Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa."

Transkriptio

1 Tutkimusrahoituksen yleiset ehdot valtion virastoille ja laitoksille 1. Soveltamisala Yleiset ehdot koskevat valtion talousarvion momentilta (Teknologinen tutkimustoiminta) myönnettävää rahoitusta. Rahoituksen käyttötarkoitus on määritelty momentin perusteluissa. Rahoituksen käytössä on noudatettava valtion taloutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa. Tutkimusrahoituspäätöksen saaneen valtion viraston tai laitoksen (jäljempänä rahoituksen saajan) on noudatettava näitä ehtoja ensisijaisina, vaikka projektista olisi sovittu tarkemmin rahoituksen saajan ja projektin muiden rahoittaja- tai toteuttajaosapuolten (jäljempänä osapuolten) kesken. 2. Projektin toteuttaminen ja projektikirjanpito Rahoituksen saajan on toteutettava projekti tutkimusrahoituspäätöksen mukaisesti. 2.1 Johtoryhmän kokoonpano, tehtävät, päätöksenteko Projektin toteuttamista ohjaa ja valvoo johtoryhmä. Johtoryhmä seuraa projektin edistymistä, tukee asiantuntemuksellaan projektin tavoitteiden toteutumista ja edesauttaa syntyneen osaamisen siirtämistä sitä hyödyntäville tahoille. Tekes hyväksyy johtoryhmän kokoonpanon ottaen huomioon projektin laajuuden ja eri rahoittajien rahoitusosuudet. Johtoryhmä sopii kokouskäytäntönsä ja päätöksentekomenettelyn ensimmäisessä kokouksessaan. Johtoryhmän ensimmäisen kokouksen päätöksille ja merkittäville projektimuutoksille on saatava kaikkien rahoittajien hyväksyntä. Projektin aikana johtoryhmä vahvistaa vastuullisen johtajan tekemät projektimuutosesitykset Tekesille. 2.2 Vastuullisen johtajan asema ja tehtävät Vastuullisella johtajalla tulee olla valtuutus toimia rahoituksen saajaa sitovalla tavalla projektia koskevissa asioissa. Vastuullisen johtajan tehtävänä on valvoa Tekesin tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun projektin toteuttamista. Hän huolehtii, että projektia johdetaan asianmukaisesti ja että projektin eri osapuolia, rahoittajia ja johtoryhmän jäseniä (Tekesin teknologiaohjelman ohjelmapäällikköä) tiedotetaan tutkimusrahoituspäätöksestä ehtoineen ja projektin etenemisestä sovitulla tavalla. Vastuullinen johtaja vastaa, että projektin raportointi on järjestetty Tekesin edellyttämällä tavalla ja että projektien kustannustilityksen laatimisessa noudatetaan rahoituksen saajaa koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää hallintotapaa ja taloudenhoitoa.

2 Hyväksyntä projektimuutoksille haetaan Tekesin www-sivuilta saatavalla lomakkeella. Tekesiltä saatu lupa projektimuutokselle tai muulle Tekesin hyväksyntää vaatineelle tapahtumalle on todettava johtoryhmän kokouksessa ja dokumentoitava johtoryhmän kokouksen pöytäkirjaan. 2.3 Tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoitus Projektin vastuullisen johtajan on toimitettava Tekesille kolmen (3) kuukauden kuluessa tutkimusrahoituspäätöskirjeen päiväyksestä ilmoitus rahoituspäätöksen vastaanottamisesta ja sen ehtojen hyväksymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä johtoryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjasta liitteineen on käytävä ilmi johtoryhmän vahvistama * projektisuunnitelma * kustannusarvio * rahoitussuunnitelma (vahvistetut rahoitussitoumukset) * ehdotus johtoryhmän kokoonpanoksi * mahdollinen yhteistyösopimus 2.4 Projektikirjanpito Rahoituksen saajan on ilmoitettava Tekesille tutkimusrahoituspäätöksen vastaanotto- ja hyväksymisilmoituslomakkeessa kustannustilityksestä vastaava henkilö ja taloustoimiston yhteyshenkilö sekä rahoituksen saajan pankkitilin numero. Projektin kustannusten seuraamiseksi projektikirjanpito tulee järjestää niin, että sen alatileistä selkeästi ilmenee, mihin päätöksessä vahvistettuun kustannusarvion kustannuslajeihin kustannukset liittyvät. Mikäli erillistä projektikirjanpitoa ei voida järjestää suoraan projektin kustannuslajien mukaisesti, on kussakin tilitysvaiheessa kyettävä selkeästi osoittamaan, mihin kustannuslajiin kirjanpidon eri viennit on sisällytetty ja mitä kustannusten laskentaperusteita on käytetty. 3. Tutkimusrahoituksen periaatteet ja maksaminen Rahoitus maksetaan jälkikäteen projektin edistymisen mukaan. Rahoituksen maksamisen edellytyksenä on hyväksyttävä väli/jakso/loppuraportti, kustannustilitys ja lasku. Valtion talousarvion kohdentamista koskevat määräykset aiheuttavat tavanomaista tiukemman raportointivelvoitteen valtion budjettitalouden piirissä toimiville virastoille ja laitoksille, joiden tulee tilittää päättyvälle varainhoitovuodelle kuuluvat menot seuraavan vuoden alussa siten kuin rahoituspäätöksessä tai Tekesin erikseen lähettämässä tilitysohjeessa ilmoitetaan. Valtion budjettitalouden piirissä toimivien virastojen ja laitosten tulee kirjata projektin välittömiin menoihin liittyvät Tekesin rahoitusosuutta vastaavat arvonlisävero-osuudet KTM.n hallinnonalan arvonlisäveromomentille Omakustannusarvon mukaiset kustannukset Omakustannusarvon mukaisesti rahoitetun projektin laskennallisten kustannusten (henkilösivukustannukset ja yleiskustannukset) määrä on arvioitu rahoituspäätöksen liitteenä

3 olevassa kustannusarviossa, mutta tilitysvaiheessa kustannukset tulee pyydettäessä kyetä osoittamaan määrältään oikeiksi ja todentamaan projektille kuuluviksi. 3.2 Marginaalikustannukset Mikäli rahoituksen saajalla ei ole kustannusten seurantajärjestelmää, jonka avulla projektin omakustannusarvo pystytään selvittämään, rahoitus myönnetään projektin marginaalikustannusten mukaan. Marginaalikustannuksilla tarkoitetaan projektista aiheutuvia välittömiä lisäkustannuksia. Marginaalikustannusarvon mukaisesti rahoitetun projektin laskennallisten kustannusten (henkilösivukustannukset ja yleiskustannukset) osuutena hakemusvaiheessa ja tilitysvaiheessa käytetään pääsääntöisesti kustannuskerrointa 88 % välittömistä palkoista. Rahoituksen saajan ei tarvitse eritellä kustannuskertoimella katettuja kustannuseriä kustannusarviossa eikä tilityksessä. 4. Projektin hyväksyttävät kustannukset Tekes voi hyväksyä projektin kustannuksiksi palkka- ja henkilösivukustannukset, yleiskustannukset ja muut projektin toteuttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Tekesillä on oikeus olla hyväksymättä tilityksessä esitettyjä kustannuksia, jos kustannusten liittyminen projektiin ei ole selkeästi osoitettavissa. Projektin aine-, tarvike- ja laiteostoihin sekä ostettuihin palveluihin on sovellettava lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) sekä asetusta valtion hankinnoista (1416/1993). Hankinnoista tulee toimittaa pyydettäessä laskuerittely ja laskutusperusteet (esim. sopimus) sekä selvitys valintaperusteista (kilpailutus tai muu peruste). 4.1 Palkat Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittäviltä edellytetään projektikohtaista tehollisen työajan seurantaa. Palkkakustannuksia ovat projektissa työskentelevän henkilöstön tehollisen työajan perusteella maksetut, ennakonpidätyksenalaiset rahapalkat. Teholliseen työaikaan ei lasketa vuosiloma- ja sairaus-, äitiys- ja isyysloma-aikaa eikä koulutusaikaa. Ellei rahoituksen saajalla ole järjestelmää, jonka avulla tehollinen työaika voidaan kohdistaa projektille, rahapalkoiksi hyväksytään projektiin palkatulle henkilöstölle maksetut, ennakonpidätyksenalaiset palkat (marginaalikustannusperiaate). Mahdolliset palkkiot ks. muut kustannukset. 4.2 Henkilösivukustannukset Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittävillä organisaatioilla henkilösivukustannuksiin kuuluvat lomarahat, vuosilomakorvaukset, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut (VEL, TEL, LEL), työterveyspalvelut ja vakuutusmaksut. Henkilösivukustannukset hyväksytään rahoituksen saajan esittämän laskelman perusteella. Marginaalikustannuksia seuraavat organisaatiot eivät pääsääntöisesti tilitä henkilösivukustannuksia erillisenä kustannuslajina, vaan käsittelevät ne kustannustilityksessä yhdessä laskennallisten yleiskustannusten kanssa. Projektin henkilösivu- ja yleiskustannusten yhteismääräksi hyväksytään enintään 88 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. 4.3 Yleiskustannukset

4 Yleiskustannuksiksi katsotaan vain projektista aiheutunut ja rahoituksen saajan kirjanpidosta projektille osoitettavissa oleva, perusteltu osuus hallintokustannuksista (esim. puhelin-, posti-, sihteeri-, yms. toimisto- ja tekniset palvelut) sekä osuus toimitilakustannuksista (vuokra, energia, yms. kustannukset), silloin, kun niitä ei tilitetä projektin välittöminä kustannuksina. Omakustannusarvon mukaisesti kustannuksia tilittävillä organisaatioilla yleiskustannukset hyväksytään rahoituksen saajan esittämän laskelman perusteella. Marginaalikustannuksia seuraavat organisaatiot eivät pääsääntöisesti tilitä yleiskustannuksia erillisenä kustannuslajina, vaan käsittelevät ne kustannustilityksessä yhdessä henkilösivukustannusten kanssa. Projektin henkilösivu- ja yleiskustannusten yhteismääräksi hyväksytään enintään 88 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. 4.4 Matkakustannukset Projektiin liittyvät matkakustannukset hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisina. 4.5 Aine- ja tarvikekustannukset Aine- ja tarvikekustannukset hyväksytään ulkopuolelta ostettuina laskun mukaisesti ottaen huomioon mitä on edellä sanottu hankintojen kilpailuttamisesta. Rahoituksen saajan sisäisinä hankintoina ostetut omakustannushintaiset aine- ja tarvikehankinnat tilitetään kohdassa muut kustannukset. 4.6 Koneet ja laitteet Projektille hankittavien koneiden ja laitteiden osto- ja vuokrauskustannukset voidaan hyväksyä Tekesin harkinnan mukaan kokonaan tai osittain. Käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokraamisesta aiheutuvina kustannuksina voidaan hyväksyä vuokrakustannukset projektin kestoajalta. Hankintatapaa valittaessa on noudatettava valtioneuvoston päätöstä valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (TM 9509). Tietokoneohjelmistojen ja muiden käyttöoikeuksien hankinta rinnastetaan laitteiden hankintaan. 4.7 Ostetut palvelut Ostetut palvelut eli rahoituksen saajan ulkopuolelta ostettavat suunnittelu- ja tutkimustyöt sekä selvitykset hyväksytään laskutuksen mukaisina. Rahoituksen saajan ostamat sisäiset palvelut tilitetään kohdassa muut kustannukset. 4.8 Muut kustannukset Muut kustannukset on aina eriteltävä kustannustilityksessä. Muihin kustannuksiin ei voi sisällyttää kustannuksia, jotka korvataan yleiskustannuksina. Muut kustannukset voivat sisältää mm. * rahoituksen saajan sisäisistä aine- ja tarvikeostoista sekä ostetuista palveluista aiheutuneet kustannukset (ilman katetta) * tiedonhankinnasta ja vastikkeettomasta projektin tulosten julkaisemisesta aiheutuneet kustannukset

5 * aineettomien oikeuksien hankkimiskustannukset yliopistoille (patentit) * palkkiot (ks. alla) * tutkijanvaihdosta aiheutuvat kustannukset (ks. alla) Palkkiot Marginaalikustannusta seuraavien korkeakoulujen vakituisessa virka- tai työsuhteessa olevalle, projektin vastuullisena johtajana toimivalle henkilölle, voidaan erityistapauksissa ja perustelluista syistä hyväksyä projektin muuna kustannuksena maksettava kohtuullinen palkkio, enintään 350 euroa/hlö/kk/projekti lisättynä lakisääteisillä henkilösivukustannuksilla. Palkkio voidaan tilittää vain kohdassa Muut kustannukset. Palkkion tulee käydä ilmi johtoryhmän vahvistamasta kustannusarviosta. Palkkiota hakevan vastuuhenkilön on jo hakemusvaiheessa annettava selvitys kaikista niistä Tekesin rahoittamista projekteista, joista hän saa palkkioita. Tutkijanvaihto Tutkijanvaihdolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoituksen saajan palveluksessa oleva henkilö (jäljempänä tutkija) perheineen muuttaa ulkomaille töihin tai ulkomailta tulee henkilö (tutkija) perheineen rahoituksen saajan palvelukseen. Tutkijanvaihdon pitää olla oleellinen osa projektia. Siitä aiheutuvia kustannuksia hyväksytään rahoitettavan projektin osana enintään kolmen vuoden ajalta. Tekes voi korvata rahoituksen saajalle tutkijanvaihdosta aiheutuneet kustannukset vain siltä osin kun ne noudattavat valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) ja muita rahoituksen saajaa koskevien säädösten mukaisia korvausperusteita. Valtiovarainministeriö on antanut valtion virastoille ja laitoksille määräyksen / suosituksen Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, jossa valtiovarainministeriö on päättänyt ulkomaantyöstä aiheutuneiden kustannusten korvausten ja etuuksien enimmäismääristä (VM 2/2002, ). Määräys koskee lähettävän organisaation vakituisia tai määräaikaiseksi palkattuja tutkijoita näiden siirtyessä ulkomaille. Vastaavasti voidaan ulkomailta Suomeen saapuvan henkilön osalta noudattaa samoja korvausperusteita. Määräyksestä poikkeaminen edellyttää, että lähettävä organisaatio on saanut valtiovarainministeriöstä poikkeamiseen luvan. Kaikkiin tutkijanvaihdon hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan samaa rahoitusprosenttia kuin koko projektissa. 4.9 Kustannukset, joita ei hyväksytä Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole esim. edustuskulut, stipendit, mainos- ja markkinointikustannukset, lahjoitukset ja laskennalliset rahoituskulut. 5. Projektin raportointi Tekesille Tekes seuraa projektin edistymistä ja arvioi saavutettuja tuloksia sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Seurantaa varten rahoituksen saajan on raportoitava projektista Tekesille tutkimusrahoituspäätöksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille oikeat ja riittävät tiedot tutkimusrahoituksen maksamista varten. 5.1 Väliraportointi

6 Rahoituksen saajan tulee antaa väliraportti Tekesille tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun aikataulun mukaisesti. Väliraportointi sisältää Julkisen tutkimuksen raportti -lomakkeen, Kustannustilityslomakkeen ja laskun. Raportoinnin tarkoituksena on seurata projektin toteutumista ja edistymistä suunnitelmien mukaisesti Julkisen tutkimuksen raportti -lomake Väliraportoinnin yhteydessä rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille projektin vastuullisen johtajan allekirjoittama selvitys projektin edistymisestä Julkisen tutkimuksen raportti - lomakkeella Kustannustilitys Väliraportoinnin yhteydessä rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille kustannustilityslomake kaikilta osin täytettynä. Toteutuneet kokonaiskustannukset ilmoitetaan kustannustilityksessä kustannusarvion mukaisesti kustannuslajeittain eriteltynä. Vastuullisen johtajan allekirjoittamassa kustannustilityslomakkeessa tulee ilmoittaa sekä tilityskauden toteutuneet kokonaiskustannukset että kumulatiiviset kokonaiskustannukset koko rahoituspäätöksen ajalta kustannuslajeittain eriteltynä. Rahoituksen toteutuminen tulee esittää rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä Lasku Rahoituksen saaja lähettää raportin ja kustannustilityksen yhteydessä laskun, joka vastaa Tekesin rahoitusosuutta projektin toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 5.2 Loppuraportointi Loppuraportti tulee toimittaa Tekesiin tutkimusrahoituspäätöksessä mainitun aikataulun mukaisesti. Loppuraportin tarkoituksena on seurata tavoitteiden saavuttamista ja tulosten hyödyntämistä. Raportin allekirjoittaa projektin vastuullinen johtaja. Loppuraportoinnissa rahoituksen saajan tulee toimittaa Tekesille julkisen tutkimuksen raportti - lomake, kustannustilityslomake ja lasku samalla tavalla täytettynä ja allekirjoitettuna kuin edellisessä kohdassa on väliraportilta edellytetty ja lomakekohtaisissa ohjeissa määrätään. Ellei projektin johtoryhmä ole Tekesin luvalla perustellusta syystä muuta päättänyt, loppuraportoinnin yhteydessä on Tekesille toimitettava myös erillinen, vapaamuotoinen sisältöraportti, jossa laajasti kuvataan projektin keskeiset tulokset ja johtopäätökset. 5.3 Ryhmähankkeiden, jaksorahoitteisten ja EAKR-osarahoitteisten projektien raportointi Ryhmähankkeiden, jaksorahoitteisten ja EAKR-osarahoitteisten projektien raportointia koskevat yksityiskohtaiset lisäohjeet on määritelty näitä projekteja koskevissa erillisissä erityisehdoissa (yleisten ehtojen kohta 10 Tutkimusrahoituksen erityisehdot). 5.4 Jälkiseurantaraportti Tekes seuraa rahoituksen vaikuttavuutta myös projektien päättymisen jälkeen. Tekes lähettää projektien vastuullisille johtajille jälkiseurantaraporttilomakkeen noin kolme vuotta projektin päättymisestä. Jälkiseurantaraportointi on osa projektin raportointia, johon rahoituksen saaja sitoutuu.

7 6. Projektin projektisuunnitelmasta, kustannusarvioista, rahoitussuunnitelmasta tai aikataulusta poikkeaminen Rahoituksen saajan tulee ilmoittaa Tekesille viipymättä kirjallisesti projektin toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta tutkimusrahoituksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Projektimuutoksiin on saatava Tekesin kirjallinen hyväksyminen. Projektimuutoksia haetaan etukäteen Tekesin www-sivuilta saatavalla lomakkeella. 7. Projektin tulosten julkisuus ja tuloksiin liittyvät oikeudet Projektin tulokset ovat julkisia projektin päättymisen jälkeen, ellei laista muuta johdu tai johtoryhmä ja Tekes yksittäistapauksessa perustellusta syystä toisin päätä. Rahoituksen saajan on huolehdittava, että sen työntekijöiden projektissa aikaansaamien tulosten omistusoikeudet siirtyvät sille lain mukaisesti tai erikseen sovituilla siirtosopimuksilla. Rahoituksen saajan tulee sopia erikseen projektin tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista muiden osapuolten kanssa. Rahoituksen saajan tulee huolehtia, että sopimukset eivät ole ristiriidassa valtion maksuperustelain 150/1992 eikä EY:n perustamissopimuksen artiklojen eivätkä kansallisten tai EY:n kilpailulainsäädännön kanssa, jotka pääsääntöisesti edellyttävät, että (1) tutkimushankkeesta seuraavien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeuksien saaminen edellyttää valtion budjettitalouden ulkopuolisilta organisaatioilta markkinahintaisen korvauksen maksamista ja (2) ne hankkeen tulokset, joihin ei liity immateriaalioikeuksia, saatetaan laajaan jakeluun asiasta kiinnostuneille kolmansille osapuolille. Immateriaalioikeuksista maksettavaa hintaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon yritysten panostukset projektin tulosten aikaansaamisessa. Korvausta määritettäessä on noudatettava kansallista ja EY:n kilpailulainsäädäntöä. Tavoitteena on tulosten tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen kotimaisessa teollisuudessa. Tulosten käyttöoikeuksia on tarjottava ensisijaisesti Suomessa toimiville yrityksille. Etuostooikeus tuloksiin (markkinahinnalla) on tarjottava yrityksille, jotka ovat rahoittaneet projektia tai osallistuneet projektin johtoryhmätyöskentelyyn. 8. Projektin valvonta Tekesillä tai sen määräämällä henkilöllä on oikeus tarkastaa projektin suorittajan tiloissa projektin toteuttamista, tilinpitoa ja rahoituspäätöksen ehtojen noudattamista. Rahoituksen saaja on velvollinen antamaan tarkastuksen suorittajan käytettäväksi kaikki tarpeelliset tiedot ja avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. Rahoituksen saajan tulee pyydettäessä antaa Tekesille kaikki projektia ja sen hyödyntämistä koskevat tiedot. 9. Rahoituksen keskeyttäminen ja rahoituspäätöksen purkaminen Tekesillä on oikeus keskeyttää projektin rahoittaminen, mikäli projektin tavoitteessa, edistymisessä, olosuhteissa tai rahoituksen saajan henkilöstössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei projektin rahoittamista voida enää pitää tarkoituksenmukaisena.

8 Keskeyttäessään projektin rahoittamisen edellä olevalla perusteella, Tekes maksaa tutkimusrahoituspäätöksen mukaiset projektin toteutuneet kustannukset keskeyttämishetkeen saakka. Tekesillä on oikeus välittömästi purkaa tutkimusrahoituspäätös, jos rahoituksen saaja rikkoo olennaisesti tutkimusrahoituspäätöksen ehtoja (esim. ei toimita pyydettyjä raportteja) tai jos rahoituksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa rahoituksen myöntämiseen tai sen ehtojen asettamiseen. Kun Tekes purkaa tutkimusrahoituspäätöksen, rahoituksen saaja on velvollinen Tekesin vaatimuksesta palauttamaan ko. rahoituspäätöksen perusteella saamansa rahoituksen kokonaan tai osittain. 10. Tutkimusrahoituksen erityisehdot Jos tutkimusrahoituspäätökseen Muut ehdot -kohdassa on mainittu, että projekti toteutetaan ryhmähankkeena, jaksorahoitteisena tai EAKR-osarahoitteisena projektina, sovelletaan kyseistä rahoitusta koskevia rahoituspäätöksen liitteenä olevia ehtoja sekä näiden yleisten ehtojen kohtia 1-9. Jos rahoituspäätöksen Muut ehdot -kohdassa mainitut rahoitusta koskevat ehdot ovat ristiriidassa Tekesin tutkimusrahoituksen yleisten ehtojen kohtien 1-9 kanssa, sovelletaan alla mainittuja ehtoja Ryhmähankkeita koskevat erityisehdot ja ohje koordinaattorille (tutkimusrahoituspäätöksen liite 1.1 ) 10.2 Jaksorahoitteisia projekteja koskevat erityisehdot (tutkimusrahoituspäätöksen liite 1.2) 10.3 Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osittain rahoitettavia valtion virastojen ja laitosten tutkimusprojekteja koskevat erityisehdot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisten toimijoiden kehittämisprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/27 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon

Lisätiedot

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus 5.5.2017 DM 1817790 v.3 Copyright Tekes

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus

Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Mitä kustannuksia hyväksytään julkisten toimijoiden kehittämisprojekteissa? Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus DM 1817790 v.2 10.4.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava

Lisätiedot

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen tehdyt rahoituspäätökset)

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen tehdyt rahoituspäätökset) Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta (ennen 1.6.2017 tehdyt rahoituspäätökset) Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817091 v.3 Copyright Tekes Projektin vastuullinen

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus

Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus Mitä kustannuksia hyväksytään Tempo-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus DM 1817091 v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa Projektin kustannusten

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2011 1 (7) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitus 18.5.2017 DM 1817790 v.4 Copyright

Lisätiedot

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia de minimis -projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 2-2015 1/23 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Tempo-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817091 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös ja

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta AV-tuotantokannustin Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin 5.5.2017 DM 1813579 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817791 v.3 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä

Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut Anne-Maj Virvelä Tekes kustannusten tilittäminen: Henkilöstö- ja yleiskulut 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä?

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Mikä on intressiyritys? Tekesin määritelmä intressiyrityksestä: Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.10.2013 1 (7) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset... 2 3.1 Periaatteet...

Lisätiedot

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin Mitä kustannuksia hyväksytään AV-tuotantokannustimessa? Rahoitusehdot: Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin DM 1813579 v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020

EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020 EAKR-projektin hallinnointi ja raportointi rakennerahastokaudella 2014-2020 Sari Kakkola, Auli Uuttu Helsinki 9.11.2015 Rovaniemi 10.11.2015 Seinäjoki 24.11.2015 Joensuu 8.12.2015 Projektin hallinnosta

Lisätiedot

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 Copyright Tekes Rahoituspäätös Ilmoitus rahoituspäätöksestä Projektisuunnitelma Projektin kustannusarvio Yleiset ehdot ja mahdolliset erityisehdot Rahoituspäätöksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.6.2013 1 (9) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta OHJE 1/7 19.1.2011 Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011 Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi Säädösperusta Johtovalta Kumoaa MATINEn ohjeet 309/Hm/09 18.12.2009 310/Hm/09 18.12.2009

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2011 1 (9) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Johtoryhmän kokoonpano, tehtävät, päätöksenteko... 2 2.2 Vastuullisen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset JOS ASIAT EIVÄT OLE KUNNOSSA PROJEKTIN ALKAESSA, RAPORTOINTIVAIHEESSA VOI OLLA JO LIIAN MYÖHÄISTÄ! DM1383461 03-2013 Roolit: tutkimusorganisaatio, henkilö,

Lisätiedot

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4.

Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. Tutkimusrahoituspäätösten yleiset ehdot ja ohjeet Tilanne Tutkimusrahoituspäätösten perusteet 2010-2011 mukaan, asiakirja hyväksytty 6.4. 2010 Jaana Aalto Tutkijapalvelut/Ohjeistus-tiimi 14.4.2011 11.4.2011

Lisätiedot

Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut Anne-Maj Virvelä

Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut Anne-Maj Virvelä Tekes kustannusten tilittäminen: Matkat, laitteet ja ostopalvelut 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015. Copyright Tekes

NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015. Copyright Tekes NIY-projektin raportointi ja tilittäminen 2015 Copyright Tekes Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus 1. jakso Avustus 250 000 Nopea kasvu ja osoitus kilpailukyvystä kv-markkinoilla Panostus kansainväliseen

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1 (17) SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 3 2 Tutkimusohjelman toteuttaminen... 3 2.1 Johtoryhmän

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot

SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1 (16) SHOK-tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 3 2 Tutkimusohjelman kestoaika... 3 3 Tutkimusohjelman

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2015 1 (9) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.7.2014 1 (9) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.7.2014 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset... 2 3.1 Periaatteet...

Lisätiedot

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISTÄ JA SAARISTO- MEREN TILAN PARANTAMISTA KOSKEVAT HANKKEET Ohjeita rahoituksen hakijoille 16.02.2015 Sisällysluettelo 1 Yleiset kelpoisuusehdot... 3 2 Rahoituksen hakeminen...

Lisätiedot

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti:

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti: 1.1.2013 1 (10) RAKENNERAHASTORAHOITUKSEN YLEISET EHDOT Julkisen tutkimuksen rahoitus 1. Soveltamisala ja rahoituksen edellytykset Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sellaisiin julkisen tutkimuksen projekteihin,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2012 1 (10) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät... 2 2.2 Vastuullisen johtajan

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan Mitä kustannuksia hyväksytään yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksessa? Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus DM 1812160 v.3 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku jaksohakemus ohjelman

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot

Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot 1.1.2016 1 (13) Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Tutkimusinfrastruktuuri-investointeja sisältävät hankkeet... 2 3 Projektin toteuttaminen, julkisuus ja tiedotus...

Lisätiedot

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen yleiset ehdot

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1 (6) Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen yleiset ehdot 1 Rahoituksen tarkoitus ja edellytykset 2 Soveltamisala Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot

Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot 1.1.2013 1 (8) Yritysten de minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Hankkeen kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki

Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki Mitä kustannuksia hyväksytään Energiatuki-rahoituksessa? Rahoitusehdot: Energiatuki DM 1817111v.1 27.3.2017 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa Projektin kustannusten ja

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti:

Ehdoissa on otettu huomioon EAKR-rahoitusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset sekä kansalliset säädökset, joita ovat erityisesti: 1.1.2011 1 (10) RAKENNERAHASTORAHOITUKSEN YLEISET EHDOT Julkisen tutkimuksen rahoitus 1. Soveltamisala ja rahoituksen edellytykset Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sellaisiin julkisen tutkimuksen projekteihin,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2016 1 (12) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitusehdot

Julkisen tutkimuksen rahoitusehdot 1.1.2018 1 (11) ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät... 2 2.2 Vastuullisen johtajan asema ja

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Energiatuki-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Energiatuki 5.5.2017 DM 1817111 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös ja rahoitus- ja

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 23.11.2017 DM 1812160 v.6 Copyright Tekes

Lisätiedot

T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN

T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN T&K-PROJEKTIN RAPORTOINTI JA TILITTÄMINEN Tavoitteemme Toivomme teidän voivan sanoa maksatuksestamme: Tekesin maksatusprosessi on sujuva, selkeä, ennakoitavissa oleva ja oikeudenmukainen 1 Päivän aiheet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 5.5.2017 DM 1812160 v.4 Copyright Tekes

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot

Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot 1.1.2017 1 (10) Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY

TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY Viestintävirasto Muistio 1 (6) TUKIPÄÄTÖKSEN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN JA TUOTTOJEN KÄSITTELY 1 TARKOITUS JA SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaisissa

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot