Projektikuvaus. Verhonkulman tuulivoimahanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektikuvaus. Verhonkulman tuulivoimahanke"

Transkriptio

1 n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa 500 tuulivoimalaa (n. 600 MW) ja on täten pohjoismaiden johtava yritys tuulivoimahankkeiden kehittäjänä ja rakentajana. Vuoden 2012 aikana O2 laajensi toimintansa Suomeen ja sitä varten perustettiin tytäryhtiö O2 Finland. Tänä vuonna O2 on Ruotsissa aloittanut kolmessa eri kehtittämässään hankkeessa yhteensä 38 tuulivoimalan (114MW) rakentamisen yhteistyössä Googlen, Allianzin sekä Ikean kanssa. n tuulivoimahanke Suunnittelemme an tuulivoimahanketta, joka sijaitsee Marttilan ja Koski Tl:n kunnissa. Suunnitelmissamme on rakentaa n alueelle 9 tuulivoimalaa. Hankealue on asumatonta aluetta ja lähimmät asunnot sijaitsevat noin 1km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Seuraavassa lyhyt tiedote siitä miten tuulivoimapuisto tullaan toteuttamaan. Hankealue n tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan ja Kosken kuntien välisellä rajalla. Katso karttaa alla. Suunniteltu hankealue kuuluu Varsinais- Suomen maakuntaliiton kesäkuussa 2013 hyväksymään tuulivoima-vaihemaakuntakaavaan. Hankkeen osayleiskaavoitusprosessia ollaan aloittamassa syksyllä Kaavoitusprosessissa selvitetään alueelle sijoittavien tuulivoimaloiden lukumäärä, paikat ja niiden vaikutukset lähiympäristöön. n tuulipuistoalue on verrattain tasaista, kallioista talousmetsäaluetta. Alueen metsä on rikkonaista ja koostuu eri-ikäisistä metsä-alueista. Hankealue on osa alueellisesti suhteellisen laajaa metsäistä aluetta, jota ympäröi mm. peltoalueita. Lisäksi hankealueen ympärillä on tasaisesti levittäytynyt harvahko maatalousasutus. Alueella on myös joitakin yksittäisiä loma-asunnoiksi määriteltyjä rakennuksia. Lähialueen tihein rakennuskanta on kohteen eteläpuolella Hämeen Härkätien varressa ja Kosken keskustan alueella. Suunnitellun tuulipuiston koillispuolella noin 2 kilometrin päässä on Hevonlinnan ulkoilukeskus. Tuulipuistoon on suunniteltu sijoitettavaksi 9 kappaletta teholtaan 2-3 MW:n tuulivoimalaa, joten tuulivoimahankkeen yhteisteho olemaan noin MW. Varsinais-Suomen ELYkeskuksen huhtikuussa antaman päätöksen mukaan hankkeen ei tarvitse soveltaa erillistä YVA-menettelyä. Tarvittavat ympäristö-selvitykset tehdään osana kaavoitusprosessia. Tuulivoimahankkeen verkkoliitäntä on suunniteltu tehtäväksi Kosken kunnassa sijaitsevaan olemassa olevana sähköasemaan. 1

2 Tähän asti tehtyjen selvitysten perusteella n alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuiston toteutukseen. Voimaloiden vaikutus alueen asukkaille on kohtuullinen, koska lähimmät asunnot sijaitsevat noin 1km päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Hankealue sijaitsee maisemallisesti arvokkaiden alueiden ympäröimänä, mutta tuulipuiston lähialue ei ole maisemallisesti arvokasta. Kevään, kesän ja syksyn aikana hankealueille on tehty muuttolintu, liito-orava, pesimälinnusto, lepakko ja luontoselvityksiä, joiden tulokset huomioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa kaavoitusprosessin aikana. Kartta 1. Yleiskartta. Tuulivoima-alue merkitty sinisellä. 2

3 Tuulivoimalat ja perustukset Hankealueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tyyppiä ja kokoa ei ole vielä päätetty, vaan se valitaan myöhemmin investointipäätöksen yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin isokokoiset tuulivoimalat, joiden kokonaiskorkeus tulee olemaan noin 200 m (mitattuna roottorin korkeimpaan kohtaan) ja yhden yksikön teho on 2-3 MW:n kokoluokkaa. Tuulennopeuden ollessa n. 3 m/s voimala käynnistyy ja maksimiteho saavutetaan n m/s puhaltavassa tuulessa. Tuulivoimalarakennelman perustana käytetään yleensä betonivalettuja perustuksia tai perustus voidaan toteuttaa kallioon ankkuroituna ns. kallioperustuksena. Kuva 1. Kuvassa teholtaan 2,3 MW:n tuulivomaloita, Fallåsberget, Ockelbo, Ruotsi. Tuulivoimapuiston suunnittelussa ja tuulivoimaloitten sijoittelussa O2 tulee huomioimaan erityisesti lähiasukkaat, hankealueen eläimet ja luontoarvot sekä yhteensovittamaan muita mahdollsia maankäytöllisiä suunnitelmia. Hankealueen olemassa olevia tielinjauksia käytetään mahdollisuuksien mukaan ja voimalat sijoitetaan teiden läheisyyteen. Näin minimoidaan uusien teiden rakentaminen hankealueella. Tuulivoimaloiden suunniteltu käyttöikä on noin vuotta, jonka jälkeen voimalat puretaan ja niiden paikat maisemoidaan. Tie ja huoltoalue Tuulivoimaloiden tarvitsema tieleveys on noin 6 metriä. Olemassa olevia teitä vahvistetaan ja levennetään, jotta ne voimalat saadaan kuljetettua asennuspaikalle. Tuulivoimaloiden ympärille tarvitaan n neliökilometrin tasoitettu ja sepelöity asennusalusta sen pystyttämistä varten. Tuulivoimalan pystytykseen kuluu tavallisesti aikaa muutama päivä. Sähköverkko Tuulivoimapuiston liittäminen sähköverkkoon voi tapahtua kahdella eri tavalla, joko käyttämällä maakaapeleita tai ilmajohtoa. Tuulivoimaloiden välillä sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla, joita sijoitetaan yleensä tielinjausten mukaisesti. 3

4 Projektikuvaus Luonto ja ympäristö Alueella ei ole merkittäviä luonnonsuojelukohteita, joilla olisi valtakunnallisesti arvoa. Olemassa olevien rekisteritietojen mukaan hankealueella ei ole myöskään tiedossa merkittäviä havaintoja uhanalaisista kasveista tai eläimistä. Hankealueella tehdään kevään ja syksyn 2013 muutto- sekä pesimälintujen, eläinten ja luontotyyppien inventaario ja tulokset otetaan huomioon hankealueen suunnittelussa. Mahdolliset suojeltavat eläimet tai kasvit rajataan pois hankealueesta ja niitä suojellaan rakennusvaiheessa. Kuva 2. n tuulivoimapuisto kuvasovitteena. Havainnekuva tuulivoimapuiston kaakkoispuolelta Kosken taajaman suunnasta. Maaperä ja vesistöt Alue on pääosin talousmetsää ja peltoa. Alueella ei ole merkittäviä vesistöjä. Ulkoilu Alueen lähistöllä ei ole valtakunnllisesti tärkeitä ulkoilualueita. Hevonlinnan ulkoilualueeseen tuulivoimaloista on noin 2km etäisyys. Hankealueella suoritettavaan metsästyseen, retkeilyyn, sienestykseen ja marjastukseen suunnitetu tuulivoimahanke ei tuo mukanaan muutoksia, vaan aluetta voidaan käyttää jatkossakin samalla tavalla. Ääni ja varjostus Tuulivoimalasta lähtevä ääni ei saa ylittää Valtioneuvoston suosituksen uusilla asuntoalueilla, joka on 45 db(a) ja 40 db(a) yöaikaan. Varjostuksen on alitettava 30 h vuodessa teoreettinen/pahin tapaus (jolloin aurinko paistaa vuorokauden jokaisena tuntina valoisaan aikaan) ja varsinainen varjostusaika ei saa ylittää 8 h vuodessa (perustuu todelliseen aurinkotuntistatistiikkaan). Tarkat ääni ja varjostuslaskelmat laaditaan kaavoitusvaiheessa. 4

5 Projektikuvaus Suunnittelun lähtökohtana on, että asuntoihin tullaan pitämään riittävä etäisyys, jotta voimaloiden äänet eivät haittaa asukkaita. Alustavien voimalanpaikkojen mukaan tehdyllä melumallinnuksella alitamme valtioneuvoston sekä ympäristöministeriön ohjearvot. Kuva 3. Havainnekuva tuulivoimapuiston länsipuolelta Paikallisen hyödyt O2 Finland työskentelle systemaattisesti sen eteen, että tuulivoimahankkeesta kanavoidaan maksimaalinen hyöty sen sijaintipaikkakunnalle ja talousalueelle. Tuulivoimaloista maksetaan vuosittaista kiinteistöveroa, joka on kunnan kiinteistöprosentista riippuen noin vuodessa. Projektin toteutusta varten O2 perustaa paikallisen tuotantoyhtiön, joka rekisteröidään hankkeen sijaintikuntaan. Näin kunnalle kanavoituu myös osuus yhteisöverotuloista. Lisäksi paikalliselle kyläyhdistykselle maksetaan vuosittain ns. kylärahaa. Paikallisille yrityksille tarjotaan mahdollisuutta osallistua rakentamisvaiheen ja ylläpitoajan töihin. Kehitämme myös parhaillaan malleja, joilla paikalliset voivat päästä mukaan tuulivoimahankkeeseen omistajaksi yksityishenkilönä tai yrityksenä. Tuulisähkön tuomat hyödyt ympäristölle Tuulivoimalla toteutettu sähköntuotanto vähentää tarvetta tuottaa sähköä fossiilisilla polttoaineilla, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto tuottaisi arvioidemme mukaan sähköä kwh/vuosi (ts MWh tai 80 GWh). Tämä on riittävä sähköntuotanto n taloudelle (4500 kwh/talous/vuosi). 5

6 Jos sähkö tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, eikä tuulivoimalla, niin päästöt muodostuvat seuraavanlaisesti: Hiilidioksidipäästöt t/vuosi Rikkidioksidipäästöt 96 t/vuosi Typpioksidipäästöt 80 t/vuosi Mitä seuraavaksi? O2 on jättänyt Marttilan ja Koski Tl kunnille pyynnön tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta hankealueelle. Kaavoitusprosessiin kuluu aikaa yleensä noin yksi vuosi. Ennen investointipäätöstä mitataan tuuliolosuhteet hankealueelta vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena Teemu Loikkanen Maajohtaja O2 Finland Oy Puh: S-posti: Kotisivu: 6

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy 18.12.2013 TYRINSELÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PROJEKTIKUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUUNNITTELUTARVERATKAISU- HAKEMUSTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTA... 2

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma

ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiohjelma LAIHIAN RAJAVUOREN TUULIVOIMAPUISTO LAIHIAN TUULIVOIMAPUISTO YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaava EPV Tuulivoima Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015

OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 3.9.2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA 2015 SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA selostus LUONNOS 3.9.2015 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta KAUHAJOKI Kunnan osa KAUHAJOKI

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot