Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Yleinen velvoiteoikeus Pro gradu -tutkielma Syksy 2012 Katja Lehtonen

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Oikeustieteellinen tiedekunta Velvoiteoikeus Tekijä/Författare Author Katja Lehtonen Työn nimi / Arbetets titel Title Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Oppiaine /Läroämne Subject Yleinen velvoiteoikeus Työn laji/arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Aika/Datum Month and year Syyskuu 2012 Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages 79 Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkimuksen tarkoitus on määritellä pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa. Rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa pää- ja erityissuunnittelijat eivät ole keskenään sopimussuhteessa, vaan ainoastaan kukin tahollaan rakennuttajaan. Suunnittelijat tekevät kuitenkin hankkeen alusta asti keskenään yhteistyötä. Pää- ja erityissuunnittelijan tehtävät rakennuttajaa kohtaan ovat toisistaan riippuvaisia ja voivat olla osin myös päällekkäisiä. Pääsuunnittelijan tehtävien virheellisestä täyttämisestä voi ensinnäkin aiheutua vahinkoa suoraan erityissuunnittelijalle. Toiseksi pääsuunnittelijan suoritushäiriö voi aiheuttaa erityissuunnittelijalle vahinkoa myötävaikuttamalla erityissuunnittelijan rakennuttajaan kohdistuvaan virhevastuuseen. Suunnittelijoiden vastuu yhteisesti aiheutetusta vahingosta voi tietyin edellytyksin olla solidaarista. Pääsuunnittelijan osuuteen liittyvää erityissuunnittelijan takautumisoikeutta voidaan perustella yleiseen takautumisoikeuteen ja perusteettoman edun palautukseen liittyvillä näkökohdilla. Aihepiiriä on siitä huolimatta käsitelty myös sopimusperusteisen vahingonkorvausvaatimuksen perusteena, sillä kummankin konstruktion soveltuvuus on riippuvainen pääsuunnittelijan korvausvastuusta rakennuttajaa kohtaan, eikä siten tule automaattisesti kyseeseen, vaikka vahinko olisikin yhteisesti aiheutettu. Yhteistä tutkimuksessa käsitellyille vahingonkorvausvaatimustyypeille on se, että ne perustuvat oikeuteen vedota sellaiseen sopimukseen, jossa vetoaja itse ei ole osapuolena. Kysymys on oikeussystemaattisesti vaikea, sillä vahinko on sopimusperusteinen, ja sopimuksen oikeusvaikutukset rajoittuvat lähtökohtaisesti sen osapuoliin. Sopimusperusteisia vahinkoja ei voi korvata sopimuksenulkoisenkaan normiston mukaisesti. Kysymystä on arvioitava tapauskohtaisesti reaalisten argumenttien valossa. Välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu voitaneen tietyin edellytyksin hyväksyä kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen vaatimusten osalta. Pääsuunnittelijan korvausvastuu erityissuunnittelijaa kohtaan riippuu kuitenkin viime kädessä siitä, täyttyvätkö sopimusperusteisen korvausvastuun edellytykset. Etenkin suunnittelijoiden välisen suoritushäiriön muodostuminen on kriittinen tekijä korvausvastuun kannalta. Vahingonkorvausvaatimus muodostanee kuitenkin korvausvastuun, jos vahinkoa koskeva vastuu voidaan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen sallia. Yhteisesti aiheutettuun vahinkoon perustuvan vahingonkorvauksen määrä sen sijaan saattaa laskea hyvinkin merkittävästi erityissuunnittelijan oman tuottamuksen vuoksi. Kaiken kaikkiaan pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan on epäselvä ja siitä voi aiheutua ongelmia etenkin rakennuttajaan kohdistuvan yhteisvastuun kannalta. Olisi suositeltavaa määritellä osapuolten vastuiden rajat selkeästi sopimusteitse. Toisaalta voidaan pyrkiä muodostamaan suunnitteluorganisaatio rakenteeltaan vaihtoehtoisella, oikeussystemaattisesti helpommin jäsennettävällä tavalla. Avainsanat Nyckelord Keywords Velvoiteoikeus, sopimusoikeus, välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu, yhteisvastuu, pääsuunnittelija, erityissuunnittelija, rakennussuunnittelu, suunnitteluorganisaatio, rakennuttajavetoinen jaettu suunnittelu Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information II

3 Sisällysluettelo LÄHDELUETTELO... V 1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JOHDATUS AIHEPIIRIIN Vahinko vaatimuksen perusteena Pääsuunnittelijan tehtävät Pääsuunnittelija erityissuunnittelijan vahingon suorana aiheuttajana Pääsuunnittelija myötävaikuttajana erityissuunnittelijan vahinkoon Lähtökohdat jatkotarkastelua varten SUUNNITTELIJOIDEN VÄLISEN VASTUUN PERUSTAVIA LÄHTÖKOHTIA Suunnittelijoiden yhteisvastuu rakennuttajaa kohtaan Solidaarisen vastuun edellytykset Velvoitteiden päällekkäisyys Järjestelyn reaaliluonne Yleisestä takautumisoikeudesta Perusteettoman edun palautuksesta Välittömän sopimussuhteen ylittävä vastuu Suunnittelijoiden välisen suhteen asettuminen vastuumuotoihin Muista vastuumuotoihin vaikeasti sijoitettavista relaatioista Suunnittelijoiden välisen suhteen reaalista arviointia Korvausvastuutarkastelun lähtökohdat PÄÄSUUNNITTELIJAN KORVAUSVASTUU ERITYISSUUNNITTELIJAA KOHTAAN Sopimusperusteisen korvausvastuun yleiset edellytykset Suunnittelijoiden välinen suoritushäiriö Pääsuunnittelijan tuottamus Syy-yhteys suoritushäiriön ja vahingon välillä Korvauksen määrästä Täyden korvauksen periaate Vahingon ennakoitavuus Vahingonkärsijän myötävaikutus...58 III

4 4.3 Vastuuta rajoittavien sopimusehtojen merkitys Vastuunrajoitusehtojen asema yleisesti Kvalifioitu tuottamus rakennussuunnittelussa Yhteisvastuu ja kumuloitunut kvalifioitu tuottamus SUOSITUKSET Asetelmassa havaittuja ongelmakohtia Ongelmien syyt Suositeltuja toimenpiteitä Ongelmiin puuttuminen sopimusteitse Tarkoituksenmukaisen suunnitteluorganisaatiomuodon valinta YHTEENVETO IV

5 Lähdeluettelo Oikeuskirjallisuus ja artikkelit: Aarsheim, Hanne. Direktkrav vid 3PL-samarbeten köparens möjligheter att göra rättigheter och ansvar gällande gentemot logistikern. MarIus 306, Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. 12. uppl. Lund, Aurejärvi, Erkki. Urakkasopimus. Työnsuoritussopimuksia koskevan teorian arviointia. Helsinki, Velvoiteoikeuden pääkohtia: velvoitteiden sisältö, perusteettoman edun palautus. Helsinki, Beyleveld, Deryck Brownsword, Roger. Privity, Transitivity and Rationality. Modern Law Review, 1991, s Ekroos, Ari. KKO 1999:128. Perusteettoman edun palautus. Oikeustoimi. Lakimies, 2000, s Erma, Reino Hoppu, Esko. Vahingonkorvauksesta ja sopimusvastuusta rakennusurakassa. Helsinki, Erma, Reino. Suunnittelijan vastuu rakentamisessa. Teoksessa Vastuusta rakentamisessa, tekijä: Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 9, s Vammala, Gorton, Lars. Condictio indebiti i nyare svensk rättspraxis. JFT, 2005, s Haapio, Helena af Hällström, Esbjörn Järvinen, Marjaana Koivu, Susan Lehto, Jukka Leskinen, Jukka Lintumaa, Sari Nystén-Haarala, Soili Pohjonen, Soile Salmi-Tolonen, Tarja Taivalmaa, Päivi. Yritysten sopimus- ja vastuuketjut. Pieksämäki, Hahto, Vilja. Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa. Juva, Hakulinen, Y.J. Perusteettoman edun palautus Siviilioikeudellinen tutkimus. Helsinki, Velvoiteoikeus. 2. laaj. p. Helsinki, Halila, Heikki Hemmo, Mika. Sopimustyypit. 2. uud. p. Helsinki, Halila, Heikki. Oikeudellinen asiantuntijalausunto Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa, annettu V

6 . Oikeudellistuva urheilu. Helsinki, Rakennuttajan tiedonantovelvollisuudesta rakennusurakassa. Helsinki, Hellner, Jan Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt. Stockholm, Hellner, Jan. Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal. 3. uppl. Stockholm, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, Almänna ämnen. 3. uppl. Stockholm, Hellner, Jan. The Limits of Contractual Damages in the Scandinavian Law of Sales. Scandinavian Studies in Law, 1966, s Hemmo, Mika Hoppu, Kari. Sopimusoikeus. Päivitettävä Asiantuntija-sarja, verkkoversio. Viimeisin päivitys Helsinki, Hemmo, Mika. Sopimus ja delikti Tutkimus vahingonkorvausoikeuden vastuumuodoista. Helsinki, Sopimusoikeus I. 2. uud. p. Helsinki, Sopimusoikeus II. 2. uud. p. Helsinki, Sopimusoikeus III. Helsinki, Vahingonkorvauksen määräytymisestä sopimussuhteissa: siviilioikeudellinen tutkimus. Helsinki, Hoppu, Esko. Oikeudellinen asiantuntijalausunto Vantaan käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa Hoppu, Kari. Virallisen vastaväittäjän lausunto Olli Norroksen väitöskirjasta Vastuu sopimusketjussa. Lakimies, 2007, s Isohanni, Antti. Sivu-urakan alistamismenettelystä rakennusurakassa. Vammala, Jervell, Stephan. Misligholdskrav mot tidligere salgsledd. TfR, 1994, s Jääskeläinen, Lauri Syrjänen, Olavi. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen: käytännön käsikirja. Helsinki, Kivimäki, T.M. Ylöstalo, Matti. Suomen siviilioikeuden oppikirja, Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo, VI

7 Koivu, Susan Leskinen, Jukka. Sopimukset ja sitoumukset yrityksen strategian näkökulmasta. Teoksessa Yritysten sopimus- ja vastuuketjut Sopimusten hallinta käytännössä, tekijä: Helena Haapio, ym., s Helsinki, Kolehmainen, Esa. Säänteleekö rakennushankkeen konsultin asemaa kauppakaaren 18 luku? Teoksessa Business Law Forum 2004, s Helsinki, Koskela, Timo. Pääsuunnittelijan sopimusvastuu - käytännön käsikirja. Helsinki, Kurkela, Matti S. Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Helsinki, Lahdenperä, P. Allianssiurakka - Kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely. Espoo, Laine, Juha. Rakennusvirheistä. Helsinki, Lehtinen, Tuomas. Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja reimburssi. Helsinki, Liuksiala, Aaro. Rakennussopimukset käytännön käsikirja. Helsinki, Löyttyniemi, Pekka. Valmisteltu puheenvuoro suunnittelijan vastuusta rakentamisessa. Teoksessa Vastuu rakentamisessa, tekijä: Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 9, s Vammala, Muukkonen, P.J. Sopimusoikeuden yleinen lojaliteettiperiaate. Lakimies, 1993, s Nicholas, Barry. The French Law of Contract. Oxford, Norros, Olli. KKO 2008:31 Voiko urakoitsija joutua vastuuseen yli välittömän sopimussuhteen? Lakimies, 2008, s Norros, Olli. KKO 2009:92 Valmistajan vastuu veneen vahingoittumisesta. Lakimies, 2010, Norros, Olli. Näkökohtia vahingonkorvausvastuusta sopimusketjussa. Lakimies, 2007, s Norros, Olli. Vahingonkorvaus asiantuntijapalvelussa. Lakimies, 2008, s Vastuu sopimusketjussa. Helsinki, Velvoiteoikeus. Helsinki, Oksanen, Antero Laine, Ville Kaskiaro, Kim. Urakkasopimukset: rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Hämeenlinna, VII

8 Palmu, Brita. Suunnittelutoimiston vastuu ja sopimusten hallinta. Teoksessa Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa, tekijä: Helena Haapio, ym., s Helsinki, Pöyhönen, Juha. Uusi varallisuusoikeus. Helsinki, Ramberg, Jan. Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund. Juridisk Tidskrift, , s Routamo, Eero. Kauppalain anti ostajapuolelle. Lakimies, 1988, s Routamo, Eero. Vastaavuusteoria ja suorituksen virheellisyys sopimussuhteessa. Lakimies, 1980, s Rudanko, Matti. Rakennuttajan myötävaikutushäiriöistä rakennusurakassa. Helsinki, Saarnilehto, Ari Annola, Vesa Hemmo, Mika Karhu, Juha Kartio, Leena Tammi-Salminen, Eva Tolonen, Juha Tuomisto, Jarmo Viljanen, Mika. Varallisuusoikeus. 2. uud. p. Helsinki, Saarnilehto, Ari. KKO 2008:31 ja eri korvausjärjestelmät. Defensor Legis, 2009, s Saxén, Hans. Skadestånd vid avtalsbrott: HD praxis i Finland. Stockholm, Ståhlberg, Pauli. Vahingonkorvaus Vahingonkorvauslain soveltamisala Saamisen vanhentuminen (D: S2007/513, T: 2574, KKO: 2009:92). Defensor Legis, 2010, s Takki, Tapio. Konsulttisopimus. Helsinki, Taxell, Lars Erik. Avtal och rättsskydd. Turku, Avtalsrättens normer. Turku, Taxell, Lars Erik. Om lojalitet i avtalsförhållanden. Defensor legis, 1977, s Tieva, Antti. Luottamus, lojaliteettivelvollisuus ja liike-elämän pitkäkestoiset sopimukset. Defensor Legis, 2006, s Tieva, Antti. Sopimus Sopimusneuvottelut Sopimuksentekorikkomus Vahingonkorvaus Korvattava vahinko. Defensor Legis, 2009, s Timonen, Pekka. Oikeustaloustiede mitä se on? Lakimies, 1998, s Virtanen, Pertti. Vahingonkorvaus laki ja käytännöt. Helsinki, VIII

9 Ämmälä, Tuula. Lojaliteettiperiaatteesta eräiden sopimustyyppien yhteydessä. Teoksessa Lojaliteettiperiaatteesta Vastapuolen edun huomioon ottamisesta eri oikeuden aloilla, tekijä: Ari Saarnilehto, s Turku, Virallislähteet: Hallituksen esitys eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi, HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi, HE 247/1981 vp. RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2002) Ympäristövaliokunnan mietintö 6/1998: Hallituksen esitys rakennuslainsäädännön uudistamiseksi, YmVM 6/1998 vp HE 101/1998 vp. RT-kortisto: RT : Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE RT : Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT : Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS 01 (2001). RT 80271: Sivu-urakan alistamissopimus. RT 80278: KVR-urakkasopimus. Oikeuskäytäntö: HelHO , S 99/1292 HelHO , S 02/49 HelHO tuomio n:o 2025 ( ) KKO 1939 II 120 KKO 1976 II 5 KKO 1980 II 70 KKO 1981 II 8 KKO 1982 II 1987 KKO 1982 II 78 IX

10 KKO 1983 II 91 KKO 1984 II 181 KKO 1984 II 57 KKO 1985 II 140 KKO 1988:11 KKO 1988:30 KKO 1990:174 KKO 1990:68 KKO 1991:31 KKO 1992:165 KKO 1992:3 KKO 1992:65 KKO 1993:130 KKO 1993:166 KKO 1994:80 KKO 1996:92 KKO 1997:103 KKO 1998:106 KKO 1998:15 KKO 1998:57 KKO 1999:128 KKO 1999:19 KKO 1999:48 KKO 1999:80 KKO 1999:85 KKO 2000:114 KKO 2001:1 KKO 2001:121 KKO 2001:128 KKO 2002:74 KKO 2003:26 KKO 2003:61 KKO 2006:56 KKO 2008:109 KKO 2008:31 X

11 KKO 2008:62 KKO 2009:11 KKO 2009:81 KKO 2009:92 NJA 1957 s. 621 NJA 1987 s. 692 NJA 1997 s. 65 Vaasan HO Vaasan HO S 09/483 XI

12 1 Tutkimustehtävä Hyvää suunnittelua voidaan pitää keskeisenä rakentamisen laatuun vaikuttavana osatekijänä 1. Rakennusprojektissa suunnittelu sisältyy lähes jokaiseen osa-alueeseen, ja rakennussuunnittelussa turvaudutaankin usein konsultteihin ulkopuolisina tahoina kulloinkin tarvittavan erikoisosaamisen saamiseksi 2. Rakennuttajalla on maankäyttöja rakennuslain ( /132, jäljempänä MRL) mukaan velvollisuus nimetä hankkeeseen pääsuunnittelija, jonka tehtävä on huolehtia suunnittelukokonaisuuden laadusta ja valvoa erityissuunnittelijoiden laatimien suunnitelmien yhteensopivuutta 3. Pääsuunnittelijan tehtäväkenttä on hyvin laaja ja se on käytännön suunnittelukentällä koettu epäselväksi 4. Rakennuttaja voi solmia suunnittelusopimukset yhden pääsuunnittelijan kanssa, johon puolestaan muut suunnittelijat ovat sopimussuhteessa, tai kunkin suunnittelijan kanssa erikseen (rakennuttajavetoinen jaettu suunnittelu) 5. Jaettuun suunnitteluun pohjautuvassa rakennuttajavetoisessa suunnitteluorganisaatiossa suunnittelijat eivät siten ole keskenään sopimussuhteessa, vaan ainoastaan kukin tahollaan rakennuttajaan. Suunnittelijat tekevät kuitenkin hankkeen alusta asti keskenään paljon yhteistyötä 6, eivätkä he siten ole toisiinsa nähden puhtaasti kolmansiakaan 7. Tämän tutkimuksen tarkoitus on määritellä pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa. Tutkimuksessa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: i) minkälaisia pääsuunnittelijaan kohdistuvia vaatimuksia erityissuunnittelija saattaisi pyrkiä esittämään; ii) onko erityissuunnittelijalla oikeus esittää näitä vaatimuksia; ja iii) millä edellytyksin ja missä laajuudessa vaatimukset voidaan hyväksyä. 1 Ks. HE 101/1998 s Ks. esim. Palmu (2005), s ja Takki (1988), s Esimerkkejä yhteensopivuusvirheistä ks. Koskela (2004), s. 63. Suunnittelijan vastuusta yleisesti ks. Laine (1993), s. 30 ss. ja Rudanko (1989), s. 116 ss. 4 Koskela (2004), s Ks. Rudanko (1989), s Ks. esim. Koskela (2004), s Kolmantena on perinteisesti pidetty esim. Hemmon (1998), s. 279 mukaan sellaista vahingonkärsijää, johon vahingonaiheuttajalla ei ole minkäänlaista aikaisempaa erityissuhdetta. 1

13 Tutkimuksen kysymyksenasettelun lähtökohtana toimivat seuraavat oletukset: Tutkimuksessa puhutaan rakennuttajasta sen korostamiseksi, että kyseessä on vastuu koko hankkeen toteuttajaan nähden 8. Suunnittelijat voivat näin ollen yhtä hyvin olla ulkopuolisia konsultteja kuin urakoitsijoitakin, joista jälkimmäinen saattaisi toteuttaa suunnittelun ulkopuolisella taholla ja ainoastaan rakentaa itse 9. Tutkimuksessa oletetaan joka tapauksessa, että mahdollinen rakentaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti. Tutkimuksessa ei käsitellä työntekijävastuuta, eli suunnittelijat eivät ole rakennuttajan työntekijöitä vaan heidän oletetaan olevan itsenäisiä toimijoita. Suunnittelijoiden omien organisaatioiden sisäisiä vastuusuhteita en myöskään käsittele. Tarkastelussa on pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan sellaisessa hyvin yksinkertaistetussa tilanteessa, jossa erityissuunnittelijoita on vain yksi ja pääsuunnittelija toimii yksinomaan pääsuunnittelijana. Käytännössä suunnittelijoita on usein merkittävästi enemmän ja yksi erityissuunnittelijoista voidaan nimetä pääsuunnittelijaksi. Pääsuunnittelija onkin suunnitteluprojektissa harvoin ainoastaan pääsuunnittelija. Huolimatta siitä, että rakennuttajaan nähden suunnitteluvastuussa oleva taho voi sinänsä hyvinkin olla hankkeen urakoitsija tai yksi niistä, ei varsinaista rakentamista koskeva urakkasopimus sen sijaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Myös rakennusvirheet jätän näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle. Vahinkojen oletetaan jo tapahtuneen. Velkojan oikeuskeinoista käsitellään vahingonkorvausta 10. Pääsuunnittelijan oletetaan olevan asemaansa nähden pätevä 11. Sopimusehtojen oletetaan myös olevan kohtuullisia, eikä niiden sovittelua arvioida kenenkään näkökulmasta 12. Tutkimus on lainopillinen ja siinä käsitellään Suomen oikeusjärjestystä. Edelleen tutkimus on velvoiteoikeudellinen 13, ja sen kysymyksenasettelut koskevat rakennut- 8 Vaihtoehtoisesti voitaisiin puhua tilaajasta, mutta tilaaja voi olla myös muu kuin rakennuttaja. 9 Suunnittelijan sijoittumisesta urakkaan ks. Palmu (2005), s Urakkamuodoista ja -sopimuksista ks. esim. Oksanen Laine Kaskiaro (2010), s. 61 ss. 10 Suoritushäiriöiden seuraamusjärjestelmästä lisää ks. esim. Hemmo (1994), s Pääsuunnittelijan pätevyydestä ks. esim. Koskela (2004), s. 19 ss. 12 Sovittelusta ks. esim. Hemmo (2003), s. 43 ss. ja Adlercreutz (2002), s. 298 ss. Ks. myös asiantuntijavastuun vahingonkorvauksen sovittelua koskenut ratkaisu KKO 2006:56. 2

14 tajavetoisen jaetun suunnittelun osapuolten välisiä vastuusuhteita. Tutkimuksen tarkoituksena ei näin ollen ole selvittää esimerkiksi julkis- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia tai niihin liittyviä vastuita, joita osapuolten suoritushäiriöihin mahdollisesti myös voi liittyä 14. Myöskään osapuolten suhdetta rakennusvalvontaviranomaisiin ei käsitellä. Vastuun sisällön selvittämiseksi pyrin tutkimuksen luvussa 2 ensin selvittämään, mihin pääsuunnittelijan vahingonkorvausvastuu erityissuunnittelijaa kohtaan ylipäätään voisi perustua. Arvioin vahinkojen aiheutumista suoritusten keskinäisen riippuvuussuhteen kautta: kun pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijan suoritukset rakennuttajaa kohtaan ovat riippuvaisia toisistaan 15, on kääntöpuolena vastaavasti ajateltavissa, että heidän suoritushäiriöistään voisi myös aiheutua toisilleen vahinkoja. Tarkastelu rajautuu sellaisiin varallisuusvahinkoihin, jotka aiheutuvat erityissuunnittelijalle pääsuunnittelijan täyttäessä sopimusvelvoitteitaan rakennuttajaa kohtaan. Suunnittelijoiden puhtaasti kolmansina toisilleen mahdollisesti aiheuttamat (fyysiset) vahingot jäävät näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle. Lähtökohtana on se, että suoritusten oikea täyttäminen ei aiheuta vahinkoa. Näiden mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen jälkeen pyrin luvuissa 3 ja 4 selvittämään suunnittelijoiden välisen vastuun perustavia lähtökohtia. Vahinkojen korvaaminen jää nimittäin vahingonkärsijän vastuulle, ellei korvausvastuuta voida siirtää eteenpäin vahingon aiheuttajalle 16. Arvioinnissa on otettava huomioon yhtäältä vastuunormiston soveltuvuus yleensä ja toisaalta varsinaisen korvausvastuun syntymisen edellytykset, joista jälkimmäinen edellyttää normiston soveltuvuuden lisäksi myös muuta tosiseikastoa. Lopuksi esitän tutkimuksen suositukset ja yhteenvedon luvuissa 5 ja Suunnittelusopimuksia ja suunnittelutoimintaa asiantuntijapalveluna tulkitaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden valossa, ks. esim. Palmu (2005), s Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä kauppakaarta ( /3). Kauppakaaren soveltumisesta konsulttitoimeksiantosuhteisiin ks. Kolehmainen (2004), s. 227, jonka mukaan vaikuttaa siltä, että kauppakaaren normit eivät sääntele rakennusalan konsulttisuorituksia. 14 Tästä ks. esim. Erma (1973), s Koskela (2004), s. 50. Esimerkiksi sähkösuunnittelijan on oltava selvillä rakennuksen arkkitehtonisesta päämäärästä voidakseen laatia rakennukseen soveltuvat sähkösuunnitelmat oikein. Aihepiiriin palataan jäljempänä. 16 Let the damage lie where it falls -periaate. 3

15 2 Johdatus aihepiiriin 2.1 Vahinko vaatimuksen perusteena Pääsuunnittelijan tehtävät Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on se, ettei pääsuunnittelijan sopimusvelvoitteiden virheetön täyttäminen aiheuta vahinkoja erityissuunnittelijalle. Tarkastelun pohjaksi voidaan siten ottaa pääsuunnittelijan sopimusvelvoitteet rakennuttajaa kohtaan. Tavoitteena tässä luvussa on eritellä niitä vahinkoja, joita erityissuunnittelijalle saattaa aiheutua pääsuunnittelijan laiminlyötyä sopimusvelvoitteensa tavalla tai toisella. Yleisesti suunnittelijat ovat rakennuttajaan nähden toimeksiantosopimussuhteessa olevia konsultteja 17, joiden velvollisuutena on luovuttaa sovittu työntulos rakennuttajalle sovittua korvausta vastaan 18. Pääsuunnittelijan velvollisuuksista rakennuttajaa kohtaan on määrätty MRL 120 :ssä. MRL mukaan rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan tehtäväkenttää on täsmennetty RakMK A2-osassa, jonka mukaan mm. suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta huolehtiminen kuuluu pääsuunnittelijan velvollisuuksiin (3.1.1), minkä lisäksi pääsuunnittelijan tulee huolehtia suunnitelmien yhteensopivuudesta (3.1.2). Koskela on jakanut pääsuunnittelijan tehtäväkentän seuraavasti 19 : i) yhteensovittamisvelvoite, ii) suunnitelmien laadusta ja laajuudesta huolehtiminen, sekä iii) vastuu tarvittavien suunnitelmien laatimisesta. 17 Ks. esim. Hellner (1996) I, s. 200, jonka mukaan esim. arkkitehtien palvelukset ovat henkilökohtaisia toimeksiantosuhteita. Myös rakennusurakan on katsottu olevan työurakan alalajina eräänlainen toimeksiantosopimus (ks. esim. Takki (1988), s ja Aurejärvi (1976), s. 225), joten eroa ei sopimustyypin osalta synny siltä osin kuin erityissuunnittelija olisi samalla urakoitsija. Suunnittelutehtävien ja toimeksiantojen välisestä suhteesta ks. Vaasan HO ja siihen liittyvä KKO 1984 II Ks. esim. Palmu (2005), s Ks. Koskela (2004), s. 34 ss. 4

16 Pääsuunnittelijan vastuun tarvittavien suunnitelmien laatimisesta on katsottu kohdistuvan lähinnä rakennusvalvontaviranomaisiin, joten sitä ei tutkimuksen rajauksen vuoksi käsitellä tässä tarkemmin 20. Yhteensovittamisvelvollisuutta, jonka lisäksi tulee olla ammattitaitoista ja huolellista, on oikeuskirjallisuudessa pidetty pääsuunnittelijan pääsuoritusvelvollisuutena 21. Yhteensovittaminen edellyttää suunnittelutyön koordinointia suunnittelijoiden yhteistyön kautta, ja käytännössä onkin tavallista, että yhteistyötä tehdään jo aikaisessa vaiheessa projektia 22. Suunnitelmien laadusta ja laajuudesta huolehtimiseen kuuluu suunnittelukokonaisuuden laadun valvomisen lisäksi velvollisuus huolehtia suunnittelijoiden lähtötietojen riittävyydestä, vastuualueiden selkeydestä, suunnitelmien ristiriidattomuudesta ja yhteistyön toimivuudesta 23. Liuksialan mukaan pääsuunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu myös erityissuunnittelijoiden pätevyyden varmistaminen 24. Sopimuksen sisältö voidaan ymmärtää laajasti niin, että siihen kuuluu varsinaisten osapuolten määrittämien sopimusehtojen lisäksi myös oikeusjärjestyksen sopimussuhteeseen ulkoapäin liittämiä normeja 25. Näihin normeihin voidaan katsoa kuuluvan erilaiset lojaliteetista johtuvat velvollisuudet. Lojaliteettivelvollisuus voidaan määritellä velvollisuudeksi toimia mahdollisuuksiensa mukaan siten, ettei toiselle osapuolelle aiheudu vahinkoa tai että vahinko rajoittuu mahdollisimman pieneksi, kuitenkin niin, ettei sanottu toiminta samalla loukkaa sopimuspuolen omia intressejä 26. Lojaliteetista johtuu velvoitteita myös rakennussuunnittelun osapuolille. Suunnitteluvirheistä tulee tiedottaa ja niihin tulee puuttua ajoissa, jotta virheen tehneelle voidaan antaa mahdollisuus ryhtyä korjaustoimenpiteisiin vielä silloin, kun se on mah- 20 Ks. esim. Koskela (2004), s Koskela (2004), s. 38. Pää- ja apusuoritusvelvollisuuksiin jakaminen vaikuttaa velkojan oikeuskeinoihin, kun apusuoritusvelvollisuutta ei kanteella välttämättä voida vaatia suoritettavaksi (emt. s. 34). Koska tässä kuitenkin tarkastellaan velkojan oikeuskeinoista ainoastaan vahingonkorvausta, ei jaottelu ole olennainen. 22 Koskela (2004), s Ks. esim. Jääskeläinen ym. (2010), s. 557 s., Koskela (2004), s. 34 ss. ja Liuksiala (2004), s Pääsuunnittelijan tehtävistä ks. myös RT Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS 01 (2001). 24 Liuksiala (2004), s. 21. Jos pääsuunnittelijalla on pätevyydestä huomautettavaa, tulee tämän Liuksialan mukaan huomauttaa asiasta rakennuttajalle. 25 Ks. esim. Norros (2007), s Ks. esim. Taxell (1987), s. 60 ja rakennusurakan osalta Rudanko (1989), s. 37. Ks. myös Lehtinen (2006), s. 86 joka tulkitsee lojaliteettiperiaatetta mm. raamatun valossa, mikä kertonee hyvin siitä, kuinka monista eri lähteistä lojaalin toiminnan sisältöä voidaan hakea. Ämmälän (1994), s. 3 mukaan lojaliteettiperiaatteen perustavana lähtökohtana on ajatus siitä, ettei sopimusosapuoli saa ajaa omaa etuaan toisen sopimusosapuolen kustannuksella. 5

17 dollisimman edullista 27. Lojaalisuuteen palautuvia ehtoja on kirjattu myös eri alojen yleisiin sopimusehtoihin 28. Koskelan mukaan pääsuunnittelijan lojaliteettivelvollisuus rakennuttajaa kohtaan velvoittaa yhteistoimintaan erityissuunnittelijoiden kanssa, sillä rakennuttajan intressissä on saada keskenään yhteensopivat suunnitelmat, vaikka tilaakin suunnitelmat eri suunnittelijoilta 29. Näin ollen pääsuunnittelijalta voidaan edellyttää yhteistyötä erityissuunnittelijoiden kanssa, vaikka siitä ei olisikaan erikseen sovittu Pääsuunnittelija erityissuunnittelijan vahingon suorana aiheuttajana Suunnittelijan vastuu rakennuttajaa kohtaan perustuu tavallisesti suorituksen virheellisyyteen (laatuvastuu) tai suorituksen viivästymiseen (viivästysvastuu) 30. Erityissuunnittelijan ja pääsuunnittelijan suoritusten riippuvuutta toisistaan voidaan siten arvioida yhtäältä pääsuunnittelijan laatuvirheen ja toisaalta viivästymisten kautta. Olennaiseksi muodostuu tässä se, millä edellytyksin pääsuunnittelijan laatuvirhe tai viivästys voi aiheuttaa erityissuunnittelijalle vahinkoa 31. Pääsuunnittelijan erityissuunnittelijan oikeuksiin vaikuttavia suoritushäiriöitä lienee runsaasti: viivästyksen osalta mahdollisuus on kiistaton, kun erityissuunnittelijan suoritus jo lähtökohtaisesti riippuu pääsuunnittelijan antamista lähtötiedoista 32. Erityissuunnittelijahan ei voi aloittaa töitään, ennen kuin lähtötiedot on saatu. Erityissuunnittelija saattaa siten pääsuunnittelijan viivästyksen vuoksi joutua resursoimaan töitään uudestaan tai jopa luopumaan muista projekteista, jos viivästys on riittävän olennainen eikä aikataulu ole ollut tämän ennakoitavissa. 27 Ks. Liuksiala, s. 28, jonka mukaan kyseinen velvoite nimenomaisesti johtuu lojaalisuusvelvoitteesta. Varoittamisvelvollisuudesta voidaan mainita esimerkkinä ratkaisu KKO 1998:57, jossa kiinteistönvälittäjällä oli erityinen velvollisuus varmistua asiakkaansa olevan tietoinen sen tärkeydestä, että kauppahintasaatava maksetaan oikealle pankkitilille. 28 Ks. tästä esim. KSE 4.2 : konsultin tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle, mikäli ilmenee tarvetta sellaisiin selvityksiin, jotka eivät alun perin sisälly tehtävään, tai tarvetta muuttaa annettuja tutkimus- tai suunnitteluohjeita. 29 Koskela (2004), s Saman voinee katsoa pätevän erityissuunnittelijoihinkin, joiden sopimuspuolena rakennuttaja yhtä lailla on. 30 Liuksiala (2004), s. 30. Liuksiala mainitsee lisäksi suorituksen vajaaseen täyttämiseen liittyvän vastuun, mutta tässä keskitytään kahteen yllä mainittuun perusteeseen. 31 Erityissuunnittelijan tehtäväkenttä ei ole yhtä laaja kuin pääsuunnittelijan, mutta todettakoon, että pääsuunnittelijan voi myös esimerkiksi olla hyvin vaikea toteuttaa yhteistyötä edellyttävää yhteensovittamisvelvoitettaan, jos erityissuunnittelija kieltäytyy yhteistyöstä tai tekee sen vaikeaksi. Tästä ks. esim. Koskela (2004), s. 36 ja 51. Erityissuunnittelijan vastuu pääsuunnittelijaa kohtaan ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen rajauksen piiriin. 32 Ks. edellä luku

18 Suunnitteluun liittyviä pääsuunnittelijan laatuvirheitä koskeva vastuukokonaisuus sen sijaan on monimutkaisempi kysymys. Pääsuunnittelijan tehtävänähän on tavallaan luoda edellytykset erityissuunnittelijoiden tehtävien toteuttamiselle 33. Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu MRL :n mukaisesti huolehtia siitä, että erityissuunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset 34. MRL mukaan rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Pääsuunnittelijan laiminlyönti toimittaa suunnittelijoille riittävät lähtötiedot saattaa aiheuttaa erityissuunnittelijan puutteellisen tai virheellisen suunnittelusuorituksen, jolloin erityissuunnittelijalle voi aiheutua vahinkoa siitä, että hän joutuu laatimaan suunnitelmansa uudestaan. Suunnittelun laatuvirhe voi käytännössä ilmetä suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana tai vasta rakennuksen jo valmistuttua. Lähtökohtaisesti jälkimmäisistä aiheutuu suurimmat vahingot. 35 Käytännössä voi esiintyä tilanteita, joissa enintään pääsuunnittelija on ulkopuolinen konsultti, ja rakennuttajan erityissuunnittelijoiksi nimeämät tahot, ellei pääsuunnittelija itsekin, ovat urakoitsijoita. Tällainen konstruktio voi olla käytössä esimerkiksi tuulivoimaprojekteissa. Myös tiettyä rakennushanketta koskeva osa, kuten sähköurakka, voidaan toteuttaa KVR-tyyppisesti 36, jolloin kyseinen KVR-urakoitsija olisi tässä tutkimuksessa tarkoitettu erityissuunnittelija. Urakoitsija-erityissuunnittelijalle pääsuunnittelijan laatuvirheestä aiheutuvien vahinkojen odotusarvo lienee merkittävästi suurempi, kun virheen seurauksena saatetaan pelkän suunnitelman muuttamisen sijaan joutua muuttamaan tai purkamaan jo tehtyjä rakennustöitä 37. Esimerkkejä pääsuunnittelijan tehtäväkentän laatuvirheisiin liittyvistä yhtymäkohdista erityissuunnittelijan tehtäviin on kootusti havainnollistettu kuvassa 1. On tietenkin huomattava, ettei lista ole tyhjentävä. Vahinkolajeihin ei tutkimuksen rajauk- 33 Ks. edellä luku Erityissuunnittelijan tehtävistä tarkemmin ks. esim. Liuksiala (2004), s. 21 s. ja Jääskeläinen ym. (2010), s. 557 s. 35 Koskela (2004), s Halila Hemmo (2008), s. 55. KVR-rakentamisesta ks. esim. Liuksiala (2004), s. 41 ss. ja RT 80278: KVR-urakkasopimus. 37 Ks. esim. Erma (1973), s Tällainen tilanne voisi olla käsillä silloin, kun suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus ilmenisi vasta sitten, kun erityissuunnittelija on aloittanut rakennustyöt toteuttamisen kyseisten lähtötietojen pohjalta laatimiensa erityissuunnitelmien perusteella. 7

19 sen vuoksi kuitenkaan keskitytä tässä tarkemmin. Olennaista on huomata se, että erityissuunnittelijalle saattaa herätä tarve kohdistaa pääsuunnittelijaan vahingonkorvausvaatimuksia pääsuunnittelijan tehtävien laiminlyömisen tai virheellisen täyttämisen vuoksi. Pääsuunnittelijan tehtävät Pääsuunnittelijan tehtävän osa-alue Erityissuunnittelijan tehtäviin liittyvä pääsuunnittelijan tehtävän osa-alue Vaikutus erityissuunnittelijan tehtävän suorittamiseen Yhteistyön toimivuus Suunnittelutyön toteutus Suunnittelmien yhteensopivuus Suunnitelmien ristiriidattomuus Suunnitelman sisältö MRL 120 ja RakMK A Vastuualueiden selkeys Lähtötietojen riittävyys Suunnitelman laajuus Suunnitelman soveltuvuus tarkoitukseensa Suunnittelukokonaisuuden laatu ja laajuus Suunnittelmien kokonaisuuden laatu Suunnitelman laatu Suunnittelijoiden pätevyys Suunnitelman virheettömyys Kuva 1: Pääsuunnittelijan tehtävien yhtymäkohdat erityissuunnittelijan suoritukseen Pääsuunnittelija myötävaikuttajana erityissuunnittelijan vahinkoon Pääsuunnittelijan virhevastuun ulottuvuus on mielenkiintoinen kysymys myös rakennuttajaan kohdistuvan vastuun näkökulmasta. Erityissuunnittelijahan on omasta suorituksestaan aina virhevastuussa rakennuttajaa kohtaan. Kun erityissuunnittelijan suoritus on tietyssä määrin riippuvainen pääsuunnittelijan suorituksesta, voisi pääsuunnittelijan tehtävien laiminlyönti ainakin teoriassa myös myötävaikuttaa erityissuunnittelijan virhevastuun syntymiseen. Arvioitavaksi tulee tällöin se, voiko erityissuunnittelija vaatia korvausta pääsuunnittelijalta siitä osuudesta rakennuttajalle kor- 8

20 vaamastaan vahingosta, jonka aiheutumiseen pääsuunnittelija on myötävaikuttanut. Tällaisessa tilanteessa kysymys voi olla yhteisesti aiheutetusta vahingosta. Tässä on huomioitava tutkimuksen rajauksesta yhteen pääsuunnittelijaan ja yhteen erityissuunnittelijaan aiheutunut huomattava yksinkertaistaminen. Käytännössä voinee yhtä lailla esiintyä tilanteita, joissa pääsuunnittelija ja yksi erityissuunnittelijoista ovat yhteisesti aiheuttaneet tai myötävaikuttaneet toiselle erityissuunnittelijalle aiheutuneeseen vahinkoon. Yhteisesti aiheutettu vahinko korvataan vahingonkärsijälle (tässä rakennuttajalle) jaetusti tai yhteisvastuullisesti eli solidaarisesti 38. Jaetusta vastuusta ei aiheudu erityissuunnittelijalle tässä tutkimuksessa tarkoitettua vahinkoa, sillä kumpikin suunnittelijoista tulee korvanneeksi rakennuttajalle vain sen osuuden vahingosta, jonka hän itse on aiheuttanut. Sen sijaan erityissuunnittelijan intressissä on pyrkiä vaatimaan osa virheen perusteella maksetusta vahingonkorvauksesta takautuvasti pääsuunnittelijalta, jos hän on korvannut rakennuttajalle yhteisesti aiheutetun vahingon kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa oletetaan, että ainakin erityissuunnittelija on aiheuttanut yhteisen vahingon kokonaisuudessaan. 2.2 Lähtökohdat jatkotarkastelua varten Suunnittelijoiden suoritushäiriöt rakennuttajaa kohtaan perustuvat tavallisesti viivästysvastuuseen tai laatuvastuuseen. Suoritushäiriöistä voi suoraan aiheutua vahinkoa suunnittelijoiden välille. Vahingot pääsuunnittelijalta erityissuunnittelijalle voivat käsittää uudelleenresursointia aikataulun siirtymisen vuoksi, suunnitelmien uudelleenlaatimista siihen liittyvine kustannuksineen ja pahimmillaan muista toimeksiannoista luopumista aikataulupaineiden vuoksi. Laatuvirheen osalta voi aiheutua erityissuunnittelijalle myös rakennusvirheistä johtuvia kustannuksia, jos suunnittelija samalla toimii urakoitsijana, kuten toisinaan on asianlaita. Toiseksi edellä tultiin siihen tulokseen, että erityissuunnittelija saattaa olla rakennuttajaa kohtaan korvausvelvollinen sellaisesta virheestä aiheutuneesta vahingosta, jonka syntymiseen pääsuunnittelija on myötävaikuttanut. Yhteisesti aiheutetun vahingon osalta erityissuunnittelijan pääsuunnittelijaan kohdistuvan vaatimuksen 38 Ks. esim. Norros (2012), s

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Marko Vasankari 0276562 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Syksy 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Eerik Aleksi Ahola Velvoiteoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu 10.5.2012 Tekijä: Mari Viiman Ohjaaja: Antti Kolehmainen II SISÄLLYS LÄHTEET... IV LYHENNELUETTELO...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PANKIN NOTARIAATTIPALVELUT ASIANTUNTIJAN VASTUU SIVULLISTA KOHTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PANKIN NOTARIAATTIPALVELUT ASIANTUNTIJAN VASTUU SIVULLISTA KOHTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Nanne Hienonen PANKIN NOTARIAATTIPALVELUT ASIANTUNTIJAN VASTUU SIVULLISTA KOHTAAN Työn ohjaaja/tarkastaja: prof. Pasi Syrjä

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA Lapin yliopisto Pro Gradu -tutkielma Niina Rytilahti Velvoiteoikeus Kevät 2014 I SISÄLLYS LÄHTEET... III LYHENTEET... VIII

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI

TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI Annika Hintsala Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Velvoiteoikeus Pro gradu tutkielma Ohjaaja: Janne Kaisto Tekijä: Tuomas

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Juho Aaltonen INFORMAATIOVELVOITTEET PANKIN JA KULUTTAJAN VÄLISESSÄ LUOTONANNOSSA Pro Gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa

Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Teemu Nikula (0231808) Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Mikko Arra OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2006 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Juha Tuominen LIIKESOPIMUSTEN TARKASTAMISVELVOLLISUUS PÖRSSIYHTIÖSSÄ Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 I I Tiivistelmä Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Katri Havu OTM, tutkija, Helsingin yliopisto, Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Edilex 2010/36

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Ylivarausasetuksen (EY) N:o 261/2004 poikkeukselliset olosuhteet -käsitteen problematiikka

Ylivarausasetuksen (EY) N:o 261/2004 poikkeukselliset olosuhteet -käsitteen problematiikka Ylivarausasetuksen (EY) N:o 261/2004 poikkeukselliset olosuhteet -käsitteen problematiikka Jussi Särkelä Pro gradu -tutkielma Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin

Lisätiedot

TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS

TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS Sopimusrikkomusta ja siitä seuraavaa optimaalista vahingonkorvausta koskevan oikeustaloustieteellisen teorian suhde kotimaiseen lainsäädäntöön Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

Vakuutuksen erityispiirteet ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksen erityispiirteet ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksen erityispiirteet ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Jari Noponen 9116 Pro gradu tutkielma Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Kevät 2013 II Tiivistelmä Lapin

Lisätiedot