Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali ja terveyspalvelut edistävät kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja voimavarat, toimiva palvelujärjestelmä ja tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen. Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaito ja luovuus. Menestystekijät: Paikallisen kulttuurin tuntemus Yhteisöllisyys Yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen kunnan sisällä ja yhteistyökumppaneiden kesken Kyky vastata joustavasti ja viiveettömästi toimintaympäristön muutoksiin Painopistealueet ja tavoitteet: Palveluja järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, sovellus ja toimintaohjeita sekä laatusuosituksia noudattaen. Perhekotien, tukiperheiden ja henkilökohtaisten avustajien rekrytointi tapahtuu ensisijaisesti kotikunnasta. Laitospaikkoja sekä tehostetun palveluasumisen paikkoja ei lisätä meneillään olevalla valtuustokaudella. Meneillään olevaa vanhuspalvelujen kehittämistyötä jatketaan ottamalla ensi vuonna käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Vahvistetaan johtamista uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistetaan tehtäväkuvien ja rakenteiden kehittämistä. Hankitaan kotikunnasta kehitysvammaisten palveluasumista, siivouspalveluja ja kodinhoidollista apua täydentämään/korvaamaan kunnallista palvelutuotantoa. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja osaamista sekä kotiin vietäviä lasten ja lapsiperheiden palveluja. Madalletaan kynnystä neuvojen, tuen ja ohjauksen hakemiselle eriyttämällä selkeästi ehkäisevät palvelut omaksi toiminnaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Lisätään työllistymistä, koulutusta ja osallisuutta Monet hankkeen ja kunnallisen työllisyyspalvelujen sekä niiden koordinoinnin avulla sekä mm. matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelujen palveluja kehittämällä.

2 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto Perusturvajohtaja Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit. Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Perusturvajohtaja Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 1 0 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset Vuokrat , Muut toimintakulut 1 10, Toimintakate , 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 1 1,6 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana 1 14, Mielentuki 11 1, Päihde ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 1 1, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 00 14, Työllisyyspoliittinen Monet hanke 1 1, PohjoisSuomen LapinKaste 14 16, Seniorihanke * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia.

3 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusturvajohtaja Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu, päihdehuolto ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Lasten hoidon tuki Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu

4 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 1 1 Myyntituotot 0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 400 1, Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , 4 4 Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan 000 ja kuntalisään Asiakasperheitä on tullut lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan PohjoisSuomen ja PohjoisPohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Ehkäisevää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 14 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattorisosiaalityöntekijä virkanimikkeen/kelpoisuusehtojen tarkastaminen yhdessä sivistystoimen kanssa tehdään syksyllä 1 ennen kuin toimi julistetaan haettavaksi vuoden 14 alusta alkaen. Sosiaalityön osuus kuraattorin palveluista %. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus ja palveluasumispaikat * Edetään päihde ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 0 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan.

5 * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde ja mielenterveyspalveluissa. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja sekä kotihoidon ja tukipalvelujen osalta kotihoidonohjaaja, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen osalta vastaava sairaanhoitaja, Rantakodin osalta vastaava sairaanhoitaja ja kehitysvammahuollon osalta sosiaaliohjaaja, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sosiaalityöntekijät Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa sosiaalihuolto, vammaispalvelu ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Rantakodin käyttöaste % Rantakodin hoitopäivät Seniorikoti /hpv Seniorikodin käyttöaste % Seniorikodin hoitopäivät Omaishoidontuki /asiakas Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv,,,1, 4,01,0 000,,0,6 1,0 0 4, ,0 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Marjaniemi: Vanhainkoti ja Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Niittyvilla /käynti Kuntoutuksen ohj. /käynti Marjukka /hpv Vanhainkoti /hpv Kaamos /hpv 66,6 16,4,0 1,06 6,,, 10, 1, 16,41 1,0 14,6, 1,0 14,6, 1,0 14,6,

6 ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Kanerva /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi /hoitopv Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, Kaamos Hoitopäivät, Kanerva Hoitopäivät, palv.asunnot Marjaniemen käyttöaste % 114, ,0 1, 111, , , , Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kotihoito Säännöllisen kotih. asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikodin paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat TP1 TA1 TAE14 TS1 TS Mielenterveyspalvelut: Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut: Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeos. Yksin asuvat Marjaniemi: Vanhainkodin paikkaluku Palveluasuntojen paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä Em. vuorotteluhoidossa Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö

7 Kotihoito Kotihoidonohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Lähihoitaja kotihoito Lähihoitaja Rantakoti Lähihoitaja Seniorikoti Hoitoapulainen Siivooja Kehitysvammahuolto Sosiaaliohjaaja Kuntoutuksen ohjaaja 1 Työtoiminnan ohjaaja Päivätoiminnan ohjaaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen 1 1 Marjaniemi Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen Laitosapulainen Kuntohoitaja Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti Sair.hoit./toimintaterapeutti 1 1 0, 0, 0, Lähihoitaja 1 1 1, 1, 1, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot 11 0, Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 0 0 Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

8 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: * PaKaste hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle Valmistaudutaan vastuutyöntekijän nimeämiseen alkaen, ja hänen tehtävänkuvansa selkiyttämiseen. * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus, hoiva ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen. * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhustyön johtajan virka alkaen valtuustoseminaarin esityksen pohjalta. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna 14. * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti hankkeen ja OmaisOiva toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 1 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa palveluasuntoa + yhteiset ruokailu ja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v. 1 alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuisivat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys ) (lokakuu 1, toukokuu 1) vuodesta 1 alkaen. Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat.

9 * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan + ( henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1 laitospaikkaa. * Sosiaaliohjaajan nimikkeen muutos vammaispalvelujohtajaksi. Tehtävä sisältää edelleen kuntoutusohjauksen. Marjukan lähiesimiehenä toimii sairaanhoitaja. Nimike tulisi muuttaa sen johdosta. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoivaavustaja. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v. 1. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Avoterveydenhuolto:, Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkärien ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, laboratorio, fysioterapia, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto. Mittari TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Jonotusajat (pv) vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Hoitopäivät Hoitojaksot Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, % 14 11,, , 4 14,00, , 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40

10 Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Kustannukset /hpv Täyttöaste % 6 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /käynti 104,4 116,0 11, 11, 11, Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminenvastaanottotoimi nnan taloudellisuus Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Hammaslääkärikäynnit 1 vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit KELA:n korvaamat yksityisen hammashoidon hammaslääkärikäynnit V. 10 Terveystoimen nettokustannukset/asukas Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Vastaanottokäynnit: Lääkärit Muu terv.huoltohenkilöstö Vuodeosaston hoitopaikat lkm Hoitopäivien lkm Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit Laboratoriotutkim. määrä Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käyntimäärät Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Avoterveydenhuolto Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskusavustaja 1, 1, 1, 1, 1, Avohuollon osastonhoitaja Terveydenhoitaja Psykologi Erikoissairaanhoitaja

11 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Välinehoitaja Laitosapulainen Puheterapeutti Toimintaterapeutti ½ ½ ½ ½ Toimitilat Neliöt Vuodeosasto Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Neliöt Täydentävät palvelut Röntgenhoitaja Fysioterapeutti 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Laboratoriohoitaja Lähihoitaja Toimitilat Neliöt Hammashoito Hammaslääkäri Suuhygienisti Hammashoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Toimitilat Neliöt Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset 1 00, Vuokratuotot Muut toimintatuotot 14 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , 6 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 6 4,4 Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate ,

12 Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään 141 välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan euron luokkaa mukaan lukien henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. * Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lapin keskussairaala Hoitopäivät

13 Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit Somaattisen erik.sair.hoidon hoitopäivät vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v. 10 1, V. 10 erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas 0 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS 16 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 114 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS

14 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Muu perusturva Perusturvajohtaja Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv < < < < < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous

15 Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 6 Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Sosiaalityöntekijä,,,,, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 4 4 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat ,0 0 0 Muut toimintakulut 0,0 0 0 Toimintakate 0 10, Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 0 10, Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16

16 Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin epätasainen jakaantuminen Tiedot hyvinvointikertomuksesta, tilinpäätös 1, Kasteindikaattorit Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaa notto päivystysvastaan otto vuodeosastopaik ka erikoissairaanhoi dosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv koulutuksen ulkopuolelle jääneet 14 vuotiaat nuorisotyöttömät pienituloisten osuus tuloerot (Ginkerroin) yli 1 v. työttömänä olleiden määrä 4 < 1, (v. 11) 14, 4,?,1 0, 1, 14, 4,?,1 0, <1 < 1, 1,0,6?,0 0, <1 < 1, <1 <, Lapin ka. 1, 0,, 1,0 <1 < Lapin ka. 1, 0, vaikeasti työllistyvät määrä kodin ulkopuolelle sijoit. osuus toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja lapsiperheet toimeentulotuki /asukas 1 TP (1), 10, 1,0 1 1,0 1,00 kunnan yleinen pienituloisuusaste Perusturvaltk yhteensä TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut , Henkilöstökulut , 4 4 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ,

17 Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0

1.4 Perusturvalautakunta

1.4 Perusturvalautakunta 1.4 Perusturvalautakunta 1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 9 190 0 9 190

Lisätiedot

perusturvaltk 22.10.2014 asia 76 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tavoitteiden toteutuminen:

perusturvaltk 22.10.2014 asia 76 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tavoitteiden toteutuminen: perusturvaltk 22.10.2014 asia 76 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT. Tavoitteiden toteutuminen:

PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT. Tavoitteiden toteutuminen: PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO * Sote uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä tiliryhmittäin TULOSLASKELMA Budj Budj Bu-muutos Budj Tilinp Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht 2014 15>16 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

05 SOSIAALILAUTAKUNTA

05 SOSIAALILAUTAKUNTA Toimielin SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä SOSIAALITOIMI Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja Toimintaajatus Sosiaalitoimi kokonaisuudessaan tarjoaa asukkaiden tarpeista lähtevät laadukkaat sosiaalipalvelut ja riittävän

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen 1 STLTK 26.2.2015 Liite nro 2 A JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2016 kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2013 mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. 1 2015 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Terveystoimi Perusterveydenhoito 212-216 Kansanterveyslain edellyttämä tarpeelliseksi katsottu perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot