Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla."

Transkriptio

1 1. Perusopetuksen arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Kansallisen opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Enontekiön koulujen päämääränä on tarjota lapsille hyvät mahdollisuudet hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kasvattaa hyväkäytöksisiä, yhteistyökykyisiä, itseensä luottavia ja yritteliäitä enontekiöläisiä. He kantavat vastuuta itsestään, lähimmäisestään ja kestävästä kehityksestä sekä siirtävät kotiseutumme kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. 2. Kieliohjelma Enontekiön kunnan kieliohjelma on seuraava: Peruskoulussa ja lukiossa voi oppilaan äidinkielen oppiaineena olla suomi, saame/suomi tai saame. Milloin oppilas opiskelee äidinkielenä suomea ja saamea, hänelle opetetaan molempia kieliä yhtä paljon. Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla. Ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen voidaan opettaa vapaaehtoista saamen kieltä (A2), ja suomen kieltä (A2) luokilla opetusta on yhteensä 9 vuosiviikkotuntia. Arvioinnissa on huomioitavaa se, että normaalin arvioinnin lisäksi 6 vuosiviikkotunnin suorittamisesta saa suoritusmerkinnän. Huoltajalla on myös oikeus pyytää, ettei numeroarvostelua käytetä lainkaan. Koulut voivat täydentää kielten opetusta kerhojen muodossa, esim. ruotsin kielen kerho. Kaikille yhteinen ruotsin kielen (B1) opetus alkaa 7. vuosiluokalla. Valinnaisen saamen kielen (B2) opetus voidaan toteuttaa vapaaehtoisen saamen (A2) yhteydessä. Vuosiluokalla 8 voi aloittaa vapaaehtoisen saksan kielen (B2) opiskelun. Lukiossa jatkuu kaikille yhteisenä kielenä englannin kieli (A1). Samoin lukiossa jatkuu yhteisenä kielenä ruotsi (B1). Peruskoulussa valinnaisena kielenä alkanut saamen kieli (B2) jatkuu lukiossa. Samoin peruskoulussa valinnaisena kielenä alkanutta saksaa (B2) voi jatkaa lukiossa. Saamen kielen opinnot valinnaisena kielenä (B3) voi aloittaa lukiossa. Samoin lukiossa voi aloittaa saksan kielen opinnot valinnaisena kielenä (B3). Kielten opetukseen käytettävät tuntimäärät ilmenevät valtakunnallisesta ja kuntakohtaisesta tuntijaosta. 3. Oppimisympäristö

2 Enontekiöllä oppimisympäristöjä muodostuu seuraavien elementtien yhteisvaikutuksesta: Koulurakennukset ja -alueet sekä ympäröivä luonto ja asutus Kuhunkin kouluun eri kylistä saapuvat oppilaat ja heistä muodostuvat erikokoiset oppimisryhmät Opettajat ja ohjaajat Oppimisnäkemykset, joihin opetuksen toteuttajat perustavat työskentelynsä Käytettävissä olevat toteuttamiskelpoiset toimintamuodot, esim. etäopetus ja kirjaston käyttö Enontekiöläisellä oppijalla on oikeus sellaiseen laadukkaaseen oppimisympäristöön, jossa hän voi turvallisesti kasvaa ja oppia ikätasonsa kehityksen mukaisesti. Hänellä on oikeus käydä koulua ilman kiusaamisen pelkoa. Kaikilla kouluyhteisön osapuolilla on vastuu oppimisympäristön henkisestä hyvinvoinnista. Käytössä olevat koulurakennukset ja -alueet on pidettävä hyvässä kunnossa, turvallisuudesta on huolehdittava, luokka- ja vapaa-ajan tilojen on oltava viihtyisät ja riittävän tilavat, hyviä työvälineitä ja materiaaleja on oltava tarpeeksi, jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus tietokoneen, internetin ja kirjaston käyttöön, opetusryhmien pitää olla oppimisen kannalta toimivia kokonaisuuksia,... Enontekiöllä voidaan antaa oppilaille myös mahdollisuus hankkia kokemuksia ns. avoimista oppimisympäristöistä, esim. Opit-WSOY:n avulla. 4. Opetuksen painotukset 1. Yrittäjyyskasvatus Enontekiön kunnan opetussuunnitelman painopistealueeksi on valittu yrittäjyyskasvatus (koul. ltk Kuntasuunnitelma ). Yrittäjyys on opetussuunnitelmassa kirjattu aihekokonaisuudeksi nimeltään osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuus on sijoitettu kussakin oppiaineessa yrittäjyyskasvatukselle luontevimpaan kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen on näyttävä myös koulujen toimintakulttuureissa. Yrittäjyys sisältyy myös oppilaanohjaukseen ja työelämässä tutustumisen (TET) jaksoihin. Yrittäjyyskasvatuksen päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehitystä kohti sisäistä yrittäjyyttä. Siirryttäessä perusopetuksessa alemmilta vuosiluokilta ylemmille, painopiste siirtyy vähitellen sisäisen yrittäjyyden puolelta yrittäjämäisten toimintatapojen ulkoisen yrittäjyyden puolelle. Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty peruskoulun opetussuunnitelmaan aihekokonaisuutena teemalla osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Sen päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, kehittää oppilaan valmiuksia osallistuvaan kansalaisuuteen, sekä luoda pohjaa yrittäjäksi ryhtymiselle. Yrittäjyyskasvatuksen kautta oppilas oppii kohtaamaan sekä käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, mutta myös toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti pitkäjännitteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yrittäjyyskasvatusopetuksella pyritään vahvistamaan oppilaan valmiuksia, motivaatiota ja uskallusta ryhtyä yrittäjäksi, mutta myös kasvattamaan ahkeria, oma-aloitteisia ja itseensä uskovia lapsia ja nuoria. Tavoitteet Yrittäjyyskasvatus alaluokilla pyrkii herättämään oppilaan sisäistä yrittäjyyttä seuraavin tavoittein oppilas tuntee lähialueen yrityksiä oppilaissa kasvaa positiivinen asenne yrittäjyyteen oppilas osaa toimia ryhmässä ja ottaa vastuun omasta työstään oppilaan itsetuntoa kasvatetaan oppilaan oma-aloitteisuutta tuetaan Yläluokilla tavoitteena on pyrkiä sisäisestä yrittäjästä ulkoisen yrittäjyyden tukemiseen. Tavoitteena on, että

3 oppilas ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen oppilaan omaa yritteliäisyyttä tuetaan oppilaan yrittäjyystaitoja kehitetään Toimintatavat Alaluokilla oppilaiden sisäisen yrittäjyyden kehitystä voidaan tukea mm. seuraavin toimintatavoin ammattileikit luokkaretkikassan kerääminen yritys- / yrittäjävierailut vanhempien töiden esittely päämäärätavoitteinen projektityöskentely Yläluokilla oppilaan ulkoista yrittäjyyttä pyritään kehittämään esimerkiksi seuraavin tavoin TET- viikot luokkaretkikassan kerääminen yhteistyö yrittäjän/ yrityksen kanssa omat yritysideat (toimiala, kustannukset, markkinointi/mainonta, työpanos) yhteistyö matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa Osallistuvaa kansalaisuutta ja yrittäjyyttä edistetään myös jokapäiväisessä koulutyössä edellyttämällä oppilailta: hyvää ja kohteliasta käytöstä sitoutuneisuutta ja oma-aloitteisuutta omaan koulutyöhön eettisten arvojen kunnioittamista toisen omaisuuden kunnioittamista kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa 2. Yhtenäinen peruskoulu Enontekiön kunnan kouluverkkoa kehitetään kohti yhtenäistä peruskoulua. Kunnassa toimii tällä hetkellä yksi yhtenäistä peruskouluopetusta antava koulu Kilpisjärvellä. Perusopetuksen opetussuunnitelmissa huomioidaan siirtyminen yhtenäiseen peruskouluun. Ainekohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa on kuhunkin ryhmään sijoitettu sekä luokan- että aineenopettajia. Näin saadaan ainekohtaisista opetussuunnitelmista joustava, ehjä jatkumo läpi perusopetuksen Aihekokonaisuuksien toteutuminen Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi) luokat 1-9 AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELESSÄ luokat 1. Ihmisenä kasvaminen - ilmaisutaidon kehittyminen - luku- ja kirjoitustaidon hankkiminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - sadut, runot ja lorut - suomalainen ja saamelainen kirjallisuus - paikalliskulttuuri 3. Viestintä ja mediataito - kuuntelutaidon kehittyminen - vuorovaikutustaidon kehittyminen - eri viestimiin tutustuminen - viestien kirjoittaminen

4 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - mielipiteen ilmaiseminen - luokkien yhteisten tapahtumien järjestäminen - itsearviointi ja palautteen antaminen 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - hyvät tavat - omista ja yhteisistä tavaroista sekä työympäristöstä huolehtiminen - luokan yhteisten sääntöjen suunnitteleminen 6. Turvallisuus ja liikenne - koulun ja luokan yhteisten sääntöjen laatiminen 7. Ihminen ja teknologia - tietotekniikkaan tutustuminen - tiedonhankinta eri lähteistä Äidinkieli ja kirjallisuus VUOSILUOKAT 1-2 Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Oppimisessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin erilaisissa vaiheissa. VUOROVAIKUTUSTAIDOT TAVOITTEET: tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin rohkenee, osaa ja haluaa ilmaista itseään suullisesti erilaisissa ryhmissä kuuntelee keskittyneesti ja eläytyen tilanteen mukaan kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN eläytyvän ja keskittyvän kuuntelun opettelemista puheenvuoron kunnioittamisen harjoittelemista omista arkielämän kokemuksista, tapahtumista ja elämyksistä kertomista oman mielipiteen ilmaisemista ilmaisu- ja esiintymistaitojen harjoittelua yksilöllisten ohjeiden mukaan toimimista ja yhteisten ohjeiden mukaan toimimisen harjoittelemista keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoituksia erilaisiin teksteihin, runoihin, loruihin tutustumista ja harjoittelua (myös ulkoa) TOINEN LUOKKA PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN aktiivista kuuntelua ja keskustelua puheenvuoron kunnioittaminen oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista yhteisten ohjeiden mukaan toimimista ilmaisu- ja esiintymistaitojen vahvistamista tapahtumista ja elämyksistä johdonmukaisesti kertomista keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelun harjoittelua erilaisiin teksteihin, runoihin ja loruihin tutustumista ja harjoittelua LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOT TAVOITTEET: oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä ymmärtää jatkuvan harjoittelun merkityksen tiellä kohti sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoa oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään

5 oppii nauttimaan kirjoitetusta ja kuullusta kielestä ja sen erilaisista piirteistä oppii suhtautumaan kriittisesti lukemaansa ja kuulemaansa oppii käyttämään kirjoitettuun kieleen liittyviä sääntöjä ja sopimuksia oppii medialukutaitoja ja oppii viestimään myös tietotekniikan avulla SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA LUKEMINEN kielellinen tietoisuus: riimittely jne. lukemisen taidot yksilöllisessä opiskelutahdissa: äänne-kirjain -vastaavuus, tavut, lyhyet sanat, lyhyet lauseet ja tarinat ääneen lukemisen runsasta, päivittäistä harjoittelua luokkatasolle sopivien painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen TOINEN LUOKKA LUKEMINEN sujuvan mekaanisen lukutaidon vahvistaminen lukemisen monipuolista harjoittelua siirtyminen äänettömään lukemiseen ymmärtävän lukutaidon kehittäminen erilaisten strategioiden avulla lukutaidon käyttäminen tiedonhankintaan erilaisten kirjojen lukeminen luokkatasolle sopivien painettujen ja sähköisten tekstien avaamista niin, että oppilaan tekstinymmärtäminen syvenee KIRJOITTAMINEN kirjoittamista opetellaan rinnan lukemisen kanssa ja harjoitellaan päivittäin monipuolisesti oikean kynäotteen ja kirjoitusasennon opettelua silmän ja käden koordinaation vahvistamista tietokoneella kirjoittamisen opettelua oikeinkirjoituksen harjoittelua erityisesti sanatasolla: sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä oikeinkirjoituksen harjoittelua lausetasolla: totuttautumista käyttämään isoja alkukirjaimia lauseiden alussa ja lauseiden lopetusmerkkeihin tutustumista kirjoittamisen solmukohtiin paneutumista: tavuttaminen, geminaatta, diftongit, pitkä vokaali, äng-äänne ja vierasperäiset kirjaimet (tunnistaminen) puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua kirjainmuotojen opettelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy isojen ja pienten tekstauskirjainten opettelua omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa asiatekstien harjoittelua (esim. säännöt, ohjeet, pienet uutiset) KIRJOITTAMINEN oikeinkirjoituksen varmentaminen oikeinkirjoituksen harjoittelua lausetasolla: opitaan käyttämään isoja alkukirjaimia ja lopetusmerkkejä sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä kirjoituskirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämisen harjoittelua puheen ja ajatusten purkamista lauseiksi ja lyhyiksi teksteiksi omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa asiatekstien harjoittelua (esim. säännöt, ohjeet, pienet uutiset) tekstin tuottamista tietokoneella KIRJALLISUUS JA KIELI TAVOITTEET: tutustuu monipuolisesti erilaiseen kirjallisuuteen kehittää kirjallisuuden avulla sana- ja ilmaisuvarastoaan sekä mielikuvitustaan lukee usein ja mielellään oppii löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja lukutaitoaan vastaavaa luettavaa

6 tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan luentaa kuunnellen ja vähitellen itse lukien tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni kuvan lukemisen harjoittelua tieto- ja asiateksteihin tutustumista kirjaston/kirjastoauton käytön harjoittelemista aakkosjärjestyksen opettelua TOINEN LUOKKA monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan lukemana, itse lukien tai mahdollisuuksien mukaan myös teatterin, äänitteiden, elokuvien, videoiden ja tietokoneen avulla tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin innostamista erilaisten kirjojen lukemiseen kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn tieto- ja asiatekstien lukemista kuvan lukemista kirjaston monipuolista hyödyntämistä aakkosjärjestyksen käytön harjoittelua kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokilla 1-2 perustuu tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuu eri osa-alueiden vuosiluokittaisiin sisältöihin pohjautuu suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin ja jatkuvaan työskentelyn havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja myös oppilaan itsearvioinnista Arvioinnin pohjana toimii oppilaan hyvä osaaminen (8), joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa: KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella

7 osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta. Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavuja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä. Äidinkieli luokat 3-6 Vuosiluokkien 3-5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. ta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä myös tuetaan oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. ta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. (Perusopetuksen OPS:n perusteet s.47) VUOSILUOKAT 3-5 Vuorovaikutustaidot TAVOITTEET: harjoittelee erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja. rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajan huomioon omassa viestinnässään. uskaltaa osallistua ilmaisutehtäviin, esittää ja näytellä. SISÄLLÖT: aktiivisen kuuntelemisen harjoittelua äänenkäytön harjoittelua erilaisissa yhteyksissä eri tilanteisiin liittyvien puhevuorojen ja kysymysten teon harjoittelua (keskustelu, väittely, mielipide, haastattelu) kertomisen ja selostamisen harjoittelua esiintymisen harjoittelua eri tilanteissa (puhelimessa asiointi, päivänavaus, puhe, esittelyt) ilmaisutehtäviä (sadut, runot, vuoropuhelut, pienet näytelmät) viestintätilanteen ja välineen huomioonottaminen Lukeminen ja tekstinymmärtäminen TAVOITTEET: harjoittelee erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista keskittyneesti. löytää tekstistä pääasiat ja oppii arvioimaan itseään lukijana. tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetunymmärtämistä parantavia strategioita SISÄLLÖT: sujuvan lukutaidon kehittäminen runsaasti ääneen lukemalla

8 erilaisten tekstien lukeminen ja tulkitseminen ( kertomus, tietoteksti, mediateksti) kertomuksen rakenteeseen tutustuminen (juonikaavio) ennakoivan lukemisen harjoitteleminen tekstin pääasioiden erottaminen yksityiskohdista Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen TAVOITTEET: osaa ilmaista itseään puhumalla ja kirjoittamalla. oppii käyttämään selkeää ja sujuvaa käsialakirjoitusta. oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan. SISÄLLÖT: käsialaharjoitukset; kirjainmallien ja kirjainten sitomisten kertaaminen ja käsialalla kirjoittaminen kaikissa aineissa oman tekstin suunnittelun harjoittelemista (tukisanat ja ajatuskartta) erilaisten tekstien runsas tuottaminen oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoitteleminen (alkukirjaimet, loppumerkit) yleiskielen käytön vahvistaminen oman murteen vaaliminen palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoitteleminen tiedon etsiminen, tiivistäminen sekä kertominen tai kirjoittaminen omin sanoin (tukisanalista) puhe-esityksen valmistaminen (tukisanalista) Tiedonhallintataidot TAVOITTEET: SISÄLLÖT: harjoittelee tiedonhakemista erityyppisistä, ikäkaudelleen sopivista lähteistä. alkeitten harjoittelemista kirjastossa (aakkostaminen ja kirjaston perusluokittelu) erilaisten tietokirjojen käytön ja tiedonhaun vaiheiden harjoitteleminen (sisällysluettelot, hakemistot, hakusanat) tiedon hakeminen tietoverkosta ohjatusti tosiasioiden ja mielipiteen erottaminen Kielen tehtävät ja rakenne TAVOITTEET: oppilas oppii ymmärtämään kieliopin perusasioita SISÄLLÖT: 3.lk 4.lk

9 monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan luentaa kuunnellen ja vähitellen itse lukien tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni kuvan lukemisen harjoittelua tieto- ja asiateksteihin tutustumista kirjaston/kirjastoauton käytön harjoittelemista aakkosjärjestyksen opettelua monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan lukemana, itse lukien tai mahdollisuuksien mukaan myös teatterin, äänitteiden, elokuvien, videoiden ja tietokoneen avulla tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin innostamista erilaisten kirjojen lukemiseen kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn tieto- ja asiatekstien lukemista kuvan lukemista kirjaston monipuolista hyödyntämistä aakkosjärjestyksen käytön harjoittelua kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia 5.lk verbin aikamuodot pääluokat nominien taivutus pilkun käyttö vuorosanojen merkitseminen (lainausmerkit) kappalejako oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoittelemista Kirjallisuus ja muu kulttuuri TAVOITTEET: lukee paljon ja erilaista nuorten kirjallisuutta. oppii valitsemaan itselleen sopivaa ja kiinnostavaa luettavaa. Oppilaan kiinnostus lukemiseen säilyy. SISÄLLÖT: luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien kuunteleminen ja lukeminen oman lukukokemuksen jakaminen luettujen tekstien käsitteleminen (juonikaavio, tapahtuma-aika ja -paikka, päähenkilöt) kirjallisuuden lajeihin tutustuminen (seikkailukirjat, sadut, runot, näytelmät) suomalaiseen ja saamelaiseen kertomakirjallisuuteen ja kulttuuriin tutustuminen elokuvan, teatterin ja median rakentamaan fiktioon tutustuminen Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5.luokan päättyessä löytyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kirjasta sivulta Vuosiluokkien 6-9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityyppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. (Perusopetuksen

10 OPS:n perusteet s.51) LUOKKA 6 Vuorovaikutustaidot TAVOITTEET: harjaantuu toimimaan tavoitteellisesti puhujana, lukijana ja kirjoittajana sekä yksin että ryhmässä. harjoittelee palautteen hyödyntämistä omien taitojen kehittämisessä SISÄLLÖT: rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua omien viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen tiedostaminen, monipuolisten ilmaisutapojenkehittäminen ja arvioiminen Lukeminen ja tekstin ymmärtäminen TAVOITTEET: saavuttaa sujuvan peruslukutaidon. opettelee etsimään pääasioita erilaisista teksteistä. SISÄLLÖT: sujuvan lukutaidon kehittäminen luetun tekstin analysoiminen ohjatusti ja luetusta keskusteleminen eri lukustrategioiden käyttäminen (ennakointi, pääasioiden löytäminen, tiivistäminen, väliotsikointi, kysymysten esittäminen, muistiinpanojen ja alleviivausten tekeminen, päätelmien tekoa ja arviointia) Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen TAVOITTEET: hallitsee oman käsialan. harjoittelee oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä. SISÄLLÖT: käsialakirjoituksen käyttäminen oikeinkirjoituksen vahvistaminen omien tekstien tuottaminen käsin ja tietokoneella sekä niiden prosessoinnin harjoittelua yleiskielen, puhekielen ja murteen erottaminen sekä niiden tilanteenmukainen käyttö äänenkäytön ja erilaisen ilmaisun harjoittelua monipuolisesti Tiedonhallintataidot TAVOITTEET: SISÄLLÖT: pyrkii tuottamaan ohjatusti kirjallisen ja suullisen esityksen annetusta aiheesta käyttäen erilaisia lähteitä kirjaston käyttö halutun tiedon löytämiseksi

11 tiedonhankinnan suunnitteleminen ja lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua Kielen tehtävä ja rakenne TAVOITTEET: SISÄLLÖT: oppii ymmärtämään kieliopin perusasioita lauseenjäsenet subjekti, predikaatti, objekti oikeinkirjoituksen perusasiat nominien sijamuodot lausetajun kehittäminen (päälause, erilaiset sivulauseet, pilkku) sanojen johtaminen Kirjallisuus ja muu kulttuuri TAVOITTEET: Oppilaan lukuharrastus monipuolistuu ja hän osaa kuvailla itseään lukijana. Myönteinen asenne lukemiseen säilyy. SISÄLLÖT: eri kirjallisuuden lajeihin ja kirjailijoihin tutustuminen Aihekokonaisuudet luokat Ihmisenä kasvaminen - ilmaisutaidon kehittyminen (kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen, esiintyminen) 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - suomalainen kirjallisuus: kansanrunous, kansansadut, kansalliskirjailijat - saamelainen kirjallisuus - paikallinen kulttuuri ja perinne 3. Viestintä ja mediataito - luokka-/verkkolehti 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - luokkien yhteisten tapahtumien ja retkien järjestäminen 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - hyvät tavat - yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen (käsikirjasto) 6. Turvallisuus ja liikenne - yhteiset säännöt ja toimintamallit 7. Ihminen ja teknologia - tietotekniikan käyttäminen (tekstinkäsittelyohjelmat) - tiedonhankinta eri lähteistä (kirjasto, internet) LUOKKA 7 TAVOITTEET OPPILAS KEHITTÄÄ VUOROVAIKUTUSTAITOJAAN OPPILAS OSAA TOIMIA RYHMÄSSÄ OPPILAS PUHUU, LUKEE JA KIRJOITTAA TAVOITTEELLISESTI

12 1. LUKEMINEN JA PUHUMINEN varmistuva lukutaito rohkea ja varma viestintätaito, hyvä tilannetaju kirjojen ja kirjailijoiden esittely kuvien luenta tekstit ja kuvat kirjoittamisen lähtökohtina 2. TEKSTIEN TEKOON kirjoittamistaidon hionta erilaiset tekstit: selostus, uutinen, tarina oikeakielisyys: alkukirjain, yhdyssanat sanaluokkien kertaus sijamuodot ja verbien persoonamuodot runojen ja kirjojen luenta ja niistä keskustelu 3. KERTOMUSTEN MAAILMA fiktion erittely keskeisten käsitteiden avulla kertomusten luenta ja niiden analysointi kuvauksia ja kertomuksia välimerkit subjekti, predikaatti ja objekti LUOKKA 8 TAVOITTEET OPPILAS OSAA TULKITA JA HYÖDYNTÄÄ ERILAISIA TEKSTEJÄ OPPILAS OPPII TUNTEMAAN ERILAISIA TEKSTEJÄ OPPILAS KEHITYY AKTIIVISEKSI JA KRIITTISEKSI LUKIJAKSI JA KUULIJAKSI OPPILAS OSAA ESITTÄÄ JA PERUSTELLA NÄKEMYKSIÄÄN 4. MINUN MIELESTÄNI kielen vaikutuskeinot palautteenanto vaikuttamaan pyrkivät kirjoitukset ja puheenvuorot modukset fantasia-, scifi-, kauhu-, jännitys- ja dekkarikirjallisuus 5. TEKSTIEN PARIIN erilaiset tekstilajit tiedonhankinta ja lähdekritiikki referointi adverbiaali, predikatiivi ja attribuutit lyriikka, epiikka ja draama 6.VIESTINTEN VÄLITTÄMÄÄ erilaisten mediatekstien laadinta viestimet vaikuttajina aineistosta kirjoittaminen kirjallisuus vaikuttajana nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet

13 LUOKKA 9 TAVOITTEET OPPILAS SYVENTÄÄ SUHDETTAAN SUOMEN KIELEEN, KIRJALLISUUTEEN JA MUUHUN KUL- TUURIIN 7. KOTIMAISTEN KIRJOJEN MAAILMA kotimaisen kirjallisuuden vaiheet kotimaisia merkkiteoksia murteet ja kielen sosiaalinen vaihtelu asiatyyli asiatekstin suunnittelu ja toteutus 8.SUURET TARINAT Kalevala kansanperinne ja sen kerääminen maailmankirjallisuuden klassikoita aineistopohjainen aine 9. MATKA OMAAN KIELEEN suomen kielen sukujuuret, erityispiirteet ja asema kieliopin perussäännöt moderni suomalainen kirjallisuus novellin ja runon erittely ja tulkinta tavallisimmat asiakirjat ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 7-9. perustuu tavoitteisiin kohdistuu eri kurssien erilaisiin sisältöihin pohjautuu suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin ja jatkuvaan havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja oppilaan itse arvioinnista PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmässä että yksin osaa kuunnella päättelevästi ja arvioivasti osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen ja osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan: hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioida sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Suomi äidinkielenä 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomi äidinkielenä 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin

Lisätiedot

Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2

Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2 Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 2 7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 6 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 Suomi

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Äidinkieli 3-6. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Äidinkieli 3-6. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9

Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9 Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: VL 1 2 / Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä

Lisätiedot

Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 YK:n Lasten oikeuksien sopimus Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen Perusopetuksen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Lanula 14.6.2007 2 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI (LIITE 2 sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.6.2016 (OUKA/237/12.00.01/2014) Opetuksen tehtävä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu

Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma. Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuiston koulu Espoon kaksikielisen opetuksen opetussuunnitelma Jalavapuisto, Kilonpuisto, Tähtiniitty (Kuitinmäki) 24.11.04 1. Kielijako ja politiikka

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE 1 Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ KANNANOTTO Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE Suomi toisena kielenä (S2) on perusopetuksessa yksi oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimääristä. Perusopetuksen

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 3-6 Suomen kieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 3-6 Suomen kieli ja kirjallisuus 1..1 Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat - Suomen kieli ja kirjallisuus Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen osaaminen T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SI- SÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Opetuksen tehtävä

Lisätiedot

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Lisäysehdotus Turun perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Lisäysehdotus Turun perusopetuksen opetussuunnitelmaan Lisäysehdotus Turun perusopetuksen opetussuunnitelmaan PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TA- VOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Opetuksen tehtävä Suomen perustuslain

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin. perusopetuksen opetussuunnitelma

Kuusamon kaupungin. perusopetuksen opetussuunnitelma Kuusamon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 62 Täydennetty Sivistyslautakunta 17.5.2005 64 !"!#$%#!"$&'"!$(!"!!&'!!! " # "! $ " $

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 Rauman normaalikoulun yhteiskuntaopin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMÄÄRÄN ERITYINEN TEHTÄVÄ

AINEKOHTAINEN OPS / SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMÄÄRÄN ERITYINEN TEHTÄVÄ AINEKOHTAINEN OPS / SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMÄÄRÄN ERITYINEN TEHTÄVÄ Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa

Lisätiedot

Eestinkallion koulun opetussuunnitelma

Eestinkallion koulun opetussuunnitelma Eestinkallion koulun opetussuunnitelma Eestinkallion koulun johtokunnan hyväksymä 24.5.2005. 1 Sisällys SISÄLLYS... 2 1. ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 4 ARVOT... 4 TOIMINTA-AJATUS... 6 2. YLEISET KASVATUKSEN

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle

FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle Koulutuksen tarkoitus Siirtolaisten ruotsin kielen koulutus on korkeatasoinen kielikoulutus, jonka tarkoituksena on antaa aikuisille

Lisätiedot