PORIN KOULUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KOULUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016"

Transkriptio

1 PORIN KOULUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 PORIN KOULUTOIMEN TOIMINTA-AJATUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. TAVOITETILA VUODELLE 2016 Vuonna 2016 Pori on maakunnan johtava yleissivistävän opetuksen keskus, jonka tehtävänä on oppilaan hyvän oppimisen turvaaminen. Kaupungin kouluverkko vastaa kaupunkiyhteisön tarpeita ja sen välityksellä tarjotaan monipuoliset opetuspalvelut. Oppilaiden osallisuustoiminta on vakiintunut. Koulutoimessa toimii osaava henkilöstö, jonka ammattitaidosta huolehditaan jatkuvalla koulutuksella ja työhyvinvointiin liittyvillä toimilla. Kouluympäristöt ovat terveellisiä ja turvallisia ja niiden toimivuus on turvattu suunnitelmallisilla investoinneilla. Yhteistyö muiden hallintokuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimii. KOULUTOIMEN TAHTOTILA Porilaisil lapsil ja nuoril halutaa tarjot kattavat koulu- ja opetuspalvelut. Koulutoime henkilöstö o ammattitaitost ja se työhyvinvoinnist ja jatkokoulutuksest o huolehrittu. Oppimine tapahtuu turvallisis ja terveellisis opetustilois. Koulutuksee kohdistetut resurssit o yli maa keskiarvo, samoi ku oppimistuloksekki. Porilaiset nuoret sijoittuu perusopetukse jälkee hyvi jatko-opintoihi ja heill o eres hyvä elämä. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET profiloituminen lasten ja nuorten kaupunkina kattava ja monipuolinen koulutustarjonta hyvä oppiminen terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT PORIN KOULU AJASSA MUKANA VAIKUTTAVUUS 2. Hyvä oppiminen 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi PROSESSIT 1. Toimiva kouluverkko 4. Hyvät oppimisympäristöt TALOUS 5. Tuottavuuden parantaminen OSAAMINEN 3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 6. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö TOIMENPITEET Seuraavassa kriittiset menestystekijät on purettu toimenpiteiksi. Toimenpiteet kuvaavat keskeisiä toimintoja, joiden avulla kriittisen menestystekijän toteutuminen varmistetaan. Toimenpiteille on määritelty suunnittelujaksolle tavoitetasot Niiden tulee olla mitattavissa joko laadullisesti tai määrällisesti. Toimenpiteiden ja tavoitetasojen toteutumista seuraamalla tiedämme, kuinka hyvin kussakin kriittisessä menestystekijässä ja strategisessa painopisteessä on onnistuttu. Toimenpiteiden ja tavoitetasojen jäljessä oleva merkintä (KV) tarkoittaa valtuuston strategiaohjelmassa asettamaa tavoitetta.

2 TOIMENPITEET TAVOITETASO Toimiva kouluverkko 1.1. Kouluverkon tarkastelu Perusopetuksen lähikoulualueiden joustava määrittely Toimivien lukiokokonaisuuksien muodostuminen Kouluverkkosuunnitelman ylläpito 1.2. Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen 2. Hyvä oppiminen Yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen lisääminen Alueellisen lähiopetuksen turvaamien 7-9 lk:lla Yhtenäisen perusopetuksen koulujen lisääminen Erityisopetuksen rakenteiden vahvistaminen duaalimallin pohjalta 2.1. Opetussuunnitelman kehittäminen Arviointi Uuteen opetussuunnitelmatyöhön valmistautuminen Uuden tuntijaon vaikutusten ennakointi Lukiostrategian hyväksyminen ja toteutus Porilaisen kulttuuriops:n hyväksyminen Koulujen ja lukioiden kestävän kehityksen ohjelmien laadinta Tietotekniikan opetuskäytön lisääminen ja strategian päivittäminen Yhtenäiskoulujen ops:n päivittäminen Englanninkielisen opetuksen laajentaminen 1-sarjaiseksi Mamu-opetuksen suunnitelma Kieliohjelman päivittäminen Suomi 2. kielenä ops Toiminnan itsearviointi Oppimistulosten seuranta ja arviointi Vanhemmille ja opiskelijoille suunnatut arviointikyselyt Opetussuunnitelmatyön arviointi Alueellinen koulujen vertaisarviointi Lukioon siirtyvien oppilasarvioinnin seuranta Laatukriteerien käyttöönotto 3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 3.1. Henkilöstön osaamisen kohottaminen Oma henkilöstökoulutusjärjestelmä Yhteinen täydennyskoulutus Karhukuntien ja Rauman kanssa Johtamiskoulutus Henkilöstön info-koulutukset 3.2. Työhyvinvointi Omat tukipalvelut Työhyvinvointikoulutus vuosittain Henkilöstön yhteistilaisuuksien järjestäminen Säännölliset kehittämiskeskustelut Henkilöstön työtyytyväisyyden mittaaminen Koulujen työhyvinvointisuunnitelmat Varhaisen puuttumisen ohjelman toteutus Kouluhuoltopalveluiden kehittäminen Hallintopalveluiden kehittäminen Palveluiden tuottaminen kaupunkiseudulla Opetusteknologiakeskuksen aseman vahvistaminen tietotekniikan osaajana 3.4. Rekrytointi Ajantasalla oleva henkilöstösuunnitelma Ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön palkkaaminen Oman henkilöstön rekry-suunnitelma

3 4. Hyvät oppimisympäristöt 4.1. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö 4.2. Oppimisympäristöjen monipuolisuus ja viihtyvyys 5. Tuottavuuden parantaminen Koulujen perusparannus turvataan Koulujen piha-alueiden kehittäminen Koulujen ilmastointien parantaminen Koulujen liikennejärjestelyjen parantaminen Koulukuljetusten turvallisuuden edistäminen Kalustuksen parantaminen Muunneltavien oppimisympäristöjen lisääminen Hankerahoituksen hyödyntäminen Tietotekniikkalaitteistojen lisääminen ja parantaminen 5.1. Investointitarpeiden määrittely Tukipalveluiden tehostaminen Opetustuntimäärien riittävä määrä Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö II-asteen koulutusyhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö Oma investointisuunnitelma Yhteistyö Teknisen palvelukeskuksen kanssa Epätarkoituksenmukaisten opetustilojen karsiminen Ulkoisten tukipalveluiden hinnoittelun seuranta Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa Omat opetusteknologian palvelut Omat kouluhuoltopalvelut Lähiopetuksen turvaaminen Ikäluokkien pienenemisen aiheuttaman opetustuntien tarpeen määrittely Opetustuntimäärien jako osittain tarvepohjaisesti Erikoisluokkatoiminnan kokonaissuunnittelu Pienluokkatoiminnan jatkaminen Seudullisten koulu- ja lukioratkaisujen seuranta ja ennakointi Kaksoistutkinto-opintojen toteuttaminen Nivelkohtayhteistyö (pk lukio ammatillinen) Oppilaiden koulupudokkuuden seuranta Satakunta Sports Academyn toiminnan vakiinnuttaminen Vanhempien tapaamiset nivelvaiheissa Säännölliset vanhempainillat Yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa Wilma-hallintojärjestelmän hyödyntäminen 6.3. Koulu alueensa toimintakeskuksena 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi Yhteistyö lähitoimijoiden kanssa Koulujen kerhotoiminnan lisääminen yhdessä 3. sektorin kanssa Koulujen iltis-toiminta Koulutilojen kouluajan ulkopuolisen käytön hallittu lisääminen Työväenopiston kumppanuus 7.1. Toimiva oppilashuolto Omat oppilashuoltopalvelut Oppilashuoltopalveluiden tarjonta seudullisesti Yhteistyö kehittäminen Perusturvan kanssa Ennaltaehkäisevän työotteen lisääminen Kaupungin oppilashuoltoryhmän toimivuus Oppilaiden vakiintunut osallisuustoiminta 7.2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Ennaltaehkäisevä työ painopisteenä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Terveyskyselyjen analysointi ja hyödyntäminen kouluilla

4 Osallistumien Kiva-koulu hankkeeseen Hyvis-hankkeen edistäminen Turvallisuussuunnitelman ajantasaisuus KOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMAT Koulut laativat omat toimintasuunnitelmansa, jotka perustuvat koulun opetussuunnitelmaan, koulutoimen toimintasuunnitelmaan ja koulun oman toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan pohjalta tehtyyn kriittisten menestystekijöiden määrittelyyn. Koulujen uudet toimintasuunnitelmat laaditaan vuoden 2010 aikana. Ohjelmat sisältävät kriittisten menestystekijöiden määrittelyn, toimenpiteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudelle Koulujen toimintasuunnitelmat noudattelevat samaa muotoa kuin koulutoimen toimintasuunnitelma. Koulutasolla vuosittaisen työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä määritellään vuosittaiset tavoitetasot eri toimenpidekokonaisuuksille tavoite ja tuloskorttien (liitteenä malli) muodossa. Koulutoimen hallinto laatii vuosittaiset tavoite- ja tuloskorttinsa koulutoimen vuosittaisen talousarvion yhteydessä tapahtuvaa tavoitteenasettelua hyväksi käyttäen. TAVOITE- JA TULOSKORTTI Koulutoimen hallinto sekä koulut laativat vuosittain omat tuloskorttinsa (malli liitteenä), jossa ne esittävät vuosittaiset toimenpiteensä, jotka perustuvat koulutoimen strategisiin painopistealueisiin, kriittisiin menestystekijöihin, vuosittaisiin budjettitavoitteisiin sekä oman toiminnan pohjalta tehtyyn tavoitemäärittelyyn. Toimenpiteet konkretisoidaan tavoitetasoiksi ja niille määrätään mittarit sekä vastuuhenkilöt. Mittareiden konkreettisuuteen ja toteutumisen arvioitavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tavoitetasojen määrittely perustuu seuraaviin BSC näkökulmiin: Vaikuttavuus Talous Prosessit Osaaminen Tavoite- ja tuloskortissa nimetään kriittiset menestystekijät ja asettaan niille painoarvot joiden yhteissummaksi tulee 100. Kriittinen menestystekijä kirjoitetaan näkyviin taulukon yläosaan ja se voi sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Tulospalkkioon vaikuttavat toimenpiteet esitetään tummennettuina ja niiden painoarvojen yhteissummaksi tulee kyseiselle kriittisen menestystekijän kohdalle määritelty summa. Muut tuloskorttiin merkityt toimenpiteet ohjaavat toimintaa ja muodostavat hallinnon ja koulun vuosittaisen tavoitteiston eikä niille aseteta painoarvoja. Kaikille toimenpiteille asetetaan tavoitetasot sekä vastuuhenkilö. Sellaiset toimenpiteet ja tavoitetasot, jotka riippuvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä merkitään KV ja KH. Tavoitetason toteutumista arvioidaan mittarilla, jonka hallinto ja koulu laatii yhdessä esimiehensä johdolla. Koulujen tavoite- ja tuloskorttien arviointi toteutetaan työsuunnitelmien yhteydessä mennessä. Hallinto arvioi omien tavoitteidensa toteutumista vuosittain mennessä. Tulosyksikön tulospalkkioprosentti muodostuu painoarvon toteutumien (tummennetut toimenpiteet) yhteen lasketusta summasta. Jos yhteenlaskettu summa jää alle viidenkymmenen ei tulospalkkion maksamiseen ole edellytyksiä. KOULUTOIMEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI PERUSTEET POL 21 2 mom. ja LL 16 2 mom.: "Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin"

5 SiVM: "Tämä itsearviointi pitää sisällään sekä oppilaitostason että koulutuksen järjestäjätason, erityisesti kuntatason, arvioinnin. TARKOITUS Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata perusopetuslain ja lukiolain tarkoituksen toteuttamista ja tukea Koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä (POL 21, LL 16 ). Arviointitoiminnan avulla tuotetaan tietoa koulun ja koulutuksen järjestäjän tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointitietoa hyödynnetään uudessa tavoitteenasettelussa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Arviointitoiminta tarjoaa koulujen henkilöstölle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä koulun eri sidosryhmille mahdollisuuden olla mukana koulun toiminnan järjestämisessä, johon kuuluu sekä suunnittelu, toteutus että arviointi. KÄSITTEET Kunta-arviointi: Koulutuksen järjestäjän suorittama arviointi koulutuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Koulun itsearviointi: Koulun suorittama omien tavoitteidensa saavuttamisen arviointi. Toimintasuunnitelma: Arviointityö edellyttää toimintasuunnitelmia sekä koulutuksen järjestäjältä että kouluilta. Nämä ohjelmat mahdollistavat tavoitepohjaisen arvioinnin. PAIKALLISEN ARVIOINTITYÖN ORGANISOINTI Koulut Koulut vastaavat itse oppimistulosten arvioinnista ja osallistuvat tarvittaessa valtakunnallisiin otantaperusteisiin oppimistulosten arviointiin kohdistuviin kokeisiin. Koulut voivat hyödyntää yhteisiä kuntakohtaisia ja eri ainejärjestöjen kokeita. Lisäksi koulut tekevät yhteistyötä oppimistulosten arviointien vertailussa. Koulujen työn itsearviointiin osallistuvat henkilöstö, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Myös muita työtä arvioivia ryhmiä tulee voida käyttää. Koulujen edellisen vuoden toiminnan arviointi kootaan ns. työsuunnitelman (POA 9, LL 3 ) yhteydessä syyskuussa. Koulutoimi Koulutoimen eri toimintayksiköt vastaavat oman arviointinsa tuottamisesta. Koulutusvirasto tuottaa vuosittain tarvittavan määrällisen vertailutiedon esim. tuntikertymät, taloudelliset tunnusluvut yms. sekä laatii koulutoimen kokonaisarvioinnin. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet arvioinnin toteuttamiselle määritellään vuosittaisissa tavoitteenasettelussa, jonka pohjana on koulutoimen toimintasuunnitelma ja jonka suorittaa koulutuslautakunta budjettitavoitteita määritellessään. ARVIOINTIIN PERUSTUVIEN JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN Koulutoimenjohtaja laatii yhteenvedon ja arviointiraportin edellä esitettyjen arviointipalautteiden pohjalta. Raportointipalautteilta edellytetään laadinta-vaiheessa tulkinnallista tarkastelua. Raportti ei sisällä tietoja, jotka voivat vahingoittaa yksittäistä koulua tai henkilöä. Raportti liitetään osaksi koko kaupungin koulutuksen arviointiraporttia. Raportin pohjalta julkistetaan ne keskeiset tiedot, joilla on yleistä merkitystä. Julkistamisesta päättää koulutoimenjohtaja. LIITE Tavoite ja tuloskorttimalli

6 PERUSOPETUS / LUKIOKOULUTUS TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2008 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 7. Oppilaiden hyvinvointi TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ TAVOITETASO MITTARI PAINOARVON TOTEUTUMA Toimiva oppilashuolto Helmi Huoleton Veli Ponteva Sisko Sulava Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen Tommi Toipilas Katri Kiva Topi Turva Oppilaiden vakiintunut osallisuustoiminta Turvallinen koulupäivä Koulun yhteishengen edistäminen Terveyskyselyjen analysointi ja hyödyntäminen Osallistutaan Kiva koulu hankkeeseen Turvallisuussuunnitelman ajantasaisuus Järjestetty 5 luokkakokousta ja 2 koulukohtaista kokousta Osallistuttu 2 kaupungin oppilasparlamenttiin Ohjeet kiusaamisen ehkäisemiseksi käsitelty luokissa Kiusaamiskysely kerran lukukaudessa Järjestetty ystävänpäivätapahtuma 1-2 luokan oppilaille määrätty kummioppilaat Terveyskyselyiden pohjalta valittu 3 hyvinvointia edistävää toimenpidettä Kiva koulu hankkeen toimenpiteet toteutettu koululla Henkilöstö koulutettu Koulutus opettajille ja oppilaille järjestetty Ringa Ropo Hyvis-hankkeen toteutus koululla Kaikilla luokilla liikuntasuunnitelmat Välituntiliikuntatapahtumia 3 viikossa

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI Haapajärven kaupunki Sivistyspalvelut JÄRJESTÄJÄTASON LAADUN ARVIOINTI Perusopetuslaki 21 velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot