Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin yrityksestä tai yksiköstä koostuvat yksiköt, jotka raportoivat taloudellisesta tuloksestaan suoraan Skanska AB:lle, sekä Skanska AB) tulee noudattaa näitä soveltamisohjeita, jotta varmistetaan Skanskan eettisen ohjeiston, Skanska Code of Conductin, periaatteiden toteutuminen. Kaikkiin Skanska-konsernin yrityksiin viitataan jatkossa yhteisesti nimellä Skanska. Sillä edellytyksellä, että eettisen ohjeiston perusperiaatteista ei poiketa, nämä soveltamisohjeet eivät estä mitään Skanskan liiketoimintayksikköä antamasta paikallisia, alueellisia tai muita ohjeita. Eettinen ohjeisto, nämä soveltamisohjeet sekä konsernin periaatteet ja säännöt muodostavat Skanskan eettisen ohjelman (Skanska Code of Conduct -ohjelman), samoin kuin kunkin Skanskan liiketoimintayksikön laatimat toimintaperiaatteet, menettelytavat, koulutus ja seuranta. Skanskan koko henkilöstön on noudatettava eettistä ohjeistoa, näitä soveltamisohjeita ja oman Skanskan liiketoimintayksikkönsä eettistä ohjelmaa. Skanskan eettinen ohjeisto ja muut konsernin toimintaperiaatteet ja säännöt, mukaan lukien nämä soveltamisohjeet, löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. Näiden soveltamisohjeiden tarkoitus on muun muassa varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Teksti on luettavissa osoitteessa Lokakuu 2009

2 1. Yleiset periaatteet Code of Conduct -periaate: Kaikkien Skanska-konsernin yritysten, (jäljempänä Skanska), tärkein tehtävä on kehittää ja pitää yllä taloudellisesti vakaata ja menestyvää liiketoimintaa. Skanska kantaa sille kuuluvan vastuun kaikissa määräysvallassaan olevissa asioissa. Olemme vastuussa niitä yhteisöjä ja ympäristöjä kohtaan, joissa toimimme. Kannamme vastuun henkilöstöämme ja liikekumppaneitamme sekä koko yhteiskuntaa kohtaan. Eettisten ohjeiden noudattaminen on olennainen osa jokaiselle liiketoimintayksikölle kuuluvaa vastuuta. Tämä on Skanskan strategia ohjeiston täytäntöönpanossa. Kunkin Skanskan liiketoimintayksikön johtaja vastaa ohjeiston täytäntöönpanosta yksikössään ja siitä, että Skanskan henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita. Skanska AB:n eettinen komitea (Skanska AB s Ethics Committee) valvoo tätä toimintaa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön: On laadittava eettinen ohjelma, jossa on selkeästi määritelty vastuut, tukemaan eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista näissä soveltamisohjeissa esitetyn mukaisesti. On laadittava viestintäsuunnitelma sen varmistamiseksi, että oleellinen eettiseen ohjeistoon liittyvä tieto saavuttaa Skanskan koko henkilöstön sekä Skanskan asiakkaat, toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut Skanskan yhteistyökumppanit. On perustettava sisäinen eettinen komitea, joka raportoi yksikön johdolle. Eettisen komitean tulee koostua kyseisen liiketoimintayksikön henkilöstön jäsenistä, ja siinä on oltava ainakin yksikössä toimiva lakimies, henkilöstöpäällikkö ja tulosyksikön johtaja. Eettisellä komitealla on valtuudet: neuvoa eettisiä asioita koskevissa kysymyksissä tutkia epäiltyjä eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomuksia ja antaa suosituksia johdon toimenpiteiksi. On järjestettävä eettistä ohjeistoa ja näitä soveltamisohjeita koskeva koulutus kaikille uusille työntekijöille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun he aloittavat Skanskassa. Koko muu henkilöstö tulee kouluttaa vähintään kahden vuoden välein. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on pidettävä suoritetuista koulutuksista tarkkaa rekisteriä, josta näkyy kaikkien kuhunkin koulutukseen osallistuneiden nimet. Jokaisen koulutuksen jälkeen työntekijöitä on pyydettävä vahvistamaan, että he: ovat osallistuneet koulutukseen ymmärtävät eettisen ohjeiston sisällön sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti tehtävissään Skanskan työntekijöinä. 1.1 Lahjomattomuus ja korkea moraali Code of Conduct -periaate: Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti. Skanskan työntekijöiden tulee osoittaa rehellisyyttä ja lahjomattomuutta suorittaessaan työtehtäviään välttääkseen edes luomasta vaikutelmaa tai epäilyä sääntöjenvastaisesta toiminnasta. Tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti toimiminen tarkoittaa, että on toimittava oikein ja kohdeltava aina muita skanskalaisia sekä Skanskan asiakkaita, toimittajia, aliurakoitsijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti ja arvostavasti. Skanskan henkilöstö voi käyttää seuraavaa testiä arvioidessaan jonkin toiminnan luonnetta: Onko se laillista? Onko se yhdenmukaista Skanskan liiketoimintayksikön eettisen ohjelman kanssa? Antaako se hyvän kuvan minusta ja Skanskasta? Ollessaan epävarma Skanskan työntekijän tulee keskustella asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Jos henkilö on senkin jälkeen epävarma asiasta, hänen tulee kysyä asiaa Skanskan liiketoimintayksikön lakimieheltä, eettiseltä komitealta, henkilöstöosastolta tai yhteiskuntavastuuasioista vastaavalta. Lisäohjeita sitoutumisestamme rehelliseen ja eettiseen toimintaan on osassa Lakien noudattaminen Code of Conduct -periaate: Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa toimimme. Ohje Me noudatamme kaikkien niiden maiden, yhteisöjen ja toimintaympäristöjen lakeja, joissa toimimme, silloinkin kun niiden säännökset ylittävät eettisen ohjeiston vaatimukset. Toisaalta sovellamme eettisiä ohjeita myös silloin, kun ne (esimerkiksi työntekijöiden vähimmäisikävaatimukset) ylittävät paikalliset vaatimukset, mutta eivät ole niiden kanssa ristiriidassa. Paikallinen käytäntö tai tapa ei koskaan saa etusijaa lakiin nähden. 2 Lokakuu 2009

3 Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee ohjeistaa henkilöstönsä työhön liittyvän kansallisen ja paikallisen lainsäädännön noudattamista koskeviin kysymyksiin; henkilöstö puolestaan on velvollinen perehtymään näihin lakeihin ja noudattamaan niitä. Lakien tietoisesta rikkomisesta työtehtäviä suoritettaessa voi aiheutua työntekijälle rangaistusseuraamuksia, eräissä tapauksissa jopa työsuhteen päättäminen. Kansallisten ja paikallisten säännösten noudattamista koskevat kysymykset on osoitettava Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle tai eettiselle komitealle. 1.3 Ihmisoikeudet Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja tiedostamme velvollisuutemme ottaa nämä oikeudet huomioon toimissamme henkilöstöämme ja yhteiskuntaa kohtaan. Tämä sitoumus käsittää myös alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvät toimet. Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1948 hyväksymä ihmisoikeuksien julistus on arvovaltaisin luettelo ihmisoikeuksista. Julistuksen teksti löytyy osoitteesta Skanskalle erityisen merkityksellisiä artikloita ovat: artiklat 1, 2 ja 7, jotka koskevat ihmisarvoa, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta; artikla 4, joka koskee pakkotyötä; artikla 18, joka koskee ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta; artikla 19, joka koskee mielipiteen- ja sananvapautta; artikla 23, joka koskee oikeutta työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisia ja tyydyttäviä työehtoja, samapalkkaisuusperiaatetta, oikeutta kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa työtä tekeville ja heidän perheilleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon, sekä oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin; artikla 24, joka koskee oikeutta kohtuullisiin työaikoihin ja määräaikaisiin palkallisiin lomiin; sekä artikla 25, joka koskee oikeutta riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan. Työvoimaa koskevia yleisiä normeja on lisäksi useissa Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen työjärjestön (International Labor Organization of the United Nations, ILO) sopimuksissa. Ne löytyvät osoitteesta Näiden sopimusten erityisesti Skanskan kannalta merkityksellisiä määräyksiä selostetaan osassa 2, joka käsittelee henkilöstön työehtokysymyksiä. Skanskan sitoutuminen yleisen ihmisoikeuksien julistuksen ja ILO:n sopimusten säännöksiin vaatii välttämään näitä periaatteita rikkovia toimittajia, alihankkijoita, välittäjiä, työyhteenliittymäkumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita. 1.4 Suhteet sidosryhmiin Code of Conduct -periaate: Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Vastaamme yrityksemme ulkopuolelta tuleviin kyselyihin, ja kommunikoimme asianosaisten kanssa asianmukaisesti ja tehokkaasti. Pyrimme tiedottamaan ja käymään keskustelua asiakkaidemme, toimittajiemme, aliurakoitsijoidemme, välittäjiemme, työyhteenliittymäkumppaniemme ja muiden yhteistyökumppaniemme sekä suuren yleisön ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa. Haluamme myös saada nämä osapuolet osallistumaan pyrkimyksiimme estää tai lieventää hankkeisiimme liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Aina kun on odotettavissa merkittäviä kielteisiä toimintamme vaikutuksia, meidän on pyrittävä selvittämään asianomaiset sidosryhmät ja luomaan kanavat tehokkaalle, rehelliselle ja toiset huomioon ottavalle viestinnälle. 1.5 Toimittajat, aliurakoitsijat, välittäjät, työyhteenliittymäkumppanit ja muut kumppanit Code of Conduct -periaate: Pyrimme vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että hankkeissamme tavarantoimittajamme, aliurakoitsijamme, edustajamme, työyhteenliittymäkumppanimme ja muut kumppanimme noudattavat Skanskan eettisen ohjeiston periaatteita. Skanskan liiketoimintayksiköiden on annettava toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille kumppaneilleen eettinen ohjeistomme asianmukaisesti käännettynä, varmistettava heidän sitoutumisensa näihin periaatteisiin tai vastaaviin periaatteisiin toiminnassaan Skanskan kanssa ja varmistettava tehokkaat keinot, esimerkiksi sopimukseen sisältyvä mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kumppanit rikkovat mainittuja periaatteita. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla periaatteiden noudattamista ja sopimuksen purkamista koskeva sopimuslauseke. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta arvioidessaan, että toimittajien, aliurakoitsijoiden, välittäjien sekä työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien toiminta on eettisen ohjeiston periaatteiden mukaista ennen sopimuksen solmimista näiden kanssa. Lisäohjeita lahjontaa ehkäisevistä toimenpiteistä välittäjien kanssa toimiessa on osassa 3.2. Lokakuu

4 2. Vastuumme työnantajana Code of Conduct -periaate: Keskinäiselle kunnioitukselle ja arvostukselle perustuva vankka ja tiivis yhteistoimintasuhde koko henkilöstön kanssa on Skanskalle ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön työehtojen tulee täyttää vähintään kansallisen lainsäädännön ja asianomaisten ILO:n sopimusten asettamat minimivaatimukset. Skanskan perusarvoja on, että kaikkia henkilöstön edustajia kohdellaan tasa-arvoisesti. Pyrimme työskentelemään yhtenä tiiminä ja edistämään avointa, suoraa ja toisen huomioon ottavaa kommunikointia kaikkien henkilöstön edustajien välillä. Skanskassa jokaisen pitää kokea, että hän voi ilmaista mielipiteensä vapaasti. 2.1 Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet Code of Conduct -periaate: Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Skanska pyrkii edistämään työntekijöiden hyvää turvallisuutta ja ehkäisemään ennalta onnettomuuksia kaikissa projekteissaan sekä parantamaan jatkuvasti tuloksiaan näillä alueilla. Näkyvä johtajuus on yksi työterveys- ja työturvallisuustyön tärkeimmistä piirteistä Skanskassa. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön tulee pyrkiä tähän tavoitteeseen tiukkojen ja johdonmukaisesti toimeenpantujen turvallisuuskäytäntöjen avulla, joita ovat muun muassa kaikkien työntekijöiden työsuojelukoulutus työmaillamme (käsittäen oman henkilöstön sekä aliurakoitsijat) sopeutettuna paikallisiin työskentelyolosuhteisiin ja työympäristöön. Kunkin liiketoimintayksikön on luotava johtamisjärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva kehitys, samoin kuin riittävät seurantajärjestelmät. Skanskan työturvallisuusperiaatteet löytyvät intrasta englannin- ja suomenkielisinä. ei salli minkäänlaista työntekijöihinsä kohdistuvaa tai heidän puoleltaan tapahtuvaa syrjintää tai häirintää. 2.3 Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Code of Conduct -periaate. Tarjoamme henkilöstölle ja muille Skanskan kanssa toimiville henkilöille kanavan ilmoittaa mahdollisista epäillyistä väärinkäytöksistä siten, että niiden asianmukainen käsittely ja toimenpiteet ovat mahdollisia ilman pelkoa kostosta. Skanskan henkilöstöä rohkaistaan tuomaan johdon tietoon kaikki epäillyt eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomukset. Jos tällaiset epäillyt rikkomukset käsittävät joko (i) vakavia lain rikkomuksia, tai (ii) muita eettisen ohjeiston vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Skanskalle, henkilöstön pitää ilmoittaa tästä johdolle. Asiasta voi ilmoittaa lähimmälle esimiehelle tai Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehelle, eettiselle komitealle tai henkilöstöosastolle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Muut (kuin Skanskan henkilöstöön kuuluvat) voivat ilmoittaa epäillyistä eettisen ohjeiston rikkomuksista paikalliselle aluejohtajalle tai käyttämällä muita kyseisessä Skanskan liiketoimintayksikössä mahdollisesti olevia kanavia. Jos ilmoittaja uskoo, ettei mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ole kyseisessä tapauksessa mahdollinen tai sopiva ja asia liittyy vakavaan eettisen ohjeiston periaatteiden rikkomiseen, asiasta voi ilmoittaa Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan osassa 5 ja intrassa kuvatulla tavalla. Ilmoittaminen eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ei saa aiheuttaa kenellekään mitään työsuhdetta koskevaa haitallista vaikutusta tai kostotoimia mutta työntekijälle voi koitua työsuhdetta koskevia seuraamuksia, jos hän (i) ei raportoi vakavista rikkomuksista, kuten yllä kuvatussa edellytetään, tai (ii) jos hän raportoi tietoa, jonka tietää varmasti virheelliseksi raportointihetkellä. 2.2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Code of Conduct -periaate: Tarjoamme jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet rotuun, väriin, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, etniseen taustaan tai muuhun erityispiirteeseen katsomatta. Emme salli syrjintää tai häirintää. Skanskan sitoutuminen yhtäläisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen käsittää rekrytointitilanteen, koulutuksen, uralla etenemisen ja kaikki muut työsuhteen ehdot. Skanska 2.4 Oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin Code of Conduct -periaate: Kunnioitamme henkilöstömme oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä tai liittyä niihin kansallisten lakien mukaisesti. Skanska pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita työmarkkinajärjestöihin, ammattiyhdistyksiin ja henkilöstön edustajiin ja noudattaa kaikkia lakeja, jotka säätelevät yhtiön ja sen työntekijöiden välisiä suhteita. Tämä periaate ei kuitenkaan 4 Lokakuu 2009

5 edellytä sitä, että kaikkien Skanskan työntekijöiden olisi kuuluttava kyseisiin järjestöihin, elleivät sovellettavat lait ja työehtosopimukset sitä edellytä. 2.5 Henkilöstön koulutus ja kehitys Code of Conduct -periaate: Tarjoamme henkilöstölle koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka tukevat heidän nykyisiä tai tulevia tehtäviään. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö on vastuussa sellaisten koulutus- ja kehitysmahdollisuuksien järjestämisestä henkilöstölle, jotka tukevat heidän nykyisiä ja tulevia tehtäviään Skanskassa. Skanskan työntekijän ja lähimmän esimiehen välinen kehityskeskustelu on käytävä vähintään kerran vuodessa. 2.6 Lapsityövoima Code of Conduct -periaate: Emme palkkaa alle 15-vuotiaita emmekä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista alaikärajaa. Skanska ei palkkaa alle 15-vuotiaita eikä sitä vanhempia henkilöitä, jotka eivät täytä paikallisen lain mukaista työhönoton alaikärajaa. Skanska vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista edellä mainittujen ikärajojen noudattamisesta. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. 2.7 Pakkotyö tai orjatyö Code of Conduct -periaate: Emme teetä pakkotyötä, emmekä käytä orjatyövoimaa tai muunlaista ei-vapaaehtoista työvoimaa työmaillamme. Emme salli menettelyjä, joilla estetään työvoiman vapaa liikkuminen. Vaikka orjatyövoiman käyttö on harvinaista ja se on helposti tunnistettavissa ja vältettävissä, työhönpakottamista ovat myös seuraavat tavat - velkasidonnaisuus, jolloin ihmiset pakotetaan tekemään työtä maksaakseen väitetyt velkansa työnantajalleen; - työnsaannin ehdoksi asetetaan, että työntekijän on talletettava suuri summa rahaa, jonka tämä menettää, jos hän jättää työpaikkansa; - työnantaja takavarikoi työntekijän henkilöllisyystodistukset; sekä - työnantaja pidättää laittomasti osan työntekijän ansioista. Skanska ei hyväksy menettelytapoja, jotka estävät työntekijöiden vapaan liikkumisen, ja Skanskan vaatii myös toimittajiltaan, aliurakoitsijoiltaan, välittäjiltään, työyhteenliittymäkumppaneiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan tätä koskevan kirjallisen sitoumuksen aina kun se on mahdollista. Skanskan liiketoimintayksikön lakimiehen tulee muotoilla sitoumusta koskeva sopimuslauseke. Edellä mainittu eettinen periaate ei estä Skanskan liiketoimintayksiköitä käyttämästä vankityövoimaa, silloin kun vankien osallistuminen työhön on vapaaehtoista ja muodostaa osan virallisesti hyväksyttyä vankien kuntouttamisohjelmaa. Skanskan yksiköt eivät kuitenkaan saa käyttää vankityövoimaa maissa, joissa vankeja käytetään hyväksi ilman näiden suostumusta tai joissa loukataan yksilöiden perusoikeuksia, esimerkiksi ilmaisu-, kokoontumis- ja liikkumisvapautta. Lisäohjeita ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä osassa 1.3. Lokakuu

6 3. Liiketoimintaetiikka Code of Conduct -periaate: Korruptio, lahjonta ja epärehelliset kilpailua rajoittavat toimet vääristävät markkinoita ja estävät taloudellista, sosiaalista ja demokraattista kehitystä. Skanska ei suvaitse tällaisia toimia. Liiketoimintaetiikka on olennainen osa kaikkea Skanskan liiketoimintaa. Eettinen ohjeisto Code of Conduct ja tämä soveltamisohje keskittyvät seuraaviin merkittäviin eettisiin kysymyksiin: kilpailulainsäädäntö, lahjusten maksaminen ja vastaanottaminen, poliittiset avustukset ja palvelumaksut, taloudellisia tapahtumia koskeva asianmukainen kirjanpito ja asiakkaita koskeva tietosuoja. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö laatii tarvittavissa määrin muita liiketoimintaamme koskevia eettisiä ohjeita, jotka ovat johdonmukaisia eettisen ohjeiston ja tämän soveltamisohjeen kanssa. 3.1 Kilpailulainsäädäntö Code of Conduct -periaate: Emme toimi voimassaolevan kilpailulainsäädännön vastaisesti. Kilpailua koskevat ohjeet sisältyvät seuraaviin ohjeisiin: Kilpailulainsäädännön ohje Euroopan Unionissa ja Norjassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa files/documents/policies_rules/cl.pdf; Kartellilain ohje Yhdysvalloissa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa https://myskanska.com/usa/bldg/tools/docs/administrators/global%20document%20library/us%20antitrust%20law%20compliance%20manual% doc; Kilpailulainsäädännön ohje Latinalaisessa Amerikassa toimivaa Skanskaa varten osoitteessa Skanska-konsernin yhtiöiden on konsultoitava liiketoimintayksikkönsä lakimiestä ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa sen varmistamiseksi, että liiketoiminta ei ole ristiriidassa voimassa olevan kilpailulainsäädännön kanssa. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta etukäteen saatua lupaa ennen ryhtymistä työyhteenliittymään tai muuhun vastaavaan yhteiseen hankkeeseen Skanskan ulkopuolisen kumppanin kanssa. 3.2 Korruptio ja lahjonta Code of Conduct -periaate: a. Emme tarjoa tai anna suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta kenellekään henkilölle tai yhteisölle houkutellaksemme tätä toimimaan edellä mainittujen määräysten vastaisesti siinä tarkoituksessa, että Skanska voisi päästä mukaan liiketoimintaan tai ylläpitää tai johtaa liiketoimintaa tai saada mitään muuta laitonta hyötyä liiketoiminnassaan. b. Emme pyydä tai hyväksy suoraan emmekä välillisesti asiatonta maksua tai muuta vastiketta, jonka tarkoituksena olisi houkutella meidät toimimaan periaatteittemme vastaisesti. Yleinen ohje. Skanska on sitoutunut huolehtimaan siitä, että sen toiminta on vapaata korruption vaikutuksista. Lisätietoa vaadittavista toimenpiteistä on kohdassa 1.5. Tämän soveltamisohjeen korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen liittyvien kohtien tarkoitus on varmistaa, että Skanska täyttää sitoumuksensa, jotka liittyvät seuraaviin aloitteisiin: YK:n Global Compact -aloitteen kymmenes periaate teksti on luettavissa osoitteessa Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) korruption vastainen kumppanuusaloite (Partnering Against Corruption Initiative, PACI) lisätietoa osoitteessa joka perustuu Transparency Internationalin lahjonnanvastaisiin periaatteisiin (Transparency International s Business Principles for Countering Bribery). Välittäjät. Välittäjä on henkilö tai yhteisö, jonka Skanska-konserniin kuuluva yhtiö on valtuuttanut toimimaan puolestaan tai edustamaan yhtiötä tämän liiketoiminnan edistämiseksi, kuten edustaja, liiketoiminnan konsultti, lobbaaja, neuvonantaja tai muu samankaltaista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö. Skanskan kaikkien liiketoimintayksiköiden tulee noudattaa huolellisuutta arvioidessaan mahdollisten välittäjien mainetta rehellisenä liike-elämän toimijana, ja niillä on oltava ohjeet, jotka edellyttävät ylimmältä johdolta saatua lupaa ennen sopimuksen tekoa välittäjän kanssa. Skanskan korruptionvastaiset periaatteet kieltävät laittomien maksujen suorittamisen erilaisten välittäjien kautta tai näiden toimesta liiketoiminnan hankkimiseksi tai ohjaamiseksi Skanskalle tai nykyisen liiketoiminnan säilyttämiseksi. Kaikkien välittäjille maksettavien provisioiden tai palkkioiden tulee täyttää seuraavat ehdot: Niiden on oltava määrältään kohtuullisia välittäjän tosiasiallisesti suorittamien palvelusten laajuuteen ja luonteeseen verrattuna; Ne on maksettava Skanskan liiketoimintayksikön normaalin maksukäytännön mukaisesti, ja ne on kirjattava asianmukaisesti Skanskan yhtiön tileihin; 6 Lokakuu 2009

7 Niistä on tehtävä välittäjien kanssa kirjalliset sopimukset, jotka erityisesti kieltävät laittomat maksut tai lahjat ja joissa on ehto sopimuksen välittömästä purkamisesta ja tulevien palkkioiden maksujen lopettamisesta väärinkäytöksen johdosta. Skanskalle voi aiheutua vakavia rangaistusseuraamuksia, jos välittäjä toimii väärin edustaessaan Skanska-konserniin kuuluvaa yhtiötä. Myös Skanskan henkilöstölle voi aiheutua rangaistusseuraamuksia, jos sen edustajat ovat hyväksyneet välittäjän väärinkäytöksen tai jatkaneet yhteistyötä välittäjän kanssa vaikka ovat olleet tietoisia väärinkäytöksen mahdollisuudesta tai ovat tietoisesti jättäneet huomiotta selvät todisteet väärinkäytöksen todennäköisyydestä. Palvelumaksut. Skanska ei hyväksy niin kutsuttuja palvelumaksuja nopeuttaakseen valtion virkamiesten tehtävien suorittamista. Lainmukaiset maksut valtion virastoille eivät ole palvelumaksuja. Poliittiset avustukset. Skanska ei hyväksy, että Skanska-konserniin kuuluva yritys, työyhteenliittymä tai vastaava yhteistyöorganisaatio, jossa Skanska-konsernin yritys on osapuolena tai osakkaana, tarjoaa tai antaa poliittisia avustuksia, ellei Skanska AB:n toimitusjohtaja ole hyväksynyt avustusta. Tämä kielto ei koske henkilöstön omissa nimissään ja omista varoistaan tekemiä poliittisia avustuksia, jotka ovat asianmukaisten lakien mukaisia. Yhtiön edustaminen ja lahjat. Kohtuullinen edustaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen on laajasti hyväksytty osa hyvien liikesuhteiden hoitamista, eivätkä eettiset säännöt kiellä Skanskan työntekijöitä tarjoamasta tai vastaanottamasta vieraanvaraisuutta tai lahjoja edellyttäen, että ne noudattavat paikallisia lakeja ja tapoja; ne eivät saata vastaanottajaa tilanteeseen, jossa hänellä olisi jokin velvollisuus lahjoittajaa kohtaan, tai anna sellaista vaikutelmaa; niillä on asiallinen liiketoimintaan liittyvä tarkoitus; ja ne eivät ole vastaanottajan työnantajan määräysten vastaista. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava kirjalliset ohjeet, joissa selvitetään vieraanvaraisuuden ja lahjojen hyväksyttävät rahalliset määrärajat sekä edustamisen ja lahjojen raportointia ja valvontaa koskevat menettelytavat. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on aina kun on mahdollista informoitava toimittajiaan, aliurakoitsijoitaan, välittäjiään, työyhteenliittymäkumppaneitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan näistä rahallista määrärajoista. Hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet, joiden mukaan hyväntekeväisyyslahjoitukset ja sponsorointi vaativat yksikön johtoryhmän ennakkohyväksynnän. Hyväntekeväisyyslahjoituksilla ja sponsoroinnilla ei saa kiertää lahjontakieltoa. Skanskan sponsoroinnin ja yhteiskuntasuhteiden periaatteet ovat luettavissa intrassa. Eturistiriidat. Skanskan henkilöstön on vältettävä eturistiriitoja henkilökohtaisten taloudellisten etujensa ja Skanskan liiketoimintaan osallistumisensa välillä. Jos Skanskan työntekijällä on taloudellinen intressi yhteisössä (lukuun ottamatta julkisesti noteerattujen yhtiöiden arvopapereihin tehtäviä sijoituksia), jolla on liiketoimintaa Skanskan kanssa, ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa kyseistä liiketoimintaa koskeviin Skanskan päätöksiin, on hänen ilmoitettava lähimmälle esimiehelleen taloudellisesta intressistään ja pitäydyttävä osallistumasta kyseiseen liiketoimintaan. Skanskan tietokoneita ja laitteita ei saa käyttää laittomaan tai epäeettiseen toimintaan. Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava tätä kieltoa koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet tarvittavassa laajuudessa. Skanskan henkilöstön tulee välttää tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriita. Näihin sisältyvät tilanteet, joissa työntekijän suhde toiseen henkilöön saattaa vaikuttaa työntekijän kykyyn tehdä liiketoimintaan liittyviä päätöksiä Skanskan edun mukaisesti. Työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lähimmälle esimiehelleen suora tai välillinen osallisuutensa sellaisen yhteisön toimintaan, joka kilpailee tai harjoittaa liiketoimintaa Skanskan kanssa. Skanskan henkilöstö voi luonnollisesti osallistua erilaisten yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan ja tukea niitä. Hyväntekeväisyysjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman järjestön toimihenkilönä tai johtajana toimimista ei sinällään pidetään eturistiriitana. 3.3 Hyvä kirjanpitotapa kaikissa taloudellisissa tapahtumissa Code of Conduct -periaate: Kaikki taloudelliset tapahtumat kirjaamme kirjanpitoomme oikein, paikallisen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja noudatamme kaikessa konsernin raportoinnissa IFRS-standardeja sekä asiaan liittyviä Skanskan ohjeita ja määräyksiä. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava toimivat prosessit sen varmistamiseksi, että kaikki liiketoiminnan tapahtumien ja taloudellisten tapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon täyttää yllä mainitut eettiset ohjeet. Kaikki liiketoimintaa koskevat taloudelliset tapahtumat, esimer- Lokakuu

8 kiksi työaika- ja kuluraportit, laskut, matkalaskut ja projektiraportit, tulee kirjata hyvän kirjanpitotavan mukaisesti oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Taloudellisten tapahtumien oikean ja tarkan kirjaamisen varmistaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. 3.4 Tietosuoja Code of Conduct -periaate: Meillä on tietoteknisten prosessien ja järjestelmien valvontajärjestelmä, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan asiakkaillemme. Sähköisessä muodossa olevat tiedot. Asiakkaiden Skanskan haltuun antamien tietojen tietosuojan varmistamiseksi on oltava riittävän tasoinen järjestelmä. Se on lain vaatima toimenpide mutta lisäksi se on olennaista Skanskan liiketoiminnan jatkuvan menestyksen varmistamiseksi ja maineen säilyttämiseksi. Jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava ohjeet ja menettelytavat tällaisen tiedon riittävän tasoisen tietosuojan varmistamiseksi. Skanskan henkilöstön on noudatettava salassapitosopimuksia ja huolehdittava Skanskan ja asiakkaidemme liiketoimintaa koskevien tietojen säilymisestä luottamuksellisina. Yksityisyydensuoja. Vaikka mainittu eettinen periaate viittaa yksiselitteisesti vain asiakkaisiin, Skanskan liiketoimintayksiköillä on oltava valvontajärjestelmä riittävän tietosuojan varmistamiseksi myös henkilöstölleen, toimittajilleen, aliurakoitsijoilleen, välittäjilleen, työyhteenliittymäkumppaneilleen ja muille yhteistyökumppaneilleen. Henkilötietoja ja luottamuksellista tietoa täytyy käsitellä niitä koskevan lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja saa käyttää vain laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, ja on huolehdittava, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi luottamuksellisiin tietoihin. 8 Lokakuu 2009

9 4. Ympäristö Code of Conduct -periaate: Uskomme, että projektikehitys ja rakentamispalvelut voivat osaltaan merkittävästi edistää kestävää kehitystä. Tämän vuoksi Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla. Skanskan päämääränä on nolla ympäristörikettä, ja Skanska on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on toimittava tämän periaatteen mukaisesti suunnittelemalla ja toimimalla vastuullisesti siten, että toiminnan vaikutukset ovat myönteisiä ympäristölle, jossa se työskentelee. Skanskan maailmanlaajuiset ympäristöperiaatteet ovat luettavissa intrassa. 4.1 Organisaatio ja järjestelmät Code of Conduct -periaate: Ylläpidämme organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, menettelytapoja ja koulutussuunnitelmia, jotka takaavat vähintään lain, säädösten ja standardien mukaisen toiminnan. Riskienhallinnan ydinprosessit kuten STAP ja ORA sisältävät vaatimuksen ei-hyväksyttävien ympäristöriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Lisätietoa intrasta. Lain tai säädösten vaatiessa hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja hyväksytettävä se asianomaisilla viranomaisilla. Kun Skanskan liiketoimintayksikkö on mukana rakennushankkeessa urakoitsijana, ympäristövaikutusten arvioinnin tekee ja hyväksyttää viranomaisilla yleensä asiakas. Ympäristövaikutusten arviointi tulee olla muodollisesti hyväksytty ennen kuin työt voidaan aloittaa. Rakennushankkeessa mukana olevan Skanskan liiketoimintayksikön velvollisuus on tehdä toimenpidesuunnitelma tai määrittää toimenpiteet ympäristövaikutusten arvioinnissa havaittujen ongelmien hoitamiseksi. Jos asiakkaana on Skanskan liiketoimintayksikkö (yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa), sen velvollisuutena on varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja toimitettu hyväksyttäväksi asianomaisille viranomaisille. Jos Skanskan sidosryhmät eivät ole tunnistaneet merkittäviä ympäristöriskejä tai -mahdollisuuksia, Skanskan on kiinnitettävä näiden huomio asiaan. Jokaisen Skanskan liiketoimintayksikön on annettava etusija ehkäiseville toimenpiteille ja pyrittävä vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia käyttämällä parasta saatavissa olevaa teknologiaa ottaen huomioon, mikä on teknisesti mahdollista, taloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta vastuullista. 4.2 ISO Code of Conduct -periaate: Ympäristönhallintajärjestelmämme on ISO sertifioitu. Koska linjaorganisaatio on vastuussa ympäristötehokkuutemme toteuttamisesta, ympäristötehokkuus on sisällytetty osaksi liiketoimintamme ydinprosesseja ja suunnitelmia. Kaikkien Skanska-konsernin yhtiöiden tulee toimia rekisteröidyn/sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti, joka kattaa kaiken sellaisen toiminnan, jossa Skanska vastaa johtamisesta tai sillä on enemmistöomistus. Uusien liiketoimintojen on täytettävä tämä vaatimus kahden vuoden kuluessa yritysostosta. 4.3 Aliurakoitsijat ja kumppanit Code of Conduct -periaate: Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Kytkemme ympäristöasioiden hallintaan koko työvoimamme mukaan lukien alihankkijat, kumppanit ja muut kiinnostuneet tahot. Skanskan liiketoimintayksiköt ottavat mukaan ympäristötyöhön koko työvoimansa, mukaan lukien aliurakoitsijat, toimittajat, työyhteenliittymäkumppanit ja muut yhteistyökumppanit. Vastuullisessa ympäristöjohtamisessa korostetaan hyvää viestintää ja sitoutuneisuutta sekä teknisten ratkaisujen tehokasta hyödyntämistä. Skanskan liiketoimintayksiköitä rohkaistaan toimimaan muiden kiinnostuneiden ja asianosaisten osapuolten kanssa, esimerkiksi ympäristötyöstä kiinnostuneiden kansalaisyhteisöjen ja -järjestöjen kanssa. 4.4 Elinkaarinäkökulma Code of Conduct -periaate: Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Skanskan liiketoimintayksikön pitää varmistaa, että hyvällä suunnittelulla materiaalihukka rakennusaikana on mahdollisimman vähäinen. Lisäksi on varmistettava, että sellaisten materiaalien, jotka ovat nykylainsäädännön mukaan ympäristön kannalta hyväksyttyjä, mutta asiantuntijoiden arvioinnin kohteena, käyttö harkitaan huolellisesti etukäteen. Harkinta tehdään ennakoivasti yhdessä asiakkaiden, työyhteenliittymäkumppanien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa taloudelliset ja muut tekijät huomioiden. Aina kun mahdollista, on Lokakuu

10 5. Hotline-ilmoituskanava vähennettävä sellaisten materiaalien käyttöä, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia tai suuren hiilijalanjäljen, sekä sellaisten materiaalien, järjestelmien, elementtien, osien, tekniikoiden tai vastaavien käyttöä, jotka kuluttavat paljon energiaa, erityisesti sähköenergiaa. Osassa 2.3. esitetyn mukaisesti jokaisella Skanskan liiketoimintayksiköllä on oltava useita kanavia eettisen ohjeiston periaatteiden epäillyistä rikkomuksista ilmoittamista varten ja nämä kanavat ovat ensisijaisia väärinkäytöksistä ilmoitettaessa. Jos mikään näistä kanavista ei kuitenkaan ole mahdollinen tai sopiva kyseisessä tapauksessa, on mahdollista ilmoittaa vakavista eettisistä rikkomuksista soittamalla Skanska Code of Conduct Hotline -ilmoituskanavaan. Hotline-ilmoituskanava on auki joka päivä ympäri vuorokauden. Ilmoitukset voi tehdä kyseisen Skanskan liiketoimintayksikön kielellä/kielillä tai englanniksi, ja haluttaessa nimettömänä. Hotline-ilmoituskanavasta ilmoituksen vastaanottaa ensimmäiseksi ulkopuolinen palveluntuottaja. Viesti käännetään ja kirjataan ylös, minkä jälkeen se lähetetään sähköpostilla Skanska AB:n eettiselle komitealle. Kukaan Skanskassa ei siis kuule alkuperäistä nauhoitusta. Kun viestiä nauhoitetaan, ilmoittaja saa tapausnumeron, jota voi käyttää myöhemmin soittaessaan Hotline-ilmoituskanavaan saadakseen ilmoituksesta palautetta ja mahdollisesti kuullakseen Skanska AB:n eettisen neuvoston tarkentavia kysymyksiä. Tämä menettely mahdollistaa anonyymin kanssakäymisen ilmoittajan kanssa ilmoituksen täydentämiseksi ja/tai luotettavuuden varmistamiseksi ennen ryhtymistä mihinkään toimenpiteisiin. Arvioinnin jälkeen Skanska AB:n eettinen komitea päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 10 Lokakuu 2009

11 6. Arviointi ja mittarit Arviointi. Jokainen Skanskan liiketoimintayksikkö arvioi eettisen ohjelmansa vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja arviointien tuloksien avulla parannetaan ohjelmaa. Mittarit. Alla luetellut eettisen ohjeiston periaatteiden toteutumista koskevat mittaukset on tehtävä puolen vuoden välein, ja Skanskan liiketoimintayksikön johtajan on raportoitava niistä Skanska AB:n eettiselle komitealle. Skanskan henkilöstömäärä (%), joka on käynyt läpi Code of Conduct -koulutuksen kunkin raportointijakson päättymistä edeltävänä kahtena vuotena ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Skanskan Code of Conduct -koulutuksen läpikäyneen henkilöstön määrä (%), joka on aloittanut Skanskassa raportointijakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana ja on Skanskassa töissä jakson päättyessä. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tuoreimmat tulokset seuraavista kysymyksistä: a. Tiedän miten toimitaan Skanskan eettisten ohjeiden mukaan. b. Yksikön johdon toiminnasta näkyy sitoutuminen tukemaan eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Lokakuu

12 Skanska AB (publ) Solna, Sweden Painolaitos on Joutsenmerkki-sertifioitu. Sertifikaatin käyttölupa n:o

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot