AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 PALAUTERAPORTTI Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI YLEISTÄ ARVIOINTIRYHMÄ Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa linjataan, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaikki koulutuksen järjestäjät tekivät laadunhallintajärjestelmänsä itsearvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyöryhmässä valmistellun ja keväällä 2014 testatun kriteeristön mukaan. Arviointiasteikko oli neliportainen, minkä lisäksi järjestäjät esittivät sanallisen arvioinnin kustakin arviointikohteesta sekä ko. kohdetta koskevan näytön. Laadunhallintajärjestelmän ulkoinen arviointi perustuu koulutuksen järjestäjien itsearviointiin. Ulkoisesta arvioinnista vastaa. Ulkoista arviointia koskeva kansallinen raportti toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Itsearvioinnin luotettavuus varmistettiin otantaperusteisella ulkoisella arvioinnilla keväällä Tähän arviointiin valittiin ositetun systemaattisen otannan perusteella 35 koulutuksen järjestäjää. Kunkin järjestäjän laadunhallintajärjestelmän arvioi arviointiryhmä, joka koostui 4-6 arvioijasta. Arviointi perustui itsearviointiraporttiin ja järjestäjän arviointiryhmälle toimittamaan muuhun aineistoon sekä arviointikäyntiin. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä valittiin yhdeksi arviointikohteeksi. Tämä arviointiraportti kuvaa siten Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toimintajärjestelmän/ laadunhallintajärjestelmän tilaa. Jatkossa käytetään tästä käsitettä laadunhallintajärjestelmä. Raportin alussa kuvataan laadunhallinnan kokonaistilaa koulutuksen järjestäjän itsensä arvioimana. Samassa yhteydessä arviointiryhmä esittää oman tulkintansa itsearvioinnin luotettavuudesta. Tämän jälkeen arviointiryhmä esittää keskeiset vahvuudet ja parantamisalueet arviointikohdittain. Opetusneuvos Leena Koski, Opetushallitus, pääarvioija Kehitysjohtaja Jatta Herranen Koulutuspäällikkö Aila Korpi Laatujohtaja Kirsti Nopanen Kehitysjohtaja Ari Orelma Yli-insinööri Arto Pekkala

2 2 (9) YLEISARVIO LAADUNHALLINNAN TASON VASTAAVUUDESTA KRITEERIS- TÖÖN Alla oleva kuvio kuvaa koulutuksen järjestäjän itsearvioinnin pohjalta laadunhallintajärjestelmän tasoa suhteessa valtakunnallisesti asetettuun tavoitetasoon. k6 4 k1 Pistemäärä ja kriteeri k2 k5 3 k3 k k4.1 kriteeriarvo Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä k4.7 k4.2 k4.6 k4.3 k4.5 k4.4 Itsearvioinnin pohjalta Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän laadunhallinnan taso vaihtelee jonkin verran arviointikriteerien keskiarvojen pohjalta tarkastellen. Itsearvioinnin mukaan laatutaso ylittyy 90 %:ssa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän arvioimista kohdista. Laatutaso ylittyy selvästi arviointikohdissa strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus, parantaminen ja oppisopimuskoulutus. Arviointikohdat laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus ja arviointi-, palaute ja tulostieto on sen sijaan arvioitu alemmalle tasolle kuin valtakunnallisesti asetettu tavoitetaso. Muiden arviointikohtien osalta laatutaso on samalla tai lähes samalla tasolla (ero alle 5 %) kuin valtakunnallisesti asetettu laatutaso. Arviointiryhmän näkemykset Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän laadunhallinnan laatutasosta vastaavat pääosin itsearviointia, joitakin eroja on vain yksittäisten kriteerien kohdalla. Arviointiryhmän tulkinnan mukaan laatukulttuurissa ja laadunhallinnan kokonaisuudessa sekä seuranta- ja arviointi- ja palautetiedon osalta on saadun materiaalin ja arviointikäynnin perusteella jo monia piirteitä kehittyvästä tasosta. Koulutuksen järjestäjä on arvioinut niiden olevan alkavalla tasolla. Esimerkiksi sisäisten auditointien ja katselmusten vakiinnuttaessa paikkansa ja muiden seurantaan ja arviointiin kohdistuvien kehittämistoimien

3 3 (9) myötä organisaatio voi saavuttaa kehittyvän tason ko. arviointikohdassa. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä on hyvät valmiudet arvioida realistisesti laadunhallintansa tilaa ja kehittää sitä edelleen. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä täyttää kansallisesti asetetun laatutason arviointiryhmän tulkinnan mukaan. LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 1. Laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on toiminta- ja taloussuunnitelmaa laatiessaan asettanut selkeän tavoitetilan laadunhallinnan kehittämiselle ja aloittanut systemaattisen laatutyön vuoden 2012 alussa. Laadunhallintaa on lähdetty vahvasti kehittämään ja kehitetään perustehtävien lähtökohdista käsin. Johto on sitoutunut laadunhallinnan kehittämiseen mm. luomalla sitä edistäviä rakenteita esim. ohjausryhmä ja laaturyhmät. Henkilöstön sitoutumista laadunhallinnan jatkuvaan kehittämiseen edistetään mm. osallistamalla heitä prosessien kuvaamiseen ja integroimalla laadunhallinta osaksi meneillään olevaa opetussuunnitelmaprosessia. Henkilöstöllä on melko yhtenäinen näkemys siitä, mitä laadunhallinta on käytännössä ja mitä etuja esim. selkeät ohjeet, toiminnan yhtenäisyys ja tasalaatuisuus sen edelleen kehittämisellä voidaan saavuttaa. Ydinprosesseja ja keskeisiä tukiprosesseja on kuvattu ja yhtenäistetty POKEn prosesseiksi. Oppilaitosmuotoisena järjestettävän koulutuksen ja näyttöperusteisena järjestettävän koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja muun aikuiskoulutuksen laadunhallinta ja siihen liittyvät prosessit näyttäytyvät tällä hetkellä melko erillisinä. Synergiaetujen saavuttamiseksi ja toimivan koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kehittämiseksi laadunhallintaa tulisi kehittää nykyistä enemmän kokonaisuutena, kunkin koulutusmuodon erityispiirteet huomioon ottaen. Koulutuksen järjestäjän on tärkeää päättää, missä määrin ja missä asioissa on tarkoituksenmukaista olla yhtenäinen menettelytapa koko organisaatiossa esim. eri koulutusaloilla ja missä määrin on järkevää sallia vaihtelua.

4 4 (9) Dokumentointia on tarpeen kehittää edelleen mm. käytettävyyden ja systemaattisuuden kannalta tarkasteltuna ja viedä dokumentteja nykyistä enemmän sähköiseen järjestelmään. Organisaatiossa on kuvattu prosesseja ja päivitetty niihin liittyvää ohjeistusta. Olisi tarpeen tehdä suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla eri toimenpiteitä tullaan jatkossa toteuttamaan laadunhallintajärjestelmän edelleen kehittämiseksi ja sen toimivuuden varmistamiseksi. Laadunhallintajärjestelmästä ja sen sisällöstä voisi nykyistä systemaattisemmin ja aktiivisemmin viestiä opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. 2. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus Toimintaa johdetaan koko henkilöstöä osallistaen strategiaan pohjautuvilla toimintasuunnitelmilla. Tavoitteet ja mittarit on määritelty kuntayhtymä-, koulutusala- ja yksikkötasolle ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Omistajat ja johto ovat sitoutuneita laadunhallinnan kehittämiseen. Johtoryhmä seuraa aktiivisesti laadunhallintajärjestelmän kehittämistä. Johtoryhmä toimii toimintajärjestelmän rakentamisen ohjausryhmänä. Toiminnan ohjauksessa ja koulutuksen suunnittelussa hyödynnetään alueellisissa yhteistyöverkostoissa ja ammatillisissa neuvottelukunnissa tuotettua ennakointitietoa. Koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä muiden koulutuksenjärjestäjien ja Keski-Suomen liiton kanssa. Koko henkilöstö on sitoutettu strategian käsittelyyn. Henkilöstö osallistui kuntayhtymän arvojen määrittämiseen. Henkilöstö huomioi strategiset tavoitteet opetuksen suunnittelussa. Tiedonhallintaan on syytä kiinnittää huomiota toimintajärjestelmän keskeisenä perustana. Tiedon hankinta, käsittely ja analysointi johtamisen tueksi sekä erilaisten kohderyhmien tarpeisiin vaatii systemaattista suunnittelua ja kehittämistä. Toiminta- ja järjestämisedellytysten arvioimiseksi ei ole kattavasti tietoa käytössä. Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja koulutussuunnittelu työelämän tarpeiden pohjalta vahvistaisivat järjestämisedellytysten arviointia. Kestävän kehityksen edistäminen ei ole systemaattista kaikissa yksiköissä. Kestävän kehityksen roolia ja sen käytäntöön viemistä voisi vahvistaa oman organisaation luonnonvara-alan osaamisen avulla.

5 5 (9) 3. Henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat Organisaatiossa vallitsee vahva koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö on ammattitaitoista ja heillä on hyvät kontaktit paikalliseen työelämään. Henkilöstö on sitoutunut tekemään työtä organisaation menestymisen eteen. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunniteluun ja kehittämiseen mm. kehityskeskusteluiden ja alojen toiminnallisten suunnitelmien työstämisen kautta. Henkilöstö tiedostaa toimintansa tavoitteet ja oman yksikkönsä tehtävät hyvin. Henkilöstö kokee myös voivansa vaikuttaa asioihin. Organisaatiossa huolehditaan hyvin henkilöstön työhyvinvoinnista henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti. Tyky-toiminta on aktiivista. On paljon yhteisiä tilaisuuksia. Yhdessä tekeminen on mahdollistettu, siihen on kannustettu ja siihen on myös opittu. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja tarvittaessa saada myös tukea ja apua mm. lähimmiltä esimieheltään. Organisaatiossa on tunnistettu osaamisen varmistamisen merkitys sekä työhyvinvoinnin että organisaation menestymisen suhteen. Jatkossa olisi hyvä systematisoida koko henkilöstön osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen menettelytapaa siten, että osaamisen kehittämistä ohjaisi nykyistä vahvemmin tulevaisuuden tarpeet ja organisaatiolla olisi kokonaisnäkemys tarvittavasta osaamisesta ja sen varmistamisen mekanismeista. Henkilöstön työelämäjaksot ja niiden seuranta on tärkeää ottaa käyttöön strategiassa määritellyllä tavalla. Koulutuksen järjestäjän olisi tarpeen systematisoida työpaikkaohjaajien perehdyttämistä ja koulutusta luomalla yhtenäiset menettelytavat. Nyt on käytössä monenlaisia tapoja eri koulutusaloilla ja eri koulutusmuodoissa eivätkä toteuttamistavat vastaa kaikilta osin asiakkaiden tarpeita. Perehdytyksen ja koulutuksen toteutumista on myös tarpeen seurata nykyistä systemaattisemmin ja kattavammin. 4. Kokonaisarvio perustehtävien laadunhallinnasta Strategiset tavoitteet ohjaavat perustehtävien suunnittelua ja toteutusta. Aikuiskoulutukseen on lisäksi luotu oma toimintasuunnitelma tavoitteineen. Koulutuksen järjestämisessä huomioidaan hyvin alueelliset tarpeet, toimintaympäristön muutokset ja muiden koulutuksen järjestäjien tarjonta. Koulutusta markkinoidaan aktiivisesti työelämän suuntaan.

6 6 (9) Opetussuunnitelmatyötä ja -uudistusta on viety tavoitteellisesti läpi mm. oppimisen ja osaamisen arvioinnin sekä tietojärjestelmän sisällöllisen kehittämisen kautta (Wilma). Kehittämistyötä on tehty mm. eri toimipaikkojen, nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyönä. Työelämän yhteistyökumppaneilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmiin neuvottelukunnissa. Toiminnan yhtenäistämiseksi on laadittu prosessikuvauksia. Oppisopimuskoulutuksessa prosessien kehittämistä on tehty myös valtakunnallisella tasolla muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Näyttötutkintoprosessi on kuvattu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja prosessin käyttöönotto on parhaillaan menossa. Henkilökohtaistaminen toteutuu kolmivaiheisesti ja opiskelijalähtöisesti. Opiskelijoille laaditaan HOPSit ja heidän aiempi osaamisensa ja kokemuksensa tunnistetaan ja tunnustetaan osana henkilökohtaistamisprosessia. Opiskelijat perehdytetään opintojen alussa opetussuunnitelmiin/tutkinnon perusteisiin ja heille tiedotetaan pääosin ennakkoon siitä, miten tietopuolinen koulutus ja työssäoppiminen ajoittuvat koulutusajalle. Työssäoppimisen toteutus perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja työssäoppimisen prosessi toimii käytännössä tarkoituksenmukaisesti. Työssäoppimisen toteutuksessa on käytössä innovatiivisia menetelmiä. Oppisopimuskoulutuksessa koulutusprosessin laatua varmistetaan mm. kolme kertaa vuodessa tehtävän seurannan ja siihen liittyvän palautteen, työpaikkakäyntien sekä hankintasopimusten toteutuman sekä läsnäoloseurannan avulla. Seurannan ja palautteen pohjalta on tehty kehittämistoimia esim. opetusmenetelmien kehittäminen. Prosessin parantamisessa hyödynnetään myös verkostoyhteistyötä ja vertaisarviointia kuuden muun oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Näytöt toteutetaan aidoissa työelämän tilanteissa työpaikoilla ja niiden arviointi toteutuu pääosin kolmikantaperiaatteella. Opiskelijahuoltopalvelujen kehittämisessä on otettu huomioon uuden opiskelijahuoltolain vaatimukset ja oppilaitoksella on tarjota opiskelijoilleen monipuoliset opiskelijahuoltopalvelut. Nuoret työuralle -koulutuksen avulla on voitu estää nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria selkiyttämään uravalintojaan. Oppilaitoksen imago ja vetovoima on hyvä, mikä on mahdollistanut mm. ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin opintoaloille.

7 7 (9) Opiskelijoiden näkemyksiä hyödynnetään vielä vähän opetussuunnitelmien laadinnassa ja niiden kehittämisessä. Heidän vaikutusmahdollisuutensa rajoittuvat lähinnä palautteen antamiseen. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä on vaihtelua siinä, miten tietopuolista koulutuksesta vastuussa olevat kouluttajat ovat mukana opintojen suunnittelussa ja miten he tekevät yhteistyötä työpaikkojen kanssa oppimisprosessin laadun varmistamiseksi. Henkilökohtaistamisprosessi toimii käytännössä, mutta sen toteuttamisessa on yksikköja koulutusmuotokohtaisia eroja. Kaikki opiskelijat eivät ole selvillä siitä, mitä HOPS:lla tarkoitetaan eikä valinnaisuus toteudu kaikkien opiskelijoiden osalta opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Oppisopimuskoulutuksen asiakkailla on tarpeita saada lisää perehdytystä ja tietoa eri toimijoiden roolista ja tehtävistä koulutuksen aikana. Näyttötutkintoprosessiin liittyvien alaprosessien kuvaaminen on kesken ja näyttöprosessin käytännön toteuttamisessa on yksikkökohtaista vaihtelua. Kehittämistyö on ollut voimakasta viime vuosien aikana ja parhaillaan on menossa jalkauttamisvaihe. Toiminta ei ole kaikissa yksiköissä vielä näyttötutkintoprosessin mukaista. Opiskelijahuoltopalvelujen saatavuudessa on vaihtelua toimipisteittäin eivätkä opiskelijat ole aina selvillä siitä, mitä palveluja heille on tarjolla. Palvelujen laatua ja saatavuutta ei myöskään seurata ja arvioida systemaattisesti. Tarpeita on myös opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön välisen yhteistyön tiivistämiseen. Työssäoppimisjakson kesto on osin liian lyhyt, jotta se houkuttelisi työnantajia työssäoppimispaikkojen tarjoamiseen. Vaikka koulutuksen järjestäjä kehittää uusia innovatiivisia koulutustuotteita ja henkilöstö on aktiivisesti yhteydessä työelämään ja kumppaneihin, on edelleen tarpeita markkinoinnin ja oppilaitoksen näkyvyyden lisäämiseen. 5. Arviointi-, palaute- ja tulostieto Palautejärjestelmä kattaa opiskelija- ja henkilöstöpalautteen keräämisen ja työelämältä saatavan lähinnä suullisen palautteen esim. ammatillisten neuvottelukuntien kautta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Laajempi sidosryhmäkysely on toteutettu kaksi kertaa. Sekä työelämä että opiskelijat voivat antaa suullista palautetta helposti, palautteisiin reagoidaan herkästi ja niiden pohjalta kehitetään toimintaa.

8 8 (9) Koulutuksen järjestäjä on syksyllä toteuttanut laadunhallinnan vaikuttavuuskyselyn ja saanut sen avulla tietoa laadunhallintajärjestelmänsä tilasta. Sisäiset auditoinnit on myös aloitettu ja katselmusten käyttöönotosta on päätetty. Nämä tuottavat jatkossa lisää tietoa kehittämisen pohjaksi. Koulutuksen järjestäjän on tarpeen luoda osana laadunhallintajärjestelmäänsä kokonaisvaltainen arviointijärjestelmä, joka kattaisi itsearvioinnin lisäksi menettelytavan mm. ulkoisten arviointien tulosten hyödyntämiseen ja erilaisten arviointien aikataulutukseen. Kokonaisvaltaisen arviointijärjestelmän määrittäminen varmistaisi osaltaan arviointien systemaattisuutta ja arviointitietojen käyttöä kokonaisvaltaisesti laadunhallinnan kehittämisessä. Palautejärjestelmän kattavuutta ja palautteiden keräämisen systemaattisuutta voitaisiin edelleen parantaa. Palautteiden analysointi ja hyödyntäminen ei ole systemaattista eikä palautteita käydä systemaattisesti läpi esim. opiskelijoiden kanssa. Palautteisiin reagointinopeus myös vaihtelee. Palautteen pohjalta tehdyistä kehittämistoimista tiedottamista voisi lisätä sekä organisaation sisällä että ulkoisille sidosryhmille. 6. Parantaminen Toinen toisiltaan oppimista edistetään organisaatiossa rakenteellisilla ratkaisuilla esim. sisäiset auditoinnit, laaturyhmät ja vertaisarviointi oppisopimuskoulutuksessa. Verkostoyhteistyö on aktiivista ja sen avulla kehitetään toimintaa. Koulutuksen järjestäjä osallistuu aktiivisesti mm. laadunhallinnan kehittämisverkostoihin. Maakuntayhteistyö on vakiintunutta. Koulutuksen järjestäjällä on näyttöä innovatiivisuudesta ja uudistumiskyvystä esim. 3D ja biotalous ja niihin liittyvä verkostoissa tapahtuva kehittäminen. Laadunhallintajärjestelmää kehitetään systemaattisesti edelleen ISO- standardiin perustuen palautteiden ja tulostiedon pohjalta.

9 9 (9) Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän on tarpeen kehittää menettelytapa, jolla varmistettaisiin kokonaiskäsityksen muodostaminen kehittämistarpeista, niiden valinnasta ja priorisoinnista eri lähteistä saatavan tiedon pohjalta. Organisaatiossa voitaisiin edelleen lisätä toinen toisiltaan oppimista ja yhteistyötä esim. resurssien yhteissuunnittelua eri koulutusalojen ja yksikköjen välillä. Hanketoiminta ei jakaudu tasaisesti eri koulutusalojen kannalta tarkasteltuna. Hanketoiminnan tuotosten käsittelyä, uusien toimintamallien jalkauttamista ja hyvien käytäntöjen hyödyntämistä voitaisiin myös edelleen tehostaa.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot