Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013"

Transkriptio

1 Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

2 Toimintakertomus 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti valvoa jäseninä olevien työnantajien yhteisiä etuja työsuhteisiin ja toimialaedunvalvontaan liittyvissä asioissa. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Sisällysluettelo: 1. Toimialaedunvalvonta 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus 4. Hallinto ja muu toiminta 5. Talous

3 1. Toimialaedunvalvonta Toimialaedunvalvonnan painopisteitä toimintavuonna olivat julkisten markkinoiden avautumiseen, alan yrittäjyyden edistämiseen, toimintaympäristömuutoksiin ja vaikuttamistoimintaan liittyvät asiat. Edunvalvontaa toteutettiin muuan muassa viranomaisyhteistyön, lausuntojen ja kannanottojen antamisen sekä muun vaikuttamisen kautta. Medioihin on oltu yhteyksissä ajankohtaisiin elinkeino- ja työvoima-asioihin liittyen. Lisäksi kirjoitettiin alan lehtiin asiantuntija-artikkeleita ja annettiin joitakin haastatteluja. Vuonna 2013 annettiin seuraavat lausunnot: työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa ( ) opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta (kuulemistilaisuus ) työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä kilpailulain muuttamiseksi ja kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / sote-järjestämislain valmisteluryhmä / metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston kuulemistilaisuus ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin liittyvä Wepropol lausunto ( ) sosiaali- ja terveysministeriölle / lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ( ) Arvostan hanketta jatkettiin vuonna 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n ja Terveyspalvelualan Liitto ry:n yhteistoimintana nettisivustoja ylläpitäen. Lisäksi ylläpidettiin arvostan.fi:n liittyvää facebook sivustoa. Hankkeessa tuodaan esiin sosiaali- ja terveysalaa toimialana ja varteenotettavana koulutusvaihtoehtona erityisesti nuorille. Sosiaalialan koulutusmahdollisuuksia ja yksityistä sosiaalipalvelualaa tehtiin tutuiksi nuorille olemalla mukana kaikille Suomen abiturienteille jaettavassa Abi-fakta julkaisussa sekä kaikille peruskoulun päättäville nuorille jaettavassa 9-lehdessä. Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa on pyritty edistämään palvelusetelin käyttöä osallistumalla erilaisiin asiaan liittyviin keskustelutilaisuuksiin sekä elinkeinopoliittisen asiantuntijan pitämien alustusten ja koulutuksen kautta. 3

4 Vuonna 2013 toteutettiin toimialan ja liiton toiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa palveluntuottajien toimintaedellytyksiä etenkin vanhuspalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Strategiatyön tuloksena syntyi julkaisu HOIVA Yksityisen hoiva-alan tulevaisuus. Strategiatyön jatkona käynnistettiin loppuvuodesta 2013 liiton viestinnän uudistamiseen tähtäävä projekti yhteistyössä T -Median kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin liiton ja toimialan viestinnän nykytilaa kuvaava esiselvitys. Strategiatyön tueksi toteutettiin lisäksi laaja sidosryhmäkysely liiton ja toimialan kanssa yhteistyössä oleville viranomaisille, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja palkansaajajärjestöjen edustajille. Tutkimusaineisto kerättiin sähköposti-informoituna internet-kyselynä sekä kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin suunnattuna puhelinhaastatteluna maaliskuussa Tutkimus julkistettiin kesäkuussa Liitto jatkoi säännönmukaisia vaikuttajatapaamisia keskeisten viranomaisten ja päättäjien kanssa. Liiton ja työehtosopimusten neuvotteluosapuolina olevien palkansaajajärjestöjen hallintojen kanssa järjestettiin työmarkkinaseminaari. Vuonna 2013 teemana olivat elinkeinoasiat. Tapaamisessa käsiteltiin alan toimintaympäristömuutoksia, markkinoiden kehitystä sekä muita elinkeinopoliittisia aiheita. Liitto teki syksyllä 2013 yhteistyössä Epsi Rating:in kanssa varhaiskasvatuspalveluihin liittyvän selvityksen, jossa vertailtiin yksityisen ja julkisen päivähoidon laatua. Kyselytutkimus suunnattiin palveluita käyttäville perheille. Selvityksen mukaan yksityinen päivähoito osoittautui laadultaan julkista paremmaksi. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vetämien asiantuntijoiden koordinoimaan taustaryhmätyöhön liittyen mm. palveluita koskevien yleisten sopimusehtojen uudistamiseen ja kuntalain kokonaisuudistukseen. Lisäksi keskustelua käytiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kilpailuneutraliteettikysymyksiin liittyen. Liitto oli myös mukana loppuvuodesta 2013 käynnistetyssä EK:n Terve julkinen talous projektissa. Sosiaalipalveluiden valvontaan liittyvät kysymykset olivat esillä koko toimintavuoden. Käsiteltävät kysymykset liittyvät sekä toimitiloihin että henkilöstöön kohdistuviin vaatimuksiin ja tasapuolisiin toimintatapoihin yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Syksyllä 2013 käynnistettiin vanhustenhuollon valvontaohjelman uudistaminen Valviran järjestämissä työpajoissa. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui THL:n koordinoimaan HoivaSuomi hankkeen työpaja- työskentelyyn. Hankkeen tavoitteena on muodostaa (2016) osana Palveluvaaka.fi verkkopalvelua ikäihmisten asumispalveluista, kotihoidosta ja niihin liittyvistä tukipalveluista kattavasti tietoa tarjoava internet -palvelu asiakkaiden ja palveluntuottajien käyttöön. Palvelu tulee mahdollistamaan yksityisten palveluntuottajien palveluiden laajan esille saamisen ja eri palveluntuottajien palveluiden vertailun. 4

5 2. Työmarkkina- ja neuvottelutoiminta Sosiaalialan Työnantajat neuvottelee kaksi työehtosopimusta. Toinen koskee yksityistä sosiaalipalvelualaa ja toinen sosiaalialan järjestötyötä. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL- neuvottelujärjestö. Lastentarhanopettajien liitepöytäkirja allekirjoitetaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO. Neuvottelutoiminnan lisäksi työntekijäpuolen keskeisiä päättäjiä tavattiin liiton järjestämässä vuotuisessa työmarkkinaseminaarissa marraskuussa Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Sekä sosiaalipalvelualan että sosiaalialan järjestötyön työehtosopimukset uudistettiin keskusjärjestöjen sopiman raamiratkaisun puitteissa Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,3 % ja paikallisesti jaettiin 0,6 % erä. Liitot perustivat neljä uutta työryhmää työaikapankkiin, vuosilomajärjestelmään, luottamusmiessopimukseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen. Työaikapankin ja vuosilomajärjestelmän kehittämisen osalta tehtiin perusteellinen taustaselvitys mutta työehtosopimusosapuolet eivät löytäneet yhteisymmärrystä näiden asioiden uudistamisesta. Luottamusmiessopimuksen selkeytyksestä ja ajantasaistamisesta sovittiin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatketaan. Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri ja asiantuntija Aulikki Leino. 5

6 2.2. Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus Työehtosopimusratkaisun yhteydessä sovittiin II PKL:n palkkataulukon poistamisesta lukien. Tämän vuoksi palkankorotukset I PKL:ssa ja II PKL:ssa olivat erilaiset. Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden vuodelle 2013 ajoittunut palkankorotusajankohta oli Silloin yleis- ja taulukkopalkkoja korotettiin 1,2 % ja paikallisesti jaettiin I PKL:ssä 0,7 % erä ja II PKL:ssä 1 % erä. II PKL:n taulukoita soveltaneet järjestöt ryhtyivät noudattamaan I PKL:n taulukoita, ja II PKL:n taulukoista luovuttiin. Liitot olivat perustaneet neljä työryhmää, joista kaksi yhdistettiin. Työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmä päätti työnsä , ja sen esittämät kielelliset tarkistukset päätettiin tehdä työehtosopimukseen samalla, kun työehtosopimus uudistetaan seuraavan kerran. Vuosilomajärjestelmän kustannusneutraalia muuttamista selvittänyt työryhmä päätti työskentelynsä toistaiseksi Palkka-tasa-arvoa ja taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävä yhdistetty työryhmä päätti jatkaa toimikauttaan kevääseen 2014, jolloin työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaista tietoa palkoista on saatavilla EK:n toteuttamasta lokakuun palkkakyselystä. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen neuvottelijoina ovat toimineet asiantuntijat Maiju Kettunen ja Anna Kallaskari Sosiaalialan työehtosopimusten uudistaminen syksyllä 2013 Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta sovittiin keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti lokakuussa Molemmat sosiaalialan uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisen voimassaolon päättyessä alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi kestää asti. Seuraava sopimuskausi on saakka edellyttäen, että keskusjärjestöt saavat kesällä 2015 sovittua toisen sopimuskauden palkantarkistuksesta. Molemmissa työehtosopimuksissa tulee kokoaikaisille työntekijöille 20 palkankorotus henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin Osaaikatyöntekijöille vastaava korotus toteutetaan työajan suhteessa. Seuraava palkankorotus molemmilla sopimusaloilla tulee , ja se on määrältään 0,4 %. 6

7 Työehtosopimusten teksteihin ei tullut merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vuosilomaa koskevia työehtosopimusten määräyksiä täsmennettiin vuosilomalain muutoksia vastaaviksi. Sosiaalialan järjestöjä koskevaan sopimukseen toteutettiin kielelliset muutokset, jotka oli jo sovittu työryhmätyönä. Liitot perustivat molemmille työehtosopimusaloille uusia kehittämistyöryhmiä tai jatkoivat vanhojen työryhmien toimeksiantoja. Sosiaalipalvelualalla allekirjoittajajärjestöt sopivat kahden työryhmän perustamisesta: alan palkkausjärjestelmän kehittämisen mahdollisuuksia selvittävästä työryhmästä ja työryhmästä, joka selvittää työurien pidentämiseksi ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä. Sosiaalialan järjestötyössä sovittiin kolmesta työryhmästä. Sovittiin, että sosiaalialan järjestöjen työaikaoppaan kirjoitustyötä jatketaan työryhmätyönä. Mahdollisia naisten ja miesten välisten palkkaerojen sekä taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen suhdetta selvittävän työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Sovittiin, että työehtosopimuksen ajanmukaistamisen työryhmää jatketaan. Työryhmätyöskentelyn lisäksi molemmilla sopimusaloilla noudatetaan jatkuvan neuvottelun periaatetta keskinäisessä yhteistyössä. 2.3 Sosiaalialan ansiokehitys Sosiaalipalvelualalla säännöllisen työajan kokonaisansiot nousivat 2,6 % tilastokaudella lokakuu lokakuu Sosiaalialan järjestösopimuksen piirissä ansiot nousivat vastaavana aikana 1,6 % (Identtisten henkilöiden ansionnousu oli sosiaalipalvelualalla 2,7 % ja järjestösopimuksen piirissä 2,9 %). Vastaavana ajanjaksona kaikkien palkansaajien ansiot nousivat tilastokeskuksen mukaan 2,1 %. Sosiaalipalvelualan keskiansio työaikalisineen lokakuussa 2013 oli 2562 /kk ja sosiaalialan järjestötyössä 2891 /kk. 3. Jäsenistö, jäsenpalvelut ja koulutus Liiton jäsenenä oli 1177 jäsentyönantajaa, jotka työllistivät sosiaalialalla yhteensä työntekijää seuraavasti: 944 sosiaalipalveluiden työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää 251 sosiaalialan järjestötyön työehtosopimusta soveltavaa työnantajaa, joiden palveluksessa oli työntekijää Näistä noin 20 työnantajaa toimii molemmilla työehtosopimusaloilla 7

8 Sosiaalipalveluiden 944 työnantajasta järjestöjä, säätiötä tai näiden omistamia yrityksiä oli 419 ja muita yrityksiä 525. Järjestöt, säätiöt ja näiden omistamat yritykset työllistivät sosiaalipalveluissa työntekijää (54 %) ja yrityssektori työntekijää (46 %) Järjestösopimuksen toimialalla käytännössä kaikki 251 työnantajaa olivat järjestöjä tai säätiöitä. Edellisvuoteen verrattuna jäsentyönantajien lukumäärä laski 1,0 % ja työntekijämäärä nousi 7,1 % Jäsenpalvelut Liitto palvelee jäsenistöään työsuhde- ja elinkeinoasioissa. Vuoden 2013 alusta alkaen jäsenpalvelutiimin henkilöstö jakautui eri Kompassiliittoihin ja kukin liitto hoitaa jäsenneuvonnan omalla henkilöstöllään. Jäsenpalvelussa pääpaino on ollut puhelimitse ja sähköpostilla tapahtuvassa työsuhdeneuvonnassa muun muassa työsuhteiden alkamiseen ja päättymiseen, työaikoihin, vuosilomiin ja poissaolotilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Vuosittain neuvontatapauksia on useita tuhansia. Asiantuntijat ovat käyneet myös lukuisia erimielisyysneuvotteluja palkansaajajärjestöjen lakimiesten kanssa. Asianajoa on hoidettu Työsuhdejuristit Oy:n kautta. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija antaa jäsenille neuvontaa myös toimiala- ja elinkeinopoliittisissa kysymyksissä. Liitto lähetti toimintavuoden aikana 14 sähköistä jäsentiedotetta. Liitto ylläpitää kotisivuja osoitteessa 3.2 Koulutus Sosiaalipalvelualan työehtosopimusasioista sekä keskeisistä työsuhdeasioista järjestettiin neljä koulutusta vuonna Järjestösopimuksen työehtosopimus- ja työsuhdeasioista pidettiin yksi koulutus vuonna Vuosiloma-asioista pidettiin molemmille TES-aloille yhteinen koulutus. Sosiaalialan elinkeinoasioista toteutettiin muutamia tilauskoulutuksia eri tahoille mm. sosiaalipalvelujen julkisiin hankintoihin liittyen. 8

9 Kahden vuoden välein järjestettävät alan johdon koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin lokakuussa Teemoina olivat muun muassa toimialan kehityssuunnat, tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta ja eettiset kysymykset. Vuosikokouksen ( ) yhteydessä pidettiin työmarkkina- ja talouskatsaukset. 4. Hallinto ja muu toiminta 4.1. Liiton hallitus vuonna 2013: Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiö Varapuheenjohtaja: Toimitusjohtaja Kristiina Hautakangas Mainio Vire Oy Muut jäsenet: Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni Liiketoimintajohtaja Teemu Annala Toiminnanjohtaja Virpi Dufva Säätiön johtaja Olli Holmström Toimitusjohtaja Kalle Junnila Toimitusjohtaja Päivi Kari Palvelujohtaja Eija Kosunen Hallintojohtaja Sami Lukkarinen Toimitusjohtaja Reijo Moilanen Toimitusjohtaja Petri Pitkäranta Toimitusjohtaja Ilkka Repo Talous- ja henk.johtaja Tapani Väisänen Esperi Care Oy Mehiläinen Oy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Hoitokoti Setälänpiha Oy KVPS Tukena Oy Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Attendo Oy Nuorten ystävät -palvelut Oy Mikeva Oy Allergia- ja Astmaliitto ry Suomen Punainen Risti ry Hallitus kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa. 9

10 4.2 Liiton toimisto Liiton toimitusjohtajana toimi varatuomari Tuomas Mänttäri Liiton asiantuntijoina toimivat: Elvilä Heidi ( lähtien) Kallaskari Anna Kettunen Maiju ( saakka) Leino Aulikki Närkki Aino Pirinen Riikka työsuhdeasiat työsuhde- ja koulutusasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti järjestösopimus työsuhdeasiat, erityisesti sosiaalipalvelusopimus elinkeinopolitiikka työsuhdeasiat Liiton sihteerinä ja jäsenrekisterinhoitajana toimi Minna Tuomisto. Liiton talouspalvelut ostetaan EK:n hallintoyksiköltä. Liiton toimisto sijaitsee lähtien omissa toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. 4.3 Liiton edustukset Liiton luottamusmiesedustajia toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajistossa, valiokunnissa ja aluejohtokunnissa. Aluejohtokuntien toiminta päättyi vuonna 2012 EK:n supistettua aluetoimintaansa ja tiivistettyä yhteistyötään alueellisten kauppakamarien kanssa. Aluejohtokuntatoiminta aloitetaan uudelleen vuonna Liiton toimiston toimihenkilöt osallistuivat lukuisiin työryhmiin ja keskustelutilaisuuksiin sekä liiton ja keskusliiton omissa tilaisuuksissa että muualla. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus Liiton edustus EK:n hallituksessa on toteutettu neljän Kompassi Työnantajaliitot ry:n jäsenliiton kesken sovitulla rotaatiolla. Vuonna 2013 Kompassi Työnantajaliitto ry:n edustajana toimi EK:n hallituksessa toimi Henkilöstöpalveluyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Minna Harmala-Vanhanen. 10

11 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajisto Vuonna 2013 liiton edustajia ovat hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen (varalla Ilkka Repo), varapuheenjohtaja Kristiina Hautakangas (varalla Sami Lukkarinen) ja hallituksen jäsenet Teemu Annala (varalla Virpi Dufva) ja Reijo Moilanen (varalla Marja Aarnio-Isohanni). Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valiokunnat Talous- ja verovaliokunta Hallintojohtaja Sami Lukkarinen, Attendo Oy Tutkimus- ja innovaatiovaliokunta Toimitusjohtaja Pia Harju-Autti, Aspa Palvelut Oy Yrittäjävaltuuskunta Toimitusjohtaja Mark Roth, Mediverkko Hoivapalvelut Oy Toimitusjohtaja Miika Liimatta, Care Component Oy EK:n sisäiset ryhmät Liittoneuvottelukunta Työmarkkinavaliokunta Koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyör. Tuomas Mänttäri Tuomas Mänttäri Anna Kallaskari Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhteistyör. PK-yhteyshenkilö Liittoyhteisön veroryhmä Julkiset markkinat ryhmä Talous- ja elinkeinopolitiikka vaikuttajar. Infra ja ympäristö -vaikuttajaryhmä Yrityslainsäädäntö-vaikuttajaryhmä Tuomas Mänttäri/ /Tuomas Mänttäri /Tuomas Mänttäri 11

12 Sidosryhmäyhteistyö Sosiaalialan ammattihenkilöiden foorumi Tuomas Mänttäri / Foorumin työvoiman saatavuus jaosto: Tuomas Mänttäri / Foorumin osaamisen kehittämisen jaosto: / Anna Kallaskari Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvinvointialan kehittämishankkeen (HYVÄ) neuvottelukunta / Tuomas Mänttäri, Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä Tuomas Mänttäri Taloudellinen tiedotustoimisto, Opettimen toimitusneuvosto, 2013 STM:n ohjausryhmä / vanhuspalveluiden laatusuositus Tuomas Mänttäri STM:n jaosto vanhuspalveluiden laatusuosituksen laatimista varten (2 / Oikea palvelu oikeaan aikaan), STM Kiipulan ammattiopiston johtokunta, Valtakunnallista sähköistä asiointipalvelua palveluntuottajien etsimiseen ja vertailuun valmisteleva työryhmä, THL FinlandCare hankkeen ohjausryhmä, / varalla Tuomas Mänttäri KASTE osaohjelman tukiryhmä (III / Ikäihmisten palveluiden ja rakenteen ja sisällön uudistaminen), THL

13 KASTE osaohjelman tukiryhmä (VI / Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia), THL Tuomas Mänttäri THL:n koordinoima tutkimushanke hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa , ohjausryhmän jäsen (käynnistyi 2014) Kuntaliiton yhdessä Aalto yliopiston HEMA instituutin ja STM:n kanssa toteuttama tutkimushanke, jonka tavoitteena selvittää laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisesti tehokkaita tapoja järjestää palveluja iäkkäille henkilöille, ohjausryhmän jäsen Aino Närkki (käynnistyy 2014) Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Koulutustoimikunnat / Sosiaalialan koulutustoimikunta Henkilöstöpäällikkö Päivi Lind, Invalidiliitto Henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus, Mainio Vire Oy (varajäsen) Tutkintotoimikunnat / Vanhustyön tutkintotoimikunta Toiminnanjohtaja Olli Lehtonen, Kantti ry Päihdetyön tutkintotoimikunta Kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius, A-Klinikkasäätiö Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-Liitto Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunta Asiantuntijuustoiminnan päällikkö Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Toimialajohtaja Marika Toppari, Kissankulman muksut Oy 13

14 Kompassi Työnantajaliitot ry Liitto jatkoi yhteistyötä terveys- sivistys- ja henkilöstöpalvelualan työnantajaliittojen kanssa Kompassi Työnantajaliitot ry:ssä. Tavoitteena oli jäsenliittojen edustamien palvelualojen yhteisen painoarvon vahvistaminen yhteiskunnassa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa. Yhteistyötä toteutettiin Kompassi Työnantajaliitot ry:n hallituksen kokouksissa, jäsenliittojen toimitusjohtajien tapaamissa, henkilökunnan yhteisissä juristipalavereissa sekä yhteisen henkilökuntakerhon kautta. 5. Talous Tilikauden jäsenmaksutuotot olivat ja kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 8,3 %. Tilikauden ylijäämä oli Talouden yksityiskohdat ilmenevät liiton tilinpäätöksestä ja taseesta. Liiton tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy / KHT Jarmo Lohi. Hallitus 14

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2012 - SYYSKUU 2013. Sisällysluettelo:

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2012 - SYYSKUU 2013. Sisällysluettelo: SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2012 - SYYSKUU 2013 Sisällysluettelo: TOIMIALAEDUNVALVONTA... 2 TYÖMARKKINATOIMINTA... 4 JÄSENPALVELU... 6 TIEDOTTAMINEN... 6 KOULUTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012. Sisällysluettelo:

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012. Sisällysluettelo: SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012 Sisällysluettelo: Liiton hallitus s. 2 Liiton aseman ja liittoyhteistyön muutokset s. 3 Edustus Elinkeinoelämän keskusliiton

Lisätiedot

Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2014

Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2014 Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sosiaalialan Työnantajat ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti valvoa jäseninä olevien työnantajien yhteisiä etuja työsuhteisiin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2008 - SYYSKUU 2009 LIITON HALLITUS Liiton hallitukseen vuonna 2008 kuuluivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pirkko

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITON TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2009 - SYYSKUU 2010 LIITON HALLITUS Liiton hallitukseen vuonna 2009 kuuluivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pirkko

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja 21.01.2014 1. Koululaisten kesäharjoittelu 2014-2016 2. Uusien työehtosopimusten

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina

Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät. Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Tehy - terveyden & hyvinvoinnin tekijät Yksityisellä sektorilla & ammatinharjoittajina Sisällys 3 Tehy on tahdon asialla 4 Tehyläiset yksityisellä sektorilla 5 Yksityisen sektorin edunvalvonta 6 Tehyläiset

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Auto- ja Kuljetusalan. 4. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan. 5. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan

Auto- ja Kuljetusalan. 4. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan. 5. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan 1 19.4.2017 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2017-2019 mukana olevia EK:n jäsenliittojen työehtosopimusaloja (huom! lista ei ole täydellinen ja osa sopimuksista on voimassa vain vuoden

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (luonnos) eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Viite: STM 061:00/2014

Lausunto hallituksen esityksestä (luonnos) eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Viite: STM 061:00/2014 LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunto hallituksen esityksestä (luonnos) eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Viite: STM 061:00/2014 1. Yleistä Liittomme

Lisätiedot

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry: Työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa Ainoa pelkästään

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 18.8.2014 STM090:00/2013 1(5) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali-

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen Yhteiskunnallinen yritys -merkki 24.4.2012 Saila Tykkyläinen YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YKSITYISESTI 2015 TILASTOTIETOA JA TRENDEJÄ YKSITYISEN SOSIAALIALAN KEHITYKSESTÄ

HYVINVOINTIA YKSITYISESTI 2015 TILASTOTIETOA JA TRENDEJÄ YKSITYISEN SOSIAALIALAN KEHITYKSESTÄ TILASTOTIETOA JA TRENDEJÄ YKSITYISEN SOSIAALIALAN KEHITYKSESTÄ SISÄLLYS Johdanto... 4 Sosiaalialan Työnantajien ydinviestit... 5 Palveluntuottajat... 6 Kuntien ostopalvelut ja ulkoistaminen... 9 Palvelusetelillä

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Hyvinvointialan toimialatietopäivä Joensuu 2.2.2011 Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Riitta Kettunen Asiantuntija, yritysten kehittäminen Etelä-Savon ELY-keskus Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä 11.05.2017 Milla Talja www.mobinet.fi Tavoitteena on etsiä: Tutkimushanke ratkaisuja työpaikoilla kohdattuihin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Raamin mukaisten sopimusten kooste Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Kattavuus Raamisopimuksen mukainen työ tai virkaehtosopimus on solmittu sopimusaloilla, jotka kattavat 94 prosenttia palkansaajista.

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton väliseen sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2014 2017 1 :N JA :N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys - ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 sopineet työllisyys-

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

INFRA-ALAN VAHVA VAIKUTTAJA POHJOISELLA ALUEELLA JÄSENTENSÄ YLIVOIMAISTA INFRA-OSAAMISTA

INFRA-ALAN VAHVA VAIKUTTAJA POHJOISELLA ALUEELLA JÄSENTENSÄ YLIVOIMAISTA INFRA-OSAAMISTA INFRA-ALAN VAHVA VAIKUTTAJA POHJOISELLA ALUEELLA JÄSENTENSÄ YLIVOIMAISTA INFRA-OSAAMISTA www.infra.fi/pohjoinen TOIMINTAMME PERUSTA ON HALU EDISTÄÄ INFRA-ALAN YRITTÄJYYTTÄ Keskeisin tehtävämme on toimia

Lisätiedot