Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin yrityksestä tai yksiköstä koostuvat yksiköt, jotka raportoivat taloudellisesta tuloksestaan suoraan Skanska AB:lle, sekä Skanska AB) tulee noudattaa näitä soveltamisohjeita, jotta varmistetaan Skanskan eettisen ohjeiston, Skanska Code of Conductin, periaatteiden toteutuminen. Kaikkiin Skanska-konsernin yrityksiin viitataan jatkossa yhteisesti nimellä Skanska. Sillä edellytyksellä, että eettisen ohjeiston perusperiaatteista ei poiketa, nämä soveltamisohjeet eivät estä mitään Skanskan liiketoimintayksikköä antamasta paikallisia, alueellisia tai muita ohjeita. Eettinen ohjeisto, nämä soveltamisohjeet sekä konsernin periaatteet ja säännöt muodostavat Skanskan eettisen ohjelman (Skanska Code of Conduct -ohjelman), samoin kuin kunkin Skanskan liiketoimintayksikön laatimat toimintaperiaatteet, menettelytavat, koulutus ja seuranta. Skanskan koko henkilöstön on noudatettava eettistä ohjeistoa, näitä soveltamisohjeita ja oman Skanskan liiketoimintayksikkönsä eettistä ohjelmaa. Skanskan eettinen ohjeisto ja muut konsernin toimintaperiaatteet ja säännöt, mukaan lukien nämä soveltamisohjeet, löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. Näiden soveltamisohjeiden tarkoitus on muun muassa varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Teksti on luettavissa osoitteessa Lokakuu 2009

2 1. Yleiset periaatteet Code of Conduct -periaate: Kaikkien Skanska-konsernin yritysten, (jäljempänä Skanska), tärkein tehtävä on kehittää ja pitää yllä taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Skanska kantaa sille kuuluvan vastuun kaikissa määräysvallassaan olevissa asioissa. Olemme vastuussa niitä yhteisöjä ja ympäristöjä kohtaan, joissa toimimme. Kannamme vastuun henkilöstöämme ja liikekumppaneitamme sekä koko yhteiskuntaa kohtaan. Eettisten ohjeiden noudattaminen on olennainen osa jokaiselle liiketoimintayksikölle kuuluvaa vastuuta. Tämä on Skanskan strategia ohjeiston täytäntöönpanossa. Kunkin Skanskan liiketoimintayksikön johtaja vastaa ohjeiston täytäntöönpanosta yksikössään ja siitä, että Skanskan henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita. Skanska AB:n eettinen komitea (Skanska AB s Ethics Committee) valvoo tätä toimintaa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön: On laadittava eettinen ohjelma, jossa on selkeästi määritelty vastuut, tukemaan eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista näissä soveltamisohjeissa esitetyn mukaisesti. On laadittava viestintäsuunnitelma sen varmistamiseksi, että oleellinen eettiseen ohjeistoon liittyvä tieto saavuttaa Skanskan koko henkilöstön sekä Skanskan asiakkaat, toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut Skanskan yhteistyökumppanit. On perustettava sisäinen eettinen komitea, joka raportoi yksikön johdolle. Eettisen komitean tulee koostua kyseisen liiketoimintayksikön henkilöstön jäsenistä, ja siinä on oltava ainakin yksikössä toimiva lakimies, henkilöstöpäällikkö ja tulosyksikön johtaja. Eettisellä komitealla on valtuudet: neuvoa eettisiä asioita koskevissa kysymyksissä tutkia epäiltyjä eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomuksia ja antaa suosituksia johdon toimenpiteiksi. On järjestettävä eettistä ohjeistoa ja näitä soveltamisohjeita koskeva koulutus kaikille uusille työntekijöille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun he aloittavat Skanskassa. Koko muu henkilöstö tulee kouluttaa vähintään kahden vuoden välein. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on pidettävä suoritetuista koulutuksista tarkkaa rekisteriä, josta näkyy kaikkien kuhunkin koulutukseen osallistuneiden nimet. Jokaisen koulutuksen jälkeen työntekijöitä on pyydettävä vahvistamaan, että he: ovat osallistuneet koulutukseen ymmärtävät eettisen ohjeiston sisällön sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti tehtävissään Skanskan työntekijöinä. 1.1 Lahjomattomuus ja korkea moraali Code of Conduct -periaate: Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti. Skanskan työntekijöiden tulee osoittaa rehellisyyttä ja lahjomattomuutta suorittaessaan työtehtäviään välttääkseen edes luomasta vaikutelmaa tai epäilyä sääntöjenvastaisesta toiminnasta. Tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti toimiminen tarkoittaa, että on toimittava oikein ja kohdeltava aina muita skanskalaisia sekä Skanskan asiakkaita, toimittajia, aliurakoitsijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti ja arvostavasti. Skanskan henkilöstö voi käyttää seuraavaa testiä arvioidessaan jonkin toiminnan luonnetta: Onko se laillista? Onko se yhdenmukaista Skanskan liiketoimintayksikön eettisen ohjelman kanssa? Antaako se hyvän kuvan minusta ja Skanskasta? Ollessaan epävarma Skanskan työntekijän tulee keskustella asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Jos henkilö on senkin jälkeen epävarma asiasta, hänen tulee kysyä asiaa Skanskan liiketoimintayksikön lakimieheltä, eettiseltä komitealta, henkilöstöosastolta tai yhteiskuntavastuuasioista vastaavalta. Lisäohjeita sitoutumisestamme rehelliseen ja eettiseen toimintaan on osassa Lakien noudattaminen Code of Conduct -periaate: Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa toimimme. Ohje Me noudatamme kaikkien niiden maiden, yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lakeja, joissa toimimme, silloinkin kun niiden säännökset ylittävät eettisen ohjeiston vaatimukset. Toisaalta sovellamme eettisiä ohjeita myös silloin, kun ne (esimerkiksi työntekijöiden vähimmäisikävaatimukset) ylittävät paikalliset vaatimukset, mutta eivät ole niiden kanssa ristiriidassa. Paikallinen käytäntö tai tapa ei koskaan saa etusijaa lakiin nähden. 2 Lokakuu 2009

3 Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee ohjeistaa henkilöstönsä työhön liittyvän kansallisen ja paikallisen lainsäädännön noudattamista koskeviin kysymyksiin; henkilöstö puolestaan on velvollinen perehtymään näihin lakeihin ja noudattamaan niitä. Lakien tietoisesta rikkomisesta työtehtäviä suoritettaessa voi aiheutua työntekijälle rangaistusseuraamuksia, eräissä tapauksissa jopa työsuhteen päättäminen. Kansallisten ja paikallisten säännösten noudattamista koskevat kysymykset on osoitettava Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle tai eettiselle komitealle. 1.3 Ihmisoikeudet Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja tiedostamme velvollisuutemme ottaa nämä oikeudet huomioon toimissamme henkilöstöämme ja yhteiskuntaa kohtaan. Tämä sitoumus käsittää myös alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvät toimet. Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1948 hyväksymä ihmisoikeuksien julistus on arvovaltaisin luettelo ihmisoikeuksista. Julistuksen teksti löytyy osoitteesta Skanskalle erityisen merkityksellisiä artikloita ovat: artiklat 1, 2 ja 7, jotka koskevat ihmisarvoa, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta; artikla 4, joka koskee pakkotyötä; artikla 18, joka koskee ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta; artikla 19, joka koskee mielipiteen- ja sananvapautta; artikla 23, joka koskee oikeutta työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisia ja tyydyttäviä työehtoja, samapalkkaisuusperiaatetta, oikeutta kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa työtä tekeville ja heidän perheilleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon, sekä oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin; artikla 24, joka koskee oikeutta kohtuullisiin työaikoihin ja määräaikaisiin palkallisiin lomiin; sekä artikla 25, joka koskee oikeutta riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan. Työvoimaa koskevia yleisiä normeja on lisäksi useissa Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen työjärjestön (International Labor Organization of the United Nations, ILO) sopimuksissa. Ne löytyvät osoitteesta Näiden sopimusten erityisesti Skanskan kannalta merkityksellisiä määräyksiä selostetaan osassa 2, joka käsittelee henkilöstön työehtokysymyksiä. Skanskan sitoutuminen yleisen ihmisoikeuksien julistuksen ja ILO:n sopimusten säännöksiin vaatii välttämään näitä periaatteita rikkovia toimittajia, alihankkijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita. 1.4 Suhteet sidosryhmiin Code of Conduct -periaate: Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Vastaamme yrityksemme ulkopuolelta tuleviin kyselyihin, ja kommunikoimme asianosaisten kanssa asianmukaisesti ja tehokkaasti. Pyrimme tiedottamaan ja käymään keskustelua asiakkaidemme, toimittajiemme, aliurakoitsijoidemme, välittäjiemme, työyhteenliittymäkumppaniemme ja muiden yhteistyökumppaniemme sekä suuren yleisön ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa. Haluamme myös saada nämä osapuolet osallistumaan pyrkimyksiimme estää tai lieventää hankkeisiimme liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Aina kun on odotettavissa merkittäviä kielteisiä toimintamme vaikutuksia, meidän on pyrittävä selvittämään asianomaiset sidosryhmät ja luomaan kanavat tehokkaalle, rehelliselle ja toiset huomioon ottavalle viestinnälle. 1.5 Toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut kumppanit Code of Conduct -periaate: Pyrimme vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että hankkeissamme tavarantoimittajamme, aliurakoitsijamme, edustajamme, työyhteenliittymäkumppanimme ja muut kumppanimme noudattavat Skanskan eettisen ohjeiston periaatteita. Skanskan liiketoimintayksiköiden on annettava toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille kumppaneilleen eettinen ohjeistomme asianmukaisesti käännettynä, varmistettava heidän sitoutumisensa näihin periaatteisiin tai vastaaviin periaatteisiin toiminnassaan Skanskan kanssa ja varmistettava tehokkaat keinot, esimerkiksi sopimukseen sisältyvä mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kumppanit rikkovat mainittuja periaatteita. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla periaatteiden noudattamista ja sopimuksen purkamista koskeva sopimuslauseke. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta arvioidessaan, että toimittajien, aliurakoitsijoiden, välittäjien sekä työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien toiminta on eettisen ohjeiston periaatteiden mukaista ennen sopimuksen solmimista näiden kanssa. Lisäohjeita lahjontaa ehkäisevistä toimenpiteistä välittäjien kanssa toimiessa on osassa 3.2. Lokakuu

4 2. Vastuumme työnantajana Code of Conduct -periaate: Keskinäiselle kunnioitukselle ja arvostukselle perustuva vankka ja tiivis yhteistoimintasuhde koko henkilöstön kanssa on Skanskalle ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön työehtojen tulee täyttää vähintään kansallisen lainsäädännön ja asianomaisten ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset. Skanskan perusarvoja on, että kaikkia henkilöstön edustajia kohdellaan tasa-arvoisesti. Pyrimme työskentelemään yhtenä tiiminä ja edistämään avointa, suoraa ja toisen huomioon ottavaa kommunikointia kaikkien henkilöstön edustajien välillä. Skanskassa jokaisen pitää kokea, että hän voi ilmaista mielipiteensä vapaasti. 2.1 Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet Code of Conduct -periaate: Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Skanska pyrkii edistämään työntekijöiden hyvää turvallisuutta ja ehkäisemään ennalta onnettomuuksia kaikissa projekteissaan sekä parantamaan jatkuvasti tuloksiaan näillä alueilla. Näkyvä johtajuus on yksi työterveys- ja työturvallisuustyön tärkeimmistä piirteistä Skanskassa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee pyrkiä tähän tavoitteeseen tiukkojen ja johdonmukaisesti toimeenpantujen turvallisuuskäytäntöjen avulla, joita ovat muun muassa kaikkien työntekijöiden työsuojelukoulutus työmaillamme (käsittäen oman henkilöstön sekä aliurakoitsijat) sopeutettuna paikallisiin työskentelyolosuhteisiin ja työympäristöön. Kunkin liiketoimintayksikön on luotava johtamisjärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva kehitys, samoin kuin riittävät seurantajärjestelmät. Skanskan työturvallisuusperiaatteet löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. ei salli minkäänlaista työntekijöihinsä kohdistuvaa tai heidän puoleltaan tapahtuvaa syrjintää tai häirintää. 2.3 Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Code of Conduct -periaate. Tarjoamme henkilöstölle ja muille Skanskan kanssa toimiville henkilöille kanavan ilmoittaa mahdollisista epäillyistä väärinkäytöksistä siten, että niiden asianmukainen käsittely ja toimenpiteet ovat mahdollisia ilman pelkoa kostosta. Skanskan henkilöstöä rohkaistaan tuomaan johdon tietoon kaikki epäillyt eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomukset. Jos tällaiset epäillyt rikkomukset käsittävät joko (i) vakavia lain rikkomuksia, tai (ii) muita eettisen ohjeiston vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Skanskalle, henkilöstön pitää ilmoittaa tästä johdolle. Asiasta voi ilmoittaa lähimmälle esimiehelle tai Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle, eettiselle komitealle tai henkilöstöosastolle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Muut (kuin Skanskan henkilöstöön kuuluvat) voivat ilmoittaa epäillyistä eettisen ohjeiston rikkomuksista paikalliselle aluejohtajalle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Jos ilmoittaja uskoo, ettei mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ole kyseisessä tapauksessa mahdollinen tai sopiva ja asia liittyy vakavaan eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomiseen, asiasta voi ilmoittaa Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan osassa 5 ja intrassa kuvatulla tavalla. Ilmoittaminen eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ei saa aiheuttaa kenellekään mitään työsuhdetta koskevaa haitallista vaikutusta tai kostotoimia mutta työntekijälle voi koitua työsuhdetta koskevia seuraamuksia, jos hän (i) ei raportoi vakavista rikkomuksista, kuten yllä kuvatussa edellytetään, tai (ii) jos hän raportoi tietoa, jonka tietää varmasti virheelliseksi raportointihetkellä. 2.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Code of Conduct -periaate: Tarjoamme jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet rotuun, väriin, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, etniseen taustaan tai muuhun erityispiirteeseen katsomatta. Emme salli syrjintää tai häirintää. Skanskan sitoutuminen yhtäläisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen käsittää rekrytointitilanteen, koulutuksen, uralla etenemisen ja kaikki muut työsuhteen ehdot. Skanska 2.4 Oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme henkilöstömme oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kansallisten lakien mukaisesti. Skanska pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita työmarkkinajärjestöihin, ammattiyhdistyksiin ja henkilöstön edustajiin ja noudattaa kaikkia lakeja, jotka säätelevät yhtiön ja sen työntekijöiden välisiä suhteita. Tämä periaate ei kuitenkaan 4 Lokakuu 2009

5 edellytä sitä, että kaikkien Skanskan työntekijöiden olisi kuuluttava kyseisiin järjestöihin, elleivät sovellettavat lait ja työehtosopimukset sitä edellytä. 2.5 Henkilöstön koulutus ja kehitys Code of Conduct -periaate: Tarjoamme henkilöstölle koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka tukevat heidän nykyisiä tai tulevia tehtäviään. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö on vastuussa sellaisten koulutus- ja kehitysmahdollisuuksien järjestämisestä henkilöstölle, jotka tukevat heidän nykyisiä ja tulevia tehtäviään Skanskassa. Skanskan työntekijän ja lähimmän esimiehen välinen kehityskeskustelu on käytävä vähintään kerran vuodessa. 2.6 Lapsityövoima Code of Conduct -periaate: Emme palkkaa alle 15-vuotiaita emmekä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista alaikärajaa. Skanska ei palkkaa alle 15-vuotiaita eikä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista työhönoton alaikärajaa. Skanska vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista edellä mainittujen ikärajojen noudattamisesta. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. 2.7 Pakkotyö tai orjatyö Code of Conduct -periaate: Emme teetä pakkotyötä, emmekä käytä orjatyövoimaa tai muunlaista ei-vapaaehtoista työvoimaa työmaillamme. Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen. Vaikka orjatyövoiman käyttö on harvinaista ja se on helposti tunnistettavissa ja vältettävissä, työhönpakottamista ovat myös seuraavat tavat - velkasidonnaisuus, jolloin ihmiset pakotetaan tekemään työtä maksaakseen väitetyt velkansa työnantajalleen; - työnsaannin ehdoksi asetetaan, että työntekijän on talletettava suuri summa rahaa, jonka tämä menettää, jos hän jättää työpaikkansa; - työnantaja takavarikoi työntekijän henkilöllisyystodistukset; sekä - työnantaja pidättää laittomasti osan työntekijän ansioista. Skanska ei hyväksy menettelytapoja, jotka estävät työntekijöiden vapaan liikkumisen, ja Skanskan vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan tätä koskevan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. Edellä mainittu eettinen periaate ei estä Skanskan liiketoimintayksiköitä käyttämästä vankityövoimaa, silloin kun vankien osallistuminen työhön on vapaaehtoista ja muodostaa osan virallisesti hyväksyttyä vankien kuntouttamisohjelmaa. Skanskan yksiköt eivät kuitenkaan saa käyttää vankityövoimaa maissa, joissa vankeja käytetään hyväksi ilman näiden suostumusta tai joissa loukataan yksilöiden perusoikeuksia, esimerkiksi ilmaisu-, kokoontumis- ja liikkumisvapautta. Lisäohjeita ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä osassa 1.3. Lokakuu

6 3. Liiketoimintaetiikka Code of Conduct -periaate: Korruptio, lahjonta ja epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja estävät taloudellista, sosiaalista ja demokraattista kehitystä. Skanska ei suvaitse tällaisia toimia. Liiketoimintaetiikka on olennainen osa kaikkea Skanskan liiketoimintaa. Eettinen ohjeisto Code of Conduct ja tämä soveltamisohje keskittyvät seuraaviin merkittäviin eettisiin kysymyksiin: kilpailulainsäädäntö, lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen, poliittiset avustukset ja palvelumaksut, taloudellisia tapahtumia koskeva asianmukainen kirjanpito ja asiakkaita koskeva tietosuoja. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö laatii tarvittavissa määrin muita liiketoimintaamme koskevia eettisiä ohjeita, jotka ovat johdonmukaisia eettisen ohjeiston ja tämän soveltamisohjeen kanssa. 3.1 Kilpailulainsäädäntö Code of Conduct -periaate: Emme toimi voimassaolevan kilpailulainsäädännön vastaisesti. Kilpailua koskevat ohjeet sisältyvät seuraaviin ohjeisiin: Kilpailulainsäädännön ohje Euroopan Unionissa ja Norjassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa files/documents/policies_rules/cl.pdf; Kartellilain ohje Yhdysvalloissa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa https://myskanska.com/usa/bldg/tools/docs/administrators/global%20document%20library/us%20antitrust%20law%20compliance%20manual% doc; Kilpailulainsäädännön ohje Latinalaisessa Amerikassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa Skanska-konsernin yhtiöiden on konsultoitava liiketoimintayksikkönsä lakimiestä ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa sen varmistamiseksi, että liiketoiminta ei ole ristiriidassa voimassa olevan kilpailulainsäädännön kanssa. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta etukäteen saatua lupaa ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa. 3.2 Korruptio ja lahjonta Code of Conduct -periaate: a. Emme tarjoa tai anna suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta kenellekään henkilölle tai yhteisölle houkutellaksemme tätä toimimaan edellä mainittujen määräysten vastaisesti siinä tarkoituksessa, että Skanska voisi päästä mukaan liiketoimintaan tai ylläpitää tai johtaa liiketoimintaa tai saada mitään muuta laitonta hyötyä liiketoiminnassaan. b. Emme pyydä tai hyväksy suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta, jonka tarkoituksena olisi houkutella meidät toimimaan periaatteittemme vastaisesti. Yleinen ohje. Skanska on sitoutunut huolehtimaan siitä, että sen toiminta on vapaata korruption vaikutuksista. Lisätietoa vaadittavista toimenpiteistä on kohdassa 1.5. Tämän soveltamisohjeen korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen liittyvien kohtien tarkoitus on varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät seuraaviin aloitteisiin: YK:n Global Compact -aloitteen kymmenes periaate teksti on luettavissa osoitteessa Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) korruption vastainen kumppanuusaloite (Partnering Against Corruption Initiative, PACI) lisätietoa osoitteessa joka perustuu Transparency Internationalin lahjonnanvastaisiin periaatteisiin (Transparency International s Business Principles for Countering Bribery). Välittäjät. Välittäjä on henkilö tai yhteisö, jonka Skanska-konserniin kuuluva yhtiö on valtuuttanut toimimaan puolestaan tai edustamaan yhtiötä tämän liiketoiminnan edistämiseksi, kuten edustaja, liiketoiminnan konsultti, lobbaaja, neuvonantaja tai muu samankaltaista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö. Skanskan kaikkien liiketoimintayksiköiden tulee noudattaa huolellisuutta arvioidessaan mahdollisten välittäjien mainetta rehellisenä liike-elämän toimijana, ja niillä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta saatua lupaa ennen sopimuksen tekoa välittäjän kanssa. Skanskan korruptionvastaiset periaatteet kieltävät laittomien maksujen suorittamisen erilaisten välittäjien kautta tai näiden toimesta liiketoiminnan hankkimiseksi tai ohjaamiseksi Skanskalle tai nykyisen liiketoiminnan säilyttämiseksi. Kaikkien välittäjille maksettavien provisioiden tai palkkioiden tulee täyttää seuraavat ehdot: Niiden on oltava määrältään kohtuullisia välittäjän tosiasiallisesti suorittamien palvelusten laajuuteen ja luonteeseen verrattuna; Ne on maksettava Skanskan liiketoimintayksikön normaalin maksukäytännön mukaisesti, ja ne on kirjattava asianmukaisesti Skanskan yhtiön tileihin; 6 Lokakuu 2009

7 Niistä on tehtävä välittäjien kanssa kirjalliset sopimukset, jotka erityisesti kieltävät laittomat maksut tai lahjat ja joissa on ehto sopimuksen välittömästä purkamisesta ja tulevien palkkioiden maksujen lopettamisesta väärinkäytöksen johdosta. Skanskalle voi aiheutua vakavia rangaistusseuraamuksia, jos välittäjä toimii väärin edustaessaan Skanska-konserniin kuuluvaa yhtiötä. Myös Skanskan henkilöstölle voi aiheutua rangaistusseuraamuksia, jos sen edustajat ovat hyväksyneet välittäjän väärinkäytöksen tai jatkaneet yhteistyötä välittäjän kanssa vaikka ovat olleet tietoisia väärinkäytöksen mahdollisuudesta tai ovat tietoisesti jättäneet huomiotta selvät todisteet väärinkäytöksen todennäköisyydestä. Palvelumaksut. Skanska ei hyväksy niin kutsuttuja palvelumaksuja nopeuttaakseen valtion virkamiesten tehtävien suorittamista. Lainmukaiset maksut valtion virastoille eivät ole palvelumaksuja. Poliittiset avustukset. Skanska ei hyväksy, että Skanska-konserniin kuuluva yritys, työyhteenliittymä tai vastaava yhteistyöorganisaatio, jossa Skanska-konsernin yritys on osapuolena tai osakkaana, tarjoaa tai antaa poliittisia avustuksia, ellei Skanska AB:n toimitusjohtaja ole hyväksynyt avustusta. Tämä kielto ei koske henkilöstön omissa nimissään ja omista varoistaan tekemiä poliittisia avustuksia, jotka ovat asianmukaisten lakien mukaisia. Yhtiön edustaminen ja lahjat. Kohtuullinen edustaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen on laajasti hyväksytty osa hyvien liikesuhteiden hoitamista, eivätkä eettiset säännöt kiellä Skanskan työntekijöitä tarjoamasta tai vastaanottamasta vieraanvaraisuutta tai lahjoja edellyttäen, että ne noudattavat paikallisia lakeja ja tapoja; ne eivät saata vastaanottajaa tilanteeseen, jossa hänellä olisi jokin velvollisuus lahjoittajaa kohtaan, tai anna sellaista vaikutelmaa; niillä on asiallinen liiketoimintaan liittyvä tarkoitus; ja ne eivät ole vastaanottajan työnantajan määräysten vastaista. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava kirjalliset ohjeet, joissa selvitetään vieraanvaraisuuden ja lahjojen hyväksyttävät rahalliset määrärajat sekä edustamisen ja lahjojen raportointia ja valvontaa koskevat menettelytavat. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on aina kun on mahdollista informoitava toimittajiaan, aliurakoitsijoitaan, välittäjiään, työyhteenliittymäkumppaneitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan näistä rahallista määrärajoista. Hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, joiden mukaan hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi vaativat yksikön johtoryhmän ennakkohyväksynnän. Hyväntekeväisyyslahjoituksilla ja sponsoroinnilla ei saa kiertää lahjontakieltoa. Skanskan sponsoroinnin ja yhteiskuntasuhteiden periaatteet ovat luettavissa intrassa. Eturistiriidat. Skanskan henkilöstön on vältettävä eturistiriitoja henkilökohtaisten taloudellisten etujensa ja Skanskan liiketoimintaan osallistumisensa välillä. Jos Skanskan työntekijällä on taloudellinen intressi yhteisössä (lukuun ottamatta julkisesti noteerattujen yhtiöiden arvopapereihin tehtäviä sijoituksia), jolla on liiketoimintaa Skanskan kanssa, ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa kyseistä liiketoimintaa koskeviin Skanskan päätöksiin, on hänen ilmoitettava lähimmälle esimiehelleen taloudellisesta intressistään ja pitäydyttävä osallistumasta kyseiseen liiketoimintaan. Skanskan tietokoneita ja laitteita ei saa käyttää laittomaan tai epäeettiseen toimintaan. Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava tätä kieltoa koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet tarvittavassa laajuudessa. Skanskan henkilöstön tulee välttää tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriita. Näihin sisältyvät tilanteet, joissa työntekijän suhde toiseen henkilöön saattaa vaikuttaa työntekijän kykyyn tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä Skanskan edun mukaisesti. Työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lähimmälle esimiehelleen suora tai välillinen osallisuutensa sellaisen yhteisön toimintaan, joka kilpailee tai harjoittaa liiketoimintaa Skanskan kanssa. Skanskan henkilöstö voi luonnollisesti osallistua erilaisten yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan ja tukea niitä. Hyväntekeväisyysjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman järjestön toimihenkilönä tai johtajana toimimista ei sinällään pidetään eturistiriitana. 3.3 Hyvä kirjanpitotapa kaikissa taloudellisissa tapahtumissa Code of Conduct -periaate: Kaikki taloudelliset tapahtumat kirjaamme kirjanpitoomme oikein, paikallisen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja noudatamme kaikessa konsernin raportoinnissa IFRS-standardeja sekä asiaan liittyviä Skanskan ohjeita ja määräyksiä. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava toimivat prosessit sen varmistamiseksi, että kaikki liiketoiminnan tapahtumien ja taloudellisten tapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon täyttää yllä mainitut eettiset ohjeet. Kaikki liiketoimintaa koskevat taloudelliset tapahtumat, esimer- Lokakuu

8 kiksi työaika- ja kuluraportit, laskut, matkalaskut ja projektiraportit, tulee kirjata hyvän kirjanpitotavan mukaisesti oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Taloudellisten tapahtumien oikean ja tarkan kirjaamisen varmistaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. 3.4 Tietosuoja Code of Conduct -periaate: Meillä on tietoteknisten prosessien ja järjestelmien valvontajärjestelmä, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan asiakkaillemme. Sähköisessä muodossa olevat tiedot. Asiakkaiden Skanskan haltuun antamien tietojen tietosuojan varmistamiseksi on oltava riittävän tasoinen järjestelmä. Se on lain vaatima toimenpide mutta lisäksi se on olennaista Skanskan liiketoiminnan jatkuvan menestyksen varmistamiseksi ja maineen säilyttämiseksi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet ja menettelytavat tällaisen tiedon riittävän tasoisen tietosuojan varmistamiseksi. Skanskan henkilöstön on noudatettava salassapitosopimuksia ja huolehdittava Skanskan ja asiakkaidemme liiketoimintaa koskevien tietojen säilymisestä luottamuksellisina. Yksityisyydensuoja. Vaikka mainittu eettinen periaate viittaa yksiselitteisesti vain asiakkaisiin, Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava valvontajärjestelmä riittävän tietosuojan varmistamiseksi myös henkilöstölleen, toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille yhteistyökumppaneilleen. Henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa täytyy käsitellä niitä koskevan lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja saa käyttää vain laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, ja on huolehdittava, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi luottamuksellisiin tietoihin. 8 Lokakuu 2009

9 4. Ympäristö Code of Conduct -periaate: Uskomme, että projektikehitys ja rakentamispalvelut voivat osaltaan merkittävästi edistää kestävää kehitystä. Tämän vuoksi Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla. Skanskan päämääränä on nolla ympäristörikettä, ja Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on toimittava tämän periaatteen mukaisesti suunnittelemalla ja toimimalla vastuullisesti siten, että toiminnan vaikutukset ovat myönteisiä ympäristölle, jossa se työskentelee. Skanskan maailmanlaajuiset ympäristöperiaatteet ovat luettavissa intrassa. 4.1 Organisaatio ja järjestelmät Code of Conduct -periaate: Ylläpidämme organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, menettelytapoja ja koulutussuunnitelmia, jotka takaavat vähintään lain, säädösten ja standardien mukaisen toiminnan. Riskienhallinnan ydinprosessit kuten STAP ja ORA sisältävät vaatimuksen ei-hyväksyttävien ympäristöriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Lisätietoa intrasta. Lain tai säädösten vaatiessa hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja hyväksytettävä se asianomaisilla viranomaisilla. Kun Skanskan liiketoimintayksikkö on mukana rakennushankkeessa urakoitsijana, ympäristövaikutusten arvioinnin tekee ja hyväksyttää viranomaisilla yleensä asiakas. Ympäristövaikutusten arviointi tulee olla muodollisesti hyväksytty ennen kuin työt voidaan aloittaa. Rakennushankkeessa mukana olevan Skanskan liiketoimintayksikön velvollisuus on tehdä toimenpidesuunnitelma tai määrittää toimenpiteet ympäristövaikutusten arvioinnissa havaittujen ongelmien hoitamiseksi. Jos asiakkaana on Skanskan liiketoimintayksikkö (yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa), sen velvollisuutena on varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja toimitettu hyväksyttäväksi asianomaisille viranomaisille. Jos Skanskan sidosryhmät eivät ole tunnistaneet merkittäviä ympäristöriskejä tai -mahdollisuuksia, Skanskan on kiinnitettävä näiden huomio asiaan. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on annettava etusija ehkäiseville toimenpiteille ja pyrittävä vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia käyttämällä parasta saatavissa olevaa teknologiaa ottaen huomioon, mikä on teknisesti mahdollista, taloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta vastuullista. 4.2 ISO Code of Conduct -periaate: Ympäristönhallintajärjestelmämme on ISO sertifioitu. Koska linjaorganisaatio on vastuussa ympäristötehokkuutemme toteuttamisesta, ympäristötehokkuus on sisällytetty osaksi liiketoimintamme ydinprosesseja ja suunnitelmia. Kaikkien Skanska-konsernin yhtiöiden tulee toimia rekisteröidyn/sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti, joka kattaa kaiken sellaisen toiminnan, jossa Skanska vastaa johtamisesta tai sillä on enemmistöomistus. Uusien liiketoimintojen on täytettävä tämä vaatimus kahden vuoden kuluessa yritysostosta. 4.3 Aliurakoitsijat ja kumppanit Code of Conduct -periaate: Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Kytkemme ympäristöasioiden hallintaan koko työvoimamme mukaan lukien alihankkijat, kumppanit ja muut kiinnostuneet tahot. Skanskan liiketoimintayksiköt ottavat mukaan ympäristötyöhön koko työvoimansa, mukaan lukien aliurakoitsijat, toimittajat, työyhteenliittymäkumppanit ja muut yhteistyökumppanit. Vastuullisessa ympäristöjohtamisessa korostetaan hyvää viestintää ja sitoutuneisuutta sekä teknisten ratkaisujen tehokasta hyödyntämistä. Skanskan liiketoimintayksiköitä rohkaistaan toimimaan muiden kiinnostuneiden ja asianosaisten osapuolten kanssa, esimerkiksi ympäristötyöstä kiinnostuneiden kansalaisyhteisöjen ja -järjestöjen kanssa. 4.4 Elinkaarinäkökulma Code of Conduct -periaate: Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Skanskan liiketoimintayksikön pitää varmistaa, että hyvällä suunnittelulla materiaalihukka rakennusaikana on mahdollisimman vähäinen. Lisäksi on varmistettava, että sellaisten materiaalien, jotka ovat nykylainsäädännön mukaan ympäristön kannalta hyväksyttyjä, mutta asiantuntijoiden arvioinnin kohteena, käyttö harkitaan huolellisesti etukäteen. Harkinta tehdään ennakoivasti yhdessä asiakkaiden, työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa taloudelliset ja muut tekijät huomioiden. Aina kun mahdollista, on Lokakuu

10 5. Hotline-ilmoituskanava vähennettävä sellaisten materiaalien käyttöä, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia tai suuren hiilijalanjäljen, sekä sellaisten materiaalien, järjestelmien, elementtien, osien, tekniikoiden tai vastaavien käyttöä, jotka kuluttavat paljon energiaa, erityisesti sähköenergiaa. Osassa 2.3. esitetyn mukaisesti jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava useita kanavia eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ilmoittamista varten ja nämä kanavat ovat ensisijaisia väärinkäytöksistä ilmoitettaessa. Jos mikään näistä kanavista ei kuitenkaan ole mahdollinen tai sopiva kyseisessä tapauksessa, on mahdollista ilmoittaa vakavista eettisistä rikkomuksista soittamalla Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan. Hotline-ilmoituskanava on auki joka päivä ympäri vuorokauden. Ilmoitukset voi tehdä kyseisen Skanskan liiketoimintayksikön kielellä/kielillä tai englanniksi, ja haluttaessa nimettömänä. Hotline-ilmoituskanavasta ilmoituksen vastaanottaa ensimmäiseksi ulkopuolinen palveluntuottaja. Viesti käännetään ja kirjataan ylös, minkä jälkeen se lähetetään sähköpostilla Skanska AB:n eettiselle komitealle. Kukaan Skanskassa ei siis kuule alkuperäistä nauhoitusta. Kun viestiä nauhoitetaan, ilmoittaja saa tapausnumeron, jota voi käyttää myöhemmin soittaessaan Hotline-ilmoituskanavaan saadakseen ilmoituksesta palautetta ja mahdollisesti kuullakseen Skanska AB:n eettisen neuvoston tarkentavia kysymyksiä. Tämä menettely mahdollistaa anonyymin kanssakäymisen ilmoittajan kanssa ilmoituksen täydentämiseksi ja/tai luotettavuuden varmistamiseksi ennen ryhtymistä mihinkään toimenpiteisiin. Arvioinnin jälkeen Skanska AB:n eettinen komitea päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 10 Lokakuu 2009

11 6. Arviointi ja mittarit Arviointi. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö arvioi eettisen ohjelmansa vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja arviointien tuloksien avulla parannetaan ohjelmaa. Mittarit. Alla luetellut eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista koskevat mittaukset on tehtävä puolen vuoden välein, ja Skanskan liiketoimintayksikön johtajan on raportoitava niistä Skanska AB:n eettiselle komitealle. Skanskan henkilöstömäärä (%), joka on käynyt läpi Code of Conduct -koulutuksen kunkin raportointijakson päättymistä edeltävänä kahtena vuotena ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Skanskan Code of Conduct -koulutuksen läpikäyneen henkilöstön määrä (%), joka on aloittanut Skanskassa raportointijakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tuoreimmat tulokset seuraavista kysymyksistä: a. Tiedän miten toimitaan Skanskan eettisten ohjeiden mukaan. b. Yksikön johdon toiminnasta näkyy sitoutuminen tukemaan eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Lokakuu

12 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Painolaitos on Joutsenmerkki-sertifioitu. Sertifikaatin käyttölupa n:o

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

Hyvän hallintotavan säännöstö Euroopan kemikaaliviraston henkilöstölle

Hyvän hallintotavan säännöstö Euroopan kemikaaliviraston henkilöstölle Hyvän hallintotavan säännöstö Euroopan kemikaaliviraston henkilöstölle Konsolidoitu toisinto Hyväksytty 14. helmikuuta 2008 tehdyllä hallintoneuvoston päätöksellä MB/11/2008 Muutettu 20. kesäkuuta 2013

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot