KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA Raportit ja selvitykset 2012:11

2 Opetushallitus Raportit ja selvitykset 2012:11 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Prima Oy

3 SISÄLLYS Esipuhe... 5 Tiivistelmä... 6 Sammandrag Summary Johdanto ja tehtävänkuvaus Oppilaitosjohdon kehittämisen lyhyt historia PISA-tutkimustulosten merkityksestä Lähtökohdat Opetushallituksen kartoitukselle Kartoituksen toteutustapa Oppilaitosten johtamisrakenne sekä johdon nimikkeet Johdon resursointi (opetusvelvollisuus huomioiden) Kuka päättää rehtorien/johtajien valinnoista? Rehtorin/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimukset (sekä yleissivistävä että ammatillinen koulutus) Valmennusohjelmat virkoihin hakeutuville, rekrytointikoulutus (sisällöt, rahoitus) Uusien rehtoreiden perehdyttämisohjelmat (sisällöt, rahoitus) ja muut perehdyttämistavat Virassa olevien rehtoreiden täydennyskoulutus Täydennyskoulutustavat Täydennyskoulutusten sisällöt ja laajuus Täydennyskoulutuksen rahoitus Täydennyskoulutuksen järjestelytahot Osallistumisen vapaaehtoisuus/pakollisuus Virkaehtosopimukset /täydennyskoulutusvelvoite Mentorointi, työnohjaus, konsultointi Tulevaisuuden suunnitelmia eri kohdemaissa Arviointi ja mahdolliset palauteyhteenvedot Kartoitustietojen arviointi ja kokoava tarkastelu Kartoituksen tulosten yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Oppilaitosten johtamisrakenne sekä johdon nimikkeet Johdon resursointi Rehtoreiden valinnasta päättäminen Rehtorin kelpoisuusvaatimukset Rehtorin osaamisalueet ja koulutussisällöt Valmennusohjelmat virkoihin hakeutuville Uusien rehtoreiden perehdyttämisohjelmat ja muut perehdyttämistavat Virassa olevien rehtoreiden täydennyskoulutus Hyviä käytänteitä Tulevaisuuden suunnitelmia

4 LÄHTEET LIITE LIITE

5 Esipuhe Oppilaitosjohdon täydennyskoulutus on ollut jo vuosia yksi Suomen valtion koulutuspoliittisesti tärkeiksi katsomista opetusalan täydennyskoulutuksen painopistealueista. Oppilaitosjohdon koulutukset suunnataan Suomessa sekä rehtoreille että myös oppilaitosten johto- ja kehittämistiimeille. Vaikuttava täydennyskoulutus ilmenee uudistuvana ja innostavana työotteena oppilaitoksissa. Avain kaikkeen kehittämistyöhön työyhteisöissä ja oppilaitoksissa on rehtoreilla ja oppilaitoksen muilla johtavilla henkilöillä. Opetushallitus päätti vuonna 2011 teettää täydennyskoulutuksen edelleen kehittämiseksi kartoituksen, jossa selvitetään rehtoreiden/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimuksia ja täydennyskoulutusjärjestelmiä seuraavissa kohdemaissa ja alueilla: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa (Baden-Württemberg, Hessen), Alankomaat, Ranska (Pariisi), Skotlanti, Venäjä (Pietari), Kanada (Ontario), Yhdysvallat (New York City, Los Angeles/Pasadena), Kiina (Shanghai), Etelä-Korea, Australia (Victorian osavaltio) ja Uusi-Seelanti. Tavoitteena on ollut koota tietoa muiden maiden käytänteistä, vertailla ja peilata saatua tietoa Suomen nykykäytäntöihin sekä ideoida näiden pohjalta uusia innovatiivisia täydennyskoulutusmalleja oppilaitosjohdon ja johtoryhmien täydennyskoulutukseen. Kartoituksen tekijäksi valittiin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Kartoituksessa käsitellään oppilaitosten johtamisjärjestelmiä, johtamisen resurssointia, johdon kelpoisuusvaatimuksia sekä virkoihin valintaa. Tarkastelun kohteena ovat valmennusohjelmat virkoihin hakeutuville ja uusien rehtoreiden perehdyttämisohjelmat. Kiinnostuksen kohteena ovat myös virassa olevien rehtoreiden täydennyskoulutustavat, sisällöt ja niiden vertailu. Kartoituksessa tuodaan esiin myös kiinnostavia hyviä käytänteitä eri maissa. Tulosten pohjalta on tarkoitus uudistaa valtion rahoittamaa oppilaitosjohdon täydennyskoulutusta ja ottaa kantaa rehtorin työnkuvan kehittämiseen. Tästä raportissa on tehty myös lyhennelmä Kansainvälinen rehtorikartoitus Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta, johon on koottu kartoituksen ydinkohdat. Lyhennelmä on saatavissa sekä verkkoversiona (www.oph.fi/julkaisut/2012/ kansainvalinen_rehtorikartoitus) että painettuna (suomen, ruotsin ja englannin kielellä). Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2012:12 5

6 Tiivistelmä Opetushallituksessa on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ryhdytty kehittämään rehtorikoulutuksia entistä määrätietoisemmin erityisesti Osaava-rahoituksella hankittavien oppilaitosjohdon koulutusohjelmien osalta. Yhtenä kehittämistyötä pohjustavana toimenpiteenä katsottiin tarpeelliseksi toteuttaa kartoitus eri maiden oppilaitosjohdon kouluttamiskäytännöistä. Tarkoituksena oli selvittää erityyppisten täydennyskoulutusjärjestelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena oli myös saada selville, millaisia ovat eri maiden tulevaisuuden suunnitelmat koskien rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia, valmennusohjelmia ja täydennyskoulutusta. Samalla etsittiin uusia ideoita opetustoimen johdon täydennyskoulutuksen uudistamiseen. Kartoituksen toteutti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia huhti joulukuussa 2011 Opetushallituksen tilaamana. Kartoituksen vastuuhenkilönä toimi Palmenian johtaja, professori Kauko Hämäläinen, tutkijana ja koordinaattorina projektipäällikkö tri Lauri Ahonen ja sihteerinä FM Tiina Virta. Hanketta varten asetettiin työryhmä, johon kuului neljätoista asiantuntijaa Palmeniasta. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat rehtorikoulutusten asiantuntijat KT Atso Taipale ja KM Mikko Salonen. Vertailevan kasvatustieteen tutkija Johanna Kallo Turun yliopistosta suoritti Shanghain kartoituksen. Kartoitus kohdistui seuraaviin kohdemaihin/alueisiin: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa (Baden-Württemberg, Hessen), Alankomaat, Ranska (Pariisi), Skotlanti, Venäjä (Pietari), Kanada (Ontario), Yhdysvallat (New York City, Los Angeles/Pasadena), Kiina (Shanghai), Etelä-Korea, Australia (Victorian osavaltio) ja Uusi-Seelanti. Tiedonkeruumenetelminä olivat benchmarking/tiedonkeruumatkat ja kohdemaiden asiantuntijoiden henkilökohtaiset haastattelut sekä internet-kartoitus (desk-research) ja koulun johtamista koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen. Tietojen keräämiseksi ja vertailemiseksi laadittiin matriisilomake, joka käännettiin englannin, ranskan, saksan ja kiinan kielille. Oppilaitosten johtamisrakenne ja johdon nimikkeet Oppilaitosten johtamisrakenteet eroavat merkittävästi hallinnon keskittämisessä ja hajautuksessa. Tiukasti valtio-ohjatut järjestelmät löytyvät Etelä-Koreasta, Kiinan Shanghaista ja Ranskasta. Kartoituksen angloamerikkalaisessa maailmassa (Skotlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) johtamisjärjestelmät vaihtelevat jonkin verran osavaltiosta riippuen, mutta lähtökohdiltaan angloamerikkalainen järjestelmä on hajautettu. Suomi ja muut Pohjoismaat sijoittuvat näiden ääripäiden väliin. Johdon nimikkeet ovat suurelta osin yhteneväiset. Yleisimmät käytössä olevat nimikkeet ovat rehtori (rector) tai school principal. Skotlannissa käytetään nimitystä johtajaopettaja (head teacher), Pietarissa kouluilla on aina johtaja. Oppilaitosjohdon resursointi Kokonaisuudessaan johdon resurssien vertailu on vaikeata muilta osin kuin nk. rehtorin opetuksettoman työajan osalta. Opetusvelvollisuus on yksiselitteisesti vain Suomen ja 6

7 Saksan rehtoreilla. Skotlannissa suurissa kouluissa ei ole opetusvelvollisuutta eikä LA/ Pasadenassa varsinaisella rehtorilla. Victoriassa opetusvelvollisuus on sidottu koulun budjettiin, kun taas Tanskassa on koululaitoksella vapaus osoittaa lisäresursseja määrärahojen puitteissa. Alankomaissa ei ole sääntöjä tai yhtenäistä käytäntöä resurssien kanavoimiselle, mutta Kanadassa sen sijaan resursointi on tarkoin määritelty ja voimavarojen osoittamisen, esim. vararehtoreiden palkkaamisen, perustana on koulun oppilasmäärä. Rehtorien/johtajien valinta Rehtorin valintamenettelyt eri kohdemaissa vaihtelevat. Useimmiten rehtorin valitsee koulun johtokunta tai vastaava, mutta Etelä-Koreassa opetustoimen johtaja suosittelee ehdokasta apulaispääministerille ja opetusministerille, jotka puolestaan esittävät presidentille rehtorin nimittämistä. Pietarissa koulunjohtajaa ei valita, vaan johtajan määrää koulun perustaja. Rehtorin/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimukset Yleisimmin rehtorilta edellytetään kyseisen koulumuodon opettajan pätevyyttä. Muilla kelpoisuusvaatimuksilla on suora syy-yhteys rehtorikoulutusten sisältöihin, sillä koulutus tukee rehtorin työn kompetenssien tai toisiaan täydentävien roolimallien hallintaa. Ainoastaan Suomessa, Pariisissa ja Pietarissa rehtorin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Rehtorien valmentava, perehdyttävä ja täydennyskoulutus Monissa maissa valmennusohjelmiin rekrytoidaan osanottajia yhteistyössä koulujen ylläpitäjien kanssa (mm. Tanska). Alankomaissa järjestetään rekrytointikoulutuksia, mutta koska muodollisia pätevyysvaatimuksia ei ole, mikään koulutus ei sinällään anna rehtorin pätevyyttä eikä takaa työtä oppilaitosjohdossa. Yhdysvalloissa rehtorin työhön valmentautumisen päähuomio on pätevöittävien valtakirjojen hankkimisessa (credentials). Rehtorin koulutus tapahtuu siis suurilta osin ennen työuraa tai juuri sen alussa. Eteläkorealainen järjestelmä puolestaan edustaa toista ääripäätä: Valmistavaa rehtorikoulutusta ei siellä juurikaan järjestetä, koska pätevöittäviin koulutuksiin valitaan niitä, jotka ylennetään rehtorin tehtäviin. Täydennyskoulutus ajoittuu lähelle eläköitymisikää, sillä rehtorin tehtävään ylennetään vasta työuran lopulla. Kaikissa maissa kouluttajatahoina ovat yleensä yliopistot. Lisäksi esimerkiksi Kiinassa ja Etelä-Koreassa erilaiset rehtorikoulutusinstituutit järjestävät kursseja. Ranskassa hallintokorkeakoulu vastaa oppilaitosjohdon koulutuksesta. Monissa maissa myös rehtorijärjestöt ja yksityiset konsulttiyritykset tarjoavat koulutusta. Täydennyskoulutus on joko pakollista (Skotlannissa), mahdollisuus (Pohjoismaissa), tai oikeus (Ranskassa). Kartoituksessa mukana olleet maat voidaan ryhmitellä toimintatraditionsa perusteella pohjoismaalaiseen (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja myös Alankomaat), angloamerikkalaiseen (Skotlanti, Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti) ja aasialaiseen (Shang- 7

8 hai ja Etelä-Korea). Mukana olevista maista Ranska, Saksa ja Venäjä jäävät koulu- ja rehtoriratkaisuissaan melko omaperäisinä yllämainittujen ryhmien ulkopuolelle, vaikka toisaalta yhtäläisyyksiä on löydettävissä moneen suuntaan. Pohjoismaisen mallin taustalla on samankaltainen yhteiskuntajärjestys ja koulunuudistuksen eetos viime vuosikymmeninä. Rehtorikoulutusta onkin Suomessa kehitetty pitkään pohjoismaista yhteistyötä hyödyntäen. Ratkaisumallit ovat pitkälti samankaltaiset, ja uusien innovaatioiden soveltamismahdollisuudet ovat helposti arvioitavissa. Ruotsissa alkoi syksyllä 2011 uusi nelivuotinen täydennyskoulutusohjelma Rektorslyftet, johon osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Norjassa oppilaitosjohdolle järjestetään Rektor utdanningen -täydennyskoulutusohjelmaa, joka on avoin sekä uusille että kokeneille rehtoreille. Koulutus on mahdollista yhdistää esimerkiksi Oslon yliopiston järjestämään johtamisen maisterintutkintoon. Tanskassa Master af ledelse af uddannelseinstitutioner -koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä. Ledelse i praksis -ohjelma on tarkoitettu lukioiden, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreille. Saksassa koulutukset ovat lyhyitä ja seminaarityyppisiä eikä niitä ole opintopisteytetty. Myös Pariisissa valtaosa täydennyskoulutuksesta on lyhytkestoista ja teemat liittyvät usein ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin. Alankomaissa täydennyskoulutus on hajautettu ja koulutustarjonta on kirjavaa sekä sisällöllisesti että laadullisesti. Pietarissa rehtorien täydennyskoulutuksessa on tällä hetkellä keskeisesti esillä johtajien taloushallinnon osaamisen parantaminen. Angloamerikkalainen koulukulttuuri esittäytyy globaalina järjestelmänä, jossa innovaatioiden ja ratkaisujen liikkuvuutta edistää yhteinen kieli. Sen vaikutus myös pohjoismaiseen ajattelutapaan on ollut ilmeinen. Angloamerikkalaisella koulutraditiolla on lisäksi ollut merkittävää vaikutusta koulujärjestelmiään uudistaviin Etelä-Koreaan ja Kiinaan. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä vuosina myös Venäjän tiedetään käyttäneen amerikkalaisia asiantuntijoita koulujärjestelmänsä uudistamisessa. Skotlannissa rehtoreille järjestetään paljon erilaisia koulutusohjelmia ja ajankohtaisseminaareja. Yksi täydennyskoulutusmuoto ovat erilaiset rehtoritapaamiset. Ontariossa koulupiirit päättävät itse järjestämiensä täydennyskoulutusten sisällöistä, joten koulutukset perustuvat koulupiirin kehittämissuunnitelmaan. Victorian täydennyskoulutusohjelmat heijastavat ajankohtaisia koulutustarpeita ja kansallisia intressejä, kun taas Uudessa-Seelannissa painotetaan tulevaisuuden oppilaitosten johtamista, muutosjohtamista ja maoriväestön koulutustarpeitten huomioimista. Kiinan Shanghaissa noudatetaan vuonna 1999 asetettuja kansallisia kriteerejä, joiden mukaan täydennyskoulutuksen tulee olla kontekstisidonnaista, kohderyhmälle sopivaa, teorian ja käytännön yhdistävää, sovellettavissa käytännön tilanteisiin, tarpeita palvelevaa ja kytköksissä oppimistuloksiin. Etelä-Koreassa puolestaan rehtorikoulutusten sisältöjä ovat olleet johtajien etiikka, moraali ja arvot, tiedonhallinnan ja muutoksen johtaminen, ajankohtaiset koulutuspolitiikan kysymykset ja opetushallinnon käytännöt. Rehtoreille on tarjolla myös jatkokoulutusohjelma ylemmiksi hallinnollisiksi virkamiehiksi. 8

9 Täydennyskoulutustavat Lyhytkurssit ovat laajimmin käytössä oleva täydennyskoulutustapa. Ne ovat käytössä niin Pohjoismaissa kuin Saksassa, Pariisissa, Skotlannissa ja Pietarissakin. Myös Ontariossa, LA/Pasadenassa, Shanghaissa, Etelä-Koreassa, Victoriassa ja Uudessa-Seelannissa osa koulutuksista on lyhytkursseja. Ajankohtaispäiviä järjestetään Suomessa, Ruotsissa, Pariisissa, Ontariossa ja Victoriassa. Kesäkursseja on paljon sekä New Yorkissa että Shanghaissa. Seminaareja ja kongresseja järjestetään Pohjoismaiden lisäksi Saksassa, Pietarissa, New Yorkissa, LA/Pasadenassa ja Uudessa-Seelannissa. Työpajat ovat käytössä New Yorkissa, LA/Pasadenassa ja Victoriassa. Työharjoittelua sisältyy täydennyskoulutuksiin Ontariossa ja Victoriassa. Kollegiaalinen varjostus ja kouluvierailut ovat käytössä Ontariossa ja LA/Pasadenassa. Myös tutkimustyö voidaan liittää täydennyskoulutukseen, kuten on tehty LA/Pasadenassa ja Shanghaissa. Erilaiset verkostot ja ammatilliset klubit ovat osa täydennyskoulutusta Suomessa, Tanskassa, Saksassa, Skotlannissa, Pietarissa, Ontariossa, LA/Pasadenassa, Victoriassa ja Uudessa-Seelannissa. Täydennyskoulutuksen internet-foorumit toimivat Skotlannissa, Pietarissa, Ontariossa, Victoriassa ja Uudessa-Seelannissa. Pitkäkestoisia täydennyskoulutuskursseja löytyy Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Pietarista, Shanghaista, Victoriasta ja Uudesta-Seelannista. Mentorointi toimii systemaattisesti vain Pariisissa, jossa jokaisella uudella rehtorilla on harjoittelun ohjaajana jossakin toisessa koulussa toimiva kokeneempi rehtori, ja Ontariossa, jossa muodostetaan erilaisia oppimisverkostoja, sekä Victoriassa, jossa se kuuluu osana kaikkiin koulutuksiin. Koulutusten rahoitus Valmennuskoulutuksessa rahoitusvaihtoehtoja ovat omarahoitus, valtionrahoitus tai erilaiset yhdistelmämallit, joissa kustannuksista vastaa osin valtio, koulun ylläpitäjä ja opiskelija itse. Perehdyttämisohjelmien koulutuskustannukset jaetaan yleensä valtion ja koulun ylläpitäjän kesken. Monissa maissa uusien rehtorien valmennus toteutetaan valtion rahoittamana valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Täydennyskoulutuksessa varsin yleinen on malli, jossa valtio kustantaa koulutuksen ja koulun ylläpitäjä maksaa muut koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuuden suunnitelmia Useissa kohdemaissa pyritään parhaillaan kehittämään rehtoreiden johtamisvalmiuksia ja uudistamaan rehtorikoulutuksia. Rehtorin työn muuttuminen haastavammaksi ja entistä selvemmin opettajuudesta erilliseksi professioksi on havaittu ja siihen pyritään reagoimaan. Osittain muutospaineita aiheuttavat heikot tulokset kansainvälisissä koulusaavutusmittauksissa, kuten esim. PISA-tutkimuksissa. Yhteisiä kaikkia koskettavia haasteita ovat 9

10 julkisen talouden epävakaus, turvallisuusriskit ja perheiden ongelmat. Kartoituksessa ei löytynyt yhtäläisyyksiä PISA-tutkimuksissa hyvin tai huonosti menestyneiden maiden koulujärjestelmien ja rehtorien koulutuksen väliltä. Yhdeksi yleiseksi rehtorikoulutusten kehittämisen syyksi on koettu todennäköinen rehtoripula lähitulevaisuudessa. Kartoituksen kohdemaissa on havahduttu rehtoreiden eläköitymiseen. Kehittämishankkeet liittyvätkin usein rekrytointipohjan laajentamiseen ja rehtorivalmennuksen aikaistamiseen. Hyviä käytänteitä Oppilaitosjohtamisen asiantuntijoiden lisääminen Oppilaitosjohtamisen asiantuntemusta voidaan edistää erilaisten instituutioiden puitteissa. Toronton yliopiston Ontario Institute OISE on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi yhtenä rehtorikoulutuksen kehittämisen edelläkävijänä. Skotlannissa rehtorikoulutusten edistäjänä toimii the Scottish Centre for Studies in School Administration (SCSSA) Edinburghin yliopistossa. Suomessa on Jyväskylän yliopiston yhteyteen perustettu Rehtori-instituutti, mikä on merkittävä edistysaskel. Tämän lisäksi Suomeen voitaisiin perustaa oppilaitosjohtamisen professuureja niihin yliopistoihin, jotka ovat vastuussa opettajien kouluttamisesta. Verkkosivustot Skotlannissa rehtoreilla on oma ammatillinen verkostonsa, jossa he voivat tavata toisiaan ja vaihtaa hyviä kokemuksia. Skotlannissa National Continuing Professional Development -ryhmä ylläpitää osaamisen kehittämiseen suunnattua online-alustaa (GLOW - Scotlands online education community). Teaching Scotland -verkkosivusto tiedottaa opetusalan tapahtumista ja ammatillisista kehittymismahdollisuuksista. Tanskan opetusministeriö ylläpitää nettisivuja, joissa esitellään laatuarvioinnin läpäisseitä koulutusohjelmia: niiden kohderyhmä, sisällöt, työtavat, kouluttajat ja rahoitus. Virtuaalinen rehtorintyön kehittämisalusta/työkalu Ontariossa on käytössä virtuaalinen oppilaitosjohtamisen kehittämisalusta. Vastaavanlaista oppimisfoorumia on ehdotettu toteutettavaksi myös Skotlannissa nimellä A virtual college of school leadership. Rehtorien valtakunnallinen osaamistietokanta New York Cityssä ylläpidetään Principal Candidate Pool -osaamistietokantaa, johon rehtorikandidaattien on liityttävä, jotta he voisivat hakea oppilaitosjohtajan vakanssia. Pooliin pääsemiseksi tulee täyttää tietyt osaamisedellytykset. Yhteistyöryhmät Ontarion osavaltion opetusministerillä on apunaan rehtoreista ja vararehtoreista koottu työryhmä. Laaja-alaisessa kehittämistyössä on mukana myös rehtoreiden yhteistyöfoorumi (the Principal Congress). 10

11 Laadun varmistuksen esimerkki Saksasta Baden-Württembergissä koulutuksia ei kilpailuteta. Koulutukset tuottaa käytännössä aina sama taho, ja ne ostaa osavaltion opetusministeriö. Toisin kuin Suomessa, kilpailutuksen ajatellaan laskevan tasoa. Tuttu ja luotettava järjestäjä katsotaan laadun takeeksi. Tämä näkökulma vaatisi kuitenkin lisäselvitystä ollakseen varteenotettava toimintamalli muualla käyttöönotettavaksi. Rekrytointimalli Tanskasta Tanskan Laerer till Leder -koulutusohjelmasta voisi muokata Suomen malliin sopivan ratkaisun. Tanskan mallissa yritetään myös varsinaisen koulujärjestelmän ulkopuolelta rekrytoida johtamispotentiaalia omaavia henkilöitä rehtoriuralle. Samoin voitaisiin Suomessa mallintaa Ontarion ja New Yorkin rekrytointitavat. Koulukiertomalli Skotlannista Skotlantilainen koulukierto on käytäntö, jossa hyvin menestyneen koulun rehtori siirretään muualla uusiin haasteisiin, jotta hän oppisi erilaisten koulujen johtamista eikä jäisi mukavuusloukkuun. Palkka suoritettujen opintopisteiden mukaan Yhdysvaltalaisen käytännön mukaan täydennyskoulutus on yksi työuran kannustimista, sillä rehtorille myönnetään palkankorotus tietystä vuosittain suoritetusta opintopisteiden määrästä (palkkataulukot muodostetaan porrastetusti suoritettujen opintopisteiden mukaan). Järjestelmä on käytössä New York Cityssä, ja sen toteutumisesta on sovittu oppilaitosjohdon sekä hallinnon järjestön (CSA) ja opetusviraston (NYCDOE) kesken. Rehtorin ammatillinen kasvu New York Cityssä useimmissa oppilaitosjohdon pätevöittävissä koulutuksissa käytännön harjoittelujakso suoritetaan vieraassa koulussa, ja tänä aikana ollaan poissa omasta opettamistehtävästä. Harjoittelujakson tavoitteena on ammatillinen kasvu ja uusien toimintamallien omaksuminen. Suomessa voitaisiin harkita, voitaisiinko rehtorien pätevöittäviin ja täydennyskoulutusohjelmin ottaa mukaan myös harjoittelu vieraassa koulussa tai tutkimustyön tekeminen kuten LA/Pasadenassa ja Shanghaissa. Toimenpide-ehdotukset Rehtorin asema ja työhön ja työssä valmentautuminen ovat merkittävä osa laajempaa koulutuksellista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta kussakin maassa. Kyse on laajasti ottaen järjestelmien, koulukulttuurien ja johtamistraditioiden erilaisuudesta. Pientä osasysteemiä on vaikea ymmärtää, jollei tunne ainakin jossain määrin sen kytkeytymistä osaksi laajempaa yhteiskunnallista ja koulutuksellista kontekstia. Suomessa on kouluja ylläpitävillä kunnilla ja muilla yhteisöillä huomattavan suuri vapaus koulutuksen ja sen johtamisratkaisujen järjestämisessä. Johtamisjärjestelmän toimivuus on tärkeää kansallisen koulutuspolitiikan toteuttamisessa. Tavoitteena tulee olla suomalaisen toimintamallin kehittäminen sellaiseksi, että se vastaa nykyajan tarpeisiin ja tule- 11

12 vaisuuden haasteisiin sekä ottaa huomioon rehtoreiden laaja-alaisen työnkuvan koulun johdossa. Kansainvälinen vertailu ei tarjoa valmiita ratkaisuja, mutta auttaa merkittävästi omien käytänteiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Ehdotus 1 Opetusviranomaisten tulisi laatia suosituksia erilaisista vastuunjaon malleista. Kouluja tulisi kannustaa erilaisten työnjakoratkaisujen ja nimikkeiden sekä joustavien tiimirakenteiden käyttöön. Ehdotus 2 Rehtoreiden opetusvelvollisuuksia koskevat suositukset sekä apulaisrehtorin virkojen perustamiskriteerit tulisi uudistaa niin, että otetaan huomioon rehtorin työnkuvan laajuus ja koulujen kokojen kasvu. Ehdotus 3 Rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia tulisi uudistaa niin, että niihin sisällytetään riittävä koulukokemus, johtamisen ennakkovalmennus ja täyteen pätevyyteen vaaditaan 2 3-vuotinen työssäoppimisjakso sekä perehdyttämiskoulutus. Ehdotus 4 Tulisi asettaa työryhmä määrittelemään rehtorin työnkuva ja sen edellyttämät kompetenssit sekä keskeiset koulutussisällöt. Samalla tulisi selvittää olemassa olevaa uutta kotimaista tutkimustietoa hyväksikäyttäen ja mahdollisen uuden tutkimushankkeen avulla, mikä on rehtorin toteutuva työnkuva erilaisissa kouluissa ja mitä voitaisiin tehdä rehtorin pedagogisen johtajuuden tukemiseksi. Ehdotus 5 Valmennusohjelmien asema tulisi vakiinnuttaa osana rehtorin kelpoisuusvaatimusten uudistamista Ehdotus 6 Tulisi laatia kansalliset ohjeet valtionviranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja koulujen ylläpitäjien yhteistyöstä valmennettavien rekrytoinnissa, koulutuksen järjestämistavoissa ja rahoituksessa riittävän johtamispotentiaalin takaamiseksi. Ehdotus 7 Perehdyttämisohjelmien sisällöt, laajuus, pakollisuus ja rahoitusmuodot tulisi tarkistaa osana kelpoisuusvaatimusten uudistamista. Ehdotus 8 Tulisi luoda järjestelmä, joka kannustaa rehtoreita määräajoin päivittämään omaa pedagogista osaamistaan. Vaihtoehtoja ovat mm. velvollisuus osaamisen päivitykseen ja sen huomioiminen palkkausperusteissa, täydennyskoulutustutkintojen rakentaminen rehtoriuran eri vaiheisiin ja tieteellisten jatko-opintoväylien kehittäminen. 12

13 Ehdotus 9 Opettajankoulutusta järjestäviin yliopistoihin tulisi luoda suuntautumisvaihtoehto oppilaitosjohtamisen aine- ja syventäviin opintoihin sekä tieteellisiin jatko-opintoihin asiantuntijavarannon kasvattamiseksi. Ehdotus 10 Rehtorikouluttajien kansainvälistä verkostoitumista tulee tukea. Ehdotus 11 Rehtoreiden vapaaehtoisten yhteistoimintaverkostojen koordinaatio- ja asiantuntijapalkkioihin tulee osoittaa systemaattisesti resursseja. Ehdotus 12 Rehtoreita varten tulisi luoda koulutusportaali, jossa esitellään laatuarvioinnin läpäisseitä koulutusohjelmia: koulutusohjelman kohderyhmä, sisällöt, työtavat, kouluttajat ja rahoitus. Portaalin avulla voitaisiin tehostaa valtakunnallista koulutusta koskevaa tiedottamista ja tarjota rehtoreiden käyttöön itsearvioinnin työkaluja. Ehdotus 13 Koulutuksen jatkuvan kehittämisen tueksi tulee luoda uudistuvan koulutuksen vaikuttavuuden arviointijärjestelmä. Ehdotus 14 Valtion rahoitusta tulisi suunnata pätevöittävään koulutukseen sekä pedagogista johtajuutta vahvistavaan pitkäkestoiseen ja jatkuvaan täydennyskoulutukseen. Rahoituksen kohdentamisen tulee perustua kerättyyn arviointitietoon ja koulutustarpeen ennakointiin. Ehdotus 15 Oppilaitosjohdon mentor-toiminnan vakiinnuttamiseksi tulisi hyviä kotimaisia ja ulkomaisia kokemuksia hyödyntäen laatia käsikirja, joka sisältää kuvauksen mentor-toiminnan tavoitteesta, mentorin, mentoroitavan ja mentoroinnille valtuutuksen antaneen esimiehen rooleista sekä ohjeet mentor-sopimuksen laadintaa varten. Kuntien tai kuntaryhmien tulisi huolehtia mentoreiden saatavuudesta järjestämällä mentor-valmennusta määräajoin tarvetta vastaavasti. 13

14 Sammandrag Utbildningsstyrelsen har i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet börjat utveckla rektorsutbildningarna mera målmedvetet än tidigare, i synnerhet de utbildningsprogram för läroanstalternas ledning som finansieras via programmet Kunnig (Osaava). En åtgärd som ansetts vara nödvändig som underlag för utvecklingsarbetet har varit att kartlägga olika länders praxis för utbildning av läroanstalternas ledning. Syftet var att utreda hur olika typer av fortbildningssystem fungerar och hur effektiva de är. Ett annat syfte var att ta reda på olika länders framtidsplaner i fråga om behörighetskrav, förberedande program och fortbildning för rektorer. Samtidigt var man ute efter nya idéer för att kunna förnya fortbildningen för undervisningsväsendets ledning. Kartläggningen genomfördes av Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet under tiden april december 2011 på beställning av Utbildningsstyrelsen. Ansvarig för kartläggningen var Palmenias direktör, professor Kauko Hämäläinen, som forskare och koordinator fungerade projektchef dr Lauri Ahonen och som sekreterare FM Tiina Virta. För projektet tillsattes en arbetsgrupp bestående av fjorton sakkunniga vid Palmenia. Projektet samarbetade dessutom med PD Atso Taipale och PM Mikko Salonen, experter på rektorsutbildning. Forskare PD Johanna Kallo vid Åbo universitet gjorde kartläggningen för Shanghai. Kartläggningen omfattade följande länder/områden: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland (Baden-Württemberg, Hessen), Nederländerna, Frankrike (Paris), Skottland, Ryssland (S:t Petersburg), Kanada (Ontario), USA (New York City, Los Angeles/Pasadena), Kina (Shanghai), Sydkorea, Australien (delstaten Victoria) och Nya Zeeland. Datainsamlingen skedde genom benchmarking/datainsamlingsresor och personliga intervjuer med sakkunniga från de olika länderna samt med hjälp av en internetkartläggning (desk-research) och litteratur om skolledning. För insamlingen och jämförelsen av data utarbetades en blankett som översattes till engelska, franska, tyska och kinesiska. Ledningsstruktur och yrkesbeteckningar inom läroanstalternas ledning Läroanstalternas ledningsstruktur varierar stort när det gäller förvaltningens centralisering respektive decentralisering. Hårt statligt styrda system hittar vi i Sydkorea, Shanghai och Frankrike. I de angloamerikanska länderna i kartläggningen (Skottland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland) varierar ledningssystemen i viss mån beroende på delstat, men i princip är det angloamerikanska systemet decentraliserat. Finland och de övriga nordiska länderna placerar sig mellan dessa två ytterligheter. Yrkesbeteckningarna inom ledningen är till största delen likartade. De vanligaste yrkesbeteckningarna är rektor (rector) eller school principal. I Skottland används benämningen skolföreståndare (head teacher) och i S:t Petersburg har skolorna alltid en direktör (direktor). 14

15 Resursfördelningen inom läroanstalternas ledning Som helhet är det svårt att jämföra resurserna inom ledningen, med undantag av rektorns s.k. undervisningsfria arbetstid. Det är endast i Finland och Tyskland som rektorerna entydigt har undervisningsskyldighet. Rektorer för stora skolor i Skottland har ingen undervisningsskyldighet, samma gäller ordinarie rektorer i LA/Pasadena. I Victoria är undervisningsskyldigheten knuten till skolans budget. I Danmark har skolväsendet rätt att anvisa tilläggsresurser inom anslagsramarna och i Nederländerna finns det varken regler eller någon enhetlig praxis för kanaliseringen av resurser. I Kanada är resursfördelningen däremot noggrant definierad och anvisandet av resurser, exempelvis anställningen av prorektorer, baserar sig på skolans elevantal. Val av rektorer/direktörer Systemet för val av rektor varierar i de olika länderna. Oftast är det skolans direktion eller motsvarande som väljer rektor, men i Sydkorea rekommenderar undervisningschefen en kandidat för biträdande statsministern och undervisningsministern, som i sin tur föreslår för presidenten att rektorn utnämns. I S:t Petersburg väljs skoldirektören inte, utan utnämns av skolans grundare. Behörighetskrav för rektor/läroanstaltens ledning En rektor förutsätts i allmänhet ha lärarbehörighet för ifrågavarande skolform. Övriga behörighetskrav står i direkt relation till innehållet i rektorsutbildningarna, eftersom utbildningen stödjer rektorskompetenserna eller förmågan att behärska de sinsemellan kompletterande rollmodellerna. Endast i Finland, Paris och S:t Petersburg är behörighetskravet för rektorer högre högskoleexamen. Förberedande utbildning, introduktion samt fortbildning för rektorer I många länder (bl.a. Danmark) rekryteras deltagarna till de förberedande programmen i samarbete med skolornas huvudmän. I Nederländerna ordnas rekryteringsutbildningar, men ingen utbildning ger i sig rektorsbehörighet eller garanterar ett arbete i en läroanstalts ledning, eftersom det inte finns några formella behörighetskrav. I USA förbereder man sig i huvudsak för rektorsarbetet genom att skaffa sig rekommendationsbrev som påvisar kompetensen (credentials). Rektorsutbildningen sker med andra ord till stor del före, eller genast i början av karriären. Det sydkoreanska systemet representerar åter en annan ytterlighet: där ordnas just ingen förberedande rektorsutbildning, eftersom de personer som befordras till rektorer väljs till de kompetenshöjande utbildningarna. Fortbildningen sker när pensionsåldern närmar sig, på grund av att man befordras till rektor först i slutet av sin karriär. Utbildningarna ordnas oftast av universitet men också olika institut för rektorsutbildning kan ordna kurser, såsom i Kina och Korea. I Frankrike svarar förvaltningshögskolan för utbildningen av läroanstalternas ledning. I många länder ordnar också rektorsorganisationer och privata konsultföretag utbildning. 15

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä

Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Julkaistavissa tiistaina 23.10.2007 kello 15.00 Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI Pentti Yrjölä, Jaakko Ansaharju, Petri Haltia, Raimo Jaakkola, Anu Järvinen, Matti Taalas, Tim Lamminranta NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI Arviointi 12/2000 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto:

Lisätiedot

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

IHMISEN PERIMÄN JA KANTASOLUJEN TUTKIMUKSEN HAASTEET PÄÄTÖK- SENTEOLLE

IHMISEN PERIMÄN JA KANTASOLUJEN TUTKIMUKSEN HAASTEET PÄÄTÖK- SENTEOLLE IHMISEN PERIMÄN JA KANTASOLUJEN TUTKIMUKSEN HAASTEET PÄÄTÖK- SENTEOLLE Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 16 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4 / 2003 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Oikeusavun kokonaissuunnitelma

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Oikeusavun kokonaissuunnitelma SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 41 2015 Oikeusavun kokonaissuunnitelma Oikeusavun kokonaissuunnitelma Selvityksiä ja ohjeita 41/2015 . ISSN 1798-7067 ISBN 978-952-259-470-9 Helsinki

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta (Selvityksiä 2005:3, vain verkkoversio) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:3 Asko Rauta Selvitys maahanmuuttajien

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa

ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa ANNA MARTIN RIIA METSÄLÄ OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa 1 Anna Martin Riia Metsälä Otto Suojanen Arttu Vainio Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla

Lisätiedot

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta RikosseURaamUsViRaston julkaisuja 3/2007 Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta leena koski ja kaija miettinen

Lisätiedot

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset

HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset HYVÄ KORKEAKOULULIIKUNTA Suositukset Hyvä korkeakoululiikunta Suositukset Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän loppuraportti 25.2.2011 Copyright: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ja Jussi Ansala

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen

Lisätiedot

Tienpidon rahoitus ja toteutus eri maissa Tiehallinnon selvityksiä 1/2005

Tienpidon rahoitus ja toteutus eri maissa Tiehallinnon selvityksiä 1/2005 Juha Tervonen Tienpidon rahoitus ja toteutus eri maissa Tiehallinnon selvityksiä 1/2005 Juha Tervonen Tienpidon rahoitus ja toteutus eri maissa Tiehallinnon selvityksiä 1/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

Lisätiedot

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla 4 2007 Opetushallituksen lehti Utbildningsstyrelsens tidning Opetushallituksen tehtäviin muutoksia Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla Yhteisöllisyydellä ETEENPÄIN tässä numerossa Kannen kuva: HANNU

Lisätiedot