Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa."

Transkriptio

1 Tutkimusrahoituksen yleiset ehdot valtion virastoille ja laitoksille 1. Soveltamisala Yleiset ehdot koskevat valtion talousarvion momentilta (Teknologinen tutkimustoiminta) myönnettävää rahoitusta. Rahoituksen käyttötarkoitus on määritelty momentin perusteluissa. Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa. Tutkimusrahoituspäätöksen saaneen valtion viraston tai laitoksen (jäljempänä rahoituksen saajan) on noudatettava näitä ehtoja ensisijaisina, vaikka projektista olisi sovittu tarkemmin rahoituksen saajan ja projektin muiden rahoittaja- tai toteuttajaosapuolten (jäljempänä osapuolten) kesken. 2. Projektin toteuttaminen ja projektikirjanpito Rahoituksen saajan on toteutettava projekti tutkimusrahoituspäätöksen mukaisesti. 2.1 Johtoryhmän kokoonpano, tehtävät, päätöksenteko Projektin toteuttamista ohjaa ja valvoo johtoryhmä. Johtoryhmä seuraa projektin edistymistä, tukee asiantuntemuksellaan projektin tavoitteiden toteutumista ja edesauttaa syntyneen osaamisen siirtämistä sitä hyödyntäville tahoille. Tekes hyväksyy johtoryhmän kokoonpanon ottaen huomioon projektin laajuuden ja eri rahoittajien rahoitusosuudet. Johtoryhmä sopii kokouskäytäntönsä ja päätöksentekomenettelyn ensimmäisessä kokouksessaan. Johtoryhmän ensimmäisen kokouksen päätöksille ja merkittäville projektimuutoksille on saatava kaikkien rahoittajien hyväksyntä. Projektin aikana johtoryhmä vahvistaa vastuullisen johtajan tekemät projektimuutosesitykset Tekesille. 2.2 Vastuullisen johtajan asema ja tehtävät Vastuullisella johtajalla tulee olla valtuutus toimia rahoituksen saajaa sitovalla tavalla projektia koskevissa asioissa. Vastuullisen johtajan tehtävänä on valvoa Tekesin tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun projektin toteuttamista. Hän huolehtii, että projektia johdetaan asianmukaisesti ja että projektin eri osapuolia, rahoittajia ja johtoryhmän jäseniä (Tekesin teknologiaohjelman ohjelmapäällikköä) tiedotetaan tutkimusrahoituspäätöksestä ehtoineen ja projektin etenemisestä sovitulla tavalla. Vastuullinen johtaja vastaa, että projektin raportointi on järjestetty Tekesin edellyttämällä tavalla ja että projektien kustannustilityksen laatimisessa noudatetaan rahoituksen saajaa koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

2 Hyväksyntä projektimuutoksille haetaan Tekesin www-sivuilta saatavalla lomakkeella. Tekesiltä saatu lupa projektimuutokselle tai muulle Tekesin hyväksyntää vaatineelle tapahtumalle on todettava johtoryhmän kokouksessa ja dokumentoitava johtoryhmän kokouksen pöytäkirjaan. 2.3 Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus Projektin vastuullisen johtajan on toimitettava Tekesille kolmen (3) kuukauden kuluessa tutkimusrahoituspäätöskirjeen päiväyksestä ilmoitus rahoituspäätöksen vastaanottamisesta ja sen ehtojen hyväksymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä johtoryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjasta liitteineen on käytävä ilmi johtoryhmän vahvistama * projektisuunnitelma * kustannusarvio * rahoitussuunnitelma (vahvistetut rahoitussitoumukset) * ehdotus johtoryhmän kokoonpanoksi * mahdollinen yhteistyösopimus 2.4 Projektikirjanpito Rahoituksen saajan on ilmoitettava Tekesille tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoituslomakkeessa kustannustilityksestä vastaava henkilö ja taloustoimiston yhteyshenkilö sekä rahoituksen saajan pankkitilin numero. Projektin kustannusten seuraamiseksi projektikirjanpito tulee järjestää niin, että sen alatileistä selkeästi ilmenee, mihin päätöksessä vahvistettuun kustannusarvion kustannuslajeihin kustannukset liittyvät. Mikäli erillistä projektikirjanpitoa ei voida järjestää suoraan projektin kustannuslajien mukaisesti, on kussakin tilitysvaiheessa kyettävä selkeästi osoittamaan, mihin kustannuslajiin kirjanpidon eri viennit on sisällytetty ja mitä kustannusten laskentaperusteita on käytetty. 3. Tutkimusrahoituksen periaatteet ja maksaminen Rahoitus maksetaan jälkikäteen projektin edistymisen mukaan. Rahoituksen maksamisen edellytyksenä on hyväksyttävä väli/jakso/loppuraportti, kustannustilitys ja lasku. Valtion talousarvion kohdentamista koskevat määräykset aiheuttavat tavanomaista tiukemman raportointivelvoitteen valtion budjettitalouden piirissä toimiville virastoille ja laitoksille, joiden tulee tilittää päättyvälle varainhoitovuodelle kuuluvat menot seuraavan vuoden alussa siten kuin rahoituspäätöksessä tai Tekesin erikseen lähettämässä tilitysohjeessa ilmoitetaan. Valtion budjettitalouden piirissä toimivien virastojen ja laitosten tulee kirjata projektin välittömiin menoihin liittyvät Tekesin rahoitusosuutta vastaavat arvonlisävero-osuudet KTM.n hallinnonalan arvonlisäveromomentille Omakustannusarvon mukaiset kustannukset Omakustannusarvon mukaisesti rahoitetun projektin laskennallisten kustannusten (henkilösivukustannukset ja yleiskustannukset) määrä on arvioitu rahoituspäätöksen liitteenä

3 olevassa kustannusarviossa, mutta tilitysvaiheessa kustannukset tulee pyydettäessä kyetä osoittamaan määrältään oikeiksi ja todentamaan projektille kuuluviksi. 3.2 Marginaalikustannukset Mikäli rahoituksen saajalla ei ole kustannusten seurantajärjestelmää, jonka avulla projektin omakustannusarvo pystytään selvittämään, rahoitus myönnetään projektin marginaalikustannusten mukaan. Marginaalikustannuksilla tarkoitetaan projektista aiheutuvia välittömiä lisäkustannuksia. Marginaalikustannusarvon mukaisesti rahoitetun projektin laskennallisten kustannusten (henkilösivukustannukset ja yleiskustannukset) osuutena hakemusvaiheessa ja tilitysvaiheessa käytetään pääsääntöisesti kustannuskerrointa 88 % välittömistä palkoista. Rahoituksen saajan ei tarvitse eritellä kustannuskertoimella katettuja kustannuseriä kustannusarviossa eikä tilityksessä. 4. Projektin hyväksyttävät kustannukset Tekes voi hyväksyä projektin kustannuksiksi palkka- ja henkilösivukustannukset, yleiskustannukset ja muut projektin toteuttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Tekesillä on oikeus olla hyväksymättä tilityksessä esitettyjä kustannuksia, jos kustannusten liittyminen projektiin ei ole selkeästi osoitettavissa. Projektin aine-, tarvike- ja laiteostoihin sekä ostettuihin palveluihin on sovellettava lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) sekä asetusta valtion hankinnoista (1416/1993). Hankinnoista tulee toimittaa pyydettäessä laskuerittely ja laskutusperusteet (esim. sopimus) sekä selvitys valintaperusteista (kilpailutus tai muu peruste). 4.1 Palkat Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittäviltä edellytetään projektikohtaista tehollisen työajan seurantaa. Palkkakustannuksia ovat projektissa työskentelevän henkilöstön tehollisen työajan perusteella maksetut, ennakonpidätyksenalaiset rahapalkat. Teholliseen työaikaan ei lasketa vuosiloma- ja sairaus-, äitiys- ja isyysloma-aikaa eikä koulutusaikaa. Ellei rahoituksen saajalla ole järjestelmää, jonka avulla tehollinen työaika voidaan kohdistaa projektille, rahapalkoiksi hyväksytään projektiin palkatulle henkilöstölle maksetut, ennakonpidätyksenalaiset palkat (marginaalikustannusperiaate). Mahdolliset palkkiot ks. muut kustannukset. 4.2 Henkilösivukustannukset Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittävillä organisaatioilla henkilösivukustannuksiin kuuluvat lomarahat, vuosilomakorvaukset, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut (VEL, TEL, LEL), työterveyspalvelut ja vakuutusmaksut. Henkilösivukustannukset hyväksytään rahoituksen saajan esittämän laskelman perusteella. Marginaalikustannuksia seuraavat organisaatiot eivät pääsääntöisesti tilitä henkilösivukustannuksia erillisenä kustannuslajina, vaan käsittelevät ne kustannustilityksessä yhdessä laskennallisten yleiskustannusten kanssa. Projektin henkilösivu- ja yleiskustannusten yhteismääräksi hyväksytään enintään 88 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. 4.3 Yleiskustannukset

4 Yleiskustannuksiksi katsotaan vain projektista aiheutunut ja rahoituksen saajan kirjanpidosta projektille osoitettavissa oleva, perusteltu osuus hallintokustannuksista (esim. puhelin-, posti-, sihteeri-, yms. toimisto- ja tekniset palvelut) sekä osuus toimitilakustannuksista (vuokra, energia, yms. kustannukset), silloin, kun niitä ei tilitetä projektin välittöminä kustannuksina. Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittävillä organisaatioilla yleiskustannukset hyväksytään rahoituksen saajan esittämän laskelman perusteella. Marginaalikustannuksia seuraavat organisaatiot eivät pääsääntöisesti tilitä yleiskustannuksia erillisenä kustannuslajina, vaan käsittelevät ne kustannustilityksessä yhdessä henkilösivukustannusten kanssa. Projektin henkilösivu- ja yleiskustannusten yhteismääräksi hyväksytään enintään 88 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. 4.4 Matkakustannukset Projektiin liittyvät matkakustannukset hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisina. 4.5 Aine- ja tarvikekustannukset Aine- ja tarvikekustannukset hyväksytään ulkopuolelta ostettuina laskun mukaisesti ottaen huomioon mitä on edellä sanottu hankintojen kilpailuttamisesta. Rahoituksen saajan sisäisinä hankintoina ostetut omakustannushintaiset aine- ja tarvikehankinnat tilitetään kohdassa muut kustannukset. 4.6 Koneet ja laitteet Projektille hankittavien koneiden ja laitteiden osto- ja vuokrauskustannukset voidaan hyväksyä Tekesin harkinnan mukaan kokonaan tai osittain. Käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokraamisesta aiheutuvina kustannuksina voidaan hyväksyä vuokrakustannukset projektin kestoajalta. Hankintatapaa valittaessa on noudatettava valtioneuvoston päätöstä valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (TM 9509). Tietokoneohjelmistojen ja muiden käyttöoikeuksien hankinta rinnastetaan laitteiden hankintaan. 4.7 Ostetut palvelut Ostetut palvelut eli rahoituksen saajan ulkopuolelta ostettavat suunnittelu- ja tutkimustyöt sekä selvitykset hyväksytään laskutuksen mukaisina. Rahoituksen saajan ostamat sisäiset palvelut tilitetään kohdassa muut kustannukset. 4.8 Muut kustannukset Muut kustannukset on aina eriteltävä kustannustilityksessä. Muihin kustannuksiin ei voi sisällyttää kustannuksia, jotka korvataan yleiskustannuksina. Muut kustannukset voivat sisältää mm. * rahoituksen saajan sisäisistä aine- ja tarvikeostoista sekä ostetuista palveluista aiheutuneet kustannukset (ilman katetta) * tiedonhankinnasta ja vastikkeettomasta projektin tulosten julkaisemisesta aiheutuneet kustannukset

5 * aineettomien oikeuksien hankkimiskustannukset yliopistoille (patentit) * palkkiot (ks. alla) * tutkijanvaihdosta aiheutuvat kustannukset (ks. alla) Palkkiot Marginaalikustannusta seuraavien korkeakoulujen vakituisessa virka- tai työsuhteessa olevalle, projektin vastuullisena johtajana toimivalle henkilölle, voidaan erityistapauksissa ja perustelluista syistä hyväksyä projektin muuna kustannuksena maksettava kohtuullinen palkkio, enintään 350 euroa/hlö/kk/projekti lisättynä lakisääteisillä henkilösivukustannuksilla. Palkkio voidaan tilittää vain kohdassa Muut kustannukset. Palkkion tulee käydä ilmi johtoryhmän vahvistamasta kustannusarviosta. Palkkiota hakevan vastuuhenkilön on jo hakemusvaiheessa annettava selvitys kaikista niistä Tekesin rahoittamista projekteista, joista hän saa palkkioita. Tutkijanvaihto Tutkijanvaihdolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoituksen saajan palveluksessa oleva henkilö (jäljempänä tutkija) perheineen muuttaa ulkomaille töihin tai ulkomailta tulee henkilö (tutkija) perheineen rahoituksen saajan palvelukseen. Tutkijanvaihdon pitää olla oleellinen osa projektia. Siitä aiheutuvia kustannuksia hyväksytään rahoitettavan projektin osana enintään kolmen vuoden ajalta. Tekes voi korvata rahoituksen saajalle tutkijanvaihdosta aiheutuneet kustannukset vain siltä osin kun ne noudattavat valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) ja muita rahoituksen saajaa koskevien säädösten mukaisia korvausperusteita. Valtiovarainministeriö on antanut valtion virastoille ja laitoksille määräyksen / suosituksen Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, jossa valtiovarainministeriö on päättänyt ulkomaantyöstä aiheutuneiden kustannusten korvausten ja etuuksien enimmäismääristä (VM 2/2002, ). Määräys koskee lähettävän organisaation vakituisia tai määräaikaiseksi palkattuja tutkijoita näiden siirtyessä ulkomaille. Vastaavasti voidaan ulkomailta Suomeen saapuvan henkilön osalta noudattaa samoja korvausperusteita. Määräyksestä poikkeaminen edellyttää, että lähettävä organisaatio on saanut valtiovarainministeriöstä poikkeamiseen luvan. Kaikkiin tutkijanvaihdon hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan samaa rahoitusprosenttia kuin koko projektissa. 4.9 Kustannukset, joita ei hyväksytä Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole esim. edustuskulut, stipendit, mainos- ja markkinointikustannukset, lahjoitukset ja laskennalliset rahoituskulut. 5. Projektin raportointi Tekesille Tekes seuraa projektin edistymistä ja arvioi saavutettuja tuloksia sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Seurantaa varten rahoituksen saajan on raportoitava projektista Tekesille tutkimusrahoituspäätöksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille oikeat ja riittävät tiedot tutkimusrahoituksen maksamista varten. 5.1 Väliraportointi

6 Rahoituksen saajan tulee antaa väliraportti Tekesille tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun aikataulun mukaisesti. Väliraportointi sisältää Julkisen tutkimuksen raportti -lomakkeen, Kustannustilityslomakkeen ja laskun. Raportoinnin tarkoituksena on seurata projektin toteutumista ja edistymistä suunnitelmien mukaisesti Julkisen tutkimuksen raportti -lomake Väliraportoinnin yhteydessä rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille projektin vastuullisen johtajan allekirjoittama selvitys projektin edistymisestä Julkisen tutkimuksen raportti - lomakkeella Kustannustilitys Väliraportoinnin yhteydessä rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille kustannustilityslomake kaikilta osin täytettynä. Toteutuneet kokonaiskustannukset ilmoitetaan kustannustilityksessä kustannusarvion mukaisesti kustannuslajeittain eriteltynä. Vastuullisen johtajan allekirjoittamassa kustannustilityslomakkeessa tulee ilmoittaa sekä tilityskauden toteutuneet kokonaiskustannukset että kumulatiiviset kokonaiskustannukset koko rahoituspäätöksen ajalta kustannuslajeittain eriteltynä. Rahoituksen toteutuminen tulee esittää rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä Lasku Rahoituksen saaja lähettää raportin ja kustannustilityksen yhteydessä laskun, joka vastaa Tekesin rahoitusosuutta projektin toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 5.2 Loppuraportointi Loppuraportti tulee toimittaa Tekesiin tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun aikataulun mukaisesti. Loppuraportin tarkoituksena on seurata tavoitteiden saavuttamista ja tulosten hyödyntämistä. Raportin allekirjoittaa projektin vastuullinen johtaja. Loppuraportoinnissa rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille julkisen tutkimuksen raportti - lomake, kustannustilityslomake ja lasku samalla tavalla täytettynä ja allekirjoitettuna kuin edellisessä kohdassa on väliraportilta edellytetty ja lomakekohtaisissa ohjeissa määrätään. Ellei projektin johtoryhmä ole Tekesin luvalla perustellusta syystä muuta päättänyt, loppuraportoinnin yhteydessä on Tekesille toimitettava myös erillinen, vapaamuotoinen sisältöraportti, jossa laajasti kuvataan projektin keskeiset tulokset ja johtopäätökset. 5.3 Ryhmähankkeiden, jaksorahoitteisten ja EAKR-osarahoitteisten projektien raportointi Ryhmähankkeiden, jaksorahoitteisten ja EAKR-osarahoitteisten projektien raportointia koskevat yksityiskohtaiset lisäohjeet on määritelty näitä projekteja koskevissa erillisissä erityisehdoissa (yleisten ehtojen kohta 10 Tutkimusrahoituksen erityisehdot). 5.4 Jälkiseurantaraportti Tekes seuraa rahoituksen vaikuttavuutta myös projektien päättymisen jälkeen. Tekes lähettää projektien vastuullisille johtajille jälkiseurantaraporttilomakkeen noin kolme vuotta projektin päättymisestä. Jälkiseurantaraportointi on osa projektin raportointia, johon rahoituksen saaja sitoutuu.

7 6. Projektin projektisuunnitelmasta, kustannusarvioista, rahoitussuunnitelmasta tai aikataulusta poikkeaminen Rahoituksen saajan tulee ilmoittaa Tekesille viipymättä kirjallisesti projektin toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta tutkimusrahoituksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Projektimuutoksiin on saatava Tekesin kirjallinen hyväksyminen. Projektimuutoksia haetaan etukäteen Tekesin www-sivuilta saatavalla lomakkeella. 7. Projektin tulosten julkisuus ja tuloksiin liittyvät oikeudet Projektin tulokset ovat julkisia projektin päättymisen jälkeen, ellei laista muuta johdu tai johtoryhmä ja Tekes yksittäistapauksessa perustellusta syystä toisin päätä. Rahoituksen saajan on huolehdittava, että sen työntekijöiden projektissa aikaansaamien tulosten omistusoikeudet siirtyvät sille lain mukaisesti tai erikseen sovituilla siirtosopimuksilla. Rahoituksen saajan tulee sopia erikseen projektin tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista muiden osapuolten kanssa. Rahoituksen saajan tulee huolehtia, että sopimukset eivät ole ristiriidassa valtion maksuperustelain 150/1992 eikä EY:n perustamissopimuksen artiklojen eivätkä kansallisten tai EY:n kilpailulainsäädännön kanssa, jotka pääsääntöisesti edellyttävät, että (1) tutkimushankkeesta seuraavien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeuksien saaminen edellyttää valtion budjettitalouden ulkopuolisilta organisaatioilta markkinahintaisen korvauksen maksamista ja (2) ne hankkeen tulokset, joihin ei liity immateriaalioikeuksia, saatetaan laajaan jakeluun asiasta kiinnostuneille kolmansille osapuolille. Immateriaalioikeuksista maksettavaa hintaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon yritysten panostukset projektin tulosten aikaansaamisessa. Korvausta määritettäessä on noudatettava kansallista ja EY:n kilpailulainsäädäntöä. Tavoitteena on tulosten tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen kotimaisessa teollisuudessa. Tulosten käyttöoikeuksia on tarjottava ensisijaisesti Suomessa toimiville yrityksille. Etuostooikeus tuloksiin (markkinahinnalla) on tarjottava yrityksille, jotka ovat rahoittaneet projektia tai osallistuneet projektin johtoryhmätyöskentelyyn. 8. Projektin valvonta Tekesillä tai sen määräämällä henkilöllä on oikeus tarkastaa projektin suorittajan tiloissa projektin toteuttamista, tilinpitoa ja rahoituspäätöksen ehtojen noudattamista. Rahoituksen saaja on velvollinen antamaan tarkastuksen suorittajan käytettäväksi kaikki tarpeelliset tiedot ja avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. Rahoituksen saajan tulee pyydettäessä antaa Tekesille kaikki projektia ja sen hyödyntämistä koskevat tiedot. 9. Rahoituksen keskeyttäminen ja rahoituspäätöksen purkaminen Tekesillä on oikeus keskeyttää projektin rahoittaminen, mikäli projektin tavoitteessa, edistymisessä, olosuhteissa tai rahoituksen saajan henkilöstössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei projektin rahoittamista voida enää pitää tarkoituksenmukaisena.

8 Keskeyttäessään projektin rahoittamisen edellä olevalla perusteella, Tekes maksaa tutkimusrahoituspäätöksen mukaiset projektin toteutuneet kustannukset keskeyttämishetkeen saakka. Tekesillä on oikeus välittömästi purkaa tutkimusrahoituspäätös, jos rahoituksen saaja rikkoo olennaisesti tutkimusrahoituspäätöksen ehtoja (esim. ei toimita pyydettyjä raportteja) tai jos rahoituksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa rahoituksen myöntämiseen tai sen ehtojen asettamiseen. Kun Tekes purkaa tutkimusrahoituspäätöksen, rahoituksen saaja on velvollinen Tekesin vaatimuksesta palauttamaan ko. rahoituspäätöksen perusteella saamansa rahoituksen kokonaan tai osittain. 10. Tutkimusrahoituksen erityisehdot Jos tutkimusrahoituspäätökseen Muut ehdot -kohdassa on mainittu, että projekti toteutetaan ryhmähankkeena, jaksorahoitteisena tai EAKR-osarahoitteisena projektina, sovelletaan kyseistä rahoitusta koskevia rahoituspäätöksen liitteenä olevia ehtoja sekä näiden yleisten ehtojen kohtia 1-9. Jos rahoituspäätöksen Muut ehdot -kohdassa mainitut rahoitusta koskevat ehdot ovat ristiriidassa Tekesin tutkimusrahoituksen yleisten ehtojen kohtien 1-9 kanssa, sovelletaan alla mainittuja ehtoja Ryhmähankkeita koskevat erityisehdot ja ohje koordinaattorille (tutkimusrahoituspäätöksen liite 1.1 ) 10.2 Jaksorahoitteisia projekteja koskevat erityisehdot (tutkimusrahoituspäätöksen liite 1.2) 10.3 Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osittain rahoitettavia valtion virastojen ja laitosten tutkimusprojekteja koskevat erityisehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 19.3.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 Päätös 31.8.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2015 31.8.2016 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/27 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT

RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT Nämä rahoitusehdot ovat osa tuen myöntämispäätöstä. Jos näitä ehtoja ei noudateta, maksatukset voidaan keskeyttää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tuki on myönnetty ajallisesti

Lisätiedot

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/23 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY Viestintävirasto Muistio 1 (6) TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY 1 TARKOITUS JA SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaisissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN

T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN Tavoitteemme Toivomme teidän voivan sanoa maksatuksestamme: Tekesin maksatusprosessi on sujuva, selkeä, ennakoitavissa oleva ja oikeudenmukainen 1 Päivän aiheet

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot