Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin yrityksestä tai yksiköstä koostuvat yksiköt, jotka raportoivat taloudellisesta tuloksestaan suoraan Skanska AB:lle, sekä Skanska AB) tulee noudattaa näitä soveltamisohjeita, jotta varmistetaan Skanskan eettisen ohjeiston, Skanska Code of Conductin, periaatteiden toteutuminen. Kaikkiin Skanska-konsernin yrityksiin viitataan jatkossa yhteisesti nimellä Skanska. Sillä edellytyksellä, että eettisen ohjeiston perusperiaatteista ei poiketa, nämä soveltamisohjeet eivät estä mitään Skanskan liiketoimintayksikköä antamasta paikallisia, alueellisia tai muita ohjeita. Eettinen ohjeisto, nämä soveltamisohjeet sekä konsernin periaatteet ja säännöt muodostavat Skanskan eettisen ohjelman (Skanska Code of Conduct -ohjelman), samoin kuin kunkin Skanskan liiketoimintayksikön laatimat toimintaperiaatteet, menettelytavat, koulutus ja seuranta. Skanskan koko henkilöstön on noudatettava eettistä ohjeistoa, näitä soveltamisohjeita ja oman Skanskan liiketoimintayksikkönsä eettistä ohjelmaa. Skanskan eettinen ohjeisto ja muut konsernin toimintaperiaatteet ja säännöt, mukaan lukien nämä soveltamisohjeet, löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. Näiden soveltamisohjeiden tarkoitus on muun muassa varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Teksti on luettavissa osoitteessa Lokakuu 2009

2 1. Yleiset periaatteet Code of Conduct -periaate: Kaikkien Skanska-konsernin yritysten, (jäljempänä Skanska), tärkein tehtävä on kehittää ja pitää yllä taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Skanska kantaa sille kuuluvan vastuun kaikissa määräysvallassaan olevissa asioissa. Olemme vastuussa niitä yhteisöjä ja ympäristöjä kohtaan, joissa toimimme. Kannamme vastuun henkilöstöämme ja liikekumppaneitamme sekä koko yhteiskuntaa kohtaan. Eettisten ohjeiden noudattaminen on olennainen osa jokaiselle liiketoimintayksikölle kuuluvaa vastuuta. Tämä on Skanskan strategia ohjeiston täytäntöönpanossa. Kunkin Skanskan liiketoimintayksikön johtaja vastaa ohjeiston täytäntöönpanosta yksikössään ja siitä, että Skanskan henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita. Skanska AB:n eettinen komitea (Skanska AB s Ethics Committee) valvoo tätä toimintaa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön: On laadittava eettinen ohjelma, jossa on selkeästi määritelty vastuut, tukemaan eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista näissä soveltamisohjeissa esitetyn mukaisesti. On laadittava viestintäsuunnitelma sen varmistamiseksi, että oleellinen eettiseen ohjeistoon liittyvä tieto saavuttaa Skanskan koko henkilöstön sekä Skanskan asiakkaat, toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut Skanskan yhteistyökumppanit. On perustettava sisäinen eettinen komitea, joka raportoi yksikön johdolle. Eettisen komitean tulee koostua kyseisen liiketoimintayksikön henkilöstön jäsenistä, ja siinä on oltava ainakin yksikössä toimiva lakimies, henkilöstöpäällikkö ja tulosyksikön johtaja. Eettisellä komitealla on valtuudet: neuvoa eettisiä asioita koskevissa kysymyksissä tutkia epäiltyjä eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomuksia ja antaa suosituksia johdon toimenpiteiksi. On järjestettävä eettistä ohjeistoa ja näitä soveltamisohjeita koskeva koulutus kaikille uusille työntekijöille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun he aloittavat Skanskassa. Koko muu henkilöstö tulee kouluttaa vähintään kahden vuoden välein. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on pidettävä suoritetuista koulutuksista tarkkaa rekisteriä, josta näkyy kaikkien kuhunkin koulutukseen osallistuneiden nimet. Jokaisen koulutuksen jälkeen työntekijöitä on pyydettävä vahvistamaan, että he: ovat osallistuneet koulutukseen ymmärtävät eettisen ohjeiston sisällön sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti tehtävissään Skanskan työntekijöinä. 1.1 Lahjomattomuus ja korkea moraali Code of Conduct -periaate: Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti. Skanskan työntekijöiden tulee osoittaa rehellisyyttä ja lahjomattomuutta suorittaessaan työtehtäviään välttääkseen edes luomasta vaikutelmaa tai epäilyä sääntöjenvastaisesta toiminnasta. Tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti toimiminen tarkoittaa, että on toimittava oikein ja kohdeltava aina muita skanskalaisia sekä Skanskan asiakkaita, toimittajia, aliurakoitsijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti ja arvostavasti. Skanskan henkilöstö voi käyttää seuraavaa testiä arvioidessaan jonkin toiminnan luonnetta: Onko se laillista? Onko se yhdenmukaista Skanskan liiketoimintayksikön eettisen ohjelman kanssa? Antaako se hyvän kuvan minusta ja Skanskasta? Ollessaan epävarma Skanskan työntekijän tulee keskustella asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Jos henkilö on senkin jälkeen epävarma asiasta, hänen tulee kysyä asiaa Skanskan liiketoimintayksikön lakimieheltä, eettiseltä komitealta, henkilöstöosastolta tai yhteiskuntavastuuasioista vastaavalta. Lisäohjeita sitoutumisestamme rehelliseen ja eettiseen toimintaan on osassa Lakien noudattaminen Code of Conduct -periaate: Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa toimimme. Ohje Me noudatamme kaikkien niiden maiden, yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lakeja, joissa toimimme, silloinkin kun niiden säännökset ylittävät eettisen ohjeiston vaatimukset. Toisaalta sovellamme eettisiä ohjeita myös silloin, kun ne (esimerkiksi työntekijöiden vähimmäisikävaatimukset) ylittävät paikalliset vaatimukset, mutta eivät ole niiden kanssa ristiriidassa. Paikallinen käytäntö tai tapa ei koskaan saa etusijaa lakiin nähden. 2 Lokakuu 2009

3 Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee ohjeistaa henkilöstönsä työhön liittyvän kansallisen ja paikallisen lainsäädännön noudattamista koskeviin kysymyksiin; henkilöstö puolestaan on velvollinen perehtymään näihin lakeihin ja noudattamaan niitä. Lakien tietoisesta rikkomisesta työtehtäviä suoritettaessa voi aiheutua työntekijälle rangaistusseuraamuksia, eräissä tapauksissa jopa työsuhteen päättäminen. Kansallisten ja paikallisten säännösten noudattamista koskevat kysymykset on osoitettava Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle tai eettiselle komitealle. 1.3 Ihmisoikeudet Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja tiedostamme velvollisuutemme ottaa nämä oikeudet huomioon toimissamme henkilöstöämme ja yhteiskuntaa kohtaan. Tämä sitoumus käsittää myös alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvät toimet. Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1948 hyväksymä ihmisoikeuksien julistus on arvovaltaisin luettelo ihmisoikeuksista. Julistuksen teksti löytyy osoitteesta Skanskalle erityisen merkityksellisiä artikloita ovat: artiklat 1, 2 ja 7, jotka koskevat ihmisarvoa, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta; artikla 4, joka koskee pakkotyötä; artikla 18, joka koskee ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta; artikla 19, joka koskee mielipiteen- ja sananvapautta; artikla 23, joka koskee oikeutta työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisia ja tyydyttäviä työehtoja, samapalkkaisuusperiaatetta, oikeutta kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa työtä tekeville ja heidän perheilleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon, sekä oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin; artikla 24, joka koskee oikeutta kohtuullisiin työaikoihin ja määräaikaisiin palkallisiin lomiin; sekä artikla 25, joka koskee oikeutta riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan. Työvoimaa koskevia yleisiä normeja on lisäksi useissa Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen työjärjestön (International Labor Organization of the United Nations, ILO) sopimuksissa. Ne löytyvät osoitteesta Näiden sopimusten erityisesti Skanskan kannalta merkityksellisiä määräyksiä selostetaan osassa 2, joka käsittelee henkilöstön työehtokysymyksiä. Skanskan sitoutuminen yleisen ihmisoikeuksien julistuksen ja ILO:n sopimusten säännöksiin vaatii välttämään näitä periaatteita rikkovia toimittajia, alihankkijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita. 1.4 Suhteet sidosryhmiin Code of Conduct -periaate: Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Vastaamme yrityksemme ulkopuolelta tuleviin kyselyihin, ja kommunikoimme asianosaisten kanssa asianmukaisesti ja tehokkaasti. Pyrimme tiedottamaan ja käymään keskustelua asiakkaidemme, toimittajiemme, aliurakoitsijoidemme, välittäjiemme, työyhteenliittymäkumppaniemme ja muiden yhteistyökumppaniemme sekä suuren yleisön ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa. Haluamme myös saada nämä osapuolet osallistumaan pyrkimyksiimme estää tai lieventää hankkeisiimme liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Aina kun on odotettavissa merkittäviä kielteisiä toimintamme vaikutuksia, meidän on pyrittävä selvittämään asianomaiset sidosryhmät ja luomaan kanavat tehokkaalle, rehelliselle ja toiset huomioon ottavalle viestinnälle. 1.5 Toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut kumppanit Code of Conduct -periaate: Pyrimme vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että hankkeissamme tavarantoimittajamme, aliurakoitsijamme, edustajamme, työyhteenliittymäkumppanimme ja muut kumppanimme noudattavat Skanskan eettisen ohjeiston periaatteita. Skanskan liiketoimintayksiköiden on annettava toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille kumppaneilleen eettinen ohjeistomme asianmukaisesti käännettynä, varmistettava heidän sitoutumisensa näihin periaatteisiin tai vastaaviin periaatteisiin toiminnassaan Skanskan kanssa ja varmistettava tehokkaat keinot, esimerkiksi sopimukseen sisältyvä mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kumppanit rikkovat mainittuja periaatteita. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla periaatteiden noudattamista ja sopimuksen purkamista koskeva sopimuslauseke. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta arvioidessaan, että toimittajien, aliurakoitsijoiden, välittäjien sekä työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien toiminta on eettisen ohjeiston periaatteiden mukaista ennen sopimuksen solmimista näiden kanssa. Lisäohjeita lahjontaa ehkäisevistä toimenpiteistä välittäjien kanssa toimiessa on osassa 3.2. Lokakuu

4 2. Vastuumme työnantajana Code of Conduct -periaate: Keskinäiselle kunnioitukselle ja arvostukselle perustuva vankka ja tiivis yhteistoimintasuhde koko henkilöstön kanssa on Skanskalle ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön työehtojen tulee täyttää vähintään kansallisen lainsäädännön ja asianomaisten ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset. Skanskan perusarvoja on, että kaikkia henkilöstön edustajia kohdellaan tasa-arvoisesti. Pyrimme työskentelemään yhtenä tiiminä ja edistämään avointa, suoraa ja toisen huomioon ottavaa kommunikointia kaikkien henkilöstön edustajien välillä. Skanskassa jokaisen pitää kokea, että hän voi ilmaista mielipiteensä vapaasti. 2.1 Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet Code of Conduct -periaate: Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Skanska pyrkii edistämään työntekijöiden hyvää turvallisuutta ja ehkäisemään ennalta onnettomuuksia kaikissa projekteissaan sekä parantamaan jatkuvasti tuloksiaan näillä alueilla. Näkyvä johtajuus on yksi työterveys- ja työturvallisuustyön tärkeimmistä piirteistä Skanskassa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee pyrkiä tähän tavoitteeseen tiukkojen ja johdonmukaisesti toimeenpantujen turvallisuuskäytäntöjen avulla, joita ovat muun muassa kaikkien työntekijöiden työsuojelukoulutus työmaillamme (käsittäen oman henkilöstön sekä aliurakoitsijat) sopeutettuna paikallisiin työskentelyolosuhteisiin ja työympäristöön. Kunkin liiketoimintayksikön on luotava johtamisjärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva kehitys, samoin kuin riittävät seurantajärjestelmät. Skanskan työturvallisuusperiaatteet löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. ei salli minkäänlaista työntekijöihinsä kohdistuvaa tai heidän puoleltaan tapahtuvaa syrjintää tai häirintää. 2.3 Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Code of Conduct -periaate. Tarjoamme henkilöstölle ja muille Skanskan kanssa toimiville henkilöille kanavan ilmoittaa mahdollisista epäillyistä väärinkäytöksistä siten, että niiden asianmukainen käsittely ja toimenpiteet ovat mahdollisia ilman pelkoa kostosta. Skanskan henkilöstöä rohkaistaan tuomaan johdon tietoon kaikki epäillyt eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomukset. Jos tällaiset epäillyt rikkomukset käsittävät joko (i) vakavia lain rikkomuksia, tai (ii) muita eettisen ohjeiston vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Skanskalle, henkilöstön pitää ilmoittaa tästä johdolle. Asiasta voi ilmoittaa lähimmälle esimiehelle tai Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle, eettiselle komitealle tai henkilöstöosastolle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Muut (kuin Skanskan henkilöstöön kuuluvat) voivat ilmoittaa epäillyistä eettisen ohjeiston rikkomuksista paikalliselle aluejohtajalle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Jos ilmoittaja uskoo, ettei mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ole kyseisessä tapauksessa mahdollinen tai sopiva ja asia liittyy vakavaan eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomiseen, asiasta voi ilmoittaa Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan osassa 5 ja intrassa kuvatulla tavalla. Ilmoittaminen eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ei saa aiheuttaa kenellekään mitään työsuhdetta koskevaa haitallista vaikutusta tai kostotoimia mutta työntekijälle voi koitua työsuhdetta koskevia seuraamuksia, jos hän (i) ei raportoi vakavista rikkomuksista, kuten yllä kuvatussa edellytetään, tai (ii) jos hän raportoi tietoa, jonka tietää varmasti virheelliseksi raportointihetkellä. 2.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Code of Conduct -periaate: Tarjoamme jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet rotuun, väriin, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, etniseen taustaan tai muuhun erityispiirteeseen katsomatta. Emme salli syrjintää tai häirintää. Skanskan sitoutuminen yhtäläisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen käsittää rekrytointitilanteen, koulutuksen, uralla etenemisen ja kaikki muut työsuhteen ehdot. Skanska 2.4 Oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme henkilöstömme oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kansallisten lakien mukaisesti. Skanska pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita työmarkkinajärjestöihin, ammattiyhdistyksiin ja henkilöstön edustajiin ja noudattaa kaikkia lakeja, jotka säätelevät yhtiön ja sen työntekijöiden välisiä suhteita. Tämä periaate ei kuitenkaan 4 Lokakuu 2009

5 edellytä sitä, että kaikkien Skanskan työntekijöiden olisi kuuluttava kyseisiin järjestöihin, elleivät sovellettavat lait ja työehtosopimukset sitä edellytä. 2.5 Henkilöstön koulutus ja kehitys Code of Conduct -periaate: Tarjoamme henkilöstölle koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka tukevat heidän nykyisiä tai tulevia tehtäviään. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö on vastuussa sellaisten koulutus- ja kehitysmahdollisuuksien järjestämisestä henkilöstölle, jotka tukevat heidän nykyisiä ja tulevia tehtäviään Skanskassa. Skanskan työntekijän ja lähimmän esimiehen välinen kehityskeskustelu on käytävä vähintään kerran vuodessa. 2.6 Lapsityövoima Code of Conduct -periaate: Emme palkkaa alle 15-vuotiaita emmekä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista alaikärajaa. Skanska ei palkkaa alle 15-vuotiaita eikä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista työhönoton alaikärajaa. Skanska vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista edellä mainittujen ikärajojen noudattamisesta. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. 2.7 Pakkotyö tai orjatyö Code of Conduct -periaate: Emme teetä pakkotyötä, emmekä käytä orjatyövoimaa tai muunlaista ei-vapaaehtoista työvoimaa työmaillamme. Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen. Vaikka orjatyövoiman käyttö on harvinaista ja se on helposti tunnistettavissa ja vältettävissä, työhönpakottamista ovat myös seuraavat tavat - velkasidonnaisuus, jolloin ihmiset pakotetaan tekemään työtä maksaakseen väitetyt velkansa työnantajalleen; - työnsaannin ehdoksi asetetaan, että työntekijän on talletettava suuri summa rahaa, jonka tämä menettää, jos hän jättää työpaikkansa; - työnantaja takavarikoi työntekijän henkilöllisyystodistukset; sekä - työnantaja pidättää laittomasti osan työntekijän ansioista. Skanska ei hyväksy menettelytapoja, jotka estävät työntekijöiden vapaan liikkumisen, ja Skanskan vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan tätä koskevan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. Edellä mainittu eettinen periaate ei estä Skanskan liiketoimintayksiköitä käyttämästä vankityövoimaa, silloin kun vankien osallistuminen työhön on vapaaehtoista ja muodostaa osan virallisesti hyväksyttyä vankien kuntouttamisohjelmaa. Skanskan yksiköt eivät kuitenkaan saa käyttää vankityövoimaa maissa, joissa vankeja käytetään hyväksi ilman näiden suostumusta tai joissa loukataan yksilöiden perusoikeuksia, esimerkiksi ilmaisu-, kokoontumis- ja liikkumisvapautta. Lisäohjeita ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä osassa 1.3. Lokakuu

6 3. Liiketoimintaetiikka Code of Conduct -periaate: Korruptio, lahjonta ja epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja estävät taloudellista, sosiaalista ja demokraattista kehitystä. Skanska ei suvaitse tällaisia toimia. Liiketoimintaetiikka on olennainen osa kaikkea Skanskan liiketoimintaa. Eettinen ohjeisto Code of Conduct ja tämä soveltamisohje keskittyvät seuraaviin merkittäviin eettisiin kysymyksiin: kilpailulainsäädäntö, lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen, poliittiset avustukset ja palvelumaksut, taloudellisia tapahtumia koskeva asianmukainen kirjanpito ja asiakkaita koskeva tietosuoja. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö laatii tarvittavissa määrin muita liiketoimintaamme koskevia eettisiä ohjeita, jotka ovat johdonmukaisia eettisen ohjeiston ja tämän soveltamisohjeen kanssa. 3.1 Kilpailulainsäädäntö Code of Conduct -periaate: Emme toimi voimassaolevan kilpailulainsäädännön vastaisesti. Kilpailua koskevat ohjeet sisältyvät seuraaviin ohjeisiin: Kilpailulainsäädännön ohje Euroopan Unionissa ja Norjassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa files/documents/policies_rules/cl.pdf; Kartellilain ohje Yhdysvalloissa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa https://myskanska.com/usa/bldg/tools/docs/administrators/global%20document%20library/us%20antitrust%20law%20compliance%20manual% doc; Kilpailulainsäädännön ohje Latinalaisessa Amerikassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa Skanska-konsernin yhtiöiden on konsultoitava liiketoimintayksikkönsä lakimiestä ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa sen varmistamiseksi, että liiketoiminta ei ole ristiriidassa voimassa olevan kilpailulainsäädännön kanssa. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta etukäteen saatua lupaa ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa. 3.2 Korruptio ja lahjonta Code of Conduct -periaate: a. Emme tarjoa tai anna suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta kenellekään henkilölle tai yhteisölle houkutellaksemme tätä toimimaan edellä mainittujen määräysten vastaisesti siinä tarkoituksessa, että Skanska voisi päästä mukaan liiketoimintaan tai ylläpitää tai johtaa liiketoimintaa tai saada mitään muuta laitonta hyötyä liiketoiminnassaan. b. Emme pyydä tai hyväksy suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta, jonka tarkoituksena olisi houkutella meidät toimimaan periaatteittemme vastaisesti. Yleinen ohje. Skanska on sitoutunut huolehtimaan siitä, että sen toiminta on vapaata korruption vaikutuksista. Lisätietoa vaadittavista toimenpiteistä on kohdassa 1.5. Tämän soveltamisohjeen korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen liittyvien kohtien tarkoitus on varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät seuraaviin aloitteisiin: YK:n Global Compact -aloitteen kymmenes periaate teksti on luettavissa osoitteessa Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) korruption vastainen kumppanuusaloite (Partnering Against Corruption Initiative, PACI) lisätietoa osoitteessa joka perustuu Transparency Internationalin lahjonnanvastaisiin periaatteisiin (Transparency International s Business Principles for Countering Bribery). Välittäjät. Välittäjä on henkilö tai yhteisö, jonka Skanska-konserniin kuuluva yhtiö on valtuuttanut toimimaan puolestaan tai edustamaan yhtiötä tämän liiketoiminnan edistämiseksi, kuten edustaja, liiketoiminnan konsultti, lobbaaja, neuvonantaja tai muu samankaltaista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö. Skanskan kaikkien liiketoimintayksiköiden tulee noudattaa huolellisuutta arvioidessaan mahdollisten välittäjien mainetta rehellisenä liike-elämän toimijana, ja niillä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta saatua lupaa ennen sopimuksen tekoa välittäjän kanssa. Skanskan korruptionvastaiset periaatteet kieltävät laittomien maksujen suorittamisen erilaisten välittäjien kautta tai näiden toimesta liiketoiminnan hankkimiseksi tai ohjaamiseksi Skanskalle tai nykyisen liiketoiminnan säilyttämiseksi. Kaikkien välittäjille maksettavien provisioiden tai palkkioiden tulee täyttää seuraavat ehdot: Niiden on oltava määrältään kohtuullisia välittäjän tosiasiallisesti suorittamien palvelusten laajuuteen ja luonteeseen verrattuna; Ne on maksettava Skanskan liiketoimintayksikön normaalin maksukäytännön mukaisesti, ja ne on kirjattava asianmukaisesti Skanskan yhtiön tileihin; 6 Lokakuu 2009

7 Niistä on tehtävä välittäjien kanssa kirjalliset sopimukset, jotka erityisesti kieltävät laittomat maksut tai lahjat ja joissa on ehto sopimuksen välittömästä purkamisesta ja tulevien palkkioiden maksujen lopettamisesta väärinkäytöksen johdosta. Skanskalle voi aiheutua vakavia rangaistusseuraamuksia, jos välittäjä toimii väärin edustaessaan Skanska-konserniin kuuluvaa yhtiötä. Myös Skanskan henkilöstölle voi aiheutua rangaistusseuraamuksia, jos sen edustajat ovat hyväksyneet välittäjän väärinkäytöksen tai jatkaneet yhteistyötä välittäjän kanssa vaikka ovat olleet tietoisia väärinkäytöksen mahdollisuudesta tai ovat tietoisesti jättäneet huomiotta selvät todisteet väärinkäytöksen todennäköisyydestä. Palvelumaksut. Skanska ei hyväksy niin kutsuttuja palvelumaksuja nopeuttaakseen valtion virkamiesten tehtävien suorittamista. Lainmukaiset maksut valtion virastoille eivät ole palvelumaksuja. Poliittiset avustukset. Skanska ei hyväksy, että Skanska-konserniin kuuluva yritys, työyhteenliittymä tai vastaava yhteistyöorganisaatio, jossa Skanska-konsernin yritys on osapuolena tai osakkaana, tarjoaa tai antaa poliittisia avustuksia, ellei Skanska AB:n toimitusjohtaja ole hyväksynyt avustusta. Tämä kielto ei koske henkilöstön omissa nimissään ja omista varoistaan tekemiä poliittisia avustuksia, jotka ovat asianmukaisten lakien mukaisia. Yhtiön edustaminen ja lahjat. Kohtuullinen edustaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen on laajasti hyväksytty osa hyvien liikesuhteiden hoitamista, eivätkä eettiset säännöt kiellä Skanskan työntekijöitä tarjoamasta tai vastaanottamasta vieraanvaraisuutta tai lahjoja edellyttäen, että ne noudattavat paikallisia lakeja ja tapoja; ne eivät saata vastaanottajaa tilanteeseen, jossa hänellä olisi jokin velvollisuus lahjoittajaa kohtaan, tai anna sellaista vaikutelmaa; niillä on asiallinen liiketoimintaan liittyvä tarkoitus; ja ne eivät ole vastaanottajan työnantajan määräysten vastaista. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava kirjalliset ohjeet, joissa selvitetään vieraanvaraisuuden ja lahjojen hyväksyttävät rahalliset määrärajat sekä edustamisen ja lahjojen raportointia ja valvontaa koskevat menettelytavat. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on aina kun on mahdollista informoitava toimittajiaan, aliurakoitsijoitaan, välittäjiään, työyhteenliittymäkumppaneitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan näistä rahallista määrärajoista. Hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, joiden mukaan hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi vaativat yksikön johtoryhmän ennakkohyväksynnän. Hyväntekeväisyyslahjoituksilla ja sponsoroinnilla ei saa kiertää lahjontakieltoa. Skanskan sponsoroinnin ja yhteiskuntasuhteiden periaatteet ovat luettavissa intrassa. Eturistiriidat. Skanskan henkilöstön on vältettävä eturistiriitoja henkilökohtaisten taloudellisten etujensa ja Skanskan liiketoimintaan osallistumisensa välillä. Jos Skanskan työntekijällä on taloudellinen intressi yhteisössä (lukuun ottamatta julkisesti noteerattujen yhtiöiden arvopapereihin tehtäviä sijoituksia), jolla on liiketoimintaa Skanskan kanssa, ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa kyseistä liiketoimintaa koskeviin Skanskan päätöksiin, on hänen ilmoitettava lähimmälle esimiehelleen taloudellisesta intressistään ja pitäydyttävä osallistumasta kyseiseen liiketoimintaan. Skanskan tietokoneita ja laitteita ei saa käyttää laittomaan tai epäeettiseen toimintaan. Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava tätä kieltoa koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet tarvittavassa laajuudessa. Skanskan henkilöstön tulee välttää tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriita. Näihin sisältyvät tilanteet, joissa työntekijän suhde toiseen henkilöön saattaa vaikuttaa työntekijän kykyyn tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä Skanskan edun mukaisesti. Työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lähimmälle esimiehelleen suora tai välillinen osallisuutensa sellaisen yhteisön toimintaan, joka kilpailee tai harjoittaa liiketoimintaa Skanskan kanssa. Skanskan henkilöstö voi luonnollisesti osallistua erilaisten yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan ja tukea niitä. Hyväntekeväisyysjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman järjestön toimihenkilönä tai johtajana toimimista ei sinällään pidetään eturistiriitana. 3.3 Hyvä kirjanpitotapa kaikissa taloudellisissa tapahtumissa Code of Conduct -periaate: Kaikki taloudelliset tapahtumat kirjaamme kirjanpitoomme oikein, paikallisen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja noudatamme kaikessa konsernin raportoinnissa IFRS-standardeja sekä asiaan liittyviä Skanskan ohjeita ja määräyksiä. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava toimivat prosessit sen varmistamiseksi, että kaikki liiketoiminnan tapahtumien ja taloudellisten tapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon täyttää yllä mainitut eettiset ohjeet. Kaikki liiketoimintaa koskevat taloudelliset tapahtumat, esimer- Lokakuu

8 kiksi työaika- ja kuluraportit, laskut, matkalaskut ja projektiraportit, tulee kirjata hyvän kirjanpitotavan mukaisesti oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Taloudellisten tapahtumien oikean ja tarkan kirjaamisen varmistaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. 3.4 Tietosuoja Code of Conduct -periaate: Meillä on tietoteknisten prosessien ja järjestelmien valvontajärjestelmä, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan asiakkaillemme. Sähköisessä muodossa olevat tiedot. Asiakkaiden Skanskan haltuun antamien tietojen tietosuojan varmistamiseksi on oltava riittävän tasoinen järjestelmä. Se on lain vaatima toimenpide mutta lisäksi se on olennaista Skanskan liiketoiminnan jatkuvan menestyksen varmistamiseksi ja maineen säilyttämiseksi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet ja menettelytavat tällaisen tiedon riittävän tasoisen tietosuojan varmistamiseksi. Skanskan henkilöstön on noudatettava salassapitosopimuksia ja huolehdittava Skanskan ja asiakkaidemme liiketoimintaa koskevien tietojen säilymisestä luottamuksellisina. Yksityisyydensuoja. Vaikka mainittu eettinen periaate viittaa yksiselitteisesti vain asiakkaisiin, Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava valvontajärjestelmä riittävän tietosuojan varmistamiseksi myös henkilöstölleen, toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille yhteistyökumppaneilleen. Henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa täytyy käsitellä niitä koskevan lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja saa käyttää vain laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, ja on huolehdittava, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi luottamuksellisiin tietoihin. 8 Lokakuu 2009

9 4. Ympäristö Code of Conduct -periaate: Uskomme, että projektikehitys ja rakentamispalvelut voivat osaltaan merkittävästi edistää kestävää kehitystä. Tämän vuoksi Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla. Skanskan päämääränä on nolla ympäristörikettä, ja Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on toimittava tämän periaatteen mukaisesti suunnittelemalla ja toimimalla vastuullisesti siten, että toiminnan vaikutukset ovat myönteisiä ympäristölle, jossa se työskentelee. Skanskan maailmanlaajuiset ympäristöperiaatteet ovat luettavissa intrassa. 4.1 Organisaatio ja järjestelmät Code of Conduct -periaate: Ylläpidämme organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, menettelytapoja ja koulutussuunnitelmia, jotka takaavat vähintään lain, säädösten ja standardien mukaisen toiminnan. Riskienhallinnan ydinprosessit kuten STAP ja ORA sisältävät vaatimuksen ei-hyväksyttävien ympäristöriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Lisätietoa intrasta. Lain tai säädösten vaatiessa hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja hyväksytettävä se asianomaisilla viranomaisilla. Kun Skanskan liiketoimintayksikkö on mukana rakennushankkeessa urakoitsijana, ympäristövaikutusten arvioinnin tekee ja hyväksyttää viranomaisilla yleensä asiakas. Ympäristövaikutusten arviointi tulee olla muodollisesti hyväksytty ennen kuin työt voidaan aloittaa. Rakennushankkeessa mukana olevan Skanskan liiketoimintayksikön velvollisuus on tehdä toimenpidesuunnitelma tai määrittää toimenpiteet ympäristövaikutusten arvioinnissa havaittujen ongelmien hoitamiseksi. Jos asiakkaana on Skanskan liiketoimintayksikkö (yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa), sen velvollisuutena on varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja toimitettu hyväksyttäväksi asianomaisille viranomaisille. Jos Skanskan sidosryhmät eivät ole tunnistaneet merkittäviä ympäristöriskejä tai -mahdollisuuksia, Skanskan on kiinnitettävä näiden huomio asiaan. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on annettava etusija ehkäiseville toimenpiteille ja pyrittävä vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia käyttämällä parasta saatavissa olevaa teknologiaa ottaen huomioon, mikä on teknisesti mahdollista, taloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta vastuullista. 4.2 ISO Code of Conduct -periaate: Ympäristönhallintajärjestelmämme on ISO sertifioitu. Koska linjaorganisaatio on vastuussa ympäristötehokkuutemme toteuttamisesta, ympäristötehokkuus on sisällytetty osaksi liiketoimintamme ydinprosesseja ja suunnitelmia. Kaikkien Skanska-konsernin yhtiöiden tulee toimia rekisteröidyn/sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti, joka kattaa kaiken sellaisen toiminnan, jossa Skanska vastaa johtamisesta tai sillä on enemmistöomistus. Uusien liiketoimintojen on täytettävä tämä vaatimus kahden vuoden kuluessa yritysostosta. 4.3 Aliurakoitsijat ja kumppanit Code of Conduct -periaate: Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Kytkemme ympäristöasioiden hallintaan koko työvoimamme mukaan lukien alihankkijat, kumppanit ja muut kiinnostuneet tahot. Skanskan liiketoimintayksiköt ottavat mukaan ympäristötyöhön koko työvoimansa, mukaan lukien aliurakoitsijat, toimittajat, työyhteenliittymäkumppanit ja muut yhteistyökumppanit. Vastuullisessa ympäristöjohtamisessa korostetaan hyvää viestintää ja sitoutuneisuutta sekä teknisten ratkaisujen tehokasta hyödyntämistä. Skanskan liiketoimintayksiköitä rohkaistaan toimimaan muiden kiinnostuneiden ja asianosaisten osapuolten kanssa, esimerkiksi ympäristötyöstä kiinnostuneiden kansalaisyhteisöjen ja -järjestöjen kanssa. 4.4 Elinkaarinäkökulma Code of Conduct -periaate: Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Skanskan liiketoimintayksikön pitää varmistaa, että hyvällä suunnittelulla materiaalihukka rakennusaikana on mahdollisimman vähäinen. Lisäksi on varmistettava, että sellaisten materiaalien, jotka ovat nykylainsäädännön mukaan ympäristön kannalta hyväksyttyjä, mutta asiantuntijoiden arvioinnin kohteena, käyttö harkitaan huolellisesti etukäteen. Harkinta tehdään ennakoivasti yhdessä asiakkaiden, työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa taloudelliset ja muut tekijät huomioiden. Aina kun mahdollista, on Lokakuu

10 5. Hotline-ilmoituskanava vähennettävä sellaisten materiaalien käyttöä, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia tai suuren hiilijalanjäljen, sekä sellaisten materiaalien, järjestelmien, elementtien, osien, tekniikoiden tai vastaavien käyttöä, jotka kuluttavat paljon energiaa, erityisesti sähköenergiaa. Osassa 2.3. esitetyn mukaisesti jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava useita kanavia eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ilmoittamista varten ja nämä kanavat ovat ensisijaisia väärinkäytöksistä ilmoitettaessa. Jos mikään näistä kanavista ei kuitenkaan ole mahdollinen tai sopiva kyseisessä tapauksessa, on mahdollista ilmoittaa vakavista eettisistä rikkomuksista soittamalla Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan. Hotline-ilmoituskanava on auki joka päivä ympäri vuorokauden. Ilmoitukset voi tehdä kyseisen Skanskan liiketoimintayksikön kielellä/kielillä tai englanniksi, ja haluttaessa nimettömänä. Hotline-ilmoituskanavasta ilmoituksen vastaanottaa ensimmäiseksi ulkopuolinen palveluntuottaja. Viesti käännetään ja kirjataan ylös, minkä jälkeen se lähetetään sähköpostilla Skanska AB:n eettiselle komitealle. Kukaan Skanskassa ei siis kuule alkuperäistä nauhoitusta. Kun viestiä nauhoitetaan, ilmoittaja saa tapausnumeron, jota voi käyttää myöhemmin soittaessaan Hotline-ilmoituskanavaan saadakseen ilmoituksesta palautetta ja mahdollisesti kuullakseen Skanska AB:n eettisen neuvoston tarkentavia kysymyksiä. Tämä menettely mahdollistaa anonyymin kanssakäymisen ilmoittajan kanssa ilmoituksen täydentämiseksi ja/tai luotettavuuden varmistamiseksi ennen ryhtymistä mihinkään toimenpiteisiin. Arvioinnin jälkeen Skanska AB:n eettinen komitea päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 10 Lokakuu 2009

11 6. Arviointi ja mittarit Arviointi. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö arvioi eettisen ohjelmansa vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja arviointien tuloksien avulla parannetaan ohjelmaa. Mittarit. Alla luetellut eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista koskevat mittaukset on tehtävä puolen vuoden välein, ja Skanskan liiketoimintayksikön johtajan on raportoitava niistä Skanska AB:n eettiselle komitealle. Skanskan henkilöstömäärä (%), joka on käynyt läpi Code of Conduct -koulutuksen kunkin raportointijakson päättymistä edeltävänä kahtena vuotena ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Skanskan Code of Conduct -koulutuksen läpikäyneen henkilöstön määrä (%), joka on aloittanut Skanskassa raportointijakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tuoreimmat tulokset seuraavista kysymyksistä: a. Tiedän miten toimitaan Skanskan eettisten ohjeiden mukaan. b. Yksikön johdon toiminnasta näkyy sitoutuminen tukemaan eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Lokakuu

12 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Painolaitos on Joutsenmerkki-sertifioitu. Sertifikaatin käyttölupa n:o

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun Paikka 12.5.2015 Ethics at Skanska Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy 1 Our values the five zeros vision 0 0 0 0 0 Zero accidents

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 EETTISET OHJEET VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 Sisällysluettelo Toimintaperiaatteet Yleiset vaatimukset Eturistiriidat Salassapitovelvollisuus Lahjonta Lahjoitukset poliittiseen toimintaan Lahjoitukset

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa

MARTELA VASTUULLISEN LIIKETAVAN PERIAATTEET Hyväksytty Martela Oyj:n hallituksessa Martela Oyj:n hallitus ja johtoryhmä ovat sitoutuneet kehittämään yhtiötä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, niin omistajien, asiakkaiden, henkilökunnan kuin muiden sidosryhmien odotuksiin vastaten. Vastuullisuus

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot