LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:01-17:56 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg Bengt jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Erämaja Elias jäsen Vilamaa Asko jäsen Ekström Veikko jäsen Skogster Leif Liljestrandin varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Frondén Sten kehittämisjohtaja klo POISSA Liljestrand Tom jäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa lokakuuta TARKASTUS Leena Lindfors Elias Erämaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 10. lokakuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 226 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Avohoidon vastaavan ja hoiva-asumisen vastaavan pätevyysvaatimukset muutetaan muiden vastaavien pätevyysvaatimustasolle Lopullinen sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta Sopimus, Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisen rakennusvalvonnan- ja ympäristöyksikön perustamisesta Kaupungin etuosto-oikeus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 473

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 226 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 227 Valittiin jäsenet Leena Lindfors ja Elias Erämaja.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 228 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätök sistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 84 Lausuntopyyntö kuntajaon muuttamisesta Loviisan ja Porvoon kau punkien välillä: Lähetetään Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 85 Yleisten alueiden ostaminen: Lähetetään tekniseen keskukseen. 86 Loviisan kaupunki - savuton työpaikka, valtuustoaloite: Lähetetään henkilöstötoimistoon sekä merkitään tiedoksi. 87 Posintran toimipisteen perustaminen Loviisaan, valtuustoaloite: Lähe tetään kehittämisyksikköön valmisteltavaksi. 88 Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite: Lähetetään henkilöstötoimistoon, tekniseen keskukseen ja kaupungin johtoryhmälle valmisteltavaksi. 89 Asemakaavoitus Varvin ja Svenäsin alueella, valtuustoaloite: Lähete tään tekniseen keskukseen valmisteltavaksi. 90 Kevyen liikenteen väylien jalankulkija- ja pyöräilijämerkinnät, val tuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen valmisteltavaksi. 91 Kyselytunnin vastauksen saattaminen kirjallisena valtuutettujen tie toon, valtuustoaloite: Lähetetään kaupunginkansliaan valmisteltavaksi. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Avohoidon vastaavan ja hoiva-asumisen vastaavan pätevyysvaatimukset muutetaan muiden vastaavien pätevyysvaatimustasolle 634/ /2012 PL Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Väliaikainen järjestelytoimikunta ( 7 ja 52) on uuden Loviisan perusta mi sen yhteydessä hyväksynyt perusturvakeskuksen uuden elämänkaariorga ni saation henkilöstön pätevyysvaatimukset. Uuden Loviisan järjestelytoimi kunta on myöhemmin ( 67) vahvistanut väliaikaisen järjestelytoimikunnan päätökset päätösluettelon mukaisesti. Tämän on Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksynyt Se nior pal ve lu vas taa vien pä tevyys vaati muksissa on ylempi tut kin totaso ja al hai sempi kiel ten hal linta ver rat tuna mui den elä män kaari orga ni saation vas taa vien vähimmäisvaatimuksiin. Liite 19a-c. Perusturvalautakunta päättää ehdottaa Loviisan kaupunginhallitukselle, että senioripalveluiden avohoidon vastaavan ja hoiva-asumisen vastaavan päte vyys vaa ti muk set muutetaan muiden vastaavien pätevyysvaatimustasolle. Uudet pätevyysvaatimukset olisivat: - Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai muu ai kai sempi vastaa va koulutus. - Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus. - Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. - Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. - Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta. Muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa Loviisan kaupunginhallitukselle, että senioripalveluiden avohoidon vastaavan ja hoiva-asumisen vastaavan päte vyysvaatimukset muutetaan muiden vastaavien pätevyysvaatimustasolle. Uudet pätevyysvaatimukset olisivat: - Ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ muu ai kai sempi vastaava koulutus. - Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus. - Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. - Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. - Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta. Muutetun ehdotuksen mukainen. KH 188 Liite no 71. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää, että senioripalveluiden avohoidon vastaavan ja hoi va-asumisen vastaavan pätevyysvaatimukset muutetaan muiden vastaa vien pätevyysvaatimustasolle. Uudet pätevyysvaatimukset olisivat: - Ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai muu aikai sempi vastaava koulutus. - Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus. - Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. - Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. - Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta. Palautusehdotus: Jäsen Merja Grönberg ehdotti jäsen Bengt Kullbergin kannattamana, että asia palaute taan uuteen val misteluun. Kaupunginhallitus toivoo selkeämmät perustelut viroista ja kokonaisuudesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. PL Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Väliaikainen järjestelytoimikunta Kokous / Pykälä 82

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Lasten ja nuorten palvelut Peruspalveluohjaaja Tehtäväkuvaus: Vastaa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalvelusta ja näiden kehittä misestä seuraavilla toimialoilla: - neuvolat - koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto - lapsiperheiden kotipalvelut - ehkäisevä lastensuojelu Osallistuu palvelutuotantoon ja vastaa sen ohella yllä mainituista tehtävistä. Pätevyysvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon vähintään AMK-tutkinto ja hallinnon kokemus Tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toiminta-ympäristössä Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta Erityispalveluohjaaja Tehtäväkuvaus: Vastaa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalvelusta ja näiden kehittä misestä seuraavilla toimialoilla: - ergo-, fysio- ja puheterapia - lastenvalvojan palvelut - perheneuvonta ja mielenterveystyö - lastensuojelu ja perhetyö Osallistuu palvelutuotantoon ja vastaa sen ohella yllä mainituista tehtävistä Pätevyysvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon vähintään AMK-tutkinto ja hallinnon kokemus Tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja -kokemus Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta 2. Aikuisten hoito- ja palveluprosessit:

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Prosessivastaava, akuutit sairaudet Tehtäväkuvaus: Vastata toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalve lusta ja näiden kehittämisestä sekä toimia kontaktihenkilönä erikoissairaan hoitoon akuuttilääketieteen asioissa, vastata ensiapu- ja sairaankuljetustoi minnasta. Pätevyysvaatimukset: Laillistettu lääkäri taikka sairaan-/terveydenhoitaja (AMK) jolla pal jon ko kemusta ensiaputyöstä ja kiinnostusta akuuttilääketieteestä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Prosessivastaava, krooniset sairaudet Tehtäväkuvaus: Vastata toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalve lusta ja näiden kehittämisestä sekä toimia toimia kontaktihenkilönä erikois sairaanhoitoon kroonisten sairauksien hoitopolkuasioissa. Pätevyysvaatimukset: Laillistettu lääkäri taikka sairaan-/terveydenhoitaja (AMK) jolla pal jon ko kemusta kansantautien ehkäisystä ja hoidosta sekä kiinnostus kroonisten sairauksien hoitopolkujen kehittämisestä Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito Prosessivastaava, aikuissosiaalityö Tehtäväkuvaus: Vastata toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalve lusta ja näiden kehittämisestä sekä toimia kontaktihenkilönä päihteiden käyttöä ja psykiatriaa koskevissa hoitopoluissa yhdessä johtavan lääkärin kanssa. Toiminta-alueeseen kuuluu myös aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja mielenterveystyö Pätevyysvaatimukset: Sosisaalityöntekijän pätevyys (L 272/2005) Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Prosessivastaava, hammashoito Tehtäväkuvaus: Vastata toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalve lusta ja näiden kehittämisestä sekä toimia hammaslääkäreiden lähiesimiehe nä ja osallistua tarvittaessa perusturvan johtoryhmän työhön. Pätevyysvaatimukset: Laillistettu hammaslääkäri Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 3. Senioripalveluiden prosessit: Avohoidon vastaava Tehtäväkuvaus: Vastaa toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalvelus ta ja näiden kehittämisestä. Verkostoyhteistyö Asiakaspalvelupäätöksistä vastaaminen SAS-ryhmän jäsen Toimet liitetään palveluyksikön esimiestehtävien yhteyteen Pätevyysvaatimukset: Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkin to (huom. siirtymäsäännökset!) Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä Molempien kotimaisten kielten riittävä suullinen ja kirjallinen hallinta. Hoiva-asumisen vastaava Tehtäväkuvaus: Vastaa toiminta-alueensa palvelutuotannon toimivuudesta, asiakaspalvelus ta ja näiden kehittämisestä. Verkostoyhteistyö Asiakaspalvelupäätöksistä vastaaminen SAS-ryhmän jäsen Toimet liitetään palveluyksikön esimiestehtävien yhteyteen. Pätevyysvaatimukset: Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (huom. siirtymäsäännökset!) Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja - kokemus

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä Molempien kotimaisten kielten riittävä suullinen ja kirjallinen hallinta Vertailtaessa lasten ja nuorten palveluprosessien, aikuisten hoitoja palve luprosessien sekä senioripalveluprosessien vastaavien pätevyysvaatimusta soa koulutustasojen ja kieliosaamisen osalta, huomaa tasoeron senioripalve luprosessien vastaavien kohdalla. Muissa prosesseissa on pätevyysvaati muksena ylempi korkeakoulu tai AMK taso ja hallinnon kokemus. Tämän lisäksi osassa prosesseissa on laillistettu lääkäri tai laillistettu ham mas lääkäri (Kts. Väliaikainen järjestelytoimikunta, Kokous / Pykälä 82 ) Kielivaatimuksena on kaikilla molempien kielten hyvä suulli nen ja kirjallinen hallinta. Senioripalveluiden prosessien avohoidon vastaa van ja hoiva-asumisen vastaavan kohdalla on koulutustasovaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja kielten osalta riittävä suullinen sekä kirjalli nen osaa mi nen. Verrattaessa palveluvastaavien koulutustaso ja kieliosaamisvaatimuksin se nioriprosessien vastaavien vaatimuksiin, huomaa vaatimustaso eron. Tä män vuoksi kakkien palveluvastaavien pätevyysvaatimustaso tulisi muuttaa samantasoisiksi. Liite 22. Perusturvalautakunta päättää ehdottaa Loviisan kaupunginhallitukselle, että senioripalveluiden avohoidon vastaavan ja hoiva-asumisen vastaavan päte vyysvaatimukset muutetaan muiden vastaavien pätevyysvaatimustasolle. Uudet pätevyysvaatimukset olisivat: - Ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai muu aikai sempi vastaava koulutus tai sosiaali- tai terveydenhuollon AMK -tason tut kin to ja hal linnon kokemus. - Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja kokemus. - Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. - Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. - Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ KH 229 Liite no 82. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää että senioripalveluiden avohoidon vastaavan ja hoi va-asu mi sen vastaavan päte vyysvaatimukset muutetaan muiden vastaa vien päte vyys vaa timustasolle. Uudet pätevyysvaatimukset olisivat: - Ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai muu aikai sempi vastaava koulutus tai sosiaali- tai terveydenhuollon AMK -tason tut kinto ja hallinnon kokemus. - Riittävä tehtäväalueen sisältöasiantuntemus ja kokemus. - Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. - Näkemystä palvelujen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. - Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta. Ehdotuksen mukainen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Maaseutulautakunta Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Lopullinen sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta 852/14.03/2012 ML 23 Valmistelija ja esittelijä: Sam Vickholm, puh Yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Sipoo, Helsinki ja Vantaa, aloittaa toimintansa Yhteistoiminta-alue täyttää uudet lakisääteiset maaseutuhallinnolle asetetut vaatimukset, vähintään 800 tilaa ja viisi työntekijää. Toimintapisteet tulevat olemaan Loviisassa ja Porvoossa. Yhteistoiminta-alueen tehtäviä ovat maaseudun tukihallinto ja joidenkin Eviran rekistereiden päivittäminen. Loviisa on yhteistoiminta-alueen isäntäkunta. Siksi kaupunki tekee sopimuksen yhteistoimintakuntien ja maaseutuviraston (Mavi) kanssa. Kaikki kunnat, myös Loviisan kaupunki, ovat alustavasti hyväksyneet yhteistoimintakuntien kanssa tehtävän sopimuksen. Nyt tehdään lopullinen päätöskierros. Yhteistoiminta-alue on kasvanut Helsingillä ja Vantaalla. Lopullisessa sopimuksessa kustannusten jako on muutettu vastaamaan paremmin uutta tilannetta. Yhteistoiminta-alueen todelliset kustannukset jakautuvat kuntien kesken 95 prosenttisesti kunnan tilamäärän ja viiden prosentin osalta väestöluvun perusteella. Aiemmin kustannukset jakautuivat ainoastaan tilanmäärän perusteella, ja kunnat, joissa ei ollut vastaanottopistettä, saivat pienen alennuksen. Kun kuntien sopimus on hyväksytty, Loviisa solmii maksajavirastosopimuksen Mavin kanssa. Tämä sopimus on samanlainen kaikille ja luonteeltaan tekninen. Sopimus on toiminnan ohjauksen väline, ja määrittää toiminnan perusstandardin. Myrskylän kunta liittyy Orimattilan isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Ruotsinkielisten palvelujen takaamiseksi ne halutaan ostaa Loviisalta. Kyse olisi yhteensä tilasta sekä eräistä Eviran ruotsinkielisille tarjottavista rekisteripalveluista. Ajatuksena on, että nämä laskettaisiin kustannusten jaossa Loviisan tiloiksi ja Loviisa laskuttaisi todelliset kustannukset Myrskylältä/Orimattilalta.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Maaseutulautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että liitteenä oleva yhteistoimintasopimus hyväksytään ja että maksajavirastosopimus merkitään tiedoksi. Lisäksi ehdotetaan, että sopimuksen laatiminen ja solmiminen Myrskylän/Orimattilan kanssa delegoidaan maaseutulautakunnalle. Hyväksyttiin. ELKJ 35 Yhteistoiminta-alueen muodostaminen on edennyt pitkälle. Toiminta ei tule aiheuttamaan kaupungille nettomenojen lisäystä, mutta kyl läkin toiminnan laajentumista. Asia aiheuttaa kuitenkin selvää nousua kehittämisosaston kokonaismäärärahoihin sekä lisähenkilöstön palkkausta. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Jaosto hyväksyy omalta osaltaan hankkeen valmistelun. Ehdotuksen mukainen. KH 230 Valmistelija: kehitysjohtaja Sten Frondén Helsinki, Lapinjärvi, Porvoo, Sipoo ja Vantaa ovat hyväksyneet sopimuk sen liitteenä olevassa muodossa. Helsingin, Sipoon ja Vantaan ehdotuksesta on tehty joitakin tilastollisia muutoksia. Loviisan kaupungin on ennen vuodenvaihdetta vielä solmittava erillinen so pimus varsinaisesta tukien käsittelystä Maaseutuviraston (MAVI) kanssa. Liite no 83. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuus to hyväksyy liit teen mu kai sen yh teis työ so pi muksen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Sopimus, Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisen rakennusvalvonnan- ja ympäristöyksikön perustamisesta 140/ /2012 RAYML 18 Valmistelija ja esittelijä: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuu alueen päällikkö Rolf Skogberg, puh Lapinjärven kunnan ympäristölautakunta pyytää Loviisan kaupungin raken nus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa mahdollisuudesta - myydä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluja Lapinjärven kunnalle - yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamista. Lausuntoa pyydetään antamaan mennessä Liite 12 Käsittely: Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on valmis aloittamaan neuvotte lut Lapinjärven ympäristölautakunnan kanssa, yhteisen raken nus- ja ympä ristölautakunnan perustamisesta. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikkö Rolf Skogberg esitteli asian ja oman ehdotuksensa. Keskustelun jälkeen Pauli Kopiloff, ehdotti että pitää tutkia molemmat eh dotukset mitkä Lapinjärven ympäristölautakunta on ehdottanut. Jäsen Bengts ja Grönqvist kannatti ehdotusta. Äänestys: esittelijän ehdotus JAA, 3 ääntä (Lars Illman, Gunnel Laukas ja Eeva Kauppinen), jäsen Kopiloffin ehdotus EI, 5 ääntä (Christer Bengts, Maria Grundström, Charlotta Grönqvist, Kristina Lönnfors ja Pauli Kopi loff). Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on valmis aloittamaan neuvotte lut Lapinjärven ympäristölautakunnan kanssa Lapinjärven ehdotuksen poh jalta; eli myydä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluja Lapinjärven kun nalle tai yhteisen ra ken nus- ja ym pä ristölautakunnan perustamisesta. Liite 12 Tiedoksi: Lapinjärven ympäristölautakunta Loviisan kaupungin teknisen keskuksen päällikkö

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ RAYML 60 Valmistelijat: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen pääl likkö Rolf Skogberg, puh ja ympäristönsuojelusihteeri Maud Östman, puh Loviisa ja Lapinjärvi ovat nimenneet jäsenet neuvotteluryhmään selvittä mään yhteistyömahdollisuuksia. Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Neu vot te lu ryh mään ovat kuulu neet Lo vii sasta tek ni nen joh ta ja Ulf Blom berg, hal lin to joh taja Chris toffer Masar, ra kennus- ja ympä ris tö lau ta kunnan pu heen johtaja Eeva Kaup pinen, johtava rakennus tar kasta ja Rolf Skogberg, ympäristönsuojelusihteeri Maud Östman ja Lapinjärveltä kunnanjoh taja Chris tian Sjö strand, ym pä ristö lauta kun nan pu heen johtaja Alf Ill man, kun nan hallituk sen jäsen Tuo mo Ha su ja ra ken nustarkas taja Ul la-mai ja Tur ja. Li säksi ko kouksiin asian tunti joi na ovat osallis tuneet paikka tietoin sinööri Markus Ha kalin ja taloussuun nit teli ja Eija Hen riksson. Neu vottelu ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Li säksi asian omai set virka mie het ovat kokoontuneet usei ta kertoja valmis tele maan yh teistyö sopimus ta. Pelkästään rakennustarkastajan ja ympäristöviranhaltijan työpanoksen myy misen/ostamisen on yleisesti todettu työlääksi ja asiakkaan kannalta jousta mattomaksi. Tämän vuoksi on neuvoteltu isäntäkuntamallin mukaisesti yh teisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamisesta. Palvelut voidaan tällöin järjestää käytännössä parhaiten ja tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti ja asiakkaita palvella tasapuolisesti. Sopimuksen mukaan yhteiseen rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun kuuluvat mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät, maa-aineslain mukaiset viranomaistehtävät ja ympäristönsuojelun viran omaistehtävät. Tehtävien hoito järjestetään Loviisan kaupungin hallinto säännön mukaan. Lapinjärven kunta päättää edelleen oman hallintosääntönsä mukaisesti maankäyttöön liittyvistä suunnittelutarveratkaisuista ja poik keamislupapäätöksistä. Isäntäkunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan koko olisi 11 jäsentä ja 11 varajäsentä, joista Lapinjärvi valitsee 2 jäsentä ja 2 varajäsentä ja Loviisa 9 jäsentä ja 9 varajäsentä. Sopijakunnat maksavat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kustan nukset asukasluvun suhteessa. Lapinjärven osalta nettokustannukset pysyvät edellisvuosien tasolla.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Neuvotteluryhmässä todettiin, että kuntien taksat tu lee yhtenäistää. Loviisa pystyy hoitamaan yhteiset tehtävät vuodelle 2013 esitetyn talous- ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Liitteenä on laskelma kustannusten jaosta vuodelle Sen mukaan Lapinjärven laskutettavat kustannukset olisivat euroa. Loviisan kustannukset eivät merkittä västi muutu. Liite 37 Esittelijä: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelu vastuualueen päällikkö Rolf Skogberg, puh Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, et tä se hy väksyy liitteenä olevan sopimuksen Lovii san kau pun gin ja La pin jär ven kun nan yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympä ris tön suoje lusta vuo desta 2013 alkaen Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuk sen Lovii san kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisestä rakennusvalvon nasta ja ympäristönsuojelusta vuodesta 2013 alkaen Liite 37 Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto KH 231 Liite no 84. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginval tuusto hy väk syy liit teenä ole van sopimuksen Loviisan kaupungin ja Lapin jär ven kun nan yh teisestä ra kennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta vuo desta 2013 al kaen. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupungin etuosto-oikeus KH 232 Kaupungilla on etuosto-oikeus seuraaviin kiinteistökauppoihin: (104) Hopom, , m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Britt ja Rune Nyström luov.saaja: Ted Nybondas (105) Andersby, , 7300 m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Jessika Elfving, Mary Enqvist, Olof Enqvist, Jenny Jansson, Annika Wide, Anders Wilkman luov.saaja: Brita ja Ulf Lund (106) Sondarö, , , 5770 m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Harri Syrjänen, Lilja Syrjänen, Perttu Syrjänen luov.saaja: Vappu-Marjaana Levander ja Mikko Seppänen (107) Kulla, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Ralf Sjödahl luov.saaja: Heidi Aschan, Nina Lång ja Tom Lång (108) Tavastby, , 6200 m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Carina Nyman, Jan Nyman luov.saaja: Rafael Westerlund (109) Tjusterby, , , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Lars Tallberg, Maj-Britt Tallberg luov.saaja: Tjusterby Godsaktiebolag

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Loviisan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan yllämainituissa kiinteistökau poissa. Ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 233 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhalli tukselle tiedoksi: - kaupungingeodeetti, Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 234 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto Maaseutulautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta perusturvalautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostolle ett ei se kun ta lain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 811/ /2012 KH 235 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja b) Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Fastighets Ab Lovisa Drottninggatan 13:n verovalitusta c) Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan pöytäkirja d) ilmoitus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta joka pidetään Taitotalon kongressikeskuksessa Helsingissä. Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot