Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:"

Transkriptio

1 Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali ja terveyspalvelut edistävät kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja voimavarat, toimiva palvelujärjestelmä ja tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen. Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaito ja luovuus. Menestystekijät: Paikallisen kulttuurin tuntemus Yhteisöllisyys Yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen kunnan sisällä ja yhteistyökumppaneiden kesken Kyky vastata joustavasti ja viiveettömästi toimintaympäristön muutoksiin Painopistealueet ja tavoitteet: Palveluja järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, sovellus ja toimintaohjeita sekä laatusuosituksia noudattaen. Perhekotien, tukiperheiden ja henkilökohtaisten avustajien rekrytointi tapahtuu ensisijaisesti kotikunnasta. Laitospaikkoja sekä tehostetun palveluasumisen paikkoja ei lisätä meneillään olevalla valtuustokaudella. Meneillään olevaa vanhuspalvelujen kehittämistyötä jatketaan ottamalla ensi vuonna käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Vahvistetaan johtamista uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistetaan tehtäväkuvien ja rakenteiden kehittämistä. Hankitaan kotikunnasta kehitysvammaisten palveluasumista, siivouspalveluja ja kodinhoidollista apua täydentämään/korvaamaan kunnallista palvelutuotantoa. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja osaamista sekä kotiin vietäviä lasten ja lapsiperheiden palveluja. Madalletaan kynnystä neuvojen, tuen ja ohjauksen hakemiselle eriyttämällä selkeästi ehkäisevät palvelut omaksi toiminnaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Lisätään työllistymistä, koulutusta ja osallisuutta Monet hankkeen ja kunnallisen työllisyyspalvelujen sekä niiden koordinoinnin avulla sekä mm. matalankynnyksen päihde ja mielenterveyspalvelujen palveluja kehittämällä.

2 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto Perusturvajohtaja Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit. Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Perusturvajohtaja Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 1 0 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset Vuokrat , Muut toimintakulut 1 10, Toimintakate , 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 1 1,6 Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana 1 14, Mielentuki 11 1, Päihde ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 1 1, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 00 14, Työllisyyspoliittinen Monet hanke 1 1, PohjoisSuomen LapinKaste 14 16, Seniorihanke * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia.

3 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusturvajohtaja Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu, päihdehuolto ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Lasten hoidon tuki Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu

4 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 1 1 Myyntituotot 0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 400 1, Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , 4 4 Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan 000 ja kuntalisään Asiakasperheitä on tullut lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan PohjoisSuomen ja PohjoisPohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Ehkäisevää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 14 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattorisosiaalityöntekijä virkanimikkeen/kelpoisuusehtojen tarkastaminen yhdessä sivistystoimen kanssa tehdään syksyllä 1 ennen kuin toimi julistetaan haettavaksi vuoden 14 alusta alkaen. Sosiaalityön osuus kuraattorin palveluista %. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus ja palveluasumispaikat * Edetään päihde ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 0 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan.

5 * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde ja mielenterveyspalveluissa. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja sekä kotihoidon ja tukipalvelujen osalta kotihoidonohjaaja, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen osalta vastaava sairaanhoitaja, Rantakodin osalta vastaava sairaanhoitaja ja kehitysvammahuollon osalta sosiaaliohjaaja, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sosiaalityöntekijät Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa sosiaalihuolto, vammaispalvelu ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Rantakodin käyttöaste % Rantakodin hoitopäivät Seniorikoti /hpv Seniorikodin käyttöaste % Seniorikodin hoitopäivät Omaishoidontuki /asiakas Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv,,,1, 4,01,0 000,,0,6 1,0 0 4, ,0 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , 1, 1,,4 0 41, , Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Marjaniemi: Vanhainkoti ja Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Niittyvilla /käynti Kuntoutuksen ohj. /käynti Marjukka /hpv Vanhainkoti /hpv Kaamos /hpv 66,6 16,4,0 1,06 6,,, 10, 1, 16,41 1,0 14,6, 1,0 14,6, 1,0 14,6,

6 ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Kanerva /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi /hoitopv Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, Kaamos Hoitopäivät, Kanerva Hoitopäivät, palv.asunnot Marjaniemen käyttöaste % 114, ,0 1, 111, , , , Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kotihoito Säännöllisen kotih. asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikodin paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat TP1 TA1 TAE14 TS1 TS Mielenterveyspalvelut: Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut: Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeos. Yksin asuvat Marjaniemi: Vanhainkodin paikkaluku Palveluasuntojen paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä Em. vuorotteluhoidossa Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö

7 Kotihoito Kotihoidonohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Lähihoitaja kotihoito Lähihoitaja Rantakoti Lähihoitaja Seniorikoti Hoitoapulainen Siivooja Kehitysvammahuolto Sosiaaliohjaaja Kuntoutuksen ohjaaja 1 Työtoiminnan ohjaaja Päivätoiminnan ohjaaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen 1 1 Marjaniemi Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitoapulainen Laitosapulainen Kuntohoitaja Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti Sair.hoit./toimintaterapeutti 1 1 0, 0, 0, Lähihoitaja 1 1 1, 1, 1, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot 11 0, Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 0 0 Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

8 Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: * PaKaste hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle Valmistaudutaan vastuutyöntekijän nimeämiseen alkaen, ja hänen tehtävänkuvansa selkiyttämiseen. * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus, hoiva ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen. * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhustyön johtajan virka alkaen valtuustoseminaarin esityksen pohjalta. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna 14. * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti hankkeen ja OmaisOiva toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 1 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa palveluasuntoa + yhteiset ruokailu ja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v. 1 alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuisivat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys ) (lokakuu 1, toukokuu 1) vuodesta 1 alkaen. Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat.

9 * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan + ( henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1 laitospaikkaa. * Sosiaaliohjaajan nimikkeen muutos vammaispalvelujohtajaksi. Tehtävä sisältää edelleen kuntoutusohjauksen. Marjukan lähiesimiehenä toimii sairaanhoitaja. Nimike tulisi muuttaa sen johdosta. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoivaavustaja. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v. 1. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Avoterveydenhuolto:, Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkärien ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, laboratorio, fysioterapia, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto. Mittari TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Jonotusajat (pv) vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto Kustannukset /käynti Kustannukset /käynti Hoitopäivät Hoitojaksot Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, % 14 11,, , 4 14,00, , 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40 4 1,1,4 0 1,40

10 Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Kustannukset /hpv Täyttöaste % 6 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /käynti 104,4 116,0 11, 11, 11, Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminenvastaanottotoimi nnan taloudellisuus Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Hammaslääkärikäynnit 1 vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit KELA:n korvaamat yksityisen hammashoidon hammaslääkärikäynnit V. 10 Terveystoimen nettokustannukset/asukas Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Vastaanottokäynnit: Lääkärit Muu terv.huoltohenkilöstö Vuodeosaston hoitopaikat lkm Hoitopäivien lkm Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit Laboratoriotutkim. määrä Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käyntimäärät Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Avoterveydenhuolto Terveyskeskuslääkäri Terveyskeskusavustaja 1, 1, 1, 1, 1, Avohuollon osastonhoitaja Terveydenhoitaja Psykologi Erikoissairaanhoitaja

11 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Välinehoitaja Laitosapulainen Puheterapeutti Toimintaterapeutti ½ ½ ½ ½ Toimitilat Neliöt Vuodeosasto Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Neliöt Täydentävät palvelut Röntgenhoitaja Fysioterapeutti 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Kuntohoitaja 0, 0, 0, 0, 0, Laboratoriohoitaja Lähihoitaja Toimitilat Neliöt Hammashoito Hammaslääkäri Suuhygienisti Hammashoitaja Laitosapulainen Terveyskeskusavustaja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Toimitilat Neliöt Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset 1 00, Vuokratuotot Muut toimintatuotot 14 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , 6 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 6 4,4 Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut ,0 0 0 Toimintakate ,

12 Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään 141 välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan euron luokkaa mukaan lukien henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. * Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti. Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Lapin keskussairaala Hoitopäivät

13 Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit Somaattisen erik.sair.hoidon hoitopäivät vuotta täyttäneillä/0 vastaavanikäistä v. 10 1, V. 10 erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas 0 Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS 16 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 114 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS

14 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Muu perusturva Perusturvajohtaja Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv < < < < < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous

15 Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 6 Perustiedot: TP1 TA1 TAE14 TS1 TS16 Henkilöstö Sosiaalityöntekijä,,,,, Talous TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 4 4 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat ,0 0 0 Muut toimintakulut 0,0 0 0 Toimintakate 0 10, Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 0 10, Vyörytyserät ,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP1 TA1 TAE1 4 TS1 TS16

16 Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin epätasainen jakaantuminen Tiedot hyvinvointikertomuksesta, tilinpäätös 1, Kasteindikaattorit Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaa notto päivystysvastaan otto vuodeosastopaik ka erikoissairaanhoi dosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv koulutuksen ulkopuolelle jääneet 14 vuotiaat nuorisotyöttömät pienituloisten osuus tuloerot (Ginkerroin) yli 1 v. työttömänä olleiden määrä 4 < 1, (v. 11) 14, 4,?,1 0, 1, 14, 4,?,1 0, <1 < 1, 1,0,6?,0 0, <1 < 1, <1 <, Lapin ka. 1, 0,, 1,0 <1 < Lapin ka. 1, 0, vaikeasti työllistyvät määrä kodin ulkopuolelle sijoit. osuus toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja lapsiperheet toimeentulotuki /asukas 1 TP (1), 10, 1,0 1 1,0 1,00 kunnan yleinen pienituloisuusaste Perusturvaltk yhteensä TP 1 TA 1 TAES 14 Muutos% TS 1 TS Toimintatuotot , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut , Henkilöstökulut , 4 4 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ,

17 Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,0 0 0

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT. Tavoitteiden toteutuminen:

PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT. Tavoitteiden toteutuminen: PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO * Sote uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain

Sosiaali- ja terveyspalvelut sitovuustasoittain SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä tiliryhmittäin TULOSLASKELMA Budj Budj Bu-muutos Budj Tilinp Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht 2014 15>16 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen

JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen 1 STLTK 26.2.2015 Liite nro 2 A JUUAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2016 kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2013 mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille tarvittavat peruspalvelut ja mahdollistavat hyvinvointia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Tulosalueen kuvaus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot