Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.8.2015. Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset:"

Transkriptio

1 TYÖRYHMÄN ESITYS 1 (7) JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ/ TYÖRYHMÄN ESITYS JÄRJESTÖRAKENTEEN KEHITTÄMISEKSI Tässä esityksessä opetusalan toimijoista puhuttaessa tarkoitetaan koko OAJ:n jäsenkuntaa eli kaikkia niitä henkilöitä, jotka työskentelevät opettaja-, rehtori- tai johtajatehtävissä tai muissa opetustoimeen liittyvissä hallinto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä palkansaajaasemassa kasvatus- ja opetusalalla. Taustaa OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin määritellä alueellisen edunvalvonnan nykytilaa sekä tehdä esityksiä sen parantamiseksi. Kehittämistyöryhmän toimikaudeksi asetettiin hallituksen toimintakausi. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportti hyväksyttiin OAJ:n hallituksen kokouksessa 33/ ( ). Päätöksessä todetaan: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen ja asiasta käydyn keskustelun sekä päätti hyväksyä kehittämistyöryhmän esitykset seuraavin poikkeuksin: - hallitus totesi, että järjestörakenteen osuus vaatii vielä lisäselvitystä. - hallitus päätti käsitellä omana asiakohtanaan paikallisten neuvottelu- ja sopimisoikeuksien myöntämisen paikallisyhdistyksille ( ) Loppuraportissa määritellään järjestörakenteen kehittämisen osalta seuraavat toimenpideehdotukset: - OAJ:n yhdistysrakenteen tulee olla edunvalvonnan kannalta tarkoituksenmukainen, huomioiden eri opettajaryhmien ammatti-identiteetti. - OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siirtymällä kolmiportaiseen järjestön yhdistysrakenteeseen, jossa jäsenet kuuluvat henkilöjäseninä työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin, jotka kuuluvat alueyhdistyksiin. Alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen osalta raportissa määritellään seuraavat toimenpideehdotukset: - Rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta on tarkasteltava uudelleen. - Järjestön on seurattava rahoituksen kohdentumista eri toimintoihin, huomioiden edunvalvonnalliset tarpeet ja tavoitteet. - Jäseniltä kerättävän jäsenmaksun on oltava suuruusluokaltaan sellainen, että OAJ säilyy kilpailukykyisenä järjestäytymisen vaihtoehtona. - Yhdistyksille maksettavien avustusten oikea-aikaisuutta on parannettava. - Mikäli yhdistyksille maksettavien avustusten määräytymis- ja jakoperiaatteita muutetaan merkittävästi, tulee tästä tiedottaa yhdistyksiä hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Yhdistyksillä on oltava mahdollisuus huomioida mahdolliset muutokset taloutensa suunnittelussa. - Hallitus tarkastelee jatkossa säännöllisesti alueyhdistysten tilinpäätöstietoja.

2 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 2 (7) OAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 3/ ( ) perustaa Järjestörakenteen kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on jatkaa alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportin pohjalta järjestörakenteen kehittämistä sekä arvioida alue- ja paikallistason toiminnan rahoituksen uudistamistarve. Työryhmän tulee tehdä uudistuksista esitys OAJ:n hallitukselle viimeistään maaliskuussa Työryhmän työskentelyn tukena olivat OAJ:n jäsenrekisterin tiedot jäsenyhdistysten koosta, jäsenmääristä työnantajittain sekä jäsenmaksuista (liite 1). Alle 50 jäsenen paikallisyhdistyksiä on 64 ja alle 50 jäsenen opettajayhdistyksiä 212. OAJ:n jäsenrekisteriin on merkitty 1004 eri työnantajaa ja työnantajatieto puuttuu 5875 jäseneltä. Alle 50 jäsenen työnantajia on yhteensä 707 ja alle viiden jäsenen työnantajia yli 350. OAJ:n yhdistysten jäsenmaksujen vaihteluväli on 0% 0,59%. Kokonaisjäsenmaksujen vaihteluväli puolestaan 1,0% 1,75%. Yleistä järjestörakenteen kehittämistyöryhmän työskentelystä Järjestörakenteen kehittämistyöryhmä kokoontui syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välillä yhteensä seitsemän kertaa. Järjestörakenteen on vastattava nykyistä paremmin edunvalvonnan tarpeisiin eli edunvalvonnan toimittava parhaalla mahdollisella tavalla suhteessa työnantajaan. Työryhmän näkemyksen mukaan OAJ:n jäsenten yhteinen ammatti-identiteetti perustuu työskentelyyn opetusalalla. Järjestörakennetta on aktiivisesti kehitettävä näistä näkökulmista. Työskentelyn aikana kuultiin toimiston asiantuntijoiden lisäksi seuraavien valtakunnallisten yhdistysten/ piirien edustajia (yhdistykset ja piirit valitsivat edustajat): - LTOL/ varapuheenjohtaja Kirsi Sutton - TOOL/ puheenjohtaja Pasi Repo ja vpj. Sampsa Kupari - SKO/ valtuuskunnan pj. Seppo Kinkki - AO/ puheenjohtaja Tuomo Tikkanen Lisäksi erikseen kuultiin OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaista ja valtakunnallisen piirin puheenjohtajan ominaisuudessa LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakasta. Muiden valtakunnallisten piirien puheenjohtajat olivat mukana ryhmän työskentelyssä. Kuulemisissa näkyi niin ikään suhtautumistapojen ero järjestörakenteen kehittämistyöhön liittyen. Osa kuulluista kannatti järjestörakenteen kehittämistä nopealla aikataululla kohti tavoitetilaa, osalle taas alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän loppuraportissa määritelty tavoite oli vaikeampi nähdä tarkoituksenmukaisena. Jälkimmäisten mielestä opettajaryhmäkohtaiset paikallistason yhdistykset ovat ammatillisen identiteetin kannalta tärkeitä, eikä mahdollinen opettajaryhmäkohtainen jaosrakenne uudessa järjestelmässä riitä kaikissa tapauksissa ammatillisen identiteetin mukaiseen järjestäytymiseen ja ryhmien vaikutusmahdollisuuksien säilyttämiseen.

3 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 3 (7) OAJ:n alue-, paikallis- ja opettajayhdistyksille suunnattiin myös sähköinen kysely liittyen järjestörakenteen kehittämistyöhön (liite 1). Kyselyyn vastaajia oli kaikkiaan 229, vastausprosentti oli hieman alle 40 %. Kyselyn tulosten mukaan kannatusta löytyi suhteellisen tasapuolisesti sekä nykyjärjestelmän säilyttämiselle että järjestörakenteen kehittämiselle esitetyn mallin mukaisesti. Alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä teetti keväällä 2014 kyselyn OAJ:n valtakunnallisille yhdistyksille, alueyhdistyksille ja paikallisyhdistyksille. 82,4% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että OAJ:n järjestörakennetta on kevennettävä siten, että tavoitteena on päällekkäisten toimintojen karsiminen. Työryhmä totesi, että erilaisista näkemyksistä huolimatta on tärkeää tehdä pohjaesitys perusmallista ja reunaehdoista, jonka mukaisesti järjestörakennetta tulisi selkiyttää. Tämän lisäksi työryhmä piti tärkeänä niiden erityispiirteiden määrittelemistä, joissa rakenteen selkiyttämistä tulee voida tarvittaessa tarkastella myös mallista poikkeavalla tavalla. Kuulemisissa ja kyselyssä esiin nousseet keskeisimmät perustelut sekä järjestörakenteen kehittämiselle että sen säilyttämiselle ennallaan huomioitiinkin työryhmän keskusteluissa sekä tämän esityksen reunaehdoissa. Työryhmä oli sitä mieltä, että tarkkaan pohditulla ja määritetyllä jaosrakenteella pystyttäisiin varmistamaan eri jäsenryhmien riittävä edustavuus ja vaikuttavuus järjestössä. Jaosrakenteen vaihtoehtoja on hahmoteltu erikseen liitteessä (liite 2). Työryhmä on työskentelyssään keskittynyt erityisesti paikallistason rakenteen kehittämiseen, sillä se vaatii työryhmän näkemyksen mukaan eniten kehittämistä järjestön kokonaisrakenteen ja työnantajakohtaisen edunvalvonnan näkökulmasta. Työryhmä keskusteli myös muiden tasojen rakenteiden kehittämisestä, mutta ei kokenut työskentelyaikansa puitteissa tarkoituksenmukaiseksi linjata näistä tarkasti erikseen. Alueyhdistyksistä todettiin kuitenkin, että alueyhdistysrakennetta tulee tarkastella toimintaympäristön muuttuessa siten, että sitä voidaan muuttaa, mikäli se osoittautuu edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi. Alla olevassa pohjaesityksessä puhutaan perusmallista, jonka pohjalta järjestörakennetta tulisi työryhmän mukaan aktiivisesti kehittää. Esityksessä on määritelty perusmallin reunaehtoja sekä niitä erityispiirteitä, joiden kohdalla rakenteen kehittämistä on voitava tarvittaessa tarkastella perusmallista poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että perusmalli toimii kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana.

4 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 4 (7) PERUSMALLI PAIKALLISELLE YHDISTYKSELLE OAJ:n hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset OAJ:n sääntöjen 5 :n mukaisesti. 1. Tavoitteet a) Järjestörakenteen on oltava nykyistä ketterämpi ja vastattava toimintaympäristön muutokseen myös tulevaisuudessa. Nyt järjestörakenne ei vastaa edunvalvontatehtäviin kaikilta osin parhaalla mahdollisella tavalla. b) Työryhmän näkemyksen mukaan järjestörakenteita tulee tarkastella ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että OAJ:n edunvalvontatyö suuntautuu järjestöstä ulospäin. Järjestörakenteen tulee tukea eri jäsenryhmien välistä dialogia ja yhteisten tavoitteiden asettamista. c) Edunvalvontatyön ja sitä tukevan järjestörakenteen lähtökohtana on järjestön painoarvon vahvistaminen OAJ:n lisääntyvän yhtenäisyyden kautta. Samalla OAJ:n on turvattava eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen järjestön sisäisessä valmistelussa ja päätöksenteossa. d) Muun muassa kuntakentän ja koulutuksenjärjestäjien muutokset aiheuttavat vaatimuksen siitä, että työnantajan tulee saada OAJ:stä yksi, yhdenmukainen viesti. - yhdistysrakenteen pitää pystyä vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan kunta- ja koulutuksenjärjestäjäkentän rakenteeseen sekä laajempaan toimintaympäristön muutokseen e) Järjestön toiminnallisia ja taloudellisia resursseja on hyödynnettävä tulevaisuudessa entistä tarkoituksenmukaisemmin - päällekkäisiä hallinnollisia toimintoja on karsittava - taloudellisuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä on parannettava - inhimilliset voimavarat on turvattava ja niitä on hyödynnettävä paremmin. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että yhdistysrutiinien hoitamisen sijaan aktiiveilla tulee olla käytettävissä enemmän aikaa edunvalvontaan ja muuhun keskeiseen järjestötoimintaan f) OAJ:n koulutustilaisuuksissa ja muissa järjestötilaisuuksissa käydyn keskustelun ja kerätyn palautteen perusteella uudistusta tarvitaan edunvalvonnan ja järjestäytymispolun selkeyttämiseen näkökulmasta. g) Paikallisen yhdistyksen tulee jatkossa: - keskittyä ensisijaisesti jäsenistön edunvalvontaan (esim. paikallinen tavoitteenasettelu, neuvottelutoiminta ja vaikuttamistyö) - olla edunvalvonnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - olla jäsenyyden ja jäsensuhteen hallinnan näkökulmasta tarkoituksenmukainen - vastata siihen tarpeeseen, että työnantajan suuntaan etuja valvoo yksi yhteinen yhdistys - vahvistaa opetusalan yhteistä identiteettiä ja turvata samalla kaikkien jäsenryhmien ammatti-identiteetti eri ryhmien tarpeiden mukaisella toiminnalla (esimerkiksi jaostyöskentelyllä tai vastaavalla).

5 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 5 (7) - olla jäsentensä osalta niiden valtakunnallisten yhdistysten ja piirien jäsen, joiden jäseniä yhdistykseen kuuluu. - olla sellainen, että eri jäsenryhmien paikallinen toiminta linkittyy jatkossakin valtakunnallisten yhdistysten ja piirien osalta valtakunnan tason yhdistystoimintaan paikallistason aktiivitoimijoiden pääsy myös valtakunnan tason toimintaan turvataan, vaikka paikallisella tasolla ei olisi jäsenryhmäkohtaista omaa virallista yhdistystä tiedonkulku varmistetaan kumpaankin suuntaan > esimerkiksi valtakunnallisen yhdistyksen tai piirin yhteyshenkilö (jaoston puheenjohtaja tms.) huomioitava ohjeistuksissa h) perusmallin tulee olla sellainen, että se tarvitsee mahdollisimman vähän poikkeuksia 2. Esitetty yhdistysmalli eli paikallisen tason ns. perusmalli Pääsääntöisesti työnantajakohtainen, henkilöjäsenyyteen perustuva yhdistys. Eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet turvataan tarvittaessa esimerkiksi jaosrakenteella ja yhdistyksen sisäisellä resursoinnilla. 3. Perusteet esitetylle mallille a) Sopimus- ja neuvottelutoiminnan tehostuminen: yhdistys on OAJ:n jäsenten yhteinen vastinpari työnantajalle. Yhdistyksellä on sopimus- ja neuvotteluoikeudet kaikkien työnantajan palveluksessa toimivien OAJ:n jäsenten osalta. b) Yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen c) Hallinnon keventyminen d) Resurssien tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen e) Järjestön kilpailukyvyn paraneminen sekä järjestäytymiskanavana että edunvalvojana f) Jäsenen järjestäytymispolun selkiytyminen g) Työnantajakohtaisuuteen perustuva yhdistysrakenne pystyy vastaamaan työnantajakentän muutoksiin h) Tiedonkulku paranee väliportaiden karsiutumisen seurauksena 4. Reunaehdot a) Jäsenpohjan on oltava riittävän suuri, suositeltava minimikoko on 50 henkilöjäsentä. b) Mikäli edunvalvonnan kannalta on järkevää, myös useamman työnantajan palveluksessa olevat voivat muodostaa yhteisiä yhdistyksiä c) Mikäli työnantajalla on OAJ:n jäseniä palveluksessaan alle 50, tilannetta on tarkasteltava erikseen seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti - Perusperiaatteena oltava edunvalvonnallinen tarkoituksenmukaisuus Pienten kohdalla usein järkevää voisi olla useamman työnantajan palveluksessa olevien yhteinen yhdistys

6 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 6 (7) d) Myös suurimpien työnantajien kohdalla rakennetta on mahdollista tarkastella tapauskohtaisesti. e) Maantieteelliset reunaehdot: minimikoon ja etäisyyksien yhteensovittaminen f) Jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet yhdistyksissä turvataan säännöissä tai yhdistyksen perustamisasiakirjassa sekä esimerkiksi jaosrakenteella tai muilla paikallisesti hyviksi koetuilla ratkaisuilla. g) Rahoituksessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhdistysten käytännön tarpeet, esimerkiksi - jaosten toiminta - yhdistyksen tarve säästää rahaa pidemmällä aikavälillä h) Luodaan ohjeet uusien työnantajakohtaisten yhdistysten perustamiseksi ja vanhojen yhdistysten purkamiseksi. 5. Erityistapaukset a) Hyvin pienet yhdistykset, pääsääntöisesti alle 50 jäsentä - mikäli saman työnantajan palveluksessa on vain vähän OAJ:n jäseniä, paikallistasolla on pohdittava onko näiden jäsenten järkevä yhdistyä a) useamman pienen työnantajan oajläisten kanssa yhteen yhdistykseen vai b) suurempaan toiseen työnantajakohtaiseen yhdistykseen maantieteellisen alueen tai muun syyn perusteella b) Suositeltavan minimikoon alle jäävät hyvin toimivat yhdistykset, joissa yhdistysten yhdistäminen ei ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi välimatkan tai muun toimintaan liittyvän näkökulman vuoksi (esimerkiksi ulkomaanlehtorit) c) Suurimmat työnantajat - suurimpien työnantajien osalta on mietittävä miten perusmalli saadaan toimimaan tehokkaan edunvalvonnan toteuttamiseksi d) Harjoittelukoulujen opettajien järjestäytyminen on tarkasteltava erikseen e) FSL:n yhdistysten kieleen perustuva erityisasema ja toimintaedellytykset on huomioitava rakenteen muutoksissa - FSL:n rooli suhteessa koko OAJ:n organisaatioon poikkeava (rahoitus, yhdistysjärjestelyt etc.) - FSL poikkeaa muista valtakunnallisista yhdistyksistä ja piireistä siten, että se hoitaa monia sellaisia tehtäviä itse, joita OAJ hoitaa muiden puolesta - virallisesti kaksikieliset yhdistykset ovat ongelmallisia, lisää hallinnollista työtä kohtuuttoman paljon - FSL:n omat yhdistykset takaavat sen, että jäsenet voivat hoitaa omalla kielellään omia edunvalvonnallisia asioitaan - Mahdollista kuitenkin ns. rinnakkaisjärjestäytyminen A-mallisiin yhdistyksiin esimerkiksi henkilöjäseninä > FSL hoitaisi omien yhdistystensä toiminnan kokonaisuutena > Ratkaisu järkevä kielikysymyksen näkökulmasta - Jäsenmaksuliikenne: 0,95 menisi samanlaisena kuin ennenkin, mutta py:n jäsenmaksu voisi olla FSL:n hoidettavana joko jäsenten tai FSL:n hoidettavana erillisen sopimuksen mukaisesti - Muiden jäsenryhmien ruotsinkielisten osalta lähtökohtaisesti noudatetaan perusmallia

7 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ TYÖRYHMÄN ESITYS 7 (7) f) OPSIA:n jäsenistön järjestäytyminen suorina henkilöjäseninä on jatkossakin perusteltua. g) Opetusalan ylimmän johdon järjestäytymismalli on tarkasteltava kokonaisuutena siten, että kaikille opetusalan johtoon kuuluville löytyy järkevä tapa järjestäytyä OAJ:öön. 6. Ohjaavat elementit a) Rahoituksellinen ohjaaminen - alueyhdistysrahoituksessa painopistettä siirretään jäsenmäärään perustuvasta rahoituksesta yhdistyskohtaiseen perusrahoitukseen - paikallistason rahoitusta kehitetään perusmalliin ohjaavaan suuntaan Ammatti-identiteetin huomioiminen ja valtakunnallisten yhdistysten/ piirien jäsenten edunvalvonnan tukeminen a-malliin siirryttäessä Rahoitusta ohjataan erityisesti sinne, missä edunvalvontaa toteutetaan, vrt. esimerkiksi edunvalvonta-avustuksen jakoperusteiden tarkistaminen - rahoituskokonaisuudessa ennakoidaan sitä, että hallinnon tiivistyminen laskee korotuspaineita jäsenmaksusta ja antaa mahdollisuuksia tarkastella yksittäisen jäsenen kokonaisjäsenmaksun laskemista ja siten parantaa järjestön kilpailukykyä b) Jaosten tai muiden yhdistyksen päättämien valmisteluorgaanien toimintaedellytysten vahvistaminen - Yhtenäiset toimintaohjeet ja suositukset c) Koulutus, materiaalit d) Yhdistyksen perustamisvaiheeseen ohjeistus, joka jo itsessään turvaa eri jäsenryhmien vaikutusmahdollisuudet e) Demokraattisuus uusien yhdistysten perustamisessa - Kaikilla yhdistyksessä edustettuina olevilla valtakunnallisilla piireillä on oltava edustajat hallinnossa - Muita kuin puhtaasti jäsenmäärät huomioivia kriteerejä on pohdittava f) Paikallisen edunvalvonnan vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmä esittää, että OAJ uudistaa järjestörakennettaan. Rakennetta yksinkertaistetaan, kevennetään ja tehostetaan paikalliset erityispiirteet huomioiden. Siirtymävaiheessa järjestörakenteen muutokset ohjataan toteutumaan perusmallin suuntaisesti siten, että siirtyminen tässä asiakirjassa määritellyin edellytyksin perusmalliin voi viimeistään 5-10 vuoden aikavälillä toteutua. Rahoitusta kehitetään sekä alue- että paikallistasolla siten, että se on tulevan järjestörakenteen näkökulmasta entistä tarkoituksenmukaisempi.

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella

Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenyhdistyksille Birgitta Mannila Yhteinen AO yhdeksällä askeleella Paikallisten yhdistysten toimijat yhteiseen kokoukseen Perustieto

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Alueyhdistyksen tarkoituksena on toimia 1. jäsenistön edunvalvojana, 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi. OAJ:N YLÖJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 1 OAJ:n jäsenjakauma 1.1.2014 Varsinaiset jäsenet yhteensä 93 212 OAO 22 % OAJ-YSI 61 % LTOL 15 % YLL 2 % Opsia 0,10% OAJ:n alueyhdistykset Seitsemäntoista alueyhdistystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä

Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä Ajankohtaista työmarkkinakeväästä, työaikakokeiluista ja järjestöstä Jyväskylä 16.4.2016 OAJ KESKI-SUOMI Alueasiamies Jouko Salo 1 Järjestörakenne OAJ Keski-Suomi Alueasiamies Jouko Salo 2 OAJ organisaationa

Lisätiedot

Järjestöbarometri 2013

Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri Julkaistu vuosittain vuodesta 2006, Järjestöbarometri 2013 järjestyksessään kahdeksas Barometri kertoo vuosittain ajankohtaiset tiedot sosiaalija terveysjärjestöjen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilotsʼ Association Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Lentäjäliitto Finnish Pilots Association. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Hyväksytty Helsingin Jyryn johtokunnan kokouksessa 22.10.2014 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kuvaa Helsingin Jyryn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

OAJ opettajien edunvalvojana

OAJ opettajien edunvalvojana OAJ opettajien edunvalvojana AO-akatemia 12.3.2014 Pasi Pesonen, OAJ 1 Teemat: OAJ ja sen jäsenet Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä OAJ:n neuvottelu ja päätöksentekojärjestelmä OAJ:n alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2016 HALLITUKSEN ESITYS 13.10.2015 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2016 on Lastentarhanopettajaliiton 97. toimintavuosi. Varhaiskasvatuslain 1. vaihe korostaa pedagogiikkaa ja lastentarhanopettajien vastuuta toiminnasta. Tästä johtuen LTOL:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 8 3.1 Jäsenyys 8 3.2 Jäsenmaksut 9 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 10 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Järjestötiedote 6/2014

Järjestötiedote 6/2014 11.11.2014 Järjestötiedote 6/2014 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1070 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008

Suomen Kansanopistoyhdistys. Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening 10.4.2008 10.4.2008 Jyrki Ijäs VOS -työryhmä puheenjohtaja Hannu Salvi rehtori Ville Marjomäki talouspäällikkö Jorma Kallio sihteerit: Jyrki Ijäs,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TSA0 23.10.2015 27.10.2015 1

TSA0 23.10.2015 27.10.2015 1 TSA0 23.10.2015 Päivi Koppanen OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry, puheenjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, varapuheenjohtaja paivi.koppanen@tamk.fi 1 Järjestöpoliittinen edunvalvonta Keskusjärjestökehitys:

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja. AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2014. Aika Tiistai 4.2.2013 klo 11.00 14.30. (lounas klo 12.30)

Pöytäkirja. AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2014. Aika Tiistai 4.2.2013 klo 11.00 14.30. (lounas klo 12.30) AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2014 Aika Tiistai 4.2.2013 klo 11.00 14.30. (lounas klo 12.30) Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Anssi Tuominen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT Hyväksytty Järvenpäässä marraskuun 20. pnä 2009 Luomuliitto ry säännöt Sivu 2 / 5 I NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Luomuliitto ry, ruotsiksi Förbundet för Naturenlig Odling

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alueyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot