0F2 DL"/"GLL2-0$$,"0.$$)2 `.0"L2!-K#*$0F2.H".LE2'-"K")20(K.$(.((2").-K",-"0*0F2 X(-J$2*0"")2/$K/((#0"$$)E2'-".$2*"2)(-!">.$2>HBJB22 O(,-.$2K*F2#LG*>B00L2.BH)$).$'$)2,$KJ->>"0*.2 *))$##->((>-.%2bL".L2/-"2->>$2*0",*!#"#0"2'$#0$,"0**)2 '$2.*!/*B.**)2>""GB/L.2 XBH>>"0.LL2".0*2".0*)0LE2&*!(0.$$2!-K#*$0F2*0",%2.-",")"," %-N4<3%:1;:0/<.:1<% N!/"-")F#B#B2 I(-!-/$"#(.(0.$"J-.2 XL0,L>>"0BB02 C""&&(,$G-,((02 OB#B2#!""W0**)2$'$G*>(()2 I$0.(().().-E20".-(.(,")*)2 S*)#"0*.2'$2:BB0"0*.2.$"J-.2 OB#B2&-KJ"0#*>>$22 X$0$&$")-"0((02'$2/$#$(02 OB&0B)*"0BB0E2*>L,L)K$>>").$2 O-#*,(0E2/*!# I""0$(0E2K$!#".0*/((02 h(-/((02 OB#B2K$K,-G$$2#-#-)$"0((#0"$2 Lähde: Ruoppila 1996, Vaahtio e2

10 2.6!<82%71%/8206!80P82%:1;:..P8<%71%;80,,6.P8<% Eri-ikäisistä työntekijäryhmistä seniorit ovat eniten syrjitty ja nuoret toiseksi eniten syrjitty ikäryhmä. Lähde: Eeva-Leena Vaahtio222 8j2 R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1%%.!12%71%1512:10;P62% /..220<<85..2% aaoa2ah`x2sklikbxgbkx2bgfxg2xklonhran\2 732

11 .!1/..220<<85.2%71%<N42;1.2%% R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1% %SV%0</8<.2<8-./U22 X"*J-0.$2,-F/$$F-0"E2$!/-0"E2/$K/((.*0"2 WV%:10;<68;P6<U22 h"0.$$2.*k.l/l.2'$2-!y$)"0$$f-.2'$2#*!ll2f*.-$2 [V%\6,./U2 I$>".0*2&$!K$$.2/$"K.-*KJ-.2,">>L2$>-"G$$2 ]V%:15-0/<85.<U2 h$".$2qi2'$2k$#*,(0e2/*!#-0.-.2'$2k"00"&(k*2#().--)2 O""))-0.(#0*)"]>"0.$(02 I$K/((0]2'$2-0$$,"0#$!G$2 XBH,-F/$$F-.*#"'L)"2 R)*>,"*)"2.BH2]#!".**!".2 X"*J-)#*!((K$$0.$G*>(.2 XAD832(!$/$"K.-*KJ-.2 D!"-!"0-")F.$(>(##-2 S"00"&(K*2 I*!#-0.-#$!G$2 RV%<N42;1,.,1-&1271E2$;F-)Z2 `m;*>]0*(!$).$2 782 SV%-0<3%-023%;15.12=% 772

12 10<6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$% <6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$%2 hlkj*u2d#bk--j%;-,27386e28452b!".b0.l2 742

13 op")j2-(.29k$.2b-(2>"#*2j-")y2<*0.2$)j2y*.2 @".L2-0$$,"0.$0"2'$2F*.-'$0"2K$>($"0" @".L2*.2.(>*2#$"&$$,$$)2)B#B"0*0.L2.BH0.L0"\2 7c2

14 d"'$")f2'$2&$"##$#().$2 XBH)20"0L>.H2 XBH$'$.2 XBH#$/*!".2 6-1%.285-1<N420% `0","*02 D$>##$2 N!/-,$$">,$2 752 <N4,15.M% <N4-6<0:11<06<8,0740P82%<.220/<1-0282% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 7e2

15 -05510/821%/02.<%<.228<112=%,-&!.&//#!+)!0&11#()&)23,! )L#B/"00L\2`0",%2[S("&&(,BB'L2*.0""2((0"$2 @".L2Y--Y>$$,$>>$2>HB.BB\2d-0"$$>"0*)2,*J"$)2)L#B/BB02'$2$#F"/"0((0\2 7j2 6-12%6/11-0/82%71% :1;:..,/082%<.220/<1-0282% 682

16 -0,/0%:1;:..,/082%<.220/<1-0282%62%<3!,833=% O()2F*.LL2/$K/((.*)0$_2 2A0$$2,BH02KBHJB).LL2)"".L22 2I"!.$$2!""GLLE2*"2/L0B2K*>&-0F2 2X"*.LLE2,"K")2#*0#"GBL2 2R!$0(())"G*>(2-)2K*>&-,&$$22 2A))"0.((2(0*$,,")2 D("JJ(A(>O"?(#A"")2 682 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 672

17 @"0.L2#$"#*0.$20$$.2B>**)0L2#"".-0.$2'$2#*K('$\2 662,6<0<8;<3:3M%% N-&N!40%/02.1%&1!;10<82%,.:11:1<%6-0210/..P8<% NK#*!((02 N#F"/"0((02 N>-".*#B#B2 N)$>B0-")F#B#B2 N!/"-")F#B#B2 N(G$,"0K$>(2 N/-",((02 h""#*.-","))$)2.$'(2 `>L,L)">-2 `,&$F$2 `))$##->((>-G-,((02 `0"").B,"0#B#B2 pbb0")*)2#().-2 S$!#").$#B#B2 S$/$"))-")F#B#B2 S(->*>>"0((02 S((,-!").$'(2 fj*-")f#b#b2 fk,"0>lk*"0bb02 fk,"0.*)2$!/"-")f#b#b2 f.0*k">>").l2 f.0*>(-g$,(02 Itseohjautuvuus Johdonmukaisuus Johtamistaito Joustavuus Järjestelmällisyys Kirjallinen esitystaito Kokonaisuuden hahmotus Kontaktin luominen Koordinointikyky Kustannustietoisuus Kuuntelutaito Kyky luoda järjestelmiä Kärsivällisyys Käytännöllisyys Lojaalisuus Looginen ajattelu Luotettavuus Luottamusta herättävä Luovuus Matkustushalu Mielikuvituksekkuus Hyvämuistisuus Mukautumiskyky Myyntihenkisyys Myönteisyys Neuvokkuus Neuvottelutaito Numerotaju Omaksumiskyky Ongelmanratkaisukyky Opetustaito Oppimiskyky Organisointikyky Paineensietokyky Palveluhalukkuus Positiivinen asenne Päättäväisyys Rohkeus Ryhmätyöskentely Seurallisuus Siisteys Sisukkuus Sinnikkyys Sopeutumiskyky Sosiaalisuus Soveltamiskyky Suullinen ilmaisutaito Suunnittelukyky Taiteellisuus Taito viedä asioita eteenpäin Taloudellisuus Tarkkuus Tehokkuus Tekniikan taju Terveys Tiedonhaluisuus Tilannetaju Tuloshakuisuus Tunneäly Tunnollisuus Ulospäinsuuntautuneisuus Uskottavuus Uteliaisuus uusia asioita kohtaan Vakuuttavuus Valppaus Yhteistyökyky 642

18 8/0-8!,,0M% -0<3%-NN2202%71%&15:85.2%6/1171%6/11=% -BB))")?*#"'F%! `.0""2$#F"/"0*0F2((0"$2$0"$##$".$2! X$/-"G**>>")*)E2e2.$&$$,"0.$2'-#$2/""##-2! X*#**2$#F"/"0.$2>"0L,BB)FL2->*,$00$2 ->*/">>*2$0"$##$">>**)2! A0$$2;>-(0$.$2#$(&$)2! A0$$20-&*(G$$2.-",").$.BB>"LL)2$0"$##$$)2,(#$$)2 -$O##")$*))$#>"'$%! X())"0.$$2,$!##")$,$KJ->>"0((#0"$2! A0$$2.())"0.$$2.(-G**)2#">&$">(#B/B)2! A0$$2&!-1>-"J$2$0"$#$0#().$$2 hlkj*u2d"!'-2d".#l&$$0"e2s$$y$]s*>"$2$,,$w#-!#*$#-(>(2 A0$$2KBHJB).LL2*!"2,*)*.*>,"L2 $0"$#$0B,,L!!B#0*)2>"0LL,"0*#0"2! I$>".0**2"J*$.2#$))$G$/((J*)2'$2.-.*(.*G$/((J*)2#$))$>.$2! A0$$2#*K"GLL2"J*$)2&$>/*>(#-)0*&F#0"2$0F2! A0$$2/"0($>"0-"J$2'$2#-)#!*F0-"J$2KBHJB.2 $0"$##$$>>*2 1A"$##$$)%#(EJJ$)"%! A0$$2*))$#-"J$2$0"$##$$)2.$!&*".$2! h(-2>(-g$,(0.$2! k>"gll2$0"$##$$)2-j-.(#0*.2 A0$$2,BBJL2'$2&$>/*>>$2/"!.($$>"0*0F2! bl&&l!l2#lbgl,ll)2f*.-'l!'*0.*>,"l2'$2 KBHJB).L,LL)2/"!.($$>"0.$2$0"$#$0F*.-$2 6^2,6<0<8;<3:3M%:1571/<1%<.<<./0%;6--002^% OB0B2/""J*>.L20")(.2KB/")2.().*/$>.$2 >LK"&""!"0"2K*)#">H>.LU22 E"*H*A?FA"%>)=`% O*!LL2/$0.$(#0*.2BK.**)2'$2#$.0-E2->*.#-2 0$,$$2,"*>.LZ2 6c2

19 <N4,15.M%:1;:../U%71%6/11-0/,1!<<1%a% 6/11-0/&6!<\6506% a$-g*>*2/$k/((#0"$0"2*0",u22! N,,$F>>")*)2BJ")-0$$,")*)E22! N,,$F>>")*)2*!"#-"0-0$$,")*)2! XBH)LB.H.2'$2$"#$$)0$$))-#0*.2! D*!0--)$)2-,")$"0((J*.E2! X*#)"0*.2.$"J-.E22! I"*0F).L]2'$2/(-!-/$"#(.(0.$"J-.E2! d-0"$$>"0*)2,*j"$)2.$"j-.e22! OLJ*).$"J-.E22! O$)0$")/L>")*)2-0$$,")*)2'$2#"*>".$".-2! `>L,L)F>$))*E2.*!/*BJ*)F>$ ,10/8--1<%6220/<.-0/8<% 71%`23N<4<`% 682

20 <1! %71%,3N<32242%8/0-8!,80553%8!6<.<^% XBH)$).$'$.2K$>($/$.2#((>>$2*0",*!##*'L2-))"0.(,"0"0.$0"2'$2 $"#$$)0$$))-#0"0.$0"2!2*!-.(.2,("0.$2K$#"'-"0.$Z2 @".L2!$K$>>"0.$2.$"2$'$>>"0.$20LL0.HL2->*.20$$)(.2$"#$$)\22! A>*.#-20$$/(G$)(.2,BB)F.$/-"G**0"\2! d$".#-2&$>#").-'$2.,0\22 6j2 50/<11%6-01%6220/<.-0/01/0%a%10,112/11226,/01/0% Saavutukseni nimi Kuvaus (lähtötilanne, mitä teit, lopputulos) 432

21 WV%50/<11%71%<.<,0%:10;<68;<6/0% /<11%6-1<%.!1:10;<68;<6/0%N54/M% ;12,0%50/33%<08<61%<08P62,8!..;11/<1<< ^% 472

22 <N4,15.M%<08P62,8!..;11/<1<<85.% S$)#"2F*.-$2((J*>.$2$>$>.$2"K,"0">.LE2'-.#$2-/$.2'-20"*>>LZ2 X(-2-,$00$2.BH)K$(00$0"2*0"")E2*GL2->*.2.-J*>>$2&*!*K.B)B.2 @".L2,")()2#$))$G$"0"2K(-,"-"J$E2'-02K$>($)2)L"K")2.*K.L/"")\2! I-"0".#-2$).$$2,")(>>*272.$"262"K,"0*)2)",*.E2'-.#$2,BH02.*#*/L._%22)"")2#(")20")L\2I-")#-2,*))L2K*".L2.$&$$,$$)\2 I-")#-2#*!.-$E2*GL2->*,,*2&(K()**.\ [V%&!06!0/60^% paordaf2an2inhfxd`27]62xgco`fbxg2an2onfoo`fb2offbbadxnifbxn2 442

23 -0,/0%;18<%<N4<3+%76<1%;18<=% Osaatko perustella sen itsellesi, ja rekrytoijalle? Miten haettava työ vastaa arvojasi ja on sinulle merkityksellinen?! Listaa uravaihtoehtosi ja kirjoita jokaisen perään perustelut miksi! 4^2 ]V%:15-0/<1.P.%<N42;1,..2% 4c2

24 -0<82%;N4PN223<%/6/01150/<1%-8P011=% Vuonna % rekrytoijista käytti somea hakukanavana Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee Pinterest-CV Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: :02,,873%:8!,6/<60<.-0/882%% O*!LL2/*!#-0.-0"2BK.**)2&$"##$$)2M*0",%2h")#*J2f)E2*m;*>E2 #LB)F#-!W#$)0"-T2 S(->*KJ"E2*GL2h")#*Jf)U00L2-)2#$"##"2.().*,$0"2"K,"0*.2! k0.l/l.e20(#(>$"0*.e2*m]#->>*y$.e2*0","*k*.e2$0"$##$$.e2!*#!b.-"'$.e2#-(>(g$'$.22 O()2.$&$$.2"K,"0"L2#-(>(.(#0"00$E2,*00(">>$2')*E2#(.0(2$")$2K*"JL.2K*F2 h")#*j2f)]/*!#-0.--0"2'$2/$"kj$2#lb)f#-!f.e2#"".l2'l>#**)&l")2 N(.$2'$2$))$2*)0")2V20")($#")2$(.*.$$)20"G*)Z2 h(-2#-).$#.*'$2k$$0.$g*>*,$>>$2#""))-0.$/"$2"k,"0"lz2 D"JL2$")$2#LB)F#-!W0"2,(#$)$0"E2,BH02.BH)K$#"'$)$%2 O*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00LZ2OB0B2/"K'*".LE2L>L2.BH&$"##-'$%2 4e2

25 <N4,15.M%6-1%:8!,6/<6,1!<<120% 4j2 ;0//0&.;88/0%73<<33%/02./<1%-0850,.:12% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) ^32

26 %62%;N:3%bX%/8,.2202%;0//0&.;8=% 1! Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2! Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3! Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4! Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5! Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? ^82 6-1%1,<00:0/../%Y%;N:3%c:%62%1:10-8/0% ;11/<1<<85..2^% c:% S$#*,(02 ;$$A?$L*H(()^% ^72

27 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% /"AFH?C%O$?#$"A**%2D".((02,$m2720"/($%2d*>#*B02$(G$$2>(#"'$$%22 C*>*/$)F)2-0$$,"0*0"2:$#.-")$E2)(,*!-")$E2#".*B.*GB)L2 `0","*0#-#*,(#0*0"E2F","*)2#--.2 t(j'*w*)2#--.e2,"0.l2/$0.$0".2 B!".B#0*)2>""#*/$"KJ-0.$2! `!"#-"0((.*0"2,("K")2/*!!$G()$2! D*!0--)$0"2&$!K$$.2&(->*.2 ^62 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% D"*)"L2'$2"0-'$2-))"0.(,"0"$0"2 a-.$")e2,".l2.*".e20ll0f2b!".b#0*>>*2`rc=/(-0"2 d$$/(f.2.$"2b>"f.2.$/-"g**0"2 ^42

28 `-0,/0%7..!0%/02.<%<.50/0%:150<1=`% 0/,8:3%;1,8-./%d%[U]%5N;N<<3%,1&&158<<1% SV! WV!,""))>A?(A% 0$$/$.2)L#BLZ22 6A$$E")*)%'$%)FB?C?% 2O*!!-2/$K/((.*0"2.*K.L/LL)E2L>L2#*!!-2,((.$Z2 ^^2 RV%<N42;1,.%9%1c<062^%% ^c2

29 &0P3%<08P6<%73!78/<N,/8//3^%< %,10,,0V% <N4,15.M%<N42;1.2%/8.!12<156-1,8% Tiedonkeruu Puhelinsoitto Hakemus lähetetty Haastattelu / tapaaminen Seuranta Työpaikka OMA YRITYS Työpaikka FAZER Työpaikka SPR Työpaikka GOOGLE - Kysy muilta yrittäjiltä Tehty 3 tiedonkeruuhaastattelua KYLLÄ 2 haastattelua tehty käynnissä tulossa EI Maija Ahola Hakemus starttirahaan OK buukattu Työpaikka HOTELLI KÄMP KYLLÄ hotellinjohtajalle OK ^52-0<82%&0056<N4&10,,671%54N<NN=% %`-0<3% %10,11%,3N<3<%&0056<N4&10,,6782% -8</3/<N,/882+%/0<3%26&81--02%<N4550/<N<`% ^e2

30 -0,3%62%&0056<N4&10,,1=% XBH)$).$'$2*"2".0*#LL)2/"*>L2F*J-0.$2.$!/".0*/$)0$20")()2-0$$,"0.$%2M`0",%2 #$0/$/$2B!".B02-,$2SC]"K,")*)E2.LB0"&L"/L")*)2,BB'L%%T2 X$!/*2-)E2,(G*"2/"*>L2'(>#"0.*G(2Md#BK--J")2.(.#",(027386E20"0L")*)2K$#(2.L!#*")2!*#!B.-")F#$)$/$T2 X$!/*G$2*"2K$>(.$2*J*02'(>#"0.$$2M*0",%2KBY"*)"$0B"0.LE2'-#(2*"2F*JL2.(>*/$)0$2 &"$)2"!F0$)-.(#0"_T2 ^j2-0<82%54np3<%&0056<n4&10,,671=% Parhaat keinot: 8! I*!#-0.-"J(2'$2#*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2O-).$#.-"2 '$2/L!/LL20(-0"G*>"'$0"%2OB0B2/"K'*".L2.BH)$).$'"*)2.$!&*"0.$%2 7! OLB2&$>'-)2,*00(">>$E2!*#!B.-")F.$&$K.(,"00$E2 #-(>(.(#0"00$E2->*2[0">,L.2'$2#-!/$.2$(#"[E2QI2$")$2,(#$)$%2 6! X**2>"0.$20")($2#""))-0.$/"0.$2.BH)$).$'"0.$2'$20-".$20(-!$$)2 *0","*K">>*E2!*#!B.-"'">>*E2.-",".(0'-K.$'">>*2M!""&&(*)2 B!".B#0*)2#--0.$E2/-".20-"G$$27]62K*)#">H>>*20$,$00$2 B!".B#0*00LT2 4! O$0/$/$.2$>$.%2d-".$2*0","*K">>*2#$0/$/"*)2$>-'*)2B!".B#0"00L%2 d*(!$$2,*j"$$2'$2'(.(.$2"k,"0"le2'-.#$2f*.l/l.2,".#l2$>$.2 -/$.2#$0/$/"$%2 ^! ILKL)2.())*.(.2'$2/LKL)2$!/-0.*.(.2B!".B#0*.E2'-"00$2#*)F*02 0((!"2/$"K.(/((0%2 c32

31 -0<82%54NP3<%&0056<N4&10,,671=% Lehdet, tv, radio O$0/(B!".B0.*)2,*)*0.B0.$!")$.%2X$!/*G$2-)E2,(G*"2!$K$$2*"#L2$"#$$2!*#!B.-")F")%2O$.0-2,,%2X$>-(0*>L,L] >*KJ*00L2Mu^320(-,$>$"0.$2#$0/(B!".B0.LuT%22 R(0"*)2B!".B0.*)E2'(>#"0.*)2>$".-0.*)2'$2&!-'*#F*)2 &*!(0.$,")*)%2 S*)#">HK$$0.$G*>(.2 b",".b0&$>0.$.%2d$"##-'$2$/$(.((2$>*,,">.$2.$0-">.$%2 a-&$2b!".b0.*)2b.]f>$).**.%2fk,"0"le2'-"j*)2*"2k$>(.$2 >LK.*/L)E2>LK.**2&-"0%2R(0"$2*"2/-"J$2K$#*$2>*KF] ">,-".(#0">>$E2,(G$2.$!/*2F*.B">>*2-0$$'">>*2-)%2 c82 -.0<1%,802671%54N<33%<N4&10,,1% d-0"$$>")*)2,*j"$e20"*>>l2*0",%2 h")#*jf)2]!bk,l.2 k!".b0.*)2-,$.2)*w0"/(.%2d$"##$2-)2 /$")20"*>>LE2*"2,"00LL)2,(($>>$2$(#"%22 A,$)2>""G-0"2.BH)/L>".B0&$>/*>(2 S*$JK().*!".%2d-".$2'$2*KJ-.$2.$&$$,"0.$%2O$.0-U2 999%0(-!$K$#(B!".B#0*.%12 I(-#!$.BH1!,$.E2,((.2!*#!B.-")FB!".B#0*.2 c72

32 <N4,15.M%6-1%<6&SX%-085.0/0--1<%<N4212<171<% 8%2 7%2 6%2 4%2 ^%2 c%2 5%2 e%2 j%2 83%2 c62 /.6!1<%&.;8502,62<1,<0<%<N4212<170558% 8! X**2*)0")2-,$2XAD83]0")()2 #""))-0.$/",,$.2.BH)$).$'$.2 7! I$>,"0.$(J(2KB/")2 SB/L21">"02'$2KB,B2 A,$2K"00"&(K**0"2 OB0B,B#0*0"2!*#!B.-"'$>>*2 *.**)&L")E2QIU)2>LK*GL,")*)2 #(".*)#")%%2 6! d-".$2!-k#*$0f2 4! X**2,("0F")&$)-'$2 ^! N!/"-"2>-&(#0"E2,"#L2,*)"2KB/")E2,".L2 -&".\2 c42

33 50/33%,3N<32242%:02,,873% C`OCkXAfaf`b2aN2S`NiSRbX`C`fi`b2b`RIAaN2NhNbINfSXNaNhh`2 c^2 :35<3%1512:10;<1712%/..!0--1<%:0!;88<^% 8%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2.*#*,LGL2&*!(0.**>>"0.$2 ".0*.(.#"0#*>($%2 7%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2F*.L,LGL2,">>$"0.$20*2-"#*$0F2-)%2 6%! `.2#*!!-2,-)">>*20(())".*>,"0.$0"%2 4%! N>-".$.2.LBJ*))B0#-(>(.(#0*)2#-#*">*,$G$20-&""#-2((0"2.BH2 0")(>>*2#LB.L))H00L%22 ^%! N))$.2!$K$)2-K'$">>$2>""#$$2&LL.H#0"L0"%2`.2->*2/$>,"02$>*).$,$$)2 &$>##$$0"%2 c%! k!".l.2'->>*#")2$>$>>*20"#0"e2*gl2b0.l/l0"2,*)*0.bb20"*>>l%2 5%! `.2(0#$>>$2$'$.*>>$2.$!&**#0"2["0-0F[E2.BBJB.2.$/$)-,$"0**)%2 e%! AJ-.$.2'-)#()2,(()2M(!$/$>,*).$'$)\T2#*!.-/$)20")(>>*E2,"K")2 0")()2#$))$G$"0"2K$#*$%2 j%! AJ-.$.2)-&*".$2,((.-#0"$2'$2&"#$/-"G-'$%2 cc2

34 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% S! :*O#>A?>"Q(Z2C$#*))$2/*!#-0.-'$2'-2.BH00L2->>*00$0"%2O*!!-2 #$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2g>L2KL&*">*2.BHGH,BBGL0"Z2 '-.*)#")2>""GB/L.2$"*,&$$)2#-#*,(#0**0"2.$"2-0$$,"0**0"%2 O".*B.L2/$K/((.*0"%2 [! ;$*%J"*)*EJ"")#")%'$%*"U?())*L("D")%BO"?B#A"")E20"))*2 K*>&-,&"2&LL0.LE2&$>##$2&$!*,&"2'$2/$0.((.2(0*")2 >$$'*,&"$%2 ]! ((J*>>$2$>$>>$2((J*00$2.BH00L2M'-02-0$$,"0.$2*"2->*T%2bLB.L2 *)0")2#B).*0"E20"G*)2)*(/-G*>*2*J(.%2 c52 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% RV! 0(-!$K$#(#-)0(>.*">>*E2*KJ-.$20(-!$$)2.$&$$,"0"$%2 I$>,"0.$(J(2$")$2KB/")%2 ev! &"QF%5")#*Q%0)UJO>f"H"A"%#())>AA$%'$2,BB/L)L%2 gv! TV!.A#>%"?A**A"%2D".#L2.BHGH,BB0'$#0-2*"2K$"G$$E2,(G$2 )*Y$F"/")*)2$0*))*2K$"G$$Z2 ce2

35 50/3-1<8!01150<% cj2 &0P3%0</8/0%;N:3//3%:0!88//3^%8<%658%N,/02V% DBBJL2.(#*$E2$&($E20&$!!$(0.$Z2X$&$$2 &$>'-)2"K,"0"LE2,BH02/*!.$"0"$%2 A>*2:BB0"0*0F2$#F"/")*)E2>""#(E2K$)#"2 KB/L)->-)2K-!,-)*'$2#*K--)Z2 CB.,".L2.BH)K$#(2'$2/$&$$]$"#$E2)$(F2 B0.L/"0.L2'$2K$!!$0.(#0"0.$0"Z2 D"JL2,"*>"2#-!#*$>>$2'$2(0#-2$")$2KB/LL2.$&$K.(/$#0"2&"$)Z2 532

36 -0,3%:10,.<<11+%,.02,1%26&81/<0%<N4550/<N<=% N0*))*2'$2,-F/$$F-2 A0$$,")*)2'$2)LB.H.2 XBH)K$#(,*)*.*>,"*)2.().*,(02'$2#LBGHH)-G-2 N'-".(0E2/(-J*)$"#$2 A>*,(02'$2*)0"/$"#(.*>,$2 S").$2r2&$>##$.-"/* >A%(A#>%E*")$$%H>JJ($%'$%J*AA"E"AE"% G[VW[%E")KM% 572

37 -0553% %a%-0//3%<8;<3:0//3%<40<3%62% <3553%;8<,8553=%G;81P;.2<8!80P82%-0858/<3K% 8! [ILKL)2#$"##"$>>$[2 7! SB/"L2,BB'"L2.$!/".$$)2$")$%2 O$)0$")/L>")*)2#$(&&$2-)2 #-/$20$)$%2X*#)"0*)2'$2 #$(&$>>"0*)2#-(>(.(#0*)= #-#*,(#0*)2BKJ"0.*>,L2-)2 #-/$%22 6! d-0"$$>"]2'$2.*!/*b0$>$%22 4! fx]-0$$,"0.$e2'-.$2-)2/$")2 K$!/-">>$2d(-,*00$% <N4:60-1&.511%7..!0%2N<%..P M% XBH&$"##-'$2-)2)B.2cw2*)*,,L)2R(J*>>$,$$>>$2#(")2.$0$)2/(-0"2 0"G*)%2 O$.0-2,BH02,".#L2$,,$F.2-/$.2.$0$&$")-00$2'$2,"0.L2-)2B>".$!'-).$$U2 hlkj*u2kg&0u==999%*>b]#*0#(0%1=j-;(,*).0=838j8=63c38ej= R(0",$$=ec4^384;]j*$3]466;]$e*$]7e6<x4<:8^72 542

38 <.58:10/..P82%151<%71%1--1<0<%G53;P8M%6&8<./;1550<./K% 5^2 1512:10;<61/0%<.,8:11%,0!71550/..<<1% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, ilmestyy 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen c2

39 1512:10;<6/0%<.8,/0% Uusi ura keski-iässä? 74 tarinaa ja ajatusta ELY-keskuksen työllisyyskatsaus: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58415/ty%c3%b6llisyyskatsaus+helmikuu+2014/99f85c43-0a63-4bf1-aeb3- dff9cb Tulevaisuuden ammatit - artikkeli: 50 ammattia: täältä ei työt lopu -artikkeli Aikuiskoulutustuki Alanvaihto mielessä näin se käy! artikkeli: 552,3N%<N,,33-3//3%-62<8:0/<1/<1%\1c8j66,0//1^% /11<%:02,,873%<N42;1,..2%71%6-112%,8;0<<N-0/882^% 5e2

40 : ,/01%8!0510/002%<1!&80/002%9:02,,11+%76/%<08P3<% 762,.2%<1;62%<1!:0</8:12%: /<1M% R!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(2'$2((J*>>**)0"'-"G(,")*)2 I$K/((#0"*)2.())"0.$,")*)2'$2-0$$,"0*)2.())"0.$,")*)2 O*K".B0#*0#(0.*>(/$>,*))(#0*.2 XBHBK.*"0H.$"J-.2'$2.BH00L2'$#0$,")*)2 XBH&$"#$)2,((.-0F>$).**00$2'$#0$,")*)2 S$$0.$/"00$2)*(/-G*>(]2'$2/(-!-/$"#(.(0F>$).*"00$2 -))"0.(,")*)E2&$>$(G**)$).-.$"J-.2 O""!**)2.$>.(G$,")*)2'$2.*K-##$$.2#-#-(#0*.2 X**2KB/L2#-(>(.(0Z2]#-(>(G$'$#-(>(.(#0*.2 5j %,00<6/^% 343] !""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$%12 999%,-).*/"0.$%12 e32

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% riikka.pajunen@montevista.fi 2 22 0402732217302 www.montevista.fi2 www.facebook.com/montevistavalmennus2 2Montevista2Oy2201522 VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN%

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa LAL ry 11.5.2016 12.5.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Illan agenda Miksi omien vahvuuksien tunnistaminen on niin tärkeää

Lisätiedot

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 17.3.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Aamupäivän agenda Miten eteenpäin omassa työnhaussa?

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC Specia ry 7.11.2015 Montevistan verkostovalmentaja Pilvi Nybom, VTM Montevista Oy 2014 VALMENTAJANNE TÄNÄÄN 2 TAVOITTEET Käydä läpi viiden askeleen strategia tulokselliseen

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015 Iltapäivän teemoja Tänään keskustelussa Työnhaun monet kanavat Työnhakijan kasvava työkaluvalikoima Oman osaamisen visualisointi Sosiaalinen työnhaku

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015 Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Mitä on urasuunnittelu? O Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi O Tietoisten valintojen

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Taija Keskinen Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 15.12.2015 Nina Juhava ja Taija Keskinen TYÖNHAKUVETURI 18 asiantuntijaluentoa vuosittain N. 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN PROGRADU-TUTKIELMA Kysely tehty lukuvuonna 2009-2010 Vastauksia tuli 34 kappaletta, kysely lähetettiin 124 henkilölle Menossa siinä vaiheessa kokeiluvaiheen viimeinen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Osaamisen viestintä työnhaussa

Osaamisen viestintä työnhaussa Osaamisen viestintä työnhaussa - kun harjoittelu, osa-aikatyön haku tai valmistuminen häämöttää 26.11.2013 klo 16.15-18 Pinni B1100 Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Reeta

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Minulle paras työelämä

Minulle paras työelämä Minulle paras työelämä Taija.Keskinen@ekonomit.fi Pyydä kontaktiksi LinkedInissä Twitter: @TaijaKn Liity Suomen Ekonomit Facebook ja LinkedIn -ryhmään Itsellesi mielekäs työura? Omat ja muiden kokemukset

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa Työnhakuveturi 22.3.2017 Seija Utriainen Tänään kanssanne Seija Utriainen Urahallinta-asiantuntija Insinööriliitto IL ry Kyky on se, mitä pystyt tekemään. Motivaatio

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Miten saitte harjoittelijan?

Miten saitte harjoittelijan? Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta vuonna 1 Urapalvelut / Mari Rantamäki Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut asiakaspäällikkö assistentti error manager field application engineer hw project manager järjestelmäasiantuntija konsultti / tj lehtori manager engineering ohjelmistosuunnittelija opettaja/hankepäällikkö

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA TÄMÄN OPPAAN TARKOITUKSENA ON KERTOA SINULLE MUUTAMA PERUSTAVANLAATUINEN SISÄPIIRITIETO SIITÄ, MITÄ REKRYTOIJAN MIELESSÄ LIIKKUU HÄNEN TEHDESSÄÄN HAKUPROSESSISSA

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00 Sirja Kulmala, KTM SEFE Workshop 4-5 henkilön ryhmissä Ryhmä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja onnistuneita ratkaisuja - omat vahvuudet - osaamisesta

Lisätiedot

Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l

Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l Taulukko 1. Faktorianalyysi työssä vaadittavista tekijöistä (k16). Muuttujia, joiden kommunaliteetti on alle 0, 3 ei ole otettu mukaan faktorianalyysiin. Kommunaliteetti Faktori 1 Korkea ammattitaito,200

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen KOLME TAPAA LÖYTÄÄ UUSI TYÖ Avoimet työpaikat Työpaikat, joista on ilmoitettu esim. päivälehdissä, aikakauslehdissä, internetissä tai yrityksen kotisivuilla.

Lisätiedot

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Luennon aiheet! Mikä Monster?! Nettityönhaun erityispiirteitä! Erotu verkossa! Miten Monster voi auttaa työnhaussa? Mikä Monster? Yli 60 maassa ympäri

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Arffman Consulting Oy Yritys on perustettu 1993 Toimintaa eri puolilla Suomea Työnhakuprosessin kolme vaihetta Ennen hakemista CV ja hakemus kuntoon Haastattelu ja

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Työnhaku suomessa Insinööriliitto

Työnhaku suomessa Insinööriliitto Työnhaku suomessa 1 28.9.2017 Insinööriliitto Työllisyystilanne Työttömyys laskee kaikilla insinöörialoilla Paras tilanne rakennusalalla Työpaikkaa vaihtaneita insinööreistä n. 13% 2 28.9.2017 Insinööriliitto

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK 4.5.2017 Riku Rimmi URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1. Kannattaako tällaiseen kisaan edes lähteä?

Lisätiedot

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN EN MINÄ OSAA KERTOA MITÄ MINÄ OSAAN OSAAMINEN ANALYSOIDAAN HENKILÖKOHTAISESTI HAASTATTELEMALLA JA DOKUMENTTIEN AVULLA KOULUTUSTAUSTA TYÖKOKEMUS JA TAIDOT PERSOONAALLISET OMINAISUUDET

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija susanna.saarinen@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas CV- ja hakukirjemalleja

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne.

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne. YTT Eeva-Leena Vaahtio elvaahtio@elisanet.fi gsm 050-407 5730 www.eevaleenavaahtio.fi Otty ry. 17.5.2011 Akava-talo Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot