TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Teknisten palvelujen seututyöryhmä muistio 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Teknisten palvelujen seututyöryhmä muistio 5/2012 17.12.2012"

Transkriptio

1 Aika: Keskiviikko klo 13:00 (joululounas klo 12) -14:45 Paikka: Tampereen kylpylä Lapinniemi, Lapinniemenranta 12, Tampere, kokoustila Silkki Osallistujat: Kutsutut Ojala Ilkka toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus, pj. Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Kauppila Tapio kunnaninsinööri Vesilahti Latva Simo kaupungininsinööri Nokia, vpj. poistui 5 aikana Korhonen Jouni k-tekn.rak.pääll. Pirkkala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Suominen Sakari toimitusjohtaja Tampereen Infratuotanto Muttonen-Mattila Eija rakennustarkastaja Tampere Pesonen Pekka toimitusjohtaja Tampereen Vesi vesihuoltotyöryhmän pj. Willberg Harri ympäristönsuojelupääll. Tampere ympäristöpalvelutyöryhmän pj. Vainio Ulla-Kirsikka rakennustarkastaja Nokia rakennusvalvontatyöryhmän pj. Lehto Arja rakennuspäällikkö Kangasala tilahallintotyöryhmän pj. Myllynen Hannu työpäällikkö Ylöjärvi kunnallisteknisten palveluiden työryhmän pj. Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere ilmastostrategian koordinaatiotyöryhmän pj. Lindberg Janne tietohall.koordinaattori Tampere Välimaa Kyösti henkilöstön edustaja Nokia Asula-Myllynen Ritva seutukoordinaattori sihteeri, TKS Nurminen Päivi seutujohtaja TKS 5 TAPRE: Pertti Koivisto, kiinteistönpitopäällikkö, Tampereen Tilakeskus liikelaitos RANE: Suvi Holm, toimitusjohtaja, Ekokumppanit Oy (Jakelu: seudun kuntajohtajat, Kristiina Michelsson) 1/8

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN ITSEARVIOINTI, TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET 3 4 TALOUSARVIORAPORTOINTI JA TYÖOHJELMA TEKPAN ALATYÖRYHMIEN TILANNEKATSAUKSET 6 6 VUODEN 2012 KOKOUKSET 8 7 MUUT ASIAT 8 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 8 2/8

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Hyväksyttiin muutoksella, että työohjelmaan 2013 lisättiin kokouksessa sovitut kaksi tehtävää: - Laaditaan suunnitelma varautumisen toimista. - Käynnistetään infrapalvelujen ympäristövaikutusten selvittäminen ja seuranta. 3 KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN ITSEARVIOINTI, TULOKSET JA JATKOTOIMENPI- TEET Seutujohtaja Nurminen : Seutuyhteistyön toimintamallin perusta muodostuu viidestä seutuhallituksen asettamasta asiantuntijatyöryhmästä, joista hyvinvointipalvelujen työryhmä työskentelee kolmen alatyöryhmän kautta. Työryhmissä on jäseniä yhteensä noin 100, ja ne päättävät nelivuotista toimintakauttaan 2012 lopussa. Kuva: Asiantuntijaryhmät Seudulliset työryhmien päätehtävänä on edistää seutustrategian toteutumista omalta osaltaan. Vuotuista toimintaa ohjaavat mm. kuntayhtymän talousarviossa asetetut tavoitteet. Kuntayhtymän perussopimuksessa asiantuntijaryhmistä ei ole erillistä mainintaa, ja hallintosäännössä niiden rooli on määritelty väljästi. Käytännön roolissaan ne käyttävät merkittävää valmisteluvaltaa tunnistaessaan yhteistyötarpeita ja valmistellessaan yhteistyötä koskevia ratkaisuehdotuksia päätöksentekoon. Olennaista on työryhmien vuorovaikutus ratkaisuehdotuksia käsittelevän kuntajohtajakokouksen kanssa. 3/8

4 Työryhmärakenne on muodostettu kaupunkiseudun strategian teemojen mukaan, eli kullekin teemalle on oma työryhmä ja oman toimeksianto. Tämän perusteella kunnat ovat nimenneet työryhmiin korkeimman asiantuntemuksensa. Näin ne tarjoavat seutuyhteistyön käyttöön merkittävän taloudellisen panoksen, jolle odotetaan myös tuottoa. Työryhmien jäsenet ovat asiantuntijoita paitsi toimialan myös oman kuntansa osalta. Työryhmien käytännön yhteistyö tapahtuu kokouksissa, joiden onnistuminen pyritään varmistamaan asioiden hyvällä etukäteisvalmistelulla. Valmistelun linjat määrittelee seutustrategia ja kuntayhtymän talousarvio sekä kuntajohtajakokouksen kannanotot. Valmistelusta vastaavat työryhmien resurssina toimivat asiantuntijasihteerit, joiden työskentelyä seutujohtaja tukee. Työryhmille on luotu yhtenäinen seudullinen prosessiajattelu sekä kokousmenettelyt, jotka helpottavat työskentelyn ennakoitavuutta ja koordinointia. Työryhmien nelivuotiskauden päätyttyä on tarpeen arvioida niiden työskentelyä ja tuloksellisuutta. Arviointi toteutetaan lokakuun 2012 aikana työryhmien jäsenille kohdistettuna sähköisenä itsearviointina. Tavoitteena on saada esille asiantuntijoiden omat näkemykset ryhmien työskentelyn tilasta ja siitä miten työskentelyä tulisi kehittää seutuyhteistyön tuloksellisuuden lisäämiseksi. Kyselyyn odotetaan 100%n vastausta. Arvioinnin pohjalta tuotetaan kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle esitys 2013 alussa uusien työryhmien asettamisesta, niiden työnjaosta, kokoonpanosta sekä työskentelyn ohjausmallista. Työryhmätasoa koskevia kehittämistoimia voidaan tehdä jo 2013 alusta kevyellä päätöksenteolla, sillä ne eivät vaadi muutoksia kuntayhtymän perussääntöön tmv. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä kirjoittaa Itsearviointikysely seutuhallinnon työryhmille toteutettiin seututoimiston ja Innolink Research Oy:n yhteistyönä , ja siihen vastasi 82 henkilöä eli vastausprosentti oli 73%. Keskuskaupungin edustajia vastanneista oli 30 %, ympäristökuntien edustajia 60 % ja sidosryhmiä 10 %. Vastausten mukaan asiantuntijaryhmien toiminta nähdään hyödyllisenä seutustrategian toteuttamisessa. Työryhmien jäsenet antavat työryhmille kouluasteikolla 4-10 kokonaisarvosanaksi 8. Sitoutumista asiantuntijaryhmien toimintaan pidetään tärkeänä. Isoa osaa vastaajista ei kuitenkaan tyydytä työryhmien jäsenten tämän hetkinen sitoutuminen ja osallistuminen. Selvimpänä syynä tähän nähdään työryhmien jäsenten suuri määrä ja sen seurauksena työn laaja fokus asioita käsitellään suurella skaalalla, mikä johtaa monen osallistujan näkökulmasta 4/8

5 itselleen turhien asioiden käsittelyyn. Työryhmien kokoonpanoa tulisikin vastaajien mielestä supistaa tai kokousasioita priorisointia parantaa. Työn olisi keskityttävä vastaajien mukaan enemmän seudun suuriin linjauksiin. Parhaimman kokonaisarvosanan itselleen antaa sivistystyöryhmä 8,4 ja heikoimman arvosanan asuntopoliittinen työryhmä ryhmä 7,7. Sidosryhmien edustajat antavat myönteisimmät arvosanat työryhmätyölle (8,3) ja keskuskaupungin edustajat kriittisimmät (7,5). Suurinta hyötyä työryhmätyöskentelystä seutustrategian toteuttamisessa koettiin sivistystyöryhmässä, jossa 92,9 % vastaajista arvioi toiminnasta olevan erittäin suuri tai suuri hyöty. Maakäyttö- ja rakennetyöryhmässä vastaava luku oli 90 %. Vähiten hyötyä nähtiin puolestaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja teknisten palveluiden työryhmässä, näissä molemmissa hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä että työryhmätyöskentelystä on vain kohtalainen tai vähäinen hyöty seutustrategian toteuttamisessa. Uudistustoiveet liittyvät lähinnä työskentelyn ja rakenteiden hienosäätämiseen: mitä ja miten asioita käsitellään sekä kuinka suuria ryhmät voivat olla, jotta työskentely on tehokasta. Kaikki kokevat tarpeelliseksi jatkaa työryhmäpohjaista työtä. Avoimissa palautteissa myös seututoimisto saa kiitosta tärkeän asian ylläpitämisessä. Itsearviointikyselystä saa sen kokonaiskuvan, että suhtautuminen työryhmätyöhön ja sen hyötyihin on positiivista vaikka moniin toiminnan tekijöihin ollaankin rakentavan itsekriittisiä. Työryhmät näyttävät olevan myös yhteistyössään tulosorientoituneita eikä seutuyhteistyön ulospäin näkyvät ilmiöt kuten kuntaliitoskeskustelut tai keskuskaupunki vs. ympäristökunnat korostu eikä sitä liiemmin arvostella. Huomiota kiinnitetään huomattavasti enemmän yhteisiin asioihin kuin yhteistyöhön itsessään. Kuntayhteistyö kortti kaivetaan esiin vain silloin, kun joku käytännön asia ei etene. Seutujohtaja Nurminen Asiantuntijaryhmät ovat seutuasioiden valmistelu-päätöksenteko - prosessin lähtöpiste kaupunkiseudun nykyisessä toimintamallissa. Ne ovat muodostuneet myös kollegiaalisiksi yhteistyöfoorumeiksi, jotka hyödyntävät seudullisuutta arjen ongelmien ratkaisussa. Itsearvioinnin mukaan työryhmätoimintaa pidetään tärkeänä osana seudullista kehittämistyötä. Ryhmät arvioivat onnistuneensa toiminnassaan, mutta tunnistavat myös selkeitä kehittämistarpeita. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan jatkokeskusteluun nostaa mm. seuraavat asiat: 5/8

6 1. Miten työryhmien toimintaa voidaan ohjata tavoitteilla ja palautteella paremmin? 2. Miten työryhmien työskentelyprosessia voidaan kehittää? 3. Mille työryhmille on jatkossa tarvetta ja miten niiden kokoonpano tulee määritellä? 4. Miten työryhmien asema ja toimivaltuudet tulisi jatkossa määritellä? Liiteet: - tulosyhteenveto tekpan avoimet vastaukset Työryhmä - käsittelee itsearvioinnin tulokset omalta osaltaan - keskustelee työryhmätyöskentelyn kehittämisen tarpeista Käsiteltiin tulosyhteenveto, todettiin tulokset ja sovittiin, että jatketaan kehittämisen tarvekeskustelua seuraavassa kokouksessa. 4 TALOUSARVIORAPORTOINTI JA TYÖOHJELMA 2013 Seudulliset työryhmät raportoivat toiminnastaan tilanteessa. Raportointi perustuu kuntayhtymän talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ja työryhmän työohjelmaan. Vuodelle 2013 on laadittu työohjelma, joka perustuu kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioon. Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion kokouksessaan Työryhmä - käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan loppuvuoden raportoinnin tilanteessa ja käsittelee vuoden 2013 työohjelman. Työryhmä hyväksyi raportoinnin ja työohjelman 2013 esitettäväksi edelleen. Asiakirja on tämän muistion liitteenä. 5 TEKPAN ALATYÖRYHMIEN TILANNEKATSAUKSET Tilahallintotyöryhmä / pj. Arja Lehto - rakennusautomaation kilpailutus on meneillään - päiväkotivuokrien vertailu on aloitettu - Tapre hanke: Pertti Koivisto saapui esittelemään tilannekatsauksen. Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja valmistuu kesään 2013 mennessä. Kiinteistönomistajien energiatehokkuustavoitteet käsittävät doku- 6/8

7 mentit (mm. tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopimuslomakkeet) on tarkoitus pilotoida alkuvuodesta. Hankkeen loppuseminaari pidetään myöhemmin sovittuna ajankohtana. Esitys on jaettu muistion liitteenä. Vesihuoltotyöryhmä / pj. Pekka Pesonen - ei raportoitavaa Rakennusvalvontatyöryhmä / pj. Ulla-Kirsikka Vainio - Fraasityö on tehty ja fraasien luonnokset ovat kunnissa kommentilla. Rakennusvalvonnan alatyöryhmä käsittelee ja hyväksyy lopputyön vielä ja sen jälkeen ne saadaan kuntiin käyttöön. - RANE-palvelun seudullistaminen: Suvi Holm antoi tilannekatsauksen (liite). Ekokumppanit Oy on hakenut seudulliseen osioon rahoitusta työja elinkeinoministeriöstä ja rahoituspäätös saatanee viikolla 51. Seudun kunnat rahoittavat hanketta asukaslukujensa suhteessa vuoden 2013 aikana yhteensä eurolla ja ministeriön vastinraha olisi 50 % eli myös euroa. SeutuRanen vetovastuun on tarkoitus säilyä Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalla, mutta toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien kanssa palkkaamalla palveluun osaaikainen neuvoja. SeutuRanen ohjausryhmänä on tarkoitus toimia tekpan rakennusvalvonnan alatyöryhmä, joka laatii vuodelle 2013 tarkemman toimintaohjelman ja kalenterin. Palvelun käynnistämiseksi nimetään jokaiseen kuntaan palvelun yhteyshenkilöt. SeutuRane tulee palvelemaan jokaisessa kunnassa henkilökohtaisesti kunnan asukkaita, remontoijia ja rakentajia erityisinä neuvonta-aikoina. Lisäksi järjestetään aiheeseen liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta tarpeen mukaan. Toiminnan mitoitus tapahtuu kuntakohtaisesti kuntien ja Ekokumppaneiden välisin sopimuksin. Kunnallisteknisten palvelujen työryhmä / pj. Hannu Myllynen - Seudullisen tuotteistuksen esiselvittäminen on vuoden 2013 työohjelmassa. Suunnittelu on edennyt siten, että Hannu Myllysen johtama ko. alatyöryhmä kokousti ja kokouksessa esiteltiin Tampereen tuotteistusmalli. Tampereellakin on vielä tarpeita edetä tuotteistuksensa kanssa ja koska Tampere on käyttänyt työssään konsulttina Rambollia, päätettiin pitää alustava palaveri aiheesta seututoimistolla klo 14:00. Paikalle on kutsuttu Hannu Myllynen Ylöjärveltä, Merja Saarilahti Kangasalta, Teemu Kylmäkoski Tampereelta, Rambollilta Juha Rissanen ja Pentti Häkkinen sekä seututoimistolta Päivi Nurminen ja Ritva Asula- Myllynen. Ympäristöpalvelutyöryhmä / pj. Harri Willberg - ympäristönsuojelumääräykset hevostalleille valmistuneet. Alatyöryhmä lepää vuoden Ilmastostrategian koordinaatio ja seurantatyöryhmä / Kaisu Anttonen - loppuvuoden seuranta käsitellään kokouksessa ja samalla esitellään ilmastostrategian seurantaraporttiluonnos vuosille Mo- 7/8

8 lemmat käsitellään osana kuntayhtymän normaalia loppuvuosiraportointia alkuvuodesta. - kaupunkiseudun ensimmäinen ilmastoesite on työn alla ja se valmistuu tammikuussa jaettavaksi kuntiin ja sidosryhmille. Tilannekatsaukset kokouksessa. Työryhmä päättää merkitä tilannekatsaukset tiedoksi. Hyväksyttiin. 6 VUODEN 2012 KOKOUKSET Rakentamisen ja asumisen seudullinen neuvonta eli Ranen 2. vaihe - Rakennesuunnitelman toteuttamisen seuranta, MALaiesopimuksen maankäytön toimienpiteiden seuranta ja KymppiMoni-hanke - Seudun tietohallinto-ohjelma Seutuyhteistyön arviointi - Seudun teknisten palvelujen yhteistyön kehittäminen KEHTO-kuntien infra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus - Osallistuminen Kuntaliiton Infra-hankkeeseen - Talousarvio ja tekpan työohjelma Kaupunkiseudun asiantuntijaryhmien työskentelyn kehittäminen - Teknisten palvelujen tuotteistushanke - Talousarvio ja tekpan työohjelma Työryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. 7 MUUT ASIAT Seuraava kokous pidetään klo 13. (seututoimistolla). Kokouksessa jaettiin valtiovarainministeriön peruspalveluohjelmasta liite 6: Kuntasektorin yhdyskunta, tekniikka ja ympäristötoiminta, talous ja haasteet. Kunnallistekninen sektori on näin ensimmäistä kertaa nostettu myös peruspalveluohjelmaan. 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45. 8/8

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014 Aika: Keskiviikko 1.10.2014 klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015 Aika: Tiistai 17.2.2015 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, ryhmähuone 1, V kerros Aleksis Kiven katu 14-16 C Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous 6.3.2015 Seutuhallitus 25.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014 Aika: 14.11.2014 klo 13.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä MUISTIO 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: keskiviikko 5.2.2014 klo 12.00 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14 Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) (x ) Harri Jokiranta,

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B 3.1.

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B 3.1. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 31.8.2015 klo 13.00 15.27 (kokouksen alussa oli tunnin mittainen MAL-verkoston arvioinnin tulosten esittely) Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki,

Lisätiedot