Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.8.2015. Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:"

Transkriptio

1 TYÖRYHMÄN ESITYS 1 (7) JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ/ TYÖRYHMÄN ESITYS JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISEKSI Tässä esityksessä opetusalan toimijoista puhuttaessa tarkoitetaan koko OAJ:n jäsenkuntaa eli kaikkia niitä henkilöitä, jotka työskentelevät opettaja-, rehtori- tai johtajatehtävissä tai muissa opetustoimeen liittyvissä hallinto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä palkansaajaasemassa kasvatus- ja opetusalalla. Taustaa OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin määritellä alueellisen edunvalvonnan nykytilaa sekä tehdä esityksiä sen parantamiseksi. Kehittämistyöryhmän toimikaudeksi asetettiin hallituksen toimintakausi. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportti hyväksyttiin OAJ:n hallituksen kokouksessa 33/ ( ). Päätöksessä todetaan: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun sekä päätti hyväksyä kehittämistyöryhmän esitykset seuraavin poikkeuksin: - hallitus totesi, että järjestörakenteen osuus vaatii vielä lisäselvitystä. - hallitus päätti käsitellä omana asiakohtanaan paikallisten neuvottelu- ja sopimisoikeuksien myöntämisen paikallisyhdistyksille ( ) Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset: - OAJ:n yhdistysrakenteen tulee olla edunvalvonnan kannalta tarkoituksenmukainen, huomioiden eri opettajaryhmien ammatti-identiteetti. - OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siirtymällä kolmiportaiseen järjestön yhdistysrakenteeseen, jossa jäsenet kuuluvat henkilöjäseninä työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin, jotka kuuluvat alueyhdistyksiin. Alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen osalta raportissa määritellään seuraavat toimenpideehdotukset: - Rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta on tarkasteltava uudelleen. - Järjestön on seurattava rahoituksen kohdentumista eri toimintoihin, huomioiden edunvalvonnalliset tarpeet ja tavoitteet. - Jäseniltä kerättävän jäsenmaksun on oltava suuruusluokaltaan sellainen, että OAJ säilyy kilpailukykyisenä järjestäytymisen vaihtoehtona. - Yhdistyksille maksettavien avustusten oikea-aikaisuutta on parannettava. - Mikäli yhdistyksille maksettavien avustusten määräytymis- ja jakoperiaatteita muutetaan merkittävästi, tulee tästä tiedottaa yhdistyksiä hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Yhdistyksillä on oltava mahdollisuus huomioida mahdolliset muutokset taloutensa suunnittelussa. - Hallitus tarkastelee jatkossa säännöllisesti alueyhdistysten tilinpäätöstietoja.

2 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 2 (7) OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa Järjestörakenteen kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on jatkaa alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportin pohjalta järjestörakenteen kehittämistä sekä arvioida alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen uudistamistarve. Työryhmän tulee tehdä uudistuksista esitys OAJ:n hallitukselle viimeistään maaliskuussa Työryhmän työskentelyn tukena olivat OAJ:n jäsenrekisterin tiedot jäsenyhdistysten koosta, jäsenmääristä työnantajittain sekä jäsenmaksuista (liite 1). Alle 50 jäsenen paikallisyhdistyksiä on 64 ja alle 50 jäsenen opettajayhdistyksiä 212. OAJ:n jäsenrekisteriin on merkitty 1004 eri työnantajaa ja työnantajatieto puuttuu 5875 jäseneltä. Alle 50 jäsenen työnantajia on yhteensä 707 ja alle viiden jäsenen työnantajia yli 350. OAJ:n yhdistysten jäsenmaksujen vaihteluväli on 0% 0,59%. Kokonaisjäsenmaksujen vaihteluväli puolestaan 1,0% 1,75%. Yleistä järjestörakenteen kehittämistyöryhmän työskentelystä Järjestörakenteen kehittämistyöryhmä kokoontui syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välillä yhteensä seitsemän kertaa. Järjestörakenteen on vastattava nykyistä paremmin edunvalvonnan tarpeisiin eli edunvalvonnan toimittava parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa työnantajaan. Työryhmän näkemyksen mukaan OAJ:n jäsenten yhteinen ammatti-identiteetti perustuu työskentelyyn opetusalalla. Järjestörakennetta on aktiivisesti kehitettävä näistä näkökulmista. Työskentelyn aikana kuultiin toimiston asiantuntijoiden lisäksi seuraavien valtakunnallisten yhdistysten/ piirien edustajia (yhdistykset ja piirit valitsivat edustajat): - LTOL/ varapuheenjohtaja Kirsi Sutton - TOOL/ puheenjohtaja Pasi Repo ja vpj. Sampsa Kupari - SKO/ valtuuskunnan pj. Seppo Kinkki - AO/ puheenjohtaja Tuomo Tikkanen Lisäksi erikseen kuultiin OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaista ja valtakunnallisen piirin puheenjohtajan ominaisuudessa LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakasta. Muiden valtakunnallisten piirien puheenjohtajat olivat mukana ryhmän työskentelyssä. Kuulemisissa näkyi niin ikään suhtautumistapojen ero järjestörakenteen kehittämistyöhön liittyen. Osa kuulluista kannatti järjestörakenteen kehittämistä nopealla aikataululla kohti tavoitetilaa, osalle taas alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportissa määritelty tavoite oli vaikeampi nähdä tarkoituksenmukaisena. Jälkimmäisten mielestä opettajaryhmäkohtaiset paikallistason yhdistykset ovat ammatillisen identiteetin kannalta tärkeitä, eikä mahdollinen opettajaryhmäkohtainen jaosrakenne uudessa järjestelmässä riitä kaikissa tapauksissa ammatillisen identiteetin mukaiseen järjestäytymiseen ja ryhmien vaikutusmahdollisuuksien säilyttämiseen.

3 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 3 (7) OAJ:n alue-, paikallis- ja opettajayhdistyksille suunnattiin myös sähköinen kysely liittyen järjestörakenteen kehittämistyöhön (liite 1). Kyselyyn vastaajia oli kaikkiaan 229, vastausprosentti oli hieman alle 40 %. Kyselyn tulosten mukaan kannatusta löytyi suhteellisen tasapuolisesti sekä nykyjärjestelmän säilyttämiselle että järjestörakenteen kehittämiselle esitetyn mallin mukaisesti. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä teetti keväällä 2014 kyselyn OAJ:n valtakunnallisille yhdistyksille, alueyhdistyksille ja paikallisyhdistyksille. 82,4% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siten, että tavoitteena on päällekkäisten toimintojen karsiminen. Työryhmä totesi, että erilaisista näkemyksistä huolimatta on tärkeää tehdä pohjaesitys perusmallista ja reunaehdoista, jonka mukaisesti järjestörakennetta tulisi selkiyttää. Tämän lisäksi työryhmä piti tärkeänä niiden erityispiirteiden määrittelemistä, joissa rakenteen selkiyttämistä tulee voida tarvittaessa tarkastella myös mallista poikkeavalla tavalla. Kuulemisissa ja kyselyssä esiin nousseet keskeisimmät perustelut sekä järjestörakenteen kehittämiselle että sen säilyttämiselle ennallaan huomioitiinkin työryhmän keskusteluissa sekä tämän esityksen reunaehdoissa. Työryhmä oli sitä mieltä, että tarkkaan pohditulla ja määritetyllä jaosrakenteella pystyttäisiin varmistamaan eri jäsenryhmien riittävä edustavuus ja vaikuttavuus järjestössä. Jaosrakenteen vaihtoehtoja on hahmoteltu erikseen liitteessä (liite 2). Työryhmä on työskentelyssään keskittynyt erityisesti paikallistason rakenteen kehittämiseen, sillä se vaatii työryhmän näkemyksen mukaan eniten kehittämistä järjestön kokonaisrakenteen ja työnantajakohtaisen edunvalvonnan näkökulmasta. Työryhmä keskusteli myös muiden tasojen rakenteiden kehittämisestä, mutta ei kokenut työskentelyaikansa puitteissa tarkoituksenmukaiseksi linjata näistä tarkasti erikseen. Alueyhdistyksistä todettiin kuitenkin, että alueyhdistysrakennetta tulee tarkastella toimintaympäristön muuttuessa siten, että sitä voidaan muuttaa, mikäli se osoittautuu edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi. Alla olevassa pohjaesityksessä puhutaan perusmallista, jonka pohjalta järjestörakennetta tulisi työryhmän mukaan aktiivisesti kehittää. Esityksessä on määritelty perusmallin reunaehtoja sekä niitä erityispiirteitä, joiden kohdalla rakenteen kehittämistä on voitava tarvittaessa tarkastella perusmallista poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että perusmalli toimii kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana.

4 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 4 (7) PERUSMALLI PAIKALLISELLE YHDISTYKSELLE OAJ:n hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset OAJ:n sääntöjen 5 :n mukaisesti. 1. Tavoitteet a) Järjestörakenteen on oltava nykyistä ketterämpi ja vastattava toimintaympäristön muutokseen myös tulevaisuudessa. Nyt järjestörakenne ei vastaa edunvalvontatehtäviin kaikilta osin parhaalla mahdollisella tavalla. b) Työryhmän näkemyksen mukaan järjestörakenteita tulee tarkastella ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että OAJ:n edunvalvontatyö suuntautuu järjestöstä ulospäin. Järjestörakenteen tulee tukea eri jäsenryhmien välistä dialogia ja yhteisten tavoitteiden asettamista. c) Edunvalvontatyön ja sitä tukevan järjestörakenteen lähtökohtana on järjestön painoarvon vahvistaminen OAJ:n lisääntyvän yhtenäisyyden kautta. Samalla OAJ:n on turvattava eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen järjestön sisäisessä valmistelussa ja päätöksenteossa. d) Muun muassa kuntakentän ja koulutuksenjärjestäjien muutokset aiheuttavat vaatimuksen siitä, että työnantajan tulee saada OAJ:stä yksi, yhdenmukainen viesti. - yhdistysrakenteen pitää pystyä vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan kunta- ja koulutuksenjärjestäjäkentän rakenteeseen sekä laajempaan toimintaympäristön muutokseen e) Järjestön toiminnallisia ja taloudellisia resursseja on hyödynnettävä tulevaisuudessa entistä tarkoituksenmukaisemmin - päällekkäisiä hallinnollisia toimintoja on karsittava - taloudellisuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä on parannettava - inhimilliset voimavarat on turvattava ja niitä on hyödynnettävä paremmin. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että yhdistysrutiinien hoitamisen sijaan aktiiveilla tulee olla käytettävissä enemmän aikaa edunvalvontaan ja muuhun keskeiseen järjestötoimintaan f) OAJ:n koulutustilaisuuksissa ja muissa järjestötilaisuuksissa käydyn keskustelun ja kerätyn palautteen perusteella uudistusta tarvitaan edunvalvonnan ja järjestäytymispolun selkeyttämiseen näkökulmasta. g) Paikallisen yhdistyksen tulee jatkossa: - keskittyä ensisijaisesti jäsenistön edunvalvontaan (esim. paikallinen tavoitteenasettelu, neuvottelutoiminta ja vaikuttamistyö) - olla edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - olla jäsenyyden ja jäsensuhteen hallinnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - vastata siihen tarpeeseen, että työnantajan suuntaan etuja valvoo yksi yhteinen yhdistys - vahvistaa opetusalan yhteistä identiteettiä ja turvata samalla kaikkien jäsenryhmien ammatti-identiteetti eri ryhmien tarpeiden mukaisella toiminnalla (esimerkiksi jaostyöskentelyllä tai vastaavalla).

5 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 5 (7) - olla jäsentensä osalta niiden valtakunnallisten yhdistysten ja piirien jäsen, joiden jäseniä yhdistykseen kuuluu. - olla sellainen, että eri jäsenryhmien paikallinen toiminta linkittyy jatkossakin valtakunnallisten yhdistysten ja piirien osalta valtakunnan tason yhdistystoimintaan paikallistason aktiivitoimijoiden pääsy myös valtakunnan tason toimintaan turvataan, vaikka paikallisella tasolla ei olisi jäsenryhmäkohtaista omaa virallista yhdistystä tiedonkulku varmistetaan kumpaankin suuntaan > esimerkiksi valtakunnallisen yhdistyksen tai piirin yhteyshenkilö (jaoston puheenjohtaja tms.) huomioitava ohjeistuksissa h) perusmallin tulee olla sellainen, että se tarvitsee mahdollisimman vähän poikkeuksia 2. Esitetty yhdistysmalli eli paikallisen tason ns. perusmalli Pääsääntöisesti työnantajakohtainen, henkilöjäsenyyteen perustuva yhdistys. Eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet turvataan tarvittaessa esimerkiksi jaosrakenteella ja yhdistyksen sisäisellä resursoinnilla. 3. Perusteet esitetylle mallille a) Sopimus- ja neuvottelutoiminnan tehostuminen: yhdistys on OAJ:n jäsenten yhteinen vastinpari työnantajalle. Yhdistyksellä on sopimus- ja neuvotteluoikeudet kaikkien työnantajan palveluksessa toimivien OAJ:n jäsenten osalta. b) Yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen c) Hallinnon keventyminen d) Resurssien tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen e) Järjestön kilpailukyvyn paraneminen sekä järjestäytymiskanavana että edunvalvojana f) Jäsenen järjestäytymispolun selkiytyminen g) Työnantajakohtaisuuteen perustuva yhdistysrakenne pystyy vastaamaan työnantajakentän muutoksiin h) Tiedonkulku paranee väliportaiden karsiutumisen seurauksena 4. Reunaehdot a) Jäsenpohjan on oltava riittävän suuri, suositeltava minimikoko on 50 henkilöjäsentä. b) Mikäli edunvalvonnan kannalta on järkevää, myös useamman työnantajan palveluksessa olevat voivat muodostaa yhteisiä yhdistyksiä c) Mikäli työnantajalla on OAJ:n jäseniä palveluksessaan alle 50, tilannetta on tarkasteltava erikseen seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti - Perusperiaatteena oltava edunvalvonnallinen tarkoituksenmukaisuus Pienten kohdalla usein järkevää voisi olla useamman työnantajan palveluksessa olevien yhteinen yhdistys

6 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 6 (7) d) Myös suurimpien työnantajien kohdalla rakennetta on mahdollista tarkastella tapauskohtaisesti. e) Maantieteelliset reunaehdot: minimikoon ja etäisyyksien yhteensovittaminen f) Jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet yhdistyksissä turvataan säännöissä tai yhdistyksen perustamisasiakirjassa sekä esimerkiksi jaosrakenteella tai muilla paikallisesti hyviksi koetuilla ratkaisuilla. g) Rahoituksessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhdistysten käytännön tarpeet, esimerkiksi - jaosten toiminta - yhdistyksen tarve säästää rahaa pidemmällä aikavälillä h) Luodaan ohjeet uusien työnantajakohtaisten yhdistysten perustamiseksi ja vanhojen yhdistysten purkamiseksi. 5. Erityistapaukset a) Hyvin pienet yhdistykset, pääsääntöisesti alle 50 jäsentä - mikäli saman työnantajan palveluksessa on vain vähän OAJ:n jäseniä, paikallistasolla on pohdittava onko näiden jäsenten järkevä yhdistyä a) useamman pienen työnantajan oajläisten kanssa yhteen yhdistykseen vai b) suurempaan toiseen työnantajakohtaiseen yhdistykseen maantieteellisen alueen tai muun syyn perusteella b) Suositeltavan minimikoon alle jäävät hyvin toimivat yhdistykset, joissa yhdistysten yhdistäminen ei ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi välimatkan tai muun toimintaan liittyvän näkökulman vuoksi (esimerkiksi ulkomaanlehtorit) c) Suurimmat työnantajat - suurimpien työnantajien osalta on mietittävä miten perusmalli saadaan toimimaan tehokkaan edunvalvonnan toteuttamiseksi d) Harjoittelukoulujen opettajien järjestäytyminen on tarkasteltava erikseen e) FSL:n yhdistysten kieleen perustuva erityisasema ja toimintaedellytykset on huomioitava rakenteen muutoksissa - FSL:n rooli suhteessa koko OAJ:n organisaatioon poikkeava (rahoitus, yhdistysjärjestelyt etc.) - FSL poikkeaa muista valtakunnallisista yhdistyksistä ja piireistä siten, että se hoitaa monia sellaisia tehtäviä itse, joita OAJ hoitaa muiden puolesta - virallisesti kaksikieliset yhdistykset ovat ongelmallisia, lisää hallinnollista työtä kohtuuttoman paljon - FSL:n omat yhdistykset takaavat sen, että jäsenet voivat hoitaa omalla kielellään omia edunvalvonnallisia asioitaan - Mahdollista kuitenkin ns. rinnakkaisjärjestäytyminen A-mallisiin yhdistyksiin esimerkiksi henkilöjäseninä > FSL hoitaisi omien yhdistystensä toiminnan kokonaisuutena > Ratkaisu järkevä kielikysymyksen näkökulmasta - Jäsenmaksuliikenne: 0,95 menisi samanlaisena kuin ennenkin, mutta py:n jäsenmaksu voisi olla FSL:n hoidettavana joko jäsenten tai FSL:n hoidettavana erillisen sopimuksen mukaisesti - Muiden jäsenryhmien ruotsinkielisten osalta lähtökohtaisesti noudatetaan perusmallia

7 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 7 (7) f) OPSIA:n jäsenistön järjestäytyminen suorina henkilöjäseninä on jatkossakin perusteltua. g) Opetusalan ylimmän johdon järjestäytymismalli on tarkasteltava kokonaisuutena siten, että kaikille opetusalan johtoon kuuluville löytyy järkevä tapa järjestäytyä OAJ:öön. 6. Ohjaavat elementit a) Rahoituksellinen ohjaaminen - alueyhdistysrahoituksessa painopistettä siirretään jäsenmäärään perustuvasta rahoituksesta yhdistyskohtaiseen perusrahoitukseen - paikallistason rahoitusta kehitetään perusmalliin ohjaavaan suuntaan Ammatti-identiteetin huomioiminen ja valtakunnallisten yhdistysten/ piirien jäsenten edunvalvonnan tukeminen a-malliin siirryttäessä Rahoitusta ohjataan erityisesti sinne, missä edunvalvontaa toteutetaan, vrt. esimerkiksi edunvalvonta-avustuksen jakoperusteiden tarkistaminen - rahoituskokonaisuudessa ennakoidaan sitä, että hallinnon tiivistyminen laskee korotuspaineita jäsenmaksusta ja antaa mahdollisuuksia tarkastella yksittäisen jäsenen kokonaisjäsenmaksun laskemista ja siten parantaa järjestön kilpailukykyä b) Jaosten tai muiden yhdistyksen päättämien valmisteluorgaanien toimintaedellytysten vahvistaminen - Yhtenäiset toimintaohjeet ja suositukset c) Koulutus, materiaalit d) Yhdistyksen perustamisvaiheeseen ohjeistus, joka jo itsessään turvaa eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet e) Demokraattisuus uusien yhdistysten perustamisessa - Kaikilla yhdistyksessä edustettuina olevilla valtakunnallisilla piireillä on oltava edustajat hallinnossa - Muita kuin puhtaasti jäsenmäärät huomioivia kriteerejä on pohdittava f) Paikallisen edunvalvonnan vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmä esittää, että OAJ uudistaa järjestörakennettaan. Rakennetta yksinkertaistetaan, kevennetään ja tehostetaan paikalliset erityispiirteet huomioiden. Siirtymävaiheessa järjestörakenteen muutokset ohjataan toteutumaan perusmallin suuntaisesti siten, että siirtyminen tässä asiakirjassa määritellyin edellytyksin perusmalliin voi viimeistään 5-10 vuoden aikavälillä toteutua. Rahoitusta kehitetään sekä alue- että paikallistasolla siten, että se on tulevan järjestörakenteen näkökulmasta entistä tarkoituksenmukaisempi.

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenyhdistyksille Birgitta Mannila Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Paikallisten yhdistysten toimijat yhteiseen kokoukseen Perustieto

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT Odottavat PRH:n käsittelyä! 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Alueyhdistyksen tarkoituksena on toimia 1. jäsenistön edunvalvojana, 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten

Lisätiedot

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 1 OAJ:n jäsenjakauma 1.1.2014 Varsinaiset jäsenet yhteensä 93 212 OAO 22 % OAJ-YSI 61 % LTOL 15 % YLL 2 % Opsia 0,10% OAJ:n alueyhdistykset Seitsemäntoista alueyhdistystä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä

Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä Jyväskylä 16.4.2016 OAJ KESKI-SUOMI Alueasiamies Jouko Salo 1 Järjestörakenne OAJ Keski-Suomi Alueasiamies Jouko Salo 2 OAJ organisaationa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO

OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. JOHDANTO Vuosi 2016 on OAJ:n Lapin alueyhdistyksen kahdeksas toimintavuosi. Alueyhdistys toteuttaa toiminnallaan sääntöjensä mukaisia tavoitteita,

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 13.4.1994 1 (9) LOOP:n vuosikokous 28.11.2012 OAJ:N LOHJAN:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) 69 Esitys Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran liittymisestä eräiden yhdistysten jäseneksi päätti, että kaupunki liittyy 1.1.2012 alkaen jäseneksi seuraaviin

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista

Lakiluonnoksen muun sisällön voimaantulo haitannee nykytilaan nähden luvussa 1 (1 ) esitettyä tämän lain tarkoituksen toteuttamista Lausunnon antaminen luonnokseen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi laiksi KH 3.3.2014 Vastaukset lausuntopyyntölomakkeen kysymyksiin. 6. 5 :ssä säädetään palvelujen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE Invalidiliitto ry Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma Järjestölakimies Anneli Pahta, ry 1 Sisällys 1. Järjestön hyvä hallinto Hyvän hallinnon käsitteestä Hyvän hallinnon periaatteet Miksi hyvä hallinto

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? 17.11.2012 OK-opintokeskus Lea Lihavainen Paikallistason haasteet kuinka yhdistyksen hallinto hoidetaan? kokousten määrän vähentäminen kokoustapojen muuttaminen sähköinen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi

Järjestöuudistus. Toiminnanjohtaja Antti Sahi Järjestöuudistus Toiminnanjohtaja Antti Sahi 31.1.2014 Valmistelun lähtökohdat 1. Näköpiirissä ollut metsänhoitoyhdistyslain muutos, joka muuttaa niiden roolia 2. Nykyisen metsäjäsenhankintamallin toimimattomuus

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

SMOL ry Liite 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SMOL. Toimintatapa

SMOL ry Liite 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SMOL. Toimintatapa 1 SMOL ry Liite 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry:n toiminta-ajatus SMOL - vaikuttaa yhteistyössä OAJ:n ja OAJ:n ammatillisten opettajien (OAO) kanssa sääntöjensä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot