Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos. Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos. Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira"

Transkriptio

1 Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvontaohjelma Luonnos Ylitarkastaja Eine Heikkinen, Valvira 1

2 Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle. Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät itse tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta taikka antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin. Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että palveluita on kunnan asukkaiden saatavilla ja että niiden toteutumista valvotaan myös laadun osalta. 2

3 Valvontaviranomaisten tehtävät Kunnalla on itsehallintonsa mukaisesti palvelujen vastuullisena järjestäjänä ja lisäksi alueensa yksityisen palvelutuotannon valvojana ensisijainen ja keskeisin rooli asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaamisessa myös valvonnan keinoin. Näin myös käytettäessä palvelutuotannossa esim. ns. tilaajatuottajamallia, jossa kunnat vastaavat viimesijaisesti lainsäädännön edellyttämästä palvelun tasosta ja laadusta. Kunnan on varmistuttava siitä, että palvelut vastaavat sitä tasoa, mitä vaaditaan kunnallisilta palveluiltakin (STVOL 4 :n 3 mom) 3

4 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tuli voimaan Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottaja, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista Lupa palvelujen tuottajalle Lupa haetaan siltä aluehallintoviranomaiselta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan Palveluja tuotettaessa useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaviranomaisena toimii Valvira Aluehallintovirasto valvoo alueellaan palvelujen asianmukaisuutta luvan myöntämisen jälkeen kuten nykyisinkin, myös silloin kun palvelujen tuottajalla on Valviran lupa 4

5 Kyky vastata taloudellisista velvoitteista - Luvan myöntäminen edellyttää, että palvelujen tuottaja kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. - Lupaa ei voida myöntää palvelujen tuottajalle, joka on konkurssissa tai jolla on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa. Selvityksenä taloudellisesta tilanteesta palvelujen tuottajan tulee esittää omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä. Omavaraisuustodistuksen saa käräjäoikeudesta ja todistuksen ulosottorekisteristä ulosottovirastosta. 5

6 Omavalvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) voimaan Sekä luvan- että ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Se on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen toteutumista on seurattava. Valvira tulee vielä syksyn 2011 kuluessa antamaan määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. AVIt ja Valvira kehottavat kuntia kiinnittämään valvontatyössään huomiota myös omavalvonnan toteutumiseen. 6

7 Lupa- ja valvontaviranomaiset Lupaviranomaiset: Valvira Aluehallintovirasto Valvontaviranomaiset: Kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija Aluehallintovirasto VALVIRA 7

8 Viranomaiset ja niiden välinen yhteistyö Keskushallinto STM:llä yleinen ohjaus ja valvonta Valvira ohjaa aluehallintovirastoja Alue- ja paikallishallinto AVI ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluja Kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja 8

9 Valvontaviranomaisten toimittava yhteistyössä Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista epäkohdista AVI:lle Kunnan ilmoitettava AVI:lle tekemistään tarkastuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistä. 9

10 VALVONTA Ohjaus, neuvonta ja seuranta ensisijaisia Toimintakertomus Valvontaviranomaisella tarkastusoikeus VALVIRA voi perustellusta syystä määrätä AVI:n tekemään tarkastuksen Lupaviranomainen voi pyytää kunnan toimielintä perustellusta syystä tarkastamaan toimintayksikön 10

11 18 Tarkastuksen toimittaminen Voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta Pidettävä pöytäkirjaa Tarkastajalle esitettävä kaikki tarvittavat asiakirjat salassapitosäännösten estämättä Oikeus ottaa valokuvia Apuna voi olla asiantuntijoita 11

12 Seuraamukset - Huomion kiinnittäminen ja huomautus - Määräys puutteiden korjaamiseksi - Toiminnan keskeyttäminen tai käyttökielto - Pakkokeinot määräyksen noudattamiseksi: uhalla tai sakon uhalla, että toiminta keskeytetään - Luvan peruuttaminen 12

13 Sijaishuollon valvonta 1. Sijoittajakunta tehtävänä on valvoa, että lapsen sijoitus perhehoitoon tai laitoshuoltoon toteutuu lastensuojelulain mukaisesti ja lapsi saa sijoituksen aikana ne tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, jotka sijoituskunnan on ko. lain 16 :n 2 ja 3 momentin mukaisesti järjestettävä. Havaituista puutteista on ilmoitettava muille sijoituskunnille ja aluehallintovirastolle 13

14 2. Sijaintikunnan tehtävät Valvoo toimintaa alueellaan, myös yksityisiä sosiaalipalveluja Pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista Yhteistyö sijoittajakunnan kanssa 14

15 Valvontaohjelmat - Kohdennettu heikoimmassa asemassa oleviin - Valviran ja Avien keskeinen ohjauksen ja valvonnan väline - Yhteiset linjaukset, joita noudatetaan (myös) reaktiivisessa valvonnassa ja lupahallinnossa; hyväksyttävän tason kriteerit - Tavoitteena valvonnan (kattavuuden ja) vaikuttavuuden parantaminen - Kohti etukäteisvalvontaa - Suunnitelmallinen, ennalta ehkäisevä, oikein kohdistuva, läpinäkyvä valvonta - Julkisen ja yksityisen toiminnan yhdenmukainen valvonta - Ohjaus omavalvontaan 15

16 Valvontaohjelmat työkaluna - Toteuttaa suunnitelmallista valvontaa - Yhdenmukaistaa valtakunnallista ohjausta sekä valvonta- ja ratkaisukäytäntöjä - Voi toimia käsikirjatyyppisenä linja-asiakirjana - Luo toimeenpanolle yhteisesti sovitut valvonnan painopisteet, kohteet ja kriteerit - Kehittää valvontaa riskiperusteiseksi - Suuntaa niukkoja voimavaroja keskeisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin asioihin - Luo lähtökohtia omavalvonnan kehittämiselle - Tuo kansalaisten tietoon perälautoja 16

17 Sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat Valmiina» Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuollossa (2010) Kesken» Toimeentulotuki» Ympärivuorokautinen lastensuojelu» Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut» Vammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut» Kotihoito Suunnitteilla, mm.» Palvelurakenteet 17

18 YMPÄRIVUOROKAUTINEN LASTENSUOJELU / SIJAISHUOLTO VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ: VALVIRA: ylitarkastaja Eine Heikkinen (työryhmän vetäjä) sosiaalineuvos Hanna Ahonen lakimies Jarno Virtanen (11/2010 saakka) ylitarkastaja Marita Raassina AVIT: sosiaalihuollon ylitarkastajat: Marja-Leena Stenroos Aino Arponen Marita Turppa Marita Uusitalo Timo Mäkelä Sari Husa Etelä-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi 18

19 Valvonnan painopistealueet Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Henkilöstö Henkilöstömitoitus Toimitilat Lastensuojeluyksikön turvallisuus Lapsen asema ja oikeudet sijaishuollossa Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito Dokumentointi ja asiakirjahallinto 19

20 Lastensuojeluasiakkuus ja sijaishuolto - Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, sosiaalityöntekijä on vastaanottanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta - Vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän on arvioitava välittömästi mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve - Lisäksi sosiaalityöntekijän tulee viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä vireille tulosta ratkaistava ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvitykseen - Lastensuojeluasiakkuus alkaa kun vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys - Sosiaalityöntekijän on tehtävä merkintä lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta lapsen lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lapselle 20

21 Lastensuojeluasiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta -arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta Selvityksen tulee valmistua 3 kuukauden kuluessa asian vireilletulosta Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava lastensuojeluasiakkuuden jatkumisesta tai päättymisestä 21

22 Sijaishuolto sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulaitoksia, joissa voidaan järjestää lastensuojelulaissa tarkoitettua lapsen sijaishuoltoa sekä Lsl:n 37 :ssä tarkoitettu sijoitus avohuollon tukitoimena, ovat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Näihin rinnastettavia lastensuojelulaitoksia ovat perhekotiyhteisöt, perhetuki- ja perhekuntoutusyksiköt sekä perheryhmäkodit. 22

23 Toiminta-ajatus Varsinaisen toiminnan sisältö Asiakasryhmä Arvot ja kasvatusperiaatteet Henkilöstö- ja muut resurssit Palvelut sekä erityispalvelujen saatavuus Harrastusmahdollisuudet ja kulkuyhteydet 23

24 Toimintayksikkö voi erikoistua toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla esimerkiksi kehitysvammaisten, psykiatrisesti oireilevien tai päihde- ja huumekuntoutusta vaativien lasten ja nuorten huolenpitoon. Tällöinkin on huomioitava, että kyse on lastensuojeluyksiköstä, jonne sijoitus tapahtuu lastensuojelulain perusteella. Henkilöstörakenteessa ja mitoituksessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja henkilöstöltä edellytettävä kelpoisuus. 24

25 HENKILÖSTÖ Vastuuhenkilö Hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalta johtajalta vaaditaan kelpoisuuslain 10 :n 4 momentin mukaisesti 1) soveltuva korkeakoulututkinto, 2) alan tuntemus sekä 3) riittävä johtamistaito Kaikki em. mainitut yhdessä! Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan vähintään alempaa yliopistollista tutkintoa taikka ammattikorkeakoulututkintoa. Siirtymäsäännökset: myös ammattikorkeakoulututkintoja edeltäneet opistoasteen tutkinnot 25

26 On tärkeää, että johtajalla on sellaista asiantuntemusta, joka tukee asiakkaiden tarpeisiin vastaamista ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä. - perusteltua valita ensisijaisesti sosiaalialan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. - mahdollinen myös henkilö, jolla on muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on hankittu riittävästi tehtävän edellyttämiä sosiaalihuollon opintoja (vähintään 25 opintopistettä eli n. 15 opintoviikkoa eli aik. approbatur) 26

27 2) Alan tuntemus Riittävän pitkä kokemus lastensuojeluyksikön toiminnasta = vähintään kolmen vuoden työkokemus lastensuojelussa (lastensuojelun laitostyö, perhekotityö ammatillisessa perhekodissa tai osana työkokemusta harkinnan mukaan pitkäaikainen toimiminen useamman kuin yhden lapsen sijaisvanhempana, lastensuojelun sosiaalityö) Vähintään kolmannes (1v) työkokemuksesta tulee olla em. lastensuojeluyksikössä hankittua työkokemusta Työkokemukseksi ei riitä pelkästään esimerkiksi lasten- tai nuorisopsykiatrian yksikössä tehty työ. 27

28 3) Johtamistaito Riittävä johtamistaito : joko tutkintoon sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittu johtamistaitoa Vaativissa johtotehtävissä on perusteltua edellyttää sekä koulutuksen että kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. 28

29 Henkilöstö - Toimintayksikön tehtävä määrittää henkilöstörakenteen - Henkilöstöllä on kelpoisuuslain mukainen koulutus (Lsl 60, Kelpoisuuslaki 6 ja 8 ) - Vähintään puolella henkilöstöstä, vastuuhenkilön lisäksi, tulee olla sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto - Kelpoisuuslaki ja STM soveltamisohje (18:2007) - Sosiaaliohjaaja - Muu hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva 29

30 Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen Työnantaja pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväksi, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään työ- tai virkasuhteeseen Lakia ei sovelleta mikäli työsuhde kestää enintään kolme kuukautta vuoden aikana. Jos yksikkö käyttää vuokrayrityksen työntekijää sijaisena, tulee yksikön varmistaa, että henkilön rikostausta on selvitetty 30

31 Henkilöstömitoitus Lastensuojelulain 59 :n mukaan asuinyksikössä saadaan hoitaa yhdessä enintään seitsemää lasta tai nuorta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Asuinyksikössä pitää olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa pitää olla vähintään kuusi henkilöä asuinyksikköä kohden. Lastenkodit ja nuorisokodit vähintään 7 työntekijää/enintään 7 lasta 31

32 Henkilöstön lukumäärä, vastuuhenkilöittäin asuinyksikköä kohti asuinyksikköjä hoito- ja kasv.hlöstö vastuuhenkilöä yhteensä hlöstöä 1 7 sisältyy ed. 7 2samassa rakennuksessa 6+6 (+1) Yhteinen vastuuhenkilö (13) 12 2eri rakennuksessa/pihapiiri 7+7 1toimii vastuuhenkilönä jommasta kummasta yksiköstä 14 2 samassa tai eri kunnassa 7 +7 molemmissa vastuuhenkilö 14 3 kahdessa eri rakennuksessa (+1)yhteinen vastuuhenkilö/johtaja 12 7 (+1) 2samassa rakennuksessa ja ja 2 eri rakennuksessa yhteinen vastuuhenkilö/johtaja

33 Perhetukiyksiköt Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne. a) Ensikodit Mitoitus: tarpeen mukainen henkilöstömäärä, mutta vähintään 7 työntekijää/7 perhepaikkaa. Jos samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, 6 työntekijää/7 perhettä ja yhteinen vastuuhenkilö. b) Turvakodit kriisiyksiköt Mitoitus: Sama kuin ensikodissa 33

34 c) Perhekuntoutus- ja arviointiyksiköt Lastensuojelulaissa on perheen jälleenyhdistämivelvoite. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvollisuus tarkistaa huostassapidon edellytysten voimassaolo säännöllisesti pidettävien asiakassuunnitelmaneuvottelujen yhteydessä ja muulloinkin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi. Huostassapidon lopettamista on suunniteltava yhtä huolella kuin huostaanottoa. Koko perheen tukemisella perhekuntoutuksen avulla on mahdollista riittävän huolellisesti valmistella perheen jälleenyhdistämistä. 34

35 Perhekuntoutusta koko perheelle tarjoavassa perhekuntoutusyksikössä tulee henkilöstöllä olla tehtävän edellyttämä erityiskoulutus ja ohjaaja-tason ammatillinen tutkinto. Mikäli perhekuntoutusyksikkö toimii arviointiyksikkönä ja lausunnon antajana esimerkiksi huostaanotto- tai huolto- ja tapaamisoikeusasioissa, yksikössä tulee olla sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. Mitoitus: tarpeen mukainen henkilöstömäärä, mutta vähintään 7 työntekijää/enintään 4 perhepaikkaa. Mikäli samassa rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, vähintään 6 työntekijää/enintään 4 perhettä ja yhteinen vastuuhenkilö. 35

36 Perhekotiyhteisöt Jos hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva työntekijä asuu yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten kanssa, voidaan henkilöstömääristä poiketa. laitoksia, mutta henkilöstömäärissä huomioidaan niiden erityispiirteet: perheenomaisuus, yhteinen vastuuhenkilö ja yhteinen taustatuki. tiivis samassa kunnassa sijaitseva kyläyhteisö enintään neljä (4) lasta, mikäli yksi aikuinen vastaa toiminnasta ja enintään seitsemän (7) lasta, mikäli kaksi aikuista vastaa toiminnasta. Perhekodin vanhemmilta vaaditaan samoja kelpoisuusehtoja kuin luvanvaraisessa perhekotitoiminnassa. Kylä-/laitosyhteisöön kuuluu perhekodin vanhempien lisäksi kylän johtaja, kasvattajia, ohjaajia, sosiaalityöntekijä, vanhempien sijaistajia ym. työntekijöitä. Mitoitus 0,7/lapsi. 36

37 Koulukodit Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä ( /1379) tuli voimaan Lakia sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisiin lastensuojeluyksiköihin, joita ovat valtion koulukodit sekä vankilan perheosasto. Yksityisissä koulukodeissa sovelletaan samoja säädöksiä kuin valtion koulukodeissa. Asuinyksikkö: sosiaalityöntekijä, vastaava ohjaaja ja 5-6 ohjaajaa/7 lasta Perhekoti: perhekodin vanhempien lisäksi 1 ½-3 työntekijää/enintään 7 lasta Koulukodissa voi olla johtaja, apulaisjohtaja, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, opettajia, erityisopettajia, koulunkäyntiavustajia, erikoissairaanhoitaja,, vastaavia ohjaajia ja ohjaajia sekä tarpeen mukaan muuta henkilöstöä. 37

38 Perhehoito Toimeksiantosuhteinen Perhehoitajat ovat ennakkoon valmennettuja tehtäväänsä Yksi perhekodin vanhempi/1-4 lasta/ kelpoisuus perhehoitajalaki 1 2mom. Kaksi perhekodin vanhempaa/5-7 lasta/toisella perhehoitajalain 1 3 mom. kelpoisuus ja toisella em. lain1 2 mom. kelpoisuus 38

39 Luvanvarainen perhehoito Kelpoisuus 1) Enintään neljä (4) lasta 1 päätoiminen perhehoitaja, jolta edellytetään samaa kelpoisuutta kuin vastuuhenkilöltä ja yhdeltä ulkopuoliselta työntekijältä vähintään lähihoitajan tutkinto 2) Enintään seitsemän (7) lasta Ainakin toisella päätoimisella perhehoitajalla tulee olla vastuuhenkilöltä vaadittava kelpoisuus ja toisella vähintään lähihoitajan tutkinto sekä yhdellä ulkopuolisella vähintään lähihoitajatutkintoa vastaava koulutus (ainakin toisella on perhehoitajalain 1 :n 3 momentissa ja toisella sanotun pykälän 2 momentissa säädetty kelpoisuus) Jompikumpi vanhemmista toimii vastuuhenkilönä 39

40 Perhekodin vanhemman/vanhempien tulee asua ympärivuorokautisesti perhekodissa ja heidän tulee vastata tosiasiallisesti perhekotitoiminnasta. Mikäli palveluntuottajalla on useampia perhekoteja, kussakin perhekodissa tulee olla vastuuhenkilö ja siltä edellytetty kelpoisuus. Mikäli perhehoidossa on vähemmän kuin neljä lasta, toisen vanhemman on mahdollista työskennellä kodin ulkopuolella 40

41 Jos perhekodin vanhemmat eroavat tai toinen vanhemmista kuolee, sijoituskunnan kanssa on tapauskohtaisesti harkittava, millä ehdoin perhekodin toimintaa voidaan jatkaa. Jos perhekotiin jäävän vanhemman kelpoisuus ei riitä vastuuhenkilöksi, ratkaisu voi olla lisäkouluttautuminen ja/ tai kelpoisuuden omaavan ulkopuolisen henkilön palkkaaminen tilapäisesti. Sijaishuoltoyksikön toiminnan jatkoa arvioitaessa on aina kuitenkin huomioitava lasten sijoitusten kesto. Uusia sijoituksia ei tule tehdä ennen kuin tilanne perhekodissa on vakiintunut ja vastaa lain edellytyksiä. Perhekodille ja viranomaisille on aina annettava riittävästi aikaa asioiden uudelleen järjestämiseksi. 41

42 Tilapäinen poikkeaminen hoidettavien lasten lukumäärästä Kiireellisissä tapauksissa voidaan tilapäisesti poiketa hoidettavien laissa säädetystä lukumäärästä. Henkilöstön määrä on suhteuttava hoidettavien lasten tai nuorten lukumäärään. Tilapäiseksi poikkeamiseksi voidaan yleensä katsoa sijaishuollossa enintään kolme kuukautta. Suunnitelmallinen sijaishuollon paikan käyttäminen kriisipaikkana ei ole tilapäistä toimintaa. Tilapäinen poikkeaminen saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun sijaishuollosta on lähtemässä lapsi ja tilalle tulossa toinen, ja lapsen poislähtö viivästyy tai uuden lapsen tulo aikaistuu. Tilapäisestä poikkeamisesta ja tilanteen normalisoimisesta on tiedotettava etukäteen aluehallintoviranomaisille sekä sijoittajakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse ja siinä on mainittava tilapäisen ylityksen syy, kesto ja millä tavalla toiminta tilapäisesti järjestetään, mm. henkilöstö- ja tilaresurssit. 42

43 TOIMITILAT Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa annetaan palveluja asiakkaan oman kodin ulkopuolella. Laitoksen asuinyksiköt voivat toimia myös erillisissä rakennuksissa, mutta muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Asuinyksikkö on itsenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jolla on oma henkilöstö ja omat muista asuinyksiköistä erilliset tilat. Asuinyksiköllä tulee olla omat oleskelutilat ja sisäänkäynnit, keittiötilaa sekä erilliset saniteettitilat tytöille ja pojille sekä henkilökunnalle. Samassa rakennuksessa olevilla asuinyksiköillä voi olla myös yhteisiä tiloja, mutta saman käytävän varrelle sijoitetut asuinhuoneet eivät voi muodostaa erillisiä asuinyksiköitä. 43

44 Jokaisella lapsella on oma huone (vähintään m2) Asuinyksikössä on riittävästi yhteisiä tiloja ruokailuun, yhdessäoloon, toiminta- ja harrastustiloja sekä neuvottelu- ja toimistotilaa. Asuinyksikössä on oma pienkeittiö Tytöille ja pojille omat saniteettitilat/asuinyksikkö Henkilökunnalle omat saniteettitilat 44

45 Lastensuojeluyksikön turvallisuus 1. Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Uusi Pelastuslaki (379/2011) Pelastussuunnitelma asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa Toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. 2. Työpaikkaturvallisuus Työväkivallan uhan ja työväkivaltatapaturmien osalta sosiaaliala on riskiala. Kirjallinen turvallisuusohjeisto ja hälytysjärjestelmä on laadittu -työnantajan vastuulla 3. 45

46 3. Turvallinen lääkehoito Kaikkien lääkehoitoa toteuttavien toimintayksiköiden tulee laatia STM:n oppaan 2005:32 Turvallinen lääke-hoito mukainen lääkehoitosuunnitelma. Sosiaalihuollossa lääkehoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä toimintayksikön johdon, yksikön lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin (terveyskeskuksen johtava lääkäri) ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön kanssa. Vastuut tulee olla määriteltynä lääkehoitosuunnitelmassa, jonka allekirjoittaa terveyskeskuksen johtavalääkäri/hänen määräämänsä terveyskeskuslääkäri. 4. Kameravalvonta Lähtökohtaisesti kameravalvontaa ei ole ls-yksikössä Perustuslain 10 :llä on turvattu jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha. Laitoksen yleisissä tiloissa tapahtuvalle kameravalvonnalle tulee olla perusteltu syy ja kameravalvonnan sekä sen syyn tulee olla kaikkien tiedossa. Lasten yksityisyyden suojan kunnioitusta koskeva velvoite edellyttää kuitenkin, ettei kameravalvontaa uloteta lasten omiin huoneisiin eikä esimerkiksi peseytymis- ja saniteettitiloihin. Kameravalvonnan käytöstä ja henkilötietojen keräämisestä on laadittu rekisteriseloste 46

47 Lapsen asema ja oikeudet sijaishuollossa 1. Lapsen huolto ja edunvalvonta Lapselle voidaan lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. 2.Lapsen osallisuus Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa julkisen vallan käyttäjät takaamaan lapsille osallistumisen ja mielipiteen ilmaisemisen mahdollisuudet kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti Lapsella on oikeus keskustella sosiaalityöntekijän kanssa huostaanoton syistä ja suunnitelmista asioissaan osallistua häntä koskevien suunnitelmien tekemiseen ja raportointiin 47

48 3. Asiakassuunnitelma on laadittu kaikille lapsille ja laatiminen sosiaalityöntekijän vastuulla. Yksikkö huolehtii: -tarvittavat tiedot lapsesta asiakassuunnitelman laadintaan -lapsen läsnäolosta ja osallisuudesta asiakassuunnitelman laadinnassa. -siitä, että asiakassuunnitelmassa sovitut asiat pannaan täytäntöön 48

49 Asiakassuunnitelma: Asiakassuunnitelman laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla. Asiakassuunnitelmaneuvotteluissa on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat mukana ja saavat sanoa mielipiteensä. Mahdolliset eriävät mielipiteet kirjataan ylös. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kirjaa ja antaa asiakassuunnitelman tiedoksi molemmille huoltajille, lapselle iän ja kehitystason mukaisesti ja sijaishuoltoyksikölle kahden viikon kuluessa asiakassuunnitelmaneuvottelusta/tuloneuvottelusta, jotta varmistetaan kaikkien osallisten olevan tietoisia sijoitukselle asetetuista tavoitteista. 49

50 Sijoituksen käynnistymisvaiheessa asiakassuunnitelma on syytä päivittää puolen vuoden välein. Myöhemmin asiakassuunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja hoito- ja kasvatussuunnitelma aina tarvittaessa. 50

51 Yhteydenpito Asiakassuunnitelmaan on kirjattu lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän yhteydenpito sekä lapsen ja hänelle tärkeiden henkilöiden yhteydenpito. Lapsi tietää keihin, miten ja missä asioissa hän voi olla yhteydessä valvoviin viranomaisiin 51

52 Lapsen oikeus palveluihin Jos lapsi tai nuori on sijoitettu lastensuojelulain perusteella kotikuntansa ulkopuolelle, on sijaintikunnan tai sen sairaanhoitopiirin, johon tämä kuuluu järjestettävä lapselle tai nuorelle hänen tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa. Sijaishuoltoon sijoitetut lapset ovat samassa asemassa terveydenhuollon palvelujen suhteen kuin kunnan asukkaat. 52

53 Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito 1. Jokaiselle lapselle on laadittu erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka toteutumisen ja seurannan vastuu on sovittu. Yksiköllä on kirjalliset, yhdessä henkilökunnan kanssa laaditut kasvatus- ja toimintatavat. Yksikön kasvatus- ja toimintatavat sekä yleiset säännöt on selvitetty lapsille ja kirjalliset säännöt ovat kaikkien nähtävillä. 53

54 Käyttövarat käyttövaroja ei ole tarkoitettu kattamaan lapsen koulunkäyntiä tai hänen harrastuksistaan aiheutuvia kustannuksia, vaan käyttövarat maksetaan muun lapselle annettavan sijaishuollon järjestämiseen liittyvän taloudellisen tuen lisäksi. tarkoituksena on opettaa lapselle oman rahan käyttöä taskurahat, jotka voidaan maksaa lapsen iästä ja tarpeesta riippuen kuukausittain, viikoittain tai päivittäin. Lapsen viikonloppu- tai kesätyöt eivät vaikuta maksamiseen. sijoituspaikan tulee pitää kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta ja kirjaukset on lähetettävä tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle vuosittain. 54

55 Jälkihuolto ja lapsen itsenäistymisen tukeminen Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuoltona voivat tulla kyseeseen mitkä tahansa avohuollon tukitoimet. Jälkihuollon tukitoimet koskevat myös lapsen vanhempia ja huoltajia sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. Jälkihuollon järjestäminen perustuu aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun viranhalijan tekemään päätökseen. Asianosaisia jälkihuoltoa koskevassa päätöksenteossa ovat lapsen huoltaja sekä 12 vuotta täyttänyt lapsi. 55

56 Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa Henkilökunta tuntee rajoitustoimenpiteitä koskevan lainsäädännön ja menettelyt. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset. Rajoitustoimenpiteet kirjataan Päätökset annetaan tiedoksi sosiaalityöntekijälle, lapselle ja hänen vanhemmilleen. 56

57 Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen merkitsee puuttumista lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteitä voidaan kohdistaa vain lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostaan otettuun lapseen. Avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettuun lapseen ei rajoitustoimenpiteitä siis voida kohdistaa. 57

58 Lastensuojeluyksiköllä tulee olla selkeät, kirjalliset ohjeet ja menettelytavat valvonnasta, rajojen asettamisesta sekä rajoittamisista. Työntekijät, lapset, lasten vanhemmat ja sijoittavat viranomaiset ovat tietoisia yksikössä käytettävistä menettelytavoista. Rajoittamista ei voi kohdistaa automaattisesti kaikkiin, vaan on aina yksilöllinen, perusteltu toimenpide, josta tehdään asianmukainen, muutoksenhakukelpoinen päätös. Laitoksen sääntöihin voidaan kirjata normaalin kasvatuksen edellyttämiä rajoja. Erotettava rajat ja rajoittamistoimenpiteet. Lainmukaisia eivät ole esimerkiksi puhelimen käytön rajoittaminen ja poistumiskielto laitoksen alueelta ilman työntekijää ns. tutustumisaikana. 58

59 Aluehallintovirastolla on erityinen velvollisuus valvoa rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja tällöin huomio kiinnittyy erityisesti rajoittamistoimenpiteitä koskeviin päätöksiin ja niihin liittyviin kirjausmerkintöihin. 59

60 Dokumentointi ja asiakirjahallinto Yksiköllä on kirjattu suunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista ja rekisteröinnistä. Noudatetaan asiakas- ja henkilötietolain määräyksiä Henkilökunnalle on selvitetty salassapitosäännökset Tietosuojavastaava on nimetty 60

61 Asiakaslaissa asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen tai yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tietoja. Myös viranomaisen antaman toimeksiannon perusteella laadittu asiakirja on viranomaisen asiakirja, samoin kuin toimeksisaajan hallussa olevat toimeksiantoon liittyvät asiakirjat (esim. yksityisissä lastensuojelulaitoksissa laaditut lasta koskevat asiakirjat ovat kunnan asiakirjoja). 61

62 Sosiaalihuollon asiakirjat ja potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa tarkoitetun henkilörekisterin. Samaan henkilörekisteriin voi kuulua myös erillisiä tiedostoja (osarekistereitä). Esimerkiksi sosiaalihuollossa voi syntyä myös potilastietoja, joista muodostuu oma osarekisterinsä. Toimintayksiköllä pitää olla suunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista, rekisteröinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. 62

63 Terveydenhuollon ammattihenkilön on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamassa asetuksessa (298/2009) tarkemmin säädetään. Potilasasiakirjat on säilytettävä erillään muista asiakkaan tiedoista, koska niihin sovelletaan potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain säännöksiä. 63

64 Toimintayksikölle on nimettävä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. lisätä yksikön henkilökunnan tietämystä asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvistä tietosuojanäkökohdista ja tuoda esille mahdollisia puutteita yksikön käytännöissä. Tietosuojavastaava toimii henkilökunnan tukena asiakastietojen käsittelyn tietosuojaan liittyvissä asioissa. 64

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen

Lastensuojelun valvontaohjelmat. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Lastensuojelun valvontaohjelmat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.-14.2010 Ylitarkastaja Eine Heikkinen Valvira TEO ja STTV yhdistyivät: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014

Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 VALVONTAOHJELMIA 4:2012 Dnro 8678/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.-1.10.2014

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.-1.10.2014 Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.-1.10.2014 Syksyn tuulet lastensuojelussa paneeli Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö Valvira Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta 6.10.2014 Tähän esityksen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu 28.5.2013 Hanna Ahonen 28.5.2013 Hanna Ahonen 1 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja sitä koskeva

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere talo. 17.11.2011 Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7. Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.2012 Asta Niskala 1 11 Ennaltaehkäisevät toimet Neuvonta,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Valvontaohjelmat ja omavalvonta

Valvontaohjelmat ja omavalvonta Valvontaohjelmat ja omavalvonta Mitä uutta? Hanna Ahonen 28.5.2013 280513 Hanna Ahonen 1 Sosiaalipalvelujen järjestäminen 1/3 Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu Suomen perustuslaki, kuntalaki, sosiaalihuoltolaki,

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 15.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson Kysymys: Kuinka mielestänne parhaiten

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Kuopio 2.3.2016 Ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Valvira AmHa-hanke Hanke on asetettu

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston myöntämä lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen.

Palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston myöntämä lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen. Hankinnan kohde/palvelukuvaus Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, ammatillista perhekotihoitoa, erityisyksikköjen ympärivuorokautista laitoshoitoa ja koulukotien ympärivuorokautista

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot