Vuonna 2007 dokumentoimme vastuullisuuden periaatteemme ja integroimme ne entistä tiiviimmäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja tapaamme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2007 dokumentoimme vastuullisuuden periaatteemme ja integroimme ne entistä tiiviimmäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja tapaamme"

Transkriptio

1 LähiTapiola Varainhoidolla on pitkät perinteet vastuullisuudessa ja vastuullisen s ijoittamisen kehittämisessä. Sijoitusfilosofiaamme sisältyvät vastuullisuusperiaatteet ovat ohjanneet toimintaamme jo vuodesta 2001, jolloin aloitimme sijoituspalvelujen tarjoamisen. Vuonna 2007 dokumentoimme vastuullisuuden periaatteemme ja integroimme ne entistä tiiviimmäksi osaksi sijoitusprosessejamme ja tapaamme toimia. Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) allekirjoitimme vuonna 2010 ja se vahvisti edelleen sitoutumistamme ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) sijoituspäätöksiä tehtäessä. Valitsemamme vastuullisen sijoittamisen toteuttamistapa on ESG-analyysin integroiminen sijoitusprosesseihin. Kehitämme vastuullisen sijoittamisen toimintatapojamme kohti kestävää sijoittamista vastataksemme entistä paremmin ilmastonmuutokseen ja heikkoon talouskehitykseen liittyviin sijoitusympäristön haasteisiin. Vuonna 2015 jatkoimme aktiivisesti vastuullisen sijoitustoimintamme kehittämistä. Yritysanalyyseissämme painotimme edelleen yritysten strategisista ESG-linjauksista nousevien tulevaisuuden riskien ja mahdollisuuksien arviointia. Erityisesti huomioimme ilmastonmuutoksen yrityksille tuomat haasteet. Kehitimme LähiTapiola-rahastojen sijoituskohteina käytettävien kansainvälisten yhteistyökumppaniemme rahastoja koskevaa vastuullisuusanalyysiä käytännön kokemusten perusteella entistä paremmaksi. Aloitimme myös suoraan osakkeisiin sijoittavien rahastojen hiilijalanjäljen raportoimisen rahastojen kuukausikatsauksissa, puolivuotis- ja vuosikertomuksissa sekä nettisivuillamme. Jatkamme ESG-informaation raportoinnin ja systemaattisen hyödyntämisen kehittämistä.

2 Esimerkki vastuullisuusanalyysistä Osakkeet: Kahdella globaalilla kaivosyhtiöllä on yhteisyritys Brasiliassa, joka on yksi maailman tärkeimmistä rautamalmin tuotantoalueista. Marraskuun alussa yksi kaivosalueen kolmesta lietealtaasta murtui ja aiheutti vaurioita myös toiseen lietealtaaseen. Seurauksena oli massiivinen lietevaluma, joka on aiheuttanut mittavia vaurioita paikallisiin kyliin sekä valunut paikallisiin jokiin ja uomiin. Lietealtaissa on pidetty kaivostuotannosta jäljelle jäänyttä jätettä ja lietevaluman ympäristövaikutukset tullaan näkemään vasta myöhemmin. Valuman seurauksena muutama henkilö menehtyi ja yksi kokonainen kylä tuhoutui. Isona huolenaiheena on läheinen joki, jonka lietteen pelätään saastuttavan. Vaikka kaivosyhtiöt omistavat vain osan yhteisyrityksestä, ovat he vastuussa tapahtuneesta. Selvitystyöt tulevat jatkumaan pitkään ja mahdollisia syitä lietealtaan murtumiselle voisi olla luonnonilmiö (alueella oli samana päivänä mitattu heikko maanjäristys) tai huoltotarkastusten ja -toimenpiteiden laiminlyöminen. Olimme sijoittaneet kaivosyhtiöön, joka omisti osuuden brasilialaisesta yhteisyrityksestä. Vaikkakin yhteisyrityksen osuus on pieni osa yhtiötä johon olimme sijoittaneet, päätimme myydä sijoituksemme tapahtuneen johdosta. Syynä myynnille oli tapahtuman vaikutukset yhtiön osakekurssiin mm. mahdollisten tulonmenetysten, siivouskustannusten, oikeuskustannusten sekä maineen menetyksen takia.

3 Vastuullisuus on luonnollinen osa LähiTapiola Varainhoidon sijoitusfilosofiaa Oma markkina- ja yritysanalyysi sekä siihen perustuva näkemys ovat sijoitusfilosofiamme perusta, eivätkä markkinaindeksit ohjaa sijoituspäätöksiämme. Vastuullisuus on integroitu osaksi sijoitusprosessiamme ja se on mukana kaikissa omaisuusluokissa kunkin omaisuusluokan erityispiirteet huomioon ottaen. Osake- ja yrityslainasijoituksissa vastuullisuusanalyysi on osa salkunhoitajan tekemää normaalia yritysanalyysiä. Vastuullisuusanalyysiä ei siten ole ulkoistettu, vaan se on aidosti integroitu LähiTapiola Varainhoidon sijoitusprosessiin. Analyysissä arvioimme ympäristö-, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia sijoituskohteina olevien yritysten toimintaan. Arvioinnin perusteella kukin yritys saa vastuullisuusluokituksen. Sijoitusfilosofiamme tavoitteena on riski-tuottosuhteen optimointi. Vastuullisuusanalyysi edesauttaa tämän päämäärän toteutumisessa, koska analyysin myötä pystymme arvioimaan ESG-teemojen strategista merkitystä yhtiöissä ja tunnistamaan niistä johtuvat uhat ja mahdollisuudet analysoitavan yhtiön toiminnalle ja sijoituksellemme. Toimintamallimme mukaisesti emme automaattisesti sulje pois sijoitusuniversumista mitään toimialoja. Emme myöskään sijoita ainoastaan parhaimman vastuullisuusluokituksen yrityksiin vaan pyrimme myötävaikuttamaan yritysten kehittymiseen sekä löytämään ESG-asioiden paremmasta hoidosta hyötyviä sijoituskohteita (ns. rising stars). Sijoituspäätöksemme perustuvat aina ensisijaisesti yritysanalyysiin ja sijoitukselliseen potentiaaliin, eikä koskaan pelkästään yrityksen vastuullisuusluokkaan. Rahastovalinnassa toimimme samoin kuin suorissa sijoituksissa eli emme automaattisesti sulje pois vaihtoehtoja esim. rajaamalla toimijoita vain UN PRI:n allekirjoittaneisiin varainhoitajiin. Vuonna 2015 käyttämistämme yhteistyökumppaneista 96 % on allekirjoittanut UN PRI:n. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kohdalla päivitämme oman vastuullisuusluokituksemme vähintään kerran vuodessa, jolloin käymme läpi mm. varainhoitajan vastuullisuusraportin ja vastuullisuuspolitiikan sekä arvioimme politiikan toteutumista käytännössä varainhoitajan omassa toiminnassa sekä sijoituspäätöksissä. Vastuullisuusluokittelun lisäksi seuraamme neljännesvuosittain vastuullisuuden osalta enemmän huomiota vaativien rahastojen sisältöä tavanomaista tarkemmin. Vuoden 2015 aikana kehitystä on tapahtunut mm. kehittyvien maiden korkosijoitusten saralla ja tuotetarjonnassa. Osa yhteistyökumppaneistamme käyttää myös ulkopuolisen toimijan tuottamia vastuullisuuskriteerejä rahastojensa sijoituskohteiden valinnassa. Yritysvaikuttaminen säännöllisissä yritystapaamisissa Olemme näkemyksellinen sijoittaja ja toteutamme aktiivista omistajapolitiikkaa ensisijaisesti yritystapaamisten kautta. LähiTapiola -rahastojen omistajapolitiikka löytyy internetsivultamme. Pitkäaikaisena sijoittajana pystymme tehokkaasti myötävaikuttamaan yrityksen vastuullisuuden kehittymiseen jatkuvan dialogin avulla. Jatkuvalla dialogilla ja yritystapaamisilla pyrimme vaikuttamaan yritysten toimintatapoihin ja vastuullisuuteen pitkällä tähtäimellä. Dokumentoimme Käydyt keskustelut, jotta voimme seurata yritysten kehitystä systemaattisesti. Tapaamisissa saatavan tiedon perusteella päivitämme yhtiön vastuullisuusluokitusta tarvittaessa. Vuonna 2015 salkunhoitajillamme oli 650 yritystapaamista. Sijoituskohteina olevien yritysten tapaamisia oli noin 200 kappaletta. Näistä tapaa-

4 misista 30 %:ssa otimme esille yrityskohtaisia, analyysissamme esille nousseita ESG-näkökulmia. Vuoden 2015 keskusteluissa nousivat esille mm. ympäristötavoitteet, hankintaketjun ohjeistaminen ja valvonta sekä työolosuhteet ja hyvä hallintotapa ns. riskimaissa. Vaikutamme tarvittaessa yrityksen toimintaan myös osallistumalla yhtiökokouksiin. Vuonna 2015 osallistuimme kuuden suomalaisen yhtiön yhtiökokoukseen. Vuonna 2015 jatkoimme osallistumista PRI:n organisaation koordinoimaan vaikuttamisprojektiin yhdessä yli 30 kansainvälisen sijoittajan kanssa. Projekti selvittää työoloja maataloustuotteiden hankintaketjussa ja sen kohdeyhtiöinä on lähes 50 kansainvälistä elintarvike-, kulutustuoteja vähittäiskaupan yhtiötä. Tavoitteena on selvittää maataloustuotteiden alkutuotannossa käytettävien toimintatapojen ja työolojen parhaita käytäntöjä sekä edistää tunnistettujen parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa kohdeyrityksissä. Projekti jatkuu vuonna Sijoittajien huomio ilmastonmuutokseen Vuonna 2015 jatkoimme työtä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalle ja sijoittajille tuomien haasteiden esille nostamisessa. Keväällä 2015 allekirjoitimme G7 maiden päättäjille osoitetun ilmastotavoitteiden saavuttamista koskevan vetoomuksen. Syksyllä olimme mukana Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä julkistetussa Paris Pledge -aloitteessa. Aloitimme suoraan osakkeisiin sijoittavien rahastojen hiilijalanjäljen laskemisen ja lukujen raportoimisen. Raportoinnissa pyrimme mahdollisimman laajaan läpinäkyvyyteen ja myös hiilijalanjäljen laskentaan liittyvien haasteiden avaamiseen. Jatkossa kehitämme edelleen ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia ja raportointia sekä vaikutusten huomioimista sijoitusvalinnoissa. Tavoitteenamme on kehittää myös yritysten sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa kuvaavia rahastotason mittareita. Vastuullisuustyöllemme tunnustusta LähiTapiola Varainhoito sai vuonna 2015 Scandinavian Financial Researchin (SFR) palkinnon parhaana varainhoitajana vastuullisessa sijoittamisessa. Sama palkinto annettiin meille myös vuonna 2013 ja SFR on riippumaton suomalainen institutionaalisen varainhoidon ja yritysrahoitusmarkkinoiden tutkimusyritys. Parhaan vastuullisen varainhoitajan titteli jaettiin SFR:n haastattelemien yli yhdeksänkymmenen instituutiosijoittajan vastausten perustella. Instituutiosijoittajilla tarkoitetaan muun muassa säätiöitä, liittoja, yhdistyksiä, eläkesäätiöitä ja -kassoja, seurakuntia, yliopistoja ja muita julkisyhteisöjä. LähiTapiola-rahastojen vastuullisuusjakauma vuonna 2015 LähiTapiola Varainhoito on vuodesta 2011 lähtien julkaissut suoraan osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavien rahastojen sijoitusten vastuullisuusjakauman rahastojen kuukausikatsauksissa. Jakaumassa esitetään, kuinka monta prosenttia

5 LähiTapiola-rahastojen vastuullisuusjakauma 2015 Yhteistyökumppaneiden vastuullisuusjakauma 2015 Kiitettävä (V3) 23,1 % Kiitettävä (V3) 4 Hyvä (V2) 34,2 % Hyvä (V2) 9 Tyydyttävä (V1) 38,0 % Tyydyttävä (V1) 11 Heikko(V0) 4,7 % Heikko(V0) 1 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Kiitettävä: Yhtiö on edelläkävijä vastuulli suusasioissa. Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassa. Hyvä: Yhtiö täyttää vastuullisuusvaatimukset, on sitoutunut ja kehittää vastuullisuuttaan Tyydyttävä: Vastuullisuus on osa yhtiön toimintaa, mutta panostukset ovat rajalliset esimerkiksi pienestä koosta johtuen. Heikko: Yhtiöt eivät vielä huomioi vastuullisuutta toiminnassaan. sijoitussalkkuun kuuluvista yrityksistä on arviomme mukaan hoitanut vastuunsa ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksissä kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai heikosti. PRI:n nettisivuilta: signatories/. Investment Managers -kategoriasta ja yhtiömme englanninkielisellä nimellä LocalTapiola Asset Management. Vuoden 2015 lopussa LähiTapiola-rahastojen sijoituskohteena olevista yhtiöistä 23 % sai kiitettävän luokituksen. Yhtiöistä 34 % kuului luokkaan hyvä, 38 % luokkaan tyydyttävä ja 5 % luokkaan heikko. Lähi- Tapiola-rahastojen sijoituskohteina olevista yrityksistä 57 % on siis arviomme mukaan hoitanut yhteiskuntavastuunsa hyvin tai kiitettävästi. Vuoden 2015 PRI raportointi ja sidosryhmät LähiTapiola Varainhoito raportoi vuoden 2015 vastuullisuustoiminnastaan Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Pakollisten kysymysten lisäksi vastasimme myös kaikkiin toimintamme kannalta olennaisiin vapaaehtoisiin kysymyksiin. Raporttimme on löydettävissä kevään 2016 aikana Osallistuimme myös PRI:n vuosikokoukseen PRI in Person Lontoossa syyskuussa Kokouksessa esiteltiin PRI:n uutta vuosien strategiaa, jonka pääteemana on From Awareness to Impact eli painotus siirtyy sijoittajien ja yritysten tietoisuuden nostamisesta vaikuttamiseen. Yhtenä päähuomioalueena nousee esille ilmastonmuutos ja sijoittajien rooli sen ehkäisemisessä esimerkiksi vaikuttamalla päättäjiin. Muita kokouksessa esille nousseita asioita olivat mm. verokäytännöt ja kyberturvallisuus. PRI:n allekirjoittaneiden sijoittajien joukko on kiitettävästi kasvanut vuosien myötä, mutta hankkeen toivotaan saavan vielä lisää huomiota Yhdysvalloissa, Aasiassa sekä kehittyvillä markkinoilla. FINSIF:n (Finland s Sustainable Investment Forum ry.) perustajajäsenenä olemme viime vuoden aikana osallistuneet yhdistyksen hallitustyöskentelyyn sekä olleet aktiivisesti mukana työryhmissä sekä organisaation järjestämissä seminaareissa ja jäsentilaisuuksissa.

6 Esimerkki vastuullisuus analyysistä Yrityslainat: Case: pankin Green Bond emissio Eurooppalainen vähittäis- ja yrityspankki on ollut edelläkävijä yritysasiakkaidensa riskiarvioinnissa. Pankki on kehittänyt Environmental and Social Risk -arviointimittarin. Tämä ESR avio on osana pankin asiakasyrityksistä tekemää luottoriskianalyysiä. Pankki myös käyttää ESR analyysiä arvioidessaan luottosalkkunsa riskitasoa. Oma arviomme on jo aiemmin ollut, että kyseinen pankki on toiminnassaan muillakin vastuullisuus osa-alueilla (ESG) edelläkävijä ja on saanut omassa arvioinnissamme parhaan luokituksen. Pankki on lisäksi luokitellut yrityslainojaan sen mukaan, onko niillä mahdollista edistää ympäristön tai sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa erityisten Green Bond kriteerien mukaisesti. Näissä lainoissa on painopiste käytännössä ympäristönäkökulmassa ja se tulee esimerkiksi energian säästöjen, puhtaan energian tuotannon ja/tai päästöjen vähentämisen kautta. Pankki on kerännyt tällaisista Green Bond kriteerit täyttävistä lainoista erityisen poolin. Pooliin kuuluvien lainojen kriteerit hyväksyy Green Bondeihin erikoistunut luokittaja Oekom. Pankki laski liikkeeseen Green Bond senior velkakirjan, jonka asema luottonäkökulmasta on sama kuin pankin muiden senior velkakirjojen. Kuitenkin tämän Green Bondin tuomat rahat ohjataan omalle tililleen, josta varoja voidaan käyttää vain lainoihin, jotka kuuluvat pankin Green Bond -kriteerit täyttävien lainojen pooliin. Suurin osa näistä varoista ohjautuu rahoittamaan jo olemassa olevia pankin aiemmin myöntämiä lainoja, jotka kuuluvat pankin Green Bond pooliin. Pankin tavoite kuitenkin on, että vähintään 20 % uuden liikkeeseenlasketun joukkovelkakirjalainan varoista ohjataan uusien Green Bond -kriteerit täyttävien lainojen myöntämiseen. Näin pankki pyrkii siihen, että ympäristölle suotuisien omaisuuserien ja projektien määrä taloudessa kasvaa, kun erityisesti niiden rahoitukselle osoitetaan lisää varoja. Päätimme osallistua tähän pankin uuteen Green Bond velkakirjan liikkeeseenlaskuun seuraavista syistä: 1) Pankki on toiminut usean vuoden johdonmukaisesti parantaakseen kannattavuuttaan ja kehittääkseen asemaansa pankkimarkkinoilla. Tämän myötä pankin asema ja näkymät ovat haasteellisessa talousympäristössäkin vakaat. 2) Pankin riskiprofiili on parantunut johdonmukaisen toiminnan ja vastuullisuuden integroimisen ansiosta. 3) Pankin Green Bond -toimintakehikko vaikuttaa arviomme mukaan johdonmukaiselta ja vakuuttavalta, ja pankki voi käsityksemme mukaan olla vahvassa asemassa, kun talouksissamme pyritään ympäristöystävällisten hankkeiden lisäämiseen.

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA 9.5.2017 Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset ESITYS Työeläkeyhtiön vastuullisuus Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat Yhteenveto 2 TYÖELÄKEYHTIÖN

Lisätiedot

ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA

ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA SISÄLTÖ JOHDANTO ILMASTONMUUTOKSEEN...3 Ilmastoriski... 3 Hiiliriski... 3 Hiilijalanjälki...

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1 Muistion tarkoitus Tämän muistion vastuullisen sijoittamisen periaatteet on hyväksytty Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen kokouksessa 28.1.2008.

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen Vastuullinen sijoittaminen Veritas PL 133, PL 133, 20101 20101 Turku Turku Puhelin 010 55 010 Faksi Faksi 010 5501 010 5501 690 690 Vastuullinen sijoittaminen Veritas Eläkevakuutuksessa Lyhyesti Relevanttien

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 1 (5) VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN Yleistä Vastuullisen sijoittamisen parhaat käytännöt ja toimintatavat ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. YK:n tuella vuonna 2006 lanseeratut vastuullisen

Lisätiedot

OP Varallisuudenhoito

OP Varallisuudenhoito OP Varallisuudenhoito Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Marraskuu 2017 Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1 Vastuullinen sijoittaminen OP Varallisuudenhoidossa Me OP Varallisuudenhoidossa uskomme,

Lisätiedot

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET SISÄLTÖ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN YLEISET PERIAATTEET...3 PÄÄPERIAATTEET KÄYTÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 2010. 10.6.2010, Vanha ylioppilastalo, Helsinki

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 2010. 10.6.2010, Vanha ylioppilastalo, Helsinki OHJELMA 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.15 Tervetulotoivotus 10.30 Avauspuheenvuoro Tarja Halonen, Tasavallan presidentti 10.50 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (englanninkielinen) Miten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

O lemme integroineet vastuullisuuden osaksi

O lemme integroineet vastuullisuuden osaksi VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 17.12.2015 Suorat arvopaperisijoitukset 2 Suorat listaamattomat osakkeet ja sijoituslainat 3 Kiinteistösijoitukset 3 Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rami Erkkilä 1Copyright Kuntarahoitus Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS. 1. Johdanto Aluksi

SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS. 1. Johdanto Aluksi SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS 1. Johdanto 1.1. Aluksi Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitustoiminnan kohteena oleva globaali taloudellisen toiminnan kenttä on monisärmäinen. Kansainvälisessä liiketoiminnassa

Lisätiedot

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana Soili Helminen 1 Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9 miljoonaa euroa*

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Kirkkohallituksen esitys 6/2016 kirkolliskokoukselle Asianumero DKIR/711/02.00.01/2016 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017 Vastuullisuus Varmassa 1 Visio. Vastuullisuus on osa Varman arkea ja liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa.

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen periaatteet. Sp-Rahastoyhtiö Oy

Omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen periaatteet. Sp-Rahastoyhtiö Oy Omistajapolitiikka ja omistajaohjauksen periaatteet Sp-Rahastoyhtiö Oy Hyväksytty Sp-Rahastoyhtiön hallituksessa: 17.6.2016 Sisällysluettelo 1. Tausta... 2 2. Tavoitteet... 2 3. Omistajaohjaukseen liittyviä

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN MARKKINASELVITYS

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN MARKKINASELVITYS VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN MARKKINASELVITYS 1 SISÄLLYS 3 Johdanto 4 Markkinaselvityksen tausta ja tarkoitus 6 Metodologia 8 Vastuullinen sijoittaminen Suomessa 8 Miksi sijoittaa vastuullisesti 9 Vastuullinen

Lisätiedot

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan

Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Vastuullisuuden merkitys VC/PE toimialalla valmistautuminen tulevaan Tilaisuus Finsif/FVCA 10.5.2012 Riitta Jääskeläinen Miksi? Saat helpommin sijoittajia Kohdeyhtiöt menestyvät paremmin Irtaantuminen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 21.12.2016 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 SUORAT ARVOPAPERISIJOITUKSET... 4 Omaisuuslajikohtaiset erityispiirteet... 5 SUORAT LISTAAMATTOMAT

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

vastuullinen toimintatapa kilpailuetuna

vastuullinen toimintatapa kilpailuetuna Tapiolan vastuullisuuslupaukset vastuullinen toimintatapa kilpailuetuna muuttuvassa toimintaympäristössä HENRY Foorumi 2010 Elina Kuusela 9.11.2010 9.11.2010 1 Esityksen sisältö Tapiola lyhyesti Vastuullisen

Lisätiedot

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta.

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. SANASTO FINSIF 22.3.2013 aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. BREEAM Building Research Establishment s Environmental Assessment

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

YRITYSVASTUU ILMARISESSA

YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUUN MÄÄRITTELY Yritysvastuu = vastuuta omasta (liike)toiminnasta Vastuullisuus tarkoittaa oman toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökohtia

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Ilmastonmuutosstrategia

Ilmastonmuutosstrategia Kuva: Kirkon kuvapankki/maria Ojanperä Ilmastonmuutosstrategia Hyväksytty Kirkon eläkerahaston johtokunnassa 19.12.2016 KIRKON ELÄKERAHASTO Johdanto Ilmastonmuutos on yksi aikamme megatrendeistä ja sillä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2017 Alkuvuosi oli Varmalle hyvä Vakavaraisuuspääoma, 10,8 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 44,4 mrd. Sijoitusten tuotto 2,7 % Sijoitusten arvo nousi 44,4 miljardiin euroon Sijoitusten

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Johdanto 3 Miksi haluamme toimia ESG-periaatteiden mukaisesti? 3

Johdanto 3 Miksi haluamme toimia ESG-periaatteiden mukaisesti? 3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Miksi haluamme toimia ESG-periaatteiden mukaisesti? 3 Kohdeyhtiöiden vastuullisuuden mittaaminen 3 JOM Rahastoyhtiön keskeiset ESG-kriteerit 4 ESG-asioiden integroiminen osaksi

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 20.12.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO...2 SUORAT ARVOPAPERISIJOITUKSET...3 OMAISUUSLAJIKOHTAISET ERITYISPIIRTEET...3 SUORAT LISTAAMATTOMAT OSAKKEET

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta KPMG-talo 22.9.2016 Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta Tilaisuuden avaus hallituksen

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Liite 29/1 Hallitus

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Liite 29/1 Hallitus OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Liite 29/1 Hallitus 26.1.2017 2 (5) OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET 1. Yleiset lähtökohdat Työeläkesijoittajien merkittävät osakeomistukset edellyttävät avoimuutta omistajan

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Tähän dokumenttiin on kirjattu Teosto-rahaston sijoituspolitiikan periaatteet. Sijoituspolitiikka on hyväksytty Teoston hallituksen kokouksessa 1.2.2017 ja yhdistyksen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

SYKSY 2017 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

SYKSY 2017 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET SYKSY 2017 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Vastuullisen sijoittamisen periaatteet SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat... 3 Dokumentin tarkoitus...3 Tausta...3 Määritelmiä

Lisätiedot

ILMASTO- PERIAATTEET Omistajapolitiikan johtoryhmän hyväksymä

ILMASTO- PERIAATTEET Omistajapolitiikan johtoryhmän hyväksymä ILMASTO- PERIAATTEET Omistajapolitiikan johtoryhmän hyväksymä 25.11.2016 SISÄLTÖ ILMASTOPERIAATTEET SIJOITUSTOIMINNASSA...3 SUORAT SIJOITUKSET YRITYKSIIN...3 KIINTEISTÖSIJOITUKSET...4 METSÄSIJOITUKSET...4

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE)

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) 1 SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt nämä omistajaohjausta koskevat

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina 30.10.2015 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton rooli InnoSIprojektissa Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena kumppanina edistäen

Lisätiedot

Vastuullisen sijoittamisen raportti OP Varallisuudenhoito

Vastuullisen sijoittamisen raportti OP Varallisuudenhoito Vastuullisen sijoittamisen raportti 2017 OP Varallisuudenhoito 1 Sisällysluettelo Panostimme vuoden 2017 aikana erityisesti omistajavaikuttamiseen ja läpinäkyvyyteen... 3 Aloitimme äänestämään ulkomaisissa

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistajapolitiikka

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistajapolitiikka -Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistajapolitiikka -Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistajapolitiikka -Rahastoyhtiö Oy on Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Se hallinnoi Ryhmän omia

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS. Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS. Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua 1 SISÄLTÖ Johdanto 2 Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa? 4 Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat

Lisätiedot

Trevian Asset Management

Trevian Asset Management Trevian Asset Management Trevian on uusi, suomalainen kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitopalveluja tuottava yritys, joka toimii Suomen markkinoilla. Trevianin omistaa yrityksen avainhenkilöt.

Lisätiedot

Sijoitusstrategia 2017

Sijoitusstrategia 2017 Sijoitusstrategia 2017 LUONNOS 11.1.2017 1 Sisältö 1. Kunnan taustatiedot ja lähtökohdat 1.1. Kunnan sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät 1.2. Sijoitustoiminta 1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.4.

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kohti vähähiilistä kuntaa Kuntarahoituksen vihreä rahoitus

Kohti vähähiilistä kuntaa Kuntarahoituksen vihreä rahoitus Kohti vähähiilistä kuntaa Kuntarahoituksen vihreä rahoitus Antti Kontio 1 Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9 miljoonaa euroa* Luottoluokitukset

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty:

CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty: CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty: 8.3.2016 CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat lähestymistapaamme vastuulliseen liiketoimintaan. Selvityksessä esitetään päätöksenteko-

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty: 20.11.2014

CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty: 20.11.2014 CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty: 20.11.2014 CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat lähestymistapaamme vastuulliseen liiketoimintaan. Selvityksessä esitetään

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Me-säätiö. Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen. Ulla Nord 9.12.2015. me. säätiö 10.9.2015 2015 Me-säätiö

Me-säätiö. Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen. Ulla Nord 9.12.2015. me. säätiö 10.9.2015 2015 Me-säätiö Me-säätiö Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen Ulla Nord 9.12.2015 ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me. Perustettu vuonna 2014 (virallisesti rekisteriin 2015) Säätiön taustalla peliyhtiö Supercellin

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot