Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013"

Transkriptio

1 Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

2 Toimintakertomus 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti valvoa jäseninä olevien työnantajien yhteisiä etuja työsuhteisiin ja toimialaedunvalvontaan liittyvissä asioissa. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Sisällysluettelo: 1. Toimialaedunvalvonta 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus 4. Hallinto ja muu toiminta 5. Talous

3 1. Toimialaedunvalvonta Toimialaedunvalvonnan painopisteitä toimintavuonna olivat julkisten markkinoiden avautumiseen, alan yrittäjyyden edistämiseen, toimintaympäristömuutoksiin ja vaikuttamistoimintaan liittyvät asiat. Edunvalvontaa toteutettiin muuan muassa viranomaisyhteistyön, lausuntojen ja kannanottojen antamisen sekä muun vaikuttamisen kautta. Medioihin on oltu yhteyksissä ajankohtaisiin elinkeino- ja työvoima-asioihin liittyen. Lisäksi kirjoitettiin alan lehtiin asiantuntija-artikkeleita ja annettiin joitakin haastatteluja. Vuonna 2013 annettiin seuraavat lausunnot: työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa ( ) opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta (kuulemistilaisuus ) työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kilpailulain muuttamiseksi ja kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / sote-järjestämislain valmisteluryhmä / metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston kuulemistilaisuus ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin liittyvä Wepropol lausunto ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ( ) Arvostan hanketta jatkettiin vuonna 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n ja Terveyspalvelualan Liitto ry:n yhteistoimintana nettisivustoja ylläpitäen. Lisäksi ylläpidettiin arvostan.fi:n liittyvää facebook sivustoa. Hankkeessa tuodaan esiin sosiaali- ja terveysalaa toimialana ja varteenotettavana koulutusvaihtoehtona erityisesti nuorille. Sosiaalialan koulutusmahdollisuuksia ja yksityistä sosiaalipalvelualaa tehtiin tutuiksi nuorille olemalla mukana kaikille Suomen abiturienteille jaettavassa Abi-fakta julkaisussa sekä kaikille peruskoulun päättäville nuorille jaettavassa 9-lehdessä. Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa on pyritty edistämään palvelusetelin käyttöä osallistumalla erilaisiin asiaan liittyviin keskustelutilaisuuksiin sekä elinkeinopoliittisen asiantuntijan pitämien alustusten ja koulutuksen kautta. 3

4 Vuonna 2013 toteutettiin toimialan ja liiton toiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa palveluntuottajien toimintaedellytyksiä etenkin vanhuspalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Strategiatyön tuloksena syntyi julkaisu HOIVA Yksityisen hoiva-alan tulevaisuus. Strategiatyön jatkona käynnistettiin loppuvuodesta 2013 liiton viestinnän uudistamiseen tähtäävä projekti yhteistyössä T -Median kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin liiton ja toimialan viestinnän nykytilaa kuvaava esiselvitys. Strategiatyön tueksi toteutettiin lisäksi laaja sidosryhmäkysely liiton ja toimialan kanssa yhteistyössä oleville viranomaisille, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja palkansaajajärjestöjen edustajille. Tutkimusaineisto kerättiin sähköposti-informoituna internet-kyselynä sekä kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin suunnattuna puhelinhaastatteluna maaliskuussa Tutkimus julkistettiin kesäkuussa Liitto jatkoi säännönmukaisia vaikuttajatapaamisia keskeisten viranomaisten ja päättäjien kanssa. Liiton ja työehtosopimusten neuvotteluosapuolina olevien palkansaajajärjestöjen hallintojen kanssa järjestettiin työmarkkinaseminaari. Vuonna 2013 teemana olivat elinkeinoasiat. Tapaamisessa käsiteltiin alan toimintaympäristömuutoksia, markkinoiden kehitystä sekä muita elinkeinopoliittisia aiheita. Liitto teki syksyllä 2013 yhteistyössä Epsi Rating:in kanssa varhaiskasvatuspalveluihin liittyvän selvityksen, jossa vertailtiin yksityisen ja julkisen päivähoidon laatua. Kyselytutkimus suunnattiin palveluita käyttäville perheille. Selvityksen mukaan yksityinen päivähoito osoittautui laadultaan julkista paremmaksi. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vetämien asiantuntijoiden koordinoimaan taustaryhmätyöhön liittyen mm. palveluita koskevien yleisten sopimusehtojen uudistamiseen ja kuntalain kokonaisuudistukseen. Lisäksi keskustelua käytiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kilpailuneutraliteettikysymyksiin liittyen. Liitto oli myös mukana loppuvuodesta 2013 käynnistetyssä EK:n Terve julkinen talous projektissa. Sosiaalipalveluiden valvontaan liittyvät kysymykset olivat esillä koko toimintavuoden. Käsiteltävät kysymykset liittyvät sekä toimitiloihin että henkilöstöön kohdistuviin vaatimuksiin ja tasapuolisiin toimintatapoihin yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Syksyllä 2013 käynnistettiin vanhustenhuollon valvontaohjelman uudistaminen Valviran järjestämissä työpajoissa. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui THL:n koordinoimaan HoivaSuomi hankkeen työpaja- työskentelyyn. Hankkeen tavoitteena on muodostaa (2016) osana Palveluvaaka.fi verkkopalvelua ikäihmisten asumispalveluista, kotihoidosta ja niihin liittyvistä tukipalveluista kattavasti tietoa tarjoava internet -palvelu asiakkaiden ja palveluntuottajien käyttöön. Palvelu tulee mahdollistamaan yksityisten palveluntuottajien palveluiden laajan esille saamisen ja eri palveluntuottajien palveluiden vertailun. 4

5 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta Sosiaalialan Työnantajat neuvottelee kaksi työehtosopimusta. Toinen koskee yksityistä sosiaalipalvelualaa ja toinen sosiaalialan järjestötyötä. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL- neuvottelujärjestö. Lastentarhanopettajien liitepöytäkirja allekirjoitetaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO. Neuvottelutoiminnan lisäksi työntekijäpuolen keskeisiä päättäjiä tavattiin liiton järjestämässä vuotuisessa työmarkkinaseminaarissa marraskuussa Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Sekä sosiaalipalvelualan että sosiaalialan järjestötyön työehtosopimukset uudistettiin keskusjärjestöjen sopiman raamiratkaisun puitteissa Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,3 % ja paikallisesti jaettiin 0,6 % erä. Liitot perustivat neljä uutta työryhmää työaikapankkiin, vuosilomajärjestelmään, luottamusmiessopimukseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen. Työaikapankin ja vuosilomajärjestelmän kehittämisen osalta tehtiin perusteellinen taustaselvitys mutta työehtosopimusosapuolet eivät löytäneet yhteisymmärrystä näiden asioiden uudistamisesta. Luottamusmiessopimuksen selkeytyksestä ja ajantasaistamisesta sovittiin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri ja asiantuntija Aulikki Leino. 5

6 2.2. Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus Työehtosopimusratkaisun yhteydessä sovittiin II PKL:n palkkataulukon poistamisesta lukien. Tämän vuoksi palkankorotukset I PKL:ssa ja II PKL:ssa olivat erilaiset. Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,2 % ja paikallisesti jaettiin I PKL:ssä 0,7 % erä ja II PKL:ssä 1 % erä. II PKL:n taulukoita soveltaneet järjestöt ryhtyivät noudattamaan I PKL:n taulukoita, ja II PKL:n taulukoista luovuttiin. Liitot olivat perustaneet neljä työryhmää, joista kaksi yhdistettiin. Työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmä päätti työnsä , ja sen esittämät kielelliset tarkistukset päätettiin tehdä työehtosopimukseen samalla, kun työehtosopimus uudistetaan seuraavan kerran. Vuosilomajärjestelmän kustannusneutraalia muuttamista selvittänyt työryhmä päätti työskentelynsä toistaiseksi Palkka-tasa-arvoa ja taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävä yhdistetty työryhmä päätti jatkaa toimikauttaan kevääseen 2014, jolloin työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaista tietoa palkoista on saatavilla EK:n toteuttamasta lokakuun palkkakyselystä. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet asiantuntijat Maiju Kettunen ja Anna Kallaskari Sosiaalialan työehtosopimusten uudistaminen syksyllä 2013 Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta sovittiin keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti lokakuussa Molemmat sosiaalialan uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisen voimassaolon päättyessä alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi kestää asti. Seuraava sopimuskausi on saakka edellyttäen, että keskusjärjestöt saavat kesällä 2015 sovittua toisen sopimuskauden palkantarkistuksesta. Molemmissa työehtosopimuksissa tulee kokoaikaisille työntekijöille 20 palkankorotus henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin Osaaikatyöntekijöille vastaava korotus toteutetaan työajan suhteessa. Seuraava palkankorotus molemmilla sopimusaloilla tulee , ja se on määrältään 0,4 %. 6

7 Työehtosopimusten teksteihin ei tullut merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vuosilomaa koskevia työehtosopimusten määräyksiä täsmennettiin vuosilomalain muutoksia vastaaviksi. Sosiaalialan järjestöjä koskevaan sopimukseen toteutettiin kielelliset muutokset, jotka oli jo sovittu työryhmätyönä. Liitot perustivat molemmille työehtosopimusaloille uusia kehittämistyöryhmiä tai jatkoivat vanhojen työryhmien toimeksiantoja. Sosiaalipalvelualalla allekirjoittajajärjestöt sopivat kahden työryhmän perustamisesta: alan palkkausjärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia selvittävästä työryhmästä ja työryhmästä, joka selvittää työurien pidentämiseksi ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä. Sosiaalialan järjestötyössä sovittiin kolmesta työryhmästä. Sovittiin, että sosiaalialan järjestöjen työaikaoppaan kirjoitustyötä jatketaan työryhmätyönä. Mahdollisia naisten ja miesten välisten palkkaerojen sekä taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävän työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Sovittiin, että työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmää jatketaan. Työryhmätyöskentelyn lisäksi molemmilla sopimusaloilla noudatetaan jatkuvan neuvottelun periaatetta keskinäisessä yhteistyössä. 2.3 Sosiaalialan ansiokehitys Sosiaalipalvelualalla säännöllisen työajan kokonaisansiot nousivat 2,6 % tilastokaudella lokakuu lokakuu Sosiaalialan järjestösopimuksen piirissä ansiot nousivat vastaavana aikana 1,6 % (Identtisten henkilöiden ansionnousu oli sosiaalipalvelualalla 2,7 % ja järjestösopimuksen piirissä 2,9 %). Vastaavana ajanjaksona kaikkien palkansaajien ansiot nousivat tilastokeskuksen mukaan 2,1 %. Sosiaalipalvelualan keskiansio työaikalisineen lokakuussa 2013 oli 2562 /kk ja sosiaalialan järjestötyössä 2891 /kk. 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus Liiton jäsenenä oli 1177 jäsentyönantajaa, jotka työllistivät sosiaalialalla yhteensä työntekijää seuraavasti: 944 sosiaalipalveluiden työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää 251 sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää Näistä noin 20 työnantajaa toimii molemmilla työehtosopimusaloilla 7

8 Sosiaalipalveluiden 944 työnantajasta järjestöjä, säätiötä tai näiden omistamia yrityksiä oli 419 ja muita yrityksiä 525. Järjestöt, säätiöt ja näiden omistamat yritykset työllistivät sosiaalipalveluissa työntekijää (54 %) ja yrityssektori työntekijää (46 %) Järjestösopimuksen toimialalla käytännössä kaikki 251 työnantajaa olivat järjestöjä tai säätiöitä. Edellisvuoteen verrattuna jäsentyönantajien lukumäärä laski 1,0 % ja työntekijämäärä nousi 7,1 % Jäsenpalvelut Liitto palvelee jäsenistöään työsuhde- ja elinkeinoasioissa. Vuoden 2013 alusta alkaen jäsenpalvelutiimin henkilöstö jakautui eri Kompassiliittoihin ja kukin liitto hoitaa jäsenneuvonnan omalla henkilöstöllään. Jäsenpalvelussa pääpaino on ollut puhelimitse ja sähköpostilla tapahtuvassa työsuhdeneuvonnassa muun muassa työsuhteiden alkamiseen ja päättymiseen, työaikoihin, vuosilomiin ja poissaolotilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Vuosittain neuvontatapauksia on useita tuhansia. Asiantuntijat ovat käyneet myös lukuisia erimielisyysneuvotteluja palkansaajajärjestöjen lakimiesten kanssa. Asianajoa on hoidettu Työsuhdejuristit Oy:n kautta. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija antaa jäsenille neuvontaa myös toimiala- ja elinkeinopoliittisissa kysymyksissä. Liitto lähetti toimintavuoden aikana 14 sähköistä jäsentiedotetta. Liitto ylläpitää kotisivuja osoitteessa 3.2 Koulutus Sosiaalipalvelualan työehtosopimusasioista sekä keskeisistä työsuhdeasioista järjestettiin neljä koulutusta vuonna Järjestösopimuksen työehtosopimus- ja työsuhdeasioista pidettiin yksi koulutus vuonna Vuosiloma-asioista pidettiin molemmille TES-aloille yhteinen koulutus. Sosiaalialan elinkeinoasioista toteutettiin muutamia tilauskoulutuksia eri tahoille mm. sosiaalipalvelujen julkisiin hankintoihin liittyen. 8

9 Kahden vuoden välein järjestettävät alan johdon koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin lokakuussa Teemoina olivat muun muassa toimialan kehityssuunnat, tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta ja eettiset kysymykset. Vuosikokouksen ( ) yhteydessä pidettiin työmarkkina- ja talouskatsaukset. 4. Hallinto ja muu toiminta 4.1. Liiton hallitus vuonna 2013: Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiö Varapuheenjohtaja: Toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas Mainio Vire Oy Muut jäsenet: Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni Liiketoimintajohtaja Teemu Annala Toiminnanjohtaja Virpi Dufva Säätiön johtaja Olli Holmström Toimitusjohtaja Kalle Junnila Toimitusjohtaja Päivi Kari Palvelujohtaja Eija Kosunen Hallintojohtaja Sami Lukkarinen Toimitusjohtaja Reijo Moilanen Toimitusjohtaja Petri Pitkäranta Toimitusjohtaja Ilkka Repo Talous- ja henk.johtaja Tapani Väisänen Esperi Care Oy Mehiläinen Oy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hoitokoti Setälänpiha Oy KVPS Tukena Oy Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Attendo Oy Nuorten ystävät -palvelut Oy Mikeva Oy Allergia- ja Astmaliitto ry Suomen Punainen Risti ry Hallitus kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa. 9

10 4.2 Liiton toimisto Liiton toimitusjohtajana toimi varatuomari Tuomas Mänttäri Liiton asiantuntijoina toimivat: Elvilä Heidi ( lähtien) Kallaskari Anna Kettunen Maiju ( saakka) Leino Aulikki Närkki Aino Pirinen Riikka työsuhdeasiat työsuhde- ja koulutusasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti sosiaalipalvelusopimus elinkeinopolitiikka työsuhdeasiat Liiton sihteerinä ja jäsenrekisterinhoitajana toimi Minna Tuomisto. Liiton talouspalvelut ostetaan EK:n hallintoyksiköltä. Liiton toimisto sijaitsee lähtien omissa toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. 4.3 Liiton edustukset Liiton luottamusmiesedustajia toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajistossa, valiokunnissa ja aluejohtokunnissa. Aluejohtokuntien toiminta päättyi vuonna 2012 EK:n supistettua aluetoimintaansa ja tiivistettyä yhteistyötään alueellisten kauppakamarien kanssa. Aluejohtokuntatoiminta aloitetaan uudelleen vuonna Liiton toimiston toimihenkilöt osallistuivat lukuisiin työryhmiin ja keskustelutilaisuuksiin sekä liiton ja keskusliiton omissa tilaisuuksissa että muualla. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus Liiton edustus EK:n hallituksessa on toteutettu neljän Kompassi Työnantajaliitot ry:n jäsenliiton kesken sovitulla rotaatiolla. Vuonna 2013 Kompassi Työnantajaliitto ry:n edustajana toimi EK:n hallituksessa toimi Henkilöstöpalveluyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Minna Harmala-Vanhanen. 10

11 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajisto Vuonna 2013 liiton edustajia ovat hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen (varalla Ilkka Repo), varapuheenjohtaja Kristiina Hautakangas (varalla Sami Lukkarinen) ja hallituksen jäsenet Teemu Annala (varalla Virpi Dufva) ja Reijo Moilanen (varalla Marja Aarnio-Isohanni). Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valiokunnat Talous- ja verovaliokunta Hallintojohtaja Sami Lukkarinen, Attendo Oy Tutkimus- ja innovaatiovaliokunta Toimitusjohtaja Pia Harju-Autti, Aspa Palvelut Oy Yrittäjävaltuuskunta Toimitusjohtaja Mark Roth, Mediverkko Hoivapalvelut Oy Toimitusjohtaja Miika Liimatta, Care Component Oy EK:n sisäiset ryhmät Liittoneuvottelukunta Työmarkkinavaliokunta Koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyör. Tuomas Mänttäri Tuomas Mänttäri Anna Kallaskari Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhteistyör. PK-yhteyshenkilö Liittoyhteisön veroryhmä Julkiset markkinat ryhmä Talous- ja elinkeinopolitiikka vaikuttajar. Infra ja ympäristö -vaikuttajaryhmä Yrityslainsäädäntö-vaikuttajaryhmä Tuomas Mänttäri/ /Tuomas Mänttäri /Tuomas Mänttäri 11

12 Sidosryhmäyhteistyö Sosiaalialan ammattihenkilöiden foorumi Tuomas Mänttäri / Foorumin työvoiman saatavuus jaosto: Tuomas Mänttäri / Foorumin osaamisen kehittämisen jaosto: / Anna Kallaskari Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvinvointialan kehittämishankkeen (HYVÄ) neuvottelukunta / Tuomas Mänttäri, Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä Tuomas Mänttäri Taloudellinen tiedotustoimisto, Opettimen toimitusneuvosto, 2013 STM:n ohjausryhmä / vanhuspalveluiden laatusuositus Tuomas Mänttäri STM:n jaosto vanhuspalveluiden laatusuosituksen laatimista varten (2 / Oikea palvelu oikeaan aikaan), STM Kiipulan ammattiopiston johtokunta, Valtakunnallista sähköistä asiointipalvelua palveluntuottajien etsimiseen ja vertailuun valmisteleva työryhmä, THL FinlandCare hankkeen ohjausryhmä, / varalla Tuomas Mänttäri KASTE osaohjelman tukiryhmä (III / Ikäihmisten palveluiden ja rakenteen ja sisällön uudistaminen), THL

13 KASTE osaohjelman tukiryhmä (VI / Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia), THL Tuomas Mänttäri THL:n koordinoima tutkimushanke hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa , ohjausryhmän jäsen (käynnistyi 2014) Kuntaliiton yhdessä Aalto yliopiston HEMA instituutin ja STM:n kanssa toteuttama tutkimushanke, jonka tavoitteena selvittää laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisesti tehokkaita tapoja järjestää palveluja iäkkäille henkilöille, ohjausryhmän jäsen Aino Närkki (käynnistyy 2014) Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Koulutustoimikunnat / Sosiaalialan koulutustoimikunta Henkilöstöpäällikkö Päivi Lind, Invalidiliitto Henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus, Mainio Vire Oy (varajäsen) Tutkintotoimikunnat / Vanhustyön tutkintotoimikunta Toiminnanjohtaja Olli Lehtonen, Kantti ry Päihdetyön tutkintotoimikunta Kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-Klinikkasäätiö Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-Liitto Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunta Asiantuntijuustoiminnan päällikkö Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Toimialajohtaja Marika Toppari, Kissankulman muksut Oy 13

14 Kompassi Työnantajaliitot ry Liitto jatkoi yhteistyötä terveys- sivistys- ja henkilöstöpalvelualan työnantajaliittojen kanssa Kompassi Työnantajaliitot ry:ssä. Tavoitteena oli jäsenliittojen edustamien palvelualojen yhteisen painoarvon vahvistaminen yhteiskunnassa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa. Yhteistyötä toteutettiin Kompassi Työnantajaliitot ry:n hallituksen kokouksissa, jäsenliittojen toimitusjohtajien tapaamissa, henkilökunnan yhteisissä juristipalavereissa sekä yhteisen henkilökuntakerhon kautta. 5. Talous Tilikauden jäsenmaksutuotot olivat ja kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 8,3 %. Tilikauden ylijäämä oli Talouden yksityiskohdat ilmenevät liiton tilinpäätöksestä ja taseesta. Liiton tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy / KHT Jarmo Lohi. Hallitus 14

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 YLEISTÄ Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 2. Vuosi 2013... 4 3. Kansainvälisyys... 7 4. Yhteistyö... 7 5. Koulutus ja tiedotustoiminta... 8 6.

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 11 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi Vuosikertomus 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Lisätiedot

HYVÄ-OHJELMA 2011 2015

HYVÄ-OHJELMA 2011 2015 Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen HYVÄ HYVÄ-OHJELMA 2011 2015 Toimintakertomus 2011 2012 Toimintasuunnitelma 2013 2015 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön strategisen HYVÄ-ohjelman

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 EK:n toimintakertomus 2013 Sisältö 3 Vuoden 2013 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus 7 Talouspolitiikka 8 Työmarkkinat 9 Infra ja ympäristö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 8 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot