YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa"

Transkriptio

1 MUISTIO HAMELY/5/07.04/2014 Häme Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Asia: Hanke: YVA-lain 6 :ssä tarkoitettu neuvottelu viranomaisten kesken arviointimenettelyn harkinnanvaraista soveltamista koskevassa asiassa Sysmän Rekolanvuoren kuuden tuulivoimalan tuulivoimahanke Aika: klo Paikka: Läsnä: Hämeen ELY-keskus, Lahti (videoyhteys Hämeenlinnaan) Harri Hoffren, Sysmän kunta Kirsti Nieminen, Hämeen ELY-keskus (videolla) Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus Susanna Uusi-Kytölä, Sysmän kunta Käsitellyt asiat: 1.Neuvottelun taustaa NWE Sales Oy:n hankekehittäjä Ari Meinander on pyytänyt Hämeen ELYkeskukselta lausuntoa Sysmän Rekolanvuorelle suunnitellun tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn tarpeesta. YVA-asetuksen 6 :n mukaisesti ELY-keskus ei anna lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta, vaan tekee tarvittaessa asiasta päätöksen. Riitta Turunen on ollut yhteydessä hankekehittäjä Ari Meinanderiin ja ilmoittanut siitä, että asiasta valmistellaan lausunnon sijaan päätös. Lausuntopyynnössä oli neljä liitettä: melu- ja välkeanalyysi, lintujen syysmuutto ja lepakkokartoitus, maastokäynnin kartoitusraportti ja Liisa Härmän lausunto. Itse hankkeen kuvausta ei liitteenä ollut, ja Riitta Turunen on viikolla 16 pyytänyt tarkempia tietoa hankkeesta Ari Meinanderilta. Hankkeesta oli pidetty työneuvottelu ELY-keskuksessa Hämeenlinnassa Neuvottelussa oli käsitelty lähinnä hankkeen edellyttämiä kaavoitustarpeita. ELYkeskuksesta neuvotteluun osallistuivat Kirsti Nieminen ja Liisa Härmä. Liiteaineistona mainittu Liisa Härmän lausunto liittyi tähän neuvotteluun. Neuvottelussa keskustellun pohjalta Liisa Härmä oli ilmoittanut ELY-keskuksen kantana, että ELYkeskuksen mielestä ei näyttäisi olevan estettä sille, että Rekolanvuoren tuulivoimapuisto rakennettaisiin suunnittelutarveratkaisulla edellyttäen, että suoritetaan laajempi kuuleminen ja tehdään riittävät selvitykset. NWE Sales Oy on solminut maanvuokrasopimuksia yksityishenkilöiden ja Sysmän kunnan kanssa hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Hankkeesta on ollut jonkin verran kirjoittelua paikallisessa lehdessä, mutta vaikutusalueen asukkailla ja loma-asukkailla ei liene tarkempia tietoja hankkeesta. HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kirkkokatu 12 PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15 PL 131, Hämeenlinna

2 2 2. Tietoja hankkeesta ja sen ympäristöstä Hankkeen ominaisuudet Koko: Käytettävissä olevien tietojen perusteella hankkeessa suunnitellaan kuuden tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Sysmän Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven väliselle metsäalueelle arviolta 3 4 kilometrin päähän Sysmän kirkonkylästä sen itäpuolelle. Hanke on tarkoitus liittää sähköverkkoon rakentamalla hankealueelle uusi sähköasema ja syöttämällä tuotettu teho hankealueen läpi kulkevaan Elenian verkkoon. Elenian mukaan maksimiliittymisteho tälle hankkeelle on 20 megavolttiampeeria. Yksittäisistä voimaloista ei ollut käytettävissä kokotietoja. Todettiin, että nykyään tuulivoimalat ovat usein napakorkeudeltaan noin 140 metriä, minkä lisäksi tulee noin lavan korkeus. Kartan mukaan suunnitellut kuusi voimalaa sijaitsevat maaston korkeammilla kohdilla (Rekolanvuoret, Leppävuori, Koivistonvuoret, Terrikorven tilan kallioalue, Uudensuonvuori ja Työlamminvuori), mikä tulee ottaa huomioon voimaloiden kokonaiskorkeutta, näkyvyyttä ja maisemallisia vaikutuksia arvioitaessa. Luontopalvelu Kraakun tekemän maastokartoituksen mukaan alueen korkein kohta on Rekolanvuorella 141 metriä meren pinnan yläpuolella. Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa: Hankkeella ei todettu olevan yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Todettiin, että hankkeella saattaa mahdollisesti olla vaikutuksia muihin kunnan alueelle suunniteltuihin tuulivoimapuistoihin sitä kautta, että alueen sähköverkko ei ehkä riitä useiden tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtotarpeisiin. Useampien tuulivoimapuistojen rakentaminen edellyttäisi todennäköisesti sähkönsiirtoverkon vahvistamista. Luonnonvarojen käyttö: Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Käytettävissä ei ollut tietoa hankkeen rakentamisen ja ylläpidon edellyttämästä rakennus- ja huoltotieverkostosta. Kartan mukaan suunnitellulla hankealueella näyttäisi olevan jossain määrin metsätiestöä. Se ei siltään riittäisi hankkeen tarpeisiin, vaan tiepohjia pitäisi vahvistaa, teitä ja tiealueita leventää ja jyrkkiä mutkia oikaista, minkä lisäksi tarvittaneen jossakin määrin myös kokonaan uutta tiestöä. Tiestön rakentamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan maa-aineksia, jonka määristä ja saatavuudesta ei ole tietoa. Tiealueen leventäminen etenkin mutkakohdissa vähentää tuottavaa metsäpinta-alaa. Sähkönsiirto voimaloilta alueelle rakennettavalle sähköasemalle toteutettaneen maakaapeleilla, joiden linjat myös täytyy pitää puustosta vapaina. Voimaloiden perustusten rakentamistavasta ei ole tietoa. Mahdollisesti ne voitaisiin tehdä kallioperustalle louhimalla. Jätteiden muodostuminen: Hankkeessa ei tunnistettu erityistä jätteiden muodostumista. Pilaantuminen ja muut haitat: Tuulivoimahankkeesta ei aiheudu varsinaista pilaantumishaittaa. Tuulivoiman keskeisiin ympäristövaikutuksiin kuuluvat sen sijaan melu ja välkevarjostus. Hankkeesta vastaava oli teettänyt Numerola Oy:llä suunnitellun kuuden voimalan melu- ja välkeanalyysit. Analyysit oli tehty käyttäen turbiinityypin Nordex N117 (nimellisteho 3 MV) teknisiä tietoja valmistajan ilmoittamilla takuuarvoilla ja noudattaen VTT:n laatimaa mallinnusohjeistusta. Laskennassa käytetyn turbiinin

3 3 roottorin halkaisija on 117 m, napakorkeus 140 m ja lähtömelutaso 106 db(a) tuulen nopeudella 10 m/s 10 m:n referenssikorkeudella. Erillistä tietoa melun kapeakaistaisuudesta, impulssimaisuudesta tai amplitudimodulaatiosta ei ollut saatavilla, joten siihen liittyvää 5 db:n korjausta mallinnustuloksiin ei ollut otettu huomioon. Vaikutusten arvioinnissa Numerola Oy oli käyttänyt ympäristöhallinnon esittämiä ohjearvoja tuulivoimarakentamisen suunnitteluun. Arvioinnin tuloksena on todettu, että tuulipuiston läheisyydessä olevien loma-asuntojen kohdilla melutasot ovat alle 35 db(a) ja asuinrakennuksien kohdalla alle 40 db(a), joten valtioneuvoston antamat melutason ohjearvot sekä tuulivoimatuotannon suunnitteluohjearvot eivät ylity. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että meluvaikutusten arvioinnissa ei ollut otettu huomioon sitä, että vuonna 2009 lainvoiman saaneessa Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavassa Ison Työlammen rannalle on merkitty kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Lammen vieressä Työlammenvuorella on tuulivoimala T6. Matalatajuisen melun Numerola Oy oli mallintanut Tanskan ympäristöministeriön ohjeen mukaisella laskentamenetelmällä. Mallinnuksen perusteella matalataajuisen melun tasot jäivät lähimpien viiden kiinteistön sisätiloissa ohjearvojen alapuolelle. Tuulivoimaloiden välkevaikutukset on arvioitu geometrisella laskentamallilla. Arviointituloksia on verrattu Ruotsissa käytössä olevaan vuotuisen kahdeksan välketunnin ohjearvoon. Kolmen turbiinin kaakkoispuolella olevien lähimpien asuinrakennusten kohdalla välkevarjostusaika ylittää hieman kahdeksan tunnin ohjearvon, kun mallinnuksessa ei ole otettu huomioon paikallisen puuston vaikutusta. Kun puusto otetaan huomioon, kahteen asuinrakennukseen kohdistuu lähes kahdeksan tunnin välkevaikutus. Onnettomuusriskit: Tuulivoimalan onnettomuusriski voi olla esimerkiksi jään lentäminen roottorin siivistä sen lähtiessä pyörimään. Viranomaisneuvottelussa esiin tulleiden tietojen mukaan hankealue ei liene kovin vilkkaassa virkistyskäytössä. Siellä ei ole kunnan ylläpitämiä latuja tai vaellusreittejä. Hirvenmetsästykseen aluetta käytetään. Hankkeen sijainti Nykyinen maankäyttö: Hankealue on nykyisellään maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta, jollaisena sen on tarkoitus myös pysyä, lukuun ottamatta em. yleiskaavassa mainittua Ison Työlammen ranta-alueen loma-asuntomerkintää. Ison Työlammen lounaispuolella oleva entinen kaatopaikka on nykyisin maisemoitu. Suunnitellut kuusi tuulivoimalaa sijaitsevat Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven välisellä metsäalueella luode-kaakko-suuntaisesti neljän ja kahden myllyn jonoissa. Metsäalueen pohjoispuolella kulkee Sysmä-Hartola -seututie numero 413 ja itäeteläpuolella yhdystie Tienvarsilla sekä järvien ja lampien rannoilla on melko tiiviisti asutusta ja loma-asutusta, ja em. yleiskaava mahdollistaa vielä jossakin määrin sen lisääntymisen. Taajama- asutus ulottuu kapean Ala-Vehkajärven länsipuolelle asti. Voimaloissa T1, T2, T3 ja T6 lähin asutus on noin 900 metrin päässä lähimmästä voimalasta. Yleisimmin asutus ja loma-asutus ovat vajaan puolentoista kahden kilometrin päässä lähimmästä myllystä.

4 4 Luonnon sietokyky: Hankealueella ei ole suojelualueita. Hankkeesta vastaava oli tilannut Numerola Oy:ltä lintujen syysmuutto- ja lepakkoselvitykset. Syysmuuttoa oli seurattu viitenä päivänä syyskuussa 2013, lepakoita kahtena yönä elo-syyskuun vaihteessa. Numerola Oy:n selvitysten johtopäätöksissä todetaan, että luontoarvojen kannalta alueen tärkein osa on Työlamminvuori-Työlammit. Jos alueelle suunnitellaan tuulivoimaloita, alueiden soveltuvuus on luontoarvojen kannalta selvitettävä tarkemmin sopivana ajankohtana sekä kevättalvella että alkukesästä lintujen pesimäaikaan. Syysmuuton seurannan aikana hankealueella ja sen läheisyydessä havaittiin runsaasti muuttavia hanhia, jonkin verran päiväpetolintuja, kyyhkyjä ja varpuslintuja ja vähäisiä määriä kurkia. Lähes kaikki hanhet lensivät tuulivoimaloiden arvioitujen lapakorkeuksien yläpuolella. Lähistöllä ei ole isoja peltoaukeita, jotka keräisivät suuria määriä lintuja ruokailemaan. Lepakkojen kannalta alueelta puuttuvat piilopaikat eikä se ole hyvää saalistusaluetta. Hankkeesta vastaava oli tilannut Luontopalvelu Kraakulta luontoarvojen selvityksen. Selvitystä varten oli tehty kaksipäiväinen maastokartoitus. Selvityksen päätelmissä todetaan, että selvitysalueella on kolme kalliojyrkännettä, kaksi tuoreen lehdon aluetta sekä Vähä Työlammen välitön ympäristö, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, viimeksi mainittu lisäksi vesilain tarkoittama alle hehtaarin kokoinen luonnontilaisen kaltainen lampi. Luonnonsuojelulailla suojeltua valkolehdokkia havaittiin neljässä paikassa. Liito-oravaselvityksen kannalta ajankohta oli myöhäinen, ja tietoja pitäisi tarkistaa joiltakin osin maastossa, samoin kuin mahdollinen huuhkajan pesintä Työlamminvuorella. ELY-keskuksen tietojen mukaan alueelta on liito-oravahavainto. Vaikutusten luonne Vaikutusalueen laajuus: Tuulivoimalan melu- ja välkevaikutukset voinevat ulottua laajimmillaan kilometrin-parin säteelle kunkin tuulivoimalan ympärille. Tuulivoimalan laajimmalle ulottuvat vaikutukset ovat maisemallisia vaikutuksia. Hankkeessa ei ole tehty tähän mennessä maisemavaikutusten arviointia ja havainnekuvia tuulivoimaloiden näkyvyydestä eri suuntiin, mutta kokonsa ja korkean sijaintinsa vuoksi voisi arvioida, että ne näkyvät ainakin Sysmän kirkonkylään asti. Vaikutusten suuruus, monitahoisuus ja todennäköisyys: Tuulivoimapuiston merkittävimmät vaikutukset ovat yleensä melu, välke, maisemalliset vaikutukset sekä mahdolliset luontoon ja sen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Kaikki näitä vaikutuksia myös todennäköisesti syntyy. Vaikutusten kesto, toistuvuus ja palautuvuus: Melua ja välkettä syntyy tuulimyllyjen pyöriessä, maisemalliset ja luontovaikutukset ovat pysyviä vaikutuksia. Kokemuksia maisema- ja luontovaikutusten palautuvuudesta tuulivoimapuistoissa ei ole; periaatteessa palautuvuus lienee mahdollista, jos tuulimyllyt purettaisiin niiden käyttöiän päätyttyä ja maisema ja luonto ennallistettaisiin. 3. Alueen maankäyttösuunnitelmat Alue on nykyisessä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa aluetta ei ole merkitty tuulivoi-

5 5 4. Jatkotoimet ma-alueeksi - tosin maakuntakaavaan merkitään vain yli 10 tuulimyllyn tuulivoimaalueet. Pääosalla alueesta ei ole kunnan hyväksymää kaavaa. Osa hankealueen lammista ympäristöineen kuuluu Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavaan. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että tuulivoimalat rajoittavat jollakin säteellä ympäröivän alueen maankäyttöä, esimerkiksi vakituisten ja loma-asuntojen rakentamista mm. melun ja välkkeen vuoksi. Tällä hetkellä alueelle ei ole vireillä rakennuslupahakemuksia, mutta loma-asunnon rakennusoikeuksia alueelle on kunnasta tiedusteltu. Riitta Turunen lähettää muistion kommentoitavaksi ja täydennettäväksi läsnä olleille. Saatuaan mahdolliset täydennykset hän lähettää sen tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten hankkeesta vastaavalle, jolta on pyydetty myös tarkempaa kuvausta hankkeesta. ELY-keskuksen on tehtävä YVA-päätös viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut hankkeesta riittävät tiedot. Muistion laatija Riitta Turunen

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat:

Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: Isojen tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöongelmat: totta vai tarua? Havainnekuva: Vekkula, Jämsä. Etäisyys 0,9-2 km. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22090-tuulivoima_loppurap_keski-suomi.pdf Esityksen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot