ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012."

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen (toiminta-alueen laajentaminen) HAKIJA Vesilahden Kalliomurske Kaussanmäentie Vesilahti TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toistaiseksi voimassa olevaa lupaa haetaan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen olemassa olevalla kiviaineksen ottamisalueella ja sen laajennusalueella. Hakija hakee samanaikaisesti maa-ainesten ottamislupaa ympäristölupahakemuksen kohteena olevalle alueelle kymmeneksi vuodeksi. Suunniteltu toimintapaikka sijaitsee Vesilahden kunnassa, Järvenrannan kylässä sijaitsevilla tiloilla Metsälä ( ) ja Vähäkallio ( ) sekä määräalalla tilasta Kaussa ( ). Alue sijaitsee Vesilahden keskustasta noin 2 km lounaaseen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7c ja 7e mukaan (kallionlouhinta, kiinteä tai tietylle alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo). Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7a ja 7b kohtien nojalla kivenlouhimoa ja murskaamoa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN MAANKÄYTTÖ Ensimmäinen maa-aineslupa alueelle on myönnetty vuonna 1993 ja ensimmäinen ympäristölupa vuonna Tällä hetkellä voimassa oleva maa-aineslupa on myönnetty vuonna 2003 tämän lupahakemuksen kohteena olevalle osa-alueelle. Lupa on voimassa asti. Tällä hetkellä voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2003 tämän lupahakemuksen kohteena olevalle osa-alueelle. Lupa on voimassa asti. Hakijalla on vireillä Vesilahden kunnassa myös maa-aineslain mukainen lupahakemus kalliokiviaineksen ottoon laajennetulle alueelle. Hakijalla on vuoteen 2017 asti voimassa oleva Tampereen alueurakan aliurakkasopimus YIT Rakennus Oy:n kanssa tienpidon talvihoidosta. Sopimus sisältää auraustoiminnan, sorastuksen ja hiekoituksen. Suunnitelma-alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, joka on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnitelma-alueelle on osoitettu merkintä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue MAv021 (Vesilahden kulttuurimaisema). Alu-

2 2 eella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa, mutta välittömästi alueen koillispuolella on voimassa Vesilahden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava Vähäjärven ranta-alueella. Vähäjärven suunnittelualueen puoleinen ranta-alue on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MU), jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja ja rakennuslain (RL) 31 nojalla alueella on rakentaminen kielletty sekä luonnon- ja maisemallisia arvoja, joiden perusteella alueella on voimassa RL:n 124a toimenpidekielto. Alue sijaitsee Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelualueella. Kaavoitus on edennyt kaavaluonnoksen laatimisvaiheeseen. Alustavassa rakennemallitarkastelussa nykyisen maanottoalueen ympäristöä on suunniteltu työpaikka-alueeksi, jolla varaudutaan asemakaavan laatimiseen. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTO Noin 11,0 hehtaarin toiminta-alue sijaitsee Järvenrannan kylässä Koskenkyläntien pohjois-/koillispuolella. Kiviainesten ottamisalueella korkeusasema vaihtelee välillä Louhinta- ja murskaustoiminta tapahtuu maa- ja metsätalousalueella. Lähimmät vakituisen asumisen kiinteistöt sijaitsevat noin 420 metrin etäisyydellä suunnitelmaalueen luoteis-, pohjois- ja lounaispuolella. Lähin vapaa-ajan kiinteistö on alueen lounaispuolella noin 400 metrin etäisyydellä. Alueelle on olemassa kulkuyhteys Koskenkyläntieltä. Suunnittelualueella on tehty maisemaselvitys ( , Katriina Koski, Etelä- Suomen maa- ja kotitalousnaiset / MKN Maisemapalvelut ProAgria Etelä-Suomi). Toiminta sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Vesilahden kulttuurimaisemat - alueella. Vesilahden kulttuurimaisemat edustavat Keski-Hämeen loivasti kumpuilevaa ja jo varhaishistoriallisesti arvokasta viljely- ja järvimaisema-aluetta. Näkymät vesistöön ja pitkien viljelysten poikki ovat merkittävä osa maisema-alueen arvoa. Kiviaineksen ottopaikka sijaitsee tällaisen maisema-alueen keskiosassa, metsäisellä reunakaistaleella. Maisemaselvityksen mukaan alue ja sen lähiympäristö on maastonmuodoiltaan tyypillistä vesilahtelaista pienipiirteisesti vaihtelevaa maastoa alavine peltomaineen, kumpareineen ja kallioineen. Vaikka korkeuserot eivät ole suuria, pinnanmuodot vaihtelevat paikoitellen äkkinäisen jyrkästi. Metsäiset mäet eivät ole tasaisia, vaan kumpuilevat erikorkuisina mäkinä. Suurmaisemassa korkeuserot vaihtelevat, josta johtuen maa-aineksen ottopaikka ei erotu merkittävästi kaukonäkymässä. Lähimaisemassa nykyinen maanottopaikka on erottuva. Selvityksen mukaan laajennusosa ei muuta maisemaa merkittävästi. Alueen välittömässä läheisyydessä pohjois- ja koillispuolella sijaitsee Vähäjärven luonnonsuojelualue. Järvi on linnustollisesti arvokas kohde, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja on kokonaisuudessaan perustettu yksityismaan luonnonsuojelualueeksi. Lisäksi suunnitelma-alueen koillispuolella sijaitsee arvokkaaksi luontokohteeksi luokiteltu Vähäjärven purolehto (kohde 15, Vesilahden arvokkaat luontokohteet, Kari Laamanen 2010). Osittain maan alla kulkeva puro laskee hieskoivukorvesta Vähäjärven etelärannalle. Lähin Natura 2000 ohjelmaan kuuluva kohde, Onkemäenjärvi (FI ), sijaitsee noin 2,5 kilometriä etelään. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 10 km louhosalueelta luoteeseen.

3 Suunnittelualueella on tehty suppea luontoselvitys. Selvityksen mukaan hankealue on osin maa-aineksen ottamistoiminnassa olevaa aluetta ja osin käsiteltyä havupuuvaltaista talousmetsää. Maastokartoituksen, joka tehtiin , ja entomologisten retkien yhteydessä suunnittelualueelta lähiympäristöineen ei ole havaittu uhanalaisluokiteltuja tai rauhoitettuja lajeja eikä luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia ympäristötyyppejä. LAITOKSEN TOIMINTA Louhinnan valmistelu Ottoalueen pintamaat kuoritaan ja käytetään alueella jo olevien sekä alueelle tehtävien kallioluiskien maisemointiin. Louhinta ja murskaus Kiviaineksen ottamistoimintaa jatketaan olemassa olevan louhosalueen kaakkois-, etelä- ja lounaispuolelle. Hakemuksen mukainen noin 11 ha:n suuruinen ottamisalue pitää sisällään vanhan luvan mukaisen noin 4,1 ha suuruisen alueen ja noin 6,9 ha suuruisen laajenemisalueen. Kaikkiaan otettava kiviainesmäärä alueella on k-m 3 kalliota ja k-m 3 moreenia. Vuosittainen ottamismäärä on maksimissaan k-m 3. Vuosittainen kiviainestuotanto on t. Ottoalueen alimmaksi ottotasoksi on määritelty ja korkeimmillaan maasto kohoaa noin 20 m ottotason yläpuolelle. Kallion porauksia tehdään vuosittain korkeintaan kolmessa jaksossa vaunuporalla kallion päältä. Porausjaksossa alueelle porataan noin panostettavaa reikää. Räjäytykset tehdään sähköttömällä nonel sytytysjärjestelmällä, jolla räjäytykset tapahtuvat millisekuntien välein sarjassa. Näin pyritään vähentämään tärinää, melua ja pölyä. Räjäytys suoritetaan siten, että kallio kaatuu viipaleina avoimeen suuntaan, jolloin kivien sinkoilu on vähäistä. Räjäytystyö suoritetaan laaditun suunnitelman mukaisesti ammattihenkilöiden toimesta. Liian suuriksi jääneet lohkareet rikotaan hydraulisella iskuvasaralla porausjakson aikana. Vasarassa käytetään kumivuorauksia. Kiviaineksen murskaus tehdään siirrettävällä kolmivaiheisella murskauslaitteistolla, jossa tapahtuu esi-, väli- ja jälkimurskaus. Murskauspaikka sijoitetaan kallioleikkauksen pohjalle jo tehtyjen varastokasojen suojaan. Yhden työpäivän aikana murskattava kiviainesmäärä on noin tonnia. Vuositasolla kiviainesta murskataan noin tonnia. Valmiin murskeen kuormaaminen varastokasoihin ja lastaus tehdään tarvittavalla määrällä pyöräkuormaajia. Laitoksen toiminta-aika Kiviaineksen louhintaa ja murskausta tehdään vuosittain korkeintaan kolme neljän viikon mittaista jaksoa, maksimissaan 60 vrk. Työjaksot ajoittuvat aikavälille Neljän viikon mittaisessa jaksossa tehdään poraus- ja panostustöitä arkipäivisin 4-5 vuorokauden aikana klo Poraus- ja panostustöiden yhteydessä tehdään yksi räjäytys valoisaan aikaan klo ja isojen lohkareiden rikotusta klo Kiviaineksen murskausta suoritetaan kahdessa vuorossa arkipäivisin ma to klo ja perjantaisin sekä aattopäivinä klo Tuotetun kiviaineksen kuormaamista ja kuljetusta toteutetaan ympärivuotisena arkisin klo välisenä aikana ja lauantaisin klo Tienpidollisista syistä johtuen urakointisopimukseen liittyvää hiekoitushiekkaa ja tiemursketta pitää 3

4 saada kuljettaa myös poikkeuksellisina aikoina. Lisäksi lauantaikuljetukset ovat tärkeitä omakotitaloasukkaiden ja kesämökkiläisten tarpeiden tyydyttämiseksi. 4 Tuotannossa käytettävät raaka-aineet, polttoaineet ja lisäaineet Toiminta-alueella tuotettavan kiviaineksen lisäksi muualta ei tuoda kiviainesta käsiteltäväksi. Pölynsidontaan käytettävä vesi otetaan tukitoiminta-alueen hallin läheisyydessä sijaitsevasta omasta rengaskaivosta. Vettä käytetään noin 3 m 3 /vrk. Toiminnassa käytetään vuosittain kevyttä polttoöljyä keskimäärin l. Räjähdysaineena käytetään Kemiitti 510-emulsiota ja räjäyttimenä dynamiittia. Räjähdysaineen vuosikulutus on noin 12 t. Arseeni Alueen kallioperän arseenipitoisuutta on tutkittu soranäytteistä. Hakijan toimittaman tutkimustodistuksen mukaan suunnittelualueelta otettujen soranäytteiden arseenipitoisuus oli 3,5 mg/kg (pieni rakoko) ja 1,4 mg/kg (suuri raekoko). Geologian tutkimuskeskuksen TAPIR-taustapitoisuusrekisterin mukaan arseenin suurimmat suositellut taustapitoisuusarvot (SSTP) ovat Pirkanmaan alueella karkeilla maalajeilla mg/kg. Varastointi Murskatut kiviainekset varastoidaan siten, että varastokasat jäävät ottoalueen pohjoispuolelle suojaksi vesistön ja asutuksen suuntaan. Raekooltaan erilaiset murskeet sijoitetaan omiin varastointikasoihin. Tuotetut kiviainekset pyritään toimittamaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja tuotantovauhti pyritään mitoittamaan vastaamaan kiviaineksen kysyntää, jolloin varastointiajat pysyvät lyhyinä, arviolta alle vuoden mittaisina. Työmaalla ei varastoida polttoaineita, kemikaaleja tai räjähdeaineita. Räjäytystyössä tarvittavan poravaunun poltto- ja voiteluaineet tuodaan paikalle pakettiautolla kaksivaippaisessa muovialustalla olevassa tankissa. Myös pyöräkuormaajat tankataan kaksivaippaisesta säiliöstä, joka tuodaan kuljetusautolla paikalle. Murskauskone käyttää sähköä, joka tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävällä aggregaatilla. Polttoaine tuodaan paikalle tähän toimintaan hyväksytyllä säiliöautolla. Kalustoa säilytetään tukitoiminta-alueen hallissa. Murskaustyössä tarvittava pölyntorjuntavesi tuodaan paikalle tankkisäiliössä jokaisena työpäivänä. Liikenne Raskaan liikenteen määrä on keskimäärin enintään noin 9 ajoneuvoa/vrk. Kiireisimpinä ajankohtina voidaan ajaa jopa kymmeniä kuormia, mikä toisaalta pienentää muiden vuorokausien ajoja. Alueelle johtava yksityistie on suljettu puomilla silloin, kun työmaatoimintaa ei ole. Vedenhankinta ja viemäröinti Kiviaineksen ja kuljetusreittien pölynsidontaan käytettävä kasteluvesi saadaan tukitoiminta-alueen lähellä olevasta kaivosta. Ottoalueen pintavedet kulkeutuvat alueen koillisreunalla sijaitsevaan laskeutusaltaaseen, josta ne purkautuvat Vähäjärven soistuneeseen osaan laskevaan ojaan. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakijan arvion mukaan toiminnassa sovelletaan parasta mahdollista tekniikkaa niin, että laitteiden, niiden sijoittelun ja ympärillä oleva luonnon huomioonottaminen on koko toiminnan peruslähtökohta.

5 Alueen jälkihoito Työn päätyttyä ottoalue maisemoidaan ympäristöön varastoidulla moreenimaalla ja kasvukerroksella. Maisemointi tehdään siten, että jyrkät luiskat loivennetaan 1:2 kaltevuuteen. Lopuksi alueen annetaan metsittyä tai tarvittaessa aluetta metsitetään. TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Tukitoiminta-alueen hallin jätevedet kerätään 5000 litran umpisäiliöön ja urakoitsijan sosiaalitilojen jätevedet urakoitsijan omaan umpisäilöön. Säiliöt tyhjennetään tarpeen mukaan ja jätevedet toimitetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Räjäytyksissä käytetään veteen liukenematonta Kemiittiä, jonka aiheuttama ympäristökuormitus on vähäistä. Emulsioräjähdeaineen käytöstä ei synny myöskään hävitettävää pakkausmateriaalia. Louhoksen pintavedet kulkeutuvat alueen pohjoisosaan, jossa on kooltaan noin 5 m x 20 m laskeutusallas. Laskeutusaltaan mitoituksen mukaan se pidättää halkaisijaltaan 0,015 mm hiukkaset. Allas tyhjennetään määrävälein. Laskeutusaltaasta hulevedet kulkeutuvat laskuojaa myöden Vähäjärven rantaan, jossa ne suotautuvat pintavalutuksena rantakasvillisuuden läpi järveen noin 50 metrin matkan. Kiviainestoiminnan vesistövaikutusten arvioinnin (Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho, ) mukaan kiviainestoiminnasta aiheutuvalla kuormituksella ei arvioida olevan vaikutuksia Vähäjärven alueen luonto- tai suojeluarvoihin. Vähäjärvi on erittäin umpeenkasvanut järvi, jonka kasvimassan määrä on suuri. Kasvimassa itsessään pitää yllä merkittävää ravinteiden kiertoprosessia. Louhokselta tulevan kiintoaine- ja typpikuormituksen arvioidaan olevan pieniä suhteessa järven kokonaiskuormitukseen ja kuormituksen vaikutusten arvioidaan jäänevän paikallisiksi laskuojan suualueelle. Selvityksessä esitetään, että mikäli seurantatulosten mukaan lähtevä vesi on hyvin sameaa, allasta voidaan suurentaa. Päästöt maaperään Toiminta-alueella noudatetaan yleistä siisteyttä ja varovaisuutta. Jätteet, joita muodostuu, kerätään välittömästi niille kuuluviin astioihin. Työkoneet ja laitteistot tarkistetaan ennen työn aloitusta. Työkoneiden tankkauksesta mahdollisesti aiheutuvia polttoainevuotoja varten työmaalla säilytetään imeytysainetta. Kaluston huollot murskauslaitosta lukuun ottamatta suoritetaan tukitoiminta-alueella sijaitsevassa hallissa sisätiloissa. Työmaa-alueella tarvittavat voiteluöljyt, trasselit ym. säilytetään kontissa, joka täyttää vaarallisille jätteille asetetut vaatimukset. Päästöt ilmaan Laitosalue on käytännössä suuri, ympäröivän maanpinnan alapuolella oleva tasanne. Tuulisina kuivina ajanjaksoina kiviaineksia kastellaan murskauksesta ja varastokasoista ilmaan nousevan kivipölyn sitomiseksi. Myös alueen teitä kastellaan pölypäästöjen vähentämiseen. Alueelle johtava tie on päällystetty noin 30 metrin matkalta Koskenkyläntieltä lähtien, mikä auttaa tien siistinä pitämineen. Kivenmurskaustoiminnan pölypäästöjen vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä muille kuin työmaan työntekijöille. Pölyhaitat ovat suurimmillaan 2 5 metrin etäisyydellä seuloista, jossa pölypitoisuudet saattavat olla jopa mg/m 3. Tämä huomioidaan työturvallisuusasiana. 5

6 6 Pölyn ohella muiden päästöjen, kuten typenoksidien, rikkidioksidien ja hiilidioksidin merkitys on vähäinen eikä niistä ole esitetty arviota. Melu ja tärinä Toiminnasta aiheutuu melua louhinnasta (poraus), rikotuksesta, murskauksesta, maa-ainesten kuormauksesta sekä työmaaliikenteestä. Kiviainesten murskaus suoritetaan koko toiminnan ajan ympäröivän maanpinnan alapuolella olevalla tasanteella. Meluntorjuntaa tehostaa lisäksi murskatun kiviaineksen varastokasat. Toiminnassa käytetään hyväksi julkaisun 25/2010 Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa mukaiset keinot, joilla eri toimintojen haitalliset meluvaikutukset minimoidaan. Insinööritoimisto Matti Jokinen on suorittanut alueella kartoitustöitä ja laatinut alueelle melun leviämismallinnuksen ( ). Tarkoituksena oli mallintaa kiviaineksen ottamis- ja jalostamistoiminnan aiheuttaman melun leviäminen ottoalueen ympäristössä. Melumallinnus on tehty DataKustik GmbH CadnaA 4.2 ohjelmistolla. Laskenta tehtiin kahdessa eri tilanteessa: nykytilanteessa ja tilanteessa, jossa toiminta laajentuu kohti Koskenkyläntietä. Lisäksi demonstroitiin erikorkuisten meluesteiden vaikutusta melun leviämiseen Tehdyn melulaskennan perusteella kiviainesten ottamisesta ja jalostamisesta ei aiheudu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) tai valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) mainittujen melutason ohjearvojen ylittymistä lähimpien kiinteistöjen luona. Laskennan mukaan melutaso voi pahimmassa tilanteessa (ottamisen laajennus, ei meluesteitä) olla vakituisen asumisen lähikiinteistössä enintään L Aeq, db. Lähimmässä vapaa-ajan kiinteistössä enintään L Aeq, db. Yöaikaan toiminnasta ei aiheudu melua. Kiviainestuotannosta aiheutuvaa tärinää ei voida kokonaan poistaa, mutta räjäytyssuunnitelman oikealla laadinnalla tärinää voidaan vaimentaa. Tärinän suuruus kasvaa, jos kallion purkaminen on estetty. Hakemuksessa arvioidaan, että todennäköisesti jo vuosien ajan tehdyt räjäytykset ovat lisänneet kalliossa olevien railojen määrää ja tehneet ns. heilahdusajat merkityksettömiksi. Lisäksi arvioidaan, että ilmanpaine ei aiheuta vaikutuksia. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Sekalainen yhdyskuntajäte, jota muodostuu sosiaalitiloissa tukitoiminta-alueella, kuljetetaan jätehuollon osoittamiin keräyspaikkoihin. Siirrettävän murskaamon käytöstä saattaa syntyä vähäisessä määrin rautaromua, joka kerätään ja toimitetaan hyötykäyttöön. Öljyä sisältävät vaaralliset jätteet syntyvät konehuoltojen yhteydessä tukitoimintaalueen korjaamohallissa. Hallissa on öljynerotuskaivo. Öljyä sisältävät jätteet viedään asianmukaiseen käsittelylaitokseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaat, kivipöly tai kivituhka sekä vesiseulontaja selkeytysaltaiden hienoainekset käytetään luiskien maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet haketetaan. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnasta tehdään käyttötarkkailua ja murskaustoiminnasta pidetään päiväkirjaa. Tietoon jää massamäärät ja polttoainemäärät. Häiriötilanteet merkitään päiväkirjaan. Häiriötilanne tarkoittaa poikkeavaa melua tai päästöjä ilmaan. Korjaustoimen-

7 7 piteet keskeyttävät prosessin. Liikenteen tarkka määrä selviää autonkuljettajien päiväkirjoista. Päästö- ja vaikutusarviointia suorittavat kaikki työntekijät ja raportoivat Vesilahden Kalliomurskeen johdolle ja työmaan päällikölle. Viranomaiselle toimitetaan määräajoin tiedot alueen toiminnoista ja toteutuneista kivi- ja maa-ainesmääristä. Laskeutusaltaasta lähtevän veden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa näytteenottoon perustuen. Tarkkailu teetätetään ulkopuolisella asiantuntijalla. Pohjaveden laatua ja pinnan tasoa tarkkaillaan asentamalla pohjaveden tarkkailuputki. Pinnan korkeutta tarkkaillaan koko ympäristöluvan voimassaoloajan. Lisäksi ottoalueen ympäristöstä on tehty talousvesikaivokartoitus. Kartoituksen mukaan alueen läheisyydessä, noin kilometrin etäisyydellä kiviainesten ottamisalueesta, on 23 rengaskaivoa ja 3 porakaivoa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Kiviainestuotannossa ympäristöriskit liittyvät polttoaineiden, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin, joista voi vuotojen tai vahinkojen seurauksena aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Mahdollisen laitevuodon varalta alueella säilytetään imeytysturvetta. Mikäli polttoainetta tai öljyä jostain syystä joutuu maaperään, kuoritaan maakerros välittömästi ja toimitetaan suodatinkankaan päälle tukitoiminta-alueelle. Tästä raportoidaan valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa pilaantunut maa-aines toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen. Kalusto ja polttoaineet sijaitsevat tukitoiminta-alueen hallissa. Alue sijaitsee syrjäisellä alueella ja ilkivallan mahdollisuus otetaan huomioon. Polttoaineet kuljetetaan ja säilytetään lain edellyttämissä vaarallisten aineiden kuljetuksiin soveltuvissa tarkastetuissa säiliöissä. Polttoaineet ovat jatkuvassa vartioinnissa. Toiminnanharjoittaja on erikoistunut kaikenlaisiin kuljetuksiin ja henkilökunta on koulutettu vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Räjäytystyössä käytetään henkilöstöä, jolla on työhön tarvittava pätevyys ja räjäytyslainsäädännön tuntemus. Myös murskaustyöntekijöillä on työhönsä vaadittava pätevyys. Riskienhallinta on oleellinen osa jokaisen työntekijän perehdyttämistä. Toimintaa seurataan jatkuvasti ja havaittaessa poikkeavaa, asia korjataan toiminnanharjoittajan määräyksestä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakija on täydentänyt hakemustaan seuraavasti: , Alueen suppea luontoselvitys , Selvitys jätevesien keräämisestä , Kiviainesnäytteiden arseenitutkimustulokset , Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma , Vesistövaikutusten arviointi , Maisemaselvitys , Selvitys pinta- ja pohjavesien tarkkailusta, otettavan maaainesmäärän ja vuotuisen maksimiottomäärän tarkennus , Haettujen toiminta- ja kuljetusaikojen korjaaminen , Korjaus haetun luvan voimassaoloajan voimassaoloaikaan , Lähialueen kaivokartoitus Täydennysten tiedot on esitetty kertoelmaosassa.

8 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vesilahden kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa Asiakirjat ovat olleet nähtävillä välisenä aikana Vesilahden kunnan teknisessä toimistossa ja aikavälillä Vesilahden pääkirjastossa. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta, Vesilahden kunnan kaavoittajalta ja Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä. 1) Pirkanmaan ELY-keskus on antamassaan lausunnossa todennut, että lähin häiriintyvä asuinrakennus on alle 500 m päässä murskaamon sijoituspaikasta ja tulevasta louhinta-alueesta. Tästä syystä ELY-keskus huomauttaa, että lupamääräyksissä on syytä rajoittaa alueen toiminta-aikoja valtioneuvoston asetuksen 800/ mukaisesti. Lisäksi ELY-keskus on todennut, että ympäristölupapäätöksessä on hyvä käyttää alueella louhittavista ja murskattavista kiviaineksista maksimimääriä, jotta valvonta olisi selkeämpää eikä mahdollinen määrien ylittyminen jäisi tulkinnanvaraiseksi. Hakemusasiakirjoissa olevan luontoselvityksen laatimisajankohdan osalta ELYkeskus huomauttaa, että marraskuu on liian myöhäinen ajankohta asiamukaisen luontoselvityksen laatimisen kannalta. ELY-keskuksen mukaan noin 60 metriä hankealueen pohjoispuolella sijaitseva linnustollisesti arvokas Vähäjärvi on ilmakuvatarkastelun myös sovelias EU:n luontodirektiivin liitteen IV a mukaisen, nk. tiukkaa suojelua edellyttävän viitasammakon elinympäristöksi. Viitasammakon lisääntymisja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 :n mukaan kielletty. Melun osalta ELY-keskus on lausunut, että toiminnassa on torjuttava melua ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla valtioneuvoston asetuksen 800/ mom mukaan. Lisäksi ELY-keskus katsoo, että hankkeen meluvaikutusta Vähäjärven luontoarvoille tulee ehkäistä rajaamalla melua aiheuttavat toiminnot (louhinta, räjäytykset ja murskaus) aiempien lupien mukaisesti lintujen pesimäajan ( ) ulkopuolelle. ELY-keskus edellytti, että hakijan tulee täydentää hakemustaan selvityksellä hankkeen vesistövaikutuksista Vähäjärven suuntaan. Vesientarkkailusta ELY-keskus on lausunut, että laskeutusaltaasta lähtevän veden laatua on tarkkailtava heti toiminnan alettua ja sen jälkeen vuosittain kevään tai syksyn ylivirtaamakautena toteutettavalla näytteenotolla. Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. ELY-keskus lausuu, että nykyinen liittymä yhdystielle 2985 (Koskenkyläntie) ei ole nykyisten liittymäohjeiden mukainen eikä ELY-keskuksen rekistereiden mukaan kyseisellä liittymällä ole liittymälupaa kyseistä käyttötarkoitusta varten. Jotta maaainesten ajoa liittymän kautta voidaan jatkaa, tulee liittymä saattaa nykyohjeiden mukaisesti turvallisemmaksi ja yksityistien tienpitäjän tulee hakea liittymälupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta. 8

9 ELY-keskus tarkasti hakijan toimittaman selvityksen vesistövaikutusten arvioinnista ja ilmoitti sähköpostitse , että selvitys on riittävä. Samalla ELY-keskus esitti, että laskeutusaltaan suurentamista tehokkaammin poistuvan veden laatua voi parantaa rakentamalla altaan päätyyn sora-hiekkapadon (suotopenger), jonka sisus on tehty hienojakoisesta aineksesta. ELY-keskus tarkasti hakijan toimittaman selvityksen maisemavaikutusten arvioinnista ja ilmoitti sähköpostitse , että selvitys on asianmukainen ja että selvityksessä esille tuodut asiat on tarpeen huomioida lupaharkinnassa. 2) Vesilahden kunnan kaavoittaja, aluearkkitehti Leena Lahtinen, toteaa lausunnossaan ( ), että alue ei sijaitse kaava-alueella tai alueella, jolla olisi voimassa toimenpiderajoitusta kaavan laatimista tai muuttamista varten. Alue kuitenkin rajautuu rantaosayleiskaava-alueeseen, jonka määräykset tulee ottaa huomioon. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavaa laadittaessa joudutaan ottamaan huomioon nykyinen ja mahdollisesti laajeneva maa-ainesottoalue. Uuden asumisen sijoittuminen tullaan suunnittelemaan siten, että etäisyys maa-ainesten ottoalueeseen on vähintään nykyisen asutuksen kanssa sama. Asutuksen laajenemisalueet on suunniteltu Koskenkyläntien varteen sekä Tähtientien kaakkoispuolelle sekä Rimmintien pohjoispuolelle. Toiminta vaikuttaa maankäytön suunnitteluun sen lähialueella. Toiminnan laajenemisesta ei saa olla kohtuutonta haittaa naapurikiinteistöjen omistajille siten, että se vaikeuttaisi maankäytön suunnittelua ja lupaa myönnettäessä on huomioitava toiminnan mahdollisesti aiheuttama häiriö nykyiselle asutukselle. Toiminta ei saa tuottaa merkittävää maisemahaittaa ja suunnittelualueen maisemointiin niin Kirkonkylän kuin muihinkin suuntiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta-alueen ja naapurimaanomistajien välille tulee muodostaa metsäiset kaistat siten, että ne sijaitsevat toiminnanharjoittajan mailla. Lisäksi toiminnanharjoittajalta tulee edellyttää nykyisten sorakasojen alueen metsittäminen, kuten tehdyssä maisemaselvityksessä suositellaan. 3) Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö toteaa lausunnossaan ( ), että terveydelliseltä kannalta hakemuksesta ei ole huomautettavaa, kun 1. toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmän asuinkiinteistön pihassa klo ekvivalenttimelutasoa LAeq 55 db eikä loma-asuntojen pihassa vastaavaa arvoa 45 db, pintamaista muodostettavat meluesteet on tehtävä heti toiminnan alkuvaiheessa. 2. murskauksen päivittäiset toiminta-ajat ovat ma-pe enintään klo ja iskuvasaran käyttö sekä räjäytykset murskauksen, seulonnan ja kiviaineskuljetuksen aiheuttamaa pölyhaittaa estetään aktiivisesti kastelemalla ja/tai koteloimalla, kasteluvettä on tuotava tarvittaessa paikalle säiliöllä 4. alle 500 m etäisyydellä olevien talousvesikaivojen veden laatu selvitetään luvanhakijan kustannuksella ennen toiminnan aloittamista ja tarvittaessa toiminnan aikana. Muistutukset 1. AA ( Rantala, ) toteaa muistutuksessaan, että kallionlouhinta on jo muutaman vuoden ajan aiheuttanut melkoista pölyhaittaa. Kun tuuli käy etelälounaan suunnalta, järven päälle muodostuu näkymää haittaava pölypilvi ja pölyä 9

10 10 kulkeutuu sisälle taloon. Murskausääni tuntuu kauhealta ja talo tärisee aina, kun murskaus on käynnissä klo Räjäytykset tuntuvat pelottavilta. Niiden ansiosta astiat helisevät kaapissa ja tapettiin on tullut repeämiä. Kaivo on ehkä lopullisesti mennyt piloille. Vesi on joka toisella räjäytyksellä mennyt sameaksi ja joka toisella kirkastunut, mutta nyt vesi on jäänyt sameaksi. Muistuttaja ei ole uskaltanut käyttää kaivon vettä talousvetenä. Asunnon radonpitoisuutta on mitattu kahdella radonpurkilla (530 Bg/m 3 ja 1080 Bg/m 3 ) Muistuttaja on ostanut myös oman radonmittarin ja tehnyt sillä mittauksia. Makuuhuoneessa vuoden keskiarvolukema on 335 Bg/m3. Kuluneena talvena suurin arvo oli Bg/m 3. Kerran mittarin lukema oli ollut räjäytyksen aikaan 9999 Bg/m BB ja CC ( Plakkari, ) toteavat, että melumallinnuksen perusteella mahdollisesti heidän kiinteistölleen toiminnasta kantautuva ääni lisääntyy laajennuksen yhteydessä. Muistuttajat toivovat, että heillä on murskauksen aikana mahdollisuus huomauttaa melusta, mikäli se aiheuttaa heidän elämää häiritsevää haittaa. Muistuttajat ovat sopineet hakijan kanssa, että hakija korvaa heidän kaivovetensä tutkimukset ainakin kolmen vuoden välein alkaen vuodesta Lisäksi muistuttajat toivovat, että mikäli heidän kaivoveden laadussa tai riittävyydessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, selvitetään, onko sillä yhteyttä Vesilahden Kalliomurskeen toimintaan. Samoin muistuttajat toivovat, että haetun toiminnan vaikutukset asumisterveyteen, kuten pölyn aiheuttama terveydelle haitallinen hengitysilman huononeminen tai vaikutus kaivoveteen, huomioidaan asianmukaisesti ja niitä seurataan säännöllisesti sekä ilmoitetaan, mikäli tietoon tulee toimintaan liittyviä terveysriskiä aiheuttavia asioita. Muistuttajat haluavat, että räjäytysten vaikutuksia rakennuksiin seurataan jatkossakin ja mahdollisuuksien mukaan mittauksista raportoidaan muistuttajille. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi annetuista lausunnoista ja muistutuksista. Vastineen lisäksi hakija täydensi hakemustaan suunnitellusta toiminta-alueesta noin kilometrin etäisyydellä olevien kaivojen sijaintitiedoilla sekä korjauksella haetun luvan voimassaoloaikaan. Täydennyksen tiedot on esitetty kertoelmaosassa. Hakija toteaa toimivansa vastuullisesti ja ottavansa huomioon toimintansa vaikutukset hakemusalueen ympäristössä. Toiminta alueella ei ole uutta ja ihmisillä on kokemus menneiltä vuosilta. Hakemukseen asetettavat lupaehdot ja määräykset otetaan käyttöön toiminnassa. Toimintaan kohdistuvat parannusehdotukset otetaan mielellään vastaan ja toteutetaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Alla ovat hakijan yksilöidyt vastaukset annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 1.Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon hakija toteaa , että Ympäristötekniikan Insinööritoimisto Jami Aho on laatinut Vähäjärveä koskevan vesistövaikutusten arvioinnin. Jälkihoito- ja maisemaselvityksen on laatinut Katriina Koski Pro Agriasta. Pohjaveden laadun ja pinnan tason tarkkailemiseksi hakija ilmoitti asentavansa pohjaveden tarkkailuputken. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle annetaan tehtäväksi tarkkailla kaksi kertaa vuodessa laskeutusaltaasta lähtevän veden laatua ottamalla vesinäyte laskuojasta. Otettava maa-aines on k-m 3 kalliota ja moreenia k-m 3. Maksimi vuotuinen otto on k-m 3. Lähialueen kaivoista tehdään kartoitus. 2. Vesilahden kunnan kaavoittajan, aluearkkitehdin lausuntoon hakija toteaa , että on erittäin hyvä, että tulevaisuuden kaavoitus- ja rakentamishankkeissa otetaan huomioon maa-ainesten ottotoiminta. Hakemuksen yhteydessä on

11 11 keskitytty asukkaisiin ja Vähäjärven suojeluun. Tutkimuksissa selvisi, että toiminnan Vähäjärveä kuormittava vaikutus on erittäin pieni. Maanviljelys on suurin kuormittava tekijä. Aluearkkitehti on kiinnittänyt huomiota asioihin, jotka tullaan toteuttamaan esimerkiksi metsitysten osalta. Metsäiset kaistat jäävät Vähäjärven puoleiseen reunaan. Toimintaa varten hankitulta hakemuksessa mukana olevalta määräalalta puusto on kuitenkin poistettava. Kunta on suorittanut rajanaapurina päätehakkuun. Lähialueen asukkaiden piha-alueilta on suoritettu melumittaukset ja kaikessa pyritään ottamaan huomioon asukkaiden viihtyvyys toiminta-alueen läheisyydessä. 3. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön lausuntoon hakija toteaa , että terveystarkastaja on ottanut esille lainsäädännössä olevia arvoja melun suhteen ja ottaa kantaa toiminta-aikoihin. Hakemuksiin ei haluta tehdä muutoksia toiminta-aikojen suhteen. Kahdessa vuorossa tapahtuva murskaus taas lyhentää toimintapäivien määrää. Talousvesikaivoista kunta on tehnyt Eino Paavilaisen allekirjoittaman ja hyväksymän kyselylomakkeen, joka on lähtenyt maanomistajille maa-ainesottopaikan läheisyyteen. Alue on halkaisijaltaan kaksi kilometriä. Perusselvitys on hyvä ja sen avulla saadaan tietoa kaivojen laaduista ja rakennuksiin tapahtuvasta johtamistavasta. 4. AA:n muistutukseen hakija toteaa , että muistuttaja kiinnittää huomiota vakaviin asioihin ja on ikävää, jos hänen elämänsä alueella on muodostunut maaainestoiminnan vuoksi vaikeaksi. Hän viittaa menneeseen toimintaan ja tapahtuneisiin kovaäänisiin murskauksiin ja pölyhaittoihin. Lupahakemuksesta selviää, että vuosittaiset murskaukset ajoittuvat siten, että pölyhaitat ovat mahdollisimman pienet. Toiminnan aikana suoritetaan myös pölynsidontaa vedellä. Murskausta tapahtuu koko toiminnan kannalta erittäin rajoitetulla ajanjaksolla. Hakija toteaa myös, että toiminnalla ei voi olla sellaisia vaikutuksia, että tapetit repeävät tai että kaivoveden korkeudet tai laatu muuttuisi maa-ainestoiminnasta ja räjäytyksistä johtuen. Radonin mittaukset näyttävät talviaikana tulokset, joita tulee tarkastella. Muistuttajan ilmoittamilla kesäarvoilla ei ole merkitystä, kun radon purkautuu tuolloin laajemmilta alueilta. Mittaustulokset, joita muistuttaja on suorittanut, osoittavat, että arvojen nousuun ei räjäytyksillä ole osuutta. Talvella arvot ovat korkeat ja jos radonia on maaperässä niin paljon, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talon rakenteissa. 5. BB:n ja CC:n muistutukseen hakija toteaa , että alueella ei ennen nykyisiä hakemuksia ole suoritettu melumallinnuksia. Muistuttajat ymmärtävät, että melutaso heidän kiinteistöllään nousee. Hakemuksen mukainen toiminta laajenee heiltä katsottuna etäämmälle ja mittaukset osoittavat melutason pysyvän kohtuullisella entisellä tasolla. Murskaustoimintahan suoritetaan jo otetun ottoalueen pohjalta ikään kuin kaukalosta ja kallioseinämät toimivat meluvallina. Kaivojen vedenlaadun seurantaan ja korkeuksien tarkkailuun otamme vastaan ne toiminnalliset määräykset, jotka lupaehdoissa tullaan osoittamaan ja sama koskee laitoksen toimintaaikoja. Meille tärkeätä on, että murskaustoiminta voidaan suorittaa päivittäin kahdessa vuorossa. Tarkastukset Ympäristölupahakemukseen liittyvä tarkastuskäynti on tehty Tarkastuskäynnistä laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin ja muistiossa esitetyt tiedot on esitetty kertoelmaosassa. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Vesilahden Kalliomurskeelle ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen tiloilla Metsälä ( ) ja Vähä-

12 12 kallio ( ) ja määräalalla tilasta Kaussa ( ) Vesilahden kunnan Järvenrannan kylässä lupahakemuksen mukaisesti siten muutettuna kuin lupahakemuksesta ilmenee. LUPAMÄÄRÄYKSET Kapasiteetti, raaka-aineet ja toiminta-aika 1. Louhintaa ja louheen murskausta saa tehdä siten, että vuotuinen maksimilouhintamäärä on k-m 3 ja murskattavan kiviaineksen maksimimäärä on tonnia. 2. Louhintaa ja murskausta ja muuta niihin liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella tehdä vuosittain välisenä aikana siten, että - kallioporausta saa tehdä arkipäivisin klo välisenä aikana - räjäytyksiä saa tehdä arkipäivisin klo välisenä aikana - kallioaineksen rikotusta saa tehdä arkipäivisin klo välisenä aikana - murskaamista saa tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo ja arkiperjantaisin sekä aattopäivinä klo alueella ei saa olla louhinta- tai murskaustoimintaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhäisin Kallion louhinnan ja murskauksen aloittamisesta on kunkin toimintajakson alussa ilmoitettava kirjeitse alle 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueelta sijaitsevien asuttujen rakennusten tai yritystoiminnan käytössä olevien kohteiden omistajille. Lisäksi räjäytyksistä on ilmoitettava erikseen vähintään 1 vrk ennen räjäytysten suorittamista puhelimitse alle 500 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta sijaitsevien asuttujen rakennusten sekä em. etäisyydellä toimintapaikasta olevien muiden häiriintyvien kohteiden omistajille. Toiminnanharjoittajan tulee etukäteen ilmoittaa Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun louhinnan ja murskauksen aloittamisesta ja arvioitu kestoaika aina, kun uusi louhinta-/murskausjakso aloitetaan. 3. Valmiiden tuotteiden kuljetus ja siihen liittyvä toiminta on sallittua 12 kuukautta vuodessa. Kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin klo ja lauantaisin klo Louhittavan alueen pintamaiden kuorintaa ja kalliopinnan puhdistusta saa tehdä välisenä aikana arkipäivisin klo Melu 4. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutason 55 db (L Aeq ). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melu ei saa ylittää ekvivalenttimelutasoa 45 db (L Aeq ). 5. Louheen käsittely ja murskaus tulee sijoittaa ottotoiminnan edetessä aina alimmalle mahdolliselle tasolle ja kalliorintauksen suojaan niin, että voimakkain ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Murskattavat kiviainekset ja valmiit tuotekasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntiin. Melusuojaukset on pidettävä riittävän korkeina suojaamaan asutusta häiritsevältä melulta.

13 6. Murskauskaluston meluntorjunnassa on käytettävä kumituksia, kotelointeja tai muita vastaavia ääniteknisesti parhaita meluntorjuntatoimia. Tärinä 7. Ennen räjäytystöiden aloittamista kohteelle on laadittava louhintatöiden riskianalyysi. Riskianalyysissä tulee määritellä sopivat räjäytysainemäärät, tärinän heilahdusnopeuksien raja-arvot ja kiinteistöt, joihin räjäytyksillä voi olla vaikutuksia. Riskianalyysissä on määritettävä alue, jossa suoritetaan kiinteistökatselmukset ja esitettävä tärinänmittaussuunnitelma. Kiinteistökatselmusalueen tulee koskea ainakin alle 500 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta sijaitsevia asuinrakennuksia sekä muita tärinälle herkkiä rakenteita ja laitteita. Riskianalyysiin tulee sisältyä myös toimintaohje siitä, miten räjäytyksistä tiedotetaan etukäteen melun ja tärinän vaikutusalueen asukkaille. Räjäytyksistä on tiedotettava erikseen ainakin alle 500 metrin etäisyydellä louhintaalueesta sijaitsevien asuttujen rakennusten sekä muiden häiriintyvien kohteiden omistajille viimeistään räjäytysten suorittamista edeltävänä päivänä. Riskianalyysi ja siihen liittyvä valvonta on teetettävä ulkopuolisella puolueettomalla asiantuntijalla, jolla on riittävä kokemus ja asiantuntemus mm. tärinämittauksista. Riskianalyysi on toimitettava heti valmistumisen jälkeen tiedoksi Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Päästöt ilmaan 8. Laitoksen kaikessa toiminnassa on huolehdittava, ettei pölyämisestä aiheudu haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Louhimolta ilmaan pääsevien hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pölypitoisuus ei saa lähimpien asuinrakennusten pihoilla ylittää raja-arvoa 50 µg/m 3 vuorokauden keskiarvona määritettynä. 9. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toimintaalueen alimmalle kohdalle. Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta putoavan kiviaineksen pudotuskorkeus on säädettävä mahdollisimman pieneksi. 10. Kivenporauksessa syntyvän pölyn leviäminen on estettävä porausvaunuihin asennettavilla pölynkeräyslaitteilla tai muulla vastaavantehoisilla menetelmillä. Murskauksesta aiheutuvia pölyhaittoja on ehkäistävä kastelulla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti tai käytettävä pölyn torjumiseksi muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 11. Varastokasat, ajoneuvojen kuormat ja toiminta-alueen liikennealueet on hoidettava siten, että niistä ei aiheudu haitallista pölyämistä. Pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä. Myös kiviaineksen kuljetuksista aiheutuvat pölyhaitat on estettävä laitosalueelta poisjohtavalla yksityistiellä. Päästöt vesiin, viemäriin ja maaperään 12. Valumavesien käsittelyyn tarkoitettu selkeytysallas on tyhjennettävä tarvittaessa sinne laskeutuneesta kiintoaineesta. Mikäli selkeytysaltaasta purkuojaan johdettavan veden laadun tarkkailun tulokset edellyttävät valumavesien käsittelyn tehostamista, on selkeytysaltaan toimintaa parannettava rakentamalla altaaseen suotopenger. Suotopenkereen rakentamista koskeva suunnitelma on hyväksytettävä etukäteen Vesilahden kunnan ympäristönsuojelussa. 13

14 Poltto- ja voiteluaineiden säilytykseen ja käsittelyyn tarkoitetun alueen maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Alueiden kuivaus on järjestettävä siten, että mahdollinen päästö maassa voidaan havaita ja poistaa. Suunnitelma alueen tiivistämisestä tulee esittää valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakentamista ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valumaaltaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista vaikutusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Polttonesteiden kuljetukseen käytettävän säiliön on täytettävä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 369/2011 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä) mukaiset vaatimukset. 14. Kalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Murskauslaitoksen ja poravaunun huolto- ja tankkaustoimissa (tukitoiminta-alueen ulkopuolella) on käytettävä imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, joilla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään. 15. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Alueella ei saa varastoida räjähdeaineita. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 16. Luvan saajan on huolehdittava alueen yleisestä siisteydestä. Alueesta ei saa muodostua sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 17. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava hyötykäyttöön. 18. Vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviisti suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja suljetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne siten, että vuototapauksissa vaaralliset jätteet saadaan kerättyä talteen. Ulkopuolisten pääsy astiavarastoon on estettävä. 19. Jätteet (ml. umpikaivoliete) on toimitettava vähintään kerran vuodessa käsiteltäväksi laitokseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisella tavalla. Vaarallista jätettä ja umpikaivolietettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 24 :n mukaiset tiedot jätteistä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 20. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa

15 tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. 15 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 21. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi tai lisäävät toiminnasta aiheutuvaa melua, on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. 22. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista öljyistä, polttoaineista ja kemikaaleista on välittömästi ilmoitettava Pirkanmaan hätäkeskukseen (112) sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 23. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueelle varattava riittävästi imeytysmateriaalia sekä tarvittavaa kalustoa vuotojen leviämisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet polttonesteet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Vastuuhenkilö 24. Luvan saajan on nimettävä louhinta- ja murskaustoimintaan vastuuhenkilö, jolla on kyseiseen tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastuuhenkilö vastaa toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteissa. Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun ennen toiminnan aloittamista. Mikäli vastuuhenkilön nimi- tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun tiedoksi. Tarkkailu Käyttötarkkailu 25. Kaluston kuntoa, polttoaineiden tankkaus- ja varastointipaikan sekä vesien keräys- ja käsittelyjärjestelmien kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Melu 26. Hakijan tulee selvittää toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso (LAeq) - ja maksimimelutaso (LAmax) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa mittauksin. Ulkopuolisen asiantuntijan laatima suunnitelma melumittauksesta tulee toimittaa Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun hyväksyttäväksi vähintään yhtä kuukautta ennen mittausten aloittamista. Mittaus tulee tehdä viimeistään vuoden sisällä siitä, kun louhinta on edennyt laajennusalueelle. Kallion porauksen ja kiviaineksen rikotuksen sekä kiviaineksen murskauksen on oltava käynnissä mittauksen aikana. Melumittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittausraportit tulee esittää kunnanympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten tekemisestä. Tulosten perusteella toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, mikäli lupamääräyksen 4 mukaiset melutasot ylittyvät kiinteistöillä. Rakennus- ja ympäristölautakun-

16 ta voi antaa lisämääräyksiä haittojen vähentämistoimenpiteistä ja uusintamittauksista mahdollisten valitusten perusteella. 16 Pöly 27. Toiminnanharjoittajan tulee mittauttaa ulkopuolisella asiantuntijalla toiminnasta syntyvää pölyä mittaamalla hengitettävät hiukkaset (PM10) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaukset on tehtävä laitoksen toiminnan ollessa normaali viimeistään vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten tekemisestä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tehtyjen pölymittausten tulosten tai lähimpien häiriintyvien asuinrakennusten valitusten perusteella edellyttää uusia tarkkailutoimenpiteitä. Tärinä 28. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä kiinteistökatselmukset ja mittauttaa toiminnasta syntyvää tärinää lähimmissä asuinkiinteistöissä louhintatöiden riskianalyysin mukaisessa laajuudessa. Tärinän mittaustulokset on toimitettava välittömästi valmistumisen jälkeen tiedoksi kiinteistöjen haltijoille ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Mittauksessa saatuja tuloksia on verrattava riskianalyysissä esitettyihin raja-arvoihin ja mikäli ne ylittyvät, toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitys tilanteesta. Pohja- ja pintavesi 29. Luvansaajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia pohjaveteen. Toimintaalueen välittömään läheisyyteen pohjaveden virtaussuuntaan on asennettava pohjaveden tarkkailuputki. Suunnitelma putken sijoituspaikasta ja sijoituspaikan valitsemisen perustelut on lähetettävä tiedoksi Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun vähintään kaksi viikkoa ennen putken asentamista. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on selvitettävä pohjaveden pinnan taso pohjaveden tarkkailuputkessa sekä enintään 1 kilometrin etäisyydellä louhinta-alueesta käytössä olevissa talousvesikaivoissa (kiinteistön omistajan suostumuksella, mahdollisuuksien mukaan). Ennen ottamistoiminnan aloittamista on selvitettävä pohjaveden laatu pohjaveden tarkkailuputkessa sekä alle 500 m louhinta-alueen reunasta olevien kiinteistöjen juomavesikäytössä olevista talousvesikaivoista. Vesinäytteistä tulee määrittää: lämpötila, haju, sameus, väri, ph, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, nitraatti, sulfaatti, kloridi, arseeni, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, koliformiset bakteerit ja E.coli-bakteerit. Näytteet tulee ottaa ja tutkia puolueeton asiantuntija. Tarkkailun tulokset on toimitettava välittömästi valmistumisen jälkeen tiedoksi kiinteistöjen omistajille ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Ottamistoiminnan aikana pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla alueelle asennetusta pohjavesiputkesta kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Alle 500 m louhinta-alueen reunasta olevien kiinteistöjen juomavesikäytössä olevista talousvesikaivoista pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla kolmen vuoden välein syksyllä. Ottamistoiminnan aikana pohjaveden laatua tulee tarkkailla pohjavesiputkesta kerran vuodessa syksyllä ja alle 500 m louhinta-alueen reunasta olevien

17 17 kiinteistöjen juomavesikäytössä olevista talousvesikaivoista kolmen vuoden välein syksyllä. Vesinäytteistä tulee määrittää: lämpötila, haju, sameus, ph, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus ja nitraatti. Näytteet tulee ottaa ja tutkia puolueeton asiantuntija. Tarkkailun tulokset on toimitettava välittömästi valmistumisen jälkeen tiedoksi kiinteistöjen omistajille ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Mikäli tulosten perusteella havaitaan, että maa-ainesten ottamisesta aiheutuu pohjaveden laadun heikkenemistä tai määrän olennaista vähenemistä on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin kyseisten haittojen poistamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä haittojen vähentämistoimenpiteistä ja uusintamittauksista. 30. Pintavesivaikutusten tarkkailemiseksi selkeytysaltaasta pois johdettavan veden laatua on tarkkailtava heti toiminnan alettua ja sen jälkeen vuosittain kevään ja syksyn ylivirtaamakautena toteuttavalla näytteenotolla. Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. Vesinäytteistä on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, kiintoaine, kokonaistyppi, ammonium- ja nitraattityppi, ph, kloridi, sähkönjohtavuus, COD Mn, rauta, sulfaatti, arseeni ja öljyhiilivedyt (C 10 -C 40 ). Näytteet tulee ottaa ja tutkia puolueeton asiantuntija. Valvontaviranomainen voi tarkkailutulosten perusteella tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. Kirjanpito- ja raportointimääräykset 31. Luvan saajan on pidettävä toiminnastaan kirjaa. Laitoksen toiminnasta on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto, josta ilmenee: - tiedot tuotannosta, kuten louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä - tiedot louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista ja työpäivien määristä - polttoaineiden ja räjäytysaineiden laatu- ja kulutustiedot - selvitys sellaisista toimintahäiriöistä, jotka ovat aiheuttaneet päästöjä ympäristöön ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: vaaralliset jätteet ja muut jätteet sekä niiden toimituspaikat - pohjaveden ja pintavesien tarkkailun tulokset - tiedot toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa Vuosiraportoinnin perusteena olevat asiakirjat, kuten laitoksen käyttöä ja valvontaa koskevat tallenteet, häiriökirjanpito, huoltotodistukset, jätekirjanpito ja jätteiden siirtoasiakirjat, kemikaali- ja polttoainetoimitukset ja mahdollisuuksien mukaan tiedot sääoloista tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan ja ne tulee voida pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Toiminnan lopettaminen 32. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen

18 suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 18 Lupamääräysten tarkistaminen 33. Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään , ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. Toiminnan muunlaisesta muuttamisesta, toiminnan supistamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. LUVAN VOIMASSAOLO Luvan voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai peruuttaa luvan. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristönsuojelulain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös, että toiminnan sijoittamisessa noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 42 2 mom mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ympäristönsuojelulain 6 :n 2 momentin kohdan 2 mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) on annettu mm. määräys toiminnan sijoittumisesta (3 ), ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittamisesta (4 ) ja meluntorjunnasta (6 ). Asetusta sovelletaan vähimmäisvaatimuksena silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) ja sen mukaan ohjeena on mm., että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla vastaava ohjearvo 45 db. Jos melu on luonteeltaan impulssimaista/ kapeakaistaista, laskentatulokseen lisätään 5 db en-

19 nen sen vertaamista ohjearvoon. Asetuksen 800/2010 mukaisessa toiminnassa melutason ohjearvot ovat sitovia raja- arvoja. 19 Luvan myöntämisen edellytykset Kun otetaan huomioon suunnitelma-alue ja sen ympäristön tila ja käyttö, kallion louhinnasta ja murskauksesta, tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnan sijoittuminen Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 3 mukaan kivenlouhimo ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että niiden etäisyys mm. asuinrakennukseen on vähintään 300 metriä. Lähimmät vakituisen asumisen kiinteistöt sijaitsevat noin 420 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueen luoteis-, pohjois- ja lounaispuolella. Lähin vapaaajan kiinteistö on alueen lounaispuolella noin 400 metrin etäisyydellä. Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot eivät melumallinnuksen mukaan ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melumallinnuksen mukaan toiminnan eri vaiheissa toiminnasta aiheutuva keskiäänitaso LAeq ei ylitä 55 db vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla eikä 45 db loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Toiminta-aikaa koskevien rajoitusten lisäksi melun leviämistä on määrätty ehkäisemään meluestein ja murskaimen sijoittamisella maastollisesti mahdollisimman matalaan paikkaan. Pölyn leviämisen estämiseksi on annettu pölyntorjuntaa koskevat määräykset. Sijoituspaikan kaavallinen soveltuvuus Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnitelma-alueelle on osoitettu merkintä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue MAv021 (Vesilahden kulttuurimaisema). Alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa, mutta välittömästi alueen koillispuolella on voimassa Vesilahden oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava Vähäjärven ranta-alueella. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Maisemaselvityksen mukaan nykyisen kiviaineksen ottamisalueen laajennusosa ei muuta maisemaa merkittävästi. Toiminnan vaikutukset alueen luontoarvoihin Tuotantoalueella ei ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityisesti suojeltavia lajeja ja luontotyyppejä. Louhosalueen hulevedet johdetaan kallistuksella alueen pohjoisosassa sijaitsevaan laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaasta hulevedet kulkeutuvat laskuojaa myöden Vähäjärven rantaan, jossa ne suotautuvat pintavalutuksena rantakasvillisuuden läpi järveen noin 50 metrin matkan. Hankkeesta tehdyn vesistövaikutusten arvioinnin mukaan hankkeesta Vähäjärveen kohdistuvan pintavesikuormituksen merkitys on vähäinen eikä kuormituksella arvioida olevan vaikutuksia alueen luonto- tai suojeluarvoihin. Toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa esitettyyn hyvän tilatavoitteen saavuttamiseen.

20 Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksellä on asetettu toiminnan kapasiteettirajat toiminnanharjoittajan hakemuksen mukaisesti. (lupamääräys 1) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan toiminta ei saa aiheuttaa naapureille pysyvää kohtuutonta rasitusta, kuten melua. Toiminta-aikaa on rajoitettu valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisesti. Lisäksi toiminta-ajan rajoittaminen on tarpeen lähiasutuksen häiriöttömän asumisen ja Vähäjärven linnustoarvojen turvaamiseksi. Kallion räjäyttämisestä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista koskeva määräys on katsottu vielä erikseen tarpeelliseksi. Etukäteen tapahtuva ilmoittaminen on tärkeää, jotta lähinaapurit voivat varautua äkilliseen meluun ja tärinään. (lupamääräys 2) Hakija on esittänyt sellaisia erityisiä syitä, kuten tienpidon talvihoitoon liittyvien kuljetusten järjestäminen, joiden perusteella kuormaus ja kuljetukset on sallittu myös lauantaisin valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisesti. (lupamääräys 3) Kallion poraus, räjäytykset, räjäytyksen varoitusäänet, ylisuurten lohkareiden rikotus, murskaus, työkoneiden peruutusäänet sekä kuljetukset aiheuttavat ympäristöön melua. Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähiseudun asukkaille kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Valtioneuvoston asetuksen 800/ :n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Louhinnan etenemisen suunnittelulla ja murskaimen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohteissa. Rakennettavan meluvallin sijaintia koskeva määräys on katsottu tarpeelliseksi lähialueen asutukseen kohdistuvan meluhaitan torjumiseksi. Tilapäisin meluestein voidaan vähentää porauksesta aiheutuvaa melutasoa. (lupamääräykset 4-6) Räjäytyksiä koskee oma lainsäädäntönsä eikä ympäristöluvassa ole erikseen tarpeen antaa määräyksiä esim. räjäytysaineen määristä tai räjäytettävien kenttien enimmäiskoosta. Louhintatöiden räjäytyksistä aiheutuu maapohjan kautta välittyvää tärinää ja osin ääni- ja ilmanpaineilmiöitä. Kallio- ja maaperässä välittyvä tärinä vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Sen sijaan ilman kautta välittyvät ilmanpaine- ja äänivaikutukset ulottuvat etäämmälle. Hakemusasiakirjoissa ei ole mainintaa laitoksen toiminnasta aiheutuvan tärinän suuruudesta eikä myöskään kohteen louhintaräjäytyksissä käytettävästä suurimmasta momentaanisesta räjähdysainemäärästä. Ympäristöluvassa on katsottu tarpeelliseksi antaa määräys riskianalyysin tekemisestä. (lupamääräys 7) Määräykset pölyhaittojen ehkäisystä on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Tämän vuoksi on huolehdittava siitä, että poraamisesta, louhinnasta, murskauksesta ja työmaaliikenteestä aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Pölyntorjuntaa koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetuksen 800/ :ään. Määräyksessä annettu päästörajaarvo perustuu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011), jossa on annettu mm. hiukkaspitoisuudelle raja-arvo terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräykset 8-11) Louhinta- ja murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua ravinne- tai kiintoainekuormitusta valuma-alueiden pintavesiin. Lisäksi hulevesivirtaamien vaihtelut voivat olla luonnontilaista aluetta suurempia. Johtamalla hulevedet tarvittaessa suo- 20

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki Ympäristölautakunta 6 20.01.2016 Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki 1721/77.772/2015 YMPLA 6 Dnro 1721/77.772/2015 Antopäivä 26.1.2016 Asia Luvan hakija Päätös

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA Päivämäärä 3/7/2014 Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa

ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 12.12.2012 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa HAKIJA Ikkala Trade Oy Kurisjärventie 327 37800 Toijala

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 35 08.12.2016 Koneurakointi V & P Äpätin ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaukseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 08.12.2016 35 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30

8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Päätös Peab Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien kivenmurskausta osoitteessa Isokaari 30 HEL 2017-004697 T 11 01 00 02 Päätös yksikön päällikkö päätti hyväksyä Peab

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Liite Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot