Joulukuu Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joulukuu 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014-2020"

Transkriptio

1 Joulukuu 2013 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA

2 Kuvat: Esa Nikunen (sivu 5 vas.), Lauri Mannermaa (takasivu), Saara Sivonen (muut kuvat).

3 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA Johdanto 2 2 Viestinnän tavoitteet Yleiset kemikaaliviestinnän kehittämistavoitteet KELO-ohjelman väliarvioinnin toimenpidesuositukset 4 3 Pääviestit ja -periaatteet 5 4 Kohderyhmät ja kanavat 6 5 Vastuut ja roolit 10 6 Resurssit 10 7 Seuranta 11 Termien selityksiä 11 Liite: KELO-ohjelman viestinnällisesti keskeisimmät toimenpidesuositukset 12

4 1 Johdanto Suomeen laadittiin vuonna 2006 ensimmäinen kansallinen kemikaaliohjelma (KELO). Siinä esitettiin suosituksia, joiden avulla kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja voidaan vähentää. Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2012 työryhmän kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointia varten. Tavoitteena oli arvioida, kuinka hyvin ohjelma oli saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja kuinka riittäviä tehdyt toimet olivat olleet kemikaaliohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmältä odotettiin myös toimenpide-ehdotuksia uusista, esille nousseista tarpeista. Työryhmän arviointi valmistui vuonna Arvioinnin mukaan viestintää tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi kemikaaliriskien hallinnassa. Viestintä nähtiin keskeisenä osana kaikkia toimenpidesuosituksia. Myös viestinnän resursseihin ja viestintäyhteistyöhön eri vastuutahojen kanssa kiinnitettiin huomiota. Työryhmä esitti, että keskeiset vastuutahot laatisivat kemikaaliriskien viestintää koskevan toimintaohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä. Työryhmä toivoi ohjelmassa otettavan huomioon muun muassa seuraavat työryhmän tärkeiksi tunnistamat toimet: - tiedotetaan kemikaalialtistumisesta ja riskien hallinnasta - kiinnitetään huomiota riskiviestinnän osaamiseen sekä viestinnän resursseihin - lisätään kuluttajien tietoisuutta kemikaalien riskeistä ja niiden hallinnasta painopisteenä nuoret - lisätään tiedottamista kuluttajille kemikaalien riskeistä - kehitetään monisuuntaista ja aktiivista viestintää viranomaisten, eturyhmien ja muiden toimijoiden kesken osallistumisen parantamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi osallistuivat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM), ympäristöministeriö (YM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) sekä Aluehallintovirasto (AVI). Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Esa Nikunen Tukesista. Työryhmän jäseninä toimivat viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo Tukesista, ylitarkastaja Jussi Poutanen, ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö, neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen ( asti), neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen, tiedottaja Anne Koskela ja tiedottaja Katja Sibenberg STM:stä, neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä, ylitarkastaja Kati Suomalainen ja viestintäasiantuntija Ulla Ahonen YM:stä, maatalousylitarkastaja Tove Jern MMM:stä, yksikönpäällikkö Taina Nystén, tiedottaja Saara Reinimäki ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola SYKEstä, johtava tutkija Hannu Kiviranta, tiedottaja Mervi Pitkänen ja tiedottaja Johanna Leinonen THL:stä, tiimipäällikkö Tiina Santonen, tiimipäällikkö Kristiina Kulha ja projektipäällikkö Minna Huuskonen TTL:stä sekä tarkastaja Tuija Vähänen-Koivuluoma AVIsta. Työryhmän sihteerinä toimi tiedottaja Heta Kylmämaa Tukesista. Viestintäsuunnitelmaluonnosta esiteltiin keskeisille sidosryhmille kuulemistilaisuudessa Helsingissä , minkä jälkeen luonnos oli avoimesti kuultavana asti Tukesin verkkosivuilla. Viestintäsuunnitelma ulottuu KELO-ohjelman tavoin vuoteen Sen toteuttamiselle tehdään vuosittaiset tarkemmat suunnitelmat ja samalla sitä voidaan tarvittaessa ajantasaistaa. KELO-ohjelmasta poiketen viestintäsuunnitelma laadittiin niin, että siinä otetaan huomioon koko kemikaalilainsäädäntö, myös biosidi- ja kasvinsuojeluaineita koskevat säädökset sekä kosmetiikkalainsäädäntö. Viestintäsuunnitelman valmistelu käynnistettiin maaliskuussa 2013 laajana verkostoyhteistyönä, jota koordinoi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Suunnitelman valmisteluun 2

5 Viestinnän tavoitteet 2 Kemikaaliviestinnän tehostamisella pyritään parantamaan kemikaaliturvallisuutta ja erityisesti varmistamaan, että kemikaaleja käytettäisiin turvallisesti ja niihin sisältyvät riskit tiedostettaisiin niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sekä kuluttajat, toiminnanharjoittajat, ammatilliset kohderyhmät että poliittiset päättäjät tarvitsevat tietoa kemikaaleihin liittyvistä riskeistä, erityisesti niiden vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. 2.1 Yleiset kemikaaliviestinnän kehittämistavoitteet Jokainen ihminen altistuu lukuisille kemikaaleille päivittäin hoitaessaan hygieniaansa, siivotessaan, syödessään ja jopa hengittäessään. Vaikka kaikki kemikaalit eivät ole vaarallisia, osa on, ja niille altistumista kannattaa välttää. Kasvinsuojeluaineet levitetään ympäristöön tarkoituksellisesti, mutta myös muut kemikaalit päätyvät yleensä sinne jossakin elinkaarensa vaiheessa. Ympäristössä vaaralliset kemikaalit aiheuttavat monia erilaisia haittavaikutuksia. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan yhteensä yli vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia, jotka sisältävät yli 4500 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Osa kemikaaleista on sellaisia, joiden käyttö ei ole välttämätöntä, tai käyttöön voidaan helposti valita vähemmän vaarallisia aineita tai seoksia. Toisaalta iso osa kemikaaleista ja niiden hyödyistä ovat välttämättömiä nykyaikaisen elämäntavan ylläpitämiselle. Työsuojelussa on kemikaalien aiheuttamiin riskeihin kiinnitetty jo pitkään huomiota, kuluttajien ja ympäristön altistumisen minimointi on tuoreempi päämäärä. Myös varovaisuusperiaatteen soveltaminen kemikaalien aiheuttamisen riskien ehkäisyssä on vielä uutta. Suomessa kemikaaliasioista vastaavat useat eri viranomaiset. Viranomaisten resurssit viestintään yleensä ja kemikaaliviestintään erityisesti vaihtelevat paljon keskenään. Kullakin taholla on omat painotuksensa ja näkökulmansa kemikaaliasioihin yhteistä priorisointia aiheen tiimoilta ei aiemmin ole tehty. Kemikaaleja koskevan viestintäsuunnitelman tavoitteena on lisätä luotettavan tiedon jakamista sekä lainsäädännön vaatimuksista että yritysten, kasvinsuojeluaineita ja biosideja ammatikseen käyttävien ja kuluttajien mahdollisuuksista itse vaikuttaa kemikaalien aiheuttamiin terveys- ja ympäristöhaittoihin. Yhteisten, eri tahojen yhdessä keskeisinä pitämien pääviestien kautta kemikaaliturvallisuuteen liittyvät teemat voidaan tuoda laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sitä kautta voidaan vaikuttaa kemikaaliturvallisuuden paranemiseen monin eri tavoin. Kiinnostus kemikaaleja kohtaan lisääntyy, ja ne ovat nousemassa yhä näkyvämmin myös median huomioon. Nykyisessä mediaympäristössä erilaiset kohut vaativat viranomaisilta nopeaa reagointia kemikaaliasioiden ollessa kyseessä yleensä useammalta viranomaistaholta. Sen vuoksi tarvitaan toimivaa yhteistyöverkostoa. Myös viestinnän sävyyn, keinoihin ja kanaviin on kiinnitettävä eri lailla huomiota kuin aiemmin. Perinteinen tiedottaminen ei enää riitä, koska asiapitoinen kemikaalitieto voi hukkua helposti loputtomiin verkkokeskusteluihin ja sosiaalisessa mediassa jaettuihin kokemuksiin. Viranomaisten viestit kaipaavat selkeyttä ja kuhunkin käyttötarkoitukseen ja kohderyhmään sopivaa muokkausta. Uudet sosiaalisen median kanavat avaavat kemikaalitiedon levittämiseen myös paljon uusia mahdollisuuksia. Myös erityisryhmät kuten maahanmuuttajat, lapset ja näkövammaiset tulee ottaa kemikaaliturvallisuudesta viestittäessä huomioon. Suomalaisten kemikaalitietoutta ei ole juuri mitattu. EU-maissa tehtyjen Eurobarometri-tutkimusten mukaan kansalaisten perustiedot ovat kaikkialla heikot: esimerkiksi kemikaali-sanan merkitys on epäselvä eikä varoitusmerkkejä juurikaan tunneta. Tätä suunnitelmaa toteutettaessa on tarkoitus seurata kyselytutkimusten avulla, miten viestintään panostaminen vaikuttaa kuluttajien kemikaalitietouteen. Laaja viranomaisyhteistyö tämän suunnitelman tekemisessä luo uusia mahdollisuuksia suunnata yhteisiä viestintäponnisteluja sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja missä niiden vaikuttavuus on suurin. 3

6 NYKYTILAN HAASTEITA Kemikaaleihin liittyvä tieto on luonteeltaan tieteellistä ja vaikeaselkoista Kemikaaleihin liittyvät vaarat eivät näy ulospäin, ja niiden mittaamisessa käytettävät pitoisuudet eivät avaudu Kemikaaleihin liittyviä riskejä vähätellään, käyttöohjeita ei lueta/noudateta Varoitusmerkintöjä ei tunneta / niistä ei välitetä Kemikaaleihin liittyy aiheettomia pelkoja Kemikaaliasioista vastaavat viranomaiset ovat hajallaan, viestintäyhteistyötä ei juuri ole tehty, viestintä hajallaan Resursseja aktiiviseen viestintään/ kampanjointiin ei ole osoitettu Keskeisiä yhteisiä ydinviestejä / prioriteetteja ei ole määritelty Kemikaaliasiat nousemassa median huomion keskiöön erilaiset kohut vaativat nopeaa reagointia (= erityistilanneviestintää) yleensä useammalta viranomaistaholta TAVOITTEITA Kuluttajille suunnatussa viestinnässä konkretisoidaan ja yksinkertaistetaan kemikaalitietoa ja löydetään siihen sopivia viestintäkeinoja (mm. infografiikka, mobiilisovellukset, videot) Osallistutaan ja ohjataan kemikaaleihin liittyvää keskustelua valittujen pääviestien mukaiseen suuntaan Luodaan kemikaaliviestintää varten toimiva vastuuviranomaisten yhteistyöverkosto, joka toteuttaa suunnitelmallista viestintää ja kykenee reagoimaan nopeasti nouseviin mediaviestintätarpeisiin Yhteisen kemikaaliviestinnän toimenpiteet suunnitellaan vuosittain ja niille varataan resurssit Viestinnässä tunnistetaan riskiperusteisesti tärkeimmät kohderyhmät ja kohderyhmäkohtaiset viestinnän tavoitteet Yhteiselle, eri vastuutahojen viestinnälle luodaan yhteiset pääviestit Riski- ja erityistilanneviestinnän osaamista verkostossa kehitetään 2.2 KELO-ohjelman väliarvioinnin toimenpidesuositukset Tarkistettuun KELO-ohjelmaan valittiin 31 toimenpidesuositusta, joista uusia on 12. Suosituksissa mainitut toimet esitetään viidellä vaikutusalueella, jotka ovat: 1. REACH- ja CLP-asetusten tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen 2. Altistumistiedot ja seuranta 3. Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta 4. Tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen Kaikkiin näihin liittyy viestinnällisiä tavoitteita. Tähän suunnitelmaan on koottu (Liite) viestinnän näkökulmasta tärkeimmät suositukset, joissa: viestinnällä voidaan merkittävästi vaikuttaa kemikaalien aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseen on uusia ja ennen lähestymättömiä kohderyhmiä tarvitaan erityisen paljon tai uudenlaista viestintää verkoston avulla saadaan lisäarvoa ja voidaan tehostaa viestinnän vaikuttavuutta. 5. Kansainvälinen vaikuttaminen 4

7 Liitteessä luetelluista toimenpidesuosituksista keskeisimpiä ovat: Edistetään kemikaali-, kasvinsuojelu ja kosmetiikkalainsäädännön mukaisista menettelyistä saadun kemikaalitiedon siirtämistä tuotantoketjussa lopputuotteiden valmistajille ja edelleen kuluttajille asti Kannustetaan vaarallisten kemikaalien korvaamista Tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten riskinarviointia ja -hallintaa Edistetään kosmetiikan turvallista käyttöä Tämän viestintäsuunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat viranomaisten yhteistyönä tehtävälle viestinnälle. Tämän lisäksi jokainen viestintäsuunnitelman laatimiseen osallistunut taho viestii edelleen omalle vastuulleen kuuluvista asioista omien suunnitelmiensa mukaisesti. Viestintäsuunnitelman toteuttamiseen otetaan tarvittaessa mukaan viranomaisten lisäksi muitakin tahoja silloin kun se on viestin perillemenon kannalta hyödyllistä eikä se vaaranna viranomaisviestinnän uskottavuutta. Teollisuuden oma rooli kemikaalien vaaroista ja riskeistä viestittäessä on keskeinen. Pääviestit ja -periaatteet 3 Yhteisen kemikaaliviestinnän pääviestejä on kaksi, joista toinen on suunnattu yrityksille, joita kemikaalilainsäädännön vaatimukset koskevat ja toinen tavallisille kuluttajille. Toiminnanharjoittajille korostetaan kilpailuetuja ja taloudellisia hyötyjä, joita vaarallisten kemikaalien korvaamisella voidaan saavuttaa. Kansalaisviestinnässä tuodaan esiin omien valintojen merkitystä kemikaalialtistumisen sekä ympäristön kuormituksen vähentämisessä. Lisäksi kehotetaan luottamaan viranomaisinformaatioon. Varovaisuusperiaatetta tuodaan esiin viestinnässä. Tunne kemikaalisi ja velvoitteesi! Kemikaaliriskien hallinta on yrityksille kannattavaa toimintaa. AMMATILLISET KOHDERYHMÄT Kuluttaja voi valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa omaan ja ympäristön kemikaalialtistumiseen. Kuuntele viranomaistietoa! KULUTTAJAT/KANSALAISET 5

8 Pääviestejä tuodaan esiin kaikessa viestinnässä. Yhteinen viestintä noudattaa myös pääperiaatteita, joiden mukaan kemikaaliviestintä on selkeää - Viestinnän keinoin yksinkertaistetaan ja tieteellisyyttä popularisoidaan, havainnollistetaan, visualisoidaan tai muuten muokataan viestintää kullekin kohderyhmälle ymmärrettäväksi. Kemikaaleihin liittyvä tieto on luonteeltaan tieteellistä, ja niihin liittyvä lainsäädäntö vaikeaselkoista. Kemikaaliviestinnässä keskitytään kemikaaliturvallisuuden kannalta olennaisiin asioihin. luottamusta vahvistavaa Kemikaaleihin liittyy myös aiheettomia pelkoja. Ylimääräisten pelkojen synnyttämistä voidaan välttää kertomalla myös onnistumisista ja myönteisestä kehityksestä, kemikaalien välttämättömyydestä ja hyödyistäkin - ei pelkistä riskeistä, vaaroista ja kemikaaleihin liittyvistä ongelmista. Kemikaalien vaaroja ei liioitella eikä lietsota pelkoja, vaan siltä osin kuin voidaan, pyritään lisäämään kansalaisten luottamusta siihen, että kemikaaliturvallisuus on viranomaisten hyvissä käsissä. nopeaa ja avointa Kemikaaleihin liittyvät vaarat ovat usein näkymättömiä ja myös pelottavia. Jos jokin kemikaalivaara nousee esiin esimerkiksi mediassa, ihmiset hätääntyvät helposti. Kemikaaliviestinnän verkostotoimijoiden on tällöin kyettävä nopeasti ja avoimesti ja eri kanavien kautta välittämään kansantajuista, luotettavaa tietoa tilanteesta kansalaisille ja antamaan toimintaohjeita. Erityisen tärkeää tämä on kemikaaleihin liittyvissä erityisitilanteissa. luotettavaa ja kansalaisia ohjaavaa Kun kansalaisille ja yrityksille kerrotaan kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ja riskeistä, annetaan samalla aina heille myös neuvoja ja toimintaohjeita, miten näitä riskejä voidaan vähentää tai välttää. 4 Kohderyhmät ja kanavat Kemikaaliviestinnän keskeisiä kohderyhmiä ovat niin tavalliset kuluttajat kuin kemikaaleja käyttävät yritykset. Kuluttajista erityisenä kohderyhmänä ovat kemikaaliohjelman painotusten mukaisesti nuoret ja lapsiperheet. Erityisesti pk-yrityksiin kohdennettavalla viestinnällä voidaan vähentää kemikaalien riskejä ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi kemikaaliviestintää suunnataan nanoteknologiaa hyödyntäville yrityksille ja kosmetiikan ammattikäyttäjille ja kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti käyttäville, kuten maaviljelijöille sekä puutarhan- ja urheilukentänhoitajille. Kemikaalitietoa välitetään myös poliittisille päättäjille, muille viranomaisille Suomessa ja EU:ssa sekä julkisia hankintoja tekeville organisaatioille. Taulukkoon 1 on koottu viestinnän teemoja, kanavia ja keinoja kohderyhmittäin, sekä vastuutahot kohderyhmittäin (päävastuutahot lihavoitu). 6

9 Taulukko 1 Kohderyhmä Toiminnan harjoittajat ja pk-yritykset Ammatilliset kohderyhmät Tavoite Yritykset toimivat lainsäädännön mukaan. Kemikaaliriskien hallinta on yritysten mielestä järkevää ja usein taloudellisestikin kannattavaa. Yritykset hyödyntävät ja tekevät käyttöturvallisuustiedotteita. Esimerkkejä kanavista ja keinoista monisuuntainen ja aktiivinen viestintä kemikaaliohjelman toimeenpanosta vastaavien toimijoiden kesken tiedotteet, uutiskirjeet, infotilaisuudet, KemikaaliVihi, Stoffenmanager kemikaalineuvonta.fi, työterveyshuolto, oppaat, muistilistat, laskurit, someyhteisöt (LinkedIn) Vastuutaho TTL, Tukes, STM, Avi, ELY, SYKE Nuoret työntekijät Nuoret työntekijät ymmärtävät kemikaaliturvallisuuden merkityksen. neuvonta, kampanjat, koulutusmateriaali TTL, Tukes, STM, Avi Kosmetiikan ammattilaiset Kosmeettisia valmisteita käytetään oikeaoppisesti ja haitallisimmat valmisteet on korvattu. oppaat, neuvonta, yhteistyö Teknokemian yhdistyksen kanssa, kampaamoita kiertävät tarkastukset/valvonta TTL, Tukes, STM Kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti käyttävät Kasvinsuojeulaineita käytetään kestävästi. Pistekuormitus vähenee. neuvonta, koulutus, koulutusmateriaali, tiedotteet Tukes, MMM, TTL, SYKE Nanoteknologiaa hyödyntävät yritykset Nanojen turvallinen käyttö edistyy. Nanoihin liittyvästä tutkimustyöstä kerrotaan neuvonta, oppaat, tilaisuudet, tiedotteet TTL, STM, THL, Tukes, SYKE 7

10 Kuluttajat / Kansalaiset Kohderyhmä Tavoite Esimerkkejä kanavista ja keinoista Vastuutaho Kuluttajat/kansalaiset yleisesti Kemikaalien varoitusmerkit tunnetaan ja kemikaaleja käytetään oikeaoppisesti, käyttöohjeita noudattaen ja niiden jätehuollosta huolehditaan asianmukaisesti. Valvonnan tulokset ovat kuluttajien tiedossa. Väestön kemikaalialtistuminen vähenee. tiedotteet, chatit, somekampanjat, videot, infografiikka, kilpailut, kyselytutkimukset yhteistyö sisustus- yms. lehtien kanssa, liitteet lehtiin hakukoneoptimointi Tukes, THL, SYKE Ymmärrys kemikaalien yhteisvaikutuksesta lisääntyy. Vaarallisten aineiden ympäristövaikutukset vähenevät. Kosmetiikan käyttöohjeiden noudattamisen tärkeys tiedostetaan nykyistä paremmin. Rakentamisessa ja remontoinnissa käytetään kemikaaleja oikeaoppisesti. Koulut, oppilaitokset, opettajat Opetuksessa tuodaan kemikaalit ja niiden hyödyt ja haitat sekä ympäristö-ja terveysriskit riittävästi esiin. opetusmateriaali, opettajien koulutus, some, Kemikaalivihi Tukes, THL STM, YM, TTL, SYKE, OKM Myös työturvallisuusnäkökohdat huomioidaan opetuksessa. Nuoret Käyttöohjeita noudatetaan kosmetiikassa (mm. hiusvärit, tekokynnet, ripset). Nuoret tunnistavat tatuointeihin liittyvät kemikaaliriskit. Noudatetaan nollatoleranssia kemikaalien päihdekäytössä. some, kampanjat, verkkosivustot, kysely- ja neuvontapalstat, kyselytutkimukset, oppikirjat Google-tiedon lisääminen, wikipediatieto Tukes, THL, STM Nuoret osaavat vertailla eri kosmeettisten valmisteiden riskejä toisiinsa. 8

11 Kohderyhmä Tavoite Esimerkkejä kanavista ja keinoista Vastuutaho Lapsiperheet Kodin kemikaaleja käytetään turvallisesti. Lapsien kemikaalialtistumista vähennetään. some, kampanjat, verkkosivustot, kysely- ja neuvontapalstat, kyselytutkimukset, neuvolayhteistyö Tukes, TTL (raskaus ja työaltistuminen -teeman osalta), SYKE Odottavat äidit tunnistavat kemikaalien käyttöön liittyvät riskit. Julkisia hankintoja tekevät Vaarallisten aineiden minimointi on valintakriteereinä hankinnoissa. oppaat, Hometalkoot.fi Tukes, TTL, THL, TEM, YM, SYKE Kemikaalien käyttöön erityisesti homesaneerauksissa on tarjolla riittävästi opastusta. Poliittiset päättäjät Tuodaan esille kemikaalilainsäädännön kansallisia prioriteetteja ja kehitettävää lainsäädännössä. lobbaus, tilaisuudet, esitteet STM, MMM, YM, Tukes Muut kuin ns. kemikaaliviranomaiset Suomessa ja Euroopassa Tuodaan esille kemikaaliviestinnän strategisia linjauksia. tilaisuudet, kokoukset Kaikki Toimittajat ja toimittajaopiskelijat Toimittajien ja toimittajaopiskelijoiden ymmärrys kemikaaliasioista yleensä paranee. toimittajakurssit, mediatilaisuudet, seminaarit, yhteistyöhankkeet opiskelijoiden kanssa Kaikki 9

12 5 Vastuut ja roolit Tukes koordinoi kemikaaliviestinnän verkostoa, jossa on edustajat STM:stä, MMM:stä, YM:stä, TEM:stä, aluehallintovirastosta, SYKEstä, THL:stä, TTL:stä sekä Evirasta. Kemikaaliviestintäverkosto laatii vuosittaiset kemikaaliviestinnän toimenpidesuunnitelmat. Tähän suunnitelmaan kirjataan ne kampanjat ja aiheet, joiden toteutuminen vaatii erityistä ponnistelua viranomaisilta yhdessä. Laajempiin viestintäprojekteihin määritellään toimenpidesuunnitelmassa vastuutaho, joka vetää ja toteuttaa kampanjaa sekä hankkii siihen rahoituksen. Vastuutaho voi pyytää kampanjan toteuttamiseen osanottajia tarvittaessa myös viestintäverkostosta tai ostaa ulkopuolista viestinnän osaamista. Viestintäverkoston toimintaa varten perustetaan sähköpostiryhmä, jossa mukana olevat tahot voivat jakaa kemikaaliviestintään liittyvää valmista materiaalia, seminaarikutsuja ja muuta ns. valmista materiaalia. Kemikaaliviestintäverkoston epävirallisemmaksi kanavaksi perustetaan suljettu Facebook-ryhmä, jossa voi nopeastikin vaihtaa ajatuksia kemikaaliviestintään liittyvissä asioissa. Molemmat kanavat helpottavat toimintaa myös kemikaaleihin liittyvissä viestinnän erityistilanteissa. Kemikaaliviestintäverkosto kokoontuu vuosittain. Kokouksissa käydään läpi myös kunkin osallistuvan tahon omat kemikaaliviestintäpainotukset seuraavalle vuodelle. Lisäksi tehdään toimenpidesuunnitelma seuraavan vuoden yhteiselle viestinnälle. Vuosittaisissa kokouksissa myös tarvittaessa päivitetään tätä viestintäsuunnitelmaa. Organisaatiot pitävät toisensa jatkuvasti ajan tasalla oppimielessä hyödyllisistä kokemuksistaan kemikaaliviestinnässä. Kemikaalineuvottelukunta KENK seuraa kemikaaliviestintäverkoston toimintaa, käsittelee viestintäsuunnitelman ja saa tiedoksi vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat, joihin se voi esittää kommentteja ja muutostoiveita. 6 Resurssit Kemikaaliviestintää toteutetaan ja rahoitetaan pääsääntöisesti osana kunkin organisaation perustoimintaa. Näyttävimpiin ja kustannuksiltaan suurimpiin yhteiskampanjoihin voidaan hakea erillistä projektirahoitusta. Joissain tapauksissa kampanjoita voidaan toteuttaa myös yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, jolloin yhteistyökumppanit voivat osallistua kustannuksiin. Sopivia kumppaneita voivat olla esimerkiksi toimialojen ja kaupan alan keskusjärjestöt. Viranomaistoiminnan riippumattomuuteen on kiinnitettävä aina erityistä huomiota. Kemikaaliviestintäverkosto seuraa Suomen ulkopuolella saman aiheen parissa tehtävää työtä ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu myös pohjoismaiseen ja EU:n kemikaaliviestintäyhteistyöhön ja yhteisiin viestintäponnisteluihin. Valmiina olevia materiaaleja pyritään hyödyntämään aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Vuosittain pyritään toteuttamaan 1-2 laajempaa kampanjaa aiheista, jotka ovat ajankohtaisia. Aiheiksi pyritään valitsemaan teemoja, joista on käytössä tieteellisesti korkeatasoista tietoa. Kemikaaliviestintäverkosto seuraa vuosittaisissa kokouksissaan viestintäkampanjoiden budjettia ja tuloksellisuutta ja raportoi tuloksista myös KENKille. 10

13 Seuranta 7 Kemikaaliviestintäverkosto kokoontuu kerran vuodessa sopimaan seuraavan vuoden toimenpidesuunnitelmasta sekä käymään läpi edellisen vuoden yhteisten viestintäaktiviteettien onnistumisen ja organisaatioiden omat merkittävimmät viestintätoimenpiteet. Tukes koordinoi verkostoa ja kutsuu sen koolle. Kampanjoiden tehoa ja vaikuttavuutta seurataan kyselytutkimuksien avulla. Kyselytutkimusten tulokset käydään läpi vuosittaisissa kokouksissa ja otetaan huomioon seuraavan vuoden toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa. Toimenpidesuunnitelmaan pyritään kirjaamaan toimenpiteiden lisäksi myös mittareita, joilla voidaan seurata viestinnän onnistumista. Termien selityksiä Biosidi Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjuntaaineet, teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten kiinnittymisenestoaineet. Biosidivalmisteet jaetaan 22 eri valmisteryhmään käyttötarkoituksensa mukaan. CLP 2010 voimaan tullut EU-asetus, jonka tavoitteena on yhtenäistää kemikaalien varoitusmerkintöjä Euroopassa ja globaalistikin (CLP = Classification, Labelling and Packaging). KELO Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma, jonka tavoitteena minimoida kemikaaleista Suomessa aiheutuvat haitalliset vaikutukset osana Johannesburgin YK:n huippukokouksen tavoitteiden saavuttamista. Vuoteen 2020 ulottuva ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 2003 ja sitä päivitettiin Kemikaali Alkuaineita, niiden muodostamia yhdisteitä sekä eri yhdisteiden seoksia. Vaarallisina kemikaaleina pidetään sellaisia, jotka voivat elimistöön tai ympäristöön jo vähäisinä määrinä joutuessaan aiheuttaa haittoja. Kemikaalivihi Kemikaalivihi on vapaamuotoinen verkosto kemikaalien turvallisesta käytöstä työpaikoilla. KENK KENK eli Kemikaalineuvottelukunta on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva neuvottelukunta, joka seuraa ja edistää kemikaalivalvontaa ja viranomaisten välistä poikkihallinnollista yhteistyötä, valvonnan toimeenpanoa sekä kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevaa tutkimusta. Kemikaalineuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki kemikaalivalvonnan kannalta keskeisimmät viranomaiset sekä kaupan, teollisuuden, työntekijöiden, tutkimuslaitosten ja eräiden kansalaisjärjestöjen edustajat. REACH 2007 voimaan tullut EU-asetus, jonka tavoitteena on parantaa terveyden- ja ympäristönsuojelua kemikaalien aiheuttamia vaaroja vähentämällä. Asetus velvoittaa yritykset rekisteröimään kemikaalit, kokoamaan niistä perustiedot ja arvioimaan niiden riskit. Asetuksessa ohjeistetaan myös kemikaaleihin liittyvistä lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä perustetaan Euroopan kemikaalivirasto ECHA. (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Stoffenmanager Kemikaaliriskien hallintaan kehitetty verkkopohjainen työkalu, jota on käytetty yli 10 vuoden ajan useissa Euroopan maissa. Suomenkielinen version laatimiseen ovat osallistuneet Työterveyslaitos, VTT sekä Itä-Suomen yliopisto Työsuojelurahaston rahoituksella. Stoffenmanger tarjoaa apua mm. työpaikkojen työturvallisuuslain mukaisten kemikaaliriskinhallinta-velvoitteiden täyttämiseen, REACH-velvoitteiden noudattamiseen, nanomateriaalien riskinhallintaan sekä riskeistä kommunikoimiseen työpaikoilla. Varovaisuusperiaate YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (1992) varovaisuusperiaate määriteltiin oikeutena toimia, vaikka tieteellinen näyttö jostakin ilmiöstä ei vielä ole sitova, jos seuraukset ilmiöstä ovat vakavia tai palautumattomia. 11

14 Liite KELO-ohjelman viestinnällisesti keskeisimmät toimenpidesuositukset Toimenpidesuositus Edistetään REACH- ja CLP-asetusten (viestintäsuunnitelmassa koko kemikaali-, kasvinsuojeluaine- ja kosmetiikkalainsäädännön) mukaisista menettelyistä saadun kemikaalitiedon siirtymistä tuotantoketjussa lopputuotteiden valmistajille ja edelleen kuluttajille asti Kannustetaan vaarallisten kemikaalien korvaamista Selvitetään väestön kemikaalialtistumista Viestinnällinen päätavoite Tunne kemikaalisi ja velvoitteesi! Yrittäjät tuntevat kemikaalilainsäädännön ja noudattavat sitä Työntekijät tietävät kemikaaleihin liittyvät riskit ja osaavat välttää niitä. Yritykset tietävät, mitä kemikaaleja ne saavat käyttää mihinkin tarkoitukseen (=tunnistetut käytöt). Kuluttajat tuntevat varoitusmerkinnät sekä toimivat niiden ja käyttöohjeiden mukaan. Kuluttajat tunnistavat, missä kaikkialla on vaarallisia kemikaaleja ja niitä ei käytetä turhaan eikä väärin. Yritykset ymmärtävät, että vaarallisten kemikaalien korvaaminen voi olla tuottavaa toimintaa ja että ympäristöstä ja kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen on kilpailutekijä. Ihmiset luottavat, että kemikaalilainsäädäntö toimii ja vaaralliset kemikaalit karsiutuvat markkinoilta. Kuluttajat tunnistavat, missä kaikkialla on vaarallisia kemikaaleja ja miten niille altistutaan. Riskiryhmässä olevat tunnistavat kuuluvansa siihen. Kuluttajat osaavat suhteuttaa kemikaalin käytön oman terveytensä kannalta ja toimivat sen mukaan. Esimerkkejä viestinnän teemoista ja sisällöistä Kemikaalilainsäädännön käyttöohje yrityksille. Tavoitteena tehdä kemikaalilainsäädäntöön liittyvät vaatimukset tutuiksi ja lisätiedon hankkiminen helpoksi. Käyttöturvallisuustiedotteiden suomentaminen /käyttöohjeet: Miten käyttöturvallisuustiedotetta luetaan ja hyödynnetään?. Varoitusmerkintöjen ja käyttöohjeiden merkitys kuluttajakemikaaleissa. KENK- päivittää kemikaalilainsäädäntöesitteen. Tiedotetaan hyvistä vaarallisten kemikaalien korvaamiskäytännöistä. Kemikaalit kotitalouksissa. Neuvoja, miten voi itse vähentää omaa ja ympäristön kemikaaleille altistumista. Ohjeita homesaneerauksia tekeville yrityksille: tavoitteena on saada kemikaalien käyttö homesaneerauksissa hallintaan. Tiedotetaan kasvisuojeluaineiden kestävän käytön kansallisesta toimeenpano-ohjelmasta (NAP). Hyviä esimerkkejä siitä, miten työympäristö ja ympäristöasioiden hyvä hallinta on edistänyt yritysten toimintaa ja myös päinvastaisia tapauksia. Tiedotetaan kemikaalien kielloista, rajoituksista ja lupamenettelyistä. Älä käytä kemikaalia näin -kampanja. Nostetaan esiin vaarallisten kemikaalien tyypillisiä, vaarallisia käyttökohteita riskiryhmillä. Kerrotaan, miten asiat voi tehdä toisin. Viestintää varoitusmerkintöjen ja käyttöohjeiden merkityksestä. Kampanjoita riskiryhmiin kuuluviksi tunnistetuille. Lainsäädännön onnistumisista viestiminen. Esimerkiksi kuinka onnistuttiin pääsemään eroon vaarallisimmista raskasmetalleista/ aineista kuluttajille myytävissä kemikaaleissa tai miten altistuminen jollekin tietylle aineelle on vähentynyt. Jaetaan tietoa altistusmistavoista. 12

15 Toimenpidesuositus Tehostetaan vaarallisten aineiden ympäristöseurantoja Selvitetään altistumista ja kehitetään riskinhallintaa työpaikoilla Viestinnällinen päätavoite Kuluttajat ja yritykset tietävät, miten heidän käyttämänsä kemikaalit päätyvät ympäristöön ja vaikuttavat siihen ja terveyteen. Yritykset ja viranomaiset tietävät vakavimman vaaran aiheuttavat kemikaalialtistumiset. Esimerkkejä viestinnän teemoista ja sisällöistä Lainsäädännön onnistumiset. Miten muuttuva lainsäädäntö, esim. kiellot ja rajoitukset on parantanut elinympäristön tilaa. Viestitään ympäristöpitoisuuksien trendeistä. Viestitään seurantatiedon tarpeesta. Tunne kemikaalisi - vältä vaara! Viestitään Suomessa työpaikoilla vakavinta vaaraa aiheuttavista kemikaaleista ja kerrotaan, miten niiden aiheuttamia riskejä voidaan hallita. Tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten riskinarviointia ja -hallintaa Kehitetään riskien arviointi- ja hallintamenetelmiä kemikaalien yhteisvaikutuksista Edistetään nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten tutkimusta sekä riskinarviointia ja -hallintaa tuotannossa ja käytössä sekä jätevaiheessa. Edistetään hormonitoimintaan vaikuttaviksi tunnistettujen aineiden aiheuttamien riskien arvioimista ja vähentämistä Pk-yritykset ymmärtävät ja hallitsevat kemikaalien aiheuttamat riskit. Työterveyshuolto tunnistaa vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät riskit (altistuminen, tapaturmat). Pk-yritykset hyödyntävät olemassa olevaa informaatiota, välineitä ja asiantuntijoita riskinarvioinnissa ja -hallinnassa. Yritykset suhtautuvat myönteisesti kemikaalien turvalliseen käyttöön ja tunnistavat siihen liittyvät hyödyt. Ihmiset tietävät, että kemikaalien yhteisvaikutuksia tutkitaan. Kuluttajat pitävät viranomaisia avoimina tiedon antajina, vaikka kovin paljon varmaa ei voida vielä sanoa. Ihmisille kerrotaan avoimesti siitä, mitä ei tiedetä ja mitä jo tiedetään. Ihmiset tietävät, että nanomateriaaleja ja hormonitoimintaa häiritseviä aineita tutkitaan. Ihmiset tietävät, että nanomateriaalit ovat heterogeeninen ryhmä, kaikki eivät ole vaarallisia, osa on. Nanoja käyttävät yritykset tietävät, mikä on nanojen turvallista käyttöä. Kansalaiset ja yritykset pysyvät ajan tasalla siitä, mitä hormonitoimintaa häiritsevistä aineista tiedetään ja miten niitä säädellään. Korvaa vaaralliset kemikaalit, imago paranee ja voit säästää rahaa! Motivoidaan yrityksiä kemikaalien turvalliseen käyttöön (laskuri yrityksille, kuinka paljon voi säästää, jos välttää yhdenkin ammattitaudin). Stoffenmanager-työpaikkojen kemikaaliriskinhallinnan välineenä. Työterveyshuolto työnantajan tukena. Tavoitteena on, että myös työterveyshuolto tunnistaa vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät riskit (altistuminen, tapaturmat). Tulevaisuudessa Stoffenmanager tarjoaa tähän tukea. Kemikaalivihi-verkosto auttaa. (verkosto tarjoaa tietoa kemikaalien turvallisesta käytöstä työpaikoilla) Viestitään tutkimusten ja säädösten etenemisestä sekä yhteisvaikutusten merkityksestä ihmiselle ja luonnolle. Viestitään siitä, miten yhteisvaikutuksia työpaikoilla arvioidaan (kohteena työterveyshuollot ja muut asiantuntijat). Mikä on nanomateriaali, mitkä kemikaalit ovat hormonitoimintaa häiritseviä? Luonnosta havaittu selvimmät merkit hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaarallisuudesta. Toisaalta e-pillereiden ja hormonikorvaushoitojen käyttö on suhteellisen yleistä viestinnän keinoin suhteutetaan tilannetta. Nanomateriaalien turvallinen käyttö yrityksissä. Viestintää tutkimustuloksista ja uusista säädöksistä. 13

Luonnos 8.11.2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA

Luonnos 8.11.2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA Luonnos 8.11.2013 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 Johdanto 2 2 Viestinnän tavoitteet 2 2.1 Yleiset kemikaaliviestinnän

Lisätiedot

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö 21.11.2016 Biosidivalmisteiden käytön valvonta Työsuojeluviranomainen, KemL 10 valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö Rakennusmateriaalien haitalliset aineet 11.10.2017 Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö 3 4 5 Kemikaaleista kiertotaloudelle aiheutuvia haasteita Tarvitaan riittävät tiedot, jotta

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet 4.11.2015 Nanomateriaalien määritelmän päivitys Nykyinen määritelmä (v. 2011): Nanomateriaali tarkoittaa luonnollista,materiaalia, sivutuotemateriaalia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? ESITYKSEN SISÄLTÖ EU:n kasvinsuojeluaineasetus voimaan Kestävän käytön puitedirektiivi

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2012-00385 YSO Nurmi Eeva(YM) 27.11.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission asetusluonnos Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) biosidimaksuista U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala 11.1.2012 Työryhmän työn tavoitteet Arvioidaan kansallisen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 05.02.2013 Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma Pauliina Laitinen Ylitarkastaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sisältö 1. Lainsäädännön

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia

Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -ohjelma (RISKY) RAJAUS: elin- ja työympäristö, YMPÄRISTÖTERVEYS MOTIVAATIO: suuri osa ympäristötekijöiden aiheuttamista sairauksista on ehkäistävissä Tavoitteet

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset 2015- Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Työterveyslaitos Ilmatieteen laitos Suomen ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valtion

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa

Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja ympäristöperäisten riskien torjunta, SOTERKOseminaari 8.10.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys

REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys 1 REACH, kemikaalilainsäädännön merkitys neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä STM terveysosasto 2 REACH-asetusehdotus tausta ja tarve pääasiallinen sisältö ja idea valmisteluvaihe valmistautuminen EY KEMIKAALIEN

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖSSÄ Sari Karjomaa Teknokemian Yhdistys ry Puhtausalan Esimies- ja asiantuntijapäivät 19.1.2017 www.teknokemia.fi @Teknokemia @SKarjomaa Esityksen sisältö Teknokemian Yhdistys

Lisätiedot

Biosidiasetuksen käytännön haasteet yrityksille. Mistä neuvoja?

Biosidiasetuksen käytännön haasteet yrityksille. Mistä neuvoja? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Terhi Kuljukka-Rabb Koulutuspäivä 10.4.2013 Biosidiasetuksen käytännön haasteet yrityksille Mistä neuvoja? Aiheet Hakemusten toimittamisen työkalut Biosidilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus, 10.2.2015 Miksi Nanoturvallisuus-teema? Teollisten nanomateriaalien tekniikkapotentiaali

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Nuorten aikuisten terveys-, hyvinvointija työhön osallistumisen erojen kaventaminen -ohjelma (NUORA) NUORA Nuorten aikuisten ohjelmassa

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Ramate- seminaari 7.11. 2017 Erityisasiantuntija Sirje Stén 1 2 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun

Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.12.2014 Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun Ylitarkastaja Pauliina Laitinen Sisältö Kasvinsuojeluneuvojan tärkein tehtävä Integroidun kasvinsuojelun yleiset

Lisätiedot

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN? Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Hannu Kiviranta

Lisätiedot

Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä. Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille

Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä. Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille 25.9.2017 Haitta-aineet Vesiympäristölle vaaralliset ja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

YHTEISELLÄ ÄÄNELLÄ TULEVAISUUDEN RAVINNEKIERRÄTYS TUTUKSI. Anna Toppari Viestintäasiantuntija MARAHYÖTY II, Luonnonvarakeskus Raki Foorum 16.5.

YHTEISELLÄ ÄÄNELLÄ TULEVAISUUDEN RAVINNEKIERRÄTYS TUTUKSI. Anna Toppari Viestintäasiantuntija MARAHYÖTY II, Luonnonvarakeskus Raki Foorum 16.5. YHTEISELLÄ ÄÄNELLÄ TULEVAISUUDEN RAVINNEKIERRÄTYS TUTUKSI Anna Toppari Viestintäasiantuntija MARAHYÖTY II, Luonnonvarakeskus Raki Foorum 16.5.2017 MITÄ ON VAIKUTTAVUUS VIESTINNÄSSÄ? Julkisuuden jalostumista

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA KÄYTÄNTÖÖN 1.1.2014 C:\Users\Omistaja\Documents\Konsultointi\KASVINSUOJELUKOULUTUS\2012 Uusi koulutus\mmma_7_2012.pdf MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - kansallinen materiaalitehokkuusohjelma Ohjelman tavoite ja puitteet Yritysten työkalujen kehittäminen Erja Fagerlund TEM Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki Irmeli Vuoriluoto, työympäristöasiantuntija, Tehy ry Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille 8.4.2013 Glo Hotel Art, Hki Ryhmän jäsenenä toimiminen ja

Lisätiedot