../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%"

Transkriptio

1 ../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%!""##$%&$'()*)+%,- % % %%!""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$% %,-).*/"0.$%12 :15-82<171228%<32332% C""##$2D$'()*)E2$>()2&*!")2#$0/$.(0F*.**)2,$"0.*!"2'$2>(-#$)-&*G$'$E20"G*,,")2,BH02 C$.#$"0(#*0#*")*)2/$>,*).$'$2 I(-J*0.$273372!*#!B.-"))")E2 M(!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(E2 #*K".B0#*0#(0.*>(.E2#""!**)K$>>").$E2.BH00L2 '$#0$,")*)E2#-(>(G$'$#-(>(.(0T2 72

2 <1:60<<88<% N).$$2#-)#!**W0"$2.BH#$>('$2$>$)/$"KJ-)2.-.*(G$,"0**)2 XBH#$>('$2-,$)2-0$$,"0*)2.())"0.$,"0**)2 O*")-'$2>HB.LL2&"">-.BH&$"##-'$2 N).$$2!*#!B.-"'"*)2#LB.L))H)2/")##*'L2 $>$)/$"K.$'$)$2*!-G(,"0**)2 N).$$2>"0LL2*)*!Y"$$2'$2".0*>(-G$,(0.$Z2 62 IH$)?**A**)A$+%"?A**)AF+%?BCJ$"##$$)K=2 42

3 0</82/3%:60<<1-0/82%1/8228% I-"G$'$.2*"/L.2-J-.$2,("J*)2.-","/$)E2/$$)2.-","/$.2".0*%2 I-"G$'$.2*"/L.20*>"G*>*E2/$$)2-G$/$.2$0"-"0.$2-&"#0**)2]2,BH02/$0.-")#LB,"0"0.L%2 I-"G$'$.2*"/L.2'L,LKJL2-)Y*>,"")E2/$$)2>(-/$.2.$/-"G*".$2'$2*KJ-.(#0"$2 I-"G$'$.2K(-,$$/$.2-,$.2-))"0.(,"0*)0$E2-0$$/$.2'$2(0#$>.$/$.2)$(W$2)""0.L2 I-"G$'$.2.())"0.$/$.2-,$.2/$K/((.*)0$2 I-"G$'$.2-/$.2.*!/**>>L2.$/$>>$2B>&*".L2'$20$,$>>$2)HB!"L2 ^2./,6-.,/8/0%6;711:1<%/02.1% [S$)##",$)"2#-(>(.(02,*)**2 K(##$$)Z[2 [O(#$$)2*"2K$>($2*)LL2B>"2^3] #B,&&"0.LZ[2 [X-.*(.$)2()*>,$)"2A"L*)%#() [2 [A>*)2>""$)2/$)K$2$>$)/$"K.--)[2 [D$>##$)"2>$0#**2#(".*)#")2>""#$$E2'-02 /$"KJ$)2$>$$[2 [`"2,")(>>$2->*2-0$$,"0.$2((J*>>*2 $>$>>*[2 [a-(j()2$>-"g$,$$)2)->>$0.$2 ((J*>>$2$>$>>$[2 [A>*)2/$0.$2/""0#B,&&")*)2'$2.LB))L2 /"!.$$Z[2 &".#L)2&$&&"](!$)2'L>#**)[2 [X**)2#$"##*)"2()*>,$)"2*.**)[2 [bb.2-)2&$!$02$"#$2.*kjl2,((.-0[2 [I-")2-&&"$2&$>'-)2((G$2)-&*$0F[2 [blb.l)2/"*>l2#b).*)"z[2 [DB0.B)2KBHJB).L,LL)2$"*,&$$2 #-#*,(0.$)"[2 c2

4 %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%% d-".$.#-2#""))-0.$/$0.$2$/-",*0.$2.bh&$"#$0.$2$")$2 >"0LF*.-'$\2d-".$.#-E2'-02B!".B#0*0.L2*"2$>$2#((>($2,".LL)\2 d-".$.#-2#())*020$$.2!*#!b.-"'$)2#""))"2/$"2'l.l.#h2 /$0.$$'$$)20-"G-&BB))H)\2.A#>)$%"?A**A"%V2->*.#-2/$#((G()(.2-,"0.$2/$K/((#0"0.$0"2 0))>A?()*"A((?*)$2V2->*.#-2$"J-0F2,-F/-".()(.2'((!"2 )L"0.L2.*K.L/"0.L\2R0#$>>$.#-20$)-$2'$2)LBGLL20*)\2 ;$#(J$J*O*"A?$2V2-)#-2QIU00L2/$K/((.*0"=,BB)F/$>W0"2 '((!"2#B0*"0**)2.*K.L/LL)2K*F2$>(00$\2d*>#*LE2BF,*#L0E2 /$")2!*>*/$)W$2#-#*,(0.$2#-!-0.$/$% %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%%,FB?F))C)%*A"E*O#"?%'$%?$O")$?%V2#*!!-.#-2 *0",*!##"*)2$/(>>$2/$K/((#0"0.$0"\2A>*.#-2,"*W)B.2 '-#$"0**)2/L"GL,LL0"2/$K/((.**)2#LB.L))H)2.$!")$)E2,".*)2#B0*")*)2/$K/((02)L#BB2.BH00L\2 0-&""#-2*KJ-.*.(.2K$$0.$G*>($'$.\2 ;$$A?$L*H("AA$2V2-)#-2/$>,"0.$(J(G(2KB/")E2-)#-2 &*!*KJBGB2B!".B#0**)2'$2.*K.L/L)#(/$$)\2OB0B.#H2 DBBJL.#H2&$>$(.*G$E2*>>*.2.(>*2/$>".(#0"E2->*.#-2 B0.L/L>>")*)2>-&&(()20$$##$\2 e2

5 23,4,.5-01%1512:10;<662% j2..p %.!1,8;0<n/% I$>"))$)/$&$(02'$2!$'$G-,$.2,$KJ->>"0((J*.2 C-K#*(G$2'$2(0#-$2".0**)0L2.$!/".$$)Z22 a$.#(/$2-&&",")*)2'$2#*k"gb,")*)2 A,$)2.BH,$!##")$]$!/-)2#$0/$G$,")*)2 `!">$"0"$2.BH(!"$2*>L,L)2$"#$)$E2 (!$)/$"KJ-.2'$2!$J"#$$>".2(!$&LL.H#0*.2 B>*"0"L2 R!$#*K".B02>$$'*,,")U2-))*>>"0((0E2 K$!,-)"$E2.$0$&$")-E2*>L,L2 #-#-)$"0((.*)$2 832

6 -..<6/%G71%,!00/0K%62%-1;P6550/../% f!f0$)-,"0] F>$))*2 R(0"2()*>,$2#"*K.--2 XBB.B,LGH,BB0= ((&(,(02 )B#B"0**)2.BHKH)2 D$!*,,$.2.BH>>"0.B,"0],$KJ->>"0((J*.2 `"2->*2.BH.L2.L>>L2 K*.#*>>L2 X*!/*BJ*)F>$2/$$F"2,((.-#0*)2 `>L,L)F>$).**)2,(( <82%../002%<8;<3:002=% R(J*>>**)] #-(>(G$(.(,")*)2 XBH)$).$'$)2,$KJ->>"0.$,$2.LBJ*))B0#-(>(.(02 XBH)#"*!.-2"0-)2 -!Y$)"0$$F-)2 0"0L>>L2 A,$2B!".B0=.-",")","2!>D#*$AI%?BC)D$()%#$(L$% :*O#>A?>"?(E$HH$% XBH/-",$.-","0.-)2 K$!'-"G*>('*)2 #$(G$2 &""H>?BCJ$"##>'*)% *?A"))FHHF% S$!!$0.(#0*)2 #$(G$2 872

7 -02./<1,6%1512:10;<171=% K$>($)\2 A>*)#-2>$$'$0F2 /*!#-0.-".()(.(\2 '$2*>L,LL)\2 >HB.BB\ ,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% 842

8 8^2 0,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% XBH)K$#"'$.2(0#-/$.2"L)2K$"G$$/$)2&$>'-)2*)*,,L)2#(")2.BH)$).$'$.2 g>l2#*!!-2"#ll0"2.$"2>$".$2&$&*!*"k")2#(/$$0"e2'-02(0#-.2.(>*/$0"2 0B!'".B#0"2 2(>O*EE"HH$%?BC)?*#"'C"HHF%>)%*)*EEF)%J>"AA$>H>'$%#(")2 /$)K*,,">>$%2MhLK.**),L#"2d27336T2.A*"EJ"*)%?BC)?*#"'C"Q*)%?BC#B#B%JBABB%*))$HH$$)%?$"%J$O$)**% 2MX(-,"2*.2$>%28jj^T2 8c2

9 YRX%,N-&&0/<82%,1221<<11Z% SBHJB).LL2>LK*02&*>#L0.LL)2&"">-.BH,$!##")-".$2 I*!#-0.-".($2$#F"/"0*0F2 DL"/"GLL2-0$$,"0.$$)2 `.0"L2!-K#*$0F2.H".LE2'-"K")20(K.$(.((2").-K",-"0*0F2 X(-J$2*0"")2/$K/((#0"$$)E2'-".$2*"2)(-!">.$2>HBJB22 O(,-.$2K*F2#LG*>B00L2.BH)$).$'$)2,$KJ->>"0*.2 *))$##->((>-.%2bL".L2/-"2->>$2*0",*!#"#0"2'$#0$,"0**)2 '$2.*!/*B.**)2>""GB/L.2 XBH>>"0.LL2".0*2".0*)0LE2&*!(0.$$2!-K#*$0F2*0",%2.-",")"," %-N4<3%:1;:0/<.:1<% N!/"-")F#B#B2 I(-!-/$"#(.(0.$"J-.2 XL0,L>>"0BB02 C""&&(,$G-,((02 OB#B2#!""W0**)2$'$G*>(()2 I$0.(().().-E20".-(.(,")*)2 S*)#"0*.2'$2:BB0"0*.2.$"J-.2 OB#B2&-KJ"0#*>>$22 X$0$&$")-"0((02'$2/$#$(02 OB&0B)*"0BB0E2*>L,L)K$>>").$2 O-#*,(0E2/*!# I""0$(0E2K$!#".0*/((02 h(-/((02 OB#B2K$K,-G$$2#-#-)$"0((#0"$2 Lähde: Ruoppila 1996, Vaahtio e2

10 2.6!<82%71%/8206!80P82%:1;:..P8<%71%;80,,6.P8<% Eri-ikäisistä työntekijäryhmistä seniorit ovat eniten syrjitty ja nuoret toiseksi eniten syrjitty ikäryhmä. Lähde: Eeva-Leena Vaahtio222 8j2 R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1%%.!12%71%1512:10;P62% /..220<<85..2% aaoa2ah`x2sklikbxgbkx2bgfxg2xklonhran\2 732

11 .!1/..220<<85.2%71%<N42;1.2%% R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1% %SV%0</8<.2<8-./U22 X"*J-0.$2,-F/$$F-0"E2$!/-0"E2/$K/((.*0"2 WV%:10;<68;P6<U22 h"0.$$2.*k.l/l.2'$2-!y$)"0$$f-.2'$2#*!ll2f*.-$2 [V%\6,./U2 I$>".0*2&$!K$$.2/$"K.-*KJ-.2,">>L2$>-"G$$2 ]V%:15-0/<85.<U2 h$".$2qi2'$2k$#*,(0e2/*!#-0.-.2'$2k"00"&(k*2#().--)2 O""))-0.(#0*)"]>"0.$(02 I$K/((0]2'$2-0$$,"0#$!G$2 XBH,-F/$$F-.*#"'L)"2 R)*>,"*)"2.BH2]#!".**!".2 X"*J-)#*!((K$$0.$G*>(.2 XAD832(!$/$"K.-*KJ-.2 D!"-!"0-")F.$(>(##-2 S"00"&(K*2 I*!#-0.-#$!G$2 RV%<N42;1,.,1-&1271E2$;F-)Z2 `m;*>]0*(!$).$2 782 SV%-0<3%-023%;15.12=% 772

12 10<6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$% <6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$%2 hlkj*u2d#bk--j%;-,27386e28452b!".b0.l2 742

13 op")j2-(.29k$.2b-(2>"#*2j-")y2<*0.2$)j2y*.2 @".L2-0$$,"0.$0"2'$2F*.-'$0"2K$>($"0" @".L2*.2.(>*2#$"&$$,$$)2)B#B"0*0.L2.BH0.L0"\2 7c2

14 d"'$")f2'$2&$"##$#().$2 XBH)20"0L>.H2 XBH$'$.2 XBH#$/*!".2 6-1%.285-1<N420% `0","*02 D$>##$2 N!/-,$$">,$2 752 <N4,15.M% <N4-6<0:11<06<8,0740P82%<.220/<1-0282% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 7e2

15 -05510/821%/02.<%<.228<112=%,-&!.&//#!+)!0&11#()&)23,! )L#B/"00L\2`0",%2[S("&&(,BB'L2*.0""2((0"$2 @".L2Y--Y>$$,$>>$2>HB.BB\2d-0"$$>"0*)2,*J"$)2)L#B/BB02'$2$#F"/"0((0\2 7j2 6-12%6/11-0/82%71% :1;:..,/082%<.220/<1-0282% 682

16 -0,/0%:1;:..,/082%<.220/<1-0282%62%<3!,833=% O()2F*.LL2/$K/((.*)0$_2 2A0$$2,BH02KBHJB).LL2)"".L22 2I"!.$$2!""GLLE2*"2/L0B2K*>&-0F2 2X"*.LLE2,"K")2#*0#"GBL2 2R!$0(())"G*>(2-)2K*>&-,&$$22 2A))"0.((2(0*$,,")2 D("JJ(A(>O"?(#A"")2 682 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 672

17 @"0.L2#$"#*0.$20$$.2B>**)0L2#"".-0.$2'$2#*K('$\2 662,6<0<8;<3:3M%% N-&N!40%/02.1%&1!;10<82%,.:11:1<%6-0210/..P8<% NK#*!((02 N#F"/"0((02 N>-".*#B#B2 N)$>B0-")F#B#B2 N!/"-")F#B#B2 N(G$,"0K$>(2 N/-",((02 h""#*.-","))$)2.$'(2 `>L,L)">-2 `,&$F$2 `))$##->((>-G-,((02 `0"").B,"0#B#B2 pbb0")*)2#().-2 S$!#").$#B#B2 S$/$"))-")F#B#B2 S(->*>>"0((02 S((,-!").$'(2 fj*-")f#b#b2 fk,"0>lk*"0bb02 fk,"0.*)2$!/"-")f#b#b2 f.0*k">>").l2 f.0*>(-g$,(02 Itseohjautuvuus Johdonmukaisuus Johtamistaito Joustavuus Järjestelmällisyys Kirjallinen esitystaito Kokonaisuuden hahmotus Kontaktin luominen Koordinointikyky Kustannustietoisuus Kuuntelutaito Kyky luoda järjestelmiä Kärsivällisyys Käytännöllisyys Lojaalisuus Looginen ajattelu Luotettavuus Luottamusta herättävä Luovuus Matkustushalu Mielikuvituksekkuus Hyvämuistisuus Mukautumiskyky Myyntihenkisyys Myönteisyys Neuvokkuus Neuvottelutaito Numerotaju Omaksumiskyky Ongelmanratkaisukyky Opetustaito Oppimiskyky Organisointikyky Paineensietokyky Palveluhalukkuus Positiivinen asenne Päättäväisyys Rohkeus Ryhmätyöskentely Seurallisuus Siisteys Sisukkuus Sinnikkyys Sopeutumiskyky Sosiaalisuus Soveltamiskyky Suullinen ilmaisutaito Suunnittelukyky Taiteellisuus Taito viedä asioita eteenpäin Taloudellisuus Tarkkuus Tehokkuus Tekniikan taju Terveys Tiedonhaluisuus Tilannetaju Tuloshakuisuus Tunneäly Tunnollisuus Ulospäinsuuntautuneisuus Uskottavuus Uteliaisuus uusia asioita kohtaan Vakuuttavuus Valppaus Yhteistyökyky 642

18 8/0-8!,,0M% -0<3%-NN2202%71%&15:85.2%6/1171%6/11=% -BB))")?*#"'F%! `.0""2$#F"/"0*0F2((0"$2$0"$##$".$2! X$/-"G**>>")*)E2e2.$&$$,"0.$2'-#$2/""##-2! X*#**2$#F"/"0.$2>"0L,BB)FL2->*,$00$2 ->*/">>*2$0"$##$">>**)2! A0$$2;>-(0$.$2#$(&$)2! A0$$20-&*(G$$2.-",").$.BB>"LL)2$0"$##$$)2,(#$$)2 -$O##")$*))$#>"'$%! X())"0.$$2,$!##")$,$KJ->>"0((#0"$2! A0$$2.())"0.$$2.(-G**)2#">&$">(#B/B)2! A0$$2&!-1>-"J$2$0"$#$0#().$$2 hlkj*u2d"!'-2d".#l&$$0"e2s$$y$]s*>"$2$,,$w#-!#*$#-(>(2 A0$$2KBHJB).LL2*!"2,*)*.*>,"L2 $0"$#$0B,,L!!B#0*)2>"0LL,"0*#0"2! I$>".0**2"J*$.2#$))$G$/((J*)2'$2.-.*(.*G$/((J*)2#$))$>.$2! A0$$2#*K"GLL2"J*$)2&$>/*>(#-)0*&F#0"2$0F2! A0$$2/"0($>"0-"J$2'$2#-)#!*F0-"J$2KBHJB.2 $0"$##$$>>*2 1A"$##$$)%#(EJJ$)"%! A0$$2*))$#-"J$2$0"$##$$)2.$!&*".$2! h(-2>(-g$,(0.$2! k>"gll2$0"$##$$)2-j-.(#0*.2 A0$$2,BBJL2'$2&$>/*>>$2/"!.($$>"0*0F2! bl&&l!l2#lbgl,ll)2f*.-'l!'*0.*>,"l2'$2 KBHJB).L,LL)2/"!.($$>"0.$2$0"$#$0F*.-$2 6^2,6<0<8;<3:3M%:1571/<1%<.<<./0%;6--002^% OB0B2/""J*>.L20")(.2KB/")2.().*/$>.$2 >LK"&""!"0"2K*)#">H>.LU22 E"*H*A?FA"%>)=`% O*!LL2/$0.$(#0*.2BK.**)2'$2#$.0-E2->*.#-2 0$,$$2,"*>.LZ2 6c2

19 <N4,15.M%:1;:../U%71%6/11-0/,1!<<1%a% 6/11-0/&6!<\6506% a$-g*>*2/$k/((#0"$0"2*0",u22! N,,$F>>")*)2BJ")-0$$,")*)E22! N,,$F>>")*)2*!"#-"0-0$$,")*)2! XBH)LB.H.2'$2$"#$$)0$$))-#0*.2! D*!0--)$)2-,")$"0((J*.E2! X*#)"0*.2.$"J-.E22! I"*0F).L]2'$2/(-!-/$"#(.(0.$"J-.E2! d-0"$$>"0*)2,*j"$)2.$"j-.e22! OLJ*).$"J-.E22! O$)0$")/L>")*)2-0$$,")*)2'$2#"*>".$".-2! `>L,L)F>$))*E2.*!/*BJ*)F>$ ,10/8--1<%6220/<.-0/8<% 71%`23N<4<`% 682

20 <1! %71%,3N<32242%8/0-8!,80553%8!6<.<^% XBH)$).$'$.2K$>($/$.2#((>>$2*0",*!##*'L2-))"0.(,"0"0.$0"2'$2 $"#$$)0$$))-#0"0.$0"2!2*!-.(.2,("0.$2K$#"'-"0.$Z2 @".L2!$K$>>"0.$2.$"2$'$>>"0.$20LL0.HL2->*.20$$)(.2$"#$$)\22! A>*.#-20$$/(G$)(.2,BB)F.$/-"G**0"\2! d$".#-2&$>#").-'$2.,0\22 6j2 50/<11%6-01%6220/<.-0/01/0%a%10,112/11226,/01/0% Saavutukseni nimi Kuvaus (lähtötilanne, mitä teit, lopputulos) 432

21 WV%50/<11%71%<.<,0%:10;<68;<6/0% /<11%6-1<%.!1:10;<68;<6/0%N54/M% ;12,0%50/33%<08<61%<08P62,8!..;11/<1<< ^% 472

22 <N4,15.M%<08P62,8!..;11/<1<<85.% S$)#"2F*.-$2((J*>.$2$>$>.$2"K,"0">.LE2'-.#$2-/$.2'-20"*>>LZ2 X(-2-,$00$2.BH)K$(00$0"2*0"")E2*GL2->*.2.-J*>>$2&*!*K.B)B.2 @".L2,")()2#$))$G$"0"2K(-,"-"J$E2'-02K$>($)2)L"K")2.*K.L/"")\2! I-"0".#-2$).$$2,")(>>*272.$"262"K,"0*)2)",*.E2'-.#$2,BH02.*#*/L._%22)"")2#(")20")L\2I-")#-2,*))L2K*".L2.$&$$,$$)\2 I-")#-2#*!.-$E2*GL2->*,,*2&(K()**.\ [V%&!06!0/60^% paordaf2an2inhfxd`27]62xgco`fbxg2an2onfoo`fb2offbbadxnifbxn2 442

23 -0,/0%;18<%<N4<3+%76<1%;18<=% Osaatko perustella sen itsellesi, ja rekrytoijalle? Miten haettava työ vastaa arvojasi ja on sinulle merkityksellinen?! Listaa uravaihtoehtosi ja kirjoita jokaisen perään perustelut miksi! 4^2 ]V%:15-0/<1.P.%<N42;1,..2% 4c2

24 -0<82%;N4PN223<%/6/01150/<1%-8P011=% Vuonna % rekrytoijista käytti somea hakukanavana Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee Pinterest-CV Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: :02,,873%:8!,6/<60<.-0/882%% O*!LL2/*!#-0.-0"2BK.**)2&$"##$$)2M*0",%2h")#*J2f)E2*m;*>E2 #LB)F#-!W#$)0"-T2 S(->*KJ"E2*GL2h")#*Jf)U00L2-)2#$"##"2.().*,$0"2"K,"0*.2! k0.l/l.e20(#(>$"0*.e2*m]#->>*y$.e2*0","*k*.e2$0"$##$$.e2!*#!b.-"'$.e2#-(>(g$'$.22 O()2.$&$$.2"K,"0"L2#-(>(.(#0"00$E2,*00(">>$2')*E2#(.0(2$")$2K*"JL.2K*F2 h")#*j2f)]/*!#-0.--0"2'$2/$"kj$2#lb)f#-!f.e2#"".l2'l>#**)&l")2 N(.$2'$2$))$2*)0")2V20")($#")2$(.*.$$)20"G*)Z2 h(-2#-).$#.*'$2k$$0.$g*>*,$>>$2#""))-0.$/"$2"k,"0"lz2 D"JL2$")$2#LB)F#-!W0"2,(#$)$0"E2,BH02.BH)K$#"'$)$%2 O*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00LZ2OB0B2/"K'*".LE2L>L2.BH&$"##-'$%2 4e2

25 <N4,15.M%6-1%:8!,6/<6,1!<<120% 4j2 ;0//0&.;88/0%73<<33%/02./<1%-0850,.:12% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) ^32

26 %62%;N:3%bX%/8,.2202%;0//0&.;8=% 1! Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2! Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3! Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4! Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5! Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? ^82 6-1%1,<00:0/../%Y%;N:3%c:%62%1:10-8/0% ;11/<1<<85..2^% c:% S$#*,(02 ;$$A?$L*H(()^% ^72

27 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% /"AFH?C%O$?#$"A**%2D".((02,$m2720"/($%2d*>#*B02$(G$$2>(#"'$$%22 C*>*/$)F)2-0$$,"0*0"2:$#.-")$E2)(,*!-")$E2#".*B.*GB)L2 `0","*0#-#*,(#0*0"E2F","*)2#--.2 t(j'*w*)2#--.e2,"0.l2/$0.$0".2 B!".B#0*)2>""#*/$"KJ-0.$2! `!"#-"0((.*0"2,("K")2/*!!$G()$2! D*!0--)$0"2&$!K$$.2&(->*.2 ^62 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% D"*)"L2'$2"0-'$2-))"0.(,"0"$0"2 a-.$")e2,".l2.*".e20ll0f2b!".b#0*>>*2`rc=/(-0"2 d$$/(f.2.$"2b>"f.2.$/-"g**0"2 ^42

28 `-0,/0%7..!0%/02.<%<.50/0%:150<1=`% 0/,8:3%;1,8-./%d%[U]%5N;N<<3%,1&&158<<1% SV! WV!,""))>A?(A% 0$$/$.2)L#BLZ22 6A$$E")*)%'$%)FB?C?% 2O*!!-2/$K/((.*0"2.*K.L/LL)E2L>L2#*!!-2,((.$Z2 ^^2 RV%<N42;1,.%9%1c<062^%% ^c2

29 &0P3%<08P6<%73!78/<N,/8//3^%< %,10,,0V% <N4,15.M%<N42;1.2%/8.!12<156-1,8% Tiedonkeruu Puhelinsoitto Hakemus lähetetty Haastattelu / tapaaminen Seuranta Työpaikka OMA YRITYS Työpaikka FAZER Työpaikka SPR Työpaikka GOOGLE - Kysy muilta yrittäjiltä Tehty 3 tiedonkeruuhaastattelua KYLLÄ 2 haastattelua tehty käynnissä tulossa EI Maija Ahola Hakemus starttirahaan OK buukattu Työpaikka HOTELLI KÄMP KYLLÄ hotellinjohtajalle OK ^52-0<82%&0056<N4&10,,671%54N<NN=% %`-0<3% %10,11%,3N<3<%&0056<N4&10,,6782% -8</3/<N,/882+%/0<3%26&81--02%<N4550/<N<`% ^e2

30 -0,3%62%&0056<N4&10,,1=% XBH)$).$'$2*"2".0*#LL)2/"*>L2F*J-0.$2.$!/".0*/$)0$20")()2-0$$,"0.$%2M`0",%2 #$0/$/$2B!".B02-,$2SC]"K,")*)E2.LB0"&L"/L")*)2,BB'L%%T2 X$!/*2-)E2,(G*"2/"*>L2'(>#"0.*G(2Md#BK--J")2.(.#",(027386E20"0L")*)2K$#(2.L!#*")2!*#!B.-")F#$)$/$T2 X$!/*G$2*"2K$>(.$2*J*02'(>#"0.$$2M*0",%2KBY"*)"$0B"0.LE2'-#(2*"2F*JL2.(>*/$)0$2 &"$)2"!F0$)-.(#0"_T2 ^j2-0<82%54np3<%&0056<n4&10,,671=% Parhaat keinot: 8! I*!#-0.-"J(2'$2#*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2O-).$#.-"2 '$2/L!/LL20(-0"G*>"'$0"%2OB0B2/"K'*".L2.BH)$).$'"*)2.$!&*"0.$%2 7! OLB2&$>'-)2,*00(">>$E2!*#!B.-")F.$&$K.(,"00$E2 #-(>(.(#0"00$E2->*2[0">,L.2'$2#-!/$.2$(#"[E2QI2$")$2,(#$)$%2 6! X**2>"0.$20")($2#""))-0.$/"0.$2.BH)$).$'"0.$2'$20-".$20(-!$$)2 *0","*K">>*E2!*#!B.-"'">>*E2.-",".(0'-K.$'">>*2M!""&&(*)2 B!".B#0*)2#--0.$E2/-".20-"G$$27]62K*)#">H>>*20$,$00$2 B!".B#0*00LT2 4! O$0/$/$.2$>$.%2d-".$2*0","*K">>*2#$0/$/"*)2$>-'*)2B!".B#0"00L%2 d*(!$$2,*j"$$2'$2'(.(.$2"k,"0"le2'-.#$2f*.l/l.2,".#l2$>$.2 -/$.2#$0/$/"$%2 ^! ILKL)2.())*.(.2'$2/LKL)2$!/-0.*.(.2B!".B#0*.E2'-"00$2#*)F*02 0((!"2/$"K.(/((0%2 c32

31 -0<82%54NP3<%&0056<N4&10,,671=% Lehdet, tv, radio O$0/(B!".B0.*)2,*)*0.B0.$!")$.%2X$!/*G$2-)E2,(G*"2!$K$$2*"#L2$"#$$2!*#!B.-")F")%2O$.0-2,,%2X$>-(0*>L,L] >*KJ*00L2Mu^320(-,$>$"0.$2#$0/(B!".B0.LuT%22 R(0"*)2B!".B0.*)E2'(>#"0.*)2>$".-0.*)2'$2&!-'*#F*)2 &*!(0.$,")*)%2 S*)#">HK$$0.$G*>(.2 b",".b0&$>0.$.%2d$"##-'$2$/$(.((2$>*,,">.$2.$0-">.$%2 a-&$2b!".b0.*)2b.]f>$).**.%2fk,"0"le2'-"j*)2*"2k$>(.$2 >LK.*/L)E2>LK.**2&-"0%2R(0"$2*"2/-"J$2K$#*$2>*KF] ">,-".(#0">>$E2,(G$2.$!/*2F*.B">>*2-0$$'">>*2-)%2 c82 -.0<1%,802671%54N<33%<N4&10,,1% d-0"$$>")*)2,*j"$e20"*>>l2*0",%2 h")#*jf)2]!bk,l.2 k!".b0.*)2-,$.2)*w0"/(.%2d$"##$2-)2 /$")20"*>>LE2*"2,"00LL)2,(($>>$2$(#"%22 A,$)2>""G-0"2.BH)/L>".B0&$>/*>(2 S*$JK().*!".%2d-".$2'$2*KJ-.$2.$&$$,"0.$%2O$.0-U2 999%0(-!$K$#(B!".B#0*.%12 I(-#!$.BH1!,$.E2,((.2!*#!B.-")FB!".B#0*.2 c72

32 <N4,15.M%6-1%<6&SX%-085.0/0--1<%<N4212<171<% 8%2 7%2 6%2 4%2 ^%2 c%2 5%2 e%2 j%2 83%2 c62 /.6!1<%&.;8502,62<1,<0<%<N4212<170558% 8! X**2*)0")2-,$2XAD83]0")()2 #""))-0.$/",,$.2.BH)$).$'$.2 7! I$>,"0.$(J(2KB/")2 SB/L21">"02'$2KB,B2 A,$2K"00"&(K**0"2 OB0B,B#0*0"2!*#!B.-"'$>>*2 *.**)&L")E2QIU)2>LK*GL,")*)2 #(".*)#")%%2 6! d-".$2!-k#*$0f2 4! X**2,("0F")&$)-'$2 ^! N!/"-"2>-&(#0"E2,"#L2,*)"2KB/")E2,".L2 -&".\2 c42

33 50/33%,3N<32242%:02,,873% C`OCkXAfaf`b2aN2S`NiSRbX`C`fi`b2b`RIAaN2NhNbINfSXNaNhh`2 c^2 :35<3%1512:10;<1712%/..!0--1<%:0!;88<^% 8%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2.*#*,LGL2&*!(0.**>>"0.$2 ".0*.(.#"0#*>($%2 7%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2F*.L,LGL2,">>$"0.$20*2-"#*$0F2-)%2 6%! `.2#*!!-2,-)">>*20(())".*>,"0.$0"%2 4%! N>-".$.2.LBJ*))B0#-(>(.(#0*)2#-#*">*,$G$20-&""#-2((0"2.BH2 0")(>>*2#LB.L))H00L%22 ^%! N))$.2!$K$)2-K'$">>$2>""#$$2&LL.H#0"L0"%2`.2->*2/$>,"02$>*).$,$$)2 &$>##$$0"%2 c%! k!".l.2'->>*#")2$>$>>*20"#0"e2*gl2b0.l/l0"2,*)*0.bb20"*>>l%2 5%! `.2(0#$>>$2$'$.*>>$2.$!&**#0"2["0-0F[E2.BBJB.2.$/$)-,$"0**)%2 e%! AJ-.$.2'-)#()2,(()2M(!$/$>,*).$'$)\T2#*!.-/$)20")(>>*E2,"K")2 0")()2#$))$G$"0"2K$#*$%2 j%! AJ-.$.2)-&*".$2,((.-#0"$2'$2&"#$/-"G-'$%2 cc2

34 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% S! :*O#>A?>"Q(Z2C$#*))$2/*!#-0.-'$2'-2.BH00L2->>*00$0"%2O*!!-2 #$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2g>L2KL&*">*2.BHGH,BBGL0"Z2 '-.*)#")2>""GB/L.2$"*,&$$)2#-#*,(#0**0"2.$"2-0$$,"0**0"%2 O".*B.L2/$K/((.*0"%2 [! ;$*%J"*)*EJ"")#")%'$%*"U?())*L("D")%BO"?B#A"")E20"))*2 K*>&-,&"2&LL0.LE2&$>##$2&$!*,&"2'$2/$0.((.2(0*")2 >$$'*,&"$%2 ]! ((J*>>$2$>$>>$2((J*00$2.BH00L2M'-02-0$$,"0.$2*"2->*T%2bLB.L2 *)0")2#B).*0"E20"G*)2)*(/-G*>*2*J(.%2 c52 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% RV! 0(-!$K$#(#-)0(>.*">>*E2*KJ-.$20(-!$$)2.$&$$,"0"$%2 I$>,"0.$(J(2$")$2KB/")%2 ev! &"QF%5")#*Q%0)UJO>f"H"A"%#())>AA$%'$2,BB/L)L%2 gv! TV!.A#>%"?A**A"%2D".#L2.BHGH,BB0'$#0-2*"2K$"G$$E2,(G$2 )*Y$F"/")*)2$0*))*2K$"G$$Z2 ce2

35 50/3-1<8!01150<% cj2 &0P3%0</8/0%;N:3//3%:0!88//3^%8<%658%N,/02V% DBBJL2.(#*$E2$&($E20&$!!$(0.$Z2X$&$$2 &$>'-)2"K,"0"LE2,BH02/*!.$"0"$%2 A>*2:BB0"0*0F2$#F"/")*)E2>""#(E2K$)#"2 KB/L)->-)2K-!,-)*'$2#*K--)Z2 CB.,".L2.BH)K$#(2'$2/$&$$]$"#$E2)$(F2 B0.L/"0.L2'$2K$!!$0.(#0"0.$0"Z2 D"JL2,"*>"2#-!#*$>>$2'$2(0#-2$")$2KB/LL2.$&$K.(/$#0"2&"$)Z2 532

36 -0,3%:10,.<<11+%,.02,1%26&81/<0%<N4550/<N<=% N0*))*2'$2,-F/$$F-2 A0$$,")*)2'$2)LB.H.2 XBH)K$#(,*)*.*>,"*)2.().*,(02'$2#LBGHH)-G-2 N'-".(0E2/(-J*)$"#$2 A>*,(02'$2*)0"/$"#(.*>,$2 S").$2r2&$>##$.-"/* >A%(A#>%E*")$$%H>JJ($%'$%J*AA"E"AE"% G[VW[%E")KM% 572

37 -0553% %a%-0//3%<8;<3:0//3%<40<3%62% <3553%;8<,8553=%G;81P;.2<8!80P82%-0858/<3K% 8! [ILKL)2#$"##"$>>$[2 7! SB/"L2,BB'"L2.$!/".$$)2$")$%2 O$)0$")/L>")*)2#$(&&$2-)2 #-/$20$)$%2X*#)"0*)2'$2 #$(&$>>"0*)2#-(>(.(#0*)= #-#*,(#0*)2BKJ"0.*>,L2-)2 #-/$%22 6! d-0"$$>"]2'$2.*!/*b0$>$%22 4! fx]-0$$,"0.$e2'-.$2-)2/$")2 K$!/-">>$2d(-,*00$% <N4:60-1&.511%7..!0%2N<%..P M% XBH&$"##-'$2-)2)B.2cw2*)*,,L)2R(J*>>$,$$>>$2#(")2.$0$)2/(-0"2 0"G*)%2 O$.0-2,BH02,".#L2$,,$F.2-/$.2.$0$&$")-00$2'$2,"0.L2-)2B>".$!'-).$$U2 hlkj*u2kg&0u==999%*>b]#*0#(0%1=j-;(,*).0=838j8=63c38ej= R(0",$$=ec4^384;]j*$3]466;]$e*$]7e6<x4<:8^72 542

38 <.58:10/..P82%151<%71%1--1<0<%G53;P8M%6&8<./;1550<./K% 5^2 1512:10;<61/0%<.,8:11%,0!71550/..<<1% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, ilmestyy 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen c2

39 1512:10;<6/0%<.8,/0% Uusi ura keski-iässä? 74 tarinaa ja ajatusta ELY-keskuksen työllisyyskatsaus: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58415/ty%c3%b6llisyyskatsaus+helmikuu+2014/99f85c43-0a63-4bf1-aeb3- dff9cb Tulevaisuuden ammatit - artikkeli: 50 ammattia: täältä ei työt lopu -artikkeli Aikuiskoulutustuki Alanvaihto mielessä näin se käy! artikkeli: 552,3N%<N,,33-3//3%-62<8:0/<1/<1%\1c8j66,0//1^% /11<%:02,,873%<N42;1,..2%71%6-112%,8;0<<N-0/882^% 5e2

40 : ,/01%8!0510/002%<1!&80/002%9:02,,11+%76/%<08P3<% 762,.2%<1;62%<1!:0</8:12%: /<1M% R!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(2'$2((J*>>**)0"'-"G(,")*)2 I$K/((#0"*)2.())"0.$,")*)2'$2-0$$,"0*)2.())"0.$,")*)2 O*K".B0#*0#(0.*>(/$>,*))(#0*.2 XBHBK.*"0H.$"J-.2'$2.BH00L2'$#0$,")*)2 XBH&$"#$)2,((.-0F>$).**00$2'$#0$,")*)2 S$$0.$/"00$2)*(/-G*>(]2'$2/(-!-/$"#(.(0F>$).*"00$2 -))"0.(,")*)E2&$>$(G**)$).-.$"J-.2 O""!**)2.$>.(G$,")*)2'$2.*K-##$$.2#-#-(#0*.2 X**2KB/L2#-(>(.(0Z2]#-(>(G$'$#-(>(.(#0*.2 5j %,00<6/^% 343] !""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$%12 999%,-).*/"0.$%12 e32

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?...

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... 11 1 Johdanto Vuoden alku sekä kevät ovat monelle opiskelijalle jokavuotinen

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot

OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus

OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus OTTY ry:n Työhaastattelun sparraus Jouni Röksä FM, VPD, JET Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Sisältö Työmarkkinat muuttuivat pysyvästi Oman osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

Miten rakennan uraani Ajopuusta uraohjukseksi

Miten rakennan uraani Ajopuusta uraohjukseksi Miten rakennan uraani Ajopuusta uraohjukseksi Jouni Röksä Koulutus- ja tutkimuspäällikkö FM, VPD, JET Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry LEAD ti 4.9.2012 klo 12.30-12.50 Kabinetti E108 Uraohjus

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Iso D ja työn etsimisen ihanuus

Iso D ja työn etsimisen ihanuus Iso D ja työn etsimisen ihanuus Joskus käy niin onnellisesti, että saa valita dippatyöpaikan. Laitoin Pesti-päivien alla hakemukset kolmeen firmaan. Kahdesta pyydettiin firman standille juttelemaan tarkemmin.

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT:

SISÄLLYS OPPAAN KIRJOITTAJAT: HYVÄN KESÄTYÖN OPAS SISÄLLYS Hyvän kesätyön opas 3 Suomalainen kesätyö on ainutlaatuinen 4 Nostetaan kesätyö yhdessä seuraavalle tasolle 4 Miksi kesätyön kehittäminen kannattaa? 5 Hyvän kesätyön periaatteet

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt.

Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä. - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt. Vuokratyöntekijän haastatteluprosessin kuvaus ja tarkastelu henkilöstöpalveluyrityksessä - Tapaustutkimus: Go On Yhtiöt Simo Terho Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 10.12.2008

Lisätiedot

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen... 5 4. Opinnäytetyön eteneminen...

Lisätiedot