SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO"

Transkriptio

1 TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, Turku puh fax SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA RYHMÄTUNNUS / TUTOROPETTAJA NÄYTTÖAIKA NÄYTTÖYMPÄRISTÖ ARVIOIJAT: TYÖNANTAJAN EDUSTAJA TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA NIMI AMMATTI OPETUSALAN EDUSTAJA

2 2 ARVIOINNIN KOHDE: 1. HOITO- JA HUOLENPITOPROSESSI JA KUNTOUTUS ASIAKKAAN/ POTILAAN HOITO- JA HUOLENPITOPROSESSI Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Luo hoitosuhteen eri ikäisiin ja kulttuuritaustaltaan erilaisiin ihmisiin heidän tarpeidensa mukaan Luo asiakaslähtöisen hoitosuhteen erilaisissa toimintaympäristöissä Luo asiakaslähtöisen hoitosuhteen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä, vaikka uusissa ja haasteellisissa hoitosuhteissa tarvitsee vielä ohjausta ja tukea Ei vielä pysty luomaan asiakaslähtöistä hoitosuhdetta Tulkitsee, ymmärtää ja käyttää sanallista ja sanatonta viestintä Osaa tulkita ja käyttää sanallista ja sanatonta viestintää Osaa pääsääntöisesti tulkita ja käyttää sanallista viestintää. Tarvitsee ohjausta sanattoman viestin tulkinnassa Viestintätaidoissa merkittäviä puutteita Tukee työssään asiakkaan/ potilaan voimavaroja, vahvuuksia ja elämän mielekkyyttä Tunnistaa asiakkaan/ potilaan voimavaroja ja vahvuuksia sekä pyrkii työssään tukemaan niitä Asiakkaan/ potilaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen on satunnaista Ei tunnista asiakkaan/ potilaan voimavaroja ja vahvuuksia eikä kykene tukemaan niitä Laatii ja käyttää hoitosuunnitelmaa/ hoito- ja palvelusuunnitelmaa yhdessä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa Osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja käyttää sitä Käyttää työryhmän jäsenenä hoito- ja palvelusuunnitelmaa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä Ei hahmota hoitoja palvelusuunnitelmaa eikä pysty hyödyntämään sitä työssään Tuntee jonkin hoitotyön teoreettisen mallin, soveltaa ja käyttää mallia sairaanhoito- ja huolenpitotyössä Tuntee jonkin hoitotyön teoreettisen mallin ja osaa käyttää sitä sairaanhoito- ja huolenpitotyössä Pystyy ohjattuna käyttämään jotakin hoitotyön teoreettista mallia käytännön sairaanhoitoja huolenpitotyössä Ei osaa käyttää hoitotyön teoreettista mallia käytännön sairaanhoito- ja huolenpitotyössä Käyttää tietouttaan anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta ja niihin liittyviä latinankielisiä termejä asiakkaan/ potilaan hoidossa Tuntee ihmiskehon rakenteen sekä toiminnan pääpiirteissään ja tietää, mitä muutoksia sairaudet aiheuttavat elimistössä Tuntee ihmiskehon rakenteen sekä toiminnan pääpiirteissään Merkittäviä puutteita tiedoissa ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta

3 3 Tuntee yleisimmät taudinmäärityskeinot ja tutkimusmenetelmät ja ohjaa asiakaita/ potilaita näissä Tuntee yleisimmät taudinmäärityskeinot ja tutkimusmenetelmät pääpiirteissään ja pystyy ohjaamaan asiakkaita/ potilaita näissä Tuntee yleisimpiä taudinmäärityskeinoja ja tutkimusmenetelmiä ja pystyy ohjattuna ohjaamaan asiakkaita/ potilaita näissä Yleisimpien taudinmäärityskeinojen ja tutkimusmenetelmien tuntemisessa merkittäviä puutteita eikä osaa ohjata asiakkaita/ potilaita näihin liittyvissä asioissa Tietää tavallisimpien sairauksien (sis.kir., neurol., ihosair., syövän) aiheuttamat muutokset elimistön toiminnassa ja hyödyntää tätä tietoa työssään Hyödyntää työssään tietoutta tavallisimmista sairauksista ja niiden aiheuttamista muutoksista Hyödyntää työssään tietoutta tavallisimmista sairauksista ja niiden aiheuttamista muutoksista, vaikka joskus perustelussa esiintyy pieniä puutteita Tiedot tavallisimmista sairauksista ja niiden aiheuttamista muutoksista ovat puutteelliset olennaisilta osiltaan Auttaa asiakasta/ potilasta, jolla on mielenterveysongelmia hyödyntäen työssään tietoa yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä Auttaa asiakasta/ potilasta, jolla on mielenterveysongelmia Auttaa työryhmän jäsenenä mielenterveysasiakasta Välttelee mielenterveysasiakkaan kohtaamista Havainnoi, tulkitsee ja dokumentoi itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/ potilaan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia Havainnoi, tulkitsee ja dokumentoi moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/ potilaan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia Havainnoi ja dokumentoi moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/ potilaan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia Havainnoi ja dokumentoi potilaan/asiakkaan tilaa ja sen muutoksia puutteellisesti Ottaa työssään huomioon sairauksien ja elämänmuutosten aiheuttamat erityistarpeet ja toteuttaa sairaanhoitoa ja huolenpitoa niiden mukaan Tunnistaa sairauksien ja elämänmuutosten aiheuttamia erityistarpeita ja pyrkii toteuttamaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa niiden mukaan Kykenee ohjattuna tunnistamaan sairauksien ja elämänmuutosten aiheuttamia erityistarpeita ja toteuttamaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa niiden mukaan Ei tunnista sairauksien ja elämänmuutosten aiheuttamia erityistarpeita Neuvoo itsenäisesti asiakasta/ potilasta ja hänen läheisiään kotiutukseen kuuluvissa keskeisissä asioissa ja tarvittaessa ohjaa heidät jatkohoitoon Huolehtii tiedon siirtymisestä hoitoketjun mukana Neuvoo asiakasta/ potilasta kotiutukseen kuuluvissa keskeisissä asioissa ja mahdolliseen jatkohoitoon sekä muihin palveluihin hakeutumisessa Neuvoo asiakasta/ potilasta kotiutukseen kuuluvissa asioissa annettujen ohjeiden mukaan Ohjaa työryhmän jäsenenä asiakkaan/ potilaan muihin palveluihin ja jatkohoitoon Ei osaa neuvoa asiakasta/potilasta kotiutukseen kuuluvissa asioissa Osaa ohjata asiakkaita/ potilaita hankinnoissa, kulutuksessa, kierrätyksessä ja jätehuollossa kestävän kehityksen mukaisesti Osaa ohjata asiakkaita/ potilaita hankinnoissa, kulutuksessa, kierrätyksessä ja jätehuollossa kestävän kehityksen mukaisesti Ohjattuna pystyy ohjaamaan asiakkaita/ potilaita hankinnoissa, kulutuksessa, kierrätyksessä ja jätehuollossa Ei osaa ohjata asiakkaita/ potilaita hankinnoissa, kulutuksessa, kierrätyksessä ja jätehuollossa

4 HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 4

5 5 ARVIOINNIN KOHDE: 1.2. KUNTOUTUMISEN EDISTÄMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Osallistuu työryhmän jäsenenä asiakkaan/ potilaan kuntoutustarpeen määrittelyyn ja toteuttaa kuntoutussuunnitelmaa Toteuttaa kuntoutussuunnitelmaa työryhmän jäsenenä ja kannustaa asiakasta/potilasta omatoimisuuteen Toteuttaa kuntoutussuunnitelmaa työryhmän jäsenenä ja kannustaa asiakasta/ potilasta omatoimisuuteen Kuntoutussuunnitelman hyödyntäminen on puutteellista Osallistuu asiakkaan/ potilaan kuntoutukseen oman työalueensa asiantuntijana moniammatillisen työryhmän jäsenenä Havainnoi liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä avustaa ja ohjaa asiakasta/ potilasta annettujen ohjeiden mukaan Osaa havainnoida liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä ja avustaa potilasta/asiakasta Ohjaa ja auttaa asiakasta/ potilasta kuntoutussuunnitelman mukaisissa liikeharjoituksissa Ei pysty ohjaamaan asiakasta/potilasta kuntoutumistilanteissa Osaa ohjata apuvälineiden käytössä sekä perustella niiden merkityksen toimintakyvyn edistämisessä Osaa ohjata asiakasta/potilasta apuvälineiden käytössä Käyttää apuvälineitä (mm. ortopediset ja viestinnän apuvälineet) ja ohjaa asiakasta/ potilasta niiden käytössä annettujen ohjeiden mukaan Ei osaa käyttää apuvälineitä Tukee toiminnallaan asiakkaan/ potilaan motivaatiota kuntoutua Tukee toiminnallaan asiakkaan/potilaan motivaatiota kuntoutua Tukee asiakkaan/ potilaan motivaatiota Ei pysty tukemaan asiakkaan/potilaan motivaatiota kuntoutua Edistää asiakkaan/ potilaan aktiivisuutta, harrastuksia ja virkistäytymistä sekä sosiaalisia suhteita Tukee asiakkaan/potilaan sosiaalisia suhteita ja virkistäytymistä Tukee asiakkaan/ potilaan sosiaalisia suhteita ja virkistäytymistä Jättää huomiotta asiakkaan/potilaan sosiaaliset suhteet ja virkistäytymistarpeen HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

6 6 ARVIOINNIN KOHDE: 2. SAIRAANHOITO JA KOTIHOITO 2.1. SAIRAANHOITO Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Soveltaa aseptista tietouttaan sairaanhoidon toimenpiteissä Toimii aseptisesti sairaanhoidollisissa toimenpiteissä Toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti sairaanhoidon toimenpiteissä, vaikka uusissa ja yllättävissä tilanteissa tarvitsee vielä ohjausta ja tukea Aseptisessa toiminnassa on puutteita Hallitsee infektiosairauksien varotoimet, eristämisen ja suojaeristämisen käyttäen hyväksi mikrobiologian tietopohjaa Osaa ohjata asiakasta/ potilasta ja hänen läheisiään em. asioissa Hallitsee infektiosairauksien varotoimet, eristämisen ja suojaeristämisen Hallitsee annettujen ohjeiden mukaan infektiosairauksien varotoimet, eristämisen ja suojaeristämisen Infektiosairauksien varotoimissa, eristämisessä ja suojaeristämisessä on vakavia puutteita Seuraa potilaan/ asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja dokumentoi havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti Seuraa potilaan/ asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä, dokumentoi ja tiedottaa havainnoistaan Seuraa nestetasapainon häiriöistä kärsivää potilasta, dokumentoi ja tiedottaa potilaan tilasta moniammatilliselle työryhmälle Ei osaa tarkkailla asiakkaan/ potilaan nestetasapainoa Avustaa ja ohjaa potilasta/ asiakasta eritystoiminnan vakavissa häiriöissä ja sairaustiloissa Avustaa potilasta/ asiakasta eritystoiminnan häiriöissä ja sairaustiloissa Avustaa ohjattuna potilasta/ asiakasta eritystoiminnan häiriöissä ja sairaustiloissa Ei pysty avustamaan potilasta/ asiakasta eritystoiminnan häiriöissä ja sairaustiloissa Hoitaa avannepotilasta ja ohjaa potilaan itsehoitoa Hoitaa avannepotilasta Hoitaa annettujen ohjeiden mukaan avannepotilasta Ei pysty hoitamaan avannepotilasta Hallitsee potilaan/asiakkaan virtsatiekatetroinnin Hallitsee potilaan/ asiakkaan virtsatiekatetroinnin Hallitsee ohjattuna potilaan/ asiakkaan virtsatiekatetroinnin Ei hallitse potilaan/ asiakkaan virtsatiekatetrointia Auttaa potilasta/asiakasta vakavissa uni- ja valverytmin häiriöissä hyödyntäen tietoa uni- ja valverytmistä ja sen merkityksestä potilaan/ asiakkaan hyvinvointiin Auttaa potilasta/asiakasta uni- ja valverytmin häiriöissä Ymmärtää uni- ja valverytmin merkityksen potilaan/ asiakkaan hyvinvointiin Auttaa opastettuna asiakasta/ potilasta unija valverytmin häiriöissä (unettomuus ja uniapnea) Ei ymmärrä uni- ja valverytmin merkitystä potilaan hyvinvointiin eikä kykene auttamaan näiden häiriöissä

7 7 Havaitsee kivun ja auttaa sen helpottamisessa Havaitsee kivun ja työryhmän jäsenenä auttaa sen helpottamisessa Ohjattuna huomioi kipua ja auttaa sen helpottamisessa Ei tunnista kivun ilmenemismuotoja eikä osaa auttaa sen helpottamisessa Hoitaa hengityselinten ja verenkiertoelimistön sairautta ja syöpää sairastavaa potilasta/ asiakasta Osaa auttaa hengityselinten ja verenkiertoelimistön sairautta ja syöpää sairastavaa potilasta/asiakasta Auttaa opastettuna potilasta/ asiakasta hengitysvaikeuksissa Hallitsee ohjattuna verenpainepotilaan seurannan Ei osaa hoitaa potilasta/ asiakasta hengitysvaikeuksissa Ei osaa havainnoida potilaan/ asiakkaan verenpainetta Toimii työryhmän jäsenenä elvytystilanteissa Toimii työryhmän jäsenenä elvytystilanteissa Toimii työryhmän jäsenenä elvytystilanteissa Ei osaa toimia elvytystilanteissa Ihon ja hygienian hoito: Havainnoi ja arvioi ihon kuntoa, tunnistaa ihonhoidon erityistilanteita sekä hoitaa haavoja ja ihon infektiosairauksia (esim. ruusu, märkärupi, vyöruusu ja sieni) Tarkkailee ihon kuntoa sekä hoitaa haavoja ja ihon infektiosairauksia (esim. ruusu, märkärupi, vyöruusu ja sieni) Hoitaa annettujen ohjeiden mukaan puhtaita ja infektoituneita haavoja Hoitaa ohjattuna ihon infektiosairauksia (esim. ruusu, märkärupi, vyöruusu ja sieni) Ei kykene hoitamaan haavoja tai ihon infektiosairauksia Huolehtii potilaan/ asiakkaan tehostetusta suu- ja jalkahygieniasta huomioiden eri sairauksien erityisvelvoitteet ja tilanteet Huolehtii potilaan/ asiakkaan tehostetusta suu- ja jalkahygieniasta Huolehtii potilaan/ asiakkaan tehostetusta suu- ja jalkahygieniasta, vaikka uusissa ja yllätyksellisissä tilanteissa tarvitsee vielä ohjausta ja tukea Ei pysty huolehtimaan potilaan/ asiakkaan tehostetusta suu- ja jalkahygieniasta Vuodepotilaan hoito: Hallitsee vuodepesun yksin ja työryhmän jäsenenä sairaanhoidon erityistilanteissa Työryhmän jäsenenä hallitsee vuodepesun sairaanhoidon eritystilanteissa Tekee ohjattuna tarkkailu- ja hoitolaitteissa olevan potilaan vuodepesun (esim. lonkkamurtuma) Ei hallitse vuodepesua sairaanhoidon erityistilanteissa Aktiivisella toiminnallaan ehkäisee vuodekomplikaatioita ja ohjaa potilasta ehkäisemään omatoimisesti niitä Perustelee toimintaansa ammatillisella tiedolla Ehkäisee toiminnallaan vuodekomplikaatioita ja osaa perustella toimintansa Ehkäisee ohjattuna vuodekomplikaatioita ja tietää liike- ja asentohoidon merkityksen niiden ehkäisyssä Ei tunne liike- ja asentohoidon merkitystä vuodekomplikaatioiden ehkäisyssä eikä ohjattunakaan kykene toimimaan vuodekomplikaatioita ehkäisevästi

8 8 Kirurgisen potilaan hoito: Hallitsee leikkaukseen valmentavan ja leikkauksen jälkeisen hoidon niin, että pystyy toimimaan omaa hoitajaa korvaavana hoitajana yksilövastuisessa hoitotyössä Pystyy osallistumaan kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheisiin hyödyntäen anatomian ja fysiologian tietopohjaa Hallitsee leikkaukseen valmentavan ja leikkauksen jälkeisen hoidon niin, että pystyy toimimaan omaa hoitajaa korvaavana hoitajana yksilövastuisessa hoitotyössä Kykenee perustelemaan toimintansa Hallitsee leikkaukseen valmentavan ja leikkauksen jälkeisen hoidon niin, että pystyy toimimaan omaa hoitajaa korvaavana hoitajana yksilövastuisessa hoitotyössä Leikkaukseen valmentavassa ja leikkauksen jälkeisessä hoitotyössä on vakavia puutteita Huomioi iän mukaiset erityispiirteet kirurgisessa hoitotyössä Tietää iän mukaiset erityispiirteet kirurgisessa hoitotyössä Tietää keskeisimmät iän mukaiset erityispiirteet kirurgisessa hoitotyössä Ei tiedosta potilaan/ asiakkaan iän merkitystä kirurgisen potilaan hoitotyössä Kuolevan ihmisen hoito: Tuntee saattohoidon, osaa hoitaa ja tukea kuolevaa ihmistä ja vastata hänen tarpeisiinsa Osallistuu työryhmän jäsenenä saattohoitopotilaan hoitoon Osallistuu ohjattuna saattohoitopotilaan hoitoon Valmiudet hoitaa ja tukea kuolevaa ihmistä puuttuvat Hallitsee omat tunteensa kyetäkseen antamaan kuolevalle aikaansa ja ymmärrystään Toimii ammatillisesti saattohoitotilanteessa Toimii ammatillisesti saattohoitotilanteessa Ei kykene toimimaan ammatillisesti saattohoitotyössä Tukee kuolevan ihmisen läheisiä surutyössä Huomioi kuolevan ihmisen läheiset Ohjattuna huomioi kuolevan ihmisen läheiset Välttelee kuolevan ihmisen läheisten kohtaamista HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

9 9 ARVIOINNIN KOHDE: 2.2. RAVITSEMUS Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Ohjaa asiakasta/ potilasta terveelliseen ja monipuolisen ravitsemukseen eri sairaustiloissa Ohjaa asiakasta/ potilasta terveelliseen ravitsemukseen Tietää terveellisen ravitsemuksen merkityksen eri sairaustiloissa Vähättelee ravitsemuksen merkitystä eri sairaustiloissa Selvittää kotihoidossa olevan asiakkaan/ potilaan ruokavalion ja - tottumukset sekä huolehtii hänen ravitsemuksestaan huomioiden eri kulttuurien erityispiirteet ja uskonnolliset näkökohdat Selvittää kotihoidossa olevan asiakkaan/ potilaan ruokavalion ja - tottumukset ja valmistaa hänen tarpeidensa mukaista ruokaa pyrkien huomioimaan eri kulttuurien erityispiirteet ja uskonnolliset näkökohdat Selvittää kotihoidossa olevan asiakkaan/ potilaan ruokavalion ja tottumukset ja valmistaa hänen tarpeidensa mukaista ruokaa Ei osaa huolehtia asiakkaan/potilaan ravitsemuksesta Tunnistaa eri asiakasryhmien ravitsemuksen erityispiirteet (esim. vanhukset, syöpä- ja mielenterveysasiakkaat) sekä osaa ohjata ja neuvoa heitä Tunnistaa eri asiakas/potilasryhmien ravitsemuksen erityispiirteet Tunnistaa eri asiakasryhmien ravitsemuksen erityispiirteet (vanhukset, syöpä- ja mielenterveysasiakkaat) ja toimii saamiensa ohjeiden mukaan Jättää huomioimatta asiakkaan/ potilaan ravitsemuksen erityspiirteet Osaa soveltaa tietoa erityisruokavalioista kotihoidossa ja valmistaa ravinnon, käsitellä sen asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja ottaa huomioon esteettiset näkökohdat Huolehtii asiakkaan/ potilaan erityisruokavalion toteutumisesta ja ruokailutilanteen miellyttävyydestä Huolehtii asiakkaan/ potilaan erityisruokavalioista (diabetes, kohti, keliakia, laktoosiintoleranssi) hoitosuunnitelman mukaan Toimii huolimattomasti asiakkaan/ potilaan erityisruokavalion noudattamisessa Käsittelee ravinnon asiakkaalle/ potilaalle sopivaan muotoon, avustaa häntä ruokailussa tarpeen mukaan sekä ohjaa ruoan valmistuksen ja ruokailun apuvälineiden käytössä Käsittelee ravinnon asiakkaalle/ potilaalle sopivaan muotoon ja avustaa häntä ruokailussa tarpeen mukaan Käsittelee ravinnon asiakkaalle/ potilaalle sopivaan muotoon Ei huomioi asiakkaan/ potilaan ruokailun esteitä Tarkkailee ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita (letkuruokinta, gastrostooma ja laskimonsisäinen nestehoito) Osallistuu asiakkaan/ potilaan hoitoon ravitsemuksen erityistilanteissa Avustaa ravitsemuksen erityistilanteissa (letkuruokinta, gastrostooma ja laskimonsisäinen nestehoito) annettujen ohjeiden mukaan Ei osaa toimia ravitsemuksen erityistilanteissa

10 HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 10

11 11 ARVIOINNIN KOHDE: 2.3. LÄÄKEHOITO Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Tuntee ja soveltaa työssään lääkehuoltoa ja hoitotarvikkeita koskevaa säädöstöä Tuntee lääkehuoltoa ja hoitotarvikkeita koskevan säädöstön Tuntee lääkehuoltoa ja hoitotarvikkeita koskevan säädöstön Lääkehuollon ja hoitotarvikkeita koskevaa säädöstön tuntemisessa on vakavia puut- Käsittelee ja annostelee lääkkeitä oikein ja turvallisesti kotona ja laitoksessa ottaen huomioon työsuojelun ja asiakkaan/ potilaan turvallisuuden Käsittelee ja annostelee lääkkeitä oikein ja turvallisesti kotona ja laitoksessa Käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeitä annettujen ohjeiden mukaisesti kotona ja laitoksessa niin, että asiakkaan/ potilaan hoitoturvallisuus ei vaarannu teita Vaarantaa asiakas- / potilasturvallisuuden epäasianmukaisella lääkehoidon toteuttamisella Hallitsee sairaanhoidossa käytettävän lääkehoidon terminologian ja sekä tärkeimmät lääkkeenantotavat Hallitsee sairaanhoidossa käytettävän lääkehoidon laskutoimitukset Hallitsee pääpiirteissään sairaanhoidossa käytettävän lääkehoidon termino-logian ja tärkeimmät lääkkeenantotavat Hallitsee sairaanhoidossa käytettävän lääkehoidon laskutoimitukset Hallitsee koti- ja laitoshoidossa käytettävät lääkkeenantomuodot (p.o., rect., inhalaatio, s.c., i.m.) Hallitsee sairaanhoidossa käytettävän lääkehoidon laskutoimitukset Ei pysty antamaan lääkettä asianmukaisella tavalla Tekee virheitä lääkehoidon laskutoimituksissa Tietää oman vastuunsa lääkehoidossa ja toimii yhteistyössä muiden siitä vastaavien kanssa Tietää oman vastuunsa lääkehoidossa ja toimii yhteistyössä muiden siitä vastaavien kanssa Tietää oman vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa Ei tiedä omaa vastuutaan lääkehoidossa Hyödyntää lääkehoidossa tietouttaan tavallisimmista sairaanhoito- ja huolenpitotyössä käytettävistä lääkkeistä ja käyttää sitä ohjatessaan asiakkaita/ potilaita Hyödyntää lääkehoidossa tietouttaan tavallisimmista sairaanhoitoja huolenpitotyössä käytettävistä lääkkeistä Hyödyntää lääkehoidossa tietouttaan tavallisimmista sairaanhoitoja huolenpitotyössä käytettävistä lääkkeistä Ei pysty käyttämään lääkehoidon tietoutta hyväkseen työssään Hallitsee tavallisimpien lääkkeiden vaikutukset ja yhteisvaikutukset, tunnistaa yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset ja tarkkailee näitä Tiedottaa ja dokumentoi asiakkaan/ potilaan lääkehoitoon liittyvät havaintonsa Hallitsee tavallisimpien lääkkeiden vaikutukset, tunnistaa yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset ja tiedottaa havainnoistaan työryhmän jäsenille Tarkkailee yleisimpiä lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutuksia ja tiedottaa niistä työryhmän jäsenille Jättää huomiotta lääkkeiden haittaja sivuvaikutusten tarkkailun

12 12 Neuvoo ja ohjaa asiakasta/ potilasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä ja lääkehoidon toteutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä itsehoitolääkkeiden käytössä Ohjaa asiakasta/ potilasta lääkkeiden käytössä ja lääkehoidon toteutukseen liittyvissä kysymyksissä Ohjaa asiakasta/ potilasta ohjeiden mukaisessa lääkkeiden käytössä ja lääkehoidon toteutuksessa sekä kertoo lääkkeiden väärinkäytön vaaroista Jättää varmistamatta asiakkaan/ potilaan lääkkeiden ohjeenmukaisen käytön HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

13 13 ARVIOINNIN KOHDE: 2.4. KOTIHOITO Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Hyödyntää työssään tietoa kotihoidon historiasta, arvopohjasta ja tavoitteista ja osaa perustella kotihoidon merkityksen tulevaisuuden hoitomuotona Tuntee kotihoidon tavoitteet ja merkityksen tulevaisuuden hoitomuotona. Tuntee kotihoidon tavoitteet Ei tunne kotihoidon tavoitteita Ohjaa asiakkaita/ potilaita kotihoitoa tukevissa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä asiakkaitten tarpeitten mukaisesti Ohjaa asiakasta/potilasta kotihoitoa tukevien palveluiden käytössä Ohjaa asiakasta/ potilasta kotona ja tuntee kotihoidon järjestäjät Ei tunne sosiaalija terveyspalveluiden sisältöä Hyödyntää työssään kotihoitoon liittyviä sosiaalitekniikan alueita (asuinympäristöön liittyvä, itsenäistä suoriutumista tukeva ja työntekijän tekniikka) Tuntee itsenäistä suoriutumista edistäviä apukeinoja Tuntee itsenäistä suoriutumista edistäviä apukeinoja Ei tunnista eikä osaa työssään käyttää kotihoitoon liittyviä sosiaalitekniikoita Soveltaa tietouttaan sairauksista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kotihoidossa Käyttää tietouttaan sairauksista, terveydestä ja hyvinvoinnista kotihoitotyössään Hyödyntää työryhmän jäsenenä tietojaan sairauksista sekä terveydestä ja hyvinvoinnista kotihoidossa Tietous sairauksista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä on vähäistä Tukee asiakkaita vaikeissa riippuvuusongelmissa ja ohjaa heidät tarvittaessa jatkohoitoon Tukee ja ohjaa riippuvuusongelmaista asiakkaita Kohtaa työssään riippuvuusongelmaisia ihmisiä sekä opastaa heitä työryhmän jäsenenä Välttelee riippuvuusongelmaisen ihmisen kohtaamista Ottaa työssään huomioon asiakkaan/ potilaan sosiaaliset verkostot ja tuntee perhekeskeisen työskentelyn perusteet Osallistuu perhekeskeiseen työskentelyyn ja hyödyntää työssään asiakkaan sosiaalisia verkostoja Hyödyntää työryhmässään asiakkaan/ potilaan omais- ja viranomaisverkostoja Ei tunnista asiakkaan sosiaalisen verkoston merkitystä työssään Työskentelee eri kulttuureja ja uskontoja edustavien asiakkaiden/ potilaiden kotona huomioiden ao. kulttuurin ja uskonnon erityispiirteet toiminnassaan Työskentelee eri kulttuureja ja uskontoja edustavien asiakkaiden/ potilaiden tunnistaen ao. kulttuurin ja uskonnon erityispiirteitä Työskentelee eri kulttuureja ja uskontoja edustavien asiakkaiden/ potilaiden kotona Välttelee työskentelemistä maahanmuuttajaasiakkaiden / - potilaiden kotona Osaa tukea omaishoitajia ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan Osaa tukea omaishoitajia Osaa ohjattuna tukea omaishoitajia Ei osaa tukea omaishoitajia

14 14 Auttaa, opastaa ja tukee asiakkaan/ potilaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa Tukee ja auttaa asiakasta/ potilasta elämänhallinnassa ja itsenäisessä selviytymisessä Auttaa asiakasta/ potilasta elämänhallinnassa ja itsenäisessä selviytymisessä Ei tue toiminnallaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä Huolehtii kodin puhtaanapidosta, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä Osallistuu kodin puhtaanapitoon sekä turvallisuuden ja viihtyisyyden luomiseen Huolehtii ohjeiden mukaan asiakkaan/ potilaan kotihoidossa kodin puhtaanapidosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta Vähättelee puhtaanapidon merkitystä kotihoitotyössään HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

15 15 ARVIOINNIN KOHDE: 3. TYÖNTEKIJÄNÄ SAIRAANHOITO JA HUOLENPITOTYÖSSÄ Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Noudattaa vaitiolovelvollisuutta Noudattaa vaitiolovelvollisuutta Noudattaa vaitiolovelvollisuutta Vaitiolovelvollisuuden noudattamisessa on puut- Tukeutuu työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperustaan ja ammattieettisiin periaatteisiin Tuntee sosiaali- ja terveysalan arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet Tuntee sosiaali- ja terveysalan arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet pääpiirteissään teita Merkittäviä puutteita sosiaali- ja terveysalan arvoperustan ja ammattieettisten periaatteiden tuntemisessa Suhtautuu asiakkaaseen/ potilaaseen kunnioittavasti huomioiden hänen itsemääräämisoikeutensa ja valinnanvapautensa Suhtautuu asiakkaaseen/ potilaaseen kunnioittavasti huomioiden hänen itsemääräämisoikeutensa ja valinnanvapautensa Suhtautuu asiakkaaseen/ potilaaseen kunnioittavasti huomioiden hänen itsemääräämisoikeutensa ja valinnanvapautensa Suhtautuminen asiakkaaseen/ potilaaseen epäkunnioittavaa Asiakkaan/ potilaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden huomioimisessa puutteita Huomioi ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaansa sen pohjalta itsenäisesti Vastaa asiakkaan/ potilaan tarpeisiin huomioiden ihmisen kokonaisvaltaisuuden Ottaa toiminnassaan huomioon ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja vastaa asiakkaan/ potilaan tarpeisiin, vaikka uusissa ja yllättävissä tilanteissa tarvitsee vielä ohjausta ja tukea Ei kykene hahmottamaan asiakkaan/ potilaan kokonaisvaltaisuutta työnsä lähtökohdaksi Ottaa vastuun työstään ja omaa selkeän näkemyksen siitä, kuinka itsenäisesti hän sen voi organisoida Ottaa vastuun työstään ja pyrkii organisoimaan sitä itsenäisesti Ottaa vastuun työstään Vastuun ottaminen omasta työstä on puutteellista Toimii omahoitajana yksilövastuisessa hoitoja huolenpitotyössä Toimii omahoitajana yksilövastuisessa hoitoja huolenpitotyössä Toimii yksilövastuisessa hoitotyössä omahoitajaa korvaavana hoitajana Ei kykene toimimaan omahoitajaa korvaavana hoitajana Toimii vastuualueensa tuntevana, yhteistyökykyisenä tiimin jäsenenä ja omahoitajana väestövastuisessa tai aluevastuisessa asiakastyössä Toimii yhteistyökykyisenä tiimin jäsenenä väestövastuisessa ja aluevastuisessa asiakastyössä Toimii ohjattuna väestövastuisessa tai aluevastuisessa asiakastyössä Ei kykene toimimaan tiimin jäsenenä väestövastuisessa tai aluevastuisessa hoitotyössä

16 16 Toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä Pystyy toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä Pystyy toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä Ei kykene toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä Ratkaisee itsenäisesti sekä yhdessä toisten kanssa näkemyksiään perustellen, erityisesti työelämään ja omaan ammattialaan liittyviä arvoja normiristiriitoja Osallistuu työelämään ja omaan ammattialaan liittyvien arvo- ja normiristiriitojen ratkaisemiseen ja osaa perustella näkemyksensä Osallistuu työelämään ja omaan ammattialaan liittyvien arvo- ja normiristiriitojen ratkaisemiseen Ei kykene esittämään näkemyksiään työelämään ja omaan ammattialaan liittyvien arvo- ja normiristiriitojen ratkaisemisessa tai vetäytyy tällaisista tilanteista Tuntee ja hyödyntää erilaisia virallisia ja epävirallisia yhteistyöverkostoja Tuntee erilaisia virallisia ja epävirallisia yhteistyöverkostoja ja pyrkii hyödyntämään niitä Tuntee erilaisia virallisia ja epävirallisia yhteistyöverkostoja Ei tunne virallisia tai epävirallisia yhteistyöverkostoja Tekee aktiivisesti päätöksiä ja ratkaisee lähihoitajan työssä eteen tulevia ongelmia Tekee päätöksiä ja ratkaisee lähihoitajan työssä eteen tulevia ongelmia Tekee päätöksiä ja ratkaisee työssä eteen tulevia ongelmia, vaikka uusissa ja yllättävissä tilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea Välttelee lähihoitajan työssä eteen tulevien ongelmien käsittelyä Hankkii aktiivisesti lisätietoa, ohjausta ja tukea ratkaisuilleen Hankkii lisätietoa, ohjausta ja tukea ratkaisuilleen On kiinnostunut hankkimaan lisätietoa, ohjausta ja tukea ratkaisuilleen Ei osoita kiinnostusta lisätiedon ja ohjauksen hankkiimiseen Tuntee oman osaamisensa mahdollisuudet ja rajat Tunnistaa osaamisensa mahdollisuudet ja rajat Tunnistaa osaamisensa mahdollisuudet ja rajat Epärealistinen käsitys omasta osaamisesta Kykenee kriittiseen itsearviointiin, oman persoonallisuuden ja ammattitaidon kehittämiseen Kykenee ammatilliseen itsearviointiin Pyrkii ammatilliseen itsearviointiin, mutta se jää melko kapeaalaiseksi Ammatillinen itsearviointi on niukkaa ja/tai epärealistista Ottaa vastaan ja pyytää palautetta ja ohjausta sekä käyttää niitä hyväksi ammatillisessa kehittymisessään Pystyy käsittelemään työpaineita ja uupumusta ja edistää jaksamistaan Ottaa vastaan ja pyytää palautetta ja ohjausta Pystyy pääsääntöisesti käsittelemään työpaineita ja uupumusta ja edistämään työssä jaksamista Ottaa vastaan palautetta työstään Käyttää työterveyshuollon, työsuojelun ja työnohjauksen tarjoamaa tukea työssä jaksamisessa, vaikka tarvitsee vielä ajoittain ohjausta Ei kykene ottamaan vastaan palautetta työstään Ei tunne työterveyshuollon, työsuojelun ja työnohjauksen tarjoamia tukitoimia työssä jaksamiseen

17 17 Osaa ergonomisesti oikean työtekniikan Osaa ergonomisesti oikean työtekniikan Osaa ergonomisesti oikean työtekniikan Ergonomisissa työtavoissa vakavia puutteita Torjuu terveysvaaroja ja haittoja Torjuu keskeisiä terveysvaaroja ja -haittoja Tunnistaa keskeiset terveysvaarat ja haitat ja tietää, kuinka niitä voidaan torjua Ei tunnista keskeisiä terveysvaaroja ja haittoja eikä niiden torjuntakeinoja Tietää paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja toimii niiden mukaisesti Toimii paloturvallisesti Toimii paloturvallisesti Jättää huomiotta paloturvallisuustekijät työssään Tunnistaa tapaturmien uhkatekijät ja osaa torjua niitä hoitotyössä Tietää tapaturmariskejä ja osaa torjua niitä hoitotyössä Osaa torjua tapaturmia kotihoidossa (esim. kaatumis-, putoamis- ja myrkytystapaturmat) Ei huomaa ilmeisiä tapaturmariskejä kotihoidossa Toimii rakentavasti vaikeissakin tilanteissa, osaa hallita uhkaavia tilanteita ja tarvittaessa suojella itseään ja muita vaarassa olevia Pyrkii toimimaan rakentavasti uhkaavissa tilanteissa ja osaa tarvittaessa suojella itseään ja muita vaarassa olevia Kykenee tarvittaessa suojelemaan itseään ja muita vaarassa olevia Ei kykene toimimaan uhkaavassa tilanteessa Valitsee hoito- ja kulutustarvikkeet elinkaarianalyysin mukaan Tuntee elinkaarianalyysin ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti Tietää, kuinka hoito- ja kulutustarvikkeiden valinta voidaan tehdä elinkaarianalyysin mukaisesti Elinkaarianalyysin mukainen toiminta on tuntematonta Osaa laatia informatiivisen ja persoonallisen työhakemuksen Osaa laatia informatiivisen työhakemuksen Osaa laatia työhakemuksen Työhakemuksen laatimisessa merkittäviä puutteita Osaa laatia työsopimuksen Osaa laatia työsopimuksen Osaa laatia työsopimuksen Työsopimuksen laatimisessa merkittäviä puutteita Osaa jäsentää lähihoitajan työtä määrittelevät työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet Tuntee hoito- ja hoivaalan yrittäjyyttä ja omaa siihen tarvittavat perusvalmiudet Tuntee lähihoitajan työtä määrittelevät työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet Tuntee hoito- ja hoivaalan yrittäjyyttä Osaa etsiä tietoa lähihoitajan työtä määrittelevistä työehtosopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista Ei ole selvillä lähihoitajan työtä määrittelevästä työehtosopimuksesta Käyttää työssään toista kotimaista kieltä Toisen kotimaisen kielen taito riittää tavallisimmissa suullisissa ja käytännön tilanteissa selviämiseen Käyttää toista kotimaista kieltä työssään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 2 Ei ymmärrä eikä tule ymmärretyksi toisella kotimaisella kielellä

18 HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA 18

19 TUTKINNON OSA TUTKINNON OSAN SUORITTAJA KOKONAISARVIO Kiitettävä K 3 Hyvä H 2 Tyydyttävä T 1 Hylätty PERUSTELUT KOKONAISARVIOLLE Paikka ja päivämäärä Arvioijien allekirjoitukset työnantajan edustaja työntekijöiden edustaja opetusalan edustaja nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys Tiedoksi saaneena tutkinnon osan suorittaja nimen selvennys

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot