SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalue pyytää tarjoustanne Seinäjoen kaupungin Nurmon Keskustan yleiskaavan tarkistuksen laatimisesta. Suunnittelualueen laajuus on noin ha (Liite 1 ja 2). Suunnittelualue käsittää Seinäjoen Nurmon kaupunginosakeskuksen ja siihen liittyvät lähialueet Hyllykallion suuntaan sekä läheisen Keski-Nurmon maatalousalueen Nurmonjoen molemmin puolin. Alue sijaitsee n. 7 8 km Seinäjoen ydinkeskustasta. Alue on osin kaupunginosakeskuksen rakennettua ympäristöä ja osin rakentamatonta peltoaluetta, jota halkovat Pohjan valtatie (vt 19 ) ja Nurmonjoki. Keski-Nurmontien ja Isokoskentien varret Nurmonjoen molemmin puolin ovat voimakasta maatalousaluetta, joilla sijaitsee useampi kotieläintalouden suuryksikkö (Liite 3). Alueella on voimassa Seinäjoen kaupungin Nurmon keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt vuonna 2003 ja joka kaikilta osin on tullut voimaan vuonna Keski-Nurmon maatalousalueelle osoitetut kotieläintalouden suuryksiköiden (ME-1) ja maatalousaluevaraukset (MT-1) eivät vahvistuneet Nurmon keskustan yleiskaavassa. Korkein hallinto-oikeus kumosi kotieläintalouden suuryksikköjä ja niiden lähialueita koskevat Nurmon keskustan yleiskaavavaraukset vuonna 2006 ( , diaarinro 3223/1/04) (Liite 4). Nurmon kaupunginosakeskuksen ja Hyllykallion välinen alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osin varattu maatalousalueeksi (MT) ja palvelujen alueeksi (P) Pohjan valtatien (vt 19) varressa. Aluevarauksien ajanmukaisuutta tulisi tutkia uudelleen. Seinäjoen itäinen ohikulkutien on rakenteilla ja valmistuu välillä Rengonharju Mäki- Hakolantie vuonna Väli Mäki-Hakolantie - Nurmon keskus valmistunee vuonna Suunnittelualue rajautuu eteläosiltaan käynnissä olevaan Keski-Nurmon osayleiskaavaan, joka on ollut ehdotuksena nähtävillä elokuussa evatyleiskaavat/keski-nurmonosayleiskaava2030.html Nurmon liikuntahallin ympäristössä Kesko on hakenut asemakaavan muutosta tilaavievän maatalouskaupan sekä päivittäistavarakaupan osoittamiseksi alueelle. Hankkeen toteuttamiseksi on käynnistetty vuonna 2012 asemakaavamuutos, joka edellyttää tuekseen yleiskaavan tarkistusta. Hankkeen yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys ja liikenteellisiä selvitys (Liite 5 ja 6 ). Nurmon liikuntahallin lähiympäristössä sijaitsee Seinäjoen seurakunnan Nurmon pappila. Seurakunta omistaa pappilan lisäksi viereisiä peltoalueita. Seurakunta on

2 hakenut pappilan ja viereisten peltoalueiden osalta asemakaavan muutosta vuonna Asemakaavoitus on käynnistetty syksyllä Asemakaavoituksen tueksi on käynnistetty asemakaava-alueen maisemaselvitys ja asuinrakentamisen ideasuunnittelu, joita laativat Arkkitehtitoimisto LSV ja SITO tammikuuhun 2015 mennessä (Liite 7). Pohjan valtatien (vt 19) ja Keski-Nurmontien liittymän ympäristössä on ollut vireillä asemakaavan laadinta Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hakemuksesta ABC liikenneaseman toteuttamiseksi. Asemakaavatyö aloitettiin Nurmon kunnan aikana ja hyväksyttiin Seinäjoen kaupungin valtuustossa vuonna Vaasan hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen vuonna 2013 ( , nro 13/0087/2) eikä kaupunki valittanut päätöksestä (Liite 8 ja 9). Suunnittelualueella on osin voimassa asemakaava. Asemakaavat ovat laadittu eri vuosikymmeninä luvulta lähtien (Liite 10). Nurmon keskustan osayleiskaavan tavoitteena on mm. - tarkistaa voimassa olevan Nurmon keskustan yleiskaavan varauksia suunnittelualueella - osoittaa asemakaavoitettavat alueet ja antaa tavoitteet asemakaavoitukselle - tarkistaa maankäytön ohjausta mm. kaupan osalta Nurmon kaupunginosakeskuksessa ja sen liepeillä sekä Hyllykallio Kivisaaren liikealueen lähialueilla - tarkistaa liikenneverkon toimivuus sekä esittää tavoiteverkko valitulle ratkaisulle - määrittää nykyisen Keski-Nurmon viljelyalueen tuleva maankäytön ohjaus - osoittaa MRL 72 mukaisesti suoraan rakennuslupaan oikeuttavat rakennuspaikat Nurmonjoen rantavyöhykkeellä. Kaavatyö sisältää ainakin seuraavat vaiheet: - Tavoitteiden asettelu / Kehityskuvat - Työohjelma (sis. aikataulun suunnitteluvaiheineen, johon sisältyy myös selvitysten ja osatehtävien aikataulutus ja jaksotus yleiskaavatyön kannalta) - Lähtötiedot, lähtötietoraportti (voi sisällyttää osaksi kaavaselostusta) - Analyysi lähtötiedoista ja selvityksistä - Alustavat tavoitteet (sis. kehityskuvat ja mitoitukset) - Rakennemalli, tulee sisältää väh. 2-3 eri vaihtoehtoa, eri vaihtoehtojen vaikutukset tulee arvioida riittävällä tavalla myös sosiaaliset ja kustannusvaikutukset - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja rakennemallit nähtävillä - Viranomaisneuvottelu Seinäjoella (konsultti esittelee) - Sidosryhmätyöskentely työpaja sidosryhmille (konsultti esittelee) esittely kaupunkisuunnittelujaosto (konsultti esittelee) yleisötilaisuus (konsultti esittelee) - Työneuvottelut 4 kpl Seinäjoella - Luonnosvaihe - Kaavaluonnos ja selostus, vaikutusten arviointi - Sidosryhmätyöskentely esittely kaupunkisuunnittelujaosto (konsultti esittelee)

3 Viranomaistyöneuvottelu Seinäjoella (konsultti esittelee) - Tarkistettu kaavaluonnos ja selostus, tarkistukset vaikutusten arviointiin - Kaavaluonnoksen nähtävilläolo yleisötilaisuus (konsultti esittelee) vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (konsultti laatii) - Työneuvottelut 3 kpl Seinäjoella - Ehdotusvaihe - Tarkistetut tavoitteet - Kaavaehdotus ja -selostus, vaikutusten arviointi - Kaavaehdotuksen nähtävilläolo yleisötilaisuus (konsultti esittelee) vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (konsultti laatii) - Työneuvottelut 3 kpl Seinäjoella - Hyväksymisvaihe - Tarkistettu kaavaehdotus ja selostus kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyihin Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tulee täyttää MRL 39 :n sisältövaatimukset. Yleiskaava-alue on rajattu liitekartoille 1 ja 2. Rantarakentaminen Yleiskaavoituksen yhteydessä pyritään osoittamaan alueet, joilla on mahdollisuus käyttää yleiskaavaa rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 :n mukaisesti. Nurmonjokivarren rantarakentamisesta on tekeillä erillinen mitoitusselvitys yleiskaavoituksen pohjaksi. Rantarakentamisen mitoitusselvitys tuottaa mitoitustaulukon, jossa ovat kiinteistö- ja emätilatiedot, mitoituksellinen rantaviiva ja nykyisten rakennuspaikkojen tulkinta. Selvitys antaa rantarakentamisen nykytilanteen tulkintaperiaatteet, tekee analyysin nykyisistä mitoitustiheyksestä ja yhteenvedon mitoitustilanteesta sekä antaa ohjeet osayleiskaavoitukselle. Yleiskaavatyössä rantarakentamisen mitoitusselvitystä hyödyntäen tulee jakaa tarvittaessa ranta-alueet mitoitusalueisiin tehtyjen selvitysten ja tavoitteiden asettamisen perusteella sekä määritellä mahdolliset ranta-alueen uudet rakennuspaikat. Liikenneverkko Yleiskaavatyössä tulee ratkaista yleiskaavaratkaisun liikenneverkko ja sen liittyminen katu- ja yleisen tien verkostoon. Seinäjoen itäinen ohikulkutien on rakenteilla välillä Rengonharju Mäki-Hakolantie ja välillä Mäki-Hakolantien Nurmo odottaa tiesuunnitelman hyväksymistä. Yleiskaavassa otetaan huomioon ohikulkutien suunnitelmat, jotka löytyvät ja joihin pääsee tutstumaan ELY liikenteen ja Liikenneviraston internet -sivuilta (Liite 11 ja 12). kutie Liikenneverkkoratkaisun yhteydessä tulee esittää liikenneverkon nykytilan analyysi (tie- ja katuverkko, kevyt liikenne, joukkoliikenne), kehittämistarpeet, tavoiteverkko, verkon hierarkia, kevyen liikenteen verkon ja joukkoliikenteen verkon täydentäminen.

4 Liikenneverkon osalta tulee arvioida vaikutukset mm. liikenne-ennusteet ja ennusteiden mukainen liikennemelun vaikutus ja verkon kustannuksien vaikutus. Kunnallistekniset verkot Yleiskaavatyössä tulee ratkaista yleiskaavaratkaisun liittyminen olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin (kaukolämpö, vesi ja viemäri). Kunnallisteknisistä verkostoista tulee esittää nykytilan analyysi ja kehittämistarpeet. Yleiskaavaratkaisun kunnallisteknisten verkoston osalta tulee arvioida sen vaikutuksia mm. kustannuksien osalta. Maisemaselvitys Yleiskaavatyö tulee sisältää maisemaselvityksen, jossa tulee olla selvitys alueen maisemarakenteesta, - kuvasta ja arvoista karttarajauksin sekä tämän pohjalta laadittu maankäyttösuositus. Nurmonjokilaaksosta on laadittu maisemahoitosuunnitelma vuonna 2013 (Liite 13) ja Nurmon Pappilan asemakaava-alueesta valmistuu selvitys tammikuussa Kulttuuriympäristö Yleiskaavatyö tulee sisältää kuvauksen yleiskaava-alueen rakennetun ja asutusympäristön historiallisesta kehityksestä, tunnistaa alueelta valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennushistorialliset kulttuuriympäristöt ja kuvata niiden ominaispiirteet. Kulttuuriympäristön kuvauksessa tukeudutaan olemassa olevaan tietoon. Nurmon keskustan yleiskaavan yhteydessä on laadittu vuonna 2004 kulttuuriympäristöselvitys, joka sisälsi rakennusinventointeja. Nurmonjoen itäpuoli ei kuulunut vuoden 2004 inventointialueeseen. Mahdolliset kulttuuriympäristöselvitykset ja rakennusinventoinnit Seinäjoen kaupunki tilaa erikseen. Luontoselvitys Seinäjoen kaupunki teettää tarvittaessa erikseen luontoselvityksen suunnittelualueelta. Elinkeinot Yleiskaavatyö tulee sisältää kuvauksen alueen elinkeinotoimintojen kehitysnäkymistä ja toimintaedellytyksistä mukaan lukien maatalouselinkeinot. Yleiskaavatyössä tulee tuottaa tämän pohjalta maankäyttösuositus. Elinkeinotoimintaa liittyvät esitykset tulee erityisesti perustella kaavaratkaisussa. Selvitystilanne Suunnittelualueilta on laadittu seuraavat selvitykset: Nurmon keskustan osayleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi 2004, Jaakko Pöyry Infra Seinäjoki Entisen Nurmon kunnan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy Nurmon ABC-myymälän asemakaavan liikenteellinen selvitys, FCG Seinäjoen Nurmon kaupunginosakeskuksen kaupallinen selvitys, FCG Nurmon kaupan hankkeen liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten arviointi, FCG Nurmonjokilaakson maisemahoitosuunnitelma, Sito Oy 2013.

5 Lisäksi on laadittu seuraavia suunnitelmia, jotka tulee ottaa huomioon kaavanlaadinnan yhteydessä Seinäjoen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, Pöyry Finland Oy Seinäjoen joukkoliikennesuunnitelma, Sito Oy Aikataulu Suunnittelu tulee käynnistää välittömästi tilauspäätöksen jälkeen. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksyttäisiin kaupunginvaltuustossa keväällä Asiakirjat ja niiden luovutus tilaajalle Kaikki selostukset ja selvitykset laaditaan A4-kokoisina raportteina ja luovutetaan tilaajalle työn aikana sekä painokelpoisina pdf-tiedostoina että Internet-julkaisuun soveltuvana pienikokoisina pdf-tiedostoina. Kartta-aineisto toimitetaan tilaajalle työn aikana pdf-tiedostoina. Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen mittakaava on 1:5000. Työn päätyttyä konsultti luovuttaa tilaajalle kaiken syntyneen aineiston sekä edellä kuvatuissa tiedostomuodoissa että doc- ja dwg-tiedostoina sekä tarvittaessa MapInfo -yhteensopivana aineistona. Seinäjoen kaupunki käyttää kaavakarttojen valmistamisessa MicroStation Stella sovellusta. Kaavaehdotuskartta tulee toimittaa kaupungille kuntagml -muodossa. Tiedostojen muokkaaminen kaupungin järjestelmiin soveltuviksi on konsultin vastuulla. Yleiskaavatyön ohjaus Yleiskaavatyötä ohjaa Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelu ja kaavoitusyksikkö sekä ohjausta avustaa kehittämispalveluiden ja tekniikkakeskuksen eri osa-alueiden virkamiestyöryhmä. Työlle perustetaan tarvittaessa ohjausryhmä, jonka kokoonpano määritellään myöhemmin. Suunnittelukokoukset Yleiskaavatyöhön sisällytettävissä neuvotteluissa ja esittelyissä konsultti toimii muistion laatijana. Hankintamenettely Hankinta on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA ilmoituskanavassa Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja keskeyttää julkinen hankinta perustellusta syystä osittain tai kokonaan. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, että - tarjoukset eivät laadullisesti täytä tilaajan vaatimuksia tai - tarjoushinnat ylittävät hankkeelle budjetoidut varat tai - saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai - olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää.

6 Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouksen sisältö Osayleiskaavan tarjouksen tulee sisältää vaaditut selvitykset ja suunnitelmat. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksessa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot ja selvitykset: - Tarjouksen hinta ilmoitetaan sitovana kokonaishintana. Kokonaishinnan tulee sisältää kaikki toimeksiantoon kuuluvien tehtävien kustannukset mukaan luettuna kokouspalkkiot, raportointikustannukset, atk- ja matkakustannukset sekä matkaja päivärahat lukuun ottamatta kopio- ja monistuskuluja, jotka suunnittelija teettää tilaajan ilmoittamassa kopiolaitoksessa. Tarjouksen hinta ilmoitetaan sekä verottomana ja arvonlisäverollisena. - Tarjouksen hinnassa tulee olla eriteltynä erillisselvityksien ja osatehtävien (maisema, elinkeinot, MRL 72, liikenneverkko, kunnallistekninen verkko) osuus. - Työohjelma, josta ilmenee työn kuvaus suunnitteluvaiheittain, työn sisältöön liittyvät ehdotukset ja mahdolliset tarkistukset tämän tarjouspyynnön mukaiseen tehtäväluetteloon. Työohjelmasta on selvittävä myös työn suoritustapa vaiheittain ja siinä on annettava selvitys työhön osallistuvasta henkilökunnasta laskutusluokittain, vastuuhenkilöt nimettyinä, ja arvioidut työmäärät/henkilö perusteluineen. - Henkilöryhmittäin eroteltuna veloitusperusteet, josta ilmenevät työtuntihinnat, työmääräarvio ja muut kulut, kuten matkakulut ja kokoukset yms. Veloitusperusteista on pystyttävä laskemaan kokonaishinta. - Yksikkölaskutushinnat mahdollisia lisätöitä varten, kuten ylimääräisiä kokouksia Seinäjoella varten. Erikseen sovittavien mahdollisten lisätöiden yksikkötuntihintoina on käytettävä veloitusperusteissa ilmoitettuja työtuntihintoja henkilöryhmittäin. - Työhön osallistuvien henkilöiden työreferenssit ja CV:t siten, että niissä on mainittu henkilön rooli ja vastuu mainituissa referenssitöissä. Tarjouksessa tulee ilmetä yrityksen vastuuhenkilö (t) ja projektinjohtaja(t) siten, että näiden CV:t ja referenssit on erotettavissa muusta tarjotusta projektihenkilöstöstä. - Alihankkijoiden työreferenssit ja CV:t, mikäli tarjoaja käyttää työssään alihankkijoita. Alihankkijoiden työreferenssit ja annetaan kuten tarjoajan oman henkilöstön osalta (ks. edellinen kohta). - Tarjouksesta tulee lisäksi käydä ilmi: - tarjouksen voimassaoloaika - tuleeko tarjoaja käyttämään alihankkijoita - muut tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot. Tarjousten vertailu ja konsultin valinta Saapuneista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjoukset arvioidaan laatutekijöiden ja hinnan perusteella. Arvioinnissa laatutekijöiden osuus on 75 % eli 75 pistettä ja kustannusten osuus 25 % eli 25 pistettä. Laatutekijöitä arvioidaan seuraavin perustein (pistesumma kerrotaan luvulla 0,75) 1. Projektin vetäjän pätevyys 30 % eli 30 pistettä

7 projektijohtamisen kokemus ja projektin hallintakyky, koulutus, työkokemus alalta, henkilökohtainen työpanos projektissa 2. Suunnitteluryhmä 25 % 3. Tarjoajan referenssit 15 % - Vastaavia referenssikohteita tulee esittää 5 kpl ja kustakin referenssistä tulee toimittaa teksti- ja kuvaliite (max 2 kpl A4 / kohde), jonka perusteella kohteen laatua voidaan arvioida. Arvioitavia ominaisuuksia ovat kohteen vastaavuus, vaativuus ja erityisosaaminen, laajuus ja monipuolisuus, tuoreus, innovatiivinen suunnitteluote ja esitystavan havainnollisuus. Referenssikohteiden tulee olla viimeisten 15 vuoden aikana suunniteltuja. 4. Työohjelma 30 % Halvin tarjottu hintaa saa 25 pistettä ja muut hinnat saavat pisteet seuraavan kaavan mukaisesti: halvin hinta / tarjottu hinta x 25. Kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset hylätään (hankintalaki 61 ). Vertailussa korkeimman pistemäärän saanut tarjous katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Mikäli useampi tarjoaja saa saman vertailuluvun, valitaan korkeammat laatupisteet saanut tarjoaja. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalain mukaan arviointiryhmän toimesta kolmessa vaiheessa - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjoajien kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä, että tarjoaja on suorittanut verot ja lakisääteiset maksut sekä ennakkorekisteriote, josta näkyy että yritys on merkitty ennakkorekisteriin. Kaupunki varaa oikeuden pyytää valittavaksi ehdotetulta tarjoajalta muuta taloudellista selvitystä ennen valintapäätöksen tekemistä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, joita koskee hankintalain 52-59, 63 ja 71 mukainen poissulkemisperuste. Asiantuntijatehtävien osalta pätevyys todetaan henkilöreferensseistä. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. ä vastaamaton tarjous hylätään. Tarjouksen jättäminen ja voimassolo Tarjoukset tulee jättää perjantaihin klo mennessä kirjallisesti osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) SEINÄJOKI

8 Kuoreen tulee merkitä Tarjous Seinäjoen kaupungin Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus. Vaihtoehtoisesti tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen ja kirjallinen allekirjoitettu tarjous myöhemmin postitse. Sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä Tarjous Seinäjoen kaupungin Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon ja ne palautetaan avaamattomina lähettäjälle. Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä. Hankintasopimus Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus toimeksiannosta, jonka voimassaolo päättyy työn valmistuttua. Työ voidaan käynnistää välittömästi hanketta koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen valitun sopimustoimittajan kanssa. Muut ehdot Toimeksiannossa noudatetaan soveltuvin osin konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja ja palkkio voidaan maksaa työn edistymistä vastaavasti sopimusehtojen mukaan. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös ja hakemusosoitus tiedoksi (yhteensä 28 pv). Kaupungin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia säädöksiä, Seinäjoen kaupungin voimassaolevaa hankintasääntöä sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 1994 (saatavilla sekä sopimuksen osalta noudatetaan soveltuvilta osin konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995, RT (saatavilla skolry.fi). Tarjousasiakirjat tulevat valintapäätöksen jälkeen julkisiksi tarjouskilpailuun osallistuneille ja ulkopuolisille sopimuksen tekemisen jälkeen lukuun ottamatta liikesalaisuuksia. Hinnat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Laki koskee myös palvelun tuottajaa). Tarjoajan on yksilöitävä ja merkittävä tarjouksessaan ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä, esim. liikesalaisuudet. Salassa pidettävät liikesalaisuudet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan erillisiin dokumentteihin. Hintatiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Lisätietoja ä tai hankintamenettelyä koskevat selvityspyynnöt tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen viimeistään klo mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydämme laittamaan Lisäkysymys, Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus. Puhelimitse esitettyihin selvityspyyntöihin ei voida vastata.

9 Seinäjoen kaupungin Kaupunkisuunnittelu ja kaavoituksen tulosyksiköllä on oikeus pidentää tarjouksen jättämiselle varattua määräaikaa, mikäli se on tarjouspyynnössä ilmenneen puutteen tai epäselvyyden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä perusteltua. Määräajan pidennyksestä ilmoitetaan mennessä kaupungin internet sivuilla osoitteessa Vastaukset esitettyihin kysymyksiin sekä mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset tai lisäykset julkaistaan viimeistään kaupungin internet-sivuilla kaavat/nurmonkeskustaosayleiskaavantarkistus.html Seinäjoella Jyrki Kuusinen Yleiskaava-arkkitehti Hilkka Jaakola Kaavoitusjohtaja Liiteaineisto Liiteaineisto on ladattavissa Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelu ja kaavoituksen internet-sivuilta osoitteesta kaavat/nurmonkeskustaosayleiskaavantarkistus.html Liite 01. Liite 02. Liite 03. Aluerajaus peruskartalla Aluerajaus yleiskaavakartalla Kotieläintalouden suuryksiköt suunnittelualueella Liite 04. Nurmon keskustan yleiskaava 2015 Liite 05. Nurmon kaupan hankkeen kaupallinen selvitys 2010 Liite 06. Nurmon kaupan hankkeen liikenteellinen selvitys 2012 Liite 07. Liite 08. Nurmon Pappilan alueen asemakaavoituksen aluerajaus Nurmon ABC-aseman asemakaavakartta Liite 09. Nurmon ABC-aseman liikenteellinen selvitys 2010 Liite 10. Liite 11. Liite 12. Liite 13. Ote asemakaavayhdistelmästä Tiesuunnitelmaluonnos Nurmon ETL Tiesuunnitelmaluonnos Nurmon ETL - Teppo Nurmonjokilaakson maisemanhoitosuunnitelma

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot