ENNAKKOARVIOINTI NÄKÖKULMIA PÄÄTÖKSENTEKOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOARVIOINTI NÄKÖKULMIA PÄÄTÖKSENTEKOON"

Transkriptio

1 ENNAKKOARVIOINTI NÄKÖKULMIA PÄÄTÖKSENTEKOON Kanerva-KASTE: Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa , MKS, Mikkeli, yliopettaja MAMK, Terveysalan laitos

2 Esityksen sisältö

3 Prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Perinteisestä arvioinnista poiketen vaikutusten arviointi on luonteeltaan ennakoivaa ja kohdistuu vasta suunnitteilla tai valmistelussa olevaan asiaan Arvioinnin kohteena voi olla hanke, suunnitelma, ohjelma tai mikä tahansa muu päätös

4 Ennakkoarvioinnissa tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Vaihtoehtojen käsittely selkiyttää tavoitteita, mahdollistaa ristiriitojen käsittelyn ja konkretisoi sitä, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa Mitä ennakkoarviointi on?

5 Toimii suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä Se on monialainen prosessi, johon osallistuvat eri alojen asiantuntijat, työntekijät ja päättäjät Mukana arvioinnissa ovat myös ne ihmiset tai ihmisryhmät, joihin päätöksellä saattaa olla vaikutuksia Mitä ennakkoarviointi on?

6 Etukäteen tehdyn päätösten vaikutusten arvioinnin avulla voi parantaa päätösten laatua, koska se auttaa ennakoimaan paremmin mahdollisesti päätöksistä aiheutuvia epämiellyttäviä, odottamattomia tai myönteisiäkin seurauksia. Ei-toivottuja vaikutuksia voidaan myös lieventää tai ehkäistä, jos ne on havaittu jo etukäteen Tuottaa tietoa päätöksen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin Mahdollistaa ristiriitaisten tavoitteiden ja näkökulmien käsittelyn Tuottaa argumentteja ja vaihtoehtoja parhaan ratkaisun löytämiseksi Läpinäkyvä päätöksentekokulttuuri Vahvistaa kuntalaisten osallisuutta Miksi ennakkoarviointia? Mitä hyötyä?

7 Kansanterveyslaki toi kunnalle uusia tehtäviä väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa ja suunnittelussa tulee nostaa esiin terveysnäkökohdat aina silloin, kun valmistellaan ja päätetään väestön terveyteen vaikuttavista asioista. Terveydenhuoltolaki HE 90/2010 vp "11 Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin." Lakisääteinen ennakkoarviointi

8 Lakisääteinen ennakkoarviointi käynnistyi Suomessa 1994, jolloin YVA (ympäristövaikutusten arviointi) -laki tuli voimaan YVA- laki velvoittaa arvioimaan myös ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, elinoloihin, kulttuuriperintöön sekä maisemaan liittyvät vaikutukset. YVA -laki koskee hanketasolla pääasiassa suuria rakennushankkeita, kuten moottoriteitä, voimalaitoksia tai teollisuuslaitoksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 1999) 9 velvoittaa selvittämään vaikutukset kaavaa laadittaessa. Lain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien vaikutukset) laki voimaan SOVA- laki velvoittaa viranomaisen arvioimaan ennalta tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien vaikutukset Lakisääteinen ennakkoarviointi

9 Kunnassa sovittava, milloin (yhteiset kriteerit) ennakkoarviointi tehdään Aloite nopean ennakkoarvioinnin tekemiseksi voi tulla työntekijöiltä, viranhaltijoilta tai päättäjiltä Vastuu ennakkoarvioinnin tarpeen arvioinnista on esittelijällä Ennakkoarviointi on hyvä tehdä, jos päätöksestä aiheutuu merkittäviä vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin ja terveyteen Lisäksi tilanteet, joihin liittyy ristiriitoja, edellyttävät usein ennakkoarviointia Päätös on strategisesti, taloudellisesti merkittävä Merkittävä muutos palveluissa tai uusi palveluiden järjestämistapa Milloin ennakkoarviointia?

10 Ennakkoarviointi tehdään yleensä osana päätöksen valmisteluprosessia Ennakkoarviointi voi olla tarpeesta ja resursseista riippuen tavanomainen tai nopea Edellyttää tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin hyvinvointikertomus Hyvinvointitietojen tarkastelu ja analysointi kunnan eri sektoreiden kanssa yhdessä haasteet Hyvinvointistrategia mitä tavoitteita kunnassa on asetettu? Miten ennakkoarviointi toteutetaan?

11 Sopii äkillistä reagointia vaativiin tilanteisiin, joissa tietoa päätöksen vaikutuksista on kerättävä esimerkiksi yhden työkokouksen aikana Toinen tapa soveltaa nopeaa ennakkoarviointia on käyttää sitä jokapäiväisessä työssä, esimerkiksi lautakuntien esittelyn apuna Miten ennakkoarviointi toteutetaan?

12 Ennakkoarvioinnin voi tehdä valmistelija yksin (muita konsultoiden) tai yhdessä sisältöasiantuntijan tai työryhmän kanssa Valmistelijan vastuulla on hallita ennakkoarvioinnin metodiikka ja sisältöasiantuntijan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida vaikutuksia Miten ennakkoarviointi toteutetaan?

13 Ennakkoarvioinnin vaiheet

14 Ennakkoarvioinnin tekijä voi hyödyntää arvioinnissa tilastoja, hyvinvointikertomusta Voidaan käyttää tietolähteinä kunnan omia asiakirjoja Joskus talous- ja henkilöstöasiantuntijoiden konsultointi on tarpeen Asiakasarviointitilaisuuden tai mahdollisuuden organisoiminen on suotavaa tai lisätietoa voidaan hankkia haastattelemalla ihmisryhmiä, joita asia koskee

15 Valmistelija muodostaa hankkimiensa tietojen pohjalta vaihtoehtoja Mukana on vähintäänkin kaksi vaihtoehtoa eli nykyinen tilanne jatkuu (päätöstä ei tehdä) ja päätösesitys. On hyvä pitää aina mukana 0- vaihtoehto eli kuvaus siitä, mitä tapahtuisi, jos nykytilan mukainen kehitys jatkuu Vaihtoehdot tulee kuvata siten, että kaikki ymmärtävät niiden sisällön 1. Vaihtoehtojen kuvaaminen

16 Muodostetut vaihtoehdot tunnistetaan esimerkiksi jonkin väestöryhmän, kuten ikääntyneiden näkökulmasta tai yleisemmin kunnan tavoitteiden näkökulmasta Vaikutusten tunnistaminen tehdään useimmiten valmistelijan, sosiaali- ja terveydenhuollon tai muiden asiantuntijoiden yhteistyönä Yleisesti käytetään työpajatekniikoita, joihin osallistuu myös luottamushenkilöitä tuoden esiin kuntalaisten näkökulman vaikutusten tunnistamisessa Vaikutusten tunnistamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi SWOT-analyysia Tunnistamisessa pohditaan, millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kuhunkin vaihtoehtoon liittyy

17 Valmistelija arvioi vaihtoehtojen vaikutukset ja vertailee vaihtoehtoja Vertailun perusteella valmistelija esittää päätettäväksi yhden vaihtoehdoista Hän kirjaa myönteiset ja kielteiset vaikutukset esitykseen Myös muut vaihtoehdot vaikutuksineen tuodaan esille Valmistelija voi tehdä lautakunnalle vain yhden päätösehdotuksen, mutta myös muut tarkastellut vaihtoehdot tuodaan lautakunnalle tiedoksi. Ennakkoarvioinnin tulokset voivat sisältyä esittelytekstiin tai olla sen liitteenä arviointitaulukkona tai sanallisessa muodossa 3. Vaihtoehtojen vertailu

18 Arviointitaulukko - esimerkki VAIKUTUKSET NYKYTILA (0- vaihtoehto) Asiakas ja kuntalainen Palveluiden järjestäminen Henkilöstö Talous Ympäristö Johtopäätökset Vaihtoehto 1 tai Muutosesitys 1 Vaihtoehto 2 tai Muutosesitys 2

19 Muuramessa on käyty päihdetyön päiväkeskuksen toiminnasta ajoittain keskusteluja sosiaalilautakunnassa ja myös muilla foorumeilla Nähtiin tarpeelliseksi pohtia erillisessä työkokouksessa päihdetyön päiväkeskuksen vaihtoehtoisia toimintamalleja ESIMERKKI: Muurame- Päihdetyön päiväkeskuksen vaihtoehtoiset toimintamallit

20 Muuramen kunnan sosiaalitoimen, Jyväskylän Katulähetyksen ja Muuramen seurakunnan edustajat kokoontuivat Stakesin ja ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden johdolla miettimään vaihtoehtoisia tapoja järjestää päihdetyön päiväkeskustoiminta Työskentelyn pohjaksi oli tehty SWOTanalyysi päihdetyön päiväkeskuksen nykytilasta Työkokouksessa asian käsittelyä jatkettiin ennakkoarvioinnin keinoin Lopputuloksena syntyi taulukkomuotoinen yhteenveto, jossa arvioidaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Ennakkoarvioinnin tekemiseen kului aikaa 3 tuntia Ennakkoarviointiprosessin kulku ja osallistujat

21 Vaihtoehto I: Jatketaan nykyiseen tapaan ja sovitaan toiminnan vakiinnuttamisesta kunnan ja Katulähetyksen kesken ainakin 3-5 v. tähtäimellä Vaihtoehto II: Päihdetyön päiväkeskuksen toiminta lakkautetaan kokonaan viimeistään Vaihtoehto III: Päihdetyön päiväkeskuksen toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi. Toimintamalli pysyy pääosin ennallaan, kirpputoritoiminta päättyy. Kunta resursoi toimintaa 0,5 työntekijän työpanoksella. Pitkäaikaistyöttömien työpajan ja päihdetyön päiväkeskuksen toimintoja yhdistetään. Vaihtoehto IV: Seutumalli. Kunta ostaa palveluja Jyväskylän Katulähetykseltä nykyisessä laajuudessaan. Muuramessa ei ole omia palvelupisteitä, palvelut on haettava Jyväskylästä Tarkastellut vaihtoehdot

22 Vaihtoehtoja vertailtiin seuraavien vaikutusten ja tavoitteiden kautta: Lopullinen syrjäytymisen ehkäisy toiminnan tavoitteena, vertaistuen saaminen asiakkaille, yhteistyöverkoston kokoaminen, yhteistoiminta, päihdetyön laatu ja rooli, terveysvaikutukset ja kustannusvaikutukset Vaihtoehtojen vertailu

23 PÄIHDETYÖN PÄIVÄKESKUKSEN VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT JA ENNAKOIDUT VAIKUTUKSET TAVOITTEET/ VAIKUTUKSET MALLI 1 Jatketaan nykyiseen tapaan, sovitaan toiminnan vakiinnuttamisesta 3-5v MALLI 2 Toiminta lakkautetaan viimeistään MALLI 3 Toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi, kunta ei järjestä kirpputoritoimintaa (erill. sopimus), ½ työntekijän työpanos MALLI 4 Seutumalli. Kaikki Katulähetyksen Jkl:n palvelut käytettävissä seudullisesti. Ei toimipisteitä Muuramessa. Lopullinen syrjäytymisen ehkäisy toiminnan tavoitteena -Hyviä esimerkkejä syrjäytymisen ehkäisystä löytyy - Kymmenkunta sinnittelee raittiina nykyisillä palveluilla -Jonkin verran tehdään palveluohjausta -Sivutuotteena sosiaalista kontrollia positiivisessa mielessä (vrt. sos. Isännöinti) - Millä tuetaan raittiina sinnittelyä? - Asiakkuudet siirtyvät muualle: sosiaalityö, terveyskeskus, seurakunta, päihdepalvelusäätiö - toimeentulotukimenot kasvaa - on välillinen vaikutus -Ei suurta muutosta nykytilaan - Vapaaehtoistyön osuus pienenee - Onko kunnalle kalliimpaa? - Päihdetyön osaaminen täytyy hankkia jostakin (työllistetty, kouluttautuminen) -Toteutuu parhaiten ja kokonaisvaltaisesti -Miten palvelut viedään kuntien reuna-alueille? -Ostaisiko Katulähetys Kettulan? -Ei tavoita suurta osaa nykyisistä asukkaista Vertaistuen saaminen asiakkaille - Ainut vain päihdeongelmaisille tarjolla oleva oma ryhmäjuttu = vertaistuki -Ryhmän ja pysyvän työntekijän tuki on tärkeää (ei ole pelkkää syömistä ) - Asiakkaat heitteillä, kukin ohjautuisi oman mielensä mukaan jonnekin/ei minnekään? -Pystyykö kunta antamaan vapaaehtoistyön tarjoamaa tärkeää tukea? -Kuka/mikä kunnan työntekijä vastaisi toiminnasta? -Jos palvelut on vain Jkl:ssä, mennäänkö sinne asti? Yhteistyöverkoston kokoaminen, yhteistoiminta -Katulähetyksellä vankka perinne ja osaaminen - Vahva srk:n kerho- ja piiritoiminta tukena -Srk:n ja kunnan yhteistyö keskeinen toiminnan pyörittämisessä - Muut ryhmätoiminnat ja jäljelle jäävät verkostot elintärkeitä -Srk:n rooli kasvaisi, mutta resurssit eivät riitä laajempaan toimintaan -Yhteistyö ns. virkamiesverkostoon tiivistyisi ja vapaaehtoistyön toimijoihin löyhentyisi -Meneekö liikaa virkamiesmäiseksi? -Kunnalla ok paikalliset verkostot -Toimintojen keskittäminen heikentäisi paikallisia verkostoja -Mahdollisuus uusiin avauksiin: esim. sosiaalinen isännöinti kerrostalo-kohtaisesti (erityistukea, räätälöidyt mallit)

24 PÄIHDETYÖN PÄIVÄKESKUKSEN VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT JA ENNAKOIDUT VAIKUTUKSET TAVOITTEET/ VAIKUTUKSET MALLI 1 Jatketaan nykyiseen tapaan, sovitaan toiminnan vakiinnuttamisesta 3-5v MALLI 2 Toiminta lakkautetaan viimeistään MALLI 3 Toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi, kunta ei järjestä kirpputoritoimintaa (erill. sopimus), ½ työntekijän työpanos MALLI 4 Seutumalli. Kaikki Katulähetyksen Jkl:n palvelut käytettävissä seudullisesti. Ei toimipisteitä Muuramessa. Päihdetyön laatu ja rooli -Ei tavoita läheskään kaikkia asiakasryhmiä (mm. nuoret, nuoret aikuiset, työssäkäyvät) - Ehkäisevänä palveluna ei oikein toimi -Ontuvatko viranomaisyhteydet? - Kaikki vähäkin supistuu pois -Lähempänä kuntahallinnon prosesseja, tavoitteita ja strategioita - Ehkäisevä puoli ei oikein toimi tässäkään -Työpajatoiminta säilyy, mutta kunnan rooli siinä kasvaa -Työntekijöiden kouluttaminen helpompaa -Ei tavoita kaikkia nykyisiä asiakkaita - Mahdollisuuksia enemmän, mutta ei välttämättä takaa ehkäisevän päihdetyön toteutumista -Enemmän porkkanoita tarjolla -Työntekijöiden osaaminen korkeammalla tasolla -Päihteettömät toimipisteet, arkielämän, matalan kynnyksen paikat, työ-valmennus yms. Terveysvaikutuk set -Positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen (ulkoilu, lähteminen liikkeelle ja ruokailu) ja psyykkiseen terveyteen (ihmisten tapaaminen yms.) - Kielteisiä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen (ks. malli 1.) -Positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen (ulkoilu, lähteminen liikkeelle ja ruokailu) ja psyykkiseen terveyteen (ihmisten tapaaminen yms.) -Jos asiakas muuttaa J-kylään: terveysvaikutukset kuten 1. ja 3. mallissa. -Jkl:ssä kokonaisuutena paremmat kohdennetut terveyspalvelut. - Psyykkinen terveys voi heikentyä, kun läheisverkosto supistuu. Kustannusvaikutukset - Melko kallista kunnalle, vaikuttavuuden arviointi lähes mahdotonta -Tarvitsee kaikkien tukea: Srk ja kunta keskeisiä -Kunta säästää /vuosi (vrt 1 x 6 kk laitoskuntoutusjakso) lyhyellä tähtäyksellä -Pitkällä tähtäyksellä kustannukset noussevat, ellei tilalle tule korvaavia palveluita -Kunnan menot As Oy Kettulan remonttikustannuksiin lisääntyy -Yhteistyö terveystoimen kanssa tiivistyy ennaltaehkäistäisiin paremmin terveysongelmia ja sitä kautta kustannukset laskisivat (huom. erikoissairaanhoidon kustannukset) - Mahdollinen vaikutus: toimeentulotuen hakemisen väheneminen ruokapaketit??? -Asiakkaille lisää menoja matkustamisesta -Palvelujen keskittäminen laskee hoitopäivän hintaa -Ruokajakelu Muurameen mahdollinen vaikutus: toimentulotuen hakemisen väheneminen???

25 Asiaa käsiteltiin sosiaalilautakunnassa Ennakkoarvioinnin tulokset kuvattiin tiivistetysti esittelytekstissä ja SWOT-analyysi sekä yhteenvetotaulukko olivat esitystekstin liitteenä Ennakkoarvioinnin tulokset ja päiväkeskustoimintaan muutoinkin tulossa olevat muutokset huomioiden esittelijä näki tarpeelliseksi ehdottaa, että päihdetyön päiväkeskuksen toiminnan jatkaminen nykyisessä muodossaan on perusteltua Asian käsittely lautakunnassa

26 Raportoinnin laajuus ja tapa riippuvat siitä millaiselle päätöksenteon tasolle ja toimijalle raportoidaan Raportoinnin muotoon vaikuttaa myös arvioinnin laajuus Arvioinnin yhteenveto voidaan esittää taulukkona vaikutuksista tai tavoitteiden toteutumisesta, hyötyjen ja haittojen kuvauksella Raportoinnin kieli ja käsitteistö tulee pitää selkeänä yleiskielenä, jotta mahdollisimman monet voivat sen ymmärtää Myös tietojen lähteet ja käytetyt menetelmät on hyvä kuvata Arvioinnin raportointi

27 Paikalliset periaatteet ja kriteerit sille, milloin arviointi tehdään tunnistetaan ne päätökset, joissa ennakkoarviointi on tarpeellinen, ettei synnyt kuormitusta tarpeettomista ja byrokraattisista arvioinneista Päätettävä, missä laajuudesta arviointi toteutetaan Arvioinnin toteuttamistapa on kunnan päätettävissä kulloisenkin päätöksen yhteydessä Miten ennakkoarviointi etenee virkamiesvalmistelun yhteydessä? Miten ennakkoarviointi etenee, kun tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa? Lomakkeet ja muut työkalut ennakkoarviointia varten (ohjeistus esittelykäytännöstä tms.) Ennakkoarvioinnin toteuttamisen toimintamalli

28 Koulutus valmistelijoille, kuntajohdolle, luottamushenkilöille yhteistä keskustelua Ennakkoarvioinnin osaajia muutama Yhteiskehittely Konsultointia ja tukea työmenetelmän käyttöön Vertaistukea Asiantuntijaverkoston luominen: toimialan sisältä, eri toimialoilta, kunnan ulkopuolelta Ennakkoarviointipankki esimerkkejä arvioinneista Sähköinen työkalu vuorovaikutteisuus? Seuranta Ennakkoarvioinnin toteuttamisen toimintamalli

29 Erilaisten näkemysten esille tuomisen mahdollisuus monipuolisesti ja tasapuolisesti käsitystä ennakkoarvioinnin kohteesta Menetelmä on melko nopeaa ja käytännönläheinen työelämän kehittämisen väline, joka tarjoaa myös systemaattisen tavan kuvata ja käsitellä arvioitavaa kohdetta Ennakkoarvioinnissa voidaan käsitellä sekä isoja että pieniä työelämän kehittämisen kohteita Menetelmä lisää osallistumista ja yhteistyötä sekä tukee avoimuutta eri toimijoiden ja asiantuntijoiden välillä, mahdollistaa poikkihallinnollista yhteistyötä Se lisää päätösten ja suunnitelmien vaikutustietoisuutta Kokemuksia ennakkoarvioinnista

30 Irrallisuus ennakkoarvioinnin yhdistäminen valmistelurutiineihin Viekö liiaksi aikaa normaalista arkityöstä? On ainakin aluksi työläs ja siten arvioinnista saattaa tulla turhan pintapuolinen Johdon sitoutuminen Menetelmän tuntemus Vaarana liiallinen subjektiivisuus (tarkastelee liiaksi omasta näkökulmastaan ja suosii jotakin tiettyä vaihtoehtoista mallia) Hidastaa päätöksentekoa ja valmistelua Asenteet saattavat olla esteenä menetelmän käytölle, esimerkiksi vahva sektoriajattelu organisaatiossa estää monialaisen arvioinnin toteuttamisen Kustannusvaikutusten arviointi ennaltaehkäisevässä työssä vaikeaa Kokemuksia ennakkoarvioinnista

31 KIITOS MIELENKIINNOSTA! HYVÄÄ SYKSYÄ!

32 THL IVA-käsikirja Säädösehdotusten vaikutusten arviointi, Oikeusministeriö WHO International Health Impact Assessment Consortium The Health Development Agency Englannissa tarjoaa HIA:n toteuttajille runsaasti tietoa nettisivuillaan ja Hyödyllisiä linkkejä

33 ECHP, European Centre for Health Policy Health Impact Assessment. Main concepts and suggested approach. Gothenburg consensus paper. Brussels: ECHP&WHO, Regional Office for Europe. Gopenhagen Ståhl T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E. & Leppo K. (toim.) Health in all Policies, Prospects and potentials. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Kauppinen T, Nelimarkka K & Helinko A Vaikutusten nopea ennakkoarviointi kuntapäätöksissä esimerkkinä nopea ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1, Kemm J, Parry J & Palmer S. (toim.) Health impact assessment. Oxford University Press, New York. Liimatainen L & Ryttyläinen K. (toim.) Innovoi, vaikuta, arvioi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän Yliopistopaino. Nelimarkka, K. & Kauppinen, T Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. Stakes, Oppaita 68. Gummerus Kirjapaino Oy: Vaajakoski.

34 Päivärinne, M Terveysvaikutusten arviointi Salossa. Uuden menetelmän omaksuminen päätöksentekoon. Pro gradu tutkielma. Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos. Tampere. Ryttyläinen K & Liimatainen L IVA kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa: Liimatainen L, Ryttyläinen K. (toim.). Innovoi, vaikuta, arvioi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän Yliopistopaino, Jyväskylä, Sundquist S, Oulasvirta Leena (toim.) Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntaliitto. Luettavissa: Wessman J, Kauppinen T Eihän niitä terveysvaikutuksia ehdi etukäteen selvittää sosiaali-, terveys- ja opetustoimen valmistelijoiden kokemuksia ennakkoarvioinnista. Premissi 2, Wilskman K, Ståhl T, Muurinen S, Perttilä K Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa. Raportti kunnanjohtajakyselystä Työpapereita 16/2008. Stakes.

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (IVA)

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (IVA) VeTe IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (IVA) Hyvinvointijohtamisen monet ulottuvuudet Turku 29.3.2011 Projektisuunnittelija, VeTeTH- hanke Sijainti VeTe Salo- Turku 52 km Salo- Helsinki 120km

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Näkökulmia osahankkeiden arviointiin Kivipelto, Minna; Heinonen, Hanna; Larivaara, Meri; Jonsson, Pia Maria; Kotiranta, Tuija; Vierros, Anne; Vuorenmaa, Maritta; Maijanen,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin

Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin Ympäristöministeriön raportteja 16 2013 Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin Tiina Jääskeläinen, Petrus Kautto ja Jukka Similä YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Terveyden edistämisen

Terveyden edistämisen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Terveyden edistämisen laatusuositus Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1975-8 (nid.) ISBN 952-00-1976-6 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot