Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt"

Transkriptio

1 1 Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt Normatiiviset kysymykset ovat filosofian keskiössä, ja filosofisista kysymyksistä ne ovat usein kiinnostavimpia jokapäiväisen elämämme kannalta. Mitä tarkoittaa, että joku on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa? Ovatko normatiiviset kantamme rationaalisesti tai objektiivisesti arvioitavissa? Mitä jos mitään voimme sanoa niille, joiden moraaliset näkemykset poikkeavat omistamme? Onko tiede arvosidonnaista, ja miten tieteen normit ja arvot sopivat sen tarjoamiin teorioihin maailman luonteesta? Usein ajatellaan, että esimerkiksi teon oikeus ja vääryys eivät ole samanlaisia havaittavia ominaisuuksia kuin vaikkapa esineen pyöreys tai punainen väri. Oikea, väärä, hyvä ja paha jotenkin poikkeavat tällaisista ominaisuuksista. Monesti ajattelemme, että emme voi havaita, tunnistaa tai mitata oikeaa ja väärää samalla tavoin kuin esimerkiksi muotoa, väriä, kovuutta tai painavuutta. Filosofiassa tämän arkisen erottelun voisi sanoa kärjistyneen. Skottilainen valistusfilosofi David Hume veti jyrkän, suorastaan absoluuttinen kahtiajaon kuvailevien ja normatiivisten väitteiden, ajatusten ja totuuksien välille. Tieteellisen tutkimuksen on viimeistään tästä alkaen ajateltu koskevan sitä, miten asiat ovat ei sitä, miten niiden tulisi olla. Näin normatiiviset kysymykset ovat jääneet tieteen ulkopuolelle. Humen mukaan olemme passioidemme orjia : perustavat normatiiviset näkemyksemme ja toimintamme päämäärät perustuvat haluihin ja toiveisiin ja näin rajautuvat rationaalisen kritiikin ulkopuolelle. Tieteellisen tutkimuksen valossa voimme kritisoida ainoastaan keinoja, joita käytämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Rationaalisuus on luonteeltaan instrumentaalista, välineiden arviointia. Humen ajatuksia kritisoi saksalainen valistusfilosofi Immanuel Kant. Kantin mukaan ihmistä kyllä houkuttavat erilaiset satunnaiset halut ja toiveet. Mutta ihminen ei ole vain halujensa orja vaan kykeneväinen vapauteen. Kantin mukaan vapaus on autonomiaa, itse säädettyjen moraalisten lakien noudattamista. Meitä yhdistää yksi ja yhteinen järki, jonka valossa jokainen meistä hyväksyisi tietyt moraalisen toiminnan periaatteet. Normatiivisuuden kysymysten merkittävimmät lähestymistavat nykyfilosofiassa perustuvat tavalla tai toisella Humen tai Kantin ajatuksiin. Väitöskirjassani esitän, että on olemassa kolmas vaihtoehto, joka perustuu pragmatismin filosofiseen perinteeseen,

2 2 erityisesti ja 1900-luvun taitteessa eläneen amerikkalaisen filosofin, tiedemiehen ja yleisneron Charles Sanders Peircen ajatuksiin. Peircen ja pragmatismin tarjoamasta näkökulmasta normatiivisten kysymysten ongelmallinen asema nykyfilosofiassa on perustunut tarpeettomiin oletuksiin sitä, mitä tieteellinen tutkimus edellyttää. Oikean ja väärän normatiiviset kysymykset ovat kyllä luonteeltaan erilaisia kuin kysymykset siitä, miten asiat ovat ja eivät ole. Meillä ei silti ole mitään syytä ajatella, ettei normatiivisia kysymyksiä voisi tutkia tieteellisesti. *** Nykyfilosofiassa normatiivisuuden ja tieteellisen tutkimuksen välisen suhteen kysymykset kuuluvat lähinnä kielellisen käänteen tuotteena syntyneeseen metaetiikkaan, jonka tutkimuksen keskiössä ovat olleet kysymykset normatiivisen kielenkäytön luonteesta. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että joku on oikein tai hyvää? Toise kysymykset ovat liittyneet normatiivisuuden metafysiikkaan. Mitä ovat normatiiviset tosiseikat, ominaisuudet tai asiantilat? Kysymykset kietoutuvat tietysti yhteen. Moraalirealismin on ajateltu koostuvan kahdesta teesistä. Ensimmäisen, semanttisen teesin mukaan moraaliset väitteet kuvailevat sitä, millä tavoin asiat ovat. Toisen, ontologisen teesin mukaan asiat ovat, kuten ainakin jotkut väitteet esittävät. Moraaliset väitteet siis pyrkivät vastaamaan maailmaa ja maailmassa on jotakin, joka niitä voi myös vastata. Mutta mitä sellaiset asiat sitten voisivat olla? Yksi vaihtoehto on, että kyse on perimmiltään samoista tosiasioista kuin niistä, joita tiede tutkii. Moraalirealistit ovat usein pyrkineet palauttamaan normatiiviset käsitteet tai väitteet tavalla tai toisella kuvaileviin käsitteisiin tai väitteisiin. Onkin ajateltu, että ainoa mahdollisuus selvittää normatiivisia kysymyksiä tieteellisesti on ollut redusoida normatiiviset väitteet ja termit sellaisiin väitteisiin ja termeihin, joita nykytieteen voidaan ajatella käsittelevän. Ehkä yksinkertaisin tällainen näkemys on moraalinen subjektivismi, jonka mukaan normatiiviset väitteet ovat kuvauksia omista tahtotiloistamme ja asenteistamme. Kun joku sanoo, että ystävällisyys on hyvä asia, hän kertoo pitävänsä ystävällisyydestä, suhtautuvansa siihen positiivisesti. Tieteellisesti voimme sitten tutkia sitä, miten kukakin suhtautuu ja mihin. Reduktionistinen projekti on kuitenkin kohdannut suuria ongelmia normatiivisten käsitteiden ja väitteiden erityisluonteen vuoksi. Vaikuttaa siltä, että emme kykene selventämään normatiivisten käsitteiden ja väitteiden merkitystä muiden, kuvailevien

3 3 käsitteiden ja väitteiden avulla. Lisäksi normatiivisilla väitteillä on erilainen asema toiminnassamme kuin kuvailevilla väitteillä. Humesta alkavassa perinteessä on ajateltu, että normatiiviset väitteet määrittävät tai ilmaisevat toimintamme päämääriä siinä missä kuvailevat väitteet kuvailevat keinoja tai tapoja toimia päämäärien saavuttamiseksi. Nykyisen metaeettisen keskustelun käynnistänyt G. E. Moore päätyi tämänkaltaisten pohdintojen perusteella esittämään, että moraalisia ominaisuuksia ei voi palauttaa mihinkään muuhun. Mooren mukaan moraaliset ominaisuudet siis kyllä ovat omalla, ei-luonnollisella tavallaan, mutta eivät voi tulla tieteellisen tarkastelun kohteeksi. Mutta tämän käsityksen omat ongelmat ovat ilmeisiä: se esittää, että maailmassa olisi aivan omituisia, ei-luonnollisia ominaisuuksia tai asiantiloja. Näiden ongelmien valossa ei ole ihme, että juuri kuvattujen metaetiikan naturalististen ja non-naturalististen näkemysten oheen on syntynyt kolmaskin vaihtoehto. Sen sijaan, että normatiiviset väitteet kuvailisivat joko tieteen tutkimia tai sen tutkimuksen ulkopuolelle jääviä ominaisuuksia ja asiantiloja, ekspressivismin mukaan normatiiviset väitteet pikemminkin ilmaisevat puhujansa haluja tai tahtotiloja. Nämä väitteet eivät siis pyri kuvailemaan sitä, miten asiat ovat eivät edes sitä, mitä puhuja tahtoo tai haluaa. Kun joku sanoo ystävällisyyden olevan hyvää, hän ei kerro pitävänsä ystävällisyydestä vaan ilmaisee myönteisen asenteensa ystävällisyyttä kohtaan. Ekspressivismin keskeisin ongelma lienee se, ettei se tarjoa meille mahdollisuutta normatiivisten väitteiden rationaaliseen tai tieteelliseen arviointiin. Pidämme monia normatiivisia väitteitä, kuten moraalisia väitteitä, objektiivisina: ajattelemme, että niiden suhteen on löydettävissä yksi, oikea näkökanta. Moraaliekspressivistit ovat kuitenkin Humen tavoin ajatelleet, että voimme saavuttaa yksimielisyyden ja vakuuttaa toisemme ainoastaan siinä tapauksessa, että jo valmiiksi jaamme olennaiset normatiiviset käsitykset. Koska normatiiviset väitteet ilmaisevat halujamme ja mieltymyksiämme, meillä ei ole varsinaista tapaa ratkaista moraalisia konflikteja rationaalisesti. Metaetiikan tähän asti kuvaillut nykysuuntaukset juontavat juurensa tavalla tai toisella Humen ajatteluun. Jotta normatiiviset käsitteet tai väitteet voisivat tulla tieteellisen tarkastelun kohteeksi, on ajateltu, että ne täytyy palauttaa kuvaileviin käsitteisiin tai väitteisiin. Tämä hanke on osoittautunut vaikeaksi, mutta Mooren edustama vastakkainen käsitys on sekin ongelmallinen. Uskottavin näistä humelaisista vaihtoehdoista on ekspressivismi, jonka mukaan normatiiviset väitteet eivät lainkaan pyri kuvailemaan asiantiloja. Sekin kohtaa omat ongelmansa objektiivisuuden ja yksimielisyyden vaatimusten kohdalla.

4 4 *** Humelaisten vaihtoehtojen ohella voimissaan on myös eettisen teorian kantilainen traditio, jonka edustajat ovat olleet vähemmän innostuneita normatiivisten käsitteiden selventämiseen ja metafysiikan tarkasteluun. Sen sijaan kantilaiset konstruktivistiset moraalifilosofit ovat pyrkineet argumentoimaan, että jotkut normatiiviset väitteet voivat olla valideja tai päteviä siinä mielessä, että me olemme niistä yksimielisiä. Konstruktivistien mukaan normatiiviset väitteet eivät kuvaile ominaisuuksia ja asiantiloja; pikemminkin ne esittävät ratkaisuja erilaisiin toiminnan valintatilanteisiin. Tässä suhteessa konstruktivismi onkin lähellä ekspressivismiä. Toisin kuin ekspressivistit, konstruktivistit kuitenkin ajattelevat, että voimme sanoa jotakin myös normatiivisten väitteiden pitävyydestä vetoamalla yleisyyteen ja yksimielisyyteen. Mutta mitä syytä meillä on ajatella, että tuollainen yksimielisyys vallitsee tai on saavutettavissa jonkin normatiivisen väitteen kohdalla? On epäuskottavaa ajatella, että jokainen ihminen olisi juuri nyt samaa mieltä jostakin normatiivisesta väitteestä. Aina löytyy joku, joka on eri mieltä. Konstruktivistit ovatkin yleensä esittäneet, että olisimme samaa mieltä esimerkiksi tarkan harkinnan jälkeen tai joissakin muissa ihanteellisissa olosuhteissa. Eri käsityksiä näistä olosuhteista on yhtä paljon kuin konstruktivisteja. Yhteiskuntafilosofian nykyajan klassikko John Rawls argumentoi, että olisimme samaa mieltä tietyistä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden periaatteista tietämättömyyden verhon takana tuntematta omia intressejämme ja mahdollisuuksiamme kansalaisina. Christine Korsgaard esittää, että olemme kaikki itseämme konstituoivia, itseämme perustavia toimijoita, ja näin perimmiltämme sitoutuneet tiettyihin moraalisiin periaatteisiin. Jürgen Habermas on puolestaan puolustanut demokratiaa argumentoimalla, että kaikki keskustelujen ja viestintätilanteiden osapuolet pyrkivät saavuttamaan yksimielisyyden, ja kuuluvat näin demokratiaa perustavien argumentoinnin ja mielipiteen muodostusta koskevien periaatteiden piiriin. Mutta miten uskottavaa on, että edes näin rajatuissa olosuhteissa päätyisimme yksimielisyyteen? Konstruktivistien argumentit näyttävät perustuvan käsitteiden määrittelyyn sopivalla tavalla. Esimerkiksi Korsgaardin esittämät toiminnan periaatteet seuraavat yksinkertaisesti valitusta toimijan käsitteestä. Jos ei toimi Korsgaardin ehdottamalla tavalla, ei yksinkertaisesti ole toimija! Samoin Habermas rajaa kommunikaation ja argumentoinnin käsitteitä niin, että toivottu johtopäätös seuraa kuin automaattisesti. Jos et pyri vakuuttamaan vastapuoltasi rauhanomaisen argumentoinnin

5 5 keinoin, et kommunikoi! Konstruktivistinen näkemys kohtaa perimmiltään dilemman. Osoittaakseen, että voimme päätyä yksimielisyyteen, se sortuu juuri kuvatulla tavalla helposti pelkkiin käsitteellisiin apuvälineisiin ja kikkoihin. Toinen vaihtoehto on hyväksyä, että yksimielisyys on jokseenkin sattumanvaraista: me vain satumme olemaan yhtä mieltä, nyt ja tässä. Jäljemmän vaihtoehdon keskeisin kannattaja nykyfilosofiassa on epäilemättä yhdysvaltalainen uuspragmatisti Richard Rorty. Rortyn historisismin ja etnosentrismin mukaan voimme vain tavoitella yksimielisyyttä kulloinkin vallitsevassa tilanteessa ja oman viiteryhmämme sisällä. Meillä ole muuta vaihtoehtoa: meidän on hyväksyttävä, että yhteiskunnallisissa keskustelussa, tieteessä ja taiteessa voimme korkeintaan saavuttaa hetkellisen yhteisymmärryksen. Voimme pyrkiä ainoastaan solidaarisuuteen: yhä laajenevaan yksimielisyyteen ja eri ihmisryhmien tuomiseen mukaan keskusteluun. On kuitenkin helppo nähdä, kuinka tällainen näkemys monien mielestä ajautuu ongelmalliseen relativismiin. Konstruktivistien käsitteelliset apuneuvot ja toisaalta historistinen vaihtoehto asettavat kyseenalaiseen valoon paitsi mahdollisuuden saavuttaa jokin pysyvä yksimielisyys normatiivisissa kysymyksissä, myös koko konstruktivistisen ajatuksen väitteiden pitävyydestä nimenomaan yksimielisyytenä. Entä sellaiset ihmiset, jotka eivät välitä koko yksimielisyydestä? Tai sellaiset ihmisryhmät, jotka kyllä pyrkivät yksimielisyyteen mutta kyseenalaisin keinoin, esimerkiksi väkivallan ja sorron avulla? Miksi heidän tai meidän tulisi pitää yksimielisyyttä väitteiden pitävyyden, validiteetin takeena? *** Humelaisen näkökulman ongelma on se, ettei se mahdollista normatiivisten kantojen rationaalista kritiikkiä ja tutkimusta paitsi redusoimalla normatiiviset väitteet epänormatiivisiin, kuvaileviin väitteisiin, jolloin normatiivisuuteen kuuluvat erityispiirteet kuitenkin menetetään. Kantilainen näkökulma puolestaan pyrkii kyllä tarjoamaan välineitä rationaaliseen arviointiin ja objektiivisuuden saavuttamiseen, mutta törmää hankaluuksiin käytännön toteutuksessa. Ei vaikuta uskottavalta vedota jaettuun inhimilliseen järkeen, joka tarjoaisi toiminnallemme epäämättömiä periaatteita. Pragmatistinen lähestymistapa voi välttää nämä kilpailijoidensa ongelmat. Sen lähtökohdat ovat monessa suhteessa lähellä ekspressivismiä. Todellisuuden kuvailun sijasta pragmatismi korostaa väitteidemme ja ajatustemme merkitystä käytännön

6 6 toiminnassa. Nykypragmatisti Huw Price onkin esittänyt, että pragmatismia voitaisiin ajatella globaalina, kaikenkattavana ekspressivisminä. Sen sijaan, että ajattelisimme väitteidemme pyrkivän kuvantamaan maailmaa tuolla jossakin, Pricen mukaan kaikki, myös kuvailevaksi katsottavat väitteet pikemminkin ilmaisevat puhujan taipumuksia toimia tietyillä tavoilla tietyissä tilanteissa. Tässä suhteessa pragmatisti ei siis tee eroa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden välillä. Kummatkaan väitteet eivät pyri ikään kuin automaattisesti kuvastamaan todellisuutta. Pragmatismi tarjoaa kuitenkin myös konstruktivismista selvästi poikkeavan näkemyksen siitä, miten voimme saavuttaa objektiivisia, jaettuja näkökantoja. Charles S. Peirce kutsui tieteeksi pyrkimystä selvittää, miten asiat ovat meidän uskomuksistamme, haluistamme ja toiveistamme riippumatta. Tieteellistä menetelmää leimaa ja määrittää hypoteettinen realismi: oletus, että on olemassa meistä riippumaton todellisuus, jonka kanssa olemme tekemisissä. Mistä tahansa lähtökohdista ponnistamme, todellisuus lopulta pakottaisi meidät hyväksymään yhden näkökannan. Käytännön tieteellisessä tutkimuksessa on kyse tämän prosessin nopeuttamisesta: odottelun sijasta muotoilemme aktiivisesti hypoteeseja ja testaamme niitä kokeellisesti. Käytännössä tiede toimii kulloinkin käsillä olevan parhaan tietämyksen valossa, kuitenkin niin, että mikä tahansa ennakko-oletus ollaan valmiita kyseenalaistamaan. Täydellistä varmuutta ei ole. Pragmatismi ja tieteellinen menetelmä välttää vaihtoehtojensa ongelmat. Normatiivisten kantojemme ei tarvitse kuvastaa todellisuutta, jotta voisimme soveltaa niihin tieteellistä menetelmää. Näin ennen kaikkea meidän ei tarvitse palauttaa, redusoida normatiivisia väitteitämme johonkin muuhun alistaaksemme ne rationaaliselle kritiikille. Samalla hypoteettinen realismi, vetoaminen meistä riippumattoman todellisuuden vaikutukseen tekee ymmärrettäväksi sen, miten voisimme lopulta päätyä yksimielisyyteen, joka ei ole sattumanvaraista. Näin on ymmärrettävissä myös se, miksi rortylainen historismi ei ole meille tyydyttävä vaihtoehto. Pelkkä sattumalta syntynyt yksimielisyys ei riitä, jos olemme jo hyväksyneet tieteellisen menetelmän jonkin kysymyksen kohdalla. Miksi meidän sitten tulisi valita tieteellinen menetelmä? Normatiivisia kuten muitakin kantoja muodostetaan myös muutoin, esimerkiksi uskonnollisen auktoriteetin valossa. Toisin kuin jotkut nykypragmatistit, kuten Cheryl Misak ja Robert Talisse ovat esittäneet, meillä ei ole mitään kuningasargumenttia tieteellisen menetelmän puolesta. Kaikki argumentit edellyttävät aina jonkin menetelmän valintaa ja hyväksymistä. Korkeintaan meillä voi olla perusteita jonkin jo valitun menetelmän valossa. Kyse on normatiivisesta kehästä, jota ei kuitenkaan voi pitää ongelmallisena: perusteiden ja perusteluiden on aina päätyttävä johonkin.

7 Tässä luonnosteltu käsitys normatiivisesta tieteestä ei tarjoa tarkempaa käsitystä normatiivisen tieteen menetelmistä, parhaista teorioista tai apuvälineistä. Tämä on tarkoituskin: samoin kuin tieteen teoriat, myös sen käyttämät menetelmät määrittyvät käytännön tieteellisen työn tuloksena. Filosofisen pohjatyön tarkoitus on vain poistaa esteet, jotta normatiivisten kysymysten tutkimus voitaisiin viimein saattaa tieteen epävarmalle polulle. 7

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus?

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus? 118 2/2000 Risto Ikonen Mitä se on se kasvatus? IKONEN, RISTO. 2000. MITÄ SE ON SE KASVATUS? Kasvatus 31 (2), 118 129. Termille kasvatus ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sen sijaan eri kirjoittajat

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE

EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE EETTISEN JA POLIITTISEN SUHDE Emmanuel Levinasin toiseuden filosofiassa Essi Maria Orava Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow Anarkistinen politiikka & suora toiminta Rob Sparrow Sisältö Kaksi vaaraa anarkistisessa poliittisessa käytännössä 4 Anarkismi ja Valtio 5 Anarkismi, päämäärät ja keinot 7 Suora toiminta 8 Kaksi tärkeää

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS Teoreettisen filosofian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, Historiallis-kielitieteellinen tiedekunta Erkki Haapaniemi, 1987 Toinen, tarkistettu laitos, 2007 Erkki Haapaniemi,

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa

vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Mitä on valistus? vastapaino 1995, 2007 Mitä on valistus? toimittaneet Juha Koivisto Markku Mäki Timo Uusitupa Max Horkheimer, Die Vernunft im Widerstreit mit sich Selbst. Einige Bemerkungen zur Aufklärung.

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

USKO JA TIETO. G.A. DanelI

USKO JA TIETO. G.A. DanelI USKO JA TIETO G.A. DanelI Tämän vihkon ovat lahjoittaneet: LUTHERAN HERITAGE FOUNDATION 51474 Romeo Plank Road. Macomb, Ml 48042 USA www.lhfmissions.org SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖ PL 127 00101 Helsinki www.luthersaatio.com

Lisätiedot

pelkoa ole. EI JULKINEN

pelkoa ole. EI JULKINEN 10 pelkoa ole. Mutta joka tapauksessa korkeimman oikeuden menettely snna, että se päättää, mitkä jutut se hyväksyy käsittelyyn tai mitkä valitukset ja käyttää siinä mm. kriteerinä sitä, että onko niillä

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET Matti Estola 4. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Kansantaloustieteen historiasta 2 2 Yleisistä tieteenfilosofisista periaatteista 7 2.1 Tieteelliset lait, teoriat

Lisätiedot

Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään

Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään Pekka Pihlanto Tarvitsemme sekä käytännön yritystoimintaa että teoriaa palvelevaa tutkimusta 1 Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään (LTA 4/05) käytännöllisten teorioiden kehittämistä

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

FEMINISTISEN POLITIIKAN MAHDOLLI- SUUDEN EHDOISTA*

FEMINISTISEN POLITIIKAN MAHDOLLI- SUUDEN EHDOISTA* Leila Haaparanta FEMINISTISEN POLITIIKAN MAHDOLLI- SUUDEN EHDOISTA* Johdant o Jos naiseus on jokin yhdistävä ominaisuus, kuinka tärkeä tekijä se on feministisen poliittisen toiminnan kannalta? Jos naisidentiteetti,

Lisätiedot