Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.8.2015. Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:"

Transkriptio

1 TYÖRYHMÄN ESITYS 1 (7) JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ/ TYÖRYHMÄN ESITYS JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISEKSI Tässä esityksessä opetusalan toimijoista puhuttaessa tarkoitetaan koko OAJ:n jäsenkuntaa eli kaikkia niitä henkilöitä, jotka työskentelevät opettaja-, rehtori- tai johtajatehtävissä tai muissa opetustoimeen liittyvissä hallinto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä palkansaajaasemassa kasvatus- ja opetusalalla. Taustaa OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin määritellä alueellisen edunvalvonnan nykytilaa sekä tehdä esityksiä sen parantamiseksi. Kehittämistyöryhmän toimikaudeksi asetettiin hallituksen toimintakausi. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportti hyväksyttiin OAJ:n hallituksen kokouksessa 33/ ( ). Päätöksessä todetaan: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun sekä päätti hyväksyä kehittämistyöryhmän esitykset seuraavin poikkeuksin: - hallitus totesi, että järjestörakenteen osuus vaatii vielä lisäselvitystä. - hallitus päätti käsitellä omana asiakohtanaan paikallisten neuvottelu- ja sopimisoikeuksien myöntämisen paikallisyhdistyksille ( ) Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset: - OAJ:n yhdistysrakenteen tulee olla edunvalvonnan kannalta tarkoituksenmukainen, huomioiden eri opettajaryhmien ammatti-identiteetti. - OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siirtymällä kolmiportaiseen järjestön yhdistysrakenteeseen, jossa jäsenet kuuluvat henkilöjäseninä työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin, jotka kuuluvat alueyhdistyksiin. Alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen osalta raportissa määritellään seuraavat toimenpideehdotukset: - Rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta on tarkasteltava uudelleen. - Järjestön on seurattava rahoituksen kohdentumista eri toimintoihin, huomioiden edunvalvonnalliset tarpeet ja tavoitteet. - Jäseniltä kerättävän jäsenmaksun on oltava suuruusluokaltaan sellainen, että OAJ säilyy kilpailukykyisenä järjestäytymisen vaihtoehtona. - Yhdistyksille maksettavien avustusten oikea-aikaisuutta on parannettava. - Mikäli yhdistyksille maksettavien avustusten määräytymis- ja jakoperiaatteita muutetaan merkittävästi, tulee tästä tiedottaa yhdistyksiä hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Yhdistyksillä on oltava mahdollisuus huomioida mahdolliset muutokset taloutensa suunnittelussa. - Hallitus tarkastelee jatkossa säännöllisesti alueyhdistysten tilinpäätöstietoja.

2 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 2 (7) OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa Järjestörakenteen kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on jatkaa alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportin pohjalta järjestörakenteen kehittämistä sekä arvioida alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen uudistamistarve. Työryhmän tulee tehdä uudistuksista esitys OAJ:n hallitukselle viimeistään maaliskuussa Työryhmän työskentelyn tukena olivat OAJ:n jäsenrekisterin tiedot jäsenyhdistysten koosta, jäsenmääristä työnantajittain sekä jäsenmaksuista (liite 1). Alle 50 jäsenen paikallisyhdistyksiä on 64 ja alle 50 jäsenen opettajayhdistyksiä 212. OAJ:n jäsenrekisteriin on merkitty 1004 eri työnantajaa ja työnantajatieto puuttuu 5875 jäseneltä. Alle 50 jäsenen työnantajia on yhteensä 707 ja alle viiden jäsenen työnantajia yli 350. OAJ:n yhdistysten jäsenmaksujen vaihteluväli on 0% 0,59%. Kokonaisjäsenmaksujen vaihteluväli puolestaan 1,0% 1,75%. Yleistä järjestörakenteen kehittämistyöryhmän työskentelystä Järjestörakenteen kehittämistyöryhmä kokoontui syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välillä yhteensä seitsemän kertaa. Järjestörakenteen on vastattava nykyistä paremmin edunvalvonnan tarpeisiin eli edunvalvonnan toimittava parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa työnantajaan. Työryhmän näkemyksen mukaan OAJ:n jäsenten yhteinen ammatti-identiteetti perustuu työskentelyyn opetusalalla. Järjestörakennetta on aktiivisesti kehitettävä näistä näkökulmista. Työskentelyn aikana kuultiin toimiston asiantuntijoiden lisäksi seuraavien valtakunnallisten yhdistysten/ piirien edustajia (yhdistykset ja piirit valitsivat edustajat): - LTOL/ varapuheenjohtaja Kirsi Sutton - TOOL/ puheenjohtaja Pasi Repo ja vpj. Sampsa Kupari - SKO/ valtuuskunnan pj. Seppo Kinkki - AO/ puheenjohtaja Tuomo Tikkanen Lisäksi erikseen kuultiin OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaista ja valtakunnallisen piirin puheenjohtajan ominaisuudessa LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakasta. Muiden valtakunnallisten piirien puheenjohtajat olivat mukana ryhmän työskentelyssä. Kuulemisissa näkyi niin ikään suhtautumistapojen ero järjestörakenteen kehittämistyöhön liittyen. Osa kuulluista kannatti järjestörakenteen kehittämistä nopealla aikataululla kohti tavoitetilaa, osalle taas alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportissa määritelty tavoite oli vaikeampi nähdä tarkoituksenmukaisena. Jälkimmäisten mielestä opettajaryhmäkohtaiset paikallistason yhdistykset ovat ammatillisen identiteetin kannalta tärkeitä, eikä mahdollinen opettajaryhmäkohtainen jaosrakenne uudessa järjestelmässä riitä kaikissa tapauksissa ammatillisen identiteetin mukaiseen järjestäytymiseen ja ryhmien vaikutusmahdollisuuksien säilyttämiseen.

3 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 3 (7) OAJ:n alue-, paikallis- ja opettajayhdistyksille suunnattiin myös sähköinen kysely liittyen järjestörakenteen kehittämistyöhön (liite 1). Kyselyyn vastaajia oli kaikkiaan 229, vastausprosentti oli hieman alle 40 %. Kyselyn tulosten mukaan kannatusta löytyi suhteellisen tasapuolisesti sekä nykyjärjestelmän säilyttämiselle että järjestörakenteen kehittämiselle esitetyn mallin mukaisesti. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä teetti keväällä 2014 kyselyn OAJ:n valtakunnallisille yhdistyksille, alueyhdistyksille ja paikallisyhdistyksille. 82,4% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siten, että tavoitteena on päällekkäisten toimintojen karsiminen. Työryhmä totesi, että erilaisista näkemyksistä huolimatta on tärkeää tehdä pohjaesitys perusmallista ja reunaehdoista, jonka mukaisesti järjestörakennetta tulisi selkiyttää. Tämän lisäksi työryhmä piti tärkeänä niiden erityispiirteiden määrittelemistä, joissa rakenteen selkiyttämistä tulee voida tarvittaessa tarkastella myös mallista poikkeavalla tavalla. Kuulemisissa ja kyselyssä esiin nousseet keskeisimmät perustelut sekä järjestörakenteen kehittämiselle että sen säilyttämiselle ennallaan huomioitiinkin työryhmän keskusteluissa sekä tämän esityksen reunaehdoissa. Työryhmä oli sitä mieltä, että tarkkaan pohditulla ja määritetyllä jaosrakenteella pystyttäisiin varmistamaan eri jäsenryhmien riittävä edustavuus ja vaikuttavuus järjestössä. Jaosrakenteen vaihtoehtoja on hahmoteltu erikseen liitteessä (liite 2). Työryhmä on työskentelyssään keskittynyt erityisesti paikallistason rakenteen kehittämiseen, sillä se vaatii työryhmän näkemyksen mukaan eniten kehittämistä järjestön kokonaisrakenteen ja työnantajakohtaisen edunvalvonnan näkökulmasta. Työryhmä keskusteli myös muiden tasojen rakenteiden kehittämisestä, mutta ei kokenut työskentelyaikansa puitteissa tarkoituksenmukaiseksi linjata näistä tarkasti erikseen. Alueyhdistyksistä todettiin kuitenkin, että alueyhdistysrakennetta tulee tarkastella toimintaympäristön muuttuessa siten, että sitä voidaan muuttaa, mikäli se osoittautuu edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi. Alla olevassa pohjaesityksessä puhutaan perusmallista, jonka pohjalta järjestörakennetta tulisi työryhmän mukaan aktiivisesti kehittää. Esityksessä on määritelty perusmallin reunaehtoja sekä niitä erityispiirteitä, joiden kohdalla rakenteen kehittämistä on voitava tarvittaessa tarkastella perusmallista poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että perusmalli toimii kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana.

4 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 4 (7) PERUSMALLI PAIKALLISELLE YHDISTYKSELLE OAJ:n hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset OAJ:n sääntöjen 5 :n mukaisesti. 1. Tavoitteet a) Järjestörakenteen on oltava nykyistä ketterämpi ja vastattava toimintaympäristön muutokseen myös tulevaisuudessa. Nyt järjestörakenne ei vastaa edunvalvontatehtäviin kaikilta osin parhaalla mahdollisella tavalla. b) Työryhmän näkemyksen mukaan järjestörakenteita tulee tarkastella ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että OAJ:n edunvalvontatyö suuntautuu järjestöstä ulospäin. Järjestörakenteen tulee tukea eri jäsenryhmien välistä dialogia ja yhteisten tavoitteiden asettamista. c) Edunvalvontatyön ja sitä tukevan järjestörakenteen lähtökohtana on järjestön painoarvon vahvistaminen OAJ:n lisääntyvän yhtenäisyyden kautta. Samalla OAJ:n on turvattava eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen järjestön sisäisessä valmistelussa ja päätöksenteossa. d) Muun muassa kuntakentän ja koulutuksenjärjestäjien muutokset aiheuttavat vaatimuksen siitä, että työnantajan tulee saada OAJ:stä yksi, yhdenmukainen viesti. - yhdistysrakenteen pitää pystyä vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan kunta- ja koulutuksenjärjestäjäkentän rakenteeseen sekä laajempaan toimintaympäristön muutokseen e) Järjestön toiminnallisia ja taloudellisia resursseja on hyödynnettävä tulevaisuudessa entistä tarkoituksenmukaisemmin - päällekkäisiä hallinnollisia toimintoja on karsittava - taloudellisuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä on parannettava - inhimilliset voimavarat on turvattava ja niitä on hyödynnettävä paremmin. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että yhdistysrutiinien hoitamisen sijaan aktiiveilla tulee olla käytettävissä enemmän aikaa edunvalvontaan ja muuhun keskeiseen järjestötoimintaan f) OAJ:n koulutustilaisuuksissa ja muissa järjestötilaisuuksissa käydyn keskustelun ja kerätyn palautteen perusteella uudistusta tarvitaan edunvalvonnan ja järjestäytymispolun selkeyttämiseen näkökulmasta. g) Paikallisen yhdistyksen tulee jatkossa: - keskittyä ensisijaisesti jäsenistön edunvalvontaan (esim. paikallinen tavoitteenasettelu, neuvottelutoiminta ja vaikuttamistyö) - olla edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - olla jäsenyyden ja jäsensuhteen hallinnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - vastata siihen tarpeeseen, että työnantajan suuntaan etuja valvoo yksi yhteinen yhdistys - vahvistaa opetusalan yhteistä identiteettiä ja turvata samalla kaikkien jäsenryhmien ammatti-identiteetti eri ryhmien tarpeiden mukaisella toiminnalla (esimerkiksi jaostyöskentelyllä tai vastaavalla).

5 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 5 (7) - olla jäsentensä osalta niiden valtakunnallisten yhdistysten ja piirien jäsen, joiden jäseniä yhdistykseen kuuluu. - olla sellainen, että eri jäsenryhmien paikallinen toiminta linkittyy jatkossakin valtakunnallisten yhdistysten ja piirien osalta valtakunnan tason yhdistystoimintaan paikallistason aktiivitoimijoiden pääsy myös valtakunnan tason toimintaan turvataan, vaikka paikallisella tasolla ei olisi jäsenryhmäkohtaista omaa virallista yhdistystä tiedonkulku varmistetaan kumpaankin suuntaan > esimerkiksi valtakunnallisen yhdistyksen tai piirin yhteyshenkilö (jaoston puheenjohtaja tms.) huomioitava ohjeistuksissa h) perusmallin tulee olla sellainen, että se tarvitsee mahdollisimman vähän poikkeuksia 2. Esitetty yhdistysmalli eli paikallisen tason ns. perusmalli Pääsääntöisesti työnantajakohtainen, henkilöjäsenyyteen perustuva yhdistys. Eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet turvataan tarvittaessa esimerkiksi jaosrakenteella ja yhdistyksen sisäisellä resursoinnilla. 3. Perusteet esitetylle mallille a) Sopimus- ja neuvottelutoiminnan tehostuminen: yhdistys on OAJ:n jäsenten yhteinen vastinpari työnantajalle. Yhdistyksellä on sopimus- ja neuvotteluoikeudet kaikkien työnantajan palveluksessa toimivien OAJ:n jäsenten osalta. b) Yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen c) Hallinnon keventyminen d) Resurssien tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen e) Järjestön kilpailukyvyn paraneminen sekä järjestäytymiskanavana että edunvalvojana f) Jäsenen järjestäytymispolun selkiytyminen g) Työnantajakohtaisuuteen perustuva yhdistysrakenne pystyy vastaamaan työnantajakentän muutoksiin h) Tiedonkulku paranee väliportaiden karsiutumisen seurauksena 4. Reunaehdot a) Jäsenpohjan on oltava riittävän suuri, suositeltava minimikoko on 50 henkilöjäsentä. b) Mikäli edunvalvonnan kannalta on järkevää, myös useamman työnantajan palveluksessa olevat voivat muodostaa yhteisiä yhdistyksiä c) Mikäli työnantajalla on OAJ:n jäseniä palveluksessaan alle 50, tilannetta on tarkasteltava erikseen seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti - Perusperiaatteena oltava edunvalvonnallinen tarkoituksenmukaisuus Pienten kohdalla usein järkevää voisi olla useamman työnantajan palveluksessa olevien yhteinen yhdistys

6 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 6 (7) d) Myös suurimpien työnantajien kohdalla rakennetta on mahdollista tarkastella tapauskohtaisesti. e) Maantieteelliset reunaehdot: minimikoon ja etäisyyksien yhteensovittaminen f) Jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet yhdistyksissä turvataan säännöissä tai yhdistyksen perustamisasiakirjassa sekä esimerkiksi jaosrakenteella tai muilla paikallisesti hyviksi koetuilla ratkaisuilla. g) Rahoituksessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhdistysten käytännön tarpeet, esimerkiksi - jaosten toiminta - yhdistyksen tarve säästää rahaa pidemmällä aikavälillä h) Luodaan ohjeet uusien työnantajakohtaisten yhdistysten perustamiseksi ja vanhojen yhdistysten purkamiseksi. 5. Erityistapaukset a) Hyvin pienet yhdistykset, pääsääntöisesti alle 50 jäsentä - mikäli saman työnantajan palveluksessa on vain vähän OAJ:n jäseniä, paikallistasolla on pohdittava onko näiden jäsenten järkevä yhdistyä a) useamman pienen työnantajan oajläisten kanssa yhteen yhdistykseen vai b) suurempaan toiseen työnantajakohtaiseen yhdistykseen maantieteellisen alueen tai muun syyn perusteella b) Suositeltavan minimikoon alle jäävät hyvin toimivat yhdistykset, joissa yhdistysten yhdistäminen ei ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi välimatkan tai muun toimintaan liittyvän näkökulman vuoksi (esimerkiksi ulkomaanlehtorit) c) Suurimmat työnantajat - suurimpien työnantajien osalta on mietittävä miten perusmalli saadaan toimimaan tehokkaan edunvalvonnan toteuttamiseksi d) Harjoittelukoulujen opettajien järjestäytyminen on tarkasteltava erikseen e) FSL:n yhdistysten kieleen perustuva erityisasema ja toimintaedellytykset on huomioitava rakenteen muutoksissa - FSL:n rooli suhteessa koko OAJ:n organisaatioon poikkeava (rahoitus, yhdistysjärjestelyt etc.) - FSL poikkeaa muista valtakunnallisista yhdistyksistä ja piireistä siten, että se hoitaa monia sellaisia tehtäviä itse, joita OAJ hoitaa muiden puolesta - virallisesti kaksikieliset yhdistykset ovat ongelmallisia, lisää hallinnollista työtä kohtuuttoman paljon - FSL:n omat yhdistykset takaavat sen, että jäsenet voivat hoitaa omalla kielellään omia edunvalvonnallisia asioitaan - Mahdollista kuitenkin ns. rinnakkaisjärjestäytyminen A-mallisiin yhdistyksiin esimerkiksi henkilöjäseninä > FSL hoitaisi omien yhdistystensä toiminnan kokonaisuutena > Ratkaisu järkevä kielikysymyksen näkökulmasta - Jäsenmaksuliikenne: 0,95 menisi samanlaisena kuin ennenkin, mutta py:n jäsenmaksu voisi olla FSL:n hoidettavana joko jäsenten tai FSL:n hoidettavana erillisen sopimuksen mukaisesti - Muiden jäsenryhmien ruotsinkielisten osalta lähtökohtaisesti noudatetaan perusmallia

7 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 7 (7) f) OPSIA:n jäsenistön järjestäytyminen suorina henkilöjäseninä on jatkossakin perusteltua. g) Opetusalan ylimmän johdon järjestäytymismalli on tarkasteltava kokonaisuutena siten, että kaikille opetusalan johtoon kuuluville löytyy järkevä tapa järjestäytyä OAJ:öön. 6. Ohjaavat elementit a) Rahoituksellinen ohjaaminen - alueyhdistysrahoituksessa painopistettä siirretään jäsenmäärään perustuvasta rahoituksesta yhdistyskohtaiseen perusrahoitukseen - paikallistason rahoitusta kehitetään perusmalliin ohjaavaan suuntaan Ammatti-identiteetin huomioiminen ja valtakunnallisten yhdistysten/ piirien jäsenten edunvalvonnan tukeminen a-malliin siirryttäessä Rahoitusta ohjataan erityisesti sinne, missä edunvalvontaa toteutetaan, vrt. esimerkiksi edunvalvonta-avustuksen jakoperusteiden tarkistaminen - rahoituskokonaisuudessa ennakoidaan sitä, että hallinnon tiivistyminen laskee korotuspaineita jäsenmaksusta ja antaa mahdollisuuksia tarkastella yksittäisen jäsenen kokonaisjäsenmaksun laskemista ja siten parantaa järjestön kilpailukykyä b) Jaosten tai muiden yhdistyksen päättämien valmisteluorgaanien toimintaedellytysten vahvistaminen - Yhtenäiset toimintaohjeet ja suositukset c) Koulutus, materiaalit d) Yhdistyksen perustamisvaiheeseen ohjeistus, joka jo itsessään turvaa eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet e) Demokraattisuus uusien yhdistysten perustamisessa - Kaikilla yhdistyksessä edustettuina olevilla valtakunnallisilla piireillä on oltava edustajat hallinnossa - Muita kuin puhtaasti jäsenmäärät huomioivia kriteerejä on pohdittava f) Paikallisen edunvalvonnan vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmä esittää, että OAJ uudistaa järjestörakennettaan. Rakennetta yksinkertaistetaan, kevennetään ja tehostetaan paikalliset erityispiirteet huomioiden. Siirtymävaiheessa järjestörakenteen muutokset ohjataan toteutumaan perusmallin suuntaisesti siten, että siirtyminen tässä asiakirjassa määritellyin edellytyksin perusmalliin voi viimeistään 5-10 vuoden aikavälillä toteutua. Rahoitusta kehitetään sekä alue- että paikallistasolla siten, että se on tulevan järjestörakenteen näkökulmasta entistä tarkoituksenmukaisempi.

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle 4.4.2008 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 1 Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 Sisällys 1 Tiivistelmä ja toimenpide-ehdotukset 2 2 Kirkon hallinnonkehittämistyö 4 2.1 Työryhmät vuosina 1998 2011.. 4 2.2 Nykyinen hallinnonkehittämisryhmä

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa Hyvä hallinto lajiliitossa 1 SLU-julkaisu Toimitus: Petri Heikkinen Työryhmä: projektipäällikkö Henri Alho (Suomen Palloliitto), johtaja André Noël Chaker (Veikkaus Oy), professori Heikki Halila (Helsingin

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kalamiehet ry STRATEGIA 2015 2024

Kalamiehet ry STRATEGIA 2015 2024 Kalamiehet ry STRATEGIA 2015 2024 Hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 Visio 2024 Suomen kattavin kalatalousalan ja kalavesien toimijoiden yhdistys, johon kaikki alan toimijat haluavat kuulua. Kalamiehet

Lisätiedot

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä...

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot