KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE/KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE/KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE"

Transkriptio

1 /F/FIN Hyväksymispäivämäärä: KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: KODAK EKTACOLOR PRIME Stabilizer and Replenisher Valmisteen tunnuskoodi (CAT): valmistaa (20 x 10) litraa valmistaa (20 x 10) litraa Valmistaja: KODAK LIMITED, Hemel Hempstead, Herts HP1 1JU, England; KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, CHALON S/SAONE, France Välittäjä: KODAK OY, PL 49, HELSINKI, Puh , Fax , LY-tunnus Soita HÄTÄTILASSA: Puh KODAK OY; Myrkytystietokeskus Synonyymi(t): PCD K00189; PCD F1420 Tuotteen käyttötarkoitus: Ammattimainen väripaperivalokuvien kehitysliuos 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Pitoisuus % - Aineosan nimi - (CAS-nro) - Luokitus Konsentraatti: Vesi ( ) 1-5 Polyvinyylipyrrolidoni ( ) < 1 Kloorimetyyli-isotiatsoloni (luottamuksellinen) - C; R /21/22-43* Käyttöliuos: (Laimennus - 9 ml konsentraatti valmistaa 1 litran) > 99 Vesi ( ) < 0.05 Polyvinyylipyrrolidoni ( ) < 0.05 Kloorimetyyli-isotiatsoloni (luottamuksellinen) * EU-liitteeseen I sisältymätön aine 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Konsentraatti: ÄRSYTTÄVÄ, Vakavan silmävaurion vaara. Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 4. ENSIAPUOHJEET Hengitys: Jos oireita esiintyy, siirrä raittiiseen ilmaan. Hanki lääkärinapua,

2 -2 jos oireet jatkuvat. Silmät: Huuhtele välittömästi käyttäen runsaasti vettä vähintään 15 minuutin ajan ja mentävä lääkäriin. Iho: Riisu heti saastuneet vaatteet ja jalkineet ja suorita pesu saippuaa ja runsaasti vettä käyttäen. Jos ihossa esiintyy ärsytystä tai allergista reagointia, hanki lääkärinapua. Nieleminen: Juo yksi tai kaksi lasillista vettä. Hakeudu lääkärin hoitoon. Tajuttomalle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet: Ympäristön sammuttamiseen sopiva sammutusaine. Erityiset menettelytavat tulipalossa: Palomiesasu ja paineilmalaite. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Ei mitään Epätavalliset palo-ja räjähdysvaarat: Ei mitään 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI Vuodot imeytetään vermikuliittiin tai muuhun inerttiin materiaaliin esim. hiekkaan ja kootaan talteen kemikaalijäteastiaan hävittämistä varten. Puhdista pinta perusteellisesti jäljellä olevan saasteen poistamiseksi. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet: Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Käytä riittävästi tuuletetuissa tiloissa. Pese iho ja huuhtele silmät perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Tulipalon ja räjähdysten estäminen: Erityisiä varovaisuustoimia ei pitäisi tarvita odotettavissa olevissa käyttöolosuhteissa. Varastointi: Säilytettävä viileässä (5-30 C). Pidä säiliö suljettuna. Ilmanvaihto: Käyttöpaikalla pitää olla hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihdon tulee olla väh. 10 kertaa tunnissa. Ilmanvaihdon tulee olla sopiva vallitseviin käyttöolosuhteisiin. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Raja-arvot työpaikan ilmassa: Vahvistamaton Hengityksensuojaus: Ei pitäisi olla tarpeen. Silmiensuojaus: Käytä sivusuojin varustettuja suojalaseja tai kasvonsuojainta

3 -3 Ihonsuojaus: Käytä läpäisemättömästä aineesta valmistettuja käsineitä ja suojavaatteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia altistumisvaaraan nähden. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Fysikaalinen olomuoto: Neste Väri: Vihreä Haju: Hajuton Suhteellinen tiheys (vesi = 1): Konsentraatti: 1.02 Käyttöliuos: 1.00 Höyrynpaine lämpötilassa 20 C (68 F): 23.4 mbar (18 mm Hg) Haihtuva paino-osuus: % Kiehumispiste: >100.0 C (>212.0 F) Liukoisuus veteen: Täydellinen ph: Konsentraatti: 4.6 Käyttöliuos: 7.0 Leimahduspiste: Ei ole 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus: Stabiili Yhteensopimattomuus: Ei yhteensopimatonta sellaisten yleisten aineiden ja epäpuhtauksien kanssa, joiden kanssa tuotteen voidaan olettaa joutuvan kosketuksiin. Haitalliset hajoamistuotteet: Ei mitään Vaarallinen polymeroituminen: Ei esiinny. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Altistumisen vaikutukset: Hengitys: Voi olla haitallista hengitettynä. Silmät: Silmien vakavan vammautumisen vaara. Iho: Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Nieleminen: Voi olla haitallista nieltynä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTÖLLE Seuraavat ominaisuudet on arvioitu valmisteen aineosista. Konsentraatti Käyttöliuos

4 -4 Myrkyllisyys Kala LC50 mg/l: >100 Vesikirppu EC50 mg/l: >100 Levä IC50 mg/l: >100 Orgaaniset helposti Ei Ei hajoavat aineet (>70%): Biokertyvyys: Log <1 Log <1 COD (noin g/l): 1-5 <1 BOD5 (noin g/l): <1 <1 Myrkyllisyys jätevedenpuhdistamon mikro-organismeille EC50 (mg/l): 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote: Hävittäminen paikallisen jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Pakkausten hävittäminen: Astiat tyhjennetään perusteellisesti ja huuhdotaan hyvin vedellä sekä hävitetään kiinteänä jätteenä. Euroopan Jäteluettelo EWC: Jätteet joita ei ole muualla mainittu 14. KULJETUSTIEDOT Yhdistyneet kansakunnat YK-numero: Ei yhtään, ei säännöstelty 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Varoitusetiketin tietoja: Alla olevat tiedot ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, kun taas käsillä oleva tuote saattaa sisältää uuden etiketin valmistuspäivämäärästä riippuen. Sisältää kloorimetyyli-isotiatsoloni ph 3-6 Varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi: Xi - Ärsyttävä R-lausekkeet: R41 Vakavan silmävaurion vaara. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S-lausekkeet: S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin.

5 -5 S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. 16. MUUT TIEDOT Ei mitään

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot: FC 201AF LIGHT WATER 1 % AFFF Aineen ja/tai valmisteen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys 09.03.2007 Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 21.05.2004 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot