VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA"

Transkriptio

1 TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, Turku puh fax SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI VAMMAISTYÖ TUTKINNON OSAN SUORITTAJA RYHMÄTUNNUS / TUTOROPETTAJA NÄYTTÖAIKA NÄYTTÖYMPÄRISTÖ ARVIOIJAT: TYÖNANTAJAN EDUSTAJA TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA NIMI AMMATTI OPETUSALAN EDUSTAJA

2 ARVIOINNIN KOHDE: 2 1. VAMMAISTYÖN ETIIKKA JA ASEMA YHTEISKUNNASSA Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Kykenee kohtaamaan vammaisuutta ja erilaisuutta kykenee kohtamaan vammaisuutta ja erilaisuutta kykenee ohjattuna kohtaamaan vammaisuutta ja erilai- Epäammatillinen suhtautuminen vammaisuuteen ja arvostaa vammaistyötä ammattina ja arvioi eettisten periaatteiden ja vammaiskäsityksen merkitystä omissa valinnoissaan ja yleisemmin vammaistyössä arvostaa vammaistyötä ammattina ja arvioi eettisten periaatteiden toteutumista työssään suutta Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita ja vammaistyötä ohjaavia säädöksiä ja hakee apua uusissa tilanteissa erilaisuuteen Toiminta ei ole eettisesti hyväksyttävää eikä toiminta noudata vammaistyötä ohjaavia säädöksiä toimii vammaistyötä ohjaavien säädösten sekä julistusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti toimii useimmiten vammaistyötä ohjaavien säädösten sekä julistusten ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti toimii työssään asiakaslähtöisesti ja tiedostaa omia vammaisuuteen liittyviä käsityksiään, asenteitaan ja arvojaan osaa toimia vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät sekä ohjaa asiakkaat tarkoituksen mukaisen palvelun ja tuen piiriin Soveltaa tietojaan vammaiskäsityksestään ja toimii asiakaslähtöisesti. Osaa toimia vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät soveltaa tietouttaan vammaiskäsityksestä ja pyrkii toimimaan voimavaralähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain vielä tukea ja ohjausta Osaa toimia vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee sen erilaisia järjestäjiä. omat vammaisuuteen liittyvät käsitykset ja asenteet epäselviä Tuntee hajanaisesti yksittäisiä vammaispalveluja ja tukimuotoja Ottaa työssään huomioon henkilön perheen, lähiyhteisön ja hoitoyhteisön ja edistää hänen osallistumistaan yhteiskuntaan. ottaa työssään huomioon henkilön perheen, lähiyhteisön ja hoitoyhteisön Edistää työryhmän jäsenenä henkilön osallistumista lähi- ja hoitoyhteisöjen toimintaan. ei tue henkilön osallistumista lähiyhteisön toimintaan Soveltaa tietoutta eri kulttuurien suhtautu misesta vammaisuuteen monikulttuuri-

3 sessa toimintaympäristössä 3 Soveltaa historian ja nykyhetken tietoutta, tuntee ajankohtaisia vammaiskysymyksiä ja pohtii tulevaisuuden haasteita työnsä kehittämisessä pohtii ajankohtaisia vammaiskysymyksiä ja niiden merkitystä työssään Seuraa ajankohtaisia vammaiskysymyksiä ajankohtaiset vammaiskysymykset eivät kiinnosta Tuntee normalisaation, integraation ja inkluusion periaatteet palvelujen järjestämisessä ja osaa edistää niiden toteutumista Hyödyntää laatuajattelua omassa työssään ja vammaisten hoitoja palvelujärjestelmää kehitettäessä Soveltaa kestävän kehityksen periaatteita työssään ja valitsee hoito- ja kulutustarvikkeita elinkaarianalyysin mukaan Osaa soveltaa työssään normalisaation, integraation ja inkluusion periaatteita toimii vammaistyön laatuajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Osaa ohjattuna soveltaa työsssään normalisaation, integraation ja inkluusion periaatteita Toimii vammaistyön laatuajattelun ja kestävän kehityksen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain vielä tukea ja ohjausta. toimii tutuissa tilanteissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Työssä ei näy normalisaation, integraation ja inkluusion periaatteiden tunteminen Laatuajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden tuntemisessa merkittäviä puutteita ei tunne kestävän kehityksen periaatteita HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

4 ARVIOINNIN KOHDE: 4 2. VAMMAISEN KOHTAAMINEN Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ X HYLÄTTY x ASIAKKAAN TILANTEEN HAHMOTTAMINEN Kunnioittaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja ottaa ja hänen lähiyhteisönsä mukaan hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta koskeviin valintoihin ja päätöksentekoon Tukee henkilön voimavaroja ja toimii voimavaralähtöisesti ja myönteisen ihmiskäsityksen mukaisesti Kunnioittaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja ottaa ja hänen lähiyhteisönsä mukaan päätöksentekoon Tukee henkilön voimavaroja ja toimii voimavaralähtöisesti Osaa kohdata erilaisuutta ja vammaisuutta ja hyödyntää tietoutta vammautumisen muodoista ja syistä kykenee ohjattuna tukemaan henkilön voimavaroja Asiakkaan kunnioittamisessa tai tasaarvoisessa kohtelussa sekä erilaisuuden hyväksymisessä on puutteita ei tunnista voimavaroja Edistää henkilön täysivaltaisia mahdollisuuksia hyvään ja mielekkääseen elämään edistää henkilön mielekästä arkielämää Tukee henkilön mielekästä arkielämää toiminta ei tue mielekkään arkielämän toteutumista Käyttää tietouttaan vammautumisesta, vammaisuuden monimuotoisuudesta, yleisimmistä vammaisuuden muodoista ja niiden syistä sekä yleisimmistä vammaisuuteen liittyvistä lisävammoista ja sairauksista ja käyttää ja soveltaa tätä tietoa hoidossa, kasvatuksessa ja kokonaiskuntoutuksessa Osaa hyödyntää tietoutta vammautumisen muodoista ja syistä hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa ja kykenee soveltamaan tietojaan vähentääkseen tai poistaakseen näitä esteitä ja rajoituksia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuntee tavallisimpia vammaisuuden muotoja ja tukee toimintakyvyn kokonaisvaltaista kuntoutusta Toimintakyvyn käsite on epäselvä, työtä ohjaa toimenpidekeskeisyys Toiminta asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa on puutteellista LÄÄKEHOITO: Tuntee tavallisimmat vammaistyössä käytettävät lääkkeet, erityisesti psyykenlääkkeet ja niiden haitta- ja sivuvaikutukset tarkkailee tavallisimpien lääkkeiden vaikutuksia Tarkkailee henkilön lääkkeiden käyttöä ja tiedottaa havainnoistaan työryhmälle.. Osaa jakaa ja antaa vammaisten hoidossa tarvittavia lääkkeitä turvallisesti määräysten mukaan, seurata lääkkeiden vaikutuksia, mahdollisia haittaja sivuvaikutuksia ja tiedottaa havainnostaan työryhmälle. Osaa jakaa ja antaa vamaisten hoidossa käytettäviä lääkkeitä turvallisesti määräysten mukaan (p.o., s.c., rect., inh., i.m.), seurata lääkkeiden vaikutusta ja haittavaikutusta ja tidoettaa Lääkehoidon toteuttamisessa ja seurannassa on merkittäviä puutteita

5 havainnoistaan työryhmälle. 5 ohjaa ja motivoi vammaista ja hänen omaisiaan / lähiyhteisöään tarpeellisessa lääkkeiden käytössä auttaa työryhmän jäsenenä vammaista lasta, aikuisena vammautunutta henkilöä ja heidän perheitään ensitiedon saamisessa. Ohjaa ja motivoi asiakkaita ja heidän omaisiaan/ lähiyhteisöään lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyvissä asioissa Osaa työryhmän jäsenenä tukea ja ohjata vammautunutta henkilöä ja/tai hänen läheisiään ensitiedon saamisessa Osaa ohjattuna auttaa asiakkaita ja heidän omaisiaan hakemaan tietoa lääkityksestä Osaa työryhmän jäsenenä tukea vammautunutta ja/tai hänen läheisiään ensitiedon saamisessa. Epävarmuutta lääkkeiden käytön ohjauksessa käyttää tietouttaan hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä niin, että pystyy tunnistamaan vammaisuuden ilmenemismuotoja ja tietää, miten ne voidaan todeta ja millaisia tutkimusmenetelmiä on olemassa käyttää tutuissa tilanteissa tietouttaan hermoston kehityksestä, rakenteesta, toimivuudesta, toiminnasta ja häiriöistä niin, että pystyy tunnistamaan vammaisuuden ilmenemismuotoja osaa ohjattuna käyttää tietouttaan hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä niin, että pystyy tunnistamaan vammaisuuden ilmenemismuotoja ei omaa tietoutta hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta tai häiriöistä, jotta pystyisi tunnistamaan vammaisuuden ilmenemismuotoja Soveltaa kasvatuksessa, kuntoutuksessa ja hoidossa tietoutta kasvun, kehityksen ja oppimisen herkkyyskausista sekä yksilöllisen kehityksen, kasvun ja kasvatuksen kokonaisvaltaisuudesta PSYYKKISET OIREET JA TOIMINTA Osaa hyödyntää työssään tietoutta kasvun, kehityksen ja oppimisen herkkyyskausista sekä motorisesta kehityksestä yksilöllisyyden periaatetta noudattaen Osaa hyödyntää työssään tietoutta kasvun, kehityksen ja oppimisen herkkyyskausista sekä motorisesta kehityksestä ja osaa hakea apua uusissa tilanteissa puutteita eri kehityskausien tuntemisessa ja motorisen kehityksen tukemisessa Tukee lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja kehitystä tukee lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja kehitystä osaa ohjattuna tukea lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja kehitystä ei pysty tukemaan lapsen, nuoren tai aikuisen kasvua ja kehitystä Tukee henkilön mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveydellisten ongelmien syntyä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Ehkäisee ihmi- Hyödyntää työssään tietoutta yleisimmistä mielenterveysongelmista ja ennaltaehkäistä niitä ja syrjäytymistä Osaa hyödyntää työssään tietoutta yleisimmistä mielenterveysongelmista ja hakea apua uusissa tilanteissa henkilön mielenterveyden tukeminen puutteellista ja välttelee mielenterveysongelmai-

6 sen syrjäytymistä sen henkilön kohtaamista 6 Omaa valmiudet kohdata käytöshäiriöisiä, aggressiivisesti käyttäytyviä vammaisia Osaa kohdata kriisissä olevan henkilön ja tukea häntä Hallitsee väkivaltatilanteet ja osaa tarvittaessa puolustaa itseään. Hahmottaa vallankäytön ja sen rajat ja suhtautuu vammaiseen henkilöön tasaarvoisesti Pystyy toimimaan väkivaltatilanteessa ja tarvittaessa puolustaa itseään, mutta tunnistaa oman vallankäyttönsä rajat osaa kohdata kriisissä olevan henkilön Osaa työryhmän jäsenenä kohdata kriisissä olevan, käytöshäiriöisen tai aggressiivisesti käyttäytyvän ja tarvittaessa puolustaa itseään, mutta tunnistaa oman vallankäyttönsä rajat. ammatillisessa toiminnassa väkivaltatilanteissa merkittäviä puutteita, pakenee ko. tilanteita ei tunne vallankäytön rajoja SANATON VIESTINTÄ Huomioi sanattoman viestinnän, kuten ilmeet, eleet ja symbolit, ja herkistyy niiden tulkintaan Käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä, tukee henkilön mahdollisuutta tiedon välitykseen ja tiedonsaantiin Huomioi sanattoman viestinnän ja käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä Osaa tarvittaessa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä. Käyttää puhetta ainoana viestintäkeinonaan HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA ARVIOINNIN KOHDE:

7 3. YKSILÖLLINEN VAMMAISTYÖ 7 Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY X YKSILÖLLISEN VAM- MAISTYÖN LÄHTÖKOHDAT suunnittelee vammaiselle yksilöllisen hoidon ja palvelun yhdessä itsensä, hänen läheistensä ja ammatillisen henkilöstön kanssa. Osaa laatia vammaiselle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman ja ylläpitää ja arvioida sitä yhdessä työryhmän kanssa Osaa laatia vammaiselle hoito- ja palvelusuunnitelman ja ylläpitää sitä yhdessä muun työryhmän kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen osallistuminen puutteellista Suunnittelee kasvatus, kuntoutus ja tukitoimet yhdessä muun työryhmän kanssa ja osallistuu niiden toteutukseen ja arviointiin Osaa myös tarvittaessa muuttaa suunnitelmia yhdessä muun työryhmän kanssa. osallistuu kasvatus-, kuntoutus- ja tukitoimien toteutumisen arviointiin ja osaa tarvittaessa muuttaa suunnitelmia osaa tutuissa tilanteissa tarvittaessa muuttaa suunnitelmia yhdessä muun työryhmän kanssa osaa tuettuna osallistua kasvatus-, kuntoutus- ja tukitoimiin ja tarvittaessa osaa muuttaa suunnitelmia Kasvatus-, kuntoutusja tukitoimien tietämys puuttuu Arvioi henkilön toimintatarpeita ja kykyä, päivittäistä selviytymistä sekä ulkopuolisen avun tarvetta Tunnistaa muutokset yksilön toimintakyvyssä sekä arvioi ja muuttaa toimintaansa joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla Ohjaa työryhmän jäsenenä vammaista ja hänen perhettään/ lähiyhteisöään yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa ja varmistaa osaltaan palveluketjun katkeamattomuus arvioi laajasti ja monipuolisesti ja hänen perheensä / lähiyhteisönsä ulkopuolisen avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista pyrkii tunnistamaan yksilön toimintakyvyn muutoksia ja ohjaa työryhmän jäsenenä yhteis-kunnan tarjoaman tuen saannissa. Arvioi henkilön ja hänen perheensä ulkopuolisen avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja ohjaa työryhmän jäsenenä heitä yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa. Epärealistinen arvio henkilön päivittäisestä selviytymisestä ja avun tarpeesta Tiedostaa yhteiskunnan taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitys henkilön ja hänen perheensä / lähiyhteisönsä elinoloissa ja edistää osaltaan hyvin- tiedostaa yhteiskunnan taloudellisten tekijöiden merkityksen henkilön elinoloihin ja pyrkii edistämään hyvinvointia

8 8 vointia Kannustaa perheen / lähiyhteisönsä kykyä huolehtia tehtävistään ja ohjaa suhtautumaan vammaiseen myönteisesti Tukee toiminnallaan henkilön perhettä / lähiyhteisöä selviytyämään arkipäivästä pyrkii toiminnallaan tukemaan henkilön perheen / lähiyhteisön arkipäivän selviytymistä Ei toimi yhteistyössä henkilön lähiyhteisön kanssa Soveltaa kuntoutuksen menetelmiä elämänkaaren eri vaiheissa) yhdessä muun työryhmän kanssa. edistää kuntouttavalla työotteella henkilön kuntoutumista tuntee kuntouttavan työotteen periaatteet Kuntouttavan työotteen periaatteet epäselvät ELINYMPÄRISTÖ JA KODINHOITO Tukee valmiuksia itsenäiseen, ohjattuun, tuettuun ja autettuun asumiseen. Ohjaa, tukee ja neuvoo yksilöllisessä (itsenäisessä tai ryhmämuotoisessa) asumisessa Ohjaa yksilöllisessä (itsenäisessä tai ryhmämuotoisessa) asumisessa. yksipuolinen näkemys vammaisten asumismuodoista Ohjaa ja arvioi itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Arvioi asuin- ja elinympäristön vaikutuksia henkilön toimintakykyyn ja elämänlaatuun ohjaa vammaista suoriutumaan itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista ja kodinhoidosta osallistuu työryhmän jäsenenä elinympäristön tarkoituksenmukaisuuden arviointiin osaa ohjattuna ohjata vammaista suoriutumaan itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista ja kodinhoidosta ohjaaminen ei tue itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja kodinhoidosta Pystyy suunnittelemaan vammaiselle viihtyisän ja turvallisen elin-ympäristön. Ohjaa ja neuvoo vammaista tarvittavien muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi pystyy yhdessä muiden kanssa suunnittelemaan vammaiselle viihtyisän, turvallisen ja tarpeenmukaisen elinympäristön. tietää elinympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät jättää huomiotta elinympäristön turvallisuustekijät Toteuttaa asento- ja liikehoitoa ja tuntee keskeiset itsenäistä suoriutumista auttavat apuvälineet ja osaa ohjata näiden hankinnassa ja käytössä yhdessä muiden asian-tuntijoiden Omaa perusvalmiudet henkilön asento- ja liikehoitoon ja kykenee ohjaamaan apuvälineiden hankinnassa ja käytössä yhteistyössä työryhmän kanssa. Osaa toteuttaa henkilön asento- ja liikehoitoa annettujen ohjeiden mukaan ja ohjata apuvälineiden hankinnassa ja käytössä yhteistyössä työryhmän kanssa. henkilön asento- ja liikehoidon sekä apuvälineiden tuntemus puutteellista

9 9 kanssa. RAVITSEMUS JA RUOANLAITTO Arvioi henkilön ravitsemustilaa ja ohjaa häntä ruokailutottumuksissa. Valmistaa ravitsemusopillisesti oikeanlaista, maukasta ja taloudellista ruokaa yhdessä henkilön kanssa. soveltaa tietoa erityisruokavalioista valmistaa ja käsittelee ravinnon asiakkaan tarpeita vastaavaksi, ottaen huomioon eettiset näkökohdat opastaa ruoanvalmistuksen ja ruokailun apuvälineiden käytössä avustaa ruokailussa seuraa nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja dokumentoi havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti tarkkailee ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita (letkuruokinta, gastrostooma ja laskimonsisäinen nestehoito) ohjaa vammaista ruokailutottumuksissa Valmistaa ravitsemusopillisesti oikeanlaista ruokaa yhdessä kanssa, opastaa ruoanlaitossa ja ruokailun apuvälineiden käytössä, tarkkailla ravitsemuksen erityistilanteita, informoida niistä työryhmän jäseniä ja ohjeiden mukaan hoitaa niitä. osaa seurata nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja dokumentoi havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti tarkkailee ja hoitaa tutuissa tilanteissa ravitsemuksen erityistilanteita ohjaa tutuissa tilanteissa ruokailutottumuksia Valmistaa vammaiselle sopivaa ruokaa ja ohjata ruoanlaitossa ja apuvälineiden käytössä ohjeiden mukaan, seurata erityistilanteita ja tiedottaa siitä työryhmälle. osaa seurata nestetasapainoa tavallisissa tilanteissa ja osaa tiedottaa havainnoistaan tarkkailee ja hoitaa ohjaksessa ravitsemuksen erityistilanteita ruokailutottumusten ohjaaminen epävarmaa ei osaa valmistaa vammaiselle sopivaa ruokaa nestetasapinon havannointi sattumanvaraista ei hallitse eikä hae apua ruokailun erityistilanteissa PERSOONALLISUU- DEN KASVUN TUKE- MINEN tukee henkilön seksuaalisuutta osana tämän identiteettiä ja persoonallisuutta Soveltaa tietoutta oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta hoidossa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa ja tukee lasta, nuorta ja aikuista op- tukee henkilön seksuaalisuutta osana tämän identiteettiä ja persoonallisuutta käyttää tutuissa tilanteissa tietouttaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta lapsen, nuoren tai aikuisen oppimisen tukena tietää seksuaalisuuden osaksi identiteettiä ja persoonallisuutta käyttää ohjatusti tietouttaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta lapsen, nuoren tai aikuisen oppimisen tukena kieltää henkilön seksuaalisuuden ei tunnista oppimisvaikeuksia eikä osaa tukea oppimisessa

10 10 pimisessa Tukee vammaista henkilöä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä. Tukee vammaista henkilöä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä. Tukee vammaista henkilöä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä pyytäen ajoittain apua ja ohjeita Tukee henkilön omia vahvuuksia siten, että tämä kykenee paremmin hallitsemaan elämäänsä Tukee vammaista henkilöä sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja edistää myös vammaisten henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tukee vammaista henkilöä elämänhallinnassa ja sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä tukee vammaista henkilöä sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja edistää myös vammaisten henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta Tukee vammaista henkilöä sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä ei tiedä sosiaalisten taitojen ylläpitämisen merkitystä henkilön elämänhallinnassa TERAPIAMENETEL- MÄT JA LUOVA TOIMINTA Hyödyntää harrasteita ja itseilmaisua eriikäisten vammaisten kuntoutuksessa ja rohkaisee harrastamaan sekä osallistumaan vapaa-ajan toimintoihin hyödyntää harrasteita ja itseilmaisua eri ikäisten vammaisten kuntoutuksessa Osaa yleensä itsenäisesti järjestää virikkeitä ei järjestä vammaiselle viriketoimintaa Osallistuu työryhmän jäsenenä keskeisten terapiamenetelmien toteuttamiseen vammaistyössä Ohjaa toiminnallisia ryhmiä käyttäen tietoutta kasvatus- ja ohjausmenetelmistä Omaa valmiuksia käyttää kuvallisen ilmaisun ja käden taitojen eri lajeja Tuntee joitakin terapeuttisia ja luovia menetelmiä, osaa ohjata toiminnallisia ryhmiä osaa ohjata toiminnallisia ryhmiä ei hallitse toiminnallisten ryhmien ohjausta Soveltaa musiikin terapeuttista käyttöä ja musiikkikasvatuksen menetelmiä tiedostaen musiikin merkityksen ja vaikutuksen eri ikäisiin Motivoi ja ohjaa liikkumaan tiedostaen

11 11 liikunnan positiivisista vaikutuksista suorituskykyyn, mielialaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

12 ARVIOINNIN KOHDE: TYÖNTEKIJÄNÄ VAMMAISTYÖSSÄ Arviointikriteerit: KIITETTÄVÄ x HYVÄ x TYYDYTTÄVÄ x HYLÄTTY x Käyttää omaa persoonaansa luovasti vammaistyössä Ottaa vastuun omasta ammattitaidostaan, hyvinvoinnistaan, työkyvystään ja on halukas edistämään myös työyhteisön hyvinvointia. Edistää työssäjaksamistaan ja ymmärtää työyhteisön merkityksen hyvinvoinnilleen, osaa tarvittaessa hakea apua, on tietoinen ammattitaidostaan ja valmis kehittämään sitä. Osaa ratkaista lähihoitajan työssä eteen tulevia ongelmia, hakee tarvittaessa apua ja tuntee oman osaamisensa mahdollisuudet ja rajat. Tunnistaa omia valmiuksiaan ja vahvuuksiaan, vahvistaa omaa luovuuttaan ja hyödyntää työnohjausta ammatillisessa ja persoonallisessa kasvussaan tunnistaa omia vahvuuksiaan ja hyödyntää työnohjausta ammatillisessa kasvussa tunnistaa ohjauksessa omia vahvuuksiaan ja kehittymisalueitaan Oman ammattitaidon arviointi on heikkoa / epärealistista. Selkiyttää omaa rooliaan henkilön tukivoimavarana, tukijana ja tarvittaessa puolestapuhujana Tuntee työstään työn iloa tuntee työn iloa työstään Jäsentää lähihoitajan työtä määrittelevät työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet Tuntee lähihoitajan työtä määrittelevät työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet Osaa etsiä tietoa lähihoitajan työtä määrittelevistä työehtosopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista Ei tunne työehtosopimusta Osaa laatia informatiivisen ja persoonallisen työhakemuksen Osaa laatia informatiivisen työhakemuksen Osaa laatia työhakemuksen Työhakemuksen laatimisessa merkittäviä puutteita Osaa laatia työsopimuksen Osaa laatia työsopimuksen Osaa laatia työsopimuksen Työsopimuksen laatimisessa merkittäviä puutteita Käyttää työssään toista kotimaista Toisen kotimaisen kielen taito riittää ta- Käyttää toista kotimaista kieltä työs- Ei ymmärrä eikä tule ymmärretyksi toisel-

13 13 kieltä Tekee yhteistyötä yhteistyöverkostojen, kuten eri vammaisjärjestöjen kanssa vallisimmissa suullisissa ja käytännön tilanteissa selviämiseen Tietää yhteistyöverkostot ja tuntee eri vammaisjärjestöjen toimintaa sään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 2 Osaa toimia verkostokeskeisessä työssä, vaikka vaatii vielä harjaantumista. la kotimaisella kielellä Asiakkaan verkoston käyttö toiminnan tukena puutteellista HAVAINTOJA TUTKINNON SUORITTAJAN TOIMINNASTA

14 TUTKINNON OSA TUTKINNON OSAN SUORITTAJA KOKONAISARVIO Kiitettävä K 3 Hyvä H 2 Tyydyttävä T 1 Hylätty PERUSTELUT KOKONAISARVIOLLE Paikka ja päivämäärä Arvioijien allekirjoitukset työnantajan edustaja työntekijöiden edustaja opetusalan edustaja nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys Tiedoksi saaneena tutkinnon osan suorittaja nimen selvennys

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ TUTKINNON OSAN

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

VANHUSTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

VANHUSTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 päivitetty 15.4.2013 Sisällys Vammaistyön ammattitaitovaatimukset... 3 1 Asiakaslähtöisen vammaistyön

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA

MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon järjestäjän yhteystiedot, merkki ym. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2011 alkaen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikka ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

ymmärtää lapsuuden arvon ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan lapsen kasvurauhaa tukee lapsen itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää lapsuuden arvon ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan lapsen kasvurauhaa tukee lapsen itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja Arvioija: Paikka ja aika: AMMATTITAITOVAATIMUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Toimiminen viheralan kansainvälisessä toimintaympäristössä

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Toimiminen viheralan kansainvälisessä toimintaympäristössä TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Kansainvälisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Kansainvälisen tiedon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot