Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely"

Transkriptio

1 Kriteeristöluonnoksen ensimmäisen kommentointikierroksen tulosten käsittely PEFC-standardityöryhmän kokous PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: ,

2 Yhteenvetoa kommenteista Yhteensä 40 kpl 14 kpl yksityishenkilöiltä 26 kpl organisaatioilta Organisaatioiden antamista kommenteista 8 kpl tuli standardityöryhmän ulkopuolelta Yhteenveto kommenteista toimitettu työryhmälle julkaistu myös PEFC Suomen verkkosivuilla (yksityishenkilöiden nimet eivät näkyvissä) 2

3 Kriteereiden kustannustarkastelu PEFC Suomi on tilannut kriteeriluonnoksesta kustannusvaikutusten arvioinnin työryhmän käyttöön Selvityksen toteuttaa Indufor Oy Raportin määrä valmistua helmikuun 2014 loppuun mennessä 3

4 Kommenttien käsittelymenetelmät ja periaatteet PEFC FI 1006:2008_v4 (Metsäsertifioinnin kriteeristön laadinta) Työryhmän päätökset ja vastaukset kirjallisesti toimitettuihin kommentteihin sisällytetään kokouspöytäkirjoihin. Standardityöryhmän toimintasuunnitelman tulee sisältää: (IV) kirjallisina standardityöryhmän jäseniltä saatujen ja työryhmän ulkopuolisten tahojen standardityöryhmälle tiedoksi saattamien näkemysten käsittelymenettelyt ja niihin vastaamisen periaatteet totesi tarpeelliseksi toimittaa kommenttien antajille vielä lyhyt kiitosviesti kommentteja. Viestin allekirjoittaa työryhmän puheenjohtaja. Kommenttien käsittely tulee näkyä pöytäkirjasta. 4

5 Työjärjestysehdotus Kommentit käydään lävitse kriteeri kerrallaan kirjataan keskustelu sekä keskeiset muutostarpeet johtopäätöksinä kirjataan yhteenveto, jolla vastataan kommentteihin. / alatyöryhmät muokkaavat kriteeristöluonnosta johtopäätösten perusteella tulee esittämään kriteeristöluonnokseen muutoksia Perusteena PEFC Suomen toimittama asiakirja PEFC FI -kriteereiden poikkeamat PEFC:n kansainvälisiin vaatimuksiin nähden Uusi kriteeristöluonnos käsitellään standardityöryhmän seuraavassa kokouksessa kokouksen jälkeen luonnos valmistuu toista kommentointikierrosta varten 5

6 Kommenttien yhteenveto Kommentit voidaan luokitella Tekniset korjausehdotukset Kriteerin vaatimustasoa koskevat muutosehdotukset Periaatteelliset muutosehdotukset käsittely kommentointikierroksen tuloksia edellisessä kokouksessaan (5.2.) Nostettu esille keskeisiä keskusteltavia kohtia Osa kommenteista sellaisia, että ehdotettu asia toteutuukin toisessa kriteerissä 6

7 Yleiskommentit PEFC-kriteeristön päivitysprosessin sisällöstä/toteutuksesta Yhteenvetoa Tietoa ollut saatavissa riittävästi Päivitysprosessi ollut avointa Ei negatiivisia kommentteja päivitysprosessista Esitettyjä toiveita: Kulttuurillinen kestävyys paremmin esille Seminaari tai keskustelutilaisuus keväälle 2014 Kriteerien oltava uskottavia, valvottavia ja toteutettavia 7

8 Yleiskommentit PEFC-kriteeristöstä kokonaisuudessaan Yhteenvetoa Kriteeristö riittävän kattava ja monipuolinen. Yksinkertaistamista ja tiivistystä toivottu Eri kestävyysalueiden tasapaino, vaihtelevia kommentteja Tärkeää: selkeys, mitattavuus, dokumentoitavuus Viittaukset uuteen metsälainsäädäntöön korjattava Eri toteutustasojen tasapaino (alueellinen ryhmäsertifiointi, muu ryhmäsertifiointi, metsänomistajakohtainen sertifiointi) Kriteeristön sitominen Suomen metsäkeskukseen, voi olla tulevaisuudessa ongelma Vapaamatkustaminen ei tulisi olla mahdollista. Kulttuuriperinnön turvaaminen paremmin esille 8

9 Kriteeriluonnos 1 12 liitteen 1 sisältö ja rakenne Liite 1 on valmisteilla ja tuodaan käsiteltäväksi työryhmän seuraavaan kokoukseen. Lakiviittauksien korjaus Lisäyksenä maankäyttö- ja rakennuslaki Ilmoitusvelvollisuus & indikaattoriteksti? 9

10 Kriteeriluonnos 2 8 kriteerin soveltamisalue? Esim. vain alueellisessa ryhmäsertifioinnissa tai vain isoimpien metsänomistajien kohdalla Organisaatioviittaus korjattava: Metsäntutkimuslaitos Maaperän hiilivaraston huomioon ottaminen? 10

11 Kriteeriluonnos 3 18 metsätuholain asettavat vaatimukset suhteessa PEFC:n vaatimustasoon puustovaurioiden määrä ja tulkinta eri tilanteissa Juurikäävän torjuntaan liittyvät tarkennukset Kirjanpainajien tuoma tuhoriski 11

12 Kriteeriluonnos 4 5 Kommentteja vähän Kriteerissä on syytä ottaa huomioon myös kasvupaikalle sopiva alkuperä (metsälaki 1085/2013 Â 8a). Ehdotuksemme kriteeriksi (SMS): Metsänuudistuksessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvien puulajien kasvupaikalle sopivia alkuperiä erityistapauksia lukuun ottamatta. Erityistapauksiin puisto- ja taajamametsiköiden 12

13 Kriteeriluonnos 5 20 energiapuun korjuuta koskevat tarkennukset Kantojen korjuuta koskevat tarkennukset Maalahopuut Terminologia: hakkuutähde/latvusmassa 13

14 Kriteeriluonnos 6 22 kriteerin sisältö kokonaisuudessaan haasteena vastaavuus kansainvälisten vaatimusten kanssa Vaihtoehto 2 suositumpi 14

15 Kriteeriluonnos 7 9 kriteerin otsikointi Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon Taimikot hoidetaan toimenpide-ehdotusten mukaisesti. sisältyvät työlajit Nuoren metsän kunnostus? tarkastelujakson pituus Toteumataso? 60 vai 70 %? 15

16 Kriteeriluonnos 8 8 Kriteerin poistamisen katsottu olevan oikea ratkaisu. Tosin muistutettu ensiharvennusten tärkeydestä. 16

17 Kriteeriluonnos 9 5 Suojelualuevaraukset? Suojelu-alueisiin luettavat kohteet? 17

18 Kriteeriluonnos elinympäristöjen kuvaukset ja tarkenteet Määritelmiin tehtävät tarkenteet? 18

19 Kriteeriluonnos suojakaistaa koskevat tarkenteet Suojakaistan muotoilu koettu epäselväksi Lakiviittaukset korjattava 19

20 Kriteeriluonnos 12 5 Kriteeriin saatiin vain vähän kommentteja Tiedottamisvelvollisuus? Luontodirektiivin liitteen lajit? 20

21 Kriteeriluonnos elävien säästöpuiden määrä ja läpimitat lahopuiden tulkinta Vaatimustasoa korotettava / laskettava Otsikointi 21

22 Kriteeriluonnos 14 0 Kriteeriä ei kommentoitu 22

23 Kriteeriluonnos tarkennukset ylimääräisen byrokratian välttämiseksi Kriteerin muutos nähty pääasiassa hyvänä, mutta sen on todettu olevan vielä kovin keskeneräinen. Ympäristöselvitys 23

24 Kriteeriluonnos kriteerin säilyttäminen luontaiset pienialaiset metsäpalot polttojen määrä Terminologisia tarkennuksia 24

25 Kriteeriluonnos suojakaistan määrittely ja leveysvaatimus Kriteeri jakoi voimakkaasti mielipiteitä Yhdenmukainen suojakaista eri vesistöille ja pienvesille 25

26 Kriteeriluonnos 18 9 vesiensuojelusuunnitelman määrittely Naveromätästys? Vähäistä suurempi? 26

27 Kriteeriluonnos 19 6 Lannoitukset ja kannonnostot I ja II luokan alueilla? Rajoituksia pohjavesialueille? 27

28 Kriteeriluonnos 20 7 kriteerin otsikointi Metsien hoidossa käytetään vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti maininta tutkinnosta, tarpeellinen/tarpeeton 28

29 Kriteeriluonnos menettelytapa työmaan rajauksesta maastoon Ammatillisen osaamisen kehittäminen? 29

30 Kriteeriluonnos 22 6 Toteutusta koskevat tarkennukset metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa Työsuojelun toimintaohjelma? 30

31 Kriteeriluonnos 23A 14 ylitöiden korvausta koskevat tarkennukset kriteerin laajuus 31

32 Kriteeriluonnos 23B 9 vaatimus kirjallisista sopimuksista pienissä hankinnoissa kriteerin laajuus 32

33 Kriteeriluonnos koulutusaiheiden tarkennukset Viittaus mo-liittoon korjattava Koulutusosaan Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Kulttuuriperintö, kiinteät muinaisjäännökset kulttuurimaisema 33

34 Kriteeriluonnos 25 5 Kriteerin olemassaoloa kriteeristössä kritisoitu SMK Kuuluuko sertifiointiin? Laajasti lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä tulisi edistää kouluikäisessä nuorisossa. Suomen metsäkeskuksen luonteva rooli tulisi olla toimenpideohjelman laadinnassa ja alueellisen koulu-ja nuorisoyhteistyön koordinoinnissa. Alueellisen metsäsertifiointitoimikunnan vastuulla on seurannan toteuttamisen organisointi. 34

35 Kriteeriluonnos 26 4 tienkäyttöasiat kriteerin tiivistys Luetellaanko, mitä ei saa tehdä? Otsikko? Jokamiehenoikeudet turvataan 35

36 Kriteeriluonnos 27 7 Seurantamittarit luontolaadun luotettavuus? Riistan elinolosuhteiden turvaaminen? 36

37 Kriteeriluonnos X1 9 jätteiksi määriteltävät materiaalit Kannatettu lisäämistä, tosin pidetty myös itsestään selvyytenä Mitä ovat jätteet/roskat? 37

38 Kriteeriluonnos X2 9 sisällytettävät työlajit Nuoren metsän kunnostus ja kasvatushakkuut? Kriteerin lisäämistä pidetty tarpeellisena Toivottu myös laadun kriteereitä 38

39 Kevään 2014 aikataulu Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous Standardityöryhmän 8. kokous Standardityöryhmän 9. kokous Standardityöryhmän 10 kokous Toinen kommentointikierros, maalis-huhtikuu Samaan aikaan toteutetaan luonnoksen pilotointi Touko-kesäkuu kriteeristön viimeistelyä 39

40 PEFC/ PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: , 40

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely

Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely Ekologisten, monimuotoisuutta koskevien, kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 7-18 ja ryhmä 9-20) PEFC-standardityöryhmän kokous 6.9.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden

Lisätiedot

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous 18.10.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin kehittäminen

Metsäsertifioinnin kehittäminen Metsätehon raportti 138 27.9.2002 Metsäsertifioinnin kehittäminen Selvitys metsäteollisuuden ja Metsähallituksen näkemyksistä kehitystyötä varten Markus Strandström Metsäsertifioinnin kehittäminen Selvitys

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot