MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN"

Transkriptio

1 MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN Hyväksytty strategisessa johtoryhmässä

2 2 1. YLEISTÄ Lapin ammattikorkeakoulu noudattaa matkustamisen osalta Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen määräyksiä. Matkakustannusten korvausperusteet käy ilmi PTYTES:n liitteestä 2 (http://www.ptyry.fi/jasenille/jasenkirjeet/yleiset/2012/ Tiedostot%20jsenkirje%20912/PTYTES Liite pdf ). Työehtosopimuksen mukaisesti matka-aikaa ei lasketa työaikaan. Lapin AMKn henkilökunnalla on vakuutusyhtiö If:n matkavakuutus, joka on voimassa työmatkan aikana kaikkialla maailmassa. Ulkomaan ja kotimaan päiväraha- ja majoituskorvaukset sekä muut matkakustannukset päivitetään epopulus matkanhallinto-ohjelmaan vuosittain Verohallinnon päätösten perusteella. Lapin ammattikorkeakoulun maksamat matkustamiseen liittyvät korvaukset ilmoitetaan verottajalle vuosi-ilmoituksella. Matkatoimistopalvelut tuottaa HRG. 2. MATKUSTAMINEN 2.1 Esimiehen määräykseen perustuva työmatka (matkasuunnitelma) Matkakustannusten korvauksiin oikeuttavia työmatkoja ovat Lapin AMKn nimissä tehtävät matkat, jotka eivät kuulu tavanomaisiin työtehtäviin ja jotka perustuvat työnantajan määräykseen. Kotimaan matkat hyväksyy lähiesimies ja ulkomaan matkat yksikön johtaja Matkasuunnitelma Työmatka edellytyksenä Populus-matkanhallintajärjestelmään 1-2 viikkoa ennen matkaa tehty matkasuunnitelma. Matkustaja huolehtii, että matkasuunnitelmassa on kustannuspaikka, johon matkan kulut kohdistetaan. Liitteeksi skannataan myös matka- tai seminaariohjelma, kutsu tai muu dokumentti, joka antaa hyväksyjälle riittävän informaation matkan perusteesta. Matkasuunnitelmaan on merkittävä kaikki tiedossa olevat matkasta aiheutuvat kustannukset. Kaikkien kulujen ennakointi on tärkeää, koska matkan jälkeen tehtävän matkalaskun tulee perustua matkasuunnitelmassa hyväksyttyihin matkakuluihin. Matkasuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon myös mahdollinen matkalle haettava matkaennakko, joka tehdään samalla kerralla varsinaisen matkasuunnitelman kanssa kts. 3.2 Matkaennakko. Mikäli matkakustannukset maksetaan muulta kuin omalta / esimiehen vastaamalta kustannuspaikalta, matkasuunnitelmaan tarvitaan matkustajan lähiesimiehen puolto. Suunnitelman hyväksyy tulosyksikön johtaja tai hänen valtuuttamansa esimies, jonka kustannuspaikalle matkakustannukset kohdennetaan. Hankkeisiin liittyvien matkasuunnitelmien on aina käytävä lähiesimiehen lisäksi hanketaloussihteerin sekä projektipäällikön tarkastettavana/hyväksyttävänä, ennen yksikön johtajan hyväksyntää.

3 Matkajärjestelyt tehdään matkasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. 3 Koulutukset, joista ei synny Lapin AMKi lle kuluja tehdään koulutusilmoittautuminen esimiehelle WEBtallennuksen kautta. Kaikkien koulutusmatkojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta kaikki matkapäivät ja kouluttautumiset saadaan tilastoitua ja niihin käytetty työaika kirjattua Matkakustannukset Matkakustannukset muodostuvat niistä ylimääräisistä menoista, joita matkustaminen aiheuttaa työntekijälle. Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan, vaikka matka olisi tehty jollakin muulla tavalla esim. omalla autolla. Oman auton käyttökustannukset korvataan vain, jos matka omalla autolla tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Matkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon paitsi matkustamiskustannukset myös päiväraha-, majoittumis- tai hotellikorvaus, työntekijän matkaajan palkka, ja muut matkakustannusten korvaukset, myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu aikasäästö. Oman auton käyttö on perusteltava jo matkasuunnitelmassa. Työnantajan määräykseen perustuvasta työmatkasta maksetaan matkakustannukset PTYTES:n liitteen 2 mukaisesti. Työmatkasta aiheutuvina kuluina korvataan verovapaasti lisäksi viranomaismaksut taksin käyttö matkalle lentokentälle tai lentokentältä, silloin kun se on välttämätöntä tai olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaista (Huom! Hanketyössä taksin käyttö tulee olla perusteltuna matkalaskulla pysäköintimaksu enintään kolmelta (3) vuorokaudelta sekä muut pakolliset edellisiin verrattavat kulut työmatkaa varten haettavat viisumimaksut sekä tarpeelliset lääke- ja rokotusmaksut. HUOM! Aiemmasta käytännöstä poiketen passin hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat lähtien tulkittu elantokustannuksiksi. Jos työnantaja maksaa työntekijän passin hankkimisesta aiheutuneet kulut, niiden määrä on työntekijän palkkaa. Merkitystä ei ole sillä, kuinka usein työntekijä joutuu tekemään työmatkan ulkomaille. Lisätietoja verottajan sivulta: Tyonantajan_kustantama_passi_on_veronala(12092) Mikäli työmatkaan sisältyy sekä ammattiasioita että virkistystä (esim. kehittämispäivät), virkistyksen osuus katsotaan palkaksi, jos virkistyksen osuus on enemmän kuin puolet käytetystä matkan kokonaisajasta Työ- ja lomamatkan yhdistäminen Työmatka alkaa ja päättyy kuten matkasuunnitelmassa on hyväksytty ja matka suoritetaan niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Työmatkaan ei voi yhdistää vuosilomaa tai vapaajaksoa.

4 Puolison tai perheenjäsenen mukaanotto työmatkalle ei kuulu työmatkan luonteeseen Ulkopuolisten kustantamat matkat Muilla kuin Lapin AMKn varoilla rahoitettavan matkan vastaanottaminen ei ole suotavaa. Se on kuitenkin poikkeus tapauksissa mahdollista, jos matka ei vaaranna puolueettomuutta ja riippumattomuutta työtehtävien hoidossa Tavanomaisiin työtehtäviin liittyvä matkustaminen (kululasku) Tavanomaisiin työtehtävien hoitamiseen liittyvillä matkoilla tarkoitetaan Lapin AMKin eri toimipaikkojen (Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien alueet) välillä tapahtuvaa, kulukorvausperusteista liikkumista. Tavanomaisiin työtehtävien hoitamiseen liittyvien matkojen työntekijälle aiheuttamat kulut korvataan pääsääntöisesti julkisen kulkuneuvon halvimman taksan mukaan. Ensisijaisia kulkuneuvoja ovat talon omat autot ja vuokra-autot. Tavanomaisiin työtehtävien hoitamiseen liittyvän matkustamisen kustannukset korvataan työntekijälle syntyneiden lisäkustannusten mukaisena. Kulujen laskuttaminen ei edellytä matkasuunnitelmaa, mutta oman auton käyttö edellyttää esimiehen antamaa kirjallista lupaa. Esimiehen lupa voi olla matka-/tapauskohtainen, määräaikainen tai pysyvä. Lupa oman auton käyttöön täytyy ilmetä myös matkalaskusta. Kulut laskutetaan epopulus matkahallinto-ohjelman kautta matkalaskuna. Mikäli laskutukseen sisältyy esimiehen hyväksymiä oman auton käytöstä aiheutuneita kuluja, matkalasku tehdään epopulus- matkahallinto-ohjelman sähköisen ajopäiväkirjaliitteen kautta. Kodin ja työpaikan väliset matkat eivät ole työnantajan tässä tarkoitettuja kulukorvauksien piiriin kuuluvia matkoja. Mikäli henkilö joutuu tavanomaisissa työtehtävissä lähtemään tai palaamaan toissijaiseen työnsuorittamispaikkaan, korvataan hänelle se osuus, josta syntyy lisäkustannus (kodin ja ensisijaisen työnsuorittamispaikan ja toissijaisen työnsuorittamispaikan välinen ero). Jos matka toissijaisesta toimipisteestä kotiin on lyhyempi kuin varsinaisesta toimipisteestä, ei matkaa korvata vaan se rinnastetaan tavanomaiseen kodin ja työpaikan väliseen matkaan. Saman kaupungin alueella olevat ammattikorkeakoulun toimipisteet muodostavat yhden työnsuorittamispaikan. Jos työntekijä käy työpäivän aikana saman kaupungin sisällä olevissa ammattikorkeakoulun toimipisteissä, hänelle ei voida korvata verovapaasti näiden toimipisteiden välisiä matkoja, koska ne eivät ole matkoja toissijaiselle työntekemispaikalle. Työntekijä saa kuitenkin vähentää koulujen välisten matkojen kustannukset tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina (KHO 1982/3990). 3. MATKAN JÄRJESTELYT 3.1 Matkan varaaminen Matkan varaaminen ja muut matkajärjestelyt voidaan tehdään vasta matkasuunnitelman hyväksymisen jälkeen (Esimiehen määräykseen perustuva työmatka). Lapin AMKin matkat varataan pääasiassa sopimusmatkatoimiston kautta. Jokaiselle yksikölle on nimetty matkustusasioiden yhteyshenkilö, joka vastaa yksikkönsä/yksiköidensä matkavarauksien koordinoinnista ja varausjärjestelmien käyttäjien hallinnasta ja tuesta.

5 5 Matkustusasioiden yhteyshenkilöt alkaen (päivitetty ): Hyvinvointipalveluiden osaamisala: Merja Ylipulli Kaupan ja kulttuurin osaamisala: Katja Mattila Matkailupalveluiden osaamisala: Leena Inkeröinen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala: Miia Pohjola Opetuksen kehittäminen: Sanna Uutela TKI-palvelut: Sonja Kuha Yhteiset hallintopalvelut (tietohallinto ja IT, HR-palvelut, hankinta- ja kiinteistöpalvelut): Paula Nevala Talouspalvelut, suunnittelu ja yleishallinto: Kristiina Hintikka-Kukkola Huom! Saatuasi matkalipun muista tarkistaa, että siinä on oikeat, tilauksen mukaiset päivämäärät ja aikataulut, lentojen numerot ym. 3.2 Matkaennakko Matkustaja voi hakea matkaennakkoa, mikäli matkustaja joutuu maksamaan itse matkaan liittyviä huomattavan suuria maksuja matkalla ollessaan tai ennen matkaa. Hyväksymällä matkasuunnitelman, esimies hyväksyy samalla kertaa myös matkaennakon. Matkaennakkoa haetaan matkaohjelman kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen matkalle lähtöä. Matkaennakko maksetaan hakijan pankkitilille 3-5 päivää ennen matkan alkua. Liikaa maksettu ennakko peritään matkustajalta takaisin palkan yhteydessä. 3.3 Matkan peruuntuminen Mikäli matka peruuntuu tai matkan aikataulu muuttuu, matkustajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä yksikkönsä matkustusasioiden yhteyshenkilölle sekä Henkilöstöpalveluihin sähköpostitse: jotta hyväksytty matkasuunnitelma voidaan perua/poistaa epopulus-matkahallinto-ohjelmasta. Matkustaja puolestaan vastaa yhdessä varauksia tehneen tuen kanssa varaamaansa matkaan liittyvien palveluiden peruuttamisesta. 3.4 Matkavakuutus Lapin AMKn henkilökunnalla on matkavakuutus, joka on voimassa työmatkan aikana kaikkialla maailmassa. Matkavakuutus sisältää matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutukset Yli 3 kk:n mittaisen matkan vakuutusturvasta on neuvoteltava etukäteen Lapin AMKn vakuutusyhteyshenkilön kanssa jotta saadaan vakuutusyhtiön kanta kyseiseen matkaan. 4. MATKAN JÄLKEEN 4.1 Matkalasku Matkalasku tehdään epopulus -matkahallinto-ohjelmalla. Mikäli matka on edellyttänyt matkasuunnitelmaa, kopioidaan matkasuunnitelma matkalaskun pohjaksi. Matkan alkamis- ja loppumisajankohdat tarkistetaan ja matkasta aiheutuneet todelliset kustannukset päivitetään. epopuluksen matkalaskut kiertävät tarkastettavana ja hyväksynnässä asiatarkastajilla, lähiesimiehillä ja hyväksyjillä ennen maksua.

6 Matkalasku tehdään viimeistään 2 kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Määrä-ajan jälkeen tulleita matkalaskuja ei käsitellä ilman perusteltua syytä viivästymiselle. Matkalaskua voi täydentää, mikäli kaikki tarvittavat dokumentit eivät ole käytettävissä edellä mainitun 2 kk:n sisällä. Poikkeuksen matkalaskun jättämisaikaan muodostaa vuodenvaihde sekä hankkkeiden loppumispäivämäärä. Tuolloin matkalaskut tehdään välittömästi matkan päättymisen jälkeen, jotta kulut saadaan kirjattua oikealle tilikaudelle ja hankkeelle. 4.2 Tositteiden toimittaminen Matkaan liittyvät alkuperäiset tositteet, kuitit, ohjelmat ja matkaliput sekä kv-työhon liittyvässä matkustamisessa matkaraportti liitetään epopulus-matkanhallinto-ohjelmassa matkalaskuun. Muiden kuin ruotsin-, saksan- tai englanninkielisten tositteiden mukana on toimitettava suomenkielinen selvitys tositteiden sisällöstä. 4.3 Muuta matkustamisesta Matka-aikaa ei lasketa työajaksi. Poikkeuksen tähän muodostaa seuraavat kolme erityistapausta, joissa matka-aika lasketaan työaikaan: 1) matkaa on samalla pidettävä työsuorituksena, tai 2) kyseessä on työpäivän kuluessa työntekopaikasta toiseen matkustaminen, tai 3) kyseessä on kulkeminen tai kuljetus esimiehen määräämästä lähtöpaikasta työtehtävän suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan. Kolmannen kohdan mukaisesti Lapin ammattikorkeakoulun omia autoja käytettäessä työaikaan laskettava matka-aika alkaa työntekijän aloittaessa matkan talon autolla. Matkalaskuun tulee kirjata kunkin matkan todellinen, tarkka alkamis- ja päättymisaika. Jos työntekijä on käyttänyt matkustamiseen omaa autoa ilman esimiehen antamaa lupaa, kulut voi laskuttaa julkisen kulkuneuvon kulujen mukaan. Laskuttajan on esitettävä matkalaskussaan tarkka arvio kuluista, jotka olisivat aiheutuneet julkisia kulkuneuvoja käytettäessä. Luottokortilla maksetuista kustannuksista on liitettävä maksukuitti matkalaskun liitteeksi. Työntekijän kerryttäessä henkilökohtaisen kanta-asiakkuutensa pistetiliä Lapin AMKin maksamilla matkoilla/hotelliyöpymisillä/polttoainekustannuksilla tms. ja käyttää saatua etua yksityiskäyttöönsä, tulkitsee verohallinto sen verotettavaksi eduksi. Kyse on palvelussuhteessa saadusta edusta ja se on Ennakkoperintälain (EPL) 13 :n mukaista palkkaa. Menettelyohjeen soveltamista Kemi-Tornion alueella on täsmennetty erillisellä intrasta löytyvällä liitteellä. Oman auton käyttömääriä ja käyttölupia tullaan seuraamaan työyksikkötasolla, jotta varmistutaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta. 6

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN MATKUSTAMINEN MATKUSTUSOHJE Matkustusohje liitteineen löytyy Tuubista; Tuubi/Prosessit/Taloushallinto/Täältä saat apua (oikea yläreuna) tai U:asema/TaHa/pub/talous/Matkustaminen SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Helsinki 21.6.2009 Täsmennettyjä ohjeita matkustuskuluista ja Eurocardin käytöstä Ulkopoliittisessa instituutissa noudatetaan valtion virastojen matkustussääntöä sekä valtion

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN JA VALTION MATKAKUSTANNUSTEN ALENTAMISSOPIMUSTEN NOUDATTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Voimassa: 5.5.2000 lukien toistaiseksi

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu M2 MATKALASKUOHJE asiakasvastaava Saara Husu M2 matkalaskuohje SISÄLTÖ 1 Yleistä... 1 2 kirjautuminen järjestelmään... 2 3 Järjestelmän Aloitusnäkymä... 3 4 Pankkitilin lisääminen matkustajan tietoihin...

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Tätä ohjesääntöä sovelletaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallinnossa opiskelijakunnan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 4/2013 kansanedustajan avustajan työehdot 2013 2014

eduskunnan kanslian julkaisu 4/2013 kansanedustajan avustajan työehdot 2013 2014 eduskunnan kanslian julkaisu 4/2013 kansanedustajan avustajan työehdot 2013 2014 Kansanedustajan avustajan työehdot 2013 2014 Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2013 Painopaikka: Eduskunnan monistamo, 2013

Lisätiedot