HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus , LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 30.11.2009, LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus , LIITE 6 SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto Pysyväisohje ZZ/2009 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Riskien hallinta Matkavakuutus Kustannusten hallinta Matkustuspalveluiden hankinta Lentoyhtiöiden alennus- ja hyvitysjärjestelmien hyödyntäminen KÄSITTEET VAPAAPÄIVIEN TAI LOMAN LIITTYMINEN VIRKAMATKAAN PÄÄTÖKSENTEKO Esitykset Päätökset MATKAN PERUMINEN MATKALASKUT Matkaennakko LAIVASEMINAARIT TOIMIVALTA Luottamushenkilöt Viranhaltijat ja työntekijät ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT VIRKAMATKAT MUUT MÄÄRÄYKSET Oman tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon käyttöoikeus virka- tai työtehtävissä Taksin käyttö virka- tai työtehtävissä VOIMAANTULO Liite: Valtakirja

2 2 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN 1. YLEISTÄ Virka- ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen voi liittyä esimerkiksi päivittäisiin tehtäviin, koulutukseen, potilaiden saattamiseen taikka työvälineiden tai näytteiden kuljettamiseen. Matkustamiseen liittyvät määräykset työajankäytöstä ja suoritettavista korvauksista sisältyvät kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Sen määräyksiä sovelletaan sekä luottamushenkilöihin että viranhaltijoihin ja työntekijöihin Riskien hallinta Matkustamisessa tulee aina ottaa huomioon HUS:n edun ja toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. että Esimiesten on aina varmistettava, että toimintayksikössä on paikalla riittävästi henkilökuntaa tehtävien suorittamiseksi. Mikäli tämä vaarantuu, ei matkamääräyksiä tule antaa. Toimintayksikön henkilökunnasta merkittävä osa ei matkusta samaan kohteeseen samoilla liikennevälineillä. Matkustamiseen liittyvät riskit otetaan huomioon matkoja suunniteltaessa ja varattaessa. Lentomatkojen varaukset tehdään HUS:n yhteistyökumppaniksi valitseman matkatoimiston kautta, jolloin matkustajien seuranta ja tavoittaminen riskitilanteissa on turvatumpaa. Esimiehen on matkustusmääräystä antaessaan otettava huomioon myös matkustajaan (esim. terveydentila) ja matkakohteeseen (esim. levottomuudet alueella) liittyvät mahdolliset riskit. Matkustajan tulee myös omalta osaltaan selvittää matkakohteeseen liittyvät riskit sekä tutustua ulkomaan matkojen kyseessä ollessa myös ulkoministeriön alueelle antamiin matkustustiedotteisiin. Tiedotteet ovat luettavissa internetin osoitteesta tai mobiilipalveluna osoitteesta Matkavakuutus HUS on kilpailuttanut vakuutuspalvelut. Vakuutukset, mukaan lukien matkavakuutukset on keskitetty Tapiola-ryhmään vuoden 2008 alusta alkaen. Matkavakuutus kattaa sekä matkustaja-, matkatavaraettä matkavastuuvakuutuksen. Tarkemmat ajankohtaiset tiedot matkavakuutuksista on löydettävissä HUS:n intran sivuilta (Henkilöstöasiat/Matkustaminen; Kustannusten hallinta Matkat on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen. Matkustamiseen tulee yleensä käyttää yleisiä kulkuneuvoja. Työnantaja korvaa KVTES:n mukaiset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat,

3 3 matkalle välttämättömien viisumien maksut, matkasta aiheutuvat välttämättömät lääke- ja rokotuskustannukset, taksikulut lentoasemalle taikka lentoasemalta, milloin se on ilmeisen välttämätöntä (esim. kiireen tai mukana olevien matkatavaroiden takia), taloudellista tai olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaista, muut mahdolliset sellaiset kulut, joita viranhaltijalle tai työntekijälle on aiheutunut virka- tai työmatkan johdosta ja jotka liittyvät virka- tai työtehtävän suorittamiseen Matkustuspalveluiden hankinta HUS on kilpailuttanut matkustuspalveluiden tarjoajat. Hankintaohjeiden mukaisesti HUS:n hankinnat tulee tehdä matkatoimiston kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti. Poikkeuksena tästä voi olla tilanne, jossa ulkopuolinen taho on kutsunut HUS:n edustajan tiettyyn tilaisuuteen ja vastannut matkajärjestelyistä. Tällöinkin esimiehen on erikseen hyväksyttävä menettely. Ennen matkalippujen ym. palveluiden sitovaa varausta matkan varaajan tulee varmistua siitä, että asianomaiselle matkalle saadaan työnantajan hyväksyntä ja että matkan maksaja on selvillä. Mikäli sitovia varauksia tehdään ilman että maksaja on selvillä, matkalle aikonut henkilö vastaa itse aiheuttamistaan kustannuksista. Matkustuspalveluiden hankinta suositellaan keskistettäväksi toimintayksiköissä nimetyille matkustusyhteyshenkilöille. Heille järjestetään vuosittain ajankohtaistilaisuuksia liittyen mm. matkustuspalveluiden hankintaan, järjestelyihin ja vakuutuksiin Lentoyhtiöiden alennus- ja hyvitysjärjestelmien hyödyntäminen Lentoyhtiöillä on käytössä erilaisia alennus- ja hyvitysjärjestelmiä. Useimmilla lehtoyhtiöillä alennus- ja hyvitysjärjestelmät ovat henkilökohtaisia. Työhön liittyvän matkustamisen osalta matkakustannuksista vastaa työnantaja. Mikäli näiltä matkoilta kertyvät bonukset käytetään henkilökohtaisiin matkoihin, muodostuu viranhaltijalle tai työntekijälle veronalaista etuutta, josta työnantajan tulisi suorittaa työnantajamaksut. HUS edellyttää, että työnantajan maksamasta matkustamisesta kertyvät alennus- ja hyvitysjärjestelyt tulee käyttää hyväksi työhön liittyvässä matkustamisessa, ei vapaa-ajan matkoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa lentomatkustuksen osalta Finnair Oyj:n tai SAS Oy:n taikka näiden yhteistyöyritysten lennoilta kertyviä bonuksia, koska valtaosa sairaanhoitopiirin matkustuksesta tapahtuu näiden yhtiöiden kautta. Alennus- ja hyvitysjärjestelmät perustuvat henkilökohtaiseen bonuskorttiin. Tämän vuoksi työnantajan on saatava viranhaltijoilta ja työntekijöiltä valtakirja (valtuutus) bonuspisteiden käyttämiseksi virkamatkoihin. Uusien bonuskorttien hankkimisessa opastaa tarvittaessa matkatoimiston henkilökunta. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee antaa liitteen mukainen valtakirja, jossa henkilö oikeuttaa työnantajan käyttämään saatuja lentoyhtiöiden tasopisteitä virkamatkoihin. Valtakirja ja uusi bonuskortti ovat voimassa niin kauan kun henkilö on palvelussuhteessa HUS:iin. 2. KÄSITTEET

4 4 Matkakustannusten korvauksia ja muita matkoihin liittyviä kysymyksiä määrittävät KVTES:n liitteen 16 määräykset. Mm. matkavuorokauden määritelmä, aterioista maksettavat korvaukset ja päivärahan maksamisedellytykset on määritelty tuossa liitteessä. Työpaikka Työpaikalla tarkoitetaan sitä pysyväisluontoista toimipaikkaa, jossa viranhaltija tai työntekijä vakituisesti työskentelee, tai ellei tällaista ole, sitä paikkaa, jossa hän useimmiten työskentelee, hakee työmääräykset, säilyttää työvälineitään taikka jota muilla vastaavilla perusteilla voidaan pitää hänen pääasiallisena toimipaikkanaan. Virkamatka Virkamatkalla tarkoitetaan matkaa, johon HUS työnantajana on antanut virkamatkamääräyksen ja joka ei kuulu henkilön tavanomaisiin työtehtäviin. Virkamatka edellyttää matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Virantoimitusmatka Virantoimitusmatka on virkatehtäviin tai työtehtäviin liittyvä tavanomainen eli päivittäin, viikoittain tai muutoin toistuva matka. Se tehdään tavallisesti virantoimituspaikkakunnalla tai muutoin virantoimitusalueeseen kuuluvalla alueella. Virantoimitusmatkoja koskevat määräykset sisältyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimukseen. Työmatka Työnantaja ei yleensä korvaa työmatkoja eli matkoja asunnosta toimi-, työ- tai kokoontumispaikkaan ja takaisin. Julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi kuntayhtymä voi tietyissä tapauksissa korvata työmatkakustannukset joko kokonaan tai osaksi. Erilliset rahakorvaukset ovat veronalaista tuloa, josta on suoritettava ennakonpidätys. Kuljetusalan työtaistelujen ajalle kuntayhtymän hallitus vahvistaa menettelytapaohjeet, jotka mahdollistavat päätöksessä mainituin edellytyksin työmatkojen korvaamisen. Koulutusmatkat ovat joko (A) koulutusvirkamatkoja tai (B) muita koulutusmatkoja. A) Koulutusvirkamatka on kyseessä, kun viranhaltijalle tai työntekijälle annetaan määräys osallistua koulutusmatkalle. Koulutusvirkamatkan voi kustantaa HUS tai ulkopuolinen rahoittaja. Mikäli matkan kustantaa ulkopuolinen taho, HUS maksaa matkaan liittyvät kustannukset, ja ulkopuolinen taho maksaa ne HUS:n asianomaiselle yksikölle (ks. tarkemmin kohta 9.) Matkavakuutus on voimassa sellaisilla koulutusvirkamatkoilla, jotka vakuutettu tekee vähintään 50 km etäisyydelle asuin- tai työpaikalta. B) Muu koulutusmatka on kyseessä, kun työnantaja myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle oikeuden osallistua matkustamista edellyttävään koulutukseen. Koulutukseen osallistuvalle voidaan hakemuksesta myöntää palkallista tai palkatonta

5 5 virkavapaata yleiskirjeestä 11/2005 ilmenevällä tavalla. Matkavakuutus on voimassa sellaisilla muilla koulutusmatkoilla, joita varten työnantaja on myöntänyt palkallista virkavapautta ja jotka vakuutettu tekee vähintään 50 km etäisyydelle asuin- tai työpaikalta. Saattomatkat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan potilaan saattaminen luetaan työajaksi, mutta viranhaltijan tai työntekijän ilman potilasta tapahtuvaa paluumatkaa ei lueta työajaksi. Jos paluumatka on tapahtunut varsinaisena työaikana, ei matkaan käytettyä aikaa teetetä takaisin. Saatto- tms. matkat ovat joko virka- tai virantoimitusmatkoja. Jos matka suuntautuu lähialueille, on kyseessä yleensä virantoimitusmatka, jolloin matkaan käytetty aika lasketaan kokonaisuudessaan työaikaan. 3. VAPAAPÄIVIEN TAI LOMAN LIITTYMINEN VIRKAMATKAAN Jos virkamatkalla oleva jää matkakohteeseen vapaapäiväkseen vaikka virka- ja työtehtävien hoitaminen ei sitä edellytä, hänelle ei makseta päivärahoja, majoittumiskustannusten korvauksia eikä muitakaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisia korvauksia vapaapäiviltään. Kyseisiä päiviä ei sisällytetä virkamatkaan, joten matkavakuutus ei ole niinä päivinä voimassa. Matkustamiskustannuksina korvataan edestakainen matka asunnolta tai työpaikalta virkamatkakohteeseen. Virkamatkamääräyksen antaja voi hyväksyä, että vuosiloma yhdistetään virkamatkaan edellyttäen, että järjestely ei lisää HUS:n kustannuksia ja että tämä on työvuorojen ja HUS:n muun toiminnan järjestelyjen puolesta mahdollista (ks. kohta 1). Vuosiloman voi pitää ennen virkamatkan alkua ja/tai sen jälkeen. Lomapäiviltä ei makseta päivärahoja eikä korvata matkustamis- eikä muitakaan kustannuksia. Myöskään matkavakuutus ei ole voimassa loma-aikana. Matkustamiskustannuksina korvataan edestakainen matka asunnolta tai työpaikalta virkamatkakohteeseen. 4. PÄÄTÖKSENTEKO 4.1. Esitykset Virkamatkaesitykset on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Virkamatkaesityksessä on perusteltava matkan tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä matkan että matkalle ehdotetun henkilön osalta. Lisäksi esityksessä on yksilöitävä matkakohteet, matkapäivät ja mahdolliset muut päätöksen tekemiseen vaikuttavat seikat. Esityksestä tulee ilmetä matkasta aiheutuvat kustannukset. Jos ulkopuolinen yhteisö on tarjonnut matkaa tai sen rahoittamista, on kutsu liitettävä virkamatkaesitykseen. Kurssiin, seminaariin sekä opinto- tai neuvottelupäivään osallistumista koskeviin esityksiin on liitettävä tilaisuuden ohjelma.

6 Päätökset Virkamatkapäätökset tulee tehdä yksinkertaisella tavalla. Yleensä riittää lomakepäätös, matkamääräyksen antajan hyväksymismerkintä ja päiväys virkamatkaa koskeviin asiakirjoihin tai jopa vain matkalasku, jonka virkamatkasta päättävä henkilö hyväksyy. Ulkomaan virkamatkoista on aina tehtävä kirjallinen päätös, mieluiten pöytäkirja- tai päätösluettelopäätös. Päätöksestä tulee ilmetä, että kysymyksessä on virkamatkapäätös. Lisäksi päätöksestä tai päätösasiakirjoista tulee ilmetä virkamatkalle lähtijän nimi, matkakohde, matkan kesto sekä mahdollinen matkakustannuksiin osallistuvan yhteisön nimi. Jos korvattavista kustannuksista ei ole täyttä selvyyttä, on päätöksessä syytä ne mainita. Jos virkamatkalle lähtijälle annetaan lupa käyttää omaa autoa virkamatkan tekemiseen, on tämä asia mainittava päätöksessä. Virkamatkasta päättävän on harkittava, kuinka monen henkilön on tarkoituksenmukaista osallistua samalle virkamatkalle. 5. MATKAN PERUMINEN Matkan peruminen on mahdollista ilman seurausvaikutuksia, jos HUS:lle ei siitä aiheudu kustannuksia eli esimerkiksi jos se tapahtuu matkatoimiston hyväksymissä määräajoissa tai vakuutus korvaa sen sairastumisen johdosta. Kustannuksista, joita aiheutuu peruuntumisesta muusta syystä kuin sairauden, tilaisuuden peruuntumisen tai vastaavan perustellun syyn vuoksi, asianomainen luottamushenkilö sekä viranhaltija ja työntekijä korvaa 60 %. Perustellusta syystä voi asianomainen toimivaltainen toimielin luottamushenkilöiden osalta sekä toimitusjohtaja, sairaanhoitoalueen johtaja ja liikelaitoksen toimitusjohtaja alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta vapauttaa korvausvelvollisuudesta. Matkan peruuntumisesta on ilmoitettava matkamääräyksen antajalle. Myös kotimaanmatkojen yhteydessä tulee ilmoittaa esteistä osallistua eri ohjelmakohtiin tarpeettomien kustannusten välttämiseksi esimerkiksi majoituksesta ja tarjoiluista. 6. MATKALASKUT Matkalasku on esitettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua virkamatkan päättymisestä. Matkalaskun tekemisestä vastaa matkalle osallistunut. Matkalaskuun merkitään tarkasti kunkin matkaosuuden alkamis- ja päättymisaika kellonaikoineen sekä lähtö- ja saapumispaikkakunta. Matkalaskuun liitetään alkuperäiset tositteet (esim. bussiliput) syntyneistä kustannuksista. Jos alkuperäistä tositetta ei ole saatavissa, on laadittava lyhyt kirjallinen selvitys, mistä kustannukset ovat aiheutuneet. Selvitys riittää myös silloin, kun virkamatkalla ollut veloittaa julkisen kulkuneuvon hinnan käytettyään virkamatkaan omaa autoaan. Luottokortilla maksetuista kustannuksista matkalaskuun liitetään se alkuperäinen

7 7 tosite, joka on saatu luottokorttia käytettäessä. Jos alkuperäistä tositetta ei voida luovuttaa, riittää siitä oikeaksi todistettu jäljennös. Koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkalaskut sekä osallistumis- ja majoittumismaksut samoin kuin muut vastaavat maksut pitää kohdentaa koulutuskustannuksiin asianomaiselle tilille. HUS Plussaan ilmoitetaan koulutukseen osallistumisesta johtuvan matkalaskun tyypiksi "koulutus". Laskusta tai veloitustositteesta voidaan peittää virkamatkaan kuulumattomat tiedot. Matkalaskuun merkitään selvitys siitä, onko matkalla ollut jonakin vuorokautena saanut tai olisiko hänellä ollut mahdollisuus saada maksuton tai matkalipun tahi hotellihuoneen hintaan sisältynyt lounas ja päivällinen. Virkamatkoista aiheutuviin kustannuksiin sisältyvät kotimaassa maksetut arvonlisäverot ovat arvonlisäverotuksessa vähennys- ja palautuskelpoisia. Sama koskee myös ulkomaan virkamatkaan liittyviä kotimaassa maksettuja arvonlisäveroja Matkaennakko Virkamatkalle lähtijällä on oikeus saada matkaennakkoa. 7. LAIVASEMINAARIT Ulkomaan virkamatkoja ovat laivalla pidettävät seminaari- yms. matkat, jos laiva kiinnittyy vieraan valtion satamaan siten, että matkustajilla on mahdollisuus poistua aluksesta. Vuorolaivoilla tehtävät matkat ovat näin ollen aina ulkomaan matkoja ja niihin sovelletaan ulkomaan virkamatkoja koskevia päätöksentekomenettelyjä. Siinä tapauksessa, että matkustaja ei ole etukäteen hankkinut tai ei voi laivassa hankkia sellaista lippua tai korttia, joka oikeuttaa laivasta poistumiseen, on kysymyksessä kotimaan virkamatka. Laivaseminaareista suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen määräysten mukaan. Jos virkamatkan pääasiallinen tarkoitus on muu kuin laivaseminaariin osallistuminen, esim. tutustuminen työtehtäviin liittyviin toimintoihin virkamatkakohteessa, maksetaan päiväraha kuitenkin ulkomaan matkojen määräysten mukaan. 8. TOIMIVALTA 8.1. Luottamushenkilöt Kuntayhtymän hallitus ja asianomainen sairaanhoitoalueen lautakunta, liikelaitoksen johtokunta sekä tarkastuslautakunta päättävät luottamushenkilöiden virkamatkoista. Ulkomailla pidettäviin kokouksiin, seminaareihin ja opintomatkoihin ei toimielimen varsinaisen jäsenen tilalle kutsuta varajäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

8 Viranhaltijat ja työntekijät Päätöksenteossa sovelletaan hallintosääntöä ja liikelaitosten johtosääntöjä sekä viranhaltijoiden niiden perusteella tekemiä päätöksiä. 9. ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT VIRKAMATKAT Muilla kuin kuntayhtymän varoilla rahoitettavan matkan vastaanottaminen ei ole suotavaa, mutta on mahdollista, jos matka ei vaaranna puolueettomuutta, riippumattomuutta tai tasapuolisuutta virka- tai työtehtävien hoidossa. Matkan vastaanottamista harkitta essa on erityisesti otettava huomioon se, ettei yleinen luottamus HUS:n henkilöstön tasapuoli suuteen vaarannu matkan vastaanottamisen vuoksi. Muilla kuin HUS:n varoilla tehtävän matkan vastaanottaminen voi olla siis mahdollista, kun menettely ei kokonaisharkinnankaan perusteella vaaranna hallinnon arvoja ja sille asetettuja odotuksia ja matkatarjousta käsiteltäessä noudatetaan lisäksi jäljempänä mainittuja menettelytapoja. Annettu matkamääräys ei vähennä matkalle lähtijän vastuuta. Matka- ja sen rahoitustarjous on osoitettava HUS:lle, sen sairaanhoitoalueelle tai tulosalueelle taikka HYKS:n tulosyksikölle tai muulle tulosyksikölle taikka liikelaitokselle, ei yksittäiselle henkilölle. Mikäli tarjous on kuitenkin osoitettu yksittäiselle viranhaltijalle, tämän tulee saattaa asia ao. päätöksentekijän ratkaistavaksi. Virkamatkapäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä, josta käy ilmi ulkopuolinen rahoittaja. Matkan tekijä laatii matkalaskun, jonka perusteella HUS laskuttaa ulkopuolista tahoa matkalaskun mukaisesti. Virkamatkamääräyksen antajan tulee ensinnäkin arvioida matkan tarpeellisuus, kenen virka- tai työtehtäviin matkan tekeminen kuuluu, sekä matkan tarpeellisuus asianomaisen osallistujan tehtävien hoidon kannalta. Ulkopuolisten kustantamien virkamatkojen hyväksyttävyyttä harkittaessa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi seuraavanlaisia seikkoja: ulkopuolisen tahon rooli suhteessa viranomaiseen (palvelun myyjä), miksi HUS:n ulkopuolinen taho kustantaa virkamatkoja tai muita etuja, minkä arvoisia ne ovat, voivatko ne vaikuttaa tasapuolisuuteen virkatehtävien hoidossa, liittykö matkaan kestitystä tai muuta oheistarjontaa, joutuuko viranhaltija kiitollisuudenvelkaan, mitä ulkopuolinen taho odottaa viranomaiselta, onko kysymyksessä kilpailuasetelma. Kirjallisen matkamääräyksen liitteeksi on laadittava yksityiskohtainen matkasuunnitelma, josta voidaan todeta matkan hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät. Päätettäessä henkilön osallistumisesta matkalle on hänen osaltaan kiinnitettävä huomiota saman ulkopuolisen tahon kustantamien matkojen toistuvuuteen, arvoon, ohjelmaan ja toteuttamiseen. Matkamääräys ei sinänsä poista yksittäisen viranhaltijan vastuuta toiminnastaan.

9 9 10. MUUT MÄÄRÄYKSET Oman tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon käyttöoikeus virka- tai työtehtävissä Käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset Henkilölle, jonka virka- tai työtehtävien hoidolle on välttämätöntä tai eduksi, että hän voi käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa moottoriajoneuvoa työssään, voidaan myöntää oikeus käyttää korvausta vastaan omistamaansa tai hallitsemaansa moottoriajoneuvoa virka- tai työtehtävissä. Käyttöoikeuden voimassaoloaika ja sen osoittaminen Käyttöoikeus myönnetään toistaiseksi, enintään kuitenkin siksi ajaksi, jonka asianomainen henkilö hoitaa virkaa tai tehtävää, jota varten sanottu oikeus myönnetään (ns. pysyvä käyttöoikeus). Käyttöoikeus voidaan myöntää myös tietyn tehtävän hoitamista varten (ns. tilapäinen käyttöoikeus). Käyttöoikeuden myöntävä viranomainen Käyttöoikeudesta päätettäessä sovelletaan hallintosääntöä ja liikelaitosten johtosääntöjä sekä viranhaltijoiden niiden perusteella tekemiä päätöksiä. Moottoriajoneuvon tilapäisen käyttöoikeuden myöntää henkilön lähin esimies. Korvattavien ajokilometrien määrä Pysyvää käyttöoikeutta myönnettäessä on samalla määrättävä korvattavien ajokilometrien määrä, jota ei kalenterivuoden aikana saa ylittää. Asetettua ajokilometrirajoitusta ei saa nostaa taannehtivasti. Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää ajokilometrimäärää rajoittamattakin Taksin käyttö virka- tai työtehtävissä Taksin käyttöoikeus Taksin käyttöoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää taksia ja maksaa tästä kuntayhtymää velvoittavalla taksikortilla. Taksin käyttöoikeus on joko henkilökohtainen tai toimintayksikkökohtainen. Henkilökohtaisella taksin käyttöoikeudella tarkoitetaan jollekulle nimetylle kuntayhtymän palveluksessa olevalle henkilölle myönnettyä oikeutta itse päättää, milloin hän käyttää taksia virka- tai työtehtävissä, ja maksaa tästä kuljetuksesta kuntayhtymää velvoittavalla taksikortilla. Toimintayksikkökohtaisella taksin käyttöoikeudella tarkoitetaan jollekin toimintayksikölle myönnettyä oikeutta, jonka perusteella kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt voivat käyttää taksia virka- ja työtehtävissä. Taksin käyttöoikeuden myöntäminen

10 10 Henkilökohtainen taksin käyttöoikeus myönnetään toistaiseksi ja enintään siksi ajaksi, kun henkilö hoitaa sitä virkaa tai tehtävää, jota varten sanottu oikeus on myönnetty. Henkilökohtainen taksin käyttöoikeus voidaan myöntää yleensä vain johtavassa asemassa oleville henkilöille, joiden tehtävät sitä vaativat. Toimintayksikkökohtainen taksin käyttöoikeus myönnetään toistaiseksi. Käyttöoikeudesta päätettäessä sovelletaan hallintosääntöä ja liikelaitosten johtosääntöjä sekä viranhaltijoiden niiden perusteella tekemiä päätöksiä. Taksin käytön edellytykset Taksia saadaan käyttää virka- ja työtehtävissä lähinnä vain seuraavissa tapauksissa: Virka- tai työtehtävän vaatima matka on niin kiireellinen, ettei yleisillä liikennevälineillä ehdi ajoissa perille. Taksin käytöllä on saavutettavissa huomattava ajansäästö yleisten liikennevälineiden käyttöön verrattuna ja kuljetettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää tämä ajansäästö tehokkaaseen työskentelyyn. Matkalla on kuljetettava työvälineitä tai muuta tavaraa, jota ei voida kuljettaa yleisissä liikennevälineissä. Työvuoro alkaa tai päättyy aikana, jolloin julkinen liikenne ei toimi eikä muutakaan kuljetusta ole voitu järjestää. Edustustarkoitukset. Kuntayhtymän edun valvominen Henkilö, jolla on henkilökohtainen taksin käyttöoikeus, on itse vastuussa siitä, että taksia käytetään kuntayhtymän edun mukaisesti. Kun on kysymys toimintayksikkökohtaisesta taksin käyttöoikeudesta, vastuussa siitä, että taksia käytetään kuntayhtymän edun mukaisesti, ovat sekä taksin käyttäjä että se henkilö, joka on kuljetuksen hyväksynyt antamalla sitä varten taksikortin. Taksin käytön korvaaminen maksettaessa taksimaksu käteisellä Sairaanhoitoalueet, tulosalueet, HYKS:n tulosyksiköt ja muut tulosyksiköt sekä liikelaitokset voivat maksaa kuittia vastaan jälkikäteen korvauksen taksin käytöstä virka- tai työtehtäviin silloin, kun taksikorttia ei ole ollut käytettävissä ja henkilö on itse maksanut matkan ja kun taksin käytön edellytykset täyttyvät. 11. VOIMAANTULO Tämä pysyväisohje tulee voimaan alkaen. Tällä pysyväisohjeella kumotaan yleiskirje 3/2003.

11 11 Liite Valtakirja Oikeutan työnantajani Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käyttämään virkamatkoihin ne lentoyhtiöiden tasopisteet, jotka ovat kertyneet minulle työnantajan kokonaan maksamilta virkamatkoiltani. Paikka ja aika..20 Allekirjoitus Nimen selvennys

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN JA VALTION MATKAKUSTANNUSTEN ALENTAMISSOPIMUSTEN NOUDATTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Voimassa: 5.5.2000 lukien toistaiseksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN Hyväksytty strategisessa johtoryhmässä 25.2.2014 2 1. YLEISTÄ Lapin ammattikorkeakoulu noudattaa matkustamisen osalta Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen

Lisätiedot

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Helsinki 21.6.2009 Täsmennettyjä ohjeita matkustuskuluista ja Eurocardin käytöstä Ulkopoliittisessa instituutissa noudatetaan valtion virastojen matkustussääntöä sekä valtion

Lisätiedot

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN MATKUSTAMINEN MATKUSTUSOHJE Matkustusohje liitteineen löytyy Tuubista; Tuubi/Prosessit/Taloushallinto/Täältä saat apua (oikea yläreuna) tai U:asema/TaHa/pub/talous/Matkustaminen SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON

JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2007 2010 Sopimus on voimassa 30.4.2010 saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITUS 4 HYVÄ NEUVOTTELUTAPA

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 29.2.2016 2014 Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Maidonjalostajien

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu M2 MATKALASKUOHJE asiakasvastaava Saara Husu M2 matkalaskuohje SISÄLTÖ 1 Yleistä... 1 2 kirjautuminen järjestelmään... 2 3 Järjestelmän Aloitusnäkymä... 3 4 Pankkitilin lisääminen matkustajan tietoihin...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä

JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä JAKSOTYÖAIKAKOKEILU Yleisiä määräyksiä III LUKU TYÖAIKA 1 Työajan tehokkaan käytön periaate Viranhaltijan/työntekijän työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla tavalla työtehtävien laadun ja

Lisätiedot