MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ"

Transkriptio

1 MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ HEKE-TIIMI YT-RYHMÄ

2 HALLITUS

3 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset on määritelty Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 16 sekä vuosittaisessa verohallinnon ohjeessa. Mahdollisissa tulkintatilanteissa noudatetaan KVTES:n alkuperäistä tekstiä. Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on kerrottu päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut korvaukset. Kunnallinen työmarkkinalaitos vahvistaa kalenterivuosittain muuttuvat korvausten summat. Ajan tasalla olevat korvaussummat löytyvät intranetistä kohdasta Matkustus. Alla viranhaltijalla tarkoitetaan myös työsopimussuhteista työntekijää ja päinvastoin. Virkamatkalla ja virantoimitusmatkalla tarkoitetaan myös työntekijöiden vastaavia matkoja. Virkamatka Virkamatka perustuu esimiehen antamaan matkamääräykseen, joka on henkilökohtainen. Matkamääräyshakemus (matkasuunnitelma) ja -päätös on tehtävä Populuksessa ennen matkaa, jotta kuntayhtymän työntekijöilleen ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa matkan aikana ja matkasta voidaan maksaa päiväraha. Virkamatka ei kuulu tavanomaiseen virkatoimintaan/tavanomaisiin työtehtäviin (vrt. virantoimitusmatka). Virkamatka edellyttää matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Koulutusyhtymän eri yksiköt kuuluvat koulutusyhtymän toiminta-alueeseen ja kukin näistä käsitellään näin virkapaikkana. Virkamatka alkaa kotoa ja päättyy kotiin, ellei henkilö lähde työpaikalta tai palaa työpaikalle. Virkamatkoja ovat esim. seminaarit ja koulutukset. Virantoimitusmatka Virantoimitusmatkassa matkustaminen on virkatehtäviin/työtehtäviin liittyvänä tavanomaista eli päivittäistä, viikoittaista tai muutoin toistuvaa, josta ei makseta päivärahaa. Virantoimitusmatkasta ei tarvitse tehdä viranhaltijapäätöstä, ellei esimies sitä edellytä. Virantoimitusmatkoja ovat esim. kokoukset ja muu koulutusyhtymän sisäinen toiminta sekä ohjauskäynnit opiskelijoiden työharjoittelu- ja työssäoppimispaikoilla. Poikkeukset: Opinto-ohjaajien erilaisille koulutusmessuille suuntautuvat, tavanomaisiin työtehtäviin kuuluvat matkat on koulutusyhtymässä tulkittu virkamatkoiksi. Opettajien opintokäynnit opiskelijaryhmän mukana on tulkittu yleensä virkamatkoiksi, jos ne suuntautuvat lähipaikkakuntia kauemmaksi. Virkamatkan ja virantoimitusmatkan kustannukset Virka- ja virantoimitusmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Huomioon otetaan matkakustannukset, päivärahat ja työajan käyttö. Lähtökohtana on, että korvausta ei makseta enempää kuin olisi maksettava, jos matka olisi tehty koulutusyhtymälle edullisimmalla tavalla. Matkamääräyksen antaja ja matkasuunnitelman hyväksyjä harkitsee, mikä on kokonaistaloudellisin matkustustapa (esim. lentokoneen käyttö tai muu poikkeuksellinen menettely). 3

4 Oman auton käytöstä on sovittava virkamatkahakemuksessa erikseen. Oman auton käytöstä virantoimitusmatkoilla on pidettävä ajopäiväkirjaa. Laskutettavat, ajopäiväkirjan mukaiset kilometrit on esitettävä enintään kahden kuukauden jaksoissa. Jos henkilö haluaa mennä omalla autolla sellaiselle paikkakunnalle, jonne pääsee junalla tai muulla julkisella kulkuneuvolla kohtuullisin järjestelyin, voidaan maksaa oman auton käytöstä julkisten kulkuneuvojen kustannusten suuruinen korvaus. Tämä menettely ei saa nostaa virkamatkan muita kustannuksia, esim. lisätä maksettavien päivärahojen määrää. Saman kalenterivuoden aikana 5000 km:n jälkeen oman auton käytöstä maksettava korvaus pienenee. Kodin ja työpaikan välisiä työmatkoja ei korvata. Mikäli työntekijä joutuu joko aamulla tai illalla tai molempina matkustamaan muuhun kuin vakinaiseen työpisteeseen, korvataan kuitenkin kustannusten erotus eli normaalia työmatkaa suuremmat kustannukset. Työpäivän sisällä työpaikalta käsin tapahtuva matkustaminen kuuluu kokonaisuudessaan korvattaviin kustannuksiin. (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulkintakirje ) Taksin kohtuullisesta käytöstä on pyrittävä sopimaan etukäteen. Helsinki-Vantaan lentokentältä siirryttäessä Helsingin keskustaan käytetään julkisia kulkuvälineitä, kuten lentokenttäbussia. Erityisesti pääkaupunkiseudulla pyritään julkisen liikenteen käyttöön. Auton parkkimaksu (lentokentällä, rautatieasemalla, hotellissa) korvataan tositetta vastaan. Virantoimitusmatkasta ei yleensä makseta päivärahaa. 6 2 mom. mukaisesti mikäli työntekijä joutuu poikkeuksellisesti tai työnantajan määräyksestä yöpymään muualla kuin asunnossa, maksetaan päiväraha kuten virkamatkasta. Vähintään 10 tuntia kestävästä virantoimitusmatkasta vähintään 150 kilometrin päähän, maksetaan osapäivärahan suuruinen korvaus. Koulutusyhtymän omiin yksiköihin suuntautuvista matkoista ei makseta päivärahaa, koska eri yksiköt kuuluvat koulutusyhtymän toiminta-alueeseen. Virkamatkasta maksetaan päiväraha, jos virkamatka ulottuu yli 15 km etäisyydelle asunnosta ja työpaikasta. Päivärahan laskeminen Perusteena on matkavuorokausi, joka alkaa kun viranhaltija lähtee työpaikaltaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa työpaikalleen tai asuntoonsa. Osapäiväraha maksetaan yli kahdeksan tuntia kestäneestä virkamatkasta. Kokopäiväraha maksetaan yli 12 tuntia kestäneestä virkamatkasta. Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy yli kahdella tunnilla, tältä vajaalta matkavuorokaudelta maksetaan osapäiväraha. Jos viimeisen matkavuorokauden ylitys on enemmän kuin 12 tuntia, maksetaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta kokopäiväraha. Jos varsinaisen virkamatkan jälkeen jää esim. sukuloimaan, päivärahojen laskennassa käytetään virkamatkan päättymisaikana sitä aikaa, jolloin olisi ollut kotona, jos olisi matkustanut normaalisti. Samoin, jos lähtee virkamatkalle esim. jo viikonloppuna omien asioiden vuoksi, lähtöajaksi päivärahojen laskennassa katsotaan aika, jolloin olisi lähtenyt normaalisti virkamatkalle. Edellä mainituissa tapauksissa matkasuunnitelma ja -päätös tehdään päivärahojen maksun takia varsinaisille virkamatkapäiville, mutta matkasuunnitelmassa on vakuutuksen voimassaolon vuoksi syytä mainita lisätietona todelliset lähtö- ja paluuajat. Koulutusyhtymän vakuutus on voimassa esim. junamatkan ajan. 4

5 Alennettu päiväraha: jos viranhaltija on jonakin matkavuorokautena saanut maksuttoman lounaan ja päivällisen, päiväraha maksetaan tältä matkavuorokaudelta 50 %:lla alennettuna, osapäivärahan alentamiseen riittää yksikin ateria. Päivärahaa ei alenna hotelliaamiainen, päivä- tai iltakahvi. Majoittumiskorvaus KVTES:ssa on määritelty majoittumiskorvausten enimmäismäärät, jotka voidaan ylittää vain erityisestä syystä matkamääräyksen antajan päätöksellä. Hotellia varattaessa on ilmoittava, että majoittuu virkamieshinnalla (virkaehtosopimuksen mukainen enimmäishinta). Laskutettaessa lasku on pyydettävä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle, viitteenä oma yksikkö ja oma nimi. Yömatkaraha (ns. kukkaraha ) maksetaan, jos hotellin sijasta yöpyy sukulaisten tai tuttavien luona. Ulkomaille tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaaminen Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilyistä maksetaan päivärahaa kotimaan matkojen säännösten mukaisesti. Päiväraha määräytyy sen maan mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, päiväraha määräytyy sen maan mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. Viimeisen täyden matkavuorokauden ylittävältä ajalta maksetaan päivärahaa seuraavasti: % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli kaksi tuntia % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli 12 tuntia 3. kotimaassa päättyvän täyden matkavuorokauden ylittävältä ajalta kotimaan päivärahaa koskevien määräysten mukaisesti. Maksuton ateriointi alentaa ulkomaan päivärahaa kuten kotimaassakin. Virkamatkasta aiheutuvina kuluina korvataan lisäksi mm. viisumimaksut sekä tarpeelliset, kohdemaassa vaadittavien lääkkeiden ja rokotusten kustannukset. Matkatavaravakuutuksen vakuutusmaksu korvataan enintään 840,94 euron vakuutusmäärästä tai koko vuoden ajaksi otetun matkustajavakuutuksen enintään 50,46 euron vakuutusmaksu (katso tarkemmin 21 Erinäisten kulujen korvaaminen). Koulutusyhtymällä on ulkomaanmatkoja varten matkustajavakuutus, johon sisältyy matkatavara-, matkavastuu- ja oikeusturvavakuutus. Matkatavaroina olevaa irtainta omaisuutta korvataan enintään 1000 euroa. Lisätietoja vakuutusturvasta saa mm. intran toimintakäsikirjasta kohdasta Kansainvälinen toiminta Vakuutusinfo. Omasta toimipaikan matkustusasioita hoitavalta henkilöltä saa vakuutuskortin, jolla voi vahinkotapauksessa osoittaa vakuutuksen olemassaolon. (Huom! 1000 euron korvaussumma ei riitä kameroiden, kännyköiden ja kannettavien tietokoneiden korvaamiseen. Matkustaja voi halutessaan ottaa omia tavaroita varten erillisen vakuutuksen itse.) Matkasuunnitelma Matkasuunnitelma tehdään aina ennen matkaa omalle esimiehelle Populus-järjestelmässä. Lisätietoihin merkitään matkustustapa, mahdollinen kurssimaksu, majoituskustannukset ja muut olennaiset asiat (kustannuspaikka). Perustele matkan syy. Mahdollinen Tilaisuuden ohjelma skannataan ja liitetään matkasuunnitelmaan. 5

6 Virkamatkapäätös Esimies tekee Dynastyyn päätökset kaikista ulkomaanmatkoista. Lisäksi Dynastylla tehdään päätökset sellaisiin koulutuksiin osallistumisesta, joihin kuuluu merkittäviä kurssimaksuja (yli 500 ). Populukseen työntekijä tekee aina matkasuunnitelmailmoituksen esimiehelleen poistuessaan omalta toimialueelta. Esimiehen päätös on edellytyksenä kustannusten korvaamiselle. Matkojen tilaaminen Matkaennakko Matkalasku Jokaisessa toimipaikassa on yhteyshenkilö, joka huolehtii matkalippujen tilaamisesta. Matkasuunnitelma tulee olla hyväksyttynä (Populus) ennen lippujen tilaamista. Ennen ulkomaan matkan tilaamista tehdään Dynasty-päätös. Toimipaikoilla on oma VR:n matkatili, joka mahdollistaa e-lippujen ostamisen suoraan VR:n verkkokaupasta. Toimipaikkojen yhteyshenkilöt tilaavat matkaliput käyttäen niitä palveluja ja tahoja, joihin koulutusyhtymä on tehnyt sopimukset. Käytännössä matkaennakoita on maksettu pidemmistä ulkomaan matkoista. Matkaennakon tarpeesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen matkaa. Tästä tulee tehdä esimiehen/rehtorin/talous- ja hallintojohtajan allekirjoittama maksupyyntö konsernipalvelujen palkanlaskentaan. Matkaennakko lomake löytyy toimintakäsikirjasta kohdasta Henkilöstöpalvelut matkustus. Mikäli matkalaskua ei ole esitetty kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä, matkaennakko peritään takaisin henkilön palkasta. Matkalasku tehdään Populus ohjelmaan matkasuunnitelman pohjalta. Matkalaskun tulee sisältää seuraavat selvitykset: matkan tarkoitus matkustustapa matkareitti saapumis- ja lähtemispäivämäärät kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta virkamatkamääräyksen tekijä/matkasuunnitelman hyväksyjä ja numero Matkalaskun liitteenä on oltava alkuperäiset tositteet kaikista syntyneistä kustannuksista. Tositteet (esim. taksi- ja linja-autoliput) ja matkan ohjelma (esim. kurssiohjelma) skannataan Populukseen matkalaskun liitteeksi. Ulkopuolista rahoitusta saavan projektin toimintaan liittyvän matkan alkuperäiset kuitit tulee toimittaa projektin vastuuhenkilölle. Matkalasku on KVTES:n mukaan tehtävä 2 kuukauden kuluessa matkasta. Koulutusyhtymä ei ole velvollinen maksamaan tätä vanhempia matkalaskuja (KVTES liite 16 24). Ajopäiväkirjat tulee laskuttaa vähintään kolmannesvuosittain. Jos määräajat ylittyvät, laskujen hyväksyntä siirtyy palkka-asiamiehen ratkaistavaksi. Ulkomaan matkalaskuihin tulee aina liittää mukaan myös matkaraportti. Matkalasku laitetaan ensiksi tarkastettavaksi toimipaikan matkalaskuasioita hoitavalle henkilölle ja vasta tämän jälkeen hyväksyttäväksi esimiehelle. Lisätietoja löytyy toimintakäsikirjasta kohdasta Henkilöstöpalvelut matkustus. 6

7 Oman auton käyttö ja ajopäiväkirjat Koulutusyhtymän omistuksessa on autoja, joita henkilöstön tulisi käyttää työhön liittyviin matkoihin. Mikäli koulutusyhtymän/toimipaikan autot eivät ole vapaana käytettävissä, voidaan käyttää omaa autoa. Auton ajopäiväkirjaan on merkittävä ajopäiväkirjassa pyydettävät tiedot. Oman auton käytöstä täytetään Populukseen ajopäiväkirjaa. 7

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN Hyväksytty strategisessa johtoryhmässä 25.2.2014 2 1. YLEISTÄ Lapin ammattikorkeakoulu noudattaa matkustamisen osalta Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012

HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 HELSINGIN YLIOPISTON MATKUSTUSOHJEET alkaen 1.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeistuksesta... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Yliopiston matkahallinto... 4 1.4 Matkustamiseen liittyviä määritelmiä...

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN JA VALTION MATKAKUSTANNUSTEN ALENTAMISSOPIMUSTEN NOUDATTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Voimassa: 5.5.2000 lukien toistaiseksi

Lisätiedot

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset

1. Matkustuksesta aiheutuvien kulujen korvauksista, Valtion matkustussäännöstä poimittua: 7 Muut matkustamiskustannusten korvaukset ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Helsinki 21.6.2009 Täsmennettyjä ohjeita matkustuskuluista ja Eurocardin käytöstä Ulkopoliittisessa instituutissa noudatetaan valtion virastojen matkustussääntöä sekä valtion

Lisätiedot

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN MATKUSTAMINEN MATKUSTUSOHJE Matkustusohje liitteineen löytyy Tuubista; Tuubi/Prosessit/Taloushallinto/Täältä saat apua (oikea yläreuna) tai U:asema/TaHa/pub/talous/Matkustaminen SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON

JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITON välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2007 2010 Sopimus on voimassa 30.4.2010 saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITUS 4 HYVÄ NEUVOTTELUTAPA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö O P A S

H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 2005 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtosopimuksella

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry ISBN 978-952-5998-81-8 Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry maaliskuu 2015 SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu M2 MATKALASKUOHJE asiakasvastaava Saara Husu M2 matkalaskuohje SISÄLTÖ 1 Yleistä... 1 2 kirjautuminen järjestelmään... 2 3 Järjestelmän Aloitusnäkymä... 3 4 Pankkitilin lisääminen matkustajan tietoihin...

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...24 23 Palkkaus...24 24 Palkan käsite...25 25 Osa-ajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot