Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely"

Transkriptio

1 Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: ,

2 Työjärjestysehdotus Kokouksessa käydään (taloudelliset ja puuntuotannolliset) kriteerit ja niihin tulleet kommentit lävitse kriteereittäin Kommenttien kerääminen kunkin kriteerin osalta työvaliokunta muokkaa varsinaiset kriteerit ja toimittaa ehdotuksen standardityöryhmälle muokatut kriteerit esitetään seuraavassa kokouksessa, joka on 5.11 työvaliokunta muokkaa kriteereitä vielä tarvittaessa ennen ensimmäisen standardin luonnosversion valmistumista. 2

3 Määräpäivään 26.9 mennessä toimitetut kirjalliset kommentit Kommentteja pyydettiin puuntuotannollisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Osa näihin kriteereihin tulleista kommenteista oli lähetetty jo aikaisemmin. Kommentit: Koneyrittäjien Liitto ry (kommentit elokuussa 2013) Metsäteollisuus ry Mhy Metsä-Savo Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Suomen riistakeskus (kommentit koskevat ekologia kysymyksiä) 3

4 Seuraavaksi käsiteltävät kriteerit Ryhmäsertifioinnin kriteerit 1 8 (PEFC FI 1002:2009) Metsänomistajakohtaiset kriteerit 1 6 (PEFC FI 1003:2009) Kriteerien kohdalta on kuvattu työvaliokunnan kehittämisehdotus sekä mahdolliset lisähuomiot. 4

5 Kriteerit 1/1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan Työvaliokunnan ehdotukset: Lisätään kriteeriin viittaus liitteeseen, jossa kuvataan esim. taulukkona, miten suomalainen lainsäädäntö ja yleiset käytännöt vastaavat kv. PEFC:n vaatimuksiin. Tämä korvaa ison osan nykyistä standardin johdantoa. Edellä mainittuun liitteeseen sisällytetään mm. Maankäyttö-ja rakennuslaki ja viittaus siihen, että kaavoitus on osallistava prosessi. Viittaus metsän uudistamisvelvoitteeseen Metsänomistajakohtaisen standardin indikaattorin tulkintaa tulee selventää: Katsotaanko kriteerin vastaiseksi vain metsänomistajan vaatimusten vastainen toiminta vai myöskin metsänomistajan metsissä toimineen muun tahon vaatimusten vastainen toiminta? Metsänomistajaa koskevan indikaattorin vaatimus tulee koskea kaikkia metsänomistajan metsissä toimivia tahoja, ei ainoastaan metsänomistajaa. Päivitetään määritelmissä viittaukset uuteen metsälakiin ja mahdolliseen uuteen kestävän metsätalouden rahoituslakiin. 5

6 Kriteerit 2/-: Metsien puusto säilytetään elinvoimaisena hiilinieluna Kriteeriin ei ollut tullut kommentteja. Induforinraportti: Elinvoimaisuuden kriteeriä ja varmistamista ei ole määritelty. Työvaliokunnan kommentteja: Todettiin, että otsikossa sana elinvoimainen tulisi joko määritellä tarkemmin tai poistaa kokonaan. Kriteerin viesti nähtiin tärkeänä säilyttää. Työvaliokunnan ehdotukset: poistetaan sana elinvoimaisena kriteerin otsikosta 6

7 Kriteerit 3/2: Puuston terveydestä huolehditaan Työvaliokunnan kommentteja: Kriteerin osalta nousi esille puustovauriot, ennakkoraivaus ja juurikäävän torjunnan tavoitetasot. Todettiin, että puustovaurioiden suhteen on tarpeellista seurata, minkälaiseksi metsälain tulkinta puustovaurioista muodostuu. Samoin SMK:n maastotarkastusohjeen muutokset tulee tiedostaa. Keskustelu puustovaurioiden tavoiterajasta ja ennakkoraivausten vaatimuksesta jakoi mielipiteitä. Juurikäävän torjuntatason osalta nähtiin tärkeänä, että vaatimustaso on sama metsänomista- ja aluetasolla. Myös eriikäisrakenteiset metsät tulee sisältyä juurikäävän torjuntaan. 7

8 Kriteerit 3/2: Puuston terveydestä huolehditaan Työvaliokunnan ehdotukset Puustovaurioasiasta keskustellaan std-työryhmässä vielä tarkemmin. Metsänomistajakohtaisen standardin vaatimustason tulisi olla sama kuin alueellisessa ryhmäsertifioinnissa. Päivitetään indikaattorissa viittaus uuteen metsätuholakiin. Määritelmät, kohta 5: Päivitetään viittaus Suomen metsäkeskuksen voimassa olevaan maastotarkastusohjeeseen. 8

9 Puustovaurioiden arvioinnista Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut tarkastaa korjuujäljen laatua kuluvana vuonna 500 leimikolta 300 energiapuun korjuukohdetta 200 ainespuuharvennusta Metsänomistaja saa tarkastuksesta ilmoituksen etukäteen. Korjuujäljen arviointi perustuu systemaattiseen koealamittaukseen. Puustovauriot lasketaan kasvatettavista puista oltava elinvoimaisia, ja rinnankorkeusläpimitta väh. 7 cm. 9

10 Korjuujäljen tuloksia - puustovauriot Metsälain asetusluonnos Puu katsotaan korjuun seurauksena vaurioituneeksi, jos puuaines on rikkoontunut tai puun kuori on vaurioitunut yhdestä tai useammasta kohdasta rinnankorkeuden alapuolella yhteensä yli 12 neliösenttimetrin tai rinnankorkeuden yläpuolelta yhteensä yli 30 neliösenttimetrin laajuudelta. Juurivaurioita arvioitaessa otetaan huomioon vain yli kahden senttimerin paksuiset juuret, jotka ovat enintään yhden metrin päässä rungon keskipisteestä. Lähde: SMK julkiset palvelut Korjuujälkiraportti

11 Kriteerit 4/3: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja Kriteeriin ei ollut tullut kommentteja. Työvaliokunnan kommentteja: Todettiin, että uudistamisvelvoitteesta on syytä mainita kriteeriin 1 liittyvässä liitteessä. 11

12 Kriteerit 5/4: Energiapuuta korjataan kestävästi Työvaliokunnan kommentteja: Todettiin, että kriteeri on aikoinaan laadittu osoittamaan EU:lle, että energiapuun korjuu on Suomessa kestävää. Keskustelua käytiin siitä, tuleeko kriteerissä vielä erikseen tarkentaa kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteerien asettamia vaatimuksia. Vaatimukset kuitenkin sisältyvät Energiamarkkinaviraston mukaan jo nykyisten standardien kriteereihin, jolloin erillinen tarkennus tässä kohdin ei ole tarpeen. Ainoastaan vanhojen metsien (aarniometsät) hehtaarin pinta-alarajoite tulisi poistaa kriteeristä 10/8. Mielipiteitä jakoi se, onko kriteerissä jatkossa tarpeen viitata erilliseen malliohjeeseen. 12

13 Kriteerit 5/4: Energiapuuta korjataan kestävästi Työvaliokunnan ehdotus: Lisätään indikaattoriin vaatimus, että kantoja ei korjata eriikäisen metsän kasvatushakkuukohteilta. 13

14 Kriteerit 6/5: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä Työvaliokunnan kommentteja: Keskustelua käytiin Metsään.fi-verkkopalvelun sisällöstä ja käyttökelpoisuudesta metsävaratiedon hallinnassa. Työvaliokunnan ehdotukset: Uudet sähköiset metsävaratietojärjestelmät tulee ottaa huomioon vaatimusten määrittelyssä. Tulee harkita, voitaisiinko metsään.fi-tiedote katsoa ainakin tietyissä kokoluokissa (esim. alle 20 ha) riittäväksi. Metsäsuunnitelman tietosisältöä tarkennetaan nykyisestä. Kuvauksen tulee sisältää lähinnä yleisiä määritelmiä. 14

15 Kriteerit 7/6: Taimikoita hoidetaan puuntuotannon turvaamiseksi Työvaliokunnan kommentteja: Keskustelua käytiin töiden tilastoinnin haasteellisuudesta sekä hoitotöiden vaatimustason korottamisesta. Metsänomistajien erilaiset tavoitteet on syytä huomiota kriteerissä. Todettiin, että hoitamattomuus tavoitteena, ei ole taloudellisesti kestävää ja siten ei PEFC:n mukaista Työvaliokunnan ehdotukset: Kriteerin pääviesti tulee edelleen olla, että taimikoita hoidetaan. Kriteerin otsikko kaipaa tarkennusta. Esim. Taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä hoidetaan puuntuotannon turvaamiseksi. Metsänomistajakohtaisen standardin vaatimustason tulisi olla sama kuin alueellisessa ryhmäsertifioinnissa. Kriteerin metsänhoidollinen terminologia tarkistetaan. 15

16 Kriteerit 8/-: Yksityismetsien ensiharvennus-ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon parantamiseksi Kriteerin poistamista ehdotettiin useassa eri kommentissa. Työvaliokunnan ehdotus: Kriteeri poistetaan kokonaan, koska sillä ei ole enää ensiharvennusten suorittamista tukevaa vaikutusta. 16

17 Ehdotus uudeksi kriteeriksi Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan Työvaliokunnan kommentteja: Metsänhoidon laadunhallinta nähtiin yleisesti tärkeänä ja ehdotusta pidettiin kannatettavana. Kriteerin ei tulisi asettaa varsinaisia laatuvaatimuksia laadulle vaan ennen kaikkea edistää toimijalähtöistä laadunseurantaa. Työvaliokunnan ehdotukset: Laaditaan uusi kriteeri. Sen tavoitteena olisi varmistaa metsänhoitotöiden hyvä laatu metsänomistajien metsissä. Kriteeri koskisi metsäomistajille palveluita tarjoavia toimijoita, kuten metsänhoitoyhdistyksiä, metsäyhtiöitä ja metsäpalveluyrittäjiä. Indikaattori: toimijalla on käytössään toimintamalli laadun varmistamiseksi metsänhoitotöissä. Kriteeri tarvitsee tulkinnan yksiselitteisyyden takia tarkennuksen, mitä metsänhoitotöitä se koskee. Ensisijaisesti se voisi koskea metsän uudistamis-ja taimikonhoitovaihetta. 17

18 Lisäksi kaksi kriteeriehdotusta Suomen riistakeskukselta Otsikko: Lehtipuustoa säilytetään metsätalouden toimenpiteissä Otsikko: Puuston koko-ja tiheysvaihtelua ja metsikön rakenteellista monipuolisuutta säilytetään metsätalouden toimenpiteissä Työvaliokunnan kommentteja: Todettiin, että kriteerien kohtia olisi parempi sisällyttää nykyisiin ympäristökriteereihin kuin tehdä täysin uusia. Päätettiin antaa ehdotuksen mahdollisen Ympäristö -alatyöryhmän mietittäväksi. 18

19 PEFC/ PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Kalle Vanhatalo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, HELSINKI puh: , 19

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Raili Hokajärvi Raili Hokajärvi Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Kuvaus yksityismetsien metsänuudistamistoiminnoista

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus 1 HG/ah Helsinki 23.4.2008 Liikenne- ja viestintäministeriön 12.2.2008 asettama Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittävä työryhmä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä ja rahoitus

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden osoittamisen ongelmia ja ratkaisumalleja 30.8.2013 LOPPURAPORTTI Maija Aho, Tiina Pursula, Ville Karttunen, Laura Hakala, Marika Bröckl Gaia Consulting Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot