Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry"

Transkriptio

1 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7. kokous / PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Ensimmäisen kommentointikierroksen tulokset Aika: klo 9:00- Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13 (7. krs.), Helsinki Läsnä: Pauli Sibakov Magnus Frisk Harri Palo Ville Manner Lea Jylhä Asta Kuosmanen Erkki Eteläaho Tuomo Turunen Janne Soimasuo Juhani Karjalainen Jukka Sippola Petri Pajunen Anu Islander Auvo Heikkilä Pasi Lehtosaari Juha Ruuska Risto Laukas Rauno Numminen Marko Svensberg Stefan Borgman Tuija Luukkanen Juha-Matti Valonen Asiantuntijajäsenet: Auvo Kaivola Ratia Jarmo Kalle Vanhatalo Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Infra ry Kirkkohallitus Koneyrittäjien Liitto ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Marttaliitto METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry Metsä Group Metsähallitus Metsänhoitajaliitto ry Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy/metsänhoitoyhdistykset Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot Stora Enso Oyj Metsä Suomen 4H-liitto Kuntasektori Suomen metsätilanomistajien liitto ry Suomen Riistakeskus Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Tornator Oyj UPM Kymmene Oyj Metsä PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry (puheenjohtaja) (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: , Kriteerityö

2 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/10 KÄSITELLYT ASIAT 1) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 3) Toimintasuunnitelman muutosten hyväksyminen Kansainvälinen PEFC toteutti viime vuonna jäsenjärjestelmien tarkistuksen. Sen tulokset edellyttivät korjauksia Suomen kansalliseen standardiin PEFC FI 1006:2008. PEFC Suomi on hyväksynyt uuden version (v4) standardista PEFC FI 1006:2008 ja esitti, että standardityöryhmä tekisi päätöksen sen käyttöönotosta ja päivittäisi työryhmän toimintasuunnitelmassa olevat viittaukset kyseiseen standardiin (v3 > v4). Sihteeri esitteli ehdotuksen toimintasuunnitelman muuttamisesta. Toimintasuunnitelmaan esitetyt muutokset hyväksyttiin muutoksitta. 4) Kommentointikierroksen tulosten käsittely Sihteeri esitteli kommenttikierroksen tuloksia. Verkkotyökalun kautta oli 4.2. mennessä lähetetty 25 kommenttia ja erillistoimituksena 15 kommenttia, yhteensä 40 kommenttia. Yhteenveto kommenteista on toimitettu standardityöryhmälle. Yhteenveto, josta on poistettu yksityishenkilöiden nimet, on julkaistu myös PEFC Suomen verkkosivuilla. PEFC Suomi on tilannut kriteeriluonnoksesta kustannusvaikutusten arvioinnin työryhmän käyttöön. Selvityksen toteuttaa Indufor Oy ja sen on määrä valmistua helmikuun 2014 loppuun mennessä. Keskusteltiin kommenttien käsittelyperiaatteista sekä kommentteihin vastaamisesta. Todettiin olevan hyvä, että kaikille kommenttien lähettäjille laitetaan vielä viesti kommenttien käsittelyprosessista ja jatkotyön aikataulusta. Yksittäisten kommenttien huomioon ottamisesta ei laadita kirjallisia vastauksia. Standardityöryhmän tehtävänä on tarkastella kaikkia saatuja kommentteja sekä muodostaa niistä kokonaiskäsitys, jonka perusteella kriteerejä muokataan. Työvaliokunnan ja alatyöryhmien tehtävänä on muokata kriteeristöluonnosta kommenttiyhteenvedon ja standardityöryhmän näkemysten perusteella. Uusi kriteeristöluonnos käsitellään työryhmän seuraavassa kokouksessa. Kommentointikierroksen tuloksia käytiin lävitse kriteereittäin. Niiden osalta on todettu käyty keskustelu ja keskeiset johtopäätökset muutostarpeista. Osan kommenteista todettiin olevan teknisiä korjaustarpeita, jotka otetaan huomioon kriteeristön muokkauksessa, mutta niitä ei erikseen käsitellä kokouksessa.

3 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/10 Yleiskommentit prosessista Työ on saanut kiitosta avoimuudesta sekä tiedon saatavuudesta. Negatiivisia kommentteja ei ollut esitetty. Kommenteissa oli toivottu kulttuurillisen kestävyyden vahvempaa esille nostamista kriteereissä. Tämä nähtiin kannatettava ja todettiin, että kulttuurillista kestävyyttä voidaan tuoda esille esimerkiksi liitteessä 1. Esitettiin, että aiheesta on saatavissa lisätietoa Tapion toteuttamista kulttuurihankkeista. Keväälle oli kommenteissa toivottu uutta seminaaria. Päätöstä sen pitämisestä ei tehty. Yleiskommentit kriteeristöluonnoksesta Kriteerien on toivottu olevan uskottavia ja selkeästi valvottavia sekä toteutettavia. Kriteeristön on todettu olevan monipuolinen, joten laajentamisen sijasta tulisi harkita yksinkertaistamista ja tiivistämistä. Huomiota tulee kiinnittää eri kestävyysalueiden tasapainoon. Todettiin, että kriteereitä ei tulisi sitoa liian voimakkaasti yksittäisiin organisaatioihin. Esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen organisaatio on voimakkaassa murroksessa. Sertifiointitasojen (alueellinen ryhmäsertifiointi, ryhmäsertifiointi ja metsänomistajakohtainen sertifiointi) välisiin eroihin tulee vielä kiinnittää huomiota työn edetessä. Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan Keskusteltiin kriteeritekstiin ja liitteeseen 1 tulevasta sisällöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain, jota oli toivottu lisättäväksi kriteeriin, todettiin sopivan liitteeseen. Liite 1 nähtiin tärkeäksi tuoda käsittelyyn seuraavaan kokoukseen. - korjataan lakiviittaukset - ilmoitusvelvollisuus indikaattorissa muokataan siten, että indikaattorina ovat oikeuden tekemät ratkaisut. Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna Keskusteltiin, millä tasolla kriteeriä tulisi soveltaa. Yksittäisellä tilatasolla kriteeri ei ole perusteltua, vaan sen tulisi olla voimassa vain alueellisessa ryhmäsertifioinnissa ja isompien metsänomistajien kohdalla. Todettiin, ettei kansainvälisen PEFC:n vaatimus (5.1.1) ole kovin yksityiskohtainen asian suhteen. - kriteeriin tarkennettava sen soveltamisalat. Kriteeri 3: Puuston terveydestä huolehditaan Puustovauriot, metsätuhot ja juurikäävän torjunta nostettiin esille. Puustovaurioiden tarkastelu eri-ikäisrakenteisessa metsässä jakoi mielipiteitä. Samoin puustovaurioprosentin nostaminen neljästä viiteen prosenttiin herätti keskustelua. Metsätuhojen torjunnasta käytiin keskustelua puutavarapinojen poiskuljettamisen määräajoista. Esillä olivat esitykset rajojen tiukentamisesta lakiin verrattuna ja lakitason säilyttäminen kriteerissä. Kommenteissa oli myös toivottu kirjanpainajatuhojen torjunnan esiin nostamista kriteerissä, mikä nähtiin kannatettavana.

4 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/10 - puustovaurioita koskevat tarkennukset tulee vielä tarkistaa - tarkennetaan puutavaran poiskuljettamista koskevia vaatimuksia - juurikäävän riskialueet tarkennetaan koskemaan kivennäismaita. Muita tarkennustarpeita on mahdollisesti tulossa uuden Kemeran myötä. Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja Todettiin, että saadut kommentit eivät edellytä juurikaan toimenpiteitä. Ehdotetut lisäykset voisivat lisätä kriteerin byrokratiaa, joten kriteeri on parempi pitää yksinkertaisena. Hyväksi todettiin lisäys, että kulttuuriympäristön säilymiseksi voidaan uudistamisessa käyttää myös muita puulajeja. Tosin, tällaiset metsät eivät välttämättä ole mukana sertifioinnissa. Kriteeri 5: Energiapuuta korjataan kestävästi Keskustelua käytiin terminologista sekä energiapuun korjuuta koskevista tarkennuksista. Hakkuutähde koettiin viestinnällisesti hankalana terminä, mutta sen käyttämistä myös puolustettiin. Todettiin, että käytetään kriteerissä latvusmassa -sanaa, joka selvennetään kriteerin määritelmissä. Kannonnostoon oli ehdotettu kommenteissa erinäköisiä uusia rajoituksia. Rajoitusten lisäämiselle ei kuitenkaan nähty tarvetta. - täsmennetään kriteerin terminologia - täsmennetään energiapuun korjuuta koskevia vaatimuksia jätettävän biomassan osalta - maapuita koskeva vaatimus yhdenmukaistetaan kriteerin 13 kanssa siten, että läpimittavaatimus on sama. Kriteeri 6: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen metsävaratiedon hyödyntämiseen Kriteeri oli herättänyt runsaasti kommentteja. Siitä ei haluta muodostuvan vaatimusta, joka pakottaisi metsänomistajan tilaamaan erillisen metsäsuunnitelman. Vaihtoehto 2 oli saanut enemmän kannatusta. Todettiin, että kriteeri vaatii vielä työstämistä ottaen huomioon kv. PEFC:n vaatimukset. Lisäksi on pohdittava, mikä on vaatimus metsänomistajakohtaisessa tai metsänomistajaryhmän sertifioinnissa. Todettiin, että Metsään.fi tulee täyttämään kv. PEFC:n vaatimukset. Järjestelmän sijaan kriteerissä tulisi puhua metsävaratiedosta. Työryhmää muistutettiin, että EU saattaa tulevaisuudessa edellyttää metsäsuunnitelmaa ehtona Kemeratuille. Jos vaatimus toteutuu, olisi sen hyvä olla yhdenmukainen kriteerin vaatimuksen kanssa. Asiaan on tulossa lisätietoa maaliskuun lopulla. - säilytetään luonnoksessa ollut vaihtoehto 2 ja tarkennetaan sitä - tarkennetaan kriteerin vaatimusta EU:lta tulevien uusien vaatimusten mukaan.

5 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/10 Kriteeri 7: Taimikot hoidetaan ajallaan kuntoon Kriteeri herätti vain vähän keskustelua. Otsikon muuttaminen nähtiin kannatettavana. Pohdittiin, pitäisikö nuoren metsän kunnostus poistaa kriteerin työlajeista. Se selkeyttäisi kriteeriä, mutta voisi hankaloittaa Metlan tilastojen hyödyntämistä. - mukana olevat työlajit, nuoren metsän kunnostus pois listalta? - korjataan otsikko: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon Kriteeri 8: poistettu kriteeri (Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon parantamiseksi.) Saaduissa kommenteissa puollettiin kriteerin poistamista. Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan Todettiin, ettei kriteeriä ole tarkoituksenmukaista laajentaa kohteille, joissa ei harjoiteta metsätaloutta tai jotka eivät muutoin ole sertifioinnin piirissä. Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Keskusteltiin elinympäristöjen määritelmiin saaduista kommenteista. Vanhan metsän määritelmän todettiin olevan EU:n kestävyyskriteereiden mukainen. - kriteerin määritelmät suhteessa metsälainsäädäntöön tarkistettava - tarkistetaan elinympäristöjen määritelmät. Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään Keskusteltiin indikaattorissa olevasta suojakaistavaatimuksesta. Sen nähtiin olevan toteutuksen kannalta hankala, koska selkeää metrimääräistä rajaa kaistan leveydelle on vaikea määrittää. Suon alkamis- ja loppumispaikka eivät usein ole selkeästi määritettävissä. Pohdittiin, olisiko riistanhoito mahdollista huomioida jollain muilla tavoin kuin suojakaistavaatimuksella. Suojakaista osalta muistutettiin, että kriteerin taloudellinen merkitys varsinkin Pohjois- Suomessa voi olla suuri. Tosin myös muistutettiin, ettei vaatimuksen ole tarkoitus koskea kuin luonnontilaisia avosoita tai ennallistumaan jätettäviä vähätuottoisia soita. - suojakaistaa koskevan vaatimuksen lisäämistä tulee vielä harkita uudelleen ja mahdollisesti etsiä toinen tapa riistan- ja luonnonhoidon edistämiseen. Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan Toimintamallia koskevan kirjauksen todettiin olevan huonosti muotoiltu tiedottamisvelvollisuuden osalta. Tiedotus kuuluu jo toimintamallin sisältöön. Luontodirektiivin liitteen lajien huomioon ottamista kriteerissä on syytä harkita. Tosin parempi vaihtoehto on todeta asia liitteessä 1.

6 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/10 - korjataan toimintamallia koskeva muotoilu. Kriteeri 13: Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä Keskusteltiin säästöpuiden määrästä sekä säästöpuiden keskittämismahdollisuudesta aluetasolla. Säästöpuiden tarkastelu suuremmalla kuin leimikkotasolla nähtiin periaatteessa hyvänä, mutta sen pelättiin mahdollistavan metsänomistajalle ns. vapaamatkustajan roolin ryhmäsertifioinnissa. Säästö- ja lahopuiden määrää koskeva keskustelu jäi vielä auki. Saaduissa kommenteissa oli ehdotettu sekä vaatimuksen lieventämistä että kiristämistä. Kriteeriluonnoksen tiukentamista entisestään rajoittaa siitä metsänomistajille koituva lisäkustannus. Todettiin, että kriteerin tarkentaminen edellyttää kriteeristöluonnoksen kustannustarkastelun valmistumista. - säästö- ja lahopuiden määrää koskeva vaatimus tarkastetaan kustannustarkastelun valmistuttua - säästöpuiden määrää tarkastellaan edelleen leimikkotasolla Kriteeri 14: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä Kriteeriin ei ollut tullut kommentteja. Kriteeri 15: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat. Kommenttien perusteella kriteerin muutos oli nähty pääasiassa hyvänä, mutta sisältö vielä keskeneräisenä. Kunnilla todettiin olevan paljon asemakaava-alueilla olevia metsiä, joissa sertifiointi on voimassa. Kriteeri voisi nykymuodossaan aiheuttaa runsaasti lisätöitä. Selvintä olisi, jos kaava-alueilla kaavoihin liittyvä ympäristöselvitys riittäisi kriteerin täyttymiseen. Työryhmä pyysi, että kuntaliitto toimittaa kriteeristä uuden ehdotuksen. - kriteeriä tarkennetaan siten, että siitä ei muodostu ylimääräistä rasitetta metsätalouteen kaava-alueilla. Kriteeri 16: Luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta. Keskusteltiin kriteerin tarpeellisuudesta. Boreaaliseen metsän kiertokulkuun todettiin kuuluvan luontaiset metsäpalot. Vaikka sertifiointi ei välttämättä ole paras työväline palaneen puun määrän edistämiseen, niin saaduissa ympäristönäkökulmaan edustavissa kommenteissa kriteeriä oli pidetty tärkeänä. Työryhmän toteuttamassa käsiäänestyksessä enemmistö oli kriteerin poistamisen kannalla, mutta lopullista päätöstä sen poistamisesta tai säilyttämisestä ei tehty. - luontaiset metsäpalot rajataan pois kriteeristä

7 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/10 - tehdään sisältöön terminologiset korjaukset - kriteeri säilytetään mukana luonnoksessa, mutta sen sisältöä tarkennetaan. Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta Kriteerissä eniten kommentteja oli saatu liittyen suojakaistan leveysvaatimukseen ja suojakaistan käsittelyyn. Esille nousi sekä kommenteissa että keskustelussa kriteerin taloudellinen merkitys metsänomistajille. Todettiin, että keskustelua on paras jatkaa kustannustarkastelun valmistuttua. Kriteerin osalta muistutettiin, että kun määrittelyssä käytetään sanaa vähintään, niin käytännössä rajat määräytyy aina vaatimusta leveämmäksi. Muistutettiin myös, että kriteerin on tarkoitus olla ensisijaisesti vesiensuojelullinen kriteeri. Työryhmän toteuttamassa käsiäänestyksessä 5 metriä leveä suojakaista sai hieman enemmän kannatusta kuin 10 metriä leveä kaista. - tarkennetaan vesistöjä koskeva terminologia yhtenäiseksi vesilain kanssa - suojakaistaa koskevaa vaatimusta tarkennetaan kustannustarkastelun valmistuttua. Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostus- ja ojitusmätästyskohteilla Todettiin, että tulkintaa vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta ei ole syytä tehdä sertifioinnissa. Viittausta ilmoitusmenettelyyn pidettiin hyvänä eli riittää, että lain vaatimus otetaan huomioon. Naveromätästyksen lisäämistä kriteeriin ei nähty tarpeellisena, koska työlajissa ei ole kyse alueen kuivattamisesta. Todettiin olevan tarpeellista tarkentaa, mitä tarkoitetaan vesien johtamisella pois alueelta. Ehdotettiin tarkennusta, että se tarkoittaisi vesien laskemista laskuojaan. - kriteerin sisältöä tarkennetaan muotoilujen osalta. Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä Kriteerin kohdalla tuotiin esille, että uusi laki pohjavesiluokituksista on lausuntokierroksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan Uuteen I luokkaan on tarkoitus sisältyä nykyinen luokka I ja osa luokasta II. Uusi II luokka tulee sisältämään osan luokasta III. Luokka III korvattaneen uudella ekologisin perustein laaditulla E-luokalla. Todettiin, että uudistuva laki on syytä ottaa huomioon kriteerin laadinnassa. Ehdotus pohjavesialueille muodostettavasta suojavyöhykkeestä ei saanut kannatusta. Todettiin, että edes nykyisten alueiden rajaukset eivät ole erityisen tarkkoja. Lannoitus- ja kannonnostokiellon laajentaminen myös pohjavesialueille II ei saanut kannatusta. Todettiin, että lakimuutos voi tuoda tähän automaattisesti tiukennusta. - kriteerin sisältöä tarkennetaan muotoilujen osalta.

8 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/10 Kriteeri 20: Metsien hoidossa edistetään kestävää kasvinsuojelua Käyttäjätutkintoa koskevan vaatimuksen todettiin sopivan paremmin liitteeseen 1. Sillä, että asia mainitaan kriteerissä, ei nähty olevan todellista käytännön vaikutusta. Otsikkoa oli ehdotettu muutettavaksi, mikä nähtiin kannatettavana. - käyttäjätutkintoa koskeva vaatimus sisällytetään liitteeseen 1 - otsikko muutetaan muotoon Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti Kriteeri 21: Työn tekijöiden osaaminen varmistetaan Terminologia liittyen työn tekijään ja työntekijään oli herättänyt kommenteissa hämmennystä. Todettiin, olevan parempi käyttää sanan työntekijä sijaan ilmausta työn toteuttaja. Myös tilaaja -termin nähtiin kaipaavan tarkennusta. Todettiin, että kriteerissä on hyvä nostaa esille kolmen päivän opiskeluoikeus. - tarkistetaan kriteerin toteuttamiskelpoisuus eri sertifiointitasoissa - tarkistetaan terminologia ja määritelmät - alatyötyöryhmä jatkaa kriteerin muokkaamista. Kriteeri 22: Turvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan Keskusteltiin työsuojelun toimintaohjelman mainitsemisesta kriteerissä, mikä nähtiin kannatettavana. - lisätään työsuojelun viittaukset työsuojelun toimintaohjelmaan. - alatyötyöryhmä jatkaa kriteerin muokkaamista. Kriteeri 23A: Työnantajavelvoitteita noudatetaan Kriteerissä herättää erimielisyyttä ylitöitä koskeva kirjaus. Vaikka kohta on kiistanalainen, niin todettiin olevan hyvä, että asia on kuitenkin nostettu esille. Keskustelua käytiin siitä, kuuluuko asia sertifiointiin vai ei, mikä jakoi mielipiteitä. Todettiin, että alatyöryhmän on syytä jatkaa työtä asian suhteen ja etsiä kompromissia. Alatyöryhmää pyydettiin myös tarkentamaan, millä tavoin kriteeri koskisi yksittäistä metsänomistajaa. Kriteeriin ehdotettiin muutosta, että lausuntopyyntöjä koskevasta kohdasta poistettaisiin vaatimus työnantajajärjestöjen osalta. Tämä sai myös kannatusta. - alatyötyöryhmä jatkaa kriteerin muokkaamista. Kriteeri 23b: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä Kommenteissa oli toivottu mm. kriteerin tiivistämistä. Todettiin, että mahdollinen tiivistäminen voitaisiin tehdä sopimusehtoja koskevan kohdan osalta. Kriteerin sisällön todettiin olevan tärkeä Puuliitolle, jonka edustaja ei ollut mukana kokouksessa. Todettiin, että kriteerin muokkausta on tarpeen jatkaa alatyöryhmässä, jossa Puuliiton edustaja on mukana.

9 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/10 - alatyötyöryhmä jatkaa kriteerin muokkaamista. Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti Keskusteltiin kriteeriin sisältyvistä koulutusaiheista. Todettiin, ettei yksittäisiä metsänhoidon menetelmiä ole tarpeen nostaa esiin. Kulttuurillisten asioiden lisääminen listaan on kuitenkin tarpeellista. - muokataan koulutusaiheiden listaa ja lisätään mukaan kulttuurillinen teema - korjataan indikaattoritekstiä selkeämmäksi, jotta ei muodostu kuvaa, että jokaisesta tilaisuudesta tulee kirjata erikseen myös koulutusaiheet. Kriteeri 25: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään Kriteerin olemassaolon tarpeellisuutta oli epäilty saaduissa kommenteissa. Kriteerin todettiin kuitenkin olevan tärkeä monikäytön edistämisen ja sosiaalisen kestävyyden osalta ja siten tarpeellinen säilyttää. - tehdään tarvittavat muotoilukorjaukset kommenttien perusteella. Kriteeri 26: Jokamiehenoikeuksia noudatetaan Todettiin, että kriteeriä voidaan vielä tiivistää poistamalla siitä tarpeettomaksi nähtyjä kohtia. Otsikko nähtiin tarpeelliseksi palauttaa entiselleen. - metsäteitä koskevat kirjaukset poistetaan - linnunpönttöjä koskeva erilliskirjaus poistetaan - palautetaan otsikko muotoon Jokamiehenoikeudet turvataan. Kriteeri 27: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään Todettiin, että kriteeriä ei ole syytä sitoa vain yhteen arviointimenettelyyn. - korjataan viittaukset laadunseurantaan - tarkennetaan vaatimusten muotoilut. Kriteerit 28 ja 29 Metsähallitus kertoi, että kriteerien luonnostekstit ovat valmiit. Kriteerin 28 soveltamisalueesta ei ole vielä osapuolten välillä yhteistä näkemystä. Toivottiin, että kriteerit saadaan mukaan seuraavaan kommentointikierrokseen. - odotetaan alatyöryhmältä tulevaa ehdotusta.

10 PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/10 5) Muut asiat Uusi kriteeri X: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä. Uusi kriteeri oli koettu pääasiassa hyvänä, vaikka osassa kommenteista sen oli todettu olevan tarpeeton. Todettiin, että kriteeri on siten hyvä säilyttää edelleen mukana. Otsikon muuttamista ei nähty tarpeellisena. - tarkennetaan vaatimusten muotoilut. Uusi kriteeri X: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan Uusi kriteeri oli koettu hyvänä ja tarpeellisena. Epäilyksiä oli tullut sen mahdollisesti tuomasta lisätyöstä toimijoille. Todettiin, että nuoren metsän kunnostusta ja hakkuita ei ole syytä sisällyttää kriteeriin. Selkeyden vuoksi siinä tulisi keskittyä metsän uudistamis- ja taimikonhoitovaiheeseen. Laatukriteereitä työlle ei kriteeriin ole tarpeen sisällyttää. - täsmennetään, mitä laadunseurannalla tarkoitetaan ja miten se todennetaan. Seuraava kokous on Kokouspaikka on vielä avoin. Auvo Kaivola PEFC Suomesta piti puheenvuoron, jossa hän totesi työn etenemisen vaikuttavan hyvältä. Auvo muistutti, että vielä ei ole liian myöhäistä tuoda työryhmän käsiteltäväksi uusia kriteeriehdotuksia tai avauksia. 6) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Jarmo Ratia puheenjohtaja Kalle Vanhatalo sihteeri Liitteet 1. PEFC FI Ensimmäisen kommentointijakson satoa julkinen yhteenveto

Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely

Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely PEFC-standardityöryhmän kokous 14.2.2014 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle

Lisätiedot

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 14.6.2013 klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä:

Lisätiedot

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous 18.10.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa. PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013

Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa. PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC ja FSC Metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon standardien vertailua pähkinänkuoressa PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 7-18 ja ryhmä 9-20) PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014

Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 27.10.2014 Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu

PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu Syksy 2014, vesiensuojelukoulutus toimihenkilöille ja urakoitsijoille Asta Sarkki / Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi PEFC kriteerit maanmuokkauksen ja vesiensuojelun

Lisätiedot

Uudet PEFC FI 2014 -kriteerit. PEFC-koulutustilaisuudet Syksy 2015

Uudet PEFC FI 2014 -kriteerit. PEFC-koulutustilaisuudet Syksy 2015 Uudet PEFC FI 2014 -kriteerit PEFC-koulutustilaisuudet Syksy 2015 1 Sisällysluettelo Dian nro Esityksen käyttöohje 3 Sertifioinnin hyödyt 4-5 Sertifiointitavat 6-7 PEFC kriteeristön teemat 8-9 Kriteerit

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi.

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi 2011 Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi sopii suomalaiseen metsätalouteen parhaiten PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä,

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01. Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä. Sinun metsäsi

PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01. Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä. Sinun metsäsi PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01 Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä Sinun metsäsi PEFC vahva viesti vastuullisuudesta PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011

TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011 11.7.2012 1 (5) TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC

Lisätiedot

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana

Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana Metsän sertifiointi kestävyyden todentajana 17.11.2015 Metsätieteen päivä Maarit Sallinen Metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Tornator Oyj Metsien sertifiointi Tornator Oyj:ssä Missio: Luomme kestävää hyvinvointia

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v2 Versio 2, 18.10.2011 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN PUUNTUOTANNOLLISETEN KRITEERIEN TARKISTAMISEEN

KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN PUUNTUOTANNOLLISETEN KRITEERIEN TARKISTAMISEEN Lea Jylhä MTK ry PL 510 00101 Helsinki 1/2 26.9.2013 KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN PUUNTUOTANNOLLISETEN KRITEERIEN TARKISTAMISEEN Alla kommentteja ja kehittämisehdotuksia PEFC standardien puuntuotannollista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta

FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta Monimuotoisuutta metsiin -Metsien hoidon uudet haasteet -seminaari Porissa 4.6.2014 Vanhatalo Kalle, TAPIO Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

Perustietoa metsänomistajalle

Perustietoa metsänomistajalle Perustietoa metsänomistajalle Arvoisa metsänomistaja Tervetuloa metsänomistajien monimuotoiseen joukkoon. Tyypillistä metsänomistajaa ei ole, vaan metsää omistetaan ikään, sukupuoleen ja asuinpaikkakuntaan

Lisätiedot

Yksityismetsien FSC-sertifiointi

Yksityismetsien FSC-sertifiointi Yksityismetsien FSC-sertifiointi Aktiivisen metsänomistajan valinta 1 Toukokuu 2014 FSC (Forest Stewardship Council) eli Hyvän metsänhoidon neuvosto on maailmanlaajuinen jäsenjärjestö - Ympäristön kannalta

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014 PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014 24.4.2015 Päivi Luoma, Antti Pitkämäki ja Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy ja Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Selvityksen tausta...

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin uudistetut vaatimukset

Metsäsertifioinnin uudistetut vaatimukset Metsäsertifioinnin uudistetut vaatimukset Mitä metsäsertifiointi on? Metsien sertifiointi on keino osoittaa, että tuotteeseen käytetty puu on peräisin hyvin hoidetuista metsistä. Metsäsertifioinnissa asetetaan

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329

Lisätiedot

Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset monimuotoisuuden turvaamiseen. Juha Siitonen Metla, Vantaa. Alustuksen sisältö

Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset monimuotoisuuden turvaamiseen. Juha Siitonen Metla, Vantaa. Alustuksen sisältö Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset monimuotoisuuden turvaamiseen Juha Siitonen Metla, Vantaa Alustuksen sisältö Monimuotoisuuteen vaikuttavat ohjauskeinot lyhyt yleiskatsaus Metsälaki Metsäsertifiointi

Lisätiedot

KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN YMPÄRISTÖKRITEERIEN TARKISTAMISEEN

KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN YMPÄRISTÖKRITEERIEN TARKISTAMISEEN Lea Jylhä MTK ry PL 510 00101 Helsinki 1/4 20.8.2013 KOMMENTTEJA PEFC-STANDARDIN YMPÄRISTÖKRITEERIEN TARKISTAMISEEN Alla kommentteja ja kehittämisehdotuksia PEFC standardien ympäristöllistä kestävyyttä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009, PEFC FI 1004:2009 Arvioinnin

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Metsän siimeksessä seminaari 30.1.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Kulttuuriperinnön suojelun edistäminen metsien käytössä Suomen metsäkeskus ja

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6. Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.2014 1 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta-ajatus Turvaamme

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Metsätietojen standardointi

Metsätietojen standardointi 12.3.2014 1 Metsätietojen standardointi Metsätietojen standardointi Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä standardointityöllä edistetään metsäalan tietojärjestelmien yhteensopivuutta Standardointi

Lisätiedot

Satu Leppänen. FSC -sertifiointi metsänomistajille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

Satu Leppänen. FSC -sertifiointi metsänomistajille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Satu Leppänen FSC -sertifiointi metsänomistajille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Mitä on FSC-sertifiointi? FSC-sertifioiduista metsistä saadusta puuraaka-aineesta voidaan tuottaa FSCmerkittyjä

Lisätiedot

1(5) Suomen Metsätieteellisen Seuran kommentit Suomen PEFCstandardityöryhmän. Yleiskommentit

1(5) Suomen Metsätieteellisen Seuran kommentit Suomen PEFCstandardityöryhmän. Yleiskommentit 1(5) Suomen Metsätieteellisen Seuran kommentit Suomen PEFCstandardityöryhmän kriteeristöluonnoksesta 13.12.2013 Yleiskommentit Kriteeristö on sidottu liian tiukasti Suomen metsäkeskuksen alueisiin ja käytäntöihin.

Lisätiedot

Metsäluonnonhoito. Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi. Reijo Suninen 16.10.2013

Metsäluonnonhoito. Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi. Reijo Suninen 16.10.2013 Metsäluonnonhoito Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi Reijo Suninen 16.10.2013 KESTÄVÄ METSÄTALOUS EKOLOGINEN TALOUDELLINEN SOSIAALINEN Talousmetsien luonnonhoito on ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta 22.5.2015 PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta Tähän yhteenvetoon on koostettu seminaarissa käytyä keskustelua Gaia Consulting Oy:n julkaisemasta selvityksestä

Lisätiedot

Muuttuneet metsälait ja uudistuva metsänhoito

Muuttuneet metsälait ja uudistuva metsänhoito Muuttuneet metsälait ja uudistuva metsänhoito Seinäjoki 10.4.2014 johtava esittelijä Pekka Hovila Metsätalouden ohjauskeinot NORMIOHJAUS TALOUDELLINEN OHJAUS INFORMAATIO- OHJAUS Metsälaki Metsätuholaki

Lisätiedot

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät Päättäjien 35. Metsäakatemian maastokohde Luumäellä 25.9.2013 Toiminnanjohtaja Jarmo Haimila Tasaikäisen eli jaksollisen metsän kasvatus Eri-ikäisrakenteinen

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1002:20XX PEFC-standardityöryhmän kokouksessa hyväksytty standardiluonnos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) - kokous 3/2015 Aika Torstai 24.9.2015 kello 9:00-11:30 Paikka Liikennevirasto, Pasila Osallistujat Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

Metsälain muutostarpeet metsäsijoittajan näkökulmasta

Metsälain muutostarpeet metsäsijoittajan näkökulmasta Metsälain muutostarpeet metsäsijoittajan näkökulmasta Rauno Numminen: metsäsijoittaja vuodesta 1993 lähtien, metsän omistusta yksityisenä metsänomistajana, kolmen metsäyhtymän osakkaana ja kolmen yhteismetsän

Lisätiedot

Tervetuloa Metsään peruskurssille!

Tervetuloa Metsään peruskurssille! Tervetuloa Metsään peruskurssille! 11.9.2013 Sonja Nurmi koulutusasiantuntija Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsäalan toimintaympäristö Metsätalouden tunnuslukuja Suomalainen metsänomistaja

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014. Seminaari 8.5.2015 Päivi Luoma, Gaia Consulting Oy

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014. Seminaari 8.5.2015 Päivi Luoma, Gaia Consulting Oy PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000 2014 Seminaari 8.5.2015 Päivi Luoma, Gaia Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet 2. Miten vaikutukset syntyvät? 3. Kolme esimerkkiä vaikutuksista

Lisätiedot

VASTUULLINEN METSIEN KÄYTTÖ KASVAVIA ODOTUKSIA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

VASTUULLINEN METSIEN KÄYTTÖ KASVAVIA ODOTUKSIA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VASTUULLINEN METSIEN KÄYTTÖ KASVAVIA ODOTUKSIA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Työpaja 20.3.2013, kello 9:00-13:00 Radisson Blu Royal Hotelli (Runeberginkatu 2, Helsinki) PEFC Suomi järjestää työpajan, jossa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys?

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Opettajalle Tässä tehtävässä oppilaat selvittävät, millä toimilla Suomessa turvataan puun riittävyys. Tietolähteenä voidaan käyttää Puun monet mahdollisuudet -aineistoa,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Suomen metsäkeskus Pirkanmaan alueyksikkö Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Metsälaki ja lain valvonta kaavoitusalueiden metsien käsittelyssä Reijo Suninen, esittelijä UKK-instituutti 18.4.2013

Lisätiedot

Tarkistettavana olevien PEFC-kriteerien ensimmäisen luonnosversion kommenttien yhteenveto

Tarkistettavana olevien PEFC-kriteerien ensimmäisen luonnosversion kommenttien yhteenveto Tarkistettavana olevien PEFC-kriteerien ensimmäisen luonnosversion kommenttien yhteenveto Kommentit koskevat asiakirjaa: Luonnos uudeksi PEFC FI standardin kriteeristöksi (13.12.2013) Tähän yhteenvetoon

Lisätiedot

Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin

Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin Metsänomistajien suhtautuminen metsälain vaatimuksiin Anna-Kaisa Rämö PTT Yhteistutkimus PTT ja Metla MEMO jatkotyöryhmän kokous 4.5.2012 Aineisto Perusjoukko: Kaikki vähintään 5 ha metsää Manner-Suomen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa METSÄSSÄ KASVAA BIO- POLTTOAINETTA Metsäenergia on uusiutuvaa Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon voimalaitoksissa

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Metsätuholakiesitys ja monimuotoisuus

Metsätuholakiesitys ja monimuotoisuus Metsätuholakiesitys ja monimuotoisuus Sini Eräjää, 24.1.2013 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen. (Työryhmämuistio 2012)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO KUTSU KOKOUKSEEN Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet ) kokous pidetään Pieksämäellä 11.12.2014 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka Kanttila, osoite: Vilhulantie

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön kommenttipuheenvuoro. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MMM/LVO/MBY 8.5.2014

Maa- ja metsätalousministeriön kommenttipuheenvuoro. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MMM/LVO/MBY 8.5.2014 Maa- ja metsätalousministeriön kommenttipuheenvuoro Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MMM/LVO/MBY 8.5.2014 1 Metsälain muutoksen taustaa Vuoden alusta voimaan tullut metsälain muutos mahdollistaa metsänomistajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto Aika 9.2.2013 Kello 12:05-14:00 Paikka Siikaranta Sali 1 1. Kokouksen avaus Jan Nordström avasi kokouksen 2. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden mittaajien kunniaksi 3. Tilannekatsaus Matti Harjuniemi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

METSO-ohjelma 2008 2025:

METSO-ohjelma 2008 2025: METSO-ohjelma 2008 2025: vapaaehtoisen suojelun onnistumiset ja haasteet Kimmo Syrjänen 1, Saija Kuusela 1, Susanna Anttila 1, Mirja Rantala 2 ja Terhi Koskela 2 1 Suomen ympäristökeskus ja 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Standardit PEFC FI 1002:2009 ja PEFC FI 1003:2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 Kaunisharju 17 K, 01230 VANTAA FINLAND www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2009 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä (MoTaSu) 1.1.2011-31.12.

Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä (MoTaSu) 1.1.2011-31.12. Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä (MoTaSu) 1.1.2011-31.12.2013 Metlan Metsäsuunnittelupäivä 27.11.2012 Raili Hokajärvi 28 November

Lisätiedot

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON?

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Suomeksi Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Julkaistu vuonna 2005 Metsien sertifiointi on menetelmä, jolla metsänomistajat, metsäteollisuus ja koko puutuotteiden tuotantoketju voivat osoittaa kuluttajalle,

Lisätiedot

Ajankohtaista metsäpolitiikassa. Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 25.11.2015

Ajankohtaista metsäpolitiikassa. Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 25.11.2015 Ajankohtaista metsäpolitiikassa Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 25.11.2015 1 Taustaa Jo tehdyt uudistukset Hallitusohjelma ja KMS 2025 Muuta 2 Puuston kasvun

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa. MMT Kii Korhonen

Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa. MMT Kii Korhonen Kilpailuneutraliteetin vaatimukset? Valtion metsätalouden erityistehtävät Suomessa MMT Kii Korhonen Kokonaishyötyä valtion mailta monikäyttömetsätaloudella Metsähallituksen metsätalous hoitaa valtion monikäyttömetsiä

Lisätiedot

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa.

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo Esko Maukonen Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja

Lisätiedot