Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013"

Transkriptio

1 Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

2 Toimintakertomus 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti valvoa jäseninä olevien työnantajien yhteisiä etuja työsuhteisiin ja toimialaedunvalvontaan liittyvissä asioissa. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Sisällysluettelo: 1. Toimialaedunvalvonta 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus 4. Hallinto ja muu toiminta 5. Talous

3 1. Toimialaedunvalvonta Toimialaedunvalvonnan painopisteitä toimintavuonna olivat julkisten markkinoiden avautumiseen, alan yrittäjyyden edistämiseen, toimintaympäristömuutoksiin ja vaikuttamistoimintaan liittyvät asiat. Edunvalvontaa toteutettiin muuan muassa viranomaisyhteistyön, lausuntojen ja kannanottojen antamisen sekä muun vaikuttamisen kautta. Medioihin on oltu yhteyksissä ajankohtaisiin elinkeino- ja työvoima-asioihin liittyen. Lisäksi kirjoitettiin alan lehtiin asiantuntija-artikkeleita ja annettiin joitakin haastatteluja. Vuonna 2013 annettiin seuraavat lausunnot: työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa ( ) opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta (kuulemistilaisuus ) työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kilpailulain muuttamiseksi ja kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / sote-järjestämislain valmisteluryhmä / metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston kuulemistilaisuus ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin liittyvä Wepropol lausunto ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ( ) Arvostan hanketta jatkettiin vuonna 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n ja Terveyspalvelualan Liitto ry:n yhteistoimintana nettisivustoja ylläpitäen. Lisäksi ylläpidettiin arvostan.fi:n liittyvää facebook sivustoa. Hankkeessa tuodaan esiin sosiaali- ja terveysalaa toimialana ja varteenotettavana koulutusvaihtoehtona erityisesti nuorille. Sosiaalialan koulutusmahdollisuuksia ja yksityistä sosiaalipalvelualaa tehtiin tutuiksi nuorille olemalla mukana kaikille Suomen abiturienteille jaettavassa Abi-fakta julkaisussa sekä kaikille peruskoulun päättäville nuorille jaettavassa 9-lehdessä. Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa on pyritty edistämään palvelusetelin käyttöä osallistumalla erilaisiin asiaan liittyviin keskustelutilaisuuksiin sekä elinkeinopoliittisen asiantuntijan pitämien alustusten ja koulutuksen kautta. 3

4 Vuonna 2013 toteutettiin toimialan ja liiton toiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa palveluntuottajien toimintaedellytyksiä etenkin vanhuspalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Strategiatyön tuloksena syntyi julkaisu HOIVA Yksityisen hoiva-alan tulevaisuus. Strategiatyön jatkona käynnistettiin loppuvuodesta 2013 liiton viestinnän uudistamiseen tähtäävä projekti yhteistyössä T -Median kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin liiton ja toimialan viestinnän nykytilaa kuvaava esiselvitys. Strategiatyön tueksi toteutettiin lisäksi laaja sidosryhmäkysely liiton ja toimialan kanssa yhteistyössä oleville viranomaisille, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja palkansaajajärjestöjen edustajille. Tutkimusaineisto kerättiin sähköposti-informoituna internet-kyselynä sekä kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin suunnattuna puhelinhaastatteluna maaliskuussa Tutkimus julkistettiin kesäkuussa Liitto jatkoi säännönmukaisia vaikuttajatapaamisia keskeisten viranomaisten ja päättäjien kanssa. Liiton ja työehtosopimusten neuvotteluosapuolina olevien palkansaajajärjestöjen hallintojen kanssa järjestettiin työmarkkinaseminaari. Vuonna 2013 teemana olivat elinkeinoasiat. Tapaamisessa käsiteltiin alan toimintaympäristömuutoksia, markkinoiden kehitystä sekä muita elinkeinopoliittisia aiheita. Liitto teki syksyllä 2013 yhteistyössä Epsi Rating:in kanssa varhaiskasvatuspalveluihin liittyvän selvityksen, jossa vertailtiin yksityisen ja julkisen päivähoidon laatua. Kyselytutkimus suunnattiin palveluita käyttäville perheille. Selvityksen mukaan yksityinen päivähoito osoittautui laadultaan julkista paremmaksi. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vetämien asiantuntijoiden koordinoimaan taustaryhmätyöhön liittyen mm. palveluita koskevien yleisten sopimusehtojen uudistamiseen ja kuntalain kokonaisuudistukseen. Lisäksi keskustelua käytiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kilpailuneutraliteettikysymyksiin liittyen. Liitto oli myös mukana loppuvuodesta 2013 käynnistetyssä EK:n Terve julkinen talous projektissa. Sosiaalipalveluiden valvontaan liittyvät kysymykset olivat esillä koko toimintavuoden. Käsiteltävät kysymykset liittyvät sekä toimitiloihin että henkilöstöön kohdistuviin vaatimuksiin ja tasapuolisiin toimintatapoihin yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Syksyllä 2013 käynnistettiin vanhustenhuollon valvontaohjelman uudistaminen Valviran järjestämissä työpajoissa. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui THL:n koordinoimaan HoivaSuomi hankkeen työpaja- työskentelyyn. Hankkeen tavoitteena on muodostaa (2016) osana Palveluvaaka.fi verkkopalvelua ikäihmisten asumispalveluista, kotihoidosta ja niihin liittyvistä tukipalveluista kattavasti tietoa tarjoava internet -palvelu asiakkaiden ja palveluntuottajien käyttöön. Palvelu tulee mahdollistamaan yksityisten palveluntuottajien palveluiden laajan esille saamisen ja eri palveluntuottajien palveluiden vertailun. 4

5 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta Sosiaalialan Työnantajat neuvottelee kaksi työehtosopimusta. Toinen koskee yksityistä sosiaalipalvelualaa ja toinen sosiaalialan järjestötyötä. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL- neuvottelujärjestö. Lastentarhanopettajien liitepöytäkirja allekirjoitetaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO. Neuvottelutoiminnan lisäksi työntekijäpuolen keskeisiä päättäjiä tavattiin liiton järjestämässä vuotuisessa työmarkkinaseminaarissa marraskuussa Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Sekä sosiaalipalvelualan että sosiaalialan järjestötyön työehtosopimukset uudistettiin keskusjärjestöjen sopiman raamiratkaisun puitteissa Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,3 % ja paikallisesti jaettiin 0,6 % erä. Liitot perustivat neljä uutta työryhmää työaikapankkiin, vuosilomajärjestelmään, luottamusmiessopimukseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen. Työaikapankin ja vuosilomajärjestelmän kehittämisen osalta tehtiin perusteellinen taustaselvitys mutta työehtosopimusosapuolet eivät löytäneet yhteisymmärrystä näiden asioiden uudistamisesta. Luottamusmiessopimuksen selkeytyksestä ja ajantasaistamisesta sovittiin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri ja asiantuntija Aulikki Leino. 5

6 2.2. Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus Työehtosopimusratkaisun yhteydessä sovittiin II PKL:n palkkataulukon poistamisesta lukien. Tämän vuoksi palkankorotukset I PKL:ssa ja II PKL:ssa olivat erilaiset. Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,2 % ja paikallisesti jaettiin I PKL:ssä 0,7 % erä ja II PKL:ssä 1 % erä. II PKL:n taulukoita soveltaneet järjestöt ryhtyivät noudattamaan I PKL:n taulukoita, ja II PKL:n taulukoista luovuttiin. Liitot olivat perustaneet neljä työryhmää, joista kaksi yhdistettiin. Työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmä päätti työnsä , ja sen esittämät kielelliset tarkistukset päätettiin tehdä työehtosopimukseen samalla, kun työehtosopimus uudistetaan seuraavan kerran. Vuosilomajärjestelmän kustannusneutraalia muuttamista selvittänyt työryhmä päätti työskentelynsä toistaiseksi Palkka-tasa-arvoa ja taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävä yhdistetty työryhmä päätti jatkaa toimikauttaan kevääseen 2014, jolloin työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaista tietoa palkoista on saatavilla EK:n toteuttamasta lokakuun palkkakyselystä. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet asiantuntijat Maiju Kettunen ja Anna Kallaskari Sosiaalialan työehtosopimusten uudistaminen syksyllä 2013 Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta sovittiin keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti lokakuussa Molemmat sosiaalialan uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisen voimassaolon päättyessä alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi kestää asti. Seuraava sopimuskausi on saakka edellyttäen, että keskusjärjestöt saavat kesällä 2015 sovittua toisen sopimuskauden palkantarkistuksesta. Molemmissa työehtosopimuksissa tulee kokoaikaisille työntekijöille 20 palkankorotus henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin Osaaikatyöntekijöille vastaava korotus toteutetaan työajan suhteessa. Seuraava palkankorotus molemmilla sopimusaloilla tulee , ja se on määrältään 0,4 %. 6

7 Työehtosopimusten teksteihin ei tullut merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vuosilomaa koskevia työehtosopimusten määräyksiä täsmennettiin vuosilomalain muutoksia vastaaviksi. Sosiaalialan järjestöjä koskevaan sopimukseen toteutettiin kielelliset muutokset, jotka oli jo sovittu työryhmätyönä. Liitot perustivat molemmille työehtosopimusaloille uusia kehittämistyöryhmiä tai jatkoivat vanhojen työryhmien toimeksiantoja. Sosiaalipalvelualalla allekirjoittajajärjestöt sopivat kahden työryhmän perustamisesta: alan palkkausjärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia selvittävästä työryhmästä ja työryhmästä, joka selvittää työurien pidentämiseksi ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä. Sosiaalialan järjestötyössä sovittiin kolmesta työryhmästä. Sovittiin, että sosiaalialan järjestöjen työaikaoppaan kirjoitustyötä jatketaan työryhmätyönä. Mahdollisia naisten ja miesten välisten palkkaerojen sekä taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävän työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Sovittiin, että työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmää jatketaan. Työryhmätyöskentelyn lisäksi molemmilla sopimusaloilla noudatetaan jatkuvan neuvottelun periaatetta keskinäisessä yhteistyössä. 2.3 Sosiaalialan ansiokehitys Sosiaalipalvelualalla säännöllisen työajan kokonaisansiot nousivat 2,6 % tilastokaudella lokakuu lokakuu Sosiaalialan järjestösopimuksen piirissä ansiot nousivat vastaavana aikana 1,6 % (Identtisten henkilöiden ansionnousu oli sosiaalipalvelualalla 2,7 % ja järjestösopimuksen piirissä 2,9 %). Vastaavana ajanjaksona kaikkien palkansaajien ansiot nousivat tilastokeskuksen mukaan 2,1 %. Sosiaalipalvelualan keskiansio työaikalisineen lokakuussa 2013 oli 2562 /kk ja sosiaalialan järjestötyössä 2891 /kk. 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus Liiton jäsenenä oli 1177 jäsentyönantajaa, jotka työllistivät sosiaalialalla yhteensä työntekijää seuraavasti: 944 sosiaalipalveluiden työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää 251 sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää Näistä noin 20 työnantajaa toimii molemmilla työehtosopimusaloilla 7

8 Sosiaalipalveluiden 944 työnantajasta järjestöjä, säätiötä tai näiden omistamia yrityksiä oli 419 ja muita yrityksiä 525. Järjestöt, säätiöt ja näiden omistamat yritykset työllistivät sosiaalipalveluissa työntekijää (54 %) ja yrityssektori työntekijää (46 %) Järjestösopimuksen toimialalla käytännössä kaikki 251 työnantajaa olivat järjestöjä tai säätiöitä. Edellisvuoteen verrattuna jäsentyönantajien lukumäärä laski 1,0 % ja työntekijämäärä nousi 7,1 % Jäsenpalvelut Liitto palvelee jäsenistöään työsuhde- ja elinkeinoasioissa. Vuoden 2013 alusta alkaen jäsenpalvelutiimin henkilöstö jakautui eri Kompassiliittoihin ja kukin liitto hoitaa jäsenneuvonnan omalla henkilöstöllään. Jäsenpalvelussa pääpaino on ollut puhelimitse ja sähköpostilla tapahtuvassa työsuhdeneuvonnassa muun muassa työsuhteiden alkamiseen ja päättymiseen, työaikoihin, vuosilomiin ja poissaolotilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Vuosittain neuvontatapauksia on useita tuhansia. Asiantuntijat ovat käyneet myös lukuisia erimielisyysneuvotteluja palkansaajajärjestöjen lakimiesten kanssa. Asianajoa on hoidettu Työsuhdejuristit Oy:n kautta. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija antaa jäsenille neuvontaa myös toimiala- ja elinkeinopoliittisissa kysymyksissä. Liitto lähetti toimintavuoden aikana 14 sähköistä jäsentiedotetta. Liitto ylläpitää kotisivuja osoitteessa 3.2 Koulutus Sosiaalipalvelualan työehtosopimusasioista sekä keskeisistä työsuhdeasioista järjestettiin neljä koulutusta vuonna Järjestösopimuksen työehtosopimus- ja työsuhdeasioista pidettiin yksi koulutus vuonna Vuosiloma-asioista pidettiin molemmille TES-aloille yhteinen koulutus. Sosiaalialan elinkeinoasioista toteutettiin muutamia tilauskoulutuksia eri tahoille mm. sosiaalipalvelujen julkisiin hankintoihin liittyen. 8

9 Kahden vuoden välein järjestettävät alan johdon koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin lokakuussa Teemoina olivat muun muassa toimialan kehityssuunnat, tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta ja eettiset kysymykset. Vuosikokouksen ( ) yhteydessä pidettiin työmarkkina- ja talouskatsaukset. 4. Hallinto ja muu toiminta 4.1. Liiton hallitus vuonna 2013: Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiö Varapuheenjohtaja: Toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas Mainio Vire Oy Muut jäsenet: Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni Liiketoimintajohtaja Teemu Annala Toiminnanjohtaja Virpi Dufva Säätiön johtaja Olli Holmström Toimitusjohtaja Kalle Junnila Toimitusjohtaja Päivi Kari Palvelujohtaja Eija Kosunen Hallintojohtaja Sami Lukkarinen Toimitusjohtaja Reijo Moilanen Toimitusjohtaja Petri Pitkäranta Toimitusjohtaja Ilkka Repo Talous- ja henk.johtaja Tapani Väisänen Esperi Care Oy Mehiläinen Oy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hoitokoti Setälänpiha Oy KVPS Tukena Oy Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Attendo Oy Nuorten ystävät -palvelut Oy Mikeva Oy Allergia- ja Astmaliitto ry Suomen Punainen Risti ry Hallitus kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa. 9

10 4.2 Liiton toimisto Liiton toimitusjohtajana toimi varatuomari Tuomas Mänttäri Liiton asiantuntijoina toimivat: Elvilä Heidi ( lähtien) Kallaskari Anna Kettunen Maiju ( saakka) Leino Aulikki Närkki Aino Pirinen Riikka työsuhdeasiat työsuhde- ja koulutusasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti sosiaalipalvelusopimus elinkeinopolitiikka työsuhdeasiat Liiton sihteerinä ja jäsenrekisterinhoitajana toimi Minna Tuomisto. Liiton talouspalvelut ostetaan EK:n hallintoyksiköltä. Liiton toimisto sijaitsee lähtien omissa toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. 4.3 Liiton edustukset Liiton luottamusmiesedustajia toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajistossa, valiokunnissa ja aluejohtokunnissa. Aluejohtokuntien toiminta päättyi vuonna 2012 EK:n supistettua aluetoimintaansa ja tiivistettyä yhteistyötään alueellisten kauppakamarien kanssa. Aluejohtokuntatoiminta aloitetaan uudelleen vuonna Liiton toimiston toimihenkilöt osallistuivat lukuisiin työryhmiin ja keskustelutilaisuuksiin sekä liiton ja keskusliiton omissa tilaisuuksissa että muualla. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus Liiton edustus EK:n hallituksessa on toteutettu neljän Kompassi Työnantajaliitot ry:n jäsenliiton kesken sovitulla rotaatiolla. Vuonna 2013 Kompassi Työnantajaliitto ry:n edustajana toimi EK:n hallituksessa toimi Henkilöstöpalveluyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Minna Harmala-Vanhanen. 10

11 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajisto Vuonna 2013 liiton edustajia ovat hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen (varalla Ilkka Repo), varapuheenjohtaja Kristiina Hautakangas (varalla Sami Lukkarinen) ja hallituksen jäsenet Teemu Annala (varalla Virpi Dufva) ja Reijo Moilanen (varalla Marja Aarnio-Isohanni). Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valiokunnat Talous- ja verovaliokunta Hallintojohtaja Sami Lukkarinen, Attendo Oy Tutkimus- ja innovaatiovaliokunta Toimitusjohtaja Pia Harju-Autti, Aspa Palvelut Oy Yrittäjävaltuuskunta Toimitusjohtaja Mark Roth, Mediverkko Hoivapalvelut Oy Toimitusjohtaja Miika Liimatta, Care Component Oy EK:n sisäiset ryhmät Liittoneuvottelukunta Työmarkkinavaliokunta Koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyör. Tuomas Mänttäri Tuomas Mänttäri Anna Kallaskari Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhteistyör. PK-yhteyshenkilö Liittoyhteisön veroryhmä Julkiset markkinat ryhmä Talous- ja elinkeinopolitiikka vaikuttajar. Infra ja ympäristö -vaikuttajaryhmä Yrityslainsäädäntö-vaikuttajaryhmä Tuomas Mänttäri/ /Tuomas Mänttäri /Tuomas Mänttäri 11

12 Sidosryhmäyhteistyö Sosiaalialan ammattihenkilöiden foorumi Tuomas Mänttäri / Foorumin työvoiman saatavuus jaosto: Tuomas Mänttäri / Foorumin osaamisen kehittämisen jaosto: / Anna Kallaskari Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvinvointialan kehittämishankkeen (HYVÄ) neuvottelukunta / Tuomas Mänttäri, Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä Tuomas Mänttäri Taloudellinen tiedotustoimisto, Opettimen toimitusneuvosto, 2013 STM:n ohjausryhmä / vanhuspalveluiden laatusuositus Tuomas Mänttäri STM:n jaosto vanhuspalveluiden laatusuosituksen laatimista varten (2 / Oikea palvelu oikeaan aikaan), STM Kiipulan ammattiopiston johtokunta, Valtakunnallista sähköistä asiointipalvelua palveluntuottajien etsimiseen ja vertailuun valmisteleva työryhmä, THL FinlandCare hankkeen ohjausryhmä, / varalla Tuomas Mänttäri KASTE osaohjelman tukiryhmä (III / Ikäihmisten palveluiden ja rakenteen ja sisällön uudistaminen), THL

13 KASTE osaohjelman tukiryhmä (VI / Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia), THL Tuomas Mänttäri THL:n koordinoima tutkimushanke hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa , ohjausryhmän jäsen (käynnistyi 2014) Kuntaliiton yhdessä Aalto yliopiston HEMA instituutin ja STM:n kanssa toteuttama tutkimushanke, jonka tavoitteena selvittää laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisesti tehokkaita tapoja järjestää palveluja iäkkäille henkilöille, ohjausryhmän jäsen Aino Närkki (käynnistyy 2014) Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Koulutustoimikunnat / Sosiaalialan koulutustoimikunta Henkilöstöpäällikkö Päivi Lind, Invalidiliitto Henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus, Mainio Vire Oy (varajäsen) Tutkintotoimikunnat / Vanhustyön tutkintotoimikunta Toiminnanjohtaja Olli Lehtonen, Kantti ry Päihdetyön tutkintotoimikunta Kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-Klinikkasäätiö Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-Liitto Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunta Asiantuntijuustoiminnan päällikkö Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Toimialajohtaja Marika Toppari, Kissankulman muksut Oy 13

14 Kompassi Työnantajaliitot ry Liitto jatkoi yhteistyötä terveys- sivistys- ja henkilöstöpalvelualan työnantajaliittojen kanssa Kompassi Työnantajaliitot ry:ssä. Tavoitteena oli jäsenliittojen edustamien palvelualojen yhteisen painoarvon vahvistaminen yhteiskunnassa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa. Yhteistyötä toteutettiin Kompassi Työnantajaliitot ry:n hallituksen kokouksissa, jäsenliittojen toimitusjohtajien tapaamissa, henkilökunnan yhteisissä juristipalavereissa sekä yhteisen henkilökuntakerhon kautta. 5. Talous Tilikauden jäsenmaksutuotot olivat ja kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 8,3 %. Tilikauden ylijäämä oli Talouden yksityiskohdat ilmenevät liiton tilinpäätöksestä ja taseesta. Liiton tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy / KHT Jarmo Lohi. Hallitus 14

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Hyvinvointialan toimialatietopäivä Joensuu 2.2.2011 Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Riitta Kettunen Asiantuntija, yritysten kehittäminen Etelä-Savon ELY-keskus Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-Tekniset Urakoitsijat Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-alan palveleva asiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AVISTA

AJANKOHTAISTA AVISTA AJANKOHTAISTA AVISTA 7.1.214 Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/hannele Havanka 7.1.214 1 Sosiaali- ja terveyspalvelut- yksikkö Yksikön päällikkö, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät

Johdatus teemaan. Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Johdatus teemaan Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7-8-2.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste KASTE I 2008-2011 KASTE II 2012-2015

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot