Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely"

Transkriptio

1 Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo ja ryhmä 9-20) PEFC-standardityöryhmän kokous PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: ,

2 Määräpäivään 21.8 mennessä toimitetut kirjalliset kommentit Kommentteja pyydettiin erityisesti ekologisiin, monimuotoisuutta koskeviin, kysymyksiin. Kommentit: Koneyrittäjien Liitto ry Metsäteollisuus ry Mhy Metsä-Savo Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Museovirasto Muut / Auvo Heikkilä Työvaliokunta käsitteli kommentit kokouksessa Kokouksen pöytäkirja sekä kommentit on toimitettu standardityöryhmälle

3 Työjärjestysehdotus Kokouksessa käydään (monimuotoisuus) kriteerit ja niihin tulleet kommentit lävitse kriteereittäin Kommenttien kerääminen kunkin kriteerin osalta työvaliokunta muokkaa varsinaiset kriteerit ja toimittaa ne kommentoitavaksi standardityöryhmälle ennen seuraavaa kokousta (18.10) muokatut kriteerit esitetäänseuraavan kokouksen alussa työvaliokunta muokkaa kriteereitä vielä tarvittaessa ennen ensimmäisen standardin luonnosversion valmistumista. 3

4 Seuraavaksi käsiteltävät kriteerit Ryhmäsertifioinnin kriteerit 9 20 (PEFC FI 1002:2009) Metsänomistajakohtaiset kriteerit 7 18 (PEFC FI 1003:2009) Kriteerien kohdalta on kuvattu työvaliokunnan kehittämisehdotus (laadittu toimitettujen kommenttien perusteella) sekä mahdolliset lisähuomiot. 4

5 Kriteerit 9/7: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan Työvaliokunnan ehdotus muutetaan metsänomistajakohtainen kriteeri muotoilultaan yhteneväksi ryhmäsertifioinnin kriteerin kanssa. 5

6 Kriteerit 10/8: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Työvaliokunnan ehdotukset: yhdenmukaistetaan kriteeri uuden metsälain kanssa poistetaan kohta ojittamattomat letot Lapin läänissä koska uusi metsälaki turvaa ne jatkossa ojittamattomat lettorämeet uusi metsälaki turvaa vain, jos kohteen puuston määrä on vähäinen kohta syytä säilyttää tai muotoilla uudestaan. esim. kaikki ojittamattomat letot Ojittamattomat korvet tarvitaan tarkennuksia kohdekuvaukseen erityisesti lahopuuvaatimuksen osalta. 6

7 Kriteerit 10/8: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Metsälakiehdotus 13.6 (HE75/2013) 7

8 Kriteerit 10/8: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Metsälakiehdotus (HE75/2013) 8

9 Kriteerit 10/8: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Tiivistys: Sertifiointiyritysten (DNV ja Inspecta) tulkinta C-kohteiden arvioimisessa: Kriteerin mittariksi on määritelty luontolaadun arvioinnin tulokset eli tämän otannan pitäisi olla niin kattava, että sen perusteella ko. kohteiden säilymistä voisi arvioida. Kohteiden kuvaukset sinänsä ovat melko selkeitä ongelma on siinä, että ne ovat niin harvinaisia, että säilymisen osoittaminen on nykyisellä luontolaatuotannalla vaikeaa. Periaatteessa sertifiointiyrityskin voi näissä tapauksissa määritellä ja omat tiedonkeruumenetelmät evidenssin hakemiseksi, mutta se lisännee auditoinnin ajankäyttöä (ja kustannuksia) melkoisesti. Esim. joillain alueilla on ajettu metsäsuunnitteluaineistosta ja koitettu selvittää kohteiden säilymistä sitä kautta. Tämä osoittautui melko työlääksi hyötyyn nähden. 9

10 Kriteerit 10/8: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Luonnonhoidon laadunarviointi 2012: yksityismaat, koko Suomi. Lähde: SMK 10

11 Kriteerit 11/9: Suoluontoa säilytetään Työvaliokunnan ehdotukset: Viittaukset nykyiseen Kemera-lakiin tulee poistaa Muotoiluesitys: Tehdään uusi viittaus kohtaan Harvinaistuneet suotyypit javiitataan Metsähallituksen uusimpaan ympäristöoppaaseen. Harvinaistuneilla suotyypeillä tarkoitetaan LuTU-luokituksen EN- ja CRluokkia Etelä- ja Pohjois-Suomen alueella. Kytketään taloudellisesti kannattavat kunnostusojituskohteet uuden metsälain kanssa. Ojitetut turvemaat, joille uuden metsälain mukaan ole uudistamisvelvoitetta, eivät olisi sertifioinnin mukaan kunnostusojituskelpoisia. 11

12 Kriteerit 12/10: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan Työvaliokunnan ehdotukset: Lisätään indikaattoriin viittaus uhanalaisten lajien toimintamallista esimerkiksi: Metsäorganisaatiot ovat ottaneet käyttöön metsä-ja ympäristöhallinnon yhteistyössä laatiman toimintamallin uhanalaisten lajien esiintymätiedon käyttöön. toimintamallilla tarkoitetaan Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa hankkeessa valmisteltua ja vuonna 2010 julkaistua toimintamallia. Lisätään kulotuksiin liittyvät vaatimuksen tämän kriteerin alle. 12

13 Kriteerit 13/11: Säästö-ja lahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä Työvaliokunnan ehdotukset: nykyistä kriteeriä tulee kehittää entistä uskottavammaksi säästöpuiden minimimäärän nosto 5kpl 10 kpl/ha säästöpuiden minimiläpimitta säilytetään 10 cm:ssä korjataan termi harvennushakkuissa termillä kasvatushakkuissa. Uusi termi on syytä avata kriteerissä tarvitaan lisäksi tarkennus eri-ikäismetsiin liittyen. 13

14 Kriteerit 13/11: Säästö-ja lahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä Luonnonhoidon laadunarviointi 2012: yksityismaat, koko Suomi. Lähde: SMK 14

15 Kriteerit 14/12: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä Ei muutosehdotuksia 15

16 Kriteerit 15/13: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys Työvaliokunnan ehdotukset: lisätään vaatimus koskemaan myös metsäteiden perusparannusta poistetaan ryhmäsertifioinnin standardista viittaus tiestön yleissuunnitelmiin. 16

17 Kriteerit 16/14: Tulen hallitulla käytöllä edistetään luonnon monimuotoisuutta Työvaliokunnan pohdintaa Kriteerin poistamista on ehdotettu, koska sitä ei ole koettu erityisen toimivana. Poistaminen kokonaan ei kuitenkaan lisää kriteeristön yleistä uskottavuutta. Voitaisiin kehittää esim. hehtaarimääräisen polton sijasta kappalemääräisiin polttomääriin tai säästöpuuryhmien polttomääriin. Pohdittiin, voisiko rajata koskemaan vain tietyn kokoisia metsätiloja. Työvaliokunnan ehdotukset: Kriteeri kaipaa uuden muotoilun. Ehdotetaan, että kriteeri sisällytetään kriteeriin 12/10 (Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan) alle. Samalla kriteerin 12/10 nimeä tulee tarkentaa. 17

18 Kriteerit 17/15: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta Työvaliokunnan ehdotukset: Kriteerit tulee yhdenmukaistaa uuden vesilain kanssa. Muotoiluesitys: Vesistöihin luokitellaan kuuluvan meret, järvet, lammet, joet ja purot. Kriteerin tarkoittamia pienvesiä ovat pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavat norot ja lähteet. Todettiin, että 5 metrin minimivaatimus rikkoutumattomalle maalle on riittävä. Muotoiluesitys: Kasvinsuojeluaineella tarkoitetaan lain kasvinsuojeluaineista 1563/2011 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 määritelmän mukaista kasvinsuojeluainetta. Avoimeksi jääneitä kysymyksiä: Yletetäänkö 5 metrin minimivaatimus koskemaan myös noroja? Lisätäänkö suojakaistan puustoisuuden vaatimus isommille (lammet ja sitä suuremmat) vesialtaille? 18

19 Kriteerit 17/15: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta Luonnonhoidon laadunarviointi 2012: yksityismaat, koko Suomi. Lähde: SMK 19

20 Kriteerit 18/16: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla Työvaliokunnan ehdotukset: Kriteerin otsikon muuttaminen:..ja ojitusmätästyskohteilla. Kriteerissä tulee tarkentaa vesiensuojelullisesti tärkeät maanmuokkauskohteet. Vaatimuksissa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon vesilain mukainen ilmoitusmenettely. Poistetaan metsänomistajakohtaisissa standardissa viittaus kunnostusojitussuunnittelun ohjeisiin > kunnostusojitussuunnittelun ohjeissa edellytetään nyt vesiensuojelusuunnitelman tekemistä. Alueellista ryhmäsertifiointia koskevan standardin indikaattorissa lause Riittävät tiedot vesiensuojelusuunnitelmista on toimitettu tarvittaessa alueelliselle ympäristökeskukselle tiedoksi sen mahdollista lausuntoa varten korvataan lauseella Vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta on tehty ilmoitus elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle. Sama lause lisätään myös metsänomistajakohtaiseen standardiin. Määritelmien nykysisältö korvataan seuraavalla: Ilmoituksella tarkoitetaan vesilain (587/2011, 5 luku 6 ) mukaista ilmoitusta. 20

21 Kriteerit 20/18: Metsien hoidossa käytetään vain biologisesti hajoavia kasvinsuojeluaineita Työvaliokunnan ehdotukset: Neljäs kappale tarvitsee paremman muotoilun. Eviran tilalle TUKES 21

22 Kriteerit 20/18: Metsien hoidossa käytetään vain biologisesti hajoavia kasvinsuojeluaineita Selvitettiin Tukes:sta, onko biologisesti hajoava kasvinsuojeluaine edelleen käyttökelpoinen termi. Tukes:nvastaus: Kaikki kasvisuojeluaineet hajoavat biologisesti, mutta niiden hajoamisajassa voi olla eroja. Valmisteiden biologinen hajoavuus on arvioitu valmisteen hyväksymisen yhteydessä ja markkinoilla on vain sellaisia valmisteita, joissa biologinen hajoavuus on hyväksyttävällä tasolla. Näin ollen uusi seuraava ehdotus voi olla hyvä: metsien hoidossa käytetään vain Tukesinhyväksymiä kasvinsuojeluaineita, jotka löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä. 22

23 Uusi kriteeriehdotus: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä Työvaliokunnan pohdinta Todettiin, että laki kattaa roskaamiskiellon. Uutta kriteeriä ei nähty tarpeelliseksi. 23

24 PEFC/ PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: , 24

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA Puh. (09) 4321 / Faksi: (09) 432 2268 Sähköposti: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot