TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:"

Transkriptio

1 Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös sosiaalipäivystyksen järjestäminen seudullisesti. TA 2011 TA2012 TAE2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Päivähoidon tehtävänä on tarjota lasten ja perheiden tarpeiden mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja ja esiopetusta, huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Keskeisenä periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoidossa olevien lasten määrän kasvun vuoksi on kunnassa kaksi päiväkotia Pikkupoiju ja Pikkulukkari sekä perhepäivähoitaja. Päivähoidossa olevien lasten määrä vuonna 2013 on ollut 64. Tulosalueeseen kuuluu myös lasten kotihoidon tuet. Kotihoidontuen kuntalisää ei oteta käyttöön. Toiminnalliset tunnusluvut ja - tavoitteet

2 Hoito, kasvatus ja opetus päivähoidossa ja esiopetuksessa on tavoitteellista, suunnitelmallista ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan arvioinnin tukena ovat vuosittain vanhemmille suunnatut asiakastyytyväisyyskyselyt sekä vanhampainvartit. Päivähoitotoimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Varhaiskasvatusta kehitetään ja erityisesti painotetaan varhaista puuttumista sekä lasten yksilöllisiä tarpeita. Yhteistyö vanhempien, eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa tiivistyy. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä lapsen nivelvaiheesta tehdyn suunnitelman mukaisesti.henkilöstön työskentelyn turvaaminen eläkeikään.työnohjauksen ja ammtillisten täydennyskoulutusten mahdollistaminen työssäkäynnin tukemiseksi. Asiakastyytyväisyys kyselyiden keskiarvo 4 tai >4. Päivähoitopaikan järjestäminen kaikille alle kouluikäisille valintapiirissä oleville lapsille lain säätämässä määräajassa. Seurataan päivähoidon tyhjiä päiviä. Erityislastentarhanopettajan palveluiden saatavuus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten ja perheiden palvelut Muut lasten ja perheiden palvelut tuottavat kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun. Lastensuojelun avohuolto vastaa lastensuojelutarpeen arvioista ja selvityksistä sekä avohuollon tukitoimista mm. perhetyöstä ja avohuollon sijoituk sista. Lisäksi sijaishuolto, tukihenkilöt ja perheet. Jatketaan ennaltaehkäisevä lapsiperhetyötä, jonka teh tävänä on tuottaa kaikille avointa palvelua yhteistyössä MLL:n kanssa. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan lisätä perhehoidon osuutta lasten sijoituksissa. Laitokset viimesijaisia. Oman sosiaalityöntekijän saannin myötä pyritään ostopalveluja vähentämään. Perhetyö ostopalveluna muilta kunnilta. Tukihenkilöiden ja -perheiden rekrytointiin kiinnitetään huomiota.

3 Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan, sijoitukset vähenee Lastensuojelun prosessien avaaminen tehostaa palveluita Tehdyt suunnitelmat Valmistuneet kartoitukset Lastensuojeluilmoitusten määrä Toiminnalliset kasvatus- ja perheneuvolasta, lastensuojelun avohuollosta, perhekodeista ja jälkihuollosta. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vanhusten laitospalvelut Hyvän hoidon ja palvelun tavoitteena on hyvä elämänlaadun turvaaminen. Tehtäväalue sisältää vanhainkoti Ankkurin ja Vehmaan hoivaosaston asumispalvelut. Kehitetään ja tehostetaan kuntouttavaa työotetta yhteistyössä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Vanhusten osallisuuden lisääminen kaikissa toiminnoissa sekä kuntouttavan työotteen huomioiminen. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluja on kehitettävä. Tavoitteena on, että vanhustenhuollonhenkilökunta pystyy työskentelemään eläkeikään saakka. Intervallipaikkojen käytön tehostaminen. Vanhainkodissa asukkaita 16, käyttöaste 98% Vehmassalon hoivaosastolla kaksi Vuoteeseen hoidettavien ikäihmisten määrä on mahdollisimman pieni. Toteutetaan ehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

4 Vammaishuolto Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä ja haittoja. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Kehitysvammahuollon toiminnassa korostetaan asiakkaan yksilöllistä asumista kodinomaisesti ja turvallisesti. Sisältää vammaisten tukihenkilötoiminnan, työtoiminnan (oma ja ostopalvelu), vammaisten avopalvelut(henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut ja muut vammaispalvelut) ja vammaisten asumispalvelut. Kehittää tukihenkilötoimintaa ja rekrytoida uusia tukihenkilöitä. Toiminnalliset tunnusluvut ja - tavoitteet (mittarit): Palvelujen piirissä on asiakkaita 32. Tukiasuntojen käyttö. Asumispalveluja ostetaan Kuurojenkoti Åvikista ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriltä. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotipalvelut Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen niin, että he tuntevat saavansa turvallista ja laadukasta kotihoitoa. Turvataan oikea-aikainen sairaanhoito yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen painopistettä siirretään kotiin annettaviin

5 palveluihin. Ikäihmisten palvelujen sujuvuuden tehostamista niin, että ikäihmiset saavat tarpeidensa mukaista ja riittävää palvelua, jotta voivat selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään. Muistikoordinaattorin tehtävänkuvan vahvistaminen. Taivassalon, Vehmaan ja Kustavin yhteinen. Kotihoidoraanhoidon ja kotipalvelun yhdistäminen kotihoidoksi yhteistoiminnassa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa. Kuntouttavan työotteen kehittäminen. Päivätoiminnan aktiivinen kehittäminen Omavalvontaa suunnitellaan, otettava käyttöön Toteutetaan ehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaiden määrä Tukipalveluja saavien kotitalouksien määrä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tehtäväalue sisältää omaishoidon tuen, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen. Palveluasuminen muodostuu asiakkaalle tarjottavasta kodinomaisesta, viihtyisästä ja asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, siihen liittyvistä tukipalveluista ja kuntoutumista edistävistä toimintatavoista. Tehostetun palveluasumisen yksikkö tarjoaa esteetöntä, turvallista ja toimintakykyä ylläpitävää ja yksilölliseen palvelukuntoutus- ja hoitosuunnitelmaan perustuvaa ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa ja huolenpitoa asiakkaille, joilla on runsaasti hoidon, ohjauksen ja tuen tarvetta. Palvelukeskus Poijun asukkaiden kotisairaanhoito järjestetään kunnan omana toimintana. Omassa kodissa asuvien kotisairaanhoidon järjestää Uudenkaupungin terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue. Tukea omaishoitajien työtä ja jaksamista: kehitetään omaishoidettavien lyhytaikaishoidon mahdollisuuksia varmistamalla lyhytaikaishoitopaik kojen saaminen omaishoitajan vapaapäivien aikana Palvelukeskus Poijusta. Omaishoitoon liittyvän ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen. Tavoitteena kiinnittää huomiota henkilökunnan koulutukseen ja yhteistyöhön omaisten kanssa.

6 Palvelukeskuksen asukkaiden määrä Tehostetun palveluasumisen asukkaiden määrä Omaishoitajien määrä Kotisairaanhoidon asiakkaat: - oma työ - yhteistoiminta-alue TA2011 TA 2012 TAE2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Päihdehuolto Toiminnan tarkoituksena järjestää päihteiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi neuvoa, tukea, avohoitoa, laitoskatkaisuhoitoa ja laitoskuntoutusta. Avohuollon tukea ja apua päihde- sekä riippuvuusongelmiin voi hakea A-klinikan toimipisteistä Uudestakaupungista ja Turusta. Laitoskatkaisuhoitoon ja laitoskuntoutukseen ohjaudutaan sosiaalityöntekijän lähetteellä. Tavoitteena ohjeistaa peruspalvelujen työntekijöitä asiakkaan päihdeongelman tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen, mahdolliseen hoidontarpeen arviointi in ja tarvittaessa päihdehoitoihin erikoistuneisiin palveluihin ohjaamiseen. Ennaltaehkäisevän työmallin käyttöönotto. Päihdehuollon erityispalveluiden käytön oikea-aikaisuus, hoitojaksojen pituus. Käyntimäärät /A-klinikka, nuorisoasema Asikkaiden määrät /A-klinikka, nuorisoasema TA2011 TA 2012 TAE2013 TAE2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojeluun liittyvä valvonta ja ohjaustehtävät, ympäristölupien valmistelu ja terveysvalvonta. Eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu.

7 Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Uudenkaupungin kaupunki. TA 2010 TA 2011 TAE2012 TAE2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon palvelut tuottaa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue. Tehtäväalue sisältää avohuollon, vuodeosaston ja hammashuollon. Terveydenhuollon päätehtävä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja oikeaaikaisesti ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävästi sekä sekä ennaltaehkäistä ja parantaa sairauksia. Avohuollon, vuodeosaston ja hammashuollon järjestää Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta. Mehiläinen Oy ostopalvelu. Palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita. Suoritteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Erikoissairaanhoito, V-SSHP Erikoissairaanhoidon saatavuus turvataan.

8 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiiriä järjestämään ensihoitopalvelut alkaen. Ensihoitopalvelut siirtyvät kunnalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille alkaen. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muu sosiaali- ja terveystoimi Sosiaaliasiamiestoiminta ja sotaveteraanien kuntoutus Sosiaaliasiamiehen toiminta on hankittu ostopalveluna Vasso Oy Ab:ltä. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimeentuloturva Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka on perustoimeentulotukea, täydentävää tai ehkäisevää. Työmarkkinatuen saajille kunta maksaa 1/2 työmarkkinatuesta. Perustoimeentulotuki, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki.

9 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimi Kaikki yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot