Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla."

Transkriptio

1 1. Perusopetuksen arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Kansallisen opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Enontekiön koulujen päämääränä on tarjota lapsille hyvät mahdollisuudet hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kasvattaa hyväkäytöksisiä, yhteistyökykyisiä, itseensä luottavia ja yritteliäitä enontekiöläisiä. He kantavat vastuuta itsestään, lähimmäisestään ja kestävästä kehityksestä sekä siirtävät kotiseutumme kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. 2. Kieliohjelma Enontekiön kunnan kieliohjelma on seuraava: Peruskoulussa ja lukiossa voi oppilaan äidinkielen oppiaineena olla suomi, saame/suomi tai saame. Milloin oppilas opiskelee äidinkielenä suomea ja saamea, hänelle opetetaan molempia kieliä yhtä paljon. Kaikille yhteisenä A1-kielenä opiskellaan englannin kieltä. Kielen opetus aloitetaan viimeistään 3. vuosiluokalla. Ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen voidaan opettaa vapaaehtoista saamen kieltä (A2), ja suomen kieltä (A2) luokilla opetusta on yhteensä 9 vuosiviikkotuntia. Arvioinnissa on huomioitavaa se, että normaalin arvioinnin lisäksi 6 vuosiviikkotunnin suorittamisesta saa suoritusmerkinnän. Huoltajalla on myös oikeus pyytää, ettei numeroarvostelua käytetä lainkaan. Koulut voivat täydentää kielten opetusta kerhojen muodossa, esim. ruotsin kielen kerho. Kaikille yhteinen ruotsin kielen (B1) opetus alkaa 7. vuosiluokalla. Valinnaisen saamen kielen (B2) opetus voidaan toteuttaa vapaaehtoisen saamen (A2) yhteydessä. Vuosiluokalla 8 voi aloittaa vapaaehtoisen saksan kielen (B2) opiskelun. Lukiossa jatkuu kaikille yhteisenä kielenä englannin kieli (A1). Samoin lukiossa jatkuu yhteisenä kielenä ruotsi (B1). Peruskoulussa valinnaisena kielenä alkanut saamen kieli (B2) jatkuu lukiossa. Samoin peruskoulussa valinnaisena kielenä alkanutta saksaa (B2) voi jatkaa lukiossa. Saamen kielen opinnot valinnaisena kielenä (B3) voi aloittaa lukiossa. Samoin lukiossa voi aloittaa saksan kielen opinnot valinnaisena kielenä (B3). Kielten opetukseen käytettävät tuntimäärät ilmenevät valtakunnallisesta ja kuntakohtaisesta tuntijaosta. 3. Oppimisympäristö

2 Enontekiöllä oppimisympäristöjä muodostuu seuraavien elementtien yhteisvaikutuksesta: Koulurakennukset ja -alueet sekä ympäröivä luonto ja asutus Kuhunkin kouluun eri kylistä saapuvat oppilaat ja heistä muodostuvat erikokoiset oppimisryhmät Opettajat ja ohjaajat Oppimisnäkemykset, joihin opetuksen toteuttajat perustavat työskentelynsä Käytettävissä olevat toteuttamiskelpoiset toimintamuodot, esim. etäopetus ja kirjaston käyttö Enontekiöläisellä oppijalla on oikeus sellaiseen laadukkaaseen oppimisympäristöön, jossa hän voi turvallisesti kasvaa ja oppia ikätasonsa kehityksen mukaisesti. Hänellä on oikeus käydä koulua ilman kiusaamisen pelkoa. Kaikilla kouluyhteisön osapuolilla on vastuu oppimisympäristön henkisestä hyvinvoinnista. Käytössä olevat koulurakennukset ja -alueet on pidettävä hyvässä kunnossa, turvallisuudesta on huolehdittava, luokka- ja vapaa-ajan tilojen on oltava viihtyisät ja riittävän tilavat, hyviä työvälineitä ja materiaaleja on oltava tarpeeksi, jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus tietokoneen, internetin ja kirjaston käyttöön, opetusryhmien pitää olla oppimisen kannalta toimivia kokonaisuuksia,... Enontekiöllä voidaan antaa oppilaille myös mahdollisuus hankkia kokemuksia ns. avoimista oppimisympäristöistä, esim. Opit-WSOY:n avulla. 4. Opetuksen painotukset 1. Yrittäjyyskasvatus Enontekiön kunnan opetussuunnitelman painopistealueeksi on valittu yrittäjyyskasvatus (koul. ltk Kuntasuunnitelma ). Yrittäjyys on opetussuunnitelmassa kirjattu aihekokonaisuudeksi nimeltään osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuus on sijoitettu kussakin oppiaineessa yrittäjyyskasvatukselle luontevimpaan kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen on näyttävä myös koulujen toimintakulttuureissa. Yrittäjyys sisältyy myös oppilaanohjaukseen ja työelämässä tutustumisen (TET) jaksoihin. Yrittäjyyskasvatuksen päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehitystä kohti sisäistä yrittäjyyttä. Siirryttäessä perusopetuksessa alemmilta vuosiluokilta ylemmille, painopiste siirtyy vähitellen sisäisen yrittäjyyden puolelta yrittäjämäisten toimintatapojen ulkoisen yrittäjyyden puolelle. Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty peruskoulun opetussuunnitelmaan aihekokonaisuutena teemalla osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Sen päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, kehittää oppilaan valmiuksia osallistuvaan kansalaisuuteen, sekä luoda pohjaa yrittäjäksi ryhtymiselle. Yrittäjyyskasvatuksen kautta oppilas oppii kohtaamaan sekä käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, mutta myös toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti pitkäjännitteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yrittäjyyskasvatusopetuksella pyritään vahvistamaan oppilaan valmiuksia, motivaatiota ja uskallusta ryhtyä yrittäjäksi, mutta myös kasvattamaan ahkeria, oma-aloitteisia ja itseensä uskovia lapsia ja nuoria. Tavoitteet Yrittäjyyskasvatus alaluokilla pyrkii herättämään oppilaan sisäistä yrittäjyyttä seuraavin tavoittein oppilas tuntee lähialueen yrityksiä oppilaissa kasvaa positiivinen asenne yrittäjyyteen oppilas osaa toimia ryhmässä ja ottaa vastuun omasta työstään oppilaan itsetuntoa kasvatetaan oppilaan oma-aloitteisuutta tuetaan Yläluokilla tavoitteena on pyrkiä sisäisestä yrittäjästä ulkoisen yrittäjyyden tukemiseen. Tavoitteena on, että

3 oppilas ymmärtää yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen oppilaan omaa yritteliäisyyttä tuetaan oppilaan yrittäjyystaitoja kehitetään Toimintatavat Alaluokilla oppilaiden sisäisen yrittäjyyden kehitystä voidaan tukea mm. seuraavin toimintatavoin ammattileikit luokkaretkikassan kerääminen yritys- / yrittäjävierailut vanhempien töiden esittely päämäärätavoitteinen projektityöskentely Yläluokilla oppilaan ulkoista yrittäjyyttä pyritään kehittämään esimerkiksi seuraavin tavoin TET- viikot luokkaretkikassan kerääminen yhteistyö yrittäjän/ yrityksen kanssa omat yritysideat (toimiala, kustannukset, markkinointi/mainonta, työpanos) yhteistyö matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa Osallistuvaa kansalaisuutta ja yrittäjyyttä edistetään myös jokapäiväisessä koulutyössä edellyttämällä oppilailta: hyvää ja kohteliasta käytöstä sitoutuneisuutta ja oma-aloitteisuutta omaan koulutyöhön eettisten arvojen kunnioittamista toisen omaisuuden kunnioittamista kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa 2. Yhtenäinen peruskoulu Enontekiön kunnan kouluverkkoa kehitetään kohti yhtenäistä peruskoulua. Kunnassa toimii tällä hetkellä yksi yhtenäistä peruskouluopetusta antava koulu Kilpisjärvellä. Perusopetuksen opetussuunnitelmissa huomioidaan siirtyminen yhtenäiseen peruskouluun. Ainekohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa on kuhunkin ryhmään sijoitettu sekä luokan- että aineenopettajia. Näin saadaan ainekohtaisista opetussuunnitelmista joustava, ehjä jatkumo läpi perusopetuksen Aihekokonaisuuksien toteutuminen Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi) luokat 1-9 AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELESSÄ luokat 1. Ihmisenä kasvaminen - ilmaisutaidon kehittyminen - luku- ja kirjoitustaidon hankkiminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - sadut, runot ja lorut - suomalainen ja saamelainen kirjallisuus - paikalliskulttuuri 3. Viestintä ja mediataito - kuuntelutaidon kehittyminen - vuorovaikutustaidon kehittyminen - eri viestimiin tutustuminen - viestien kirjoittaminen

4 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - mielipiteen ilmaiseminen - luokkien yhteisten tapahtumien järjestäminen - itsearviointi ja palautteen antaminen 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - hyvät tavat - omista ja yhteisistä tavaroista sekä työympäristöstä huolehtiminen - luokan yhteisten sääntöjen suunnitteleminen 6. Turvallisuus ja liikenne - koulun ja luokan yhteisten sääntöjen laatiminen 7. Ihminen ja teknologia - tietotekniikkaan tutustuminen - tiedonhankinta eri lähteistä Äidinkieli ja kirjallisuus VUOSILUOKAT 1-2 Vuosiluokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Oppimisessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin erilaisissa vaiheissa. VUOROVAIKUTUSTAIDOT TAVOITTEET: tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin rohkenee, osaa ja haluaa ilmaista itseään suullisesti erilaisissa ryhmissä kuuntelee keskittyneesti ja eläytyen tilanteen mukaan kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN eläytyvän ja keskittyvän kuuntelun opettelemista puheenvuoron kunnioittamisen harjoittelemista omista arkielämän kokemuksista, tapahtumista ja elämyksistä kertomista oman mielipiteen ilmaisemista ilmaisu- ja esiintymistaitojen harjoittelua yksilöllisten ohjeiden mukaan toimimista ja yhteisten ohjeiden mukaan toimimisen harjoittelemista keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoituksia erilaisiin teksteihin, runoihin, loruihin tutustumista ja harjoittelua (myös ulkoa) TOINEN LUOKKA PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN aktiivista kuuntelua ja keskustelua puheenvuoron kunnioittaminen oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista yhteisten ohjeiden mukaan toimimista ilmaisu- ja esiintymistaitojen vahvistamista tapahtumista ja elämyksistä johdonmukaisesti kertomista keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelun harjoittelua erilaisiin teksteihin, runoihin ja loruihin tutustumista ja harjoittelua LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOT TAVOITTEET: oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä ymmärtää jatkuvan harjoittelun merkityksen tiellä kohti sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoa oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään

5 oppii nauttimaan kirjoitetusta ja kuullusta kielestä ja sen erilaisista piirteistä oppii suhtautumaan kriittisesti lukemaansa ja kuulemaansa oppii käyttämään kirjoitettuun kieleen liittyviä sääntöjä ja sopimuksia oppii medialukutaitoja ja oppii viestimään myös tietotekniikan avulla SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA LUKEMINEN kielellinen tietoisuus: riimittely jne. lukemisen taidot yksilöllisessä opiskelutahdissa: äänne-kirjain -vastaavuus, tavut, lyhyet sanat, lyhyet lauseet ja tarinat ääneen lukemisen runsasta, päivittäistä harjoittelua luokkatasolle sopivien painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen TOINEN LUOKKA LUKEMINEN sujuvan mekaanisen lukutaidon vahvistaminen lukemisen monipuolista harjoittelua siirtyminen äänettömään lukemiseen ymmärtävän lukutaidon kehittäminen erilaisten strategioiden avulla lukutaidon käyttäminen tiedonhankintaan erilaisten kirjojen lukeminen luokkatasolle sopivien painettujen ja sähköisten tekstien avaamista niin, että oppilaan tekstinymmärtäminen syvenee KIRJOITTAMINEN kirjoittamista opetellaan rinnan lukemisen kanssa ja harjoitellaan päivittäin monipuolisesti oikean kynäotteen ja kirjoitusasennon opettelua silmän ja käden koordinaation vahvistamista tietokoneella kirjoittamisen opettelua oikeinkirjoituksen harjoittelua erityisesti sanatasolla: sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, isot alkukirjaimet tutuissa nimissä oikeinkirjoituksen harjoittelua lausetasolla: totuttautumista käyttämään isoja alkukirjaimia lauseiden alussa ja lauseiden lopetusmerkkeihin tutustumista kirjoittamisen solmukohtiin paneutumista: tavuttaminen, geminaatta, diftongit, pitkä vokaali, äng-äänne ja vierasperäiset kirjaimet (tunnistaminen) puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua kirjainmuotojen opettelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy isojen ja pienten tekstauskirjainten opettelua omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa asiatekstien harjoittelua (esim. säännöt, ohjeet, pienet uutiset) KIRJOITTAMINEN oikeinkirjoituksen varmentaminen oikeinkirjoituksen harjoittelua lausetasolla: opitaan käyttämään isoja alkukirjaimia ja lopetusmerkkejä sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä kirjoituskirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämisen harjoittelua puheen ja ajatusten purkamista lauseiksi ja lyhyiksi teksteiksi omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tekstien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa asiatekstien harjoittelua (esim. säännöt, ohjeet, pienet uutiset) tekstin tuottamista tietokoneella KIRJALLISUUS JA KIELI TAVOITTEET: tutustuu monipuolisesti erilaiseen kirjallisuuteen kehittää kirjallisuuden avulla sana- ja ilmaisuvarastoaan sekä mielikuvitustaan lukee usein ja mielellään oppii löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja lukutaitoaan vastaavaa luettavaa

6 tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja SISÄLLÖT: ENSIMMÄINEN LUOKKA monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan luentaa kuunnellen ja vähitellen itse lukien tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni kuvan lukemisen harjoittelua tieto- ja asiateksteihin tutustumista kirjaston/kirjastoauton käytön harjoittelemista aakkosjärjestyksen opettelua TOINEN LUOKKA monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan lukemana, itse lukien tai mahdollisuuksien mukaan myös teatterin, äänitteiden, elokuvien, videoiden ja tietokoneen avulla tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin innostamista erilaisten kirjojen lukemiseen kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn tieto- ja asiatekstien lukemista kuvan lukemista kirjaston monipuolista hyödyntämistä aakkosjärjestyksen käytön harjoittelua kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokilla 1-2 perustuu tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuu eri osa-alueiden vuosiluokittaisiin sisältöihin pohjautuu suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin ja jatkuvaan työskentelyn havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja myös oppilaan itsearvioinnista Arvioinnin pohjana toimii oppilaan hyvä osaaminen (8), joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa: KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella

7 osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta. Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen tietoa on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavuja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä. Äidinkieli luokat 3-6 Vuosiluokkien 3-5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. ta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä myös tuetaan oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. ta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen. (Perusopetuksen OPS:n perusteet s.47) VUOSILUOKAT 3-5 Vuorovaikutustaidot TAVOITTEET: harjoittelee erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja. rohkaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajan huomioon omassa viestinnässään. uskaltaa osallistua ilmaisutehtäviin, esittää ja näytellä. SISÄLLÖT: aktiivisen kuuntelemisen harjoittelua äänenkäytön harjoittelua erilaisissa yhteyksissä eri tilanteisiin liittyvien puhevuorojen ja kysymysten teon harjoittelua (keskustelu, väittely, mielipide, haastattelu) kertomisen ja selostamisen harjoittelua esiintymisen harjoittelua eri tilanteissa (puhelimessa asiointi, päivänavaus, puhe, esittelyt) ilmaisutehtäviä (sadut, runot, vuoropuhelut, pienet näytelmät) viestintätilanteen ja välineen huomioonottaminen Lukeminen ja tekstinymmärtäminen TAVOITTEET: harjoittelee erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista keskittyneesti. löytää tekstistä pääasiat ja oppii arvioimaan itseään lukijana. tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetunymmärtämistä parantavia strategioita SISÄLLÖT: sujuvan lukutaidon kehittäminen runsaasti ääneen lukemalla

8 erilaisten tekstien lukeminen ja tulkitseminen ( kertomus, tietoteksti, mediateksti) kertomuksen rakenteeseen tutustuminen (juonikaavio) ennakoivan lukemisen harjoitteleminen tekstin pääasioiden erottaminen yksityiskohdista Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen TAVOITTEET: osaa ilmaista itseään puhumalla ja kirjoittamalla. oppii käyttämään selkeää ja sujuvaa käsialakirjoitusta. oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan. SISÄLLÖT: käsialaharjoitukset; kirjainmallien ja kirjainten sitomisten kertaaminen ja käsialalla kirjoittaminen kaikissa aineissa oman tekstin suunnittelun harjoittelemista (tukisanat ja ajatuskartta) erilaisten tekstien runsas tuottaminen oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoitteleminen (alkukirjaimet, loppumerkit) yleiskielen käytön vahvistaminen oman murteen vaaliminen palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoitteleminen tiedon etsiminen, tiivistäminen sekä kertominen tai kirjoittaminen omin sanoin (tukisanalista) puhe-esityksen valmistaminen (tukisanalista) Tiedonhallintataidot TAVOITTEET: SISÄLLÖT: harjoittelee tiedonhakemista erityyppisistä, ikäkaudelleen sopivista lähteistä. alkeitten harjoittelemista kirjastossa (aakkostaminen ja kirjaston perusluokittelu) erilaisten tietokirjojen käytön ja tiedonhaun vaiheiden harjoitteleminen (sisällysluettelot, hakemistot, hakusanat) tiedon hakeminen tietoverkosta ohjatusti tosiasioiden ja mielipiteen erottaminen Kielen tehtävät ja rakenne TAVOITTEET: oppilas oppii ymmärtämään kieliopin perusasioita SISÄLLÖT: 3.lk 4.lk

9 monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan luentaa kuunnellen ja vähitellen itse lukien tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni kuvan lukemisen harjoittelua tieto- ja asiateksteihin tutustumista kirjaston/kirjastoauton käytön harjoittelemista aakkosjärjestyksen opettelua monipuolista kirjallisuuteen tutustumista opettajan lukemana, itse lukien tai mahdollisuuksien mukaan myös teatterin, äänitteiden, elokuvien, videoiden ja tietokoneen avulla tutustumista saamelaiseen kertomaperinteeseen ja kirjallisuuteen oman murteen vaalimista ja tutustumista paikallisiin sanontoihin innostamista erilaisten kirjojen lukemiseen kirjojen lukemista niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemusten jakaminen luetuista kirjoista keskustelua: päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn tieto- ja asiatekstien lukemista kuvan lukemista kirjaston monipuolista hyödyntämistä aakkosjärjestyksen käytön harjoittelua kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia 5.lk verbin aikamuodot pääluokat nominien taivutus pilkun käyttö vuorosanojen merkitseminen (lainausmerkit) kappalejako oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoittelemista Kirjallisuus ja muu kulttuuri TAVOITTEET: lukee paljon ja erilaista nuorten kirjallisuutta. oppii valitsemaan itselleen sopivaa ja kiinnostavaa luettavaa. Oppilaan kiinnostus lukemiseen säilyy. SISÄLLÖT: luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien kuunteleminen ja lukeminen oman lukukokemuksen jakaminen luettujen tekstien käsitteleminen (juonikaavio, tapahtuma-aika ja -paikka, päähenkilöt) kirjallisuuden lajeihin tutustuminen (seikkailukirjat, sadut, runot, näytelmät) suomalaiseen ja saamelaiseen kertomakirjallisuuteen ja kulttuuriin tutustuminen elokuvan, teatterin ja median rakentamaan fiktioon tutustuminen Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5.luokan päättyessä löytyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kirjasta sivulta Vuosiluokkien 6-9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Pyrkimys on että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan erityyppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. (Perusopetuksen

10 OPS:n perusteet s.51) LUOKKA 6 Vuorovaikutustaidot TAVOITTEET: harjaantuu toimimaan tavoitteellisesti puhujana, lukijana ja kirjoittajana sekä yksin että ryhmässä. harjoittelee palautteen hyödyntämistä omien taitojen kehittämisessä SISÄLLÖT: rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua omien viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen tiedostaminen, monipuolisten ilmaisutapojenkehittäminen ja arvioiminen Lukeminen ja tekstin ymmärtäminen TAVOITTEET: saavuttaa sujuvan peruslukutaidon. opettelee etsimään pääasioita erilaisista teksteistä. SISÄLLÖT: sujuvan lukutaidon kehittäminen luetun tekstin analysoiminen ohjatusti ja luetusta keskusteleminen eri lukustrategioiden käyttäminen (ennakointi, pääasioiden löytäminen, tiivistäminen, väliotsikointi, kysymysten esittäminen, muistiinpanojen ja alleviivausten tekeminen, päätelmien tekoa ja arviointia) Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen TAVOITTEET: hallitsee oman käsialan. harjoittelee oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä. SISÄLLÖT: käsialakirjoituksen käyttäminen oikeinkirjoituksen vahvistaminen omien tekstien tuottaminen käsin ja tietokoneella sekä niiden prosessoinnin harjoittelua yleiskielen, puhekielen ja murteen erottaminen sekä niiden tilanteenmukainen käyttö äänenkäytön ja erilaisen ilmaisun harjoittelua monipuolisesti Tiedonhallintataidot TAVOITTEET: SISÄLLÖT: pyrkii tuottamaan ohjatusti kirjallisen ja suullisen esityksen annetusta aiheesta käyttäen erilaisia lähteitä kirjaston käyttö halutun tiedon löytämiseksi

11 tiedonhankinnan suunnitteleminen ja lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua Kielen tehtävä ja rakenne TAVOITTEET: SISÄLLÖT: oppii ymmärtämään kieliopin perusasioita lauseenjäsenet subjekti, predikaatti, objekti oikeinkirjoituksen perusasiat nominien sijamuodot lausetajun kehittäminen (päälause, erilaiset sivulauseet, pilkku) sanojen johtaminen Kirjallisuus ja muu kulttuuri TAVOITTEET: Oppilaan lukuharrastus monipuolistuu ja hän osaa kuvailla itseään lukijana. Myönteinen asenne lukemiseen säilyy. SISÄLLÖT: eri kirjallisuuden lajeihin ja kirjailijoihin tutustuminen Aihekokonaisuudet luokat Ihmisenä kasvaminen - ilmaisutaidon kehittyminen (kirjoittaminen, lukeminen, puhuminen, esiintyminen) 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys - suomalainen kirjallisuus: kansanrunous, kansansadut, kansalliskirjailijat - saamelainen kirjallisuus - paikallinen kulttuuri ja perinne 3. Viestintä ja mediataito - luokka-/verkkolehti 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - luokkien yhteisten tapahtumien ja retkien järjestäminen 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta - hyvät tavat - yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen (käsikirjasto) 6. Turvallisuus ja liikenne - yhteiset säännöt ja toimintamallit 7. Ihminen ja teknologia - tietotekniikan käyttäminen (tekstinkäsittelyohjelmat) - tiedonhankinta eri lähteistä (kirjasto, internet) LUOKKA 7 TAVOITTEET OPPILAS KEHITTÄÄ VUOROVAIKUTUSTAITOJAAN OPPILAS OSAA TOIMIA RYHMÄSSÄ OPPILAS PUHUU, LUKEE JA KIRJOITTAA TAVOITTEELLISESTI

12 1. LUKEMINEN JA PUHUMINEN varmistuva lukutaito rohkea ja varma viestintätaito, hyvä tilannetaju kirjojen ja kirjailijoiden esittely kuvien luenta tekstit ja kuvat kirjoittamisen lähtökohtina 2. TEKSTIEN TEKOON kirjoittamistaidon hionta erilaiset tekstit: selostus, uutinen, tarina oikeakielisyys: alkukirjain, yhdyssanat sanaluokkien kertaus sijamuodot ja verbien persoonamuodot runojen ja kirjojen luenta ja niistä keskustelu 3. KERTOMUSTEN MAAILMA fiktion erittely keskeisten käsitteiden avulla kertomusten luenta ja niiden analysointi kuvauksia ja kertomuksia välimerkit subjekti, predikaatti ja objekti LUOKKA 8 TAVOITTEET OPPILAS OSAA TULKITA JA HYÖDYNTÄÄ ERILAISIA TEKSTEJÄ OPPILAS OPPII TUNTEMAAN ERILAISIA TEKSTEJÄ OPPILAS KEHITYY AKTIIVISEKSI JA KRIITTISEKSI LUKIJAKSI JA KUULIJAKSI OPPILAS OSAA ESITTÄÄ JA PERUSTELLA NÄKEMYKSIÄÄN 4. MINUN MIELESTÄNI kielen vaikutuskeinot palautteenanto vaikuttamaan pyrkivät kirjoitukset ja puheenvuorot modukset fantasia-, scifi-, kauhu-, jännitys- ja dekkarikirjallisuus 5. TEKSTIEN PARIIN erilaiset tekstilajit tiedonhankinta ja lähdekritiikki referointi adverbiaali, predikatiivi ja attribuutit lyriikka, epiikka ja draama 6.VIESTINTEN VÄLITTÄMÄÄ erilaisten mediatekstien laadinta viestimet vaikuttajina aineistosta kirjoittaminen kirjallisuus vaikuttajana nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet

13 LUOKKA 9 TAVOITTEET OPPILAS SYVENTÄÄ SUHDETTAAN SUOMEN KIELEEN, KIRJALLISUUTEEN JA MUUHUN KUL- TUURIIN 7. KOTIMAISTEN KIRJOJEN MAAILMA kotimaisen kirjallisuuden vaiheet kotimaisia merkkiteoksia murteet ja kielen sosiaalinen vaihtelu asiatyyli asiatekstin suunnittelu ja toteutus 8.SUURET TARINAT Kalevala kansanperinne ja sen kerääminen maailmankirjallisuuden klassikoita aineistopohjainen aine 9. MATKA OMAAN KIELEEN suomen kielen sukujuuret, erityispiirteet ja asema kieliopin perussäännöt moderni suomalainen kirjallisuus novellin ja runon erittely ja tulkinta tavallisimmat asiakirjat ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ARVIOINTI VUOSILUOKILLA 7-9. perustuu tavoitteisiin kohdistuu eri kurssien erilaisiin sisältöihin pohjautuu suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin ja jatkuvaan havainnointiin koostuu opettajan arvioinnista ja oppilaan itse arvioinnista PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmässä että yksin osaa kuunnella päättelevästi ja arvioivasti osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen ja osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan: hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioida sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Suomi äidinkielenä 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suomi äidinkielenä 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7.2. PÄÄOPPIAINEET 7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 41 Luokkien 1-2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta

Lisätiedot

Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2

Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2 Sisällys 7. luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 2 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 2 7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 6 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 Suomi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Opetuksen tehtävä Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin

Lisätiedot

7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Sisällysluettelo 1. Tuntijako 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2.2. Maahanmuuttajien äidinkieli 2.3. Toinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VENÄJÄN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA

VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA Päivitetty 12.3.2009 2 SISÄLLYS 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...6 1.1 Oppimisympäristön kuvaus...6 1.2 Aihekokonaisuudet vuosiluokille 1-5...6

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 8. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

9.1. Äidinkieli ja kirjallisuus

9.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 9.1. Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Puolalan koulun opetussuunnitelma Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Puolalan koulun opetussuunnitelma Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Puolalan koulun opetussuunnitelma Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 21.5.2012 Puolalan koulu Sisällys... 1. JOHDANTO... 1 2. EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET... 1 2.1. IHMISENÄ KASVAMINEN...

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus OPPIAINEEN KUVAUS Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 9. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelma 1.8.2011

Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelma 1.8.2011 1 Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelma 1.8.2011 Laajasalon peruskoulun 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. tuntijako vuosiluokat 1-6 mul mul mul mul Äidinkieli ja kirjallisuus 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 A-kieli

Lisätiedot

Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9

Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9 Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla (VL) 1 9 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: VL 1 2 / Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 7. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Äidinkieli 3-6. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Äidinkieli 3-6. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Vuorovaikutustilanteissa toimiminen T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

Lisätiedot

Vuosaaren peruskoulu OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineet. luku 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

Vuosaaren peruskoulu OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineet. luku 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Vuosaaren peruskoulu OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineet luku 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Helsinki 2006 SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus...s. 3 Suomi äidinkielenä...s.

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 VIRON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN KUNTA PEDERSÖREN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA, 1-6 LK SISÄLTÖ Yleistä opetussuunnitelmasta 4 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Ote

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

1. luokka 2. luokka Oppilas

1. luokka 2. luokka Oppilas ÄIDINKIELI VUOSILUOKAT 1 2 Vuosiluokkien 1 2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Opetuksen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 YK:n Lasten oikeuksien sopimus Perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen Perusopetuksen opetussuunnitelma

Lisätiedot

7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkieli on juuremme, äidinkieli on avain itseemme. Minulle äidinkieli on kuin iho, kuin ilma, kuin lumisade, viha tai suru. Kieli on se maailma, jossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BOSNIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Lanula 14.6.2007 2 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Äidinkieli on oppimisen perusta. Kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline.

Äidinkieli ja kirjallisuus. Äidinkieli on oppimisen perusta. Kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. 22 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus Perusopetus Äidinkieli on oppimisen perusta. Kieli on oppilaalle

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPETUSLAUTAKUNTA 15.6.2011 110 2011 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT s ISÄLLYS 10.1 ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

Schulcurriculum Finnisch als Muttersprache

Schulcurriculum Finnisch als Muttersprache Schulcurriculum Finnisch als Muttersprache Klassen 1 bis 9 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot