PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA"

Transkriptio

1 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa työskennellä saattohoitotyössä saattohoidon eettisten periaatteiden, valtakunnallisten ja alueellisten suositusten sekä laadullisten kriteerien mukaisesti kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä perustella toimintaansa hyvän saattohoidon merkityksellisyydellä osallistua saattohoitoneuvotteluun ja hoitotahdon mukaisen saattohoitohoitosuunnitelman laadintaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä vastata hoitotyön keinoin psyko-sosiaalisiin, fyysisiin, henkisiin, eksistentiaalisiin, hengellisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin yksilöllisen hoitotahdon mukaisesti lievittää hoitotyön keinoin sa kärsimystä ja kipua toimia saattohoitotyössä omahoitajana tai korvaavana hoitajana moniammatillisessa työryhmässä tukea ja ohjata omaisia ja läheisiä toimia ammatillisesti ja asianmukaisesti kuoleman jälkeisessä tilanteessa huolehtia työssä jaksamisestaan ja työnohjaukseen osallistumisestaan saattohoitotyössä Tutkinnon osan jaksotussuunnitelma Tutkinnon osan toteutus Aihekokonaisuuden nimi ja laajuus ov Lähihoitaja ja hyvä saattohoito 3 ov Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt ja toteutus: Seuraavat sisällöt opitaan aktivoivin menetelmin kuten keskustelevan ja tutkivan opetuksen, pari- ja ryhmätöiden, opintokäyntien sekä työelämälähtöisten saattohoitotilanteiden rooli- ja simulaatioharjoitusten avulla: Kuolemaan liittyvien asenteiden ja tunteiden kohtaaminen ja käsittely Saattohoidon eettiset periaatteet, laki, valtakunnalliset ja alueelliset suositukset sekä laadulliset kriteerit (YK:n kuo- Tutkinnon osan arviointimenetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Soveltava kirjallinen koe saattohoidosta ja erilaiset saattohoidon tilanteiden simulaatioharjoitukset, laadullinen arviointi hyv/täydennettävä/ hyl, jossa tähdennetään osallistumisen ja aktiivisuuden merkitystä

2 2 Lähihoitajana saattohoidossa 2 ov Etenemisen ehdot: levan oikeuksien julistus, Potilaslaki, ETENE:n julkaisut ym.) Hyvän saattohoidon merkitys yksilölle ja yhteisölle Saattohoitoneuvottelun koollekutsuminen ja toteuttaminen saattohoitopäätöksen tekemisen yhteydessä Kuolevan ihmisen ja potilaan ihmisarvo ja itsemääräämisoikeus Saattohoitoketju sekä turvallisen ja rauhallisen saattohoitoympäristön valinta ja varustaminen Yksilöllisen hoitotahdon mukaisen saattohoitosuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen moniammatillisessa työryhmässä kotona ja laitoksessa Hoitotyön keinoja yksilöllisen psyko-sosiaalisiin, fyysisiin, henkisiin, eksistentiaalisiin, hengellisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaamiseen hoitotahdon mukaisesti (Käypä hoito- suositus) Saattohoitopotilaan kärsimyksen ja kivun lievittämisen keinoja (Käypä hoito- suositus, Kipupoliklinikka) Omaisten ja läheisten tukeminen sekä heidän saattohoitoon osallistumisensa mahdollistaminen ja ohjaaminen kotona ja laitoksessa Saattohoitopotilaan kuoleman jälkeinen ammatillinen ja asianmukainen toiminta kotona ja laitoksessa Saattohoidon arviointi laadullisin perustein Omasta ja työyhteisön työssä jaksamisesta huolehtiminen saattohoitotyössä sekä työnohjaus ja saattohoitotilanteista keskustelu Saattohoidon toteuttaminen toimien omahoitajana, omahoitajaa korvaavana hoitajana tai vierihoitajana kotihoidossa tai vuodeosastolla Ammattiosaamisen näyttö T1- K3 Tutkinnon osan arvosanan

3 3 määräytymisen perusteet: Ammattiosaamisen näytön arvosana painottuu tutkinnon osan arvosanan määräytymisessä. Perustelluista syistä muu osaamisen arviointi voi nostaa tai laskea tutkinnon osan arvosanaa, jolloin tutkinnon osan arvosanan päättävät tutkinnonosassa opettaneet opettajat yhdessä. Arviointi Taulukkoon on koottu tutkinnon perusteiden mukaiset arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely tunnistaa psykososiaalisia, fyysisiä, henkisiä, eksistentiaalisia, hengellisiä ja kulttuurisia tarpeita sekä voimavaroja tunnistaa itsenäisesti psyko-sosiaalisia, fyysisiä, henkisiä, eksistentiaalisia, hengellisiä ja kulttuurisia tarpeita sekä voimavaroja tunnistaa itsenäisesti laajasti ja monipuolisesti psyko-sosiaalisia, fyysisiä, henkisiä, eksistentiaalisia, hengellisiä ja kulttuurisia tarpeita sekä voimavaroja Laadukas työskentely osallistuu työryhmän työryhmän ohjeiden mukaisen saattohoitosuunnitelman laadintaan toteuttaa saattohoitoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna toimintaympäristön laatusuositusten mukaan osallistuu työryhmän jäsenenä työryhmän ohjeiden mukaisen saattohoitosuunnitelman laadintaan hyödyntäen potilaan voimavaroja ja verkostoa toteuttaa hyvää saattohoitoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti työryhmän jäsenenä potilaan ja hänen verkostonsa kanssa sekä asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen työskentelee toimintaympäristön laatusuositusten mukaan laatii työryhmän jäsenenä työryhmän ohjeiden mukaisen saattohoitosuunnitelman hyödyntäen potilaan voimavaroja ja verkostoa, perustelee suunnitelman merkityksen hyvässä saattohoidossa ja arvioi laatimaansa suunnitelmaa toteuttaa hyvää saattohoitoa tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja joustavasti sekä omahoitajana tai korvaavana hoitajana tai vierihoitajana että työryhmän jäsenenä potilaan ja hänen verkostonsa kanssa, asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen, perustelee omaa toimintaansa työskentelee toimintaympäristön laatusuositusten mukaan ja tekee kehittämisehdotuksia

4 4 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Saattohoitotyössä toimiminen tukee ja auttaa saattohoitopotilasta työryhmän selviytymään päivittäisissä toiminnoissa (kuten henkilökohtaisessa hygieniassa mukaan lukien suunhoito, ihon hoito sekä käsien ja jalkojen hoito, pukeutumisessa, syömisessä ja juomisessa, erittämisessä, liikkumisessa ja liikehoidossa, unen ja levon tarpeissa sekä asioiden hoitamisessa) tukee ja auttaa potilaslähtöisesti saattohoitopotilasta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa tukee ja auttaa potilaslähtöisesti, voimavaralähtöisesti ja luovasti eli eri vaihtoehtoja pohtien, tarjoten ja käyttäen saattohoitopotilasta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa kohtaa ammatillisesti ja käyttää työryhmän jäsenenä läsnäoloa työmenetelmänä tarkkailee elintoimintoja (verenkierto ja hengitys), aistitoimintoja ja toimintakykyä tarkkailee kipua ja lievittää sitä työryhmän kirjaa havaintojaan saattohoitosuunnitelmaan havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen ottaen huomioon tietosuojan kohtaa ammatillisesti ja edistää hänen hyvinvointiaan vuorovaikutuksellisin keinoin käyttäen läsnäoloa työmenetelmänä tarkkailee elintoimintoja, aistitoimintoja, toimintakykyä ja vointia sekä tunnistaa muutoksia tilassa tarkkailee ja tunnistaa kipua ja käyttää työryhmän erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi kirjaa havaintojaan saattohoitosuunnitelmaan havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen ottaen huomioon tietosuojan kohtaa ammatillisesti, edistää hänen hyvinvointiaan potilaslähtöisesti ja luovasti vuorovaikutuksellisin keinoin käyttäen läsnäoloa työmenetelmänä yksilöllisen tarpeen mukaisesti tarkkailee elintoimintoja, aistitoimintoja, toimintakykyä ja vointia, tunnistaa muutoksia tilassa ja toimii muuttuneessa tilanteessa asianmukaisesti tarkkailee, selvittää, tunnistaa ja lievittää monipuolista kipua ja käyttää joustavasti erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi, arvioi kivun lievittymistä ja lievityksen menetelmiä kirjaa havaintojaan työryhmän saattohoitosuunnitelmaan havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen ottaen huomioon tietosuojan

5 5 2.Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioonottaminen edistää voimavaralähtöisesti fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia edistää voimavaralähtöisesti ja omaaloitteisesti turvallisuutta ja hyvinvointia edistää voimavaralähtöisesti, oma-aloitteisesti, potilaslähtöisesti ja monipuolisesti turvallisuutta ja hyvinvointia mahdollistaa voimavaralähtöisesti virikkeellisyyden ja sosiaalisen osallistumisen työryhmän mahdollistaa voimavaralähtöisesti ja kannustavasti virikkeellisyyden ja hoitotahdon mukaisen sosiaalisen osallistumisen, mikä tukee hänen verkostojensa säilymistä mahdollistaa voimavaralähtöisesti, kannustavasti, luovasti ja monipuolisesti virikkeellisyyden sekä hoitotahdon mukaisen sosiaalisen osallistumisen, mikä tukee hänen verkostojensa säilymistä ja jäähyväisten jättöä kohtaa omaiset ja läheiset ammatillisesti tukee omaisia ja läheisiä toimii yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa tukien, informoiden ja ohjaten heitä hoitotahdon mukaisesti havaitsee erityistuen tarpeen (esim. voimakas ahdistuneisuus) ja tiedottaa siitä työryhmälle tunnistaa erityistuen tarpeen (esim. voimakas ahdistuneisuus) ja työryhmän jäsenenä etsii keinoja sen lievittämiseen tunnistaa erityistuen tarpeen (esim. voimakas ahdistuneisuus) ja työryhmän jäsenenä etsii, konsultoi ja soveltaa keinoja kuten henkistä tukea sen lievittämiseksi työryhmän ohjeiden mukaan huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta työryhmän huolehtii omaaloitteisesti ympäristön turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta työryhmän jäsenenä huolehtii oma-aloitteisesti, potilaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti ympäristön turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta Lääkehoidon toteuttaminen annostelee lääkkeet virheettömästi potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä ohjeiden mukaan annostelee lääkkeet virheettömästi potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä ohjeiden mukaan annostelee lääkkeet virheettömästi potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä ohjeiden ja tilanteen mukaisesti

6 6 tarkkailee työryhmän lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia havainnoistaan tarkkailee työryhmän jäsenenä lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan tarkkailee oma-aloitteisesti lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan. 3.Työn perustana olevan tiedon hallinta Saattohoitotyötä koskevien käsitteiden ja tiedon hallinta hyödyntää työssään tietoa: perustelee työhönsä liittyviä ratkaisujaan ja toimintatapojaan tiedoilla: perustelee monipuolisesti työhönsä liittyvät ratkaisut ja toimintatapansa tiedoilla: - saattohoidon eettisistä periaatteista, potilaslaista valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista sekä laadullisista kriteereistä - saattohoitoneuvottelusta ja saattohoitoketjusta - tarpeista - saattohoitosuunnitelman laatimisesta - saattohoidon eettisistä periaatteista, potilaslaista valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista sekä laadullisista kriteereistä - saattohoitoneuvottelusta ja saattohoitoketjusta - tarpeista - saattohoitosuunnitelman laatimisesta - saattohoidon eettisistä periaatteista, potilaslaista valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista sekä laadullisista kriteereistä - saattohoitoneuvottelusta ja saattohoitoketjusta - tarpeista - saattohoitosuunnitelman laatimisesta - hoitotahdosta ja Käypä hoito- suosituksen mukaisista hoitotyön keinoista - hoitotahdosta ja Käypä hoito- suosituksen mukaisista hoitotyön keinoista - hoitotahdosta ja Käypä hoitosuosituksen mukaisista hoitotyön keinoista - kärsimyksen ja kivun lievittämisen keinoista mukaan lukien lääkehoito - nesteytyksestä, ravitsemuksesta, vaatehuollosta ja puhtaanapidosta - kärsimyksen ja kivun lievittämisen keinoista mukaan lukien lääkehoito - nesteytyksestä, ravitsemuksesta, vaatehuollosta ja puhtaanapidosta - kärsimyksen ja kivun lievittämisen keinoista mukaan lukien lääkehoito - nesteytyksestä, ravitsemuksesta, vaatehuollosta ja puhtaanapidosta

7 7 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan sekä arvioi ammatillista kehittymistään, muuttaa toimintaansa palautteen perusteella tunnistaa ammatillisen kasvunsa ja kehittymisensä vaiheen sekä asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen, arvioi toimintaansa ja muuttaa toimintaansa palautteen perusteella tunnistaa ammatillisen kasvunsa ja kehittymisensä vaiheen sekä ottaa siitä vastuun, arvioi toimintaansa realistisesti sekä muuttaa toimintaansa palautteen perusteella Vuorovaikutus ja yhteistyö hakee ohjausta saattohoitotyössä tekemiinsä ratkaisuihin ja toimintaansa toimii vastuullisesti työyhteisössä ja selviytyy tutuissa vuorovaikutustilanteissa perustelee saattohoitotyössä tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti työryhmän jäsenenä perustelee monipuolisesti saattohoitotyössä tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla ja esittää ongelmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja joustavasti työyhteisössä Ammattietiikka noudattaa toistuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita noudattaa muuttuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita noudattaa muuttuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita sekä perustelee niillä toimintaansa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä huolehtii omasta ja työyhteisön työssä jaksamisesta noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä huolehtii omasta ja työyhteisön työssä jaksamisesta, keskustelee rakentavasti saattohoitotilanteista ja ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työpaikalla

8 8 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti huolehtien henkilökohtaisesta hygieniastaan (mm. käsien pesu ja desinfiointi) niin, ettei aiheuta tartuntoja käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja saattohoitotyössä sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä tunnistaa väkivallan uhkan ja suojelee tarvittaessa itseään toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja tuntee voimassa olevat säännökset käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja ja apuvälineitä saattohoitotyössä sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä kohtaa työryhmän jäsenenä haastavasti käyttäytyvän ja toimii työyhteisön toimintaohjeiden mukaan, tiedottaa tapahtuneesta toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti, perustelee tekemänsä ratkaisut sekä ottaa työssään huomioon voimassa olevat säännökset työskentelee saattohoitotyössä ergonomisesti oikein hyödyntäen asiakkaan tai potilaan voimavaroja ja apuvälineitä sekä ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä ennaltaehkäisee ja tunnistaa väkivallan uhkaa ja kohtaa haastavasti käyttäytyvän tai omaisen työryhmän jäsenenä, soveltaa työyhteisön toimintaohjeita ja tarvittaessa suojelee itseään ja tiedottaa asiasta työryhmässä

9 9 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa saattohoidon ammattitaitonsa toimimalla vuode- ja hoivaosastolla, kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai vanhainkodissa vieri- tai omahoitajana tai omahoitajaa korvaavana hoitajana. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen ja laadukas työskentely, hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen ja lääkehoidon toteuttaminen. Lisäksi on hallittava hoitoon ja huolenpitoon liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot mukaan lukien tilanteenmukainen haastavasti käyttäytyvän tai omaisen kohtaaminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 525 0277 www.samiedu.fi HIUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot