Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali ja terveyspalvelut edistävät kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja voimavarat, toimiva palvelujärjestelmä ja tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen. Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaito ja luovuus. Menestystekijät: Paikallisen kulttuurin tuntemus Yhteisöllisyys Yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen kunnan sisällä ja yhteistyökumppaneiden kesken Kyky vastata joustavasti ja viiveettömästi toimintaympäristön muutoksiin Painopistealueet ja tavoitteet: Palveluja järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, sovellus ja toimintaohjeita sekä laatusuosituksia noudattaen. Perhekotien, tukiperheiden ja henkilökohtaisten avustajien rekrytointi tapahtuu ensisijaisesti kotikunnasta. Laitospaikkoja sekä tehostetun palveluasumisen paikkoja ei lisätä meneillään olevalla valtuustokaudella. Meneillään olevaa vanhuspalvelujen kehittämistyötä jatketaan ottamalla ensi vuonna käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Vahvistetaan johtamista uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistetaan tehtäväkuvien ja rakenteiden kehittämistä. Hankitaan kotikunnasta kehitysvammaisten palveluasumista, siivouspalveluja ja kodinhoidollista apua täydentämään/korvaamaan kunnallista palvelutuotantoa. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja osaamista sekä kotiin vietäviä lasten ja lapsiperheiden palveluja. Madalletaan kynnystä neuvojen, tuen ja ohjauksen hakemiselle eriyttämällä selkeästi ehkäisevät palvelut omaksi toiminnaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Lisätään työllistymistä, koulutusta ja osallisuutta Monet hankkeen ja kunnallisen työllisyyspalvelujen sekä niiden koordinoinnin avulla sekä mm. matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelujen palveluja kehittämällä.

2 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto Perusturvajohtaja Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit. Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Perusturvajohtaja Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 1 0 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset Vuokrat , Muut toimintakulut 1 10, Toimintakate , 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 1 1,6 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana 1 14, Mielentuki 11 1, Päihde ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 1 1, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 00 14, Työllisyyspoliittinen Monet hanke 1 1, PohjoisSuomen LapinKaste 14 16, Seniorihanke * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia.

3 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusturvajohtaja Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu, päihdehuolto ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Lasten hoidon tuki Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu

4 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 1 1 Myyntituotot 0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 400 1, Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , 4 4 Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan 000 ja kuntalisään Asiakasperheitä on tullut lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan PohjoisSuomen ja PohjoisPohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Ehkäisevää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 14 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattorisosiaalityöntekijä virkanimikkeen/kelpoisuusehtojen tarkastaminen yhdessä sivistystoimen kanssa tehdään syksyllä 1 ennen kuin toimi julistetaan haettavaksi vuoden 14 alusta alkaen. Sosiaalityön osuus kuraattorin palveluista %. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus ja palveluasumispaikat * Edetään päihde ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 0 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan.

5 * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde ja mielenterveyspalveluissa. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja sekä kotihoidon ja tukipalvelujen osalta kotihoidonohjaaja, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen osalta vastaava sairaanhoitaja, Rantakodin osalta vastaava sairaanhoitaja ja kehitysvammahuollon osalta sosiaaliohjaaja, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sosiaalityöntekijät Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa sosiaalihuolto, vammaispalvelu ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Rantakodin käyttöaste % Rantakodin hoitopäivät Seniorikoti /hpv Seniorikodin käyttöaste % Seniorikodin hoitopäivät Omaishoidontuki /asiakas Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv,,,1, 4,01,0 000,,0,6 1,0 0 4, ,0 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Marjaniemi: Vanhainkoti ja Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Niittyvilla /käynti Kuntoutuksen ohj. /käynti Marjukka /hpv Vanhainkoti /hpv Kaamos /hpv 66,6 16,4,0 1,06 6,,, 10, 1, 16,41 1,0 14,6, 1,0 14,6, 1,0 14,6,

6 ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Kanerva /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi /hoitopv Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, Kaamos Hoitopäivät, Kanerva Hoitopäivät, palv.asunnot Marjaniemen käyttöaste % 114, ,0 1, 111, , , , Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kotihoito Säännöllisen kotih. asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikodin paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat TP1 TA1 TAE14 TS1 TS Mielenterveyspalvelut: Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut: Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeos. Yksin asuvat Marjaniemi: Vanhainkodin paikkaluku Palveluasuntojen paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä Em. vuorotteluhoidossa Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö

7 Kotihoito Kotihoidonohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Lähihoitaja kotihoito Lähihoitaja Rantakoti Lähihoitaja Seniorikoti Hoitoapulainen Siivooja Kehitysvammahuolto Sosiaaliohjaaja Kuntoutuksen ohjaaja 1 Työtoiminnan ohjaaja Päivätoiminnan ohjaaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen 1 1 Marjaniemi Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen Laitosapulainen Kuntohoitaja Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti Sair.hoit./toimintaterapeutti 1 1 0, 0, 0, Lähihoitaja 1 1 1, 1, 1, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot 11 0, Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 0 0 Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

8 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: * PaKaste hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle Valmistaudutaan vastuutyöntekijän nimeämiseen alkaen, ja hänen tehtävänkuvansa selkiyttämiseen. * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus, hoiva ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen. * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhustyön johtajan virka alkaen valtuustoseminaarin esityksen pohjalta. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna 14. * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti hankkeen ja OmaisOiva toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 1 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa palveluasuntoa + yhteiset ruokailu ja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v. 1 alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuisivat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys ) (lokakuu 1, toukokuu 1) vuodesta 1 alkaen. Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat.

9 * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan + ( henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1 laitospaikkaa. * Sosiaaliohjaajan nimikkeen muutos vammaispalvelujohtajaksi. Tehtävä sisältää edelleen kuntoutusohjauksen. Marjukan lähiesimiehenä toimii sairaanhoitaja. Nimike tulisi muuttaa sen johdosta. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoivaavustaja. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v. 1. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Avoterveydenhuolto:, Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkärien ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, laboratorio, fysioterapia, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto. Mittari TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Jonotusajat (pv) vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Hoitopäivät Hoitojaksot Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, % 14 11,, , 4 14,00, , 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40

10 Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Kustannukset /hpv Täyttöaste % 6 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /käynti 104,4 116,0 11, 11, 11, Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminenvastaanottotoimi nnan taloudellisuus Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Hammaslääkärikäynnit 1 vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit KELA:n korvaamat yksityisen hammashoidon hammaslääkärikäynnit V. 10 Terveystoimen nettokustannukset/asukas Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Vastaanottokäynnit: Lääkärit Muu terv.huoltohenkilöstö Vuodeosaston hoitopaikat lkm Hoitopäivien lkm Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit Laboratoriotutkim. määrä Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käyntimäärät Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Avoterveydenhuolto Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskusavustaja 1, 1, 1, 1, 1, Avohuollon osastonhoitaja Terveydenhoitaja Psykologi Erikoissairaanhoitaja

11 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Välinehoitaja Laitosapulainen Puheterapeutti Toimintaterapeutti ½ ½ ½ ½ Toimitilat Neliöt Vuodeosasto Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Neliöt Täydentävät palvelut Röntgenhoitaja Fysioterapeutti 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Laboratoriohoitaja Lähihoitaja Toimitilat Neliöt Hammashoito Hammaslääkäri Suuhygienisti Hammashoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Toimitilat Neliöt Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset 1 00, Vuokratuotot Muut toimintatuotot 14 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , 6 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 6 4,4 Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate ,

12 Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään 141 välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan euron luokkaa mukaan lukien henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. * Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lapin keskussairaala Hoitopäivät

13 Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit Somaattisen erik.sair.hoidon hoitopäivät vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v. 10 1, V. 10 erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas 0 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS 16 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 114 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS

14 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Muu perusturva Perusturvajohtaja Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv < < < < < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous

15 Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 6 Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Sosiaalityöntekijä,,,,, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 4 4 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat ,0 0 0 Muut toimintakulut 0,0 0 0 Toimintakate 0 10, Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 0 10, Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16

16 Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin epätasainen jakaantuminen Tiedot hyvinvointikertomuksesta, tilinpäätös 1, Kasteindikaattorit Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaa notto päivystysvastaan otto vuodeosastopaik ka erikoissairaanhoi dosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv koulutuksen ulkopuolelle jääneet 14 vuotiaat nuorisotyöttömät pienituloisten osuus tuloerot (Ginkerroin) yli 1 v. työttömänä olleiden määrä 4 < 1, (v. 11) 14, 4,?,1 0, 1, 14, 4,?,1 0, <1 < 1, 1,0,6?,0 0, <1 < 1, <1 <, Lapin ka. 1, 0,, 1,0 <1 < Lapin ka. 1, 0, vaikeasti työllistyvät määrä kodin ulkopuolelle sijoit. osuus toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja lapsiperheet toimeentulotuki /asukas 1 TP (1), 10, 1,0 1 1,0 1,00 kunnan yleinen pienituloisuusaste Perusturvaltk yhteensä TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut , Henkilöstökulut , 4 4 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ,

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot