Ennakkoarviointimenetelmän esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkoarviointimenetelmän esittely"

Transkriptio

1 Ennakkoarviointimenetelmän esittely Sosiaalitaito Järvenpään kaupunki

2 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset osana ennakkoarviointeja Päätös Ennakkoarvioinnit, prosessin aik., jälkikäteisarvioinnit ei vain ennakointia vaan aktiivista vaikuttamista! organisaatioonei vain riskien tunnistamista vaan edistämistä! Ihmisiin-, ympäristöön-, talouteen-, KieliVA, Lava, Miva, Suva, Sva, Teva, Tva, (y)tva, Integroitu vaikutusten arviointi kuten säädösvalmistelussa ja Kuntaliiton oppaassa (www.om.fi/etusivu/parempisaantely/vaikutustenarviointi

3 Vaikutusten arviointi ja vertailu, malli 1 vaikutus 0-vaihtoehto Vaihtoehto 1 Vaihtoehto euroa euroa euroa 2 25 kpl 10 kpl 5 kpl vaikutus 3 vaikutus turvattomuuden tunne lisääntyy, vastuun otto vähenee turvattomuuden tunne säilyy ennallaan, vastuun otto vähenee turvattomuuden tunne vähenee, vastuun otto kasvaa

4 Esimerkki: Muurame, päihdetyön päiväkeskus Muuramen kunnan sosiaalitoimen, Jyväskylän Katulähetyksen ja Muuramen seurakunnan sisältöasiantuntijat miettivät vaihtoehtoisia tapoja järjestää päihdetyön päiväkeskustoiminta. työkokous, 3 tuntia. Pohjaksi oli tehty SWOT-analyysi päihdetyön päiväkeskuksen nykytilasta Vaihtoehto I: Jatketaan nykyiseen tapaan ja sovitaan toiminnan vakiinnuttamisesta kunnan ja Katulähetyksen kesken ainakin 3-5 v. tähtäimellä Vaihtoehto II: Päihdetyön päiväkeskuksen toiminta lakkautetaan kokonaan Vaihtoehto III: Päihdetyön päiväkeskuksen toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi. Vaihtoehto IV: Seutumalli. Kunta ostaa palveluja Jyväskylän Katulähetykseltä nykyisessä laajuudessaan. Vaihtoehtojen vertailu: Lopullinen syrjäytymisen ehkäisy toiminnan tavoitteena, vertaistuen saaminen asiakkaille, yhteistyöverkoston kokoaminen, yhteistoiminta, päihdetyön laatu ja rooli, terveysvaikutukset ja kustannusvaikutukset

5 Muurame: päihdetyön päiväkeskus TAVOITTEET/ VAIKUTUKSET MALLI 1 Jatketaan nykyiseen tapaan, sovitaan toiminnan vakiinnuttamisesta 3-5v MALLI 2 Toiminta lakkautetaan viimeistään MALLI 3 Toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi, kunta ei järjestä kirpputoritoimintaa (erill. sopimus), ½ työntekijän työpanos MALLI 4 Seutumalli. Kaikki Katulähetyksen Jkl:n palvelut käytettävissä seudullisesti. Ei toimipisteitä Muuramessa. Lopullinen syrjäytymisen ehkäisy toiminnan tavoitteena Vertaistuen saaminen asiakkaille Sivutuotteena sosiaalista kontrollia positiivisessa mielessä (vrt. sos. Isännöinti) Asiakkuudet siirtyvät muualle: sosiaalityö, terveyskeskus, seurakunta, päihdepalvelusäätiö Päihdetyön osaaminen täytyy hankkia jostakin (työllistetty, kouluttautuminen) Ei tavoita suurta osaa nykyisistä asukkaista Yhteistyöverkoston kokoaminen, yhteistoiminta Päihdetyön laatu ja rooli Terveysvaikutukset Kustannusvaikutukset Melko kallista kunnalle, vaikuttavuuden arviointi lähes mahdotonta Tarvitsee kaikkien tukea: Srk ja kunta keskeisiä Kunta säästää /vuosi (vrt 1 x 6 kk laitoskuntoutusjakso) lyhyellä tähtäyksellä Pitkällä tähtäyksellä kustannukset noussevat, ellei tilalle tule korvaavia palveluita Kunnan menot As Oy Kettulan remontti-kustannuksiin lisääntyy Yhteistyö terveystoimen kanssa tiivistyy ennaltaehkäistäisiin paremmin terveysongelmia ja sitä kautta kustannukset laskisivat (huom. erikoissairaanhoidon kustannukset) Mahdollinen vaikutus: toimeentulotuen hakemisen väheneminen ruokapaketit??? Asiakkaille lisää menoja matkustamisesta Palvelujen keskittäminen laskee hoitopäivän hintaa Ruokajakelu Muurameen mahdollinen vaikutus: toimentulotuen hakemisen väheneminen??? koko taulukko: info.stakes.fi/iva/fi/esimerkkeja/sovellukset/muuramepaihde.htm

6 Rakkaan lapsen monet nimet terveysvaikutusten arviointi (ympäristö), TVA (STM Oppaita 1991:1) terveysvaikutusten arviointi (laaja terveyskäsitys), TVA (Terveys ohjelma) sosioekonomiset terveyserot huomioiva terveysvaikutusten arviointi, TeVA (www.teroka.fi) mielenterveysvaikutusten arviointi, MIVA (STM Selvityksiä 2008:33) sosiaalisten vaikutusten arviointi, SVA (STM Oppaita 1996:2) sukupuolivaikutusten arviointi, SUVA (www.minna.fi) lapsivaikutusten arviointi, LAVA (Stakes M230) ihmisiin kohdistuvat vaikutukset?

7 35-vuotiaan jäljellä oleva elinaika eri sosiaaliryhmissä Tällä hetkellä 35- vuotias työntekijämies voi odottaa elävänsä 74- vuotiaaksi. Samanikäinen johtavassa asemassa oleva mies voi odottaa elävänsä 80- vuotiaaksi Ero 2,2 vuotta 44 Ero 4,7 vuotta Jäljellä olevia elinvuosia Naiset Miehet Ero 3,2 vuotta Ero 6,0 vuotta Ylempi toimihenkilö 34 Alempi toimihenkilö 32 (www.teroka.fi, Valkonen ym., Hyvinvointikatsaus Maanviljelijä 2003; 2:12-18) Työntekijä

8 Keravan työllisyysyksikön toiminnan kehittäminen 1/2 Työllisyysyksikön toiminnan kehittämistä tarkasteltiin 1) voimavarojen 2) menettelytapojen osalta Työllistämistoiminnan menettelytavoissa mietittiin, millä tavoin toimintaa harjoitetaan A) Pääasiallisesti pyritään toimimaan asiakaslähtöisesti, menettelytavat vaihtelevat B) Joustava, asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioonottava C) Pelkästään työllistämiseen tähtäävä toiminta Mallien vaikutuksia tarkasteltiin asiakkaan elämäntilanteen, motivaation, perheenjäsenien, ihmissuhteiden, toimeentulon, terveydentilan ja itsetunnon osalta

9 Keravan työllisyysyksikön toiminnan kehittäminen 2/2 ASIA- KAS Elämäntilanne Motivaatio 2.0. Nollavisio - asiakkaalle pyritään osoittamaan hänelle mahdollisimman hyvin sopiva työpaikka ottaen huomioon hänen henk.koht.tarpeensa ja resurssinsa - asiakas saa jonkin verran tukea ja apua selviytyäkseen työssäolosta - monia pettymyksiä työnhaussa kokeneet asiakkaat saattavat motivoitua uudelleen huomattuaan, että heille on mahdollista löytää työpaikka - lisäksi henk.koht. tuki erilaisten käytännön ongelmien ratkaisussa luo uutta uskoa omaan selviytymiseen 2.1. Kuntouttavampi/ yksilöllisempi toimintamalli - käytetään enemmän aikaa asiakkaaseen tutustumiseen ja hänen vahvuuksiensa ja heikkouksiensa selvittämiseen, mikä edesauttaa oikeanlaisen työpaikan valinnassa - voidaan tehdä henkilökohtaisempia ja elämän eri osa-alueita kokonaisvaltaisemmin huomioonottavia ratkaisuja - edellisessä kohdassa (nollavisio) mainittujen asioiden hoitamiseen käytetään enemmän aikaa ja resursseja 2.2. Työllistämiseen tähtäävä - mahdollisuus siihen, että asiakas ohjataan vääränlaiseen työhön kasvaa, esim. työ on liian vaativaa, mikä aiheuttaa stressiä ja näin lisää asiakkaan ongelmia - vastuu työssäpärjäämisessä ja ongelmien ratkaisusta jää ihmiselle itselleen - alkuun esim. työaikojen noudattaminen omatoimisesti saattaa olla hankalaa - ilman tukea arkipäivän asiat voivat olla liian vaikeita yksin hallittaviksi, motivaatio katoaa

10 Mitä hyötyä on käyttää? Luottamushenkilöt Lisää luottamusta päättäjiin Antaa päättäjille tietoa ja parantaa mahdollisuuksia punnita päätösten vaikutuksia Auttaa arvioimaan toteuttavatko päätökset organisaation strategisia tavoitteita Työntekijät Vähentää palvelujen tarvetta Tuottaa perusteluja päätöksentekoon Tukee sitoutumista, monialaista yhteistyötä ja kokonaisvaltaista tarkast. Lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä Vähentää uudelleen valmistelua? Parempia palveluja ja päätöksiä (Kauppinen, Hallinnon tutkimus 2009/2)

11 Ennakkoarviointi on ajankohtaista liittyy useaan ohjelmaan ja politiikkaan, Kasteeseen, tulevaan terveydenhuoltolakiin toteuttaa eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjaa useat kunnat ottamassa käyttöön (38% käyttää), kuntaliitto päivittää suositusta arvioinnista kuntien valtuustoille osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita kaupungin strategian toimeenpanon väline tehdään jo nyt; osa normaalia hyvää valmistelua, nyt vain systemaattisemmin ja läpinäkyvämmin

12 Normiperuste: Kansalliset ohjelmat ja politiikat edellyttävät, mm. Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma, "erot huomioon ottavaa terveysvaikutusten arviointi" Kaste, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma : "tuetaan paikallisten arviointikäytäntöjen muotoutumista" Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma: "Kehitetään päätösten lapsivaikutusten arviointia" Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Mieli-ohjelma Vampo- hallituksen vammaispoliittinen ohjelma Hyvinvointi 2015 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 Terveyden edistämisen laatusuositukset

13 Terveydenhuoltolaki 11 2 luku Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 11 Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. (Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi (HE 90/2010) voimaan 5/2011)

14 Terveydenhuoltolaki 12 2 luku Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 12 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa - Väestöryhmittäinen seuranta ja raportointivelvollisuus sekä: Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä ja yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. (Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi (HE 90/2010 vp) voimaan 5/2011)

15 Kustannusperuste: säästöjä Palveluiden kustannukset usein tiedossa, edistämisen säästöt harvoin näkyvissä: Työttömien terveystarkastuksen hoitajan palkka 4-5x takaisin 1 koulukuraattori/8 koulupudokasta vähemmän (á1m ) päihdetyössä yhden henkilön kuukauden tehohoidon kustannukset kustantaisivat kahden työntekijän vuosipalkan lastensuojelun hinta /vuodessa? lonkkamurtuman hinta /ehkäisevät toimet? ks Matti: (Kiiskinen ym: Terveyden edistämisen mahdollisuuksien arviointi - vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (STM:n julkaisuja 2008:1, Kuopion kaupunki, Valtiontalouden tarkastusvirasto: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, www2.haukipudas.fi/dynastia5/kokous/kokous HTM,

16 Kainuu: työttömien terveystarkastus Aloita ennakkoarviointi jos: lautakunta oma-aloitteisesti tekee selvityksen tai suunnitelman tarpeen mukaan kun vastataan lausuntoihin, esityksiin tai kirjeisiin valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle Ei arviointia: yksilöhuoltojaosto, oikaisuvaatimukset, viranhaltijoiden nimeämiset ja tiedoksi merkittävät asiat Asia: Työttömille suunnatut terveystarkastukset Kainuussa Toimielin: Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hankkeen ohjausryhmän kokous 30/ Valmistelija(t): projektipäällikkö Matti Heikkinen Esittelijä: Toiminta jatkuu nykyisellään: Vaihtoehto 1: Vaihtoehto 2: Esitys: Työttömille suunnattuja terveystarkastuksia ei ole järjestetty. Työttömille suunnattuja terveystarkastuksia järjestetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysasemilla osana perusterveydenhuollon kansanterveystyötä. Terveystarkastukset hankitaan ostopalveluna. Vaikutus asiakkaisiin ja asukkaisiin Terveydentila jää selvittämättä ja sairaudet voivat pahentua. Työttömät ruuhkauttavat päivystysvastaanottoa. Asiakkaan kokonaisterveydentila jää selvittämättä. Heikommassa asemassa olevat voivat huonommin. Ei vaikutusta kansansairauksiin. Palvelut olisivat saatavilla kattavasti ympäri Kainuuta kaikille kainuulaisille. Asiat hoidossa kun jokaiselle työttömälle tehdään tarkastus ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Keskeisiä kansansairauksia voidaan ennaltaehkäistä. Olisi kohdennettua, räätälöityä palvelua, kun ostetaan juuri tälle ryhmälle. Asiakkaiden tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi. Tarkastusten jatkuvuus voi kärsiä, koska ostopalveluissa tuottaja voi vaihtua kilpailutuksen myötä, tiedonkulku voi katketa salassapito ym. säädökset

17 Kainuu: työttömien terveystarkastus Vaikutus henkilöstöön Vaikutus johtamiseen, palvelujen järjestämiseen ja tuotantotapoihin Vaikutus talouteen (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä) Työttömien kanssa työskentelevien henkilöiden, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto ja työ- ja elinkeinohallinto[stheim121], työn kuormitus lisääntyy. Asiakkaiden tarpeisiin ei voida vastata. Asiakasta koskevia päätöksiä, suunnitelmia ja ratkaisuja joudutaan tekemään vähäisemmillä tiedoilla.[stheim122] Asiakkaat hakeutuvat hoitoon entistä sairaampina, jolloin erityissairaanhoidon tarve kasvaa. Hoitoprosessit pidentyvät. Yhteistyötä julkisen sektorin terveydenhuollon kanssa ei ole.[stheim127] Asiakasta koskevia palveluita / ratkaisuja joudutaan tekemään vähäisemmillä tiedoilla.[stheim128] Lyhyellä aikavälillä voi säästää terveydenhuollon kustannuksia.[stheim1210] Pitkällä aikavälillä lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Valtionosuusjärjestelmä tukee toiminnan järjestämistä. Valtionosuudet suuntautuvat johonkin muuhun toimintaan.[stheim1211] Huomioi myös kuntien ja kuntayhtymän välinen sopimus palveluiden järjestämisestä. Esimerkiksi nimetyt työntekijät[stheim123], jotka vastaavat terveystarkastuksista. [1] Toimiva ajanvarauskäytäntö sekä tiedonsiirtoon ja -suojaan liittyvät asiat huomioitava.[stheim124] Nykyisiä ja uusia työmenetelmiä tuettava. [2] Kuntayhtymän omat lääkärit / terveydenhuollon osaajat voimavara! Lisää verkostomaista yhteistyötä ja poikkihallinnollista yhteistyötä (sosiaali- ja terveyspalvelut, työllistämis- ja kuntouttamispalvelut). Yhteistyö korostuu siirtymävaiheissa, työnhakija palaamassa työelämään. esim. sairaslomalta, kuntoutustuelta. [3] Lyhyellä aikavälillä lisää terveydenhuollon kustannuksia terveyspalveluiden ja lääkäripalveluiden lisääntyneenä kysyntänä. Pitkällä aikavälillä säästää terveydenhuollon kustannuksia. [4] Palvelu kohdentuu osin terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon suurkäyttäjiin, mikä auttaa hallitsemaan palveluiden käyttöä ja kysyntää pitkällä aikavälillä. [5] Vaikutus välillisesti kuntatalouteen (yli 500 pv työttömänä ollut henkilö siirtyy esim. sairauslomalle tai kuntoutukseen). [6] Tiedonsiirto huomioitava ostopalvelussa. Hankinnat kilpailutettava.[stheim125] Ostopalvelun tuottajat vaihtuvat.[stheim126] Lisää yhteistyötä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.[stheim129] Mahdollisuus räätälöidä ja ostaa työterveyshuollon tyyppinen ratkaisu. Tämä olisi perusteltua siitä näkökulmasta, että tavoitteena on työmarkkinoille pääseminen / suuntautuminen. Voi tulla omaa toimintaa kalliimmaksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi terveyteen ja työkykyyn liittyvän alkuhaastattelun hinta v oli keskimäärin 250 euroa per/hlö. [7] Lääkäripalveluiden kilpailutettu hinta oli 260 e/h. [8] [stheim1212] Esimerkkihinnoilla palvelu on mahdollista ostaa vuosittain n. 150 henkilölle, mikäli toiminta järjestetään valtionosuuden suuruisena

18 Kainuu: työttömien terveystarkastus Vaikutus Kainuun elinvoimaan Entistä sairaampi väestö, joka siirtyy eläkkeelle ja kuolee aiemmin. [9] [stheim1213] [10] Työttömien tilanne heikkenee, syrjäytyminen syvenee, ammattitaito häviää. [stheim1214] Investointi työikäisen väestön elinvoimaan. Kainuun elinvoiman perustana terve ja hyvinvoiva kainuulainen. Ehkäisee syrjäytymistä, työttömyyden pitkittymistä ja ennen aikaisia siirtymisiä eläkkeelle [stheim1215] (yhteys rakenteelliseen työttömyyteen). Edistää työllisyyttä. Investointi terveydenhuollon palveluja tuottaville yrityksille. Vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen Ei vaikutusta terveys- ja hyvinvointieroille. Terveys- ja hyvinvointierot vähintään säilyvät.[stheim1216] Kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Huomioi myös kehittämishankkeet Kainuulainen työkunto ( ) sekä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli ( ) -hankkeissa on mallinnettu terveystarkastus ja toimintamalli. (Mahdollinen optio Kainuulainen työja terveyskunnon toimintamalli - hankkeelle ) THL:n kehittämishanke, Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke, kestää vuoden 2010 loppuun. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) tavoitteet ja toimenpiteet tukevat pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämistä

19 Hki: Kouluterveydenhoitaja 1/3 Terltk: 120 arviota vuonna 2009: "Ratkaisulla ei Helsingin olosuhteissa ole merkittäviä terveysvaikutuksia." "Asian laadun vuoksi terveysvaikutusten arviointia ei tehdä." LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA KOULUTERVEYDENHOITAJAN LÄSNÄOLOSTA KOULUILLA KAIKKINA KOULUPÄIVINÄ Terke "Päätösvaihtoehdot laaditaan ns. nollavaihtoehtona, esitysvaihtoehtona 1 ja esitysvaihtoehtona 2. Tässä toivomusponnessa vaikutuksia arvioidaan seuraavilla ulottuvuuksilla: peruspalvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu, fyysinen elinympäristö, sosiaalinen elinympäristö ja elintavat

20 Hki: Kouluterveydenhoitaja 2/3 "Esitysvaihtoehto 1 edustaa toivomusponnen esitystä terveydenhoitajasta jokaiseen kouluun jokaisena koulupäivänä. Tässä järjestelmässä saatavuus ei olisi tasapuolista kaikille helsinkiläisille perusasteen oppilaille. Toiset saisivat suhteessa enemmän palveluita kuin toiset. Mitattu laatu ei välttämättä paranisi. Sen sijaan oppilaat kokisivat järjestelyn fyysisesti ja myös sosiaalisen elinympäristön näkökulmasta turvallisena. Tässäkään vaihtoehdossa terveydenhoitajan koululla läsnäoloajat eivät suoranaisesti vaikuta oppilaan elintapoihin. Tämä malli tuottaa 4,8 miljoonan euron lisäkustannukset vuositasolla.."

21 Hki: Kouluterveydenhoitaja 3/3 "Terveyslautakunta hyväksyi lausunnon äänin 6 ( Autti, Kousa, Kuuskoski, Ravela, Tuoinen, Malinen) 2 (Razai, Muurinen) jäsen Tuomisen jäsen Autin kannattamana lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi ehdottamalla lisäyksellä esittelijän ehdotukseen: "

22 Prosessi: Espoon malli (tilanne ) ENNAKKOARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA / Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö arvioi tarpeen, päätetään viime kädessä storyssä) Ennakkoarviointi täytyy tehdä: jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle, silloin kun lautakunta päättää palvelua koskevasta linjauksesta tai suunnitelmasta, tarpeen mukaan kun vastataan lausuntoihin, esityksiin tai kirjeisiin Ennakkoarviointia ei toteuteta silloin kun kyseessä on yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimus, viranhaltijoiden tai toimen täyttäminen tai tiedoksi merkittävä asia. 2. Vaikutusten tunnistaminen A) Asiakas ja kaupunkilainen Onko päätöksen kohteena jokin tietty ihmisryhmä? (sukupuolen, iän, asuinpaikan...) Onko tunnistamasi väestöryhmän sisällä jokin alaryhmä, johon vaikutukset erityisesti kohdistuvat? (terveyden, toimintakyvyn, tulojen, koulutuksen, ammattiaseman...) Mitkä tekijät ja miten, vaikuttavat tunnistamasi väestöryhmään ja sen alaryhmään? B) Palvelujen järjestäminen Asiakkaan ja kaupunkilaisten osallistuminen kumppaneina, palveluiden johtaminen... C) Henkilöstö henkilöstön määrä, ammatillinen työnjako, organisointi, kuormittuminen, jaksaminen D) Talous kustannukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, kokonaistaloudellinen arviointi E) Organisaation tavoitteet Espoo strategian arvot ja tavoitteet, toimialan, tulosyksikön ja palvelualueen Arviointitaulukko päätösvaihtoehdoista ja päätösesitys 4. Päätöksen vaikutusten seurannasta päättäminen

23 Närpiö: kieliluokka Viime vuosien aikana työn perässä maahan muuttaneiden määrä on lisääntynyt Närpiössä. Maahanmuuttajaperheitä saapuu pitkin vuotta ja lasten koulupaikkojen tarve on akuutti. Lapsilla ei ole ollut riittävää tuntemusta ruotsin kielestä ja kulttuurista, mutta heidät on silti sijoitettu tavalliseen luokkaan. Tämä heikentää heidän mahdollisuuttaan seurata opetusta. IVA-prosessin kulku ja osallistujat Ennakkoarvioinnin tekivät asiaa valmistellut talouspäällikön sijainen ja asian esitellyt koulutoimenjohtajan sijainen. Asian valmisteluun ja ennakkoarvioinnin tekemiseen kului aikaa yhteensä 2,5 tuntia. Tästä ajasta kustannusvertailujen tekeminen vei tunnin. Tarkastellut vaihtoehdot ja vaikutukset IVA:ssa tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli lisämäärärahan hakeminen kieliluokkaa varten. Toisena vaihtoehtona oli tarkasteltiin oppilaiden integroimista tavalliseen koululuokkaan eli aikaisempi käytäntö. Vaihtoehtojen kustannusvaikutuksissa ei ollut eroja. Laadullisesta näkökulmasta kieliluokka osoittautui oppilaiden kannalta paremmaksi. Heillä on mahdollisuus saada räätälöityä intensiiviopetusta omissa kieliluokissaan. Asian käsittely lautakunnassa Koululautakunta käsitteli asian. Päätösesityksen vaikutukset käsiteltiin esittelytekstissä ja toisen vaihtoehdon vaikutukset kirjattiin liitteeseen. Lautakunta hyväksyi esityksen

24 Kauniainen: 70-vuotiaiden maksuton uimahalli Valmistelun lähtötilanne Kauniaisissa ikääntyvien henkilöiden yksi suosituimmista liikuntamuodoista on uinti. Uimahallin kävijöistä vuonna 2006 eläkeläisten lipulla (2 ) käyvien osuus oli noin kappaletta, joka oli kaikista kävijöistä noin 11 %. Kaupungin strategiana on mahdollistaa ikääntyvien Kaunialaisten aktiivinen ja omaehtoinen elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. IVA-prosessin kulku ja osallistujat Arvioinnin teki asian valmistelusta vastannut liikuntasihteeri. Arviointi sisältyi pykälän kirjoittamiseen ja aikaa kului noin tunti. Tarkastellut vaihtoehdot ja vaikutukset vertailtiin maksullista ja maksutonta uintia arviointitaulukossa. Vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen, väestön määrään ja rakenteeseen, elinympäristöön ja elinoloihin, elämänhallintaan ja hyvinvointipalveluihin, mm: eläkeläisiltä uintikertojen lipputulot olivat noin euroa, tämä olisi tulonmenetystä liikuntatoimelle. Toisaalta liikunta-aktiivisuus lisääntyy. Kauniaisissa asuu noin 1000 yli 70-vuotiasta. Liikuntamahdollisuuksien lisääminen todettiin olevan vaikuttava ja edullinen tapa säilyttää sekä fyysistä terveyttä että henkistä toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä mm. kaatumisia ja muita tapaturmia, jotka ovat ratkaisevia esim. pysyvään laitoshoitoon joutumisessa. Maksu voi olla kynnys uinnin aloittamiselle, tasavertaisuus lisääntyy (Espoossa maksuton uinti). Imago liikuntakaupunkina lisääntyy. Uinti on yksi harvoista liikuntamuodoista, jossa julkisen sektorin rooli palvelun tuottajana on vahva, eikä maksuttoman uinnin tarjoaminen aiheuttaisi kilpailua yksityisille palvelun tuottajille. (http://info.stakes.fi/iva/fi/esimerkkeja/sovellukset/uinti.htm)

25 Esimerkkejä netissä: THL.fi/fi/iva

26 Lisätietoa internetissä: IVA-nettikäsikirja IVA-oppimateriaalia Kuntien ennakkoarviointeja Indikaattoreita Matti; alkoholin käytöstä koituvien kustannusten puheeksioton väline Sosioekonomiset terveyserot Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet D773B890FC21/0/TEJOideakortti1_07.pdf

1

1 Vaikutusten ennakkoarviointi Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 17.11.2015 17.11.2015 tapani.kauppinen@thl.fi

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki STM

Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolain painotukset Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Eri toimijoiden välinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kajaanin valtuustosali Kerttu Perttilä, STM

Uuden terveydenhuoltolain vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kajaanin valtuustosali Kerttu Perttilä, STM Uuden terveydenhuoltolain vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Kajaanin valtuustosali 21.3.2011 Kerttu Perttilä, STM Terveydenhuoltolain painotukset Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

EVA ESIMERKKI - VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI MIKKELIN KAUPUNGISSA. Kuntamarkkinat Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori Mikkelin kaupunki

EVA ESIMERKKI - VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI MIKKELIN KAUPUNGISSA. Kuntamarkkinat Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori Mikkelin kaupunki EVA ESIMERKKI - VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI MIKKELIN KAUPUNGISSA Kuntamarkkinat 15.9.2016 Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori Mikkelin kaupunki Kuntalain 410/2015 mukaan kunta edistää asukkaidensa

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa Kuopio Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö 2 Susanna Huovinen 3 Susanna Huovinen 4 Susanna Huovinen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM 1 14.9.2016 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite TOIMINTAOHJE VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN MIKKELIN KAUPUNGISSA. 1. Tausta

Kaupunginhallitus Liite TOIMINTAOHJE VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN MIKKELIN KAUPUNGISSA. 1. Tausta Kaupunginhallitus 2.5.2016 Liite 1 145 TOIMINTAOHJE VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN MIKKELIN KAUPUNGISSA 1. Tausta Kunnassa tehtävät päätökset ovat useimmiten mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimisverkosto 13.5.2016 Heini Koskensalo-Kleemola Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätös-esitysten

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Terveyden edistämisen neuvottelukunta 9.10.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Sisältö Lainsäädäntöperusta Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhoitajapäivät 13.2.2010 Järvenpää Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädännön uudistukset

Lisätiedot

Muutostyön tekeminen kunnassa

Muutostyön tekeminen kunnassa Muutostyön tekeminen kunnassa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 26.-27.3.2014 / Hakusessa päivät, Rovaniemi Kainuun keittämisosio Kainuun maakunta ja kunnat

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä 13.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot