Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Yleinen velvoiteoikeus Pro gradu -tutkielma Syksy 2012 Katja Lehtonen

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Oikeustieteellinen tiedekunta Velvoiteoikeus Tekijä/Författare Author Katja Lehtonen Työn nimi / Arbetets titel Title Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Oppiaine /Läroämne Subject Yleinen velvoiteoikeus Työn laji/arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Aika/Datum Month and year Syyskuu 2012 Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages 79 Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkimuksen tarkoitus on määritellä pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa. Rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa pää- ja erityissuunnittelijat eivät ole keskenään sopimussuhteessa, vaan ainoastaan kukin tahollaan rakennuttajaan. Suunnittelijat tekevät kuitenkin hankkeen alusta asti keskenään yhteistyötä. Pää- ja erityissuunnittelijan tehtävät rakennuttajaa kohtaan ovat toisistaan riippuvaisia ja voivat olla osin myös päällekkäisiä. Pääsuunnittelijan tehtävien virheellisestä täyttämisestä voi ensinnäkin aiheutua vahinkoa suoraan erityissuunnittelijalle. Toiseksi pääsuunnittelijan suoritushäiriö voi aiheuttaa erityissuunnittelijalle vahinkoa myötävaikuttamalla erityissuunnittelijan rakennuttajaan kohdistuvaan virhevastuuseen. Suunnittelijoiden vastuu yhteisesti aiheutetusta vahingosta voi tietyin edellytyksin olla solidaarista. Pääsuunnittelijan osuuteen liittyvää erityissuunnittelijan takautumisoikeutta voidaan perustella yleiseen takautumisoikeuteen ja perusteettoman edun palautukseen liittyvillä näkökohdilla. Aihepiiriä on siitä huolimatta käsitelty myös sopimusperusteisen vahingonkorvausvaatimuksen perusteena, sillä kummankin konstruktion soveltuvuus on riippuvainen pääsuunnittelijan korvausvastuusta rakennuttajaa kohtaan, eikä siten tule automaattisesti kyseeseen, vaikka vahinko olisikin yhteisesti aiheutettu. Yhteistä tutkimuksessa käsitellyille vahingonkorvausvaatimustyypeille on se, että ne perustuvat oikeuteen vedota sellaiseen sopimukseen, jossa vetoaja itse ei ole osapuolena. Kysymys on oikeussystemaattisesti vaikea, sillä vahinko on sopimusperusteinen, ja sopimuksen oikeusvaikutukset rajoittuvat lähtökohtaisesti sen osapuoliin. Sopimusperusteisia vahinkoja ei voi korvata sopimuksenulkoisenkaan normiston mukaisesti. Kysymystä on arvioitava tapauskohtaisesti reaalisten argumenttien valossa. Välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu voitaneen tietyin edellytyksin hyväksyä kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen vaatimusten osalta. Pääsuunnittelijan korvausvastuu erityissuunnittelijaa kohtaan riippuu kuitenkin viime kädessä siitä, täyttyvätkö sopimusperusteisen korvausvastuun edellytykset. Etenkin suunnittelijoiden välisen suoritushäiriön muodostuminen on kriittinen tekijä korvausvastuun kannalta. Vahingonkorvausvaatimus muodostanee kuitenkin korvausvastuun, jos vahinkoa koskeva vastuu voidaan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen sallia. Yhteisesti aiheutettuun vahinkoon perustuvan vahingonkorvauksen määrä sen sijaan saattaa laskea hyvinkin merkittävästi erityissuunnittelijan oman tuottamuksen vuoksi. Kaiken kaikkiaan pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan on epäselvä ja siitä voi aiheutua ongelmia etenkin rakennuttajaan kohdistuvan yhteisvastuun kannalta. Olisi suositeltavaa määritellä osapuolten vastuiden rajat selkeästi sopimusteitse. Toisaalta voidaan pyrkiä muodostamaan suunnitteluorganisaatio rakenteeltaan vaihtoehtoisella, oikeussystemaattisesti helpommin jäsennettävällä tavalla. Avainsanat Nyckelord Keywords Velvoiteoikeus, sopimusoikeus, välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu, yhteisvastuu, pääsuunnittelija, erityissuunnittelija, rakennussuunnittelu, suunnitteluorganisaatio, rakennuttajavetoinen jaettu suunnittelu Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information II

3 Sisällysluettelo LÄHDELUETTELO... V 1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JOHDATUS AIHEPIIRIIN Vahinko vaatimuksen perusteena Pääsuunnittelijan tehtävät Pääsuunnittelija erityissuunnittelijan vahingon suorana aiheuttajana Pääsuunnittelija myötävaikuttajana erityissuunnittelijan vahinkoon Lähtökohdat jatkotarkastelua varten SUUNNITTELIJOIDEN VÄLISEN VASTUUN PERUSTAVIA LÄHTÖKOHTIA Suunnittelijoiden yhteisvastuu rakennuttajaa kohtaan Solidaarisen vastuun edellytykset Velvoitteiden päällekkäisyys Järjestelyn reaaliluonne Yleisestä takautumisoikeudesta Perusteettoman edun palautuksesta Välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu Suunnittelijoiden välisen suhteen asettuminen vastuumuotoihin Muista vastuumuotoihin vaikeasti sijoitettavista relaatioista Suunnittelijoiden välisen suhteen reaalista arviointia Korvausvastuutarkastelun lähtökohdat PÄÄSUUNNITTELIJAN KORVAUSVASTUU ERITYISSUUNNITTELIJAA KOHTAAN Sopimusperusteisen korvausvastuun yleiset edellytykset Suunnittelijoiden välinen suoritushäiriö Pääsuunnittelijan tuottamus Syy-yhteys suoritushäiriön ja vahingon välillä Korvauksen määrästä Täyden korvauksen periaate Vahingon ennakoitavuus Vahingonkärsijän myötävaikutus...58 III

4 4.3 Vastuuta rajoittavien sopimusehtojen merkitys Vastuunrajoitusehtojen asema yleisesti Kvalifioitu tuottamus rakennussuunnittelussa Yhteisvastuu ja kumuloitunut kvalifioitu tuottamus SUOSITUKSET Asetelmassa havaittuja ongelmakohtia Ongelmien syyt Suositeltuja toimenpiteitä Ongelmiin puuttuminen sopimusteitse Tarkoituksenmukaisen suunnitteluorganisaatiomuodon valinta YHTEENVETO IV

5 Lähdeluettelo Oikeuskirjallisuus ja artikkelit: Aarsheim, Hanne. Direktkrav vid 3PL-samarbeten köparens möjligheter att göra rättigheter och ansvar gällande gentemot logistikern. MarIus 306, Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. 12. uppl. Lund, Aurejärvi, Erkki. Urakkasopimus. Työnsuoritussopimuksia koskevan teorian arviointia. Helsinki, Velvoiteoikeuden pääkohtia: velvoitteiden sisältö, perusteettoman edun palautus. Helsinki, Beyleveld, Deryck Brownsword, Roger. Privity, Transitivity and Rationality. Modern Law Review, 1991, s Ekroos, Ari. KKO 1999:128. Perusteettoman edun palautus. Oikeustoimi. Lakimies, 2000, s Erma, Reino Hoppu, Esko. Vahingonkorvauksesta ja sopimusvastuusta rakennusurakassa. Helsinki, Erma, Reino. Suunnittelijan vastuu rakentamisessa. Teoksessa Vastuusta rakentamisessa, tekijä: Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 9, s Vammala, Gorton, Lars. Condictio indebiti i nyare svensk rättspraxis. JFT, 2005, s Haapio, Helena af Hällström, Esbjörn Järvinen, Marjaana Koivu, Susan Lehto, Jukka Leskinen, Jukka Lintumaa, Sari Nystén-Haarala, Soili Pohjonen, Soile Salmi-Tolonen, Tarja Taivalmaa, Päivi. Yritysten sopimus- ja vastuuketjut. Pieksämäki, Hahto, Vilja. Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa. Juva, Hakulinen, Y.J. Perusteettoman edun palautus Siviilioikeudellinen tutkimus. Helsinki, Velvoiteoikeus. 2. laaj. p. Helsinki, Halila, Heikki Hemmo, Mika. Sopimustyypit. 2. uud. p. Helsinki, Halila, Heikki. Oikeudellinen asiantuntijalausunto Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa, annettu V

6 . Oikeudellistuva urheilu. Helsinki, Rakennuttajan tiedonantovelvollisuudesta rakennusurakassa. Helsinki, Hellner, Jan Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. Stockholm, Hellner, Jan. Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal. 3. uppl. Stockholm, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, Almänna ämnen. 3. uppl. Stockholm, Hellner, Jan. The Limits of Contractual Damages in the Scandinavian Law of Sales. Scandinavian Studies in Law, 1966, s Hemmo, Mika Hoppu, Kari. Sopimusoikeus. Päivitettävä Asiantuntija-sarja, verkkoversio. Viimeisin päivitys Helsinki, Hemmo, Mika. Sopimus ja delikti Tutkimus vahingonkorvausoikeuden vastuumuodoista. Helsinki, Sopimusoikeus I. 2. uud. p. Helsinki, Sopimusoikeus II. 2. uud. p. Helsinki, Sopimusoikeus III. Helsinki, Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa: siviilioikeudellinen tutkimus. Helsinki, Hoppu, Esko. Oikeudellinen asiantuntijalausunto Vantaan käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa Hoppu, Kari. Virallisen vastaväittäjän lausunto Olli Norroksen väitöskirjasta Vastuu sopimusketjussa. Lakimies, 2007, s Isohanni, Antti. Sivu-urakan alistamismenettelystä rakennusurakassa. Vammala, Jervell, Stephan. Misligholdskrav mot tidligere salgsledd. TfR, 1994, s Jääskeläinen, Lauri Syrjänen, Olavi. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen: käytännön käsikirja. Helsinki, Kivimäki, T.M. Ylöstalo, Matti. Suomen siviilioikeuden oppikirja, Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo, VI

7 Koivu, Susan Leskinen, Jukka. Sopimukset ja sitoumukset yrityksen strategian näkökulmasta. Teoksessa Yritysten sopimus- ja vastuuketjut Sopimusten hallinta käytännössä, tekijä: Helena Haapio, ym., s Helsinki, Kolehmainen, Esa. Säänteleekö rakennushankkeen konsultin asemaa kauppakaaren 18 luku? Teoksessa Business Law Forum 2004, s Helsinki, Koskela, Timo. Pääsuunnittelijan sopimusvastuu - käytännön käsikirja. Helsinki, Kurkela, Matti S. Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Helsinki, Lahdenperä, P. Allianssiurakka - Kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely. Espoo, Laine, Juha. Rakennusvirheistä. Helsinki, Lehtinen, Tuomas. Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja reimburssi. Helsinki, Liuksiala, Aaro. Rakennussopimukset käytännön käsikirja. Helsinki, Löyttyniemi, Pekka. Valmisteltu puheenvuoro suunnittelijan vastuusta rakentamisessa. Teoksessa Vastuu rakentamisessa, tekijä: Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 9, s Vammala, Muukkonen, P.J. Sopimusoikeuden yleinen lojaliteettiperiaate. Lakimies, 1993, s Nicholas, Barry. The French Law of Contract. Oxford, Norros, Olli. KKO 2008:31 Voiko urakoitsija joutua vastuuseen yli välittömän sopimussuhteen? Lakimies, 2008, s Norros, Olli. KKO 2009:92 Valmistajan vastuu veneen vahingoittumisesta. Lakimies, 2010, Norros, Olli. Näkökohtia vahingonkorvausvastuusta sopimusketjussa. Lakimies, 2007, s Norros, Olli. Vahingonkorvaus asiantuntijapalvelussa. Lakimies, 2008, s Vastuu sopimusketjussa. Helsinki, Velvoiteoikeus. Helsinki, Oksanen, Antero Laine, Ville Kaskiaro, Kim. Urakkasopimukset: rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Hämeenlinna, VII

8 Palmu, Brita. Suunnittelutoimiston vastuu ja sopimusten hallinta. Teoksessa Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa, tekijä: Helena Haapio, ym., s Helsinki, Pöyhönen, Juha. Uusi varallisuusoikeus. Helsinki, Ramberg, Jan. Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund. Juridisk Tidskrift, , s Routamo, Eero. Kauppalain anti ostajapuolelle. Lakimies, 1988, s Routamo, Eero. Vastaavuusteoria ja suorituksen virheellisyys sopimussuhteessa. Lakimies, 1980, s Rudanko, Matti. Rakennuttajan myötävaikutushäiriöistä rakennusurakassa. Helsinki, Saarnilehto, Ari Annola, Vesa Hemmo, Mika Karhu, Juha Kartio, Leena Tammi-Salminen, Eva Tolonen, Juha Tuomisto, Jarmo Viljanen, Mika. Varallisuusoikeus. 2. uud. p. Helsinki, Saarnilehto, Ari. KKO 2008:31 ja eri korvausjärjestelmät. Defensor Legis, 2009, s Saxén, Hans. Skadestånd vid avtalsbrott: HD praxis i Finland. Stockholm, Ståhlberg, Pauli. Vahingonkorvaus Vahingonkorvauslain soveltamisala Saamisen vanhentuminen (D: S2007/513, T: 2574, KKO: 2009:92). Defensor Legis, 2010, s Takki, Tapio. Konsulttisopimus. Helsinki, Taxell, Lars Erik. Avtal och rättsskydd. Turku, Avtalsrättens normer. Turku, Taxell, Lars Erik. Om lojalitet i avtalsförhållanden. Defensor legis, 1977, s Tieva, Antti. Luottamus, lojaliteettivelvollisuus ja liike-elämän pitkäkestoiset sopimukset. Defensor Legis, 2006, s Tieva, Antti. Sopimus Sopimusneuvottelut Sopimuksentekorikkomus Vahingonkorvaus Korvattava vahinko. Defensor Legis, 2009, s Timonen, Pekka. Oikeustaloustiede mitä se on? Lakimies, 1998, s Virtanen, Pertti. Vahingonkorvaus laki ja käytännöt. Helsinki, VIII

9 Ämmälä, Tuula. Lojaliteettiperiaatteesta eräiden sopimustyyppien yhteydessä. Teoksessa Lojaliteettiperiaatteesta Vastapuolen edun huomioon ottamisesta eri oikeuden aloilla, tekijä: Ari Saarnilehto, s Turku, Virallislähteet: Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi, HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi, HE 247/1981 vp. RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) Ympäristövaliokunnan mietintö 6/1998: Hallituksen esitys rakennuslainsäädännön uudistamiseksi, YmVM 6/1998 vp HE 101/1998 vp. RT-kortisto: RT : Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE RT : Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT : Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS 01 (2001). RT 80271: Sivu-urakan alistamissopimus. RT 80278: KVR-urakkasopimus. Oikeuskäytäntö: HelHO , S 99/1292 HelHO , S 02/49 HelHO tuomio n:o 2025 ( ) KKO 1939 II 120 KKO 1976 II 5 KKO 1980 II 70 KKO 1981 II 8 KKO 1982 II 1987 KKO 1982 II 78 IX

10 KKO 1983 II 91 KKO 1984 II 181 KKO 1984 II 57 KKO 1985 II 140 KKO 1988:11 KKO 1988:30 KKO 1990:174 KKO 1990:68 KKO 1991:31 KKO 1992:165 KKO 1992:3 KKO 1992:65 KKO 1993:130 KKO 1993:166 KKO 1994:80 KKO 1996:92 KKO 1997:103 KKO 1998:106 KKO 1998:15 KKO 1998:57 KKO 1999:128 KKO 1999:19 KKO 1999:48 KKO 1999:80 KKO 1999:85 KKO 2000:114 KKO 2001:1 KKO 2001:121 KKO 2001:128 KKO 2002:74 KKO 2003:26 KKO 2003:61 KKO 2006:56 KKO 2008:109 KKO 2008:31 X

11 KKO 2008:62 KKO 2009:11 KKO 2009:81 KKO 2009:92 NJA 1957 s. 621 NJA 1987 s. 692 NJA 1997 s. 65 Vaasan HO Vaasan HO S 09/483 XI

12 1 Tutkimustehtävä Hyvää suunnittelua voidaan pitää keskeisenä rakentamisen laatuun vaikuttavana osatekijänä 1. Rakennusprojektissa suunnittelu sisältyy lähes jokaiseen osa-alueeseen, ja rakennussuunnittelussa turvaudutaankin usein konsultteihin ulkopuolisina tahoina kulloinkin tarvittavan erikoisosaamisen saamiseksi 2. Rakennuttajalla on maankäyttöja rakennuslain ( /132, jäljempänä MRL) mukaan velvollisuus nimetä hankkeeseen pääsuunnittelija, jonka tehtävä on huolehtia suunnittelukokonaisuuden laadusta ja valvoa erityissuunnittelijoiden laatimien suunnitelmien yhteensopivuutta 3. Pääsuunnittelijan tehtäväkenttä on hyvin laaja ja se on käytännön suunnittelukentällä koettu epäselväksi 4. Rakennuttaja voi solmia suunnittelusopimukset yhden pääsuunnittelijan kanssa, johon puolestaan muut suunnittelijat ovat sopimussuhteessa, tai kunkin suunnittelijan kanssa erikseen (rakennuttajavetoinen jaettu suunnittelu) 5. Jaettuun suunnitteluun pohjautuvassa rakennuttajavetoisessa suunnitteluorganisaatiossa suunnittelijat eivät siten ole keskenään sopimussuhteessa, vaan ainoastaan kukin tahollaan rakennuttajaan. Suunnittelijat tekevät kuitenkin hankkeen alusta asti keskenään paljon yhteistyötä 6, eivätkä he siten ole toisiinsa nähden puhtaasti kolmansiakaan 7. Tämän tutkimuksen tarkoitus on määritellä pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa. Tutkimuksessa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: i) minkälaisia pääsuunnittelijaan kohdistuvia vaatimuksia erityissuunnittelija saattaisi pyrkiä esittämään; ii) onko erityissuunnittelijalla oikeus esittää näitä vaatimuksia; ja iii) millä edellytyksin ja missä laajuudessa vaatimukset voidaan hyväksyä. 1 Ks. HE 101/1998 s Ks. esim. Palmu (2005), s ja Takki (1988), s Esimerkkejä yhteensopivuusvirheistä ks. Koskela (2004), s. 63. Suunnittelijan vastuusta yleisesti ks. Laine (1993), s. 30 ss. ja Rudanko (1989), s. 116 ss. 4 Koskela (2004), s Ks. Rudanko (1989), s Ks. esim. Koskela (2004), s Kolmantena on perinteisesti pidetty esim. Hemmon (1998), s. 279 mukaan sellaista vahingonkärsijää, johon vahingonaiheuttajalla ei ole minkäänlaista aikaisempaa erityissuhdetta. 1

13 Tutkimuksen kysymyksenasettelun lähtökohtana toimivat seuraavat oletukset: Tutkimuksessa puhutaan rakennuttajasta sen korostamiseksi, että kyseessä on vastuu koko hankkeen toteuttajaan nähden 8. Suunnittelijat voivat näin ollen yhtä hyvin olla ulkopuolisia konsultteja kuin urakoitsijoitakin, joista jälkimmäinen saattaisi toteuttaa suunnittelun ulkopuolisella taholla ja ainoastaan rakentaa itse 9. Tutkimuksessa oletetaan joka tapauksessa, että mahdollinen rakentaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti. Tutkimuksessa ei käsitellä työntekijävastuuta, eli suunnittelijat eivät ole rakennuttajan työntekijöitä vaan heidän oletetaan olevan itsenäisiä toimijoita. Suunnittelijoiden omien organisaatioiden sisäisiä vastuusuhteita en myöskään käsittele. Tarkastelussa on pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan sellaisessa hyvin yksinkertaistetussa tilanteessa, jossa erityissuunnittelijoita on vain yksi ja pääsuunnittelija toimii yksinomaan pääsuunnittelijana. Käytännössä suunnittelijoita on usein merkittävästi enemmän ja yksi erityissuunnittelijoista voidaan nimetä pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija onkin suunnitteluprojektissa harvoin ainoastaan pääsuunnittelija. Huolimatta siitä, että rakennuttajaan nähden suunnitteluvastuussa oleva taho voi sinänsä hyvinkin olla hankkeen urakoitsija tai yksi niistä, ei varsinaista rakentamista koskeva urakkasopimus sen sijaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Myös rakennusvirheet jätän näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle. Vahinkojen oletetaan jo tapahtuneen. Velkojan oikeuskeinoista käsitellään vahingonkorvausta 10. Pääsuunnittelijan oletetaan olevan asemaansa nähden pätevä 11. Sopimusehtojen oletetaan myös olevan kohtuullisia, eikä niiden sovittelua arvioida kenenkään näkökulmasta 12. Tutkimus on lainopillinen ja siinä käsitellään Suomen oikeusjärjestystä. Edelleen tutkimus on velvoiteoikeudellinen 13, ja sen kysymyksenasettelut koskevat rakennut- 8 Vaihtoehtoisesti voitaisiin puhua tilaajasta, mutta tilaaja voi olla myös muu kuin rakennuttaja. 9 Suunnittelijan sijoittumisesta urakkaan ks. Palmu (2005), s Urakkamuodoista ja -sopimuksista ks. esim. Oksanen Laine Kaskiaro (2010), s. 61 ss. 10 Suoritushäiriöiden seuraamusjärjestelmästä lisää ks. esim. Hemmo (1994), s Pääsuunnittelijan pätevyydestä ks. esim. Koskela (2004), s. 19 ss. 12 Sovittelusta ks. esim. Hemmo (2003), s. 43 ss. ja Adlercreutz (2002), s. 298 ss. Ks. myös asiantuntijavastuun vahingonkorvauksen sovittelua koskenut ratkaisu KKO 2006:56. 2

14 tajavetoisen jaetun suunnittelun osapuolten välisiä vastuusuhteita. Tutkimuksen tarkoituksena ei näin ollen ole selvittää esimerkiksi julkis- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia tai niihin liittyviä vastuita, joita osapuolten suoritushäiriöihin mahdollisesti myös voi liittyä 14. Myöskään osapuolten suhdetta rakennusvalvontaviranomaisiin ei käsitellä. Vastuun sisällön selvittämiseksi pyrin tutkimuksen luvussa 2 ensin selvittämään, mihin pääsuunnittelijan vahingonkorvausvastuu erityissuunnittelijaa kohtaan ylipäätään voisi perustua. Arvioin vahinkojen aiheutumista suoritusten keskinäisen riippuvuussuhteen kautta: kun pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijan suoritukset rakennuttajaa kohtaan ovat riippuvaisia toisistaan 15, on kääntöpuolena vastaavasti ajateltavissa, että heidän suoritushäiriöistään voisi myös aiheutua toisilleen vahinkoja. Tarkastelu rajautuu sellaisiin varallisuusvahinkoihin, jotka aiheutuvat erityissuunnittelijalle pääsuunnittelijan täyttäessä sopimusvelvoitteitaan rakennuttajaa kohtaan. Suunnittelijoiden puhtaasti kolmansina toisilleen mahdollisesti aiheuttamat (fyysiset) vahingot jäävät näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle. Lähtökohtana on se, että suoritusten oikea täyttäminen ei aiheuta vahinkoa. Näiden mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen jälkeen pyrin luvuissa 3 ja 4 selvittämään suunnittelijoiden välisen vastuun perustavia lähtökohtia. Vahinkojen korvaaminen jää nimittäin vahingonkärsijän vastuulle, ellei korvausvastuuta voida siirtää eteenpäin vahingon aiheuttajalle 16. Arvioinnissa on otettava huomioon yhtäältä vastuunormiston soveltuvuus yleensä ja toisaalta varsinaisen korvausvastuun syntymisen edellytykset, joista jälkimmäinen edellyttää normiston soveltuvuuden lisäksi myös muuta tosiseikastoa. Lopuksi esitän tutkimuksen suositukset ja yhteenvedon luvuissa 5 ja Suunnittelusopimuksia ja suunnittelutoimintaa asiantuntijapalveluna tulkitaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden valossa, ks. esim. Palmu (2005), s Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä kauppakaarta ( /3). Kauppakaaren soveltumisesta konsulttitoimeksiantosuhteisiin ks. Kolehmainen (2004), s. 227, jonka mukaan vaikuttaa siltä, että kauppakaaren normit eivät sääntele rakennusalan konsulttisuorituksia. 14 Tästä ks. esim. Erma (1973), s Koskela (2004), s. 50. Esimerkiksi sähkösuunnittelijan on oltava selvillä rakennuksen arkkitehtonisesta päämäärästä voidakseen laatia rakennukseen soveltuvat sähkösuunnitelmat oikein. Aihepiiriin palataan jäljempänä. 16 Let the damage lie where it falls -periaate. 3

15 2 Johdatus aihepiiriin 2.1 Vahinko vaatimuksen perusteena Pääsuunnittelijan tehtävät Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on se, ettei pääsuunnittelijan sopimusvelvoitteiden virheetön täyttäminen aiheuta vahinkoja erityissuunnittelijalle. Tarkastelun pohjaksi voidaan siten ottaa pääsuunnittelijan sopimusvelvoitteet rakennuttajaa kohtaan. Tavoitteena tässä luvussa on eritellä niitä vahinkoja, joita erityissuunnittelijalle saattaa aiheutua pääsuunnittelijan laiminlyötyä sopimusvelvoitteensa tavalla tai toisella. Yleisesti suunnittelijat ovat rakennuttajaan nähden toimeksiantosopimussuhteessa olevia konsultteja 17, joiden velvollisuutena on luovuttaa sovittu työntulos rakennuttajalle sovittua korvausta vastaan 18. Pääsuunnittelijan velvollisuuksista rakennuttajaa kohtaan on määrätty MRL 120 :ssä. MRL mukaan rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan tehtäväkenttää on täsmennetty RakMK A2-osassa, jonka mukaan mm. suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta huolehtiminen kuuluu pääsuunnittelijan velvollisuuksiin (3.1.1), minkä lisäksi pääsuunnittelijan tulee huolehtia suunnitelmien yhteensopivuudesta (3.1.2). Koskela on jakanut pääsuunnittelijan tehtäväkentän seuraavasti 19 : i) yhteensovittamisvelvoite, ii) suunnitelmien laadusta ja laajuudesta huolehtiminen, sekä iii) vastuu tarvittavien suunnitelmien laatimisesta. 17 Ks. esim. Hellner (1996) I, s. 200, jonka mukaan esim. arkkitehtien palvelukset ovat henkilökohtaisia toimeksiantosuhteita. Myös rakennusurakan on katsottu olevan työurakan alalajina eräänlainen toimeksiantosopimus (ks. esim. Takki (1988), s ja Aurejärvi (1976), s. 225), joten eroa ei sopimustyypin osalta synny siltä osin kuin erityissuunnittelija olisi samalla urakoitsija. Suunnittelutehtävien ja toimeksiantojen välisestä suhteesta ks. Vaasan HO ja siihen liittyvä KKO 1984 II Ks. esim. Palmu (2005), s Ks. Koskela (2004), s. 34 ss. 4

16 Pääsuunnittelijan vastuun tarvittavien suunnitelmien laatimisesta on katsottu kohdistuvan lähinnä rakennusvalvontaviranomaisiin, joten sitä ei tutkimuksen rajauksen vuoksi käsitellä tässä tarkemmin 20. Yhteensovittamisvelvollisuutta, jonka lisäksi tulee olla ammattitaitoista ja huolellista, on oikeuskirjallisuudessa pidetty pääsuunnittelijan pääsuoritusvelvollisuutena 21. Yhteensovittaminen edellyttää suunnittelutyön koordinointia suunnittelijoiden yhteistyön kautta, ja käytännössä onkin tavallista, että yhteistyötä tehdään jo aikaisessa vaiheessa projektia 22. Suunnitelmien laadusta ja laajuudesta huolehtimiseen kuuluu suunnittelukokonaisuuden laadun valvomisen lisäksi velvollisuus huolehtia suunnittelijoiden lähtötietojen riittävyydestä, vastuualueiden selkeydestä, suunnitelmien ristiriidattomuudesta ja yhteistyön toimivuudesta 23. Liuksialan mukaan pääsuunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu myös erityissuunnittelijoiden pätevyyden varmistaminen 24. Sopimuksen sisältö voidaan ymmärtää laajasti niin, että siihen kuuluu varsinaisten osapuolten määrittämien sopimusehtojen lisäksi myös oikeusjärjestyksen sopimussuhteeseen ulkoapäin liittämiä normeja 25. Näihin normeihin voidaan katsoa kuuluvan erilaiset lojaliteetista johtuvat velvollisuudet. Lojaliteettivelvollisuus voidaan määritellä velvollisuudeksi toimia mahdollisuuksiensa mukaan siten, ettei toiselle osapuolelle aiheudu vahinkoa tai että vahinko rajoittuu mahdollisimman pieneksi, kuitenkin niin, ettei sanottu toiminta samalla loukkaa sopimuspuolen omia intressejä 26. Lojaliteetista johtuu velvoitteita myös rakennussuunnittelun osapuolille. Suunnitteluvirheistä tulee tiedottaa ja niihin tulee puuttua ajoissa, jotta virheen tehneelle voidaan antaa mahdollisuus ryhtyä korjaustoimenpiteisiin vielä silloin, kun se on mah- 20 Ks. esim. Koskela (2004), s Koskela (2004), s. 38. Pää- ja apusuoritusvelvollisuuksiin jakaminen vaikuttaa velkojan oikeuskeinoihin, kun apusuoritusvelvollisuutta ei kanteella välttämättä voida vaatia suoritettavaksi (emt. s. 34). Koska tässä kuitenkin tarkastellaan velkojan oikeuskeinoista ainoastaan vahingonkorvausta, ei jaottelu ole olennainen. 22 Koskela (2004), s Ks. esim. Jääskeläinen ym. (2010), s. 557 s., Koskela (2004), s. 34 ss. ja Liuksiala (2004), s Pääsuunnittelijan tehtävistä ks. myös RT Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS 01 (2001). 24 Liuksiala (2004), s. 21. Jos pääsuunnittelijalla on pätevyydestä huomautettavaa, tulee tämän Liuksialan mukaan huomauttaa asiasta rakennuttajalle. 25 Ks. esim. Norros (2007), s Ks. esim. Taxell (1987), s. 60 ja rakennusurakan osalta Rudanko (1989), s. 37. Ks. myös Lehtinen (2006), s. 86 joka tulkitsee lojaliteettiperiaatetta mm. raamatun valossa, mikä kertonee hyvin siitä, kuinka monista eri lähteistä lojaalin toiminnan sisältöä voidaan hakea. Ämmälän (1994), s. 3 mukaan lojaliteettiperiaatteen perustavana lähtökohtana on ajatus siitä, ettei sopimusosapuoli saa ajaa omaa etuaan toisen sopimusosapuolen kustannuksella. 5

17 dollisimman edullista 27. Lojaalisuuteen palautuvia ehtoja on kirjattu myös eri alojen yleisiin sopimusehtoihin 28. Koskelan mukaan pääsuunnittelijan lojaliteettivelvollisuus rakennuttajaa kohtaan velvoittaa yhteistoimintaan erityissuunnittelijoiden kanssa, sillä rakennuttajan intressissä on saada keskenään yhteensopivat suunnitelmat, vaikka tilaakin suunnitelmat eri suunnittelijoilta 29. Näin ollen pääsuunnittelijalta voidaan edellyttää yhteistyötä erityissuunnittelijoiden kanssa, vaikka siitä ei olisikaan erikseen sovittu Pääsuunnittelija erityissuunnittelijan vahingon suorana aiheuttajana Suunnittelijan vastuu rakennuttajaa kohtaan perustuu tavallisesti suorituksen virheellisyyteen (laatuvastuu) tai suorituksen viivästymiseen (viivästysvastuu) 30. Erityissuunnittelijan ja pääsuunnittelijan suoritusten riippuvuutta toisistaan voidaan siten arvioida yhtäältä pääsuunnittelijan laatuvirheen ja toisaalta viivästymisten kautta. Olennaiseksi muodostuu tässä se, millä edellytyksin pääsuunnittelijan laatuvirhe tai viivästys voi aiheuttaa erityissuunnittelijalle vahinkoa 31. Pääsuunnittelijan erityissuunnittelijan oikeuksiin vaikuttavia suoritushäiriöitä lienee runsaasti: viivästyksen osalta mahdollisuus on kiistaton, kun erityissuunnittelijan suoritus jo lähtökohtaisesti riippuu pääsuunnittelijan antamista lähtötiedoista 32. Erityissuunnittelijahan ei voi aloittaa töitään, ennen kuin lähtötiedot on saatu. Erityissuunnittelija saattaa siten pääsuunnittelijan viivästyksen vuoksi joutua resursoimaan töitään uudestaan tai jopa luopumaan muista projekteista, jos viivästys on riittävän olennainen eikä aikataulu ole ollut tämän ennakoitavissa. 27 Ks. Liuksiala, s. 28, jonka mukaan kyseinen velvoite nimenomaisesti johtuu lojaalisuusvelvoitteesta. Varoittamisvelvollisuudesta voidaan mainita esimerkkinä ratkaisu KKO 1998:57, jossa kiinteistönvälittäjällä oli erityinen velvollisuus varmistua asiakkaansa olevan tietoinen sen tärkeydestä, että kauppahintasaatava maksetaan oikealle pankkitilille. 28 Ks. tästä esim. KSE 4.2 : konsultin tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle, mikäli ilmenee tarvetta sellaisiin selvityksiin, jotka eivät alun perin sisälly tehtävään, tai tarvetta muuttaa annettuja tutkimus- tai suunnitteluohjeita. 29 Koskela (2004), s Saman voinee katsoa pätevän erityissuunnittelijoihinkin, joiden sopimuspuolena rakennuttaja yhtä lailla on. 30 Liuksiala (2004), s. 30. Liuksiala mainitsee lisäksi suorituksen vajaaseen täyttämiseen liittyvän vastuun, mutta tässä keskitytään kahteen yllä mainittuun perusteeseen. 31 Erityissuunnittelijan tehtäväkenttä ei ole yhtä laaja kuin pääsuunnittelijan, mutta todettakoon, että pääsuunnittelijan voi myös esimerkiksi olla hyvin vaikea toteuttaa yhteistyötä edellyttävää yhteensovittamisvelvoitettaan, jos erityissuunnittelija kieltäytyy yhteistyöstä tai tekee sen vaikeaksi. Tästä ks. esim. Koskela (2004), s. 36 ja 51. Erityissuunnittelijan vastuu pääsuunnittelijaa kohtaan ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen rajauksen piiriin. 32 Ks. edellä luku

18 Suunnitteluun liittyviä pääsuunnittelijan laatuvirheitä koskeva vastuukokonaisuus sen sijaan on monimutkaisempi kysymys. Pääsuunnittelijan tehtävänähän on tavallaan luoda edellytykset erityissuunnittelijoiden tehtävien toteuttamiselle 33. Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu MRL :n mukaisesti huolehtia siitä, että erityissuunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset 34. MRL mukaan rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Pääsuunnittelijan laiminlyönti toimittaa suunnittelijoille riittävät lähtötiedot saattaa aiheuttaa erityissuunnittelijan puutteellisen tai virheellisen suunnittelusuorituksen, jolloin erityissuunnittelijalle voi aiheutua vahinkoa siitä, että hän joutuu laatimaan suunnitelmansa uudestaan. Suunnittelun laatuvirhe voi käytännössä ilmetä suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana tai vasta rakennuksen jo valmistuttua. Lähtökohtaisesti jälkimmäisistä aiheutuu suurimmat vahingot. 35 Käytännössä voi esiintyä tilanteita, joissa enintään pääsuunnittelija on ulkopuolinen konsultti, ja rakennuttajan erityissuunnittelijoiksi nimeämät tahot, ellei pääsuunnittelija itsekin, ovat urakoitsijoita. Tällainen konstruktio voi olla käytössä esimerkiksi tuulivoimaprojekteissa. Myös tiettyä rakennushanketta koskeva osa, kuten sähköurakka, voidaan toteuttaa KVR-tyyppisesti 36, jolloin kyseinen KVR-urakoitsija olisi tässä tutkimuksessa tarkoitettu erityissuunnittelija. Urakoitsija-erityissuunnittelijalle pääsuunnittelijan laatuvirheestä aiheutuvien vahinkojen odotusarvo lienee merkittävästi suurempi, kun virheen seurauksena saatetaan pelkän suunnitelman muuttamisen sijaan joutua muuttamaan tai purkamaan jo tehtyjä rakennustöitä 37. Esimerkkejä pääsuunnittelijan tehtäväkentän laatuvirheisiin liittyvistä yhtymäkohdista erityissuunnittelijan tehtäviin on kootusti havainnollistettu kuvassa 1. On tietenkin huomattava, ettei lista ole tyhjentävä. Vahinkolajeihin ei tutkimuksen rajauk- 33 Ks. edellä luku Erityissuunnittelijan tehtävistä tarkemmin ks. esim. Liuksiala (2004), s. 21 s. ja Jääskeläinen ym. (2010), s. 557 s. 35 Koskela (2004), s Halila Hemmo (2008), s. 55. KVR-rakentamisesta ks. esim. Liuksiala (2004), s. 41 ss. ja RT 80278: KVR-urakkasopimus. 37 Ks. esim. Erma (1973), s Tällainen tilanne voisi olla käsillä silloin, kun suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus ilmenisi vasta sitten, kun erityissuunnittelija on aloittanut rakennustyöt toteuttamisen kyseisten lähtötietojen pohjalta laatimiensa erityissuunnitelmien perusteella. 7

19 sen vuoksi kuitenkaan keskitytä tässä tarkemmin. Olennaista on huomata se, että erityissuunnittelijalle saattaa herätä tarve kohdistaa pääsuunnittelijaan vahingonkorvausvaatimuksia pääsuunnittelijan tehtävien laiminlyömisen tai virheellisen täyttämisen vuoksi. Pääsuunnittelijan tehtävät Pääsuunnittelijan tehtävän osa-alue Erityissuunnittelijan tehtäviin liittyvä pääsuunnittelijan tehtävän osa-alue Vaikutus erityissuunnittelijan tehtävän suorittamiseen Yhteistyön toimivuus Suunnittelutyön toteutus Suunnittelmien yhteensopivuus Suunnitelmien ristiriidattomuus Suunnitelman sisältö MRL 120 ja RakMK A Vastuualueiden selkeys Lähtötietojen riittävyys Suunnitelman laajuus Suunnitelman soveltuvuus tarkoitukseensa Suunnittelukokonaisuuden laatu ja laajuus Suunnittelmien kokonaisuuden laatu Suunnitelman laatu Suunnittelijoiden pätevyys Suunnitelman virheettömyys Kuva 1: Pääsuunnittelijan tehtävien yhtymäkohdat erityissuunnittelijan suoritukseen Pääsuunnittelija myötävaikuttajana erityissuunnittelijan vahinkoon Pääsuunnittelijan virhevastuun ulottuvuus on mielenkiintoinen kysymys myös rakennuttajaan kohdistuvan vastuun näkökulmasta. Erityissuunnittelijahan on omasta suorituksestaan aina virhevastuussa rakennuttajaa kohtaan. Kun erityissuunnittelijan suoritus on tietyssä määrin riippuvainen pääsuunnittelijan suorituksesta, voisi pääsuunnittelijan tehtävien laiminlyönti ainakin teoriassa myös myötävaikuttaa erityissuunnittelijan virhevastuun syntymiseen. Arvioitavaksi tulee tällöin se, voiko erityissuunnittelija vaatia korvausta pääsuunnittelijalta siitä osuudesta rakennuttajalle kor- 8

20 vaamastaan vahingosta, jonka aiheutumiseen pääsuunnittelija on myötävaikuttanut. Tällaisessa tilanteessa kysymys voi olla yhteisesti aiheutetusta vahingosta. Tässä on huomioitava tutkimuksen rajauksesta yhteen pääsuunnittelijaan ja yhteen erityissuunnittelijaan aiheutunut huomattava yksinkertaistaminen. Käytännössä voinee yhtä lailla esiintyä tilanteita, joissa pääsuunnittelija ja yksi erityissuunnittelijoista ovat yhteisesti aiheuttaneet tai myötävaikuttaneet toiselle erityissuunnittelijalle aiheutuneeseen vahinkoon. Yhteisesti aiheutettu vahinko korvataan vahingonkärsijälle (tässä rakennuttajalle) jaetusti tai yhteisvastuullisesti eli solidaarisesti 38. Jaetusta vastuusta ei aiheudu erityissuunnittelijalle tässä tutkimuksessa tarkoitettua vahinkoa, sillä kumpikin suunnittelijoista tulee korvanneeksi rakennuttajalle vain sen osuuden vahingosta, jonka hän itse on aiheuttanut. Sen sijaan erityissuunnittelijan intressissä on pyrkiä vaatimaan osa virheen perusteella maksetusta vahingonkorvauksesta takautuvasti pääsuunnittelijalta, jos hän on korvannut rakennuttajalle yhteisesti aiheutetun vahingon kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa oletetaan, että ainakin erityissuunnittelija on aiheuttanut yhteisen vahingon kokonaisuudessaan. 2.2 Lähtökohdat jatkotarkastelua varten Suunnittelijoiden suoritushäiriöt rakennuttajaa kohtaan perustuvat tavallisesti viivästysvastuuseen tai laatuvastuuseen. Suoritushäiriöistä voi suoraan aiheutua vahinkoa suunnittelijoiden välille. Vahingot pääsuunnittelijalta erityissuunnittelijalle voivat käsittää uudelleenresursointia aikataulun siirtymisen vuoksi, suunnitelmien uudelleenlaatimista siihen liittyvine kustannuksineen ja pahimmillaan muista toimeksiannoista luopumista aikataulupaineiden vuoksi. Laatuvirheen osalta voi aiheutua erityissuunnittelijalle myös rakennusvirheistä johtuvia kustannuksia, jos suunnittelija samalla toimii urakoitsijana, kuten toisinaan on asianlaita. Toiseksi edellä tultiin siihen tulokseen, että erityissuunnittelija saattaa olla rakennuttajaa kohtaan korvausvelvollinen sellaisesta virheestä aiheutuneesta vahingosta, jonka syntymiseen pääsuunnittelija on myötävaikuttanut. Yhteisesti aiheutetun vahingon osalta erityissuunnittelijan pääsuunnittelijaan kohdistuvan vaatimuksen 38 Ks. esim. Norros (2012), s

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1 Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Ympäristöoikeus Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Alina Lehtonen II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA

SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA Toimittaneet Helena Haapio ja Ritva Sipilä TIETOSANOMA Tietosanoma Oy ja kirjoittajat

Lisätiedot

Rakennusalan vakioehtojen mukaisesta virhevastuusta seuraavat sanktiot ja sopimusketjujen riskit

Rakennusalan vakioehtojen mukaisesta virhevastuusta seuraavat sanktiot ja sopimusketjujen riskit Rakennusalan vakioehtojen mukaisesta virhevastuusta seuraavat sanktiot ja sopimusketjujen riskit Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta OTM-tutkielma Yleinen velvoiteoikeus Toukokuu 2012 Ohjaaja:

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka Siljakaisa Suninen SUUNNITTELIJAN SOPIMUSPERUSTEINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU RAKENNUSURAKASSA Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen

Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen Työntekijän velvollisuudet ja vastuu pääsuunnittelijana: Vaatimus - Velvollisuus Vastuu Vakuuttaminen 1. Vaatimukset: Rakentamiselle/rakennukselle asetetut vaatimukset ovat johdettavissa 1.1. Maankäyttö-

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJA TYÖNTEKIJÄNÄ SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

PÄÄSUUNNITTELIJA TYÖNTEKIJÄNÄ SUUNNITTELUTOIMISTOSSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJA TYÖNTEKIJÄNÄ SUUNNITTELUTOIMISTOSSA Kari Jäkkö PÄÄSUUNNITTELIJA TYÖNTEKIJÄNÄ SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu

OH2011/54 KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö. Jakelu KORKEIN OIKEUS Valtiovarainministeriö Jakelu Viite Valtiovarainministeriön kirje 24.2.2011 (VM004:00/2009), jossa korkeimmalta oikeudelta pyydetään lausuntoa arvo paperi markkina lainsäädännön kokonaisuudistus

Lisätiedot

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus

Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus 1. Johdanto 2 Metsäkoneyrittäjän vastuu puunkorjuussa on jatkuvasti kasvanut. Koneellisen hakkuun osuus pystykorjuusta on noussut noin 95 prosenttiin.

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T - V Soveltaminen

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T - V Soveltaminen Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T - V 0 7 1 6 1 MÄÄRITELMÄT Aineisto Aineistolla tarkoitetaan asiakirjoja, kirjallista tai kuvallista esitystä, taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla

Lisätiedot

URAKOITSIJAN VIRHEVASTUUSTA RAKENNUSALAN VAKIOSOPIMUSEHTOJEN YSE 1998 (RT 16 10660) MUKAAN

URAKOITSIJAN VIRHEVASTUUSTA RAKENNUSALAN VAKIOSOPIMUSEHTOJEN YSE 1998 (RT 16 10660) MUKAAN URAKOITSIJAN VIRHEVASTUUSTA RAKENNUSALAN VAKIOSOPIMUSEHTOJEN YSE 1998 (RT 16 10660) MUKAAN TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Sopimusoikeus Syventävät opinnot Pro gradu -tutkielma Tomi Sjögren

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Eräkaski Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum 24.9.2011 Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus

DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005. Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus DECOMB HANKKEEN OHJAUSRYHMÄKOKOUS 26.5.2005 Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän tilannekatsaus Tutkija Esa Hakkola Yksityisoikeuden laitos Oikeustieteellinen tiedekunta HY Lähtökohtia työryhmän toiminnalle

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman

yleensä olevan työsuhteessa, jos hän ei itse omista tai riippumattoman 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE: VEROHALLINNON PÄIVITYS OHJEESEEN PALKKA JA TYÖKOR- VAUS VEROTUKSESSA Verohallinto on päivittänyt ohjetta, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 Mallivastaukset Kysymys 1 Osakeyhtiö X:n (myöhemmin X Oy) edustaja ottaa yhteyttä paikanninlaitteita mittatilaustyönä valmistavan osakeyhtiö Y:n (myöhemmin

Lisätiedot

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous

Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset. Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarimallien ja palvelujen sopimukset Juha-Matti Junnonen TKK Rakentamistalous Elinkaarisopimusten ominaispiirteitä Tyypillisiä piirteitä sopimuksen pitkä kesto, epävarmuus ja osapuolten keskinäiset

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN JA HALLINTA SOPIMUSKETJUSSA

VAHINGONKORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN JA HALLINTA SOPIMUSKETJUSSA VAHINGONKORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN JA HALLINTA SOPIMUSKETJUSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Marjo Kulpakko Velvoiteoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Syventävien opintojen tutkielma Laatija: Tuomas Koskinen Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen 27.04.2015 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Aleksi Välikangas YSE 1998:N JA SIVU-URAKAN ALISTAMISSOPIMUKSEN RT 80271 MUKAINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU URAKOITSIJALLE AIHEUTUNEESTA VIIVÄSTYKSESTÄ

Aleksi Välikangas YSE 1998:N JA SIVU-URAKAN ALISTAMISSOPIMUKSEN RT 80271 MUKAINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU URAKOITSIJALLE AIHEUTUNEESTA VIIVÄSTYKSESTÄ Aleksi Välikangas YSE 1998:N JA SIVU-URAKAN ALISTAMISSOPIMUKSEN RT 80271 MUKAINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU URAKOITSIJALLE AIHEUTUNEESTA VIIVÄSTYKSESTÄ Maisteritutkielma Velvoiteoikeus Lapin yliopisto 2016

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot