TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015"

Transkriptio

1 Aika: Tiistai klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, ryhmähuone 1, V kerros Aleksis Kiven katu C Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo kaupungininsinööri Nokia, vpj. Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari Vesilahti Suominen Sakari johtaja Tampereen viranomaispalvelut Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi Kivistö Markku työsuojeluvaltuutettu Tampere Lindberg Janne tietohallintokoordinaatt. Tampere Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Salmi Pekka apulaispormestari Tampere Saarilahti Merja rakennuspäällikkö Kangasala yhdyskuntateknisten palvelujen (ykute) alatyöryhmän pj. Siuko Ulla tilapalvelupäällikkö Ylöjärvi tilapalvelujen (tipa) alatyöryhmän pj. Vainio Ulla-Kirsikka rakennustarkastaja Nokia seudun rakennusvalvontatyöryhmän (rava) pj. Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere seudun ilmastostrategian seurantaverkoston pj. Kutsutut: 3 klo 13:15 Maria Åkerman vesihuoltoinsinööri Tampere Joensuu Kaija vesihuoltoinsinööri ELY-keskus Rinne Johanna projektisuunnittelija ELY-keskus 3-4 Salonen Janne rahoituspäällikkö Tampere Jakelu: Helminen Tiina, tiedotustoimittaja, Ylöjärvi 1/14

2 Käsiteltävät asiat: 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 2 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 4 3 UUSI HULEVESIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ, PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TULVARISKIKARTOITUS Uusi hulevesiin liittyvä lainsäädäntö (MRL ja VHL) Pirkanmaan tulvariskien kartoitus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 7 4 VESIHUOLTOYHTEISTYÖN SEUDULLINEN ORGANISOINTI 8 5 PALVELUKIINTEISTÖJEN SUUNNITELMIEN YHTEISKÄYTTÖ 10 6 ALATYÖRYHMIEN ASIAT 13 7 VUOSIKELLO JA SEURAAVA KOKOUS 14 8 MUUT ASIAT 14 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 14 2/14

3 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Rakennesuunnitelma 2040 Toteutuksen yhteissuunnittelu jatkuu. (Tiedoksi: kuntien valtuustot työryhmät ovat nyt hyväksyneet rasun.) Valmistunut hanke TAPRE Loppuraportti kuntajohtajissa ja seutuhallitukselle RAM Vuoden 2015 strategiset tavoitteet Tavoitteiden pohjalta pää- ja alatyöryhmien työohjelmat 2015 RAM Seutuviestinnän seurantakartoitus ja toimenpiteet Tiedotetaan kaikille työryhmille, infra , tipa 23.1., rava 12.2., ykute Vuosikello Pää- ja alatyöryhmien kokoukset synkronoidaan toisiinsa. RAM RAM Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion ja todeta, että toimenpiteet etenevät Hyväksyttiin. 3/14

4 2 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT - kuntien omat ajankohtaiset asiat - miten edellinen kokoustiedote käsitelty kunnissa? Työryhmä päättää merkitä asiat tiedoksi. Kokousseloste Tiedoksi, että Milko Tietäväinen siirtyy maaliskuun alusta vuoden 2016 loppuun Tampereen Infra liikelaitoksen toimitusjohtajaksi mutta jatkaa työryhmän puheenjohtajana. Kokoustiedotteiden käsittely on vakiintunut kunnissa osaksi normaalia tiedotustoimintaa. Merkittiin tiedoksi. 4/14

5 3 UUSI HULEVESIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ, PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA JA TULVARISKIKARTOITUS 3.1 Uusi hulevesiin liittyvä lainsäädäntö (MRL ja VHL) Eduskunta on hyväksynyt lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki tuli voimaan Vesihuoltolakiin on laadittu kokonaan uusi 3 a luku, jossa säädetään huleveden viemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolaitoksen toimesta. Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa ja niitä koskevat pykälät on siirretty maankäyttö- ja rakennuslakiin (13 a-luku), sillä hulevesien hallinnan tärkein keino on kaavoitus. Kunnalla ei ole enää lain vaatimaan pakkoa laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Hulevesisuunnitelmakaan ei ole pakollinen mutta kunta voi hyväksyä sen tarvittaessa. Lähtökohtana on, että kiinteistön omistaja tai haltija vastaan kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Toissijaisena tulee se, että kiinteistön hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään. Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu lain mukaan kunnalle. Kunta voi halutessaan ottaa vastatakseen muitakin alueita ja kunta voi tehdä sopimuksen (Kuntaliiton sopimusmalli) huleveden viemäröinnistä ja toiminta-alueen laajuudesta vesihuoltolaitoksen kanssa. Hulevesisäännöksiä valvomaan on kunnissa perustettava monijäseninen toimielin ja kunta voi itse päättää vastuun omalle organisaatiolleen sopivan elimen tehtäväksi. Toimielin voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevat hulevesimääräykset. Kunta voi myös periä julkisoikeudellista hulevesimaksua tai sopia vesihuoltolaitoksen kanssa perittävästä osuudesta vesilaskussa. Lisäksi kunnan tulee määrätä viranomainen, joka myöntää vapautuksen kiinteistön velvollisuudesta johtaa hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään ja joka osoittaa kiinteistön ja kunnan hulevesijärjestelmien tarpeelliset rajakohdat. Vesihuoltolaitosten on laadittava mennessä ja ylläpidettävä suunnitelmaa häiriötilanteisiin varautumisesta. Suunnitelma on toimitettava kunnalle, valvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle. Asiasta alustaa Tampereen vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman. Työryhmä päättää merkitä uuden vesihuoltolain tuomat muutokset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 5/14

6 3.2 Pirkanmaan tulvariskien kartoitus Muuttuvassa ilmastossa tulvariskeihin varautuminen tulee yhä tärkeämmäksi. Pirkanmaalla on alettu kartoittaa ihmisen terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille ja omaisuudelle aiheutuvia tulvariskejä. Vesihuollon tulvariskien kartoitus on jo valmis. Pirkanmaalla on laadittu tulvakartat suurille järville. Järvialtaiden tasaavan vaikutuksen vuoksi Pirkanmaan tulvariskit ovat valtakunnallisesti suhteutettuna melko vähäiset, mutta on mahdollista, että Poria tai Huittisia uhkaavassa vakavassa tulvatilanteessa yläpuolisen vesistöalueen järviin joudutaan pidättämään vettä kokonaisvahinkojen pienentämiseksi. Tällaisten tilanteiden varalta on tärkeää tietää, minkälaisia vahinkoja vedenpinnan nousu aiheuttaa järvien rannoilla. Linkit Pirkanmaan tulvakarttoihin: FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/Tulvakarttoja?f =Pirkanmaan_ELYkeskus Kuntien kanssa yhteistyössä selvitetään alkuvuonna 2015 Excel-taulukon (liitteenä) mukaiset tulvariskitiedot. Kunnilta toivotaan apua mm. oppilaitoksiin, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja vanhainkoteihin liittyvien korkeustietojen kartoittamisessa. Asiasta alustaa ELY:n projektisuunnittelija Johanna Rinne. Työryhmä päättää tulvariskitietojen toimittamisesta ELY: lle Päätettiin, että työryhmän jäsenet toimittavat Ritva Asula-Myllyselle kuntansa yhteyshenkilön tiedot toimitettavaksi edelleen ELY:lle tulvariskitietojen keräämistä varten. 6/14

7 3.3 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa esitellään mm. eri vaihtoehtoja siitä, miten vedenhankinta ja jätevesien käsittely voitaisiin tulevaisuudessa järjestää Pirkanmaalla. Suunnitelman kuulemisessa loppuvuonna 2014 saatiin runsaasti kommentteja ja palautetta suunnitelmasta. Valmistumassa oleva kehittämissuunnitelma tulee olemaan taustamateriaalina Pirkanmaan maakuntakaavatyössä. Asiasta alustaa ELY:n vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu. Työryhmä päättää merkitä kehittämissuunnitelman tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7/14

8 4 VESIHUOLTOYHTEISTYÖN SEUDULLINEN ORGANISOINTI Strategisena seudun infrapalvelujen yhteistyön tavoitteena on, että yhteistyö kuntien jätevesi- ja puhdasvesiratkaisuissa etenee. Vesihuollon yhteistyöllä on Tampereen seudulla pitkät perinteet. Kehittämissuunnitelmat ovat koskeneet Tavase-tekopohjavesihanketta (1993-), Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta (1997-) ja seudullisen vesihuollon yhteistyön organisointia (2010). Selvitysten mukaan jätevesien puhdistusta on tarkoituksenmukaista tehostaa keskittämällä puhdistus suurempiin ja tehokkaampiin puhdistamoihin ja sijoittaa puhdistamo kallion sisään. Sijaintipaikkavaihtoehtoina on tutkittu useita alueita: Saukonvuori Pirkkalan ja Tampereen rajalla, lentokentän pohjoispuoli Pirkkalassa, Koukkujärvi Nokialla, Melon alue Nokialla ja Sulkavuori Tampereella. Yleissuunnitelma on tehty 2011 ELY on hyväksynyt YVA:n Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi 2014 keskuspuhdistamon sijaintipaikaksi Sulkavuoren mutta hankkeella ei ole vielä ympäristölupaa. Toteutussuunnittelu tehdään ja tavoitteena on käyttöönotto 2023 mennessä. Selvitys Tampereen kaupunkiseudun vesihuollon organisoinnista valmistui Selvityksessä tehtiin nykytilanneselvitys kuntien omistamien vesihuoltolaitosten teknisestä tilanteesta, organisaatioiden ja talouden nykytilasta ja olemassa olevan kuntayhteystyön tilanteesta teknisten järjestelmien osalta. Työn osana laadittiin myös laitosten arvonmääritykset tiedossa olevien verkostoineen. Selvityksen suosituksena oli käynnistää Tampereen seudun vesihuolto-osakeyhtiön perustamistoimenpiteet. Vesihuollon organisoinnin selvittelyä on jatkettu Tampereen konsernihallinnon ja Tampereen Vesi liikelaitoksen toimesta. Tarkastellut yhteistyömuodot ovat nykytilanne, yhtiöitetty Tampereen Vesi Oy kaupungin omana yhtiönä, kuntien yhteinen nykylaitokset säilyttävä vain uuden puhdistamon rahoittaja Keskuspuhdistamo Oy ja Seudullinen Vesihuoltolaitos Oy, johon siirtyisi kuntien koko vesihuolto-omaisuus. Kaupunginhallitus päätti 2014, että Tampere aloittaa naapurikuntien kanssa neuvottelut seudullisen jätevesiyhtiön Keskuspuhdistamo Oy:n perustamisesta. Muusta vesihuollon liiketoiminnasta päätetään erikseen. Mukana ovat tässä vaiheessa Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Nokia ei ole vielä tehnyt virallista mukaantulopäätöstä ja siellä on käynnissä selvitys jätevesien käsittelyvaihtoehdoista ja Nokian mukaantulosta käydään erilliset neuvottelut. Tilanne vaikuttaa yleissuunnitteluun, YVA:an ja investointien suuruuteen. 8/14

9 Seudun kuntajohtajat päättivät marraskuussa, että järjestetään asian esittelytilaisuus kaikille hankkeessa mukana oleville kunnille ja asian etenemisestä raportoidaan kuntajohtajakokoukselle kevään aikana. Tampereen kaupungin konsernijohtaja kutsui pormestarin, kuntajohtajat, kunnallishallitusten puheenjohtajat, tekniset johtajat, teknisten lautakuntien puheenjohtajat, vesilaitosten toimitusjohtajat, vesilaitosten johtokuntien puheenjohtajat, Tampereen liiketoimintajaoston puheenjohtajan ja yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajan vesihuoltoinfoon. Tilaisuudessa todettiin, että keskusjätevedenpuhdistamoyhtiön valmistelu Sulkavuoreen on käynnissä 2015 ja Nokian mukaantulosta neuvotellaan (mm. putkien laajennus, lisäinvestoinnit siirtolinjoihin Nokialta Pirkkalaan, laitoksen viisilinjaisuus, YVA) mutta ennen kuin yhtiö käynnistää toimintansa on oltava selvillä, laajeneeko yhteistyö puhtaan veden osalta. Liitteet: Tampereen kaupunginhallituksen päätös , Vesi-infon materiaalit Arto Vuojolaisen, Pekka Pesosen ja Janne Salosen esitysmateriaalit löytyvät kuntayhtymän etusivulta kohdasta Ajankohtaista Keskusteluun osallistuu Tampereen rahoituspäällikkö Janne Salonen. Työryhmä päättää käydä keskustelun aiheesta ja se merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 9/14

10 5 PALVELUKIINTEISTÖJEN SUUNNITELMIEN YHTEISKÄYTTÖ Lempäälän kunnanvaltuustosta on tullut 2014 kysely ja selvitystarve, onko päiväkotien rakentamisen suunnittelua mahdollista tehdä vakioidulla konseptoinnilla. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pyrkiä hyödyntämään aiempaa suunnitteluaineistoa sekä keskustella seudullisista periaatteista, joilla peruspalvelurakentamisessa ja suunnittelussa aikaansaadaan kuntien välistä yhteistyötä. Kaupunkiseudun kunnissa toteutetaan vuosittain uusia päiväkoteja. Väestön kasvun vuoteen 2040 tarkoittaa useita kymmeniä uusia päiväkoteja. Osa päiväkodeista on yksityisiä. Päiväkodin perustamiseen liittyy suuri määrä lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja suosituksiin liittyviä ohjeita, jotka kaikkien tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Näiden osalta päiväkotirakennusten perustamiseen ei ole mietitty erityistä yhteistyötarvetta. Sen sijaan itse rakentamiseen liittyvistä suunnitelmista on keskusteltu seudun työryhmissä. Päiväkodin rakennusprojektin vaiheita niin uudisrakennus- kuin peruskorjaushankkeissa ovat suunnitteluvaihe ja rakennusvaihe. Eri vaiheissa syntyy erilaisia suunnitteluasiakirjoja. Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat: a) tarveselvitys (osa pitkän tähtäyksen suunnitelmaa, sisältää perustelut hankkeen tarpeellisuudesta, alustavan tilaohjelman, kuvauksen tiloilta ja niiden sijainnilta vaadittavilta ominaisuuksilta sekä hankkeen toteutusaikataulun) b) hankesuunnitelma (tarveselvityksen tarkemmat tavoitteet, arkkitehtoninen ja tekninen suunnittelu, hankkeen laajuus, kerrosala, sijaintivaihtoehdot, rakennuksen toiminnot, aikataulu, tavoitehinta) c) rakennussuunnittelu (toteuttamisvaihtoehdot, rakennuksen luonnospiirrustukset, ympäristösuunnitelma, tilojen ja toimintojen sijoittaminen, julkisivut, perustukset ja tekniset järjestelmät). Rakentamisvaiheeseen kuuluvat toteutuksen valmistelu, rakentaminen ja lopuksi käyttöönotto, ylläpito ja huolto. Rakennushankkeen suuruudesta ja rakennuttajasta riippuu, miten eri vaiheet käytännössä toteutetaan. Suunnittelun kustannukset ovat muutama prosentti (Niemenrannan uusi päiväkoti 7,3 %) kokonaisuudesta mutta valtaosa rakennuksen kokonaiskustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista tehdään jo luonnosvaiheessa. Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset rakennuksen laajuuteen, tilojen käyttötarkoitukseen ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään silloin. Suunnittelupöydällä lyödään lukkoon peräti 90 % rakennuskustannuksista. Myös rakennuk- 10/14

11 sen tulevat käyttökustannukset määräytyvät suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe on siis taloudellisestikin ratkaiseva. Seudun infrapalvelujen ja tilapalvelujen työryhmät ovat käsitelleet asiaa ja todenneet, että palvelurakennusten suunnitelmat eivät ole sellaisinaan monistettavissa edes yhden kunnan sisällä. Tampereen sisällä esimerkiksi Ikurin ja Raholan päiväkodit on tehty samoilla rakennuspiirrustuksilla, mutta viemäröintisuunnitelmat poikkeavat koska viemäröinti jatkuu eri suuntiin ja rakennusten lämmityssuunnitelmat poikkeavat koska lämmitystapa erilainen jne. Esteitä suunnitelmien monistettavuuteen ovat mm. - Jokainen rakennus on yksilö kokonaisuutena ja suunnitelmat ovat sen mukaisia. - Tilan- ja palvelutarvevolyymit vaihtelevat kunnittain ja jo yhden kunnan sisällä (lapsi- ja henkilömäärä, esiopetus päiväkodilla vai koululla, ryhmätilat, yleiset tilat, kalustus, autopaikoitus). - Kaavoitussuunnitelmat ja tonttiolosuhteet ovat erilaisia (sijainti, maapohja ja pinnanmuodostus, perustukset, piha-alue, kaavamääräykset, radon, melu, liikenne). - Teknisissä järjestelmissä on eroja (lämmitysmuoto, vesi- ja viemäröintiinfra, ilmastointi ja jäähdytys, rakennustekniikka ja -automaatio, sähköantenni-tietoliikenneverkkoliitynnät, valaistus, turva- ja valvontajärjestelmät, ikkunavalinnat). - Arkkitehtoniset näkökulmat vaihtelevat (rakennusmateriaalit, ilmansuunnat, muu ympäristö). - Tilojen käyttötarve vaihtelee (keittiö, tekniset tilat ja niiden laajuus). - Elinkaariajattelu ja rakennuksen käyttö muuhun palvelutuotantoon vaihtelee (ympäristön asukkaiden harrastuskäyttö). - Toteuttamisvaiheen yhteistyö riippuu rakennuttajasta ja toteuttajasta (työnkuvat ja työmenetelmät) ja palvelun tuotantomuodosta (oma, ostopalvelu, ppp). - Huom! Jos suunnitelmissa on virhe, se saattaa monistua rakennuksesta toiseen Suunnitelmien yhteiskäyttöä toteutuu jo nyt: - Haahtela kiinteistönpitojärjestelmän kautta (mahdollisuudet: omaisuusrekisterin ylläpito, rakennusten uudis- ja nykyhintojen sekä korjausvastuun laskenta, rakennusten tavoitteellisten ylläpitokustannusten laskenta, sisäisten vuokrien laskenta, sisäisten ja ulkoisten vuokrasopimusten sekä vuokralaskutuksen hallinta, graafinen tilahallinta, vuosibudjetointi ja investointien ja vuosikorjaustöiden ohjelmointi, kulutusseuranta). - Tapre-energiatehokkuustyökalujen hyödyntäminen koko elinkaaren ajan (energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät dokumentit, jotka liittyvät rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen, kiinteistön käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon). 11/14

12 - Hankesuunnitelmavaiheessa tilaohjelmia voidaan laatia yhtenäisin periaattein (millaisia tiloja ja huoneita tarvitaan ko. palvelun tuottamiseksi). Suunnitelmien yhteiskäyttöä voidaan lisätä: - osakokonaisuuksien suunnittelu - tarjousasiakirjamallit - mitä asioita kannattaisi vakioida seudullisesti - parhaiden käytäntöjen jakaminen (esim. mitkä toimenpiteet lisäävät turvallisuutta, tehokkuutta ja laatua) - ratkaisuja tilojen käytön monipuolistamiseen - ratkaisuja siirrettävien tilaelementtien kanssa esiin tulleisiin ongelmiin (esim. eteistilojen riittävyys talvella) - kehittämällä taloudellisuutta, tehokkuutta ja mittareita vertailun tueksi samankaltaisissa kohteissa (kustannusten kohdentaminen per hoidettu lapsi, korjaustoimenpiteiden vaikuttavuus) Teema kuuluu tilapalvelujen työryhmälle. Työryhmä päättää jatkotoimenpide-ehdotuksesta tilapalvelutyöryhmälle. Päätettiin hyväksyä annettu selvitys ja toimittaa tilapalvelujen alatyöryhmälle suositus yhteiskäytön lisäämisestä tarpeeksi katsomallaan tavalla. Toivottiin, että jokainen kunta ottaisi Haahtelan käyttöönsä. 12/14

13 6 ALATYÖRYHMIEN ASIAT YHDYSKUNTATEKNIIKKA (YKUTE) katsaus kokouksesta Tuotteistus 1 ja 2 TILAPALVELUT (TIPA) katsaus kokouksesta Combi-hanke, sisäiset vuokrat RAKENNUSVALVONTA (RAVA) katsaus kokouksesta rakennusjärjestykset Työryhmä kuulee alatyöryhmien kokousselosteet, linjaa tarvittaessa työskentelyä ja merkitsee katsaukset tiedoksi. Kuultiin selosteet ja merkittiin ne tiedoksi. 13/14

14 7 VUOSIKELLO JA SEURAAVA KOKOUS Liite: työohjelma Työryhmä päättää alkuvuoden kokousajat ja teemat päättää, että seuraava kokous pidetään Päätettiin pitää seuraava kokous klo 13. Kesäkuun kokouspäivä muutettiin pidettäväksi niin, että tutustumme Rantaväylän tunneliin klo 11:30 alkaen ja varsinainen kokous alkaa klo 13 seututoimistolla. 8 MUUT ASIAT - Rakennetun omaisuuden tila (ROTI2015) raportti julkistettiin Hulevesipäivä Tampereella - Kuntatekniikan kehittämisen KEHTO-foorumi Oulussa. Liite KEHTO-foorumin hankkeista tiedoksi. - Kuntatekniikan päivät Turussa Työryhmä merkitsee muut asiat tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00. 14/14

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tavoite... 2 1.2 Tutkimusmenetelmä... 2 2

Lisätiedot

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 5/2014 Antero Alenius uskoo kunnan elinkaarihankkeen laatuun. sivu 11 Pumppaamojen saneeraus parantaa energiatehokkuutta sivu 14 Ympäristönsuojelulaki uudistui valvonta osin maksulliseksi

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot