../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%"

Transkriptio

1 ../01%23,415671%.!1558%9%:10;<10/02,6%1511=%!""##$%&$'()*)+%,- % % %%!""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$% %,-).*/"0.$%12 :15-82<171228%<32332% C""##$2D$'()*)E2$>()2&*!")2#$0/$.(0F*.**)2,$"0.*!"2'$2>(-#$)-&*G$'$E20"G*,,")2,BH02 C$.#$"0(#*0#*")*)2/$>,*).$'$2 I(-J*0.$273372!*#!B.-"))")E2 M(!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(E2 #*K".B0#*0#(0.*>(.E2#""!**)K$>>").$E2.BH00L2 '$#0$,")*)E2#-(>(G$'$#-(>(.(0T2 72

2 <1:60<<88<% N).$$2#-)#!**W0"$2.BH#$>('$2$>$)/$"KJ-)2.-.*(G$,"0**)2 XBH#$>('$2-,$)2-0$$,"0*)2.())"0.$,"0**)2 O*")-'$2>HB.LL2&"">-.BH&$"##-'$2 N).$$2!*#!B.-"'"*)2#LB.L))H)2/")##*'L2 $>$)/$"K.$'$)$2*!-G(,"0**)2 N).$$2>"0LL2*)*!Y"$$2'$2".0*>(-G$,(0.$Z2 62 IH$)?**A**)A$+%"?A**)AF+%?BCJ$"##$$)K=2 42

3 0</82/3%:60<<1-0/82%1/8228% I-"G$'$.2*"/L.2-J-.$2,("J*)2.-","/$)E2/$$)2.-","/$.2".0*%2 I-"G$'$.2*"/L.20*>"G*>*E2/$$)2-G$/$.2$0"-"0.$2-&"#0**)2]2,BH02/$0.-")#LB,"0"0.L%2 I-"G$'$.2*"/L.2'L,LKJL2-)Y*>,"")E2/$$)2>(-/$.2.$/-"G*".$2'$2*KJ-.(#0"$2 I-"G$'$.2K(-,$$/$.2-,$.2-))"0.(,"0*)0$E2-0$$/$.2'$2(0#$>.$/$.2)$(W$2)""0.L2 I-"G$'$.2.())"0.$/$.2-,$.2/$K/((.*)0$2 I-"G$'$.2-/$.2.*!/**>>L2.$/$>>$2B>&*".L2'$20$,$>>$2)HB!"L2 ^2./,6-.,/8/0%6;711:1<%/02.1% [S$)##",$)"2#-(>(.(02,*)**2 K(##$$)Z[2 [O(#$$)2*"2K$>($2*)LL2B>"2^3] #B,&&"0.LZ[2 [X-.*(.$)2()*>,$)"2A"L*)%#() [2 [A>*)2>""$)2/$)K$2$>$)/$"K.--)[2 [D$>##$)"2>$0#**2#(".*)#")2>""#$$E2'-02 /$"KJ$)2$>$$[2 [`"2,")(>>$2->*2-0$$,"0.$2((J*>>*2 $>$>>*[2 [a-(j()2$>-"g$,$$)2)->>$0.$2 ((J*>>$2$>$>>$[2 [A>*)2/$0.$2/""0#B,&&")*)2'$2.LB))L2 /"!.$$Z[2 &".#L)2&$&&"](!$)2'L>#**)[2 [X**)2#$"##*)"2()*>,$)"2*.**)[2 [bb.2-)2&$!$02$"#$2.*kjl2,((.-0[2 [I-")2-&&"$2&$>'-)2((G$2)-&*$0F[2 [blb.l)2/"*>l2#b).*)"z[2 [DB0.B)2KBHJB).L,LL)2$"*,&$$2 #-#*,(0.$)"[2 c2

4 %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%% d-".$.#-2#""))-0.$/$0.$2$/-",*0.$2.bh&$"#$0.$2$")$2 >"0LF*.-'$\2d-".$.#-E2'-02B!".B#0*0.L2*"2$>$2#((>($2,".LL)\2 d-".$.#-2#())*020$$.2!*#!b.-"'$)2#""))"2/$"2'l.l.#h2 /$0.$$'$$)20-"G-&BB))H)\2.A#>)$%"?A**A"%V2->*.#-2/$#((G()(.2-,"0.$2/$K/((#0"0.$0"2 0))>A?()*"A((?*)$2V2->*.#-2$"J-0F2,-F/-".()(.2'((!"2 )L"0.L2.*K.L/"0.L\2R0#$>>$.#-20$)-$2'$2)LBGLL20*)\2 ;$#(J$J*O*"A?$2V2-)#-2QIU00L2/$K/((.*0"=,BB)F/$>W0"2 '((!"2#B0*"0**)2.*K.L/LL)2K*F2$>(00$\2d*>#*LE2BF,*#L0E2 /$")2!*>*/$)W$2#-#*,(0.$2#-!-0.$/$% %;1,071%8!6<<..M% -0<82%1/82<88/0%23,NN%!8,!N< =%%,FB?F))C)%*A"E*O#"?%'$%?$O")$?%V2#*!!-.#-2 *0",*!##"*)2$/(>>$2/$K/((#0"0.$0"\2A>*.#-2,"*W)B.2 '-#$"0**)2/L"GL,LL0"2/$K/((.**)2#LB.L))H)2.$!")$)E2,".*)2#B0*")*)2/$K/((02)L#BB2.BH00L\2 0-&""#-2*KJ-.*.(.2K$$0.$G*>($'$.\2 ;$$A?$L*H("AA$2V2-)#-2/$>,"0.$(J(G(2KB/")E2-)#-2 &*!*KJBGB2B!".B#0**)2'$2.*K.L/L)#(/$$)\2OB0B.#H2 DBBJL.#H2&$>$(.*G$E2*>>*.2.(>*2/$>".(#0"E2->*.#-2 B0.L/L>>")*)2>-&&(()20$$##$\2 e2

5 23,4,.5-01%1512:10;<662% j2..p %.!1,8;0<n/% I$>"))$)/$&$(02'$2!$'$G-,$.2,$KJ->>"0((J*.2 C-K#*(G$2'$2(0#-$2".0**)0L2.$!/".$$)Z22 a$.#(/$2-&&",")*)2'$2#*k"gb,")*)2 A,$)2.BH,$!##")$]$!/-)2#$0/$G$,")*)2 `!">$"0"$2.BH(!"$2*>L,L)2$"#$)$E2 (!$)/$"KJ-.2'$2!$J"#$$>".2(!$&LL.H#0*.2 B>*"0"L2 R!$#*K".B02>$$'*,,")U2-))*>>"0((0E2 K$!,-)"$E2.$0$&$")-E2*>L,L2 #-#-)$"0((.*)$2 832

6 -..<6/%G71%,!00/0K%62%-1;P6550/../% f!f0$)-,"0] F>$))*2 R(0"2()*>,$2#"*K.--2 XBB.B,LGH,BB0= ((&(,(02 )B#B"0**)2.BHKH)2 D$!*,,$.2.BH>>"0.B,"0],$KJ->>"0((J*.2 `"2->*2.BH.L2.L>>L2 K*.#*>>L2 X*!/*BJ*)F>$2/$$F"2,((.-#0*)2 `>L,L)F>$).**)2,(( <82%../002%<8;<3:002=% R(J*>>**)] #-(>(G$(.(,")*)2 XBH)$).$'$)2,$KJ->>"0.$,$2.LBJ*))B0#-(>(.(02 XBH)#"*!.-2"0-)2 -!Y$)"0$$F-)2 0"0L>>L2 A,$2B!".B0=.-",")","2!>D#*$AI%?BC)D$()%#$(L$% :*O#>A?>"?(E$HH$% XBH/-",$.-","0.-)2 K$!'-"G*>('*)2 #$(G$2 &""H>?BCJ$"##>'*)% *?A"))FHHF% S$!!$0.(#0*)2 #$(G$2 872

7 -02./<1,6%1512:10;<171=% K$>($)\2 A>*)#-2>$$'$0F2 /*!#-0.-".()(.(\2 '$2*>L,LL)\2 >HB.BB\ ,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% 842

8 8^2 0,3,N/N-N,/8<%<N42;1.//1% XBH)K$#"'$.2(0#-/$.2"L)2K$"G$$/$)2&$>'-)2*)*,,L)2#(")2.BH)$).$'$.2 g>l2#*!!-2"#ll0"2.$"2>$".$2&$&*!*"k")2#(/$$0"e2'-02(0#-.2.(>*/$0"2 0B!'".B#0"2 2(>O*EE"HH$%?BC)?*#"'C"HHF%>)%*)*EEF)%J>"AA$>H>'$%#(")2 /$)K*,,">>$%2MhLK.**),L#"2d27336T2.A*"EJ"*)%?BC)?*#"'C"Q*)%?BC#B#B%JBABB%*))$HH$$)%?$"%J$O$)**% 2MX(-,"2*.2$>%28jj^T2 8c2

9 YRX%,N-&&0/<82%,1221<<11Z% SBHJB).LL2>LK*02&*>#L0.LL)2&"">-.BH,$!##")-".$2 I*!#-0.-".($2$#F"/"0*0F2 DL"/"GLL2-0$$,"0.$$)2 `.0"L2!-K#*$0F2.H".LE2'-"K")20(K.$(.((2").-K",-"0*0F2 X(-J$2*0"")2/$K/((#0"$$)E2'-".$2*"2)(-!">.$2>HBJB22 O(,-.$2K*F2#LG*>B00L2.BH)$).$'$)2,$KJ->>"0*.2 *))$##->((>-.%2bL".L2/-"2->>$2*0",*!#"#0"2'$#0$,"0**)2 '$2.*!/*B.**)2>""GB/L.2 XBH>>"0.LL2".0*2".0*)0LE2&*!(0.$$2!-K#*$0F2*0",%2.-",")"," %-N4<3%:1;:0/<.:1<% N!/"-")F#B#B2 I(-!-/$"#(.(0.$"J-.2 XL0,L>>"0BB02 C""&&(,$G-,((02 OB#B2#!""W0**)2$'$G*>(()2 I$0.(().().-E20".-(.(,")*)2 S*)#"0*.2'$2:BB0"0*.2.$"J-.2 OB#B2&-KJ"0#*>>$22 X$0$&$")-"0((02'$2/$#$(02 OB&0B)*"0BB0E2*>L,L)K$>>").$2 O-#*,(0E2/*!# I""0$(0E2K$!#".0*/((02 h(-/((02 OB#B2K$K,-G$$2#-#-)$"0((#0"$2 Lähde: Ruoppila 1996, Vaahtio e2

10 2.6!<82%71%/8206!80P82%:1;:..P8<%71%;80,,6.P8<% Eri-ikäisistä työntekijäryhmistä seniorit ovat eniten syrjitty ja nuoret toiseksi eniten syrjitty ikäryhmä. Lähde: Eeva-Leena Vaahtio222 8j2 R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1%%.!12%71%1512:10;P62% /..220<<85..2% aaoa2ah`x2sklikbxgbkx2bgfxg2xklonhran\2 732

11 .!1/..220<<85.2%71%<N42;1.2%% R%1/,85<1%71%SX%<N4,15.1% %SV%0</8<.2<8-./U22 X"*J-0.$2,-F/$$F-0"E2$!/-0"E2/$K/((.*0"2 WV%:10;<68;P6<U22 h"0.$$2.*k.l/l.2'$2-!y$)"0$$f-.2'$2#*!ll2f*.-$2 [V%\6,./U2 I$>".0*2&$!K$$.2/$"K.-*KJ-.2,">>L2$>-"G$$2 ]V%:15-0/<85.<U2 h$".$2qi2'$2k$#*,(0e2/*!#-0.-.2'$2k"00"&(k*2#().--)2 O""))-0.(#0*)"]>"0.$(02 I$K/((0]2'$2-0$$,"0#$!G$2 XBH,-F/$$F-.*#"'L)"2 R)*>,"*)"2.BH2]#!".**!".2 X"*J-)#*!((K$$0.$G*>(.2 XAD832(!$/$"K.-*KJ-.2 D!"-!"0-")F.$(>(##-2 S"00"&(K*2 I*!#-0.-#$!G$2 RV%<N42;1,.,1-&1271E2$;F-)Z2 `m;*>]0*(!$).$2 782 SV%-0<3%-023%;15.12=% 772

12 10<6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$% <6%-6<0:11<06%23,NN%!8,!N< ^% 6/112% ;15.12% b-&*")2.$&$2.bh>>"0.bl2-)2 K$#*$2.*K.L/"LE2 '-".$2.-J*>>$2 K$>($.E2'$2 '-"K")20")(>>$2 -)2-0$$,"0.$%2 hlkj*u2d#bk--j%;-,27386e28452b!".b0.l2 742

13 op")j2-(.29k$.2b-(2>"#*2j-")y2<*0.2$)j2y*.2 @".L2-0$$,"0.$0"2'$2F*.-'$0"2K$>($"0" @".L2*.2.(>*2#$"&$$,$$)2)B#B"0*0.L2.BH0.L0"\2 7c2

14 d"'$")f2'$2&$"##$#().$2 XBH)20"0L>.H2 XBH$'$.2 XBH#$/*!".2 6-1%.285-1<N420% `0","*02 D$>##$2 N!/-,$$">,$2 752 <N4,15.M% <N4-6<0:11<06<8,0740P82%<.220/<1-0282% Työtehtäväni/Työnantajani Nykyinen/viimeisin työtehtäväni: Plussat Mistä pidit tässä työssä ja työpaikassa? Miinukset Mistä et pitänyt? Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: Sitä edellinen työtehtäväni: 7e2

15 -05510/821%/02.<%<.228<112=%,-&!.&//#!+)!0&11#()&)23,! )L#B/"00L\2`0",%2[S("&&(,BB'L2*.0""2((0"$2 @".L2Y--Y>$$,$>>$2>HB.BB\2d-0"$$>"0*)2,*J"$)2)L#B/BB02'$2$#F"/"0((0\2 7j2 6-12%6/11-0/82%71% :1;:..,/082%<.220/<1-0282% 682

16 -0,/0%:1;:..,/082%<.220/<1-0282%62%<3!,833=% O()2F*.LL2/$K/((.*)0$_2 2A0$$2,BH02KBHJB).LL2)"".L22 2I"!.$$2!""GLLE2*"2/L0B2K*>&-0F2 2X"*.LLE2,"K")2#*0#"GBL2 2R!$0(())"G*>(2-)2K*>&-,&$$22 2A))"0.((2(0*$,,")2 D("JJ(A(>O"?(#A"")2 682 Pohdi nämä jokaisen työtehtävän kannalta erikseen: Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Työtehtäväni/ Työnantajani Vastuut Mistä kaikesta olit vastuussa? Mihin kului suurin osa työajastasi? Osaaminen (mitä piti osata, jotta pystyit hoitamaan työsi. Kirjaa ylös itsellesi itsestäänselväkin osaaminen) Vahvuudet Mitä vahvuuksiasi käytit tässä työtehtävässä? Onnistumiset, aikaansaannokset, kohokohdat, näytöt, palkinnot Käytännön esimerkkejä! Opit Mitä juuri tämä työtehtävä sinulle opetti? Tärkeimmät opit tästä työkokemuksesta. Kehittyminen Miten ammattitaitosi kehittyi tämän työkokemuksen aikana? 672

17 @"0.L2#$"#*0.$20$$.2B>**)0L2#"".-0.$2'$2#*K('$\2 662,6<0<8;<3:3M%% N-&N!40%/02.1%&1!;10<82%,.:11:1<%6-0210/..P8<% NK#*!((02 N#F"/"0((02 N>-".*#B#B2 N)$>B0-")F#B#B2 N!/"-")F#B#B2 N(G$,"0K$>(2 N/-",((02 h""#*.-","))$)2.$'(2 `>L,L)">-2 `,&$F$2 `))$##->((>-G-,((02 `0"").B,"0#B#B2 pbb0")*)2#().-2 S$!#").$#B#B2 S$/$"))-")F#B#B2 S(->*>>"0((02 S((,-!").$'(2 fj*-")f#b#b2 fk,"0>lk*"0bb02 fk,"0.*)2$!/"-")f#b#b2 f.0*k">>").l2 f.0*>(-g$,(02 Itseohjautuvuus Johdonmukaisuus Johtamistaito Joustavuus Järjestelmällisyys Kirjallinen esitystaito Kokonaisuuden hahmotus Kontaktin luominen Koordinointikyky Kustannustietoisuus Kuuntelutaito Kyky luoda järjestelmiä Kärsivällisyys Käytännöllisyys Lojaalisuus Looginen ajattelu Luotettavuus Luottamusta herättävä Luovuus Matkustushalu Mielikuvituksekkuus Hyvämuistisuus Mukautumiskyky Myyntihenkisyys Myönteisyys Neuvokkuus Neuvottelutaito Numerotaju Omaksumiskyky Ongelmanratkaisukyky Opetustaito Oppimiskyky Organisointikyky Paineensietokyky Palveluhalukkuus Positiivinen asenne Päättäväisyys Rohkeus Ryhmätyöskentely Seurallisuus Siisteys Sisukkuus Sinnikkyys Sopeutumiskyky Sosiaalisuus Soveltamiskyky Suullinen ilmaisutaito Suunnittelukyky Taiteellisuus Taito viedä asioita eteenpäin Taloudellisuus Tarkkuus Tehokkuus Tekniikan taju Terveys Tiedonhaluisuus Tilannetaju Tuloshakuisuus Tunneäly Tunnollisuus Ulospäinsuuntautuneisuus Uskottavuus Uteliaisuus uusia asioita kohtaan Vakuuttavuus Valppaus Yhteistyökyky 642

18 8/0-8!,,0M% -0<3%-NN2202%71%&15:85.2%6/1171%6/11=% -BB))")?*#"'F%! `.0""2$#F"/"0*0F2((0"$2$0"$##$".$2! X$/-"G**>>")*)E2e2.$&$$,"0.$2'-#$2/""##-2! X*#**2$#F"/"0.$2>"0L,BB)FL2->*,$00$2 ->*/">>*2$0"$##$">>**)2! A0$$2;>-(0$.$2#$(&$)2! A0$$20-&*(G$$2.-",").$.BB>"LL)2$0"$##$$)2,(#$$)2 -$O##")$*))$#>"'$%! X())"0.$$2,$!##")$,$KJ->>"0((#0"$2! A0$$2.())"0.$$2.(-G**)2#">&$">(#B/B)2! A0$$2&!-1>-"J$2$0"$#$0#().$$2 hlkj*u2d"!'-2d".#l&$$0"e2s$$y$]s*>"$2$,,$w#-!#*$#-(>(2 A0$$2KBHJB).LL2*!"2,*)*.*>,"L2 $0"$#$0B,,L!!B#0*)2>"0LL,"0*#0"2! I$>".0**2"J*$.2#$))$G$/((J*)2'$2.-.*(.*G$/((J*)2#$))$>.$2! A0$$2#*K"GLL2"J*$)2&$>/*>(#-)0*&F#0"2$0F2! A0$$2/"0($>"0-"J$2'$2#-)#!*F0-"J$2KBHJB.2 $0"$##$$>>*2 1A"$##$$)%#(EJJ$)"%! A0$$2*))$#-"J$2$0"$##$$)2.$!&*".$2! h(-2>(-g$,(0.$2! k>"gll2$0"$##$$)2-j-.(#0*.2 A0$$2,BBJL2'$2&$>/*>>$2/"!.($$>"0*0F2! bl&&l!l2#lbgl,ll)2f*.-'l!'*0.*>,"l2'$2 KBHJB).L,LL)2/"!.($$>"0.$2$0"$#$0F*.-$2 6^2,6<0<8;<3:3M%:1571/<1%<.<<./0%;6--002^% OB0B2/""J*>.L20")(.2KB/")2.().*/$>.$2 >LK"&""!"0"2K*)#">H>.LU22 E"*H*A?FA"%>)=`% O*!LL2/$0.$(#0*.2BK.**)2'$2#$.0-E2->*.#-2 0$,$$2,"*>.LZ2 6c2

19 <N4,15.M%:1;:../U%71%6/11-0/,1!<<1%a% 6/11-0/&6!<\6506% a$-g*>*2/$k/((#0"$0"2*0",u22! N,,$F>>")*)2BJ")-0$$,")*)E22! N,,$F>>")*)2*!"#-"0-0$$,")*)2! XBH)LB.H.2'$2$"#$$)0$$))-#0*.2! D*!0--)$)2-,")$"0((J*.E2! X*#)"0*.2.$"J-.E22! I"*0F).L]2'$2/(-!-/$"#(.(0.$"J-.E2! d-0"$$>"0*)2,*j"$)2.$"j-.e22! OLJ*).$"J-.E22! O$)0$")/L>")*)2-0$$,")*)2'$2#"*>".$".-2! `>L,L)F>$))*E2.*!/*BJ*)F>$ ,10/8--1<%6220/<.-0/8<% 71%`23N<4<`% 682

20 <1! %71%,3N<32242%8/0-8!,80553%8!6<.<^% XBH)$).$'$.2K$>($/$.2#((>>$2*0",*!##*'L2-))"0.(,"0"0.$0"2'$2 $"#$$)0$$))-#0"0.$0"2!2*!-.(.2,("0.$2K$#"'-"0.$Z2 @".L2!$K$>>"0.$2.$"2$'$>>"0.$20LL0.HL2->*.20$$)(.2$"#$$)\22! A>*.#-20$$/(G$)(.2,BB)F.$/-"G**0"\2! d$".#-2&$>#").-'$2.,0\22 6j2 50/<11%6-01%6220/<.-0/01/0%a%10,112/11226,/01/0% Saavutukseni nimi Kuvaus (lähtötilanne, mitä teit, lopputulos) 432

21 WV%50/<11%71%<.<,0%:10;<68;<6/0% /<11%6-1<%.!1:10;<68;<6/0%N54/M% ;12,0%50/33%<08<61%<08P62,8!..;11/<1<< ^% 472

22 <N4,15.M%<08P62,8!..;11/<1<<85.% S$)#"2F*.-$2((J*>.$2$>$>.$2"K,"0">.LE2'-.#$2-/$.2'-20"*>>LZ2 X(-2-,$00$2.BH)K$(00$0"2*0"")E2*GL2->*.2.-J*>>$2&*!*K.B)B.2 @".L2,")()2#$))$G$"0"2K(-,"-"J$E2'-02K$>($)2)L"K")2.*K.L/"")\2! I-"0".#-2$).$$2,")(>>*272.$"262"K,"0*)2)",*.E2'-.#$2,BH02.*#*/L._%22)"")2#(")20")L\2I-")#-2,*))L2K*".L2.$&$$,$$)\2 I-")#-2#*!.-$E2*GL2->*,,*2&(K()**.\ [V%&!06!0/60^% paordaf2an2inhfxd`27]62xgco`fbxg2an2onfoo`fb2offbbadxnifbxn2 442

23 -0,/0%;18<%<N4<3+%76<1%;18<=% Osaatko perustella sen itsellesi, ja rekrytoijalle? Miten haettava työ vastaa arvojasi ja on sinulle merkityksellinen?! Listaa uravaihtoehtosi ja kirjoita jokaisen perään perustelut miksi! 4^2 ]V%:15-0/<1.P.%<N42;1,..2% 4c2

24 -0<82%;N4PN223<%/6/01150/<1%-8P011=% Vuonna % rekrytoijista käytti somea hakukanavana Hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä ja erottua työnhakijana Bloggaa LinkedIn:ssä! Tee hyvä LinkedIn-profiili, Tee erillinen Facebook-sivu työnhakua varten, Tee Pinterest-CV Tee profiilisi Google+ -palveluun Liity alasi ryhmiin ja tykkää kohdeyrityksistäsi Facebookissa/LinkedIn:ssä! Oma nettisivu työnhakua varten, esimerkkejä: :02,,873%:8!,6/<60<.-0/882%% O*!LL2/*!#-0.-0"2BK.**)2&$"##$$)2M*0",%2h")#*J2f)E2*m;*>E2 #LB)F#-!W#$)0"-T2 S(->*KJ"E2*GL2h")#*Jf)U00L2-)2#$"##"2.().*,$0"2"K,"0*.2! k0.l/l.e20(#(>$"0*.e2*m]#->>*y$.e2*0","*k*.e2$0"$##$$.e2!*#!b.-"'$.e2#-(>(g$'$.22 O()2.$&$$.2"K,"0"L2#-(>(.(#0"00$E2,*00(">>$2')*E2#(.0(2$")$2K*"JL.2K*F2 h")#*j2f)]/*!#-0.--0"2'$2/$"kj$2#lb)f#-!f.e2#"".l2'l>#**)&l")2 N(.$2'$2$))$2*)0")2V20")($#")2$(.*.$$)20"G*)Z2 h(-2#-).$#.*'$2k$$0.$g*>*,$>>$2#""))-0.$/"$2"k,"0"lz2 D"JL2$")$2#LB)F#-!W0"2,(#$)$0"E2,BH02.BH)K$#"'$)$%2 O*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00LZ2OB0B2/"K'*".LE2L>L2.BH&$"##-'$%2 4e2

25 <N4,15.M%6-1%:8!,6/<6,1!<<120% 4j2 ;0//0&.;88/0%73<<33%/02./<1%-0850,.:12% Tarvitset hissipuhetta CV:ssä, puheluissa, haastattelussa, kaikkialla Oma lyhyt positiivinen myyntipuheesi minkä asian haluat itsestäsi muistettavan? Herättää kiinnostuksen tutustua sinuun lisää Harjoittelu ja omat muistiinpanot auttavat Kerrot tärkeimmät asiat ensin etkä mitään turhaa Räätälöity tilanteeseen sopivaksi (esim. älä kerro tiettyä paikkaa hakiessa mitä kaikkea muutakin voisit tehdä ) ^32

26 %62%;N:3%bX%/8,.2202%;0//0&.;8=% 1! Miksi haet tehtävää? Näytä heti kiinnostuksesi! 2! Tärkeimmät vahvuutesi siihen? 3! Osaamistaustasi tiiviinä: X vuoden kokemus X toimialalta/x tehtävistä 4! Koulutus, jos se on relevantti/tuore/ valttisi 5! Millainen ihminen/työkaveri/työntekijä olet? ^82 6-1%1,<00:0/../%Y%;N:3%c:%62%1:10-8/0% ;11/<1<<85..2^% c:% S$#*,(02 ;$$A?$L*H(()^% ^72

27 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% /"AFH?C%O$?#$"A**%2D".((02,$m2720"/($%2d*>#*B02$(G$$2>(#"'$$%22 C*>*/$)F)2-0$$,"0*0"2:$#.-")$E2)(,*!-")$E2#".*B.*GB)L2 `0","*0#-#*,(#0*0"E2F","*)2#--.2 t(j'*w*)2#--.e2,"0.l2/$0.$0".2 B!".B#0*)2>""#*/$"KJ-0.$2! `!"#-"0((.*0"2,("K")2/*!!$G()$2! D*!0--)$0"2&$!K$$.2&(->*.2 ^62 ;N:3%c:%8!6<<..%/0/35545<332V%% /1-11%c:M<3%80%:60%53;8<<33%,1;<882%&10,,112Z% D"*)"L2'$2"0-'$2-))"0.(,"0"$0"2 a-.$")e2,".l2.*".e20ll0f2b!".b#0*>>*2`rc=/(-0"2 d$$/(f.2.$"2b>"f.2.$/-"g**0"2 ^42

28 `-0,/0%7..!0%/02.<%<.50/0%:150<1=`% 0/,8:3%;1,8-./%d%[U]%5N;N<<3%,1&&158<<1% SV! WV!,""))>A?(A% 0$$/$.2)L#BLZ22 6A$$E")*)%'$%)FB?C?% 2O*!!-2/$K/((.*0"2.*K.L/LL)E2L>L2#*!!-2,((.$Z2 ^^2 RV%<N42;1,.%9%1c<062^%% ^c2

29 &0P3%<08P6<%73!78/<N,/8//3^%< %,10,,0V% <N4,15.M%<N42;1.2%/8.!12<156-1,8% Tiedonkeruu Puhelinsoitto Hakemus lähetetty Haastattelu / tapaaminen Seuranta Työpaikka OMA YRITYS Työpaikka FAZER Työpaikka SPR Työpaikka GOOGLE - Kysy muilta yrittäjiltä Tehty 3 tiedonkeruuhaastattelua KYLLÄ 2 haastattelua tehty käynnissä tulossa EI Maija Ahola Hakemus starttirahaan OK buukattu Työpaikka HOTELLI KÄMP KYLLÄ hotellinjohtajalle OK ^52-0<82%&0056<N4&10,,671%54N<NN=% %`-0<3% %10,11%,3N<3<%&0056<N4&10,,6782% -8</3/<N,/882+%/0<3%26&81--02%<N4550/<N<`% ^e2

30 -0,3%62%&0056<N4&10,,1=% XBH)$).$'$2*"2".0*#LL)2/"*>L2F*J-0.$2.$!/".0*/$)0$20")()2-0$$,"0.$%2M`0",%2 #$0/$/$2B!".B02-,$2SC]"K,")*)E2.LB0"&L"/L")*)2,BB'L%%T2 X$!/*2-)E2,(G*"2/"*>L2'(>#"0.*G(2Md#BK--J")2.(.#",(027386E20"0L")*)2K$#(2.L!#*")2!*#!B.-")F#$)$/$T2 X$!/*G$2*"2K$>(.$2*J*02'(>#"0.$$2M*0",%2KBY"*)"$0B"0.LE2'-#(2*"2F*JL2.(>*/$)0$2 &"$)2"!F0$)-.(#0"_T2 ^j2-0<82%54np3<%&0056<n4&10,,671=% Parhaat keinot: 8! I*!#-0.-"J(2'$2#*!!-2#$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2O-).$#.-"2 '$2/L!/LL20(-0"G*>"'$0"%2OB0B2/"K'*".L2.BH)$).$'"*)2.$!&*"0.$%2 7! OLB2&$>'-)2,*00(">>$E2!*#!B.-")F.$&$K.(,"00$E2 #-(>(.(#0"00$E2->*2[0">,L.2'$2#-!/$.2$(#"[E2QI2$")$2,(#$)$%2 6! X**2>"0.$20")($2#""))-0.$/"0.$2.BH)$).$'"0.$2'$20-".$20(-!$$)2 *0","*K">>*E2!*#!B.-"'">>*E2.-",".(0'-K.$'">>*2M!""&&(*)2 B!".B#0*)2#--0.$E2/-".20-"G$$27]62K*)#">H>>*20$,$00$2 B!".B#0*00LT2 4! O$0/$/$.2$>$.%2d-".$2*0","*K">>*2#$0/$/"*)2$>-'*)2B!".B#0"00L%2 d*(!$$2,*j"$$2'$2'(.(.$2"k,"0"le2'-.#$2f*.l/l.2,".#l2$>$.2 -/$.2#$0/$/"$%2 ^! ILKL)2.())*.(.2'$2/LKL)2$!/-0.*.(.2B!".B#0*.E2'-"00$2#*)F*02 0((!"2/$"K.(/((0%2 c32

31 -0<82%54NP3<%&0056<N4&10,,671=% Lehdet, tv, radio O$0/(B!".B0.*)2,*)*0.B0.$!")$.%2X$!/*G$2-)E2,(G*"2!$K$$2*"#L2$"#$$2!*#!B.-")F")%2O$.0-2,,%2X$>-(0*>L,L] >*KJ*00L2Mu^320(-,$>$"0.$2#$0/(B!".B0.LuT%22 R(0"*)2B!".B0.*)E2'(>#"0.*)2>$".-0.*)2'$2&!-'*#F*)2 &*!(0.$,")*)%2 S*)#">HK$$0.$G*>(.2 b",".b0&$>0.$.%2d$"##-'$2$/$(.((2$>*,,">.$2.$0-">.$%2 a-&$2b!".b0.*)2b.]f>$).**.%2fk,"0"le2'-"j*)2*"2k$>(.$2 >LK.*/L)E2>LK.**2&-"0%2R(0"$2*"2/-"J$2K$#*$2>*KF] ">,-".(#0">>$E2,(G$2.$!/*2F*.B">>*2-0$$'">>*2-)%2 c82 -.0<1%,802671%54N<33%<N4&10,,1% d-0"$$>")*)2,*j"$e20"*>>l2*0",%2 h")#*jf)2]!bk,l.2 k!".b0.*)2-,$.2)*w0"/(.%2d$"##$2-)2 /$")20"*>>LE2*"2,"00LL)2,(($>>$2$(#"%22 A,$)2>""G-0"2.BH)/L>".B0&$>/*>(2 S*$JK().*!".%2d-".$2'$2*KJ-.$2.$&$$,"0.$%2O$.0-U2 999%0(-!$K$#(B!".B#0*.%12 I(-#!$.BH1!,$.E2,((.2!*#!B.-")FB!".B#0*.2 c72

32 <N4,15.M%6-1%<6&SX%-085.0/0--1<%<N4212<171<% 8%2 7%2 6%2 4%2 ^%2 c%2 5%2 e%2 j%2 83%2 c62 /.6!1<%&.;8502,62<1,<0<%<N4212<170558% 8! X**2*)0")2-,$2XAD83]0")()2 #""))-0.$/",,$.2.BH)$).$'$.2 7! I$>,"0.$(J(2KB/")2 SB/L21">"02'$2KB,B2 A,$2K"00"&(K**0"2 OB0B,B#0*0"2!*#!B.-"'$>>*2 *.**)&L")E2QIU)2>LK*GL,")*)2 #(".*)#")%%2 6! d-".$2!-k#*$0f2 4! X**2,("0F")&$)-'$2 ^! N!/"-"2>-&(#0"E2,"#L2,*)"2KB/")E2,".L2 -&".\2 c42

33 50/33%,3N<32242%:02,,873% C`OCkXAfaf`b2aN2S`NiSRbX`C`fi`b2b`RIAaN2NhNbINfSXNaNhh`2 c^2 :35<3%1512:10;<1712%/..!0--1<%:0!;88<^% 8%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2.*#*,LGL2&*!(0.**>>"0.$2 ".0*.(.#"0#*>($%2 7%! S$#*(J(.2((.**)2.BHKH)2F*.L,LGL2,">>$"0.$20*2-"#*$0F2-)%2 6%! `.2#*!!-2,-)">>*20(())".*>,"0.$0"%2 4%! N>-".$.2.LBJ*))B0#-(>(.(#0*)2#-#*">*,$G$20-&""#-2((0"2.BH2 0")(>>*2#LB.L))H00L%22 ^%! N))$.2!$K$)2-K'$">>$2>""#$$2&LL.H#0"L0"%2`.2->*2/$>,"02$>*).$,$$)2 &$>##$$0"%2 c%! k!".l.2'->>*#")2$>$>>*20"#0"e2*gl2b0.l/l0"2,*)*0.bb20"*>>l%2 5%! `.2(0#$>>$2$'$.*>>$2.$!&**#0"2["0-0F[E2.BBJB.2.$/$)-,$"0**)%2 e%! AJ-.$.2'-)#()2,(()2M(!$/$>,*).$'$)\T2#*!.-/$)20")(>>*E2,"K")2 0")()2#$))$G$"0"2K$#*$%2 j%! AJ-.$.2)-&*".$2,((.-#0"$2'$2&"#$/-"G-'$%2 cc2

34 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% S! :*O#>A?>"Q(Z2C$#*))$2/*!#-0.-'$2'-2.BH00L2->>*00$0"%2O*!!-2 #$"#">>*E2,".L2->*.2*.0",L00L%2g>L2KL&*">*2.BHGH,BBGL0"Z2 '-.*)#")2>""GB/L.2$"*,&$$)2#-#*,(#0**0"2.$"2-0$$,"0**0"%2 O".*B.L2/$K/((.*0"%2 [! ;$*%J"*)*EJ"")#")%'$%*"U?())*L("D")%BO"?B#A"")E20"))*2 K*>&-,&"2&LL0.LE2&$>##$2&$!*,&"2'$2/$0.((.2(0*")2 >$$'*,&"$%2 ]! ((J*>>$2$>$>>$2((J*00$2.BH00L2M'-02-0$$,"0.$2*"2->*T%2bLB.L2 *)0")2#B).*0"E20"G*)2)*(/-G*>*2*J(.%2 c52 ;81P;.2<8!80P82%T%:02,,03%1512:10;<171558% RV! 0(-!$K$#(#-)0(>.*">>*E2*KJ-.$20(-!$$)2.$&$$,"0"$%2 I$>,"0.$(J(2$")$2KB/")%2 ev! &"QF%5")#*Q%0)UJO>f"H"A"%#())>AA$%'$2,BB/L)L%2 gv! TV!.A#>%"?A**A"%2D".#L2.BHGH,BB0'$#0-2*"2K$"G$$E2,(G$2 )*Y$F"/")*)2$0*))*2K$"G$$Z2 ce2

35 50/3-1<8!01150<% cj2 &0P3%0</8/0%;N:3//3%:0!88//3^%8<%658%N,/02V% DBBJL2.(#*$E2$&($E20&$!!$(0.$Z2X$&$$2 &$>'-)2"K,"0"LE2,BH02/*!.$"0"$%2 A>*2:BB0"0*0F2$#F"/")*)E2>""#(E2K$)#"2 KB/L)->-)2K-!,-)*'$2#*K--)Z2 CB.,".L2.BH)K$#(2'$2/$&$$]$"#$E2)$(F2 B0.L/"0.L2'$2K$!!$0.(#0"0.$0"Z2 D"JL2,"*>"2#-!#*$>>$2'$2(0#-2$")$2KB/LL2.$&$K.(/$#0"2&"$)Z2 532

36 -0,3%:10,.<<11+%,.02,1%26&81/<0%<N4550/<N<=% N0*))*2'$2,-F/$$F-2 A0$$,")*)2'$2)LB.H.2 XBH)K$#(,*)*.*>,"*)2.().*,(02'$2#LBGHH)-G-2 N'-".(0E2/(-J*)$"#$2 A>*,(02'$2*)0"/$"#(.*>,$2 S").$2r2&$>##$.-"/* >A%(A#>%E*")$$%H>JJ($%'$%J*AA"E"AE"% G[VW[%E")KM% 572

37 -0553% %a%-0//3%<8;<3:0//3%<40<3%62% <3553%;8<,8553=%G;81P;.2<8!80P82%-0858/<3K% 8! [ILKL)2#$"##"$>>$[2 7! SB/"L2,BB'"L2.$!/".$$)2$")$%2 O$)0$")/L>")*)2#$(&&$2-)2 #-/$20$)$%2X*#)"0*)2'$2 #$(&$>>"0*)2#-(>(.(#0*)= #-#*,(#0*)2BKJ"0.*>,L2-)2 #-/$%22 6! d-0"$$>"]2'$2.*!/*b0$>$%22 4! fx]-0$$,"0.$e2'-.$2-)2/$")2 K$!/-">>$2d(-,*00$% <N4:60-1&.511%7..!0%2N<%..P M% XBH&$"##-'$2-)2)B.2cw2*)*,,L)2R(J*>>$,$$>>$2#(")2.$0$)2/(-0"2 0"G*)%2 O$.0-2,BH02,".#L2$,,$F.2-/$.2.$0$&$")-00$2'$2,"0.L2-)2B>".$!'-).$$U2 hlkj*u2kg&0u==999%*>b]#*0#(0%1=j-;(,*).0=838j8=63c38ej= R(0",$$=ec4^384;]j*$3]466;]$e*$]7e6<x4<:8^72 542

38 <.58:10/..P82%151<%71%1--1<0<%G53;P8M%6&8<./;1550<./K% 5^2 1512:10;<61/0%<.,8:11%,0!71550/..<<1% Miten onnistut työnhaussa?: Kaisa Välivehmas, ilmestyy 4/2014 Työnhakuopas: Mitä, miten, missä?: Tom Laine ja Teija Hoppe (2014) Mielekäs työ uuden ajan uraopas: Kati Järvinen, Maria Carlsson (2013) Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan: Lauri Järvilehto Oma ura paras ura Airo, Rantanen, Salmela 2008 Elämänmuutos! Hyppy uudelle uralle Salla Korpela 2009 What Color Is Your Parachute? Richard N. Bolles What should I do with my Life? Po Bronson The Career Within You How to find the perfect job for your personality: Wagele and Stabb Työhaastattelu: henkilöarviointi työhönotossa ja työuralla Niitamo Uraputkesta itsensä johtamiseen Kurten 2004 Joustava urakehitys Salminen 2005 Unelmatyöskentely, Ote omanlaiseen elämään - Toukonen c2

39 1512:10;<6/0%<.8,/0% Uusi ura keski-iässä? 74 tarinaa ja ajatusta ELY-keskuksen työllisyyskatsaus: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58415/ty%c3%b6llisyyskatsaus+helmikuu+2014/99f85c43-0a63-4bf1-aeb3- dff9cb Tulevaisuuden ammatit - artikkeli: 50 ammattia: täältä ei työt lopu -artikkeli Aikuiskoulutustuki Alanvaihto mielessä näin se käy! artikkeli: 552,3N%<N,,33-3//3%-62<8:0/<1/<1%\1c8j66,0//1^% /11<%:02,,873%<N42;1,..2%71%6-112%,8;0<<N-0/882^% 5e2

40 : ,/01%8!0510/002%<1!&80/002%9:02,,11+%76/%<08P3<% 762,.2%<1;62%<1!:0</8:12%: /<1M% R!$0(())"G*>(E2.BH)K$#(2'$2((J*>>**)0"'-"G(,")*)2 I$K/((#0"*)2.())"0.$,")*)2'$2-0$$,"0*)2.())"0.$,")*)2 O*K".B0#*0#(0.*>(/$>,*))(#0*.2 XBHBK.*"0H.$"J-.2'$2.BH00L2'$#0$,")*)2 XBH&$"#$)2,((.-0F>$).**00$2'$#0$,")*)2 S$$0.$/"00$2)*(/-G*>(]2'$2/(-!-/$"#(.(0F>$).*"00$2 -))"0.(,")*)E2&$>$(G**)$).-.$"J-.2 O""!**)2.$>.(G$,")*)2'$2.*K-##$$.2#-#-(#0*.2 X**2KB/L2#-(>(.(0Z2]#-(>(G$'$#-(>(.(#0*.2 5j %,00<6/^% 343] !""##$%&$'()*)+,-).*/"0.$%12 999%,-).*/"0.$%12 e32

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!%

UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% UUDELLE%URALLE% %ASKELMERKIT%ALANVAIHTOON!% Riikka%Pajunen,%KM % % %% riikka.pajunen@montevista.fi 2 22 0402732217302 www.montevista.fi2 www.facebook.com/montevistavalmennus2 2Montevista2Oy2201522 VALMENTAJANNE%TÄNÄÄN%

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016

Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 Uutta virtaa ja työkaluja työnhakuun käännä ennakkoluulot voitoksi Työnhakuveturi 16.3.2016 17.3.2016 Copyright - InCoaching Oy - www.incoaching.fi 3 Aamupäivän agenda Miten eteenpäin omassa työnhaussa?

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC

UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC UUDELLE URALLE PIILOTYÖPAIKKOJEN ABC Specia ry 7.11.2015 Montevistan verkostovalmentaja Pilvi Nybom, VTM Montevista Oy 2014 VALMENTAJANNE TÄNÄÄN 2 TAVOITTEET Käydä läpi viiden askeleen strategia tulokselliseen

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi

Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015. Mirva Puranen @puranmir @Monster_Finland #monsterklubi Työnhaku nyt ja huomenna Helsingin yliopisto 26.11.2015 Iltapäivän teemoja Tänään keskustelussa Työnhaun monet kanavat Työnhakijan kasvava työkaluvalikoima Oman osaamisen visualisointi Sosiaalinen työnhaku

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015 Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Mitä on urasuunnittelu? O Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi O Tietoisten valintojen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN PROGRADU-TUTKIELMA Kysely tehty lukuvuonna 2009-2010 Vastauksia tuli 34 kappaletta, kysely lähetettiin 124 henkilölle Menossa siinä vaiheessa kokeiluvaiheen viimeinen

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut asiakaspäällikkö assistentti error manager field application engineer hw project manager järjestelmäasiantuntija konsultti / tj lehtori manager engineering ohjelmistosuunnittelija opettaja/hankepäällikkö

Lisätiedot

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013

Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Työnhaku netissä - erotu verkossa OTTY ry 19.03.2013 Luennon aiheet! Mikä Monster?! Nettityönhaun erityispiirteitä! Erotu verkossa! Miten Monster voi auttaa työnhaussa? Mikä Monster? Yli 60 maassa ympäri

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen

MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen MITEN MENESTYN TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA? Toni Koskinen KOLME TAPAA LÖYTÄÄ UUSI TYÖ Avoimet työpaikat Työpaikat, joista on ilmoitettu esim. päivälehdissä, aikakauslehdissä, internetissä tai yrityksen kotisivuilla.

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA

PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA PARANNA HAKUKOKEMUSTASI JA LOPPUTULOSTA TÄMÄN OPPAAN TARKOITUKSENA ON KERTOA SINULLE MUUTAMA PERUSTAVANLAATUINEN SISÄPIIRITIETO SIITÄ, MITÄ REKRYTOIJAN MIELESSÄ LIIKKUU HÄNEN TEHDESSÄÄN HAKUPROSESSISSA

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE HARJOITTELUINFO 2015 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Harjoittelun sisältöasiat, harjoittelutuki Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki

Lisätiedot

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat

Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Työnhaun prosessit ja piilotyöpaikat Arffman Consulting Oy Yritys on perustettu 1993 Toimintaa eri puolilla Suomea Työnhakuprosessin kolme vaihetta Ennen hakemista CV ja hakemus kuntoon Haastattelu ja

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00 Sirja Kulmala, KTM SEFE Workshop 4-5 henkilön ryhmissä Ryhmä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja onnistuneita ratkaisuja - omat vahvuudet - osaamisesta

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen. Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3.

Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen. Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3. Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3.2010 Teemat 1) Ammatillisten kompetenssien kartoittaminen 2) Dynaaminen identiteetti

Lisätiedot

Sisällys. Liikkeelle... Perinteinen ja positiivinen psykologia... Hyvän mielen taidot... Hyvä mieli jokamiestaidoksi...

Sisällys. Liikkeelle... Perinteinen ja positiivinen psykologia... Hyvän mielen taidot... Hyvä mieli jokamiestaidoksi... Sisällys Johdanto................................................... 12 Liikkeelle................................................ Perinteinen ja positiivinen psykologia....................... Hyvän mielen

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Lidlin synty Lidlin historia 70-luku Ensimmäinen Lidl-myymälä avataan 1973 Ludwigshafen-Mundenheimissa 80-luku Laajentuminen

Lisätiedot

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT

TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT TYÖNHAKUUN LIITTYVÄT MENETELMÄT Työmarkkinat avoimessa haussa ja piilossa olevat työpaikat Rekrytointi on monimutkainen prosessi, joka alkaa yrityksen työvoiman tarpeesta ja päättyy enemmän tai vähemmän

Lisätiedot

Kaikenlaisiin kohtaamisiin

Kaikenlaisiin kohtaamisiin Kaikenlaisiin kohtaamisiin Pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus 1 Arvokas johtaminen Technopolis Business Breakfast Tampere: JOHTAMISEN KIEHTOVUUS 3.9.2013 Paulina Ahokas, Toimitusjohtaja

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 250 230 210 190 70 60 50 95 82 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Lisätiedot

1 2 3 4 5 7 9 A B 10 11 12 13 14 15 16 17 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122

Lisätiedot

MINÄKARTTA: - kompetenssini. - kutsumukseni. - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen. CREADA, Markku Uitto

MINÄKARTTA: - kompetenssini. - kutsumukseni. - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen. CREADA, Markku Uitto RASTOR 14.10.2015 MINÄKARTTA: - kompetenssini - kutsumukseni - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen Työkokemuksen tuottama osaaminen * Sokeudumme helposti itseltämme! * Minä olen muotoilija...minä

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1

KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 KTK:n työharjoitteluinfo Harjoittelu osana urasuunnittelua 16.1.2013 1 Urasuunnittelu Lähtötilanne Perhe, ihmissuhteet, opiskelu, työkokemukset, tavoitteet, elämänhistoria Itsetuntemus Työelämätietous

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Väite

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA 24.- 25.4.2014 Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat 8-88 -vuotiaat pohjoiskarjalaiset Tulevaisuuden työelämätaidot Tulevaisuuden työelämän avaintaitoihin liittyvä kysely

Lisätiedot

Kokoustila Porina 19.4.2011

Kokoustila Porina 19.4.2011 Vinkkejä työntekijän valintaan Kokoustila Porina 19.4.2011 KAJO-keskus Polkuja yrityksiin- projekti Näkökulma: Työllistämistuella työllistävät järjestöt Valmistautuminen Paikka auki hyvissä ajoin (itse

Lisätiedot

Facebook-mainonnan avainkysymykset. Jari Juslén 2012-8-29

Facebook-mainonnan avainkysymykset. Jari Juslén 2012-8-29 Facebook-mainonnan avainkysymykset Jari Juslén 2012-8-29 Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Internet-markkinoinnin konsultti ja kouluttaja http://akatemia.fi Mikä on sinun Facebook-mainonnan

Lisätiedot

Työnantajien osaamisvaateet/-toiveet uuden työvoiman osalta logistiikka-alalla

Työnantajien osaamisvaateet/-toiveet uuden työvoiman osalta logistiikka-alalla Työnantajien osaamisvaateet/-toiveet uuden työvoiman osalta logistiikka-alalla Ammattikompassi 21.1.2013 Petri Pihlavisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 29.1.2013 1 Huolitsija, kuljetussuunnittelija ja kysynnän

Lisätiedot

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Projektipäällikkö Timo Vahtonen 31.1.2012 1 ELY-keskus, Timo vahtonen 31.1.2012 2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OSAAJAN TYÖKALUPAKKI TYÖNHAKUUN. Lukiolaisille

KANSAINVÄLISEN OSAAJAN TYÖKALUPAKKI TYÖNHAKUUN. Lukiolaisille KANSAINVÄLISEN OSAAJAN TYÖKALUPAKKI TYÖNHAKUUN Lukiolaisille Tunnista osaamisesi työnhakutilanteissa Tämän päivän työelämä tarvitsee uteliaita, sitkeitä ja tuottavia työntekijöitä. Osaamista kertyy monella

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö:

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö: ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: Opiskelija tunnistaa aikaisemmin hankkimaansa osaamistaan opintojensa lähtökohtana, tekee kokoaman siitä

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Alma Career / Monster.fi

Alma Career / Monster.fi Alma Career / Monster.fi The Alma Career is Your Destination if you re looking to recruit in the richly diverse communities of Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland

Lisätiedot

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Tiedonkeruumenetelmät Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Haastattelun runko Koulutus ja kurssit Jatko-opintosuunnitelmat Aiempi työkokemus Nykyinen työpaikka Hakemisen perusteet /

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta 8.2.2011 Urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 8.2.2011 1 Tänään 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot työnhaun perustana 3.Erilaiset

Lisätiedot