Käteisvakuus- ehdot DEGIRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käteisvakuus- ehdot DEGIRO"

Transkriptio

1 Käteisvakuus- ehdot DEGIRO

2 Sisältö 3 1 artikla. Määritelmät artikla. Sopimussuhde artikla. Käteisvakuus artikla. Execution Only artikla. Riski ja Nettoreaalisointiarvo artikla. Pyydettäessä suoritettavat maksut artikla. Arvopapereiden takausoikeudet, käyttö ja lainaus artikla. Kesto, irtisanominen... 7 DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 2/7

3 Käteisvakuusehdot DEGIRO tarjoaa Käteisvakuuspalvelua tilanteissa, joissa Asiakkaalla ei ole riittävästi varoja asianomaisessa valuutassa, Saldona, maksuehtojen täyttämiseksi. Käteisvakuuspalvelu sallii Asiakkaan säilyttää positiot velkasaldona käteisenä sovittujen Limittien ja rajoitusten puitteissa. Sijoituspalveluehtojen lisäksi DEGIRO soveltaa tähän palveluun Käteisvakuuksia käsittelevää Liitettä. Käteisvakuuksia käsittelevä Liite sisältää Käteisvakuuden Hyväksyntälomakkeen ja Käteisvakuusehdot. Käteisvakuuksia käsittelevä Liite on osa Asiakassopimusta. 1 artikla. Määritelmät Käteisvakuuksia käsittelevässä Liitteessä isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien merkitys kerrotaan Sijoituspalvelun Hyväksyntälomakeessa ja Sijoituspalveluehdoissa. 2 artikla. Sopimussuhde 2.1 Hyväksyntä Ennen kuin Asiakkaalla on oikeus pitää velkasaldoa käteisenä yhdessä tai useammassa Ulkomaanvaluutassa, Saldon puitteissa, hänet on ensin hyväksyttävä tämän palvelun käyttäjäksi DEGIROn sisäisten asiakashyväksyntämenettelyjen mukaisesti. Asiakkaan hyväksyntä voi tapahtua joko ennen Käteisvakuuden Hyväksyntälomakkeen allekirjoittamista tai sen jälkeen. DEGIRO voi asettaa Asiakkaalle tätä koskevia lisäehtoja. 2.2 Tietoja sijoituspalveluista Käteisvakuuksia käsittelevä Liite tulee lukea yhdessä Tietoja Sijoituspalveluista Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus asiakirjaa. 2.3 Muutokset Sijoituspalvelusopimuksen mukaan DEGIRO voi muokata sopimuksiaan ajoittain, ja Asiakkaille ilmoitetaan merkittävistä muutoksista. Asiakas voi milloin tahansa lukea ja ladata Käteisvakuusehtojen uusimman version Verkkosivustolta. 3 artikla. Käteisvakuus 3.1 Käteisvakuus Käteisvakuus on maksuvara, jonka avulla Asiakas voi jatkuvasti lainata ja palauttaa käteistä Sijoituspalvelusopimuksen ehtojen ja Limiittien mukaisesti. Lisätietojen saamiseksi Limiiteistä DEGIRO kehottaa Asiakkaita tutustumaan Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus käsittelevään asiakirjaan. Saldo toimii DEGIROlle takauksena Sijoituspalveluehtoihin sisältyvien panttausoikeuksien kautta. Käteisvakuutena lainattavat summat vaihtelevat ja riippuvat Saldon arvon muutoksista. Käteisvakuus on "automaattinen maksuvara. Aina kun Asiakkaalle syntyy Sijoituspalvelusopimuksen nojalla maksuvelvoite valuutassa, jossa Asiakkaalla ei sillä hetkellä ole riittävästi luottoa, DEGIRO hankkii kyseisen summan Asiakkaan käyttöön kyseisessä valuutassa käyttämällä Käteisvakuutta. Aina kun Asiakas tallentaa varoja DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 3/7

4 Keskustilille ja (lukuun ottamatta alla olevassa 4.2 artiklassa kuvattua Siirto Ohjetta) aina kun Asiakkaalle syntyy oikeus maksuun, saatu summa pienentää automaattisesti Käteisvakuuden käyttöä kyseisessä valuutassa. 3.2 Ohje siirtää Vastatilille Jos Asiakas antaa DEGIROlle Ohjeen siirtää Vastatilille summan, joka ylittää kyseisessä valuutassa olevan saldon, ylimääräistä summaa koskeva Toimeksianto katsotaan Asiakkaan Toimeksiannoksi (1) ostaa kyseisessä valuutassa olevan Käteisrahaston Osuuksia ja (2) myydä siirrettäväksi pyydettyä summaa vastaava määrä kyseisen Käteisrahaston Osuuksia seuraavana Pörssipäivänä. Tämän myyntitapahtuman tuotto hyvitetään Asiakkaan Vastatilille. 3.3 Ulkomaanvaluutta Jos Asiakas käyttää AutoFX-palvelua, DEGIRO muuntaa Asiakkaan muissa valuutoissa kuin euroissa olevat maksuvelvoitteet automaattisesti euroiksi. Niiden Ulkomaanvaluuttojen osalta, joiden yhteydessä Asiakas ei käytä AutoFX-palvelua, Asiakkaan Saldo veloitetaan vastaavana määränä Ulkomaanvaluutoissa. Huomio: Tämä tarkoittaa, että jos Asiakas ei käytä AutoFXpalvelua, hänelle voi syntyä velkasaldoa eri valuutoissa, vaikka muissa valuutoissa hänen saldonsa on todennäköisesti positiivinen. Asiakas saattaa haluta noudattaa tällaista sijoitusstrategiaa, mutta se ei merkitse, että Asiakas maksaisi korkoa eri velkasaldoistaan. Jos Asiakas päättää lakata käyttämästä Auto FX -palvelua, on asiakkaan vastuulla hallita positioita eri valuutoissa ostamalla ja myymällä Asiakkaan tarvitsemia valuuttoja. 3.4 Ohjeet Ennen Asiakkaan Toimeksiannon täytäntöönpanoa DEGIRO tarkistaa kaikki Ohjeet vertaamalla niitä Limiitteihin. Jos asetettujen Limiittien ja ehtojen puitteissa on riittävästi liikkumatilaa ja DEGIRO pystyy hankkimaan tarvittavan Ulkomaanvaluutan, Ohje hyväksytään. Jos Limiitin ja ehtojen puitteissa on liikkumatilaa vain Ohjeen osittaiseen täytäntöönpanoon, DEGIROlla on oikeus muttei velvollisuutta hyväksyä Ohje osittain. 3.5 Korko Asiakkaan on maksettava korkoa Käteisvakuuden käytöstä. DEGIROn veloittama korko vaihtelee ja poikkeaa eri valuuttojen välillä. Asiakas voi koska tahansa tarkistaa koron Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto -asiakirjasta. Velan korkojen muutokset ovat sitovia julkaisupäivästä lähtien. Ellei valuutan kohdalla ole Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto - asiakirjassa määrätty toisin, DEGIRO käyttää koron laskuperusteena 360 kalenterivuorokautta vuotta kohden ja meneillään olevan kuukauden päivien määrää kuukautta kohden. Saldon korko veloitetaan kuukausittain. DEGIRO ei veloita Käteisvakuudesta muita kuluja kuin korkoa. 3.6 Tiliote Käteisvakuutta käsittelevän Liitteen voimassaoloaikana Asiakkaan käytettävissä on WebTraderin Omalla Sivulla aina tiliote kussakin valuutassa jäljellä olevasta saldosta. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 4/7

5 4 artikla. Execution Only 4.1 Execution Only Asiakas vahvistaa ja hyväksyy sen, että DEGIRO tarjoaa palvelunsa Execution Only perusteella eikä siksi tarjoa Asiakkaalle neuvontaa. Asiakkaan Toimeksiannot käsitellään DEGIROn järjestelmissä automaattisesti ja arvioidaan ainoastaan Osapuolten sopimien Limiittien ja ehtojen osalta. DEGIRO ei voi arvioida Asiakkaan Toimeksiantoja tai positioita Asiakkaan varojen, sijoitussalkun tai sijoitustavoitteiden kannalta. Asiakas on yksin vastuussa valitsemistaan Toimeksiannoista ja positioista. 4.2 Käteisvakuuden vipuvaikutus Käytettäessä sijoituksiin lainarahaa on mahdollista sijoittaa enemmän, mutta myös riskit ovat suurempia. Loppujen lopuksi Asiakas sijoittaa osittain lainapääomaa. On olemassa riski, että tappiot kasvavat suuremmiksi kuin talletus, niin että sijoitusten sijaan jäljelle jää velkaa. Mitä enemmän sijoituksiin käytetään lainarahaa, sitä herkemmäksi sijoitussalkku tulee hinnanmuutoksille ja sitä nopeammin tappiot voivat johtaa koko salkun likvidointiin. Henkilökohtaisesta riskiprofiilista riippuen on siksi suositeltavaa käyttää Käteisvakuusmahdollisuutta varoen. 4.3 Tietoisuus riskeistä ja tiedot Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä edellä olevat tiedot ja olevansa tietoinen lainarahalla sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Asiakas vahvistaa olevansa täysin tietoinen Käteisvakuuden käyttöön liittyvistä riskeistä ja pystyvänsä kestämään sijoituksista mahdollisesti seuraavat tappiot. Asiakas vahvistaa perehtyneensä Tietoja Sijoituspalveluista -Sijoituspalvelut asiakirjan Käteisvakuutta käsiteltävan osan ja ymmärtävänsä sen sisällön. 4.4 Huolellisuusvelvollisuus Asiakas vahvistaa DEGIROlle, että hän käyttää DEGIROn palveluja viisaasti ja varmistaa, ettei pane täytäntöön transaktioita tai hanki positioita, jotka ylittävät hänen kapasiteettinsa tai eivät ole hänen sijoitustavoitteidensa mukaisia. Asiakas vahvistaa, ettei hän pane täytäntöön liiketapahtumia, joista hänellä ei ole riittävää tietoa ja näkemystä. Asiakas seuraa tiiviisti Käteisvakuuspositioitaan ja niillä rahoittamiaan Rahoitusinstrumenttipositioita ja puuttuu tilanteeseen hyvissä ajoin sulkemalla positioita tai lisäämällä sijoitusten varmuutta, jos tämä on tarpeen Limiittien ylittymisen välttämiseksi. 5 artikla. Riski ja Nettoreaalisointiarvo 5.1 Nettoreaalisointiarvo ja Käteisvakuus Käteisvakuuden käyttö on aina suojattava riittävällä Nettorealisointiarvolla. Toisin kuin monet muut meklarit, DEGIRO ei toimi yksinomaan suojausosuuden pohjalta, jolloin esim. enintään 80 % arvopaperisalkusta voitaisiin lainata, vaan käyttää riskijärjestelmää, jonssa sovellettavia termejä ovat Nettorealisointiarvo ja Riski, joihin sisältyy myös Käteisvakuus. Lisätietojen saamiseksi Nettorealisointiarvosta ja Riskistä DEGIRO kehottaa Asiakkaita tutustumaan Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus käsittelevään asiakirjaan. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 5/7

6 5.2 Limiitit Asiakas vahvistaa, että on Asiakkaan vastuulla varmistaa, että Asiakkaaseen sovellettavat Käteisvakuutta koskevat Limiitit eivät ylity. Asiakkaan tulee suhtautua tähän vastuuseen viisaasti, eikä hän saa panna täytäntöön liiketapahtumia, jos on ennustettavissa, että ne voisivat johtaa Limiittien ylittymiseen. Asiakas tarkkailee Saldoaan päivittäin ja puuttuu asiaan hyvissä ajoin sulkemalla positioita tai kasvattamalla Nettorealisointiarvoa, jos se on arpeen Limiittien ylittymisen estämiseksi. 5.3 Lisätalletus Lainarahalla tehtyjen sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaasti suhteessa Asiakkaan itse panostamaan pääomaan. Sijoituspalvelusopimuksen nojalla sovellettavat Limiitit voivat ylittyä nopeammin hinnanmuutosten seurauksena. Limiitit voivat ylittyä myös Nettorealisointiarvon laskennassa tapahtuneiden muutosten, DEGIROn soveltamien Limiittien muutosten ja korkojen ja kustannusten pienenemisen seurauksena. Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen tästä. Asiakas vahvistaa, että hän tekee DEGIROn mahdollisimman ajoissa esittämästä pyynnöstä välittömästi lisätalletuksen, jos yksi tai useampi Limiitti ylittyy, ja vahvistaa tallettavansa riittävästi varoja tätä tarkoitusta varten. 5.4 DEGIROn väliintulo DEGIRO muistuttaa Asiakasta, että DEGIRO puuttuu asiaan, jos sovitut Limiitit ylittyvät, Sijoituspalvelunehdoissa mainitulla tavalla ja niissä kuvattujen ehtojen puitteissa, jotka selostetaan tarkemmin Tietoja Sijoituspalveluista - Nettorealisointi, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus- asiakirjassa. 6 artikla. Pyydettäessä suoritettavat maksut 6.1 Maksettava pyydettäessä Pyydettäessä koko Käteisvakuus on maksettava DEGIROlle seuraavissa tilanteissa: jos Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai hänelle myönnetään maksulykkäystä tai jos häneen sovelletaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyä koskevaa lakia; jos Asiakas kuolee; jos Asiakkaalla ei ole enää valtuuksia määrätä omaisuudestaan; jos Saldo (tai sen osa) tai merkittävä osa Asiakkaan varoista ulosmitataan; jos Asiakas laiminlyö merkittäviä Asiakassopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan. 6.2 Korko Niiltä osin kuin Limiitit ylittyvät Käteisvakuuden käytön myötä tai siinä määrin kuin maksuja on suoritettava pyydettäessä, kyseiseen Käteisvakuuden osaan sovelletaan Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto -asiakirjassa määritettyä viivästyskorkoa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 6/7

7 7 artikla. Arvopapereiden takausoikeudet, käyttö ja lainaus Siinä määrin kuin tilihoidon profiilin Asiakkaan Omalla sivulla sovelletaan, Asiakas suostuu täten nimenomaisesti siihen, että DEGIROlla on oikeus pitää sellainen määrä Arvopapereita, että niiden arvo on sopivassa suhteessa Asiakkaan Käteisvakuuden ja Arvopaperivakuuden kokonaiskäyttöön ensisijaisten meklareiden ja varainhoitajien tileillä, joihin artiklaa 4.5 ja 9 (Käyttöoikeus kolmansille osapuolille ja Arvopapereiden lainaaminen) Sijoituspalveluehdoissa, joka on osa Asiakasopimusta sovelletaan. Sijoituspalveluehtojen 4.5 ja 9 artiklaa sovelletaan toisiin Profiileihin aina kokonaisuudessaan. 8 artikla. Kesto, irtisanominen Osapuolet sisällyttävät Käteisvakuutta käsittelevän Liitteen sopimukseen ennalta määräämättömäksi ajaksi. Kumpi tahansa Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa Käteisvakuutta koskevan Liitteen noudattaen yhden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa. Käteisvakuutta käsittelevän Liitteen voimassaoloaika päättyy automaattisesti Sijoituspalvelusopimuksen voimassaoloajan päättyessä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö. 7/7

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut

Tietoja Sijoituspalveluista. Sijoituspalvelut Tietoja Sijoituspalveluista Sijoituspalvelut Johdanto 'Tietoja sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman

Lisätiedot

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT

SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT SAXO PRIVATBANK A/S:N ASIAKKAISIIN SOVELLETTAVAT YLEISET LIIKETOIMINTAEHDOT Saxo Privatbank A/S (Rahoitustarkastuksen tunnus/y-tunnus 1187) (Saxo Privatbank) on rahoitustoiminnasta annetun lain nojalla

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Yritystilien yleiset ehdot Näiden yritystilien yleisten ehtojen voimaantulopäivä on 1.4.2015. Niitä sovelletaan :ssä tai Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorissa oleviin yritystileihin. Näitä ehtoja sovelletaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

American Express tilihakemus Gold Card

American Express tilihakemus Gold Card tilihakemus Gold Card 521/JCP C08 M11299IA08 GC:FI 97 MGM www FYF FI Saan ensimmäisen vuoden ilman jäsenyys maksua, jon ka jälkeen veloitetaan jäsenyysmaksu 170. Liityn automaattisesti Membership Rewards

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. CreditUp Prepaid korttia koskevat ehdot ja säännöt Päivitetty: 1. tammikuuta 2011 TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. 1.Määritelmät ja tulkinta: Tili Korttiin

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012 Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot